Декларация от 9 май 1950 година

Open panel Open panel
Декларация от 9 май 1950 година

Декларация от 9 май 1950 година
Следва пълният текст на Декларацията на Робер Шуман, министър на външните работи на Франция. С този документ бе поставено началото на европейската интеграция.

„Световният мир не може да бъде съхранен без творчески усилия, съответни на опасностите, които го застрашават.

Приносът, който организирана и жизнена Европа може да донесе на цивилизацията, е необходим за поддържането на мирни отношения. В продължение на повече от двадесет години Франция беше начело в отстояването на идеята за обединена Европа, като основната й цел беше да служи на мира. Обединена Европа не бе създадена и в резултат дойде войната.

Европа няма да се създаде отведнъж, нито следвайки единствен план. Тя ще бъде изградена с помощта на конкретни стъпки, водещи преди всичко до действителна солидарност. Обединението на европейските нации изисква вековното противопоставяне между Франция и Германия да бъде преодоляно; всяко предприето действие трябва да се отнася на първо място до двете страни.

За тази цел френското правителство предлага да се предприемат незабавни действия в една ограничена, но решаваща област:Френското правителство предлага цялостното френско-германско производство на въглища и стомана да бъде поставено под властта на един общ Върховен орган в рамките на организация, отворена за участие и на други европейски страни.

Обединяването на производството на въглища и стомана незабавно ще осигури изграждането на обща основа за икономическо развитие като първи етап на федерация в Европа и ще промени съдбата на региони, дълго време обречени да изработват въоръжения, на които те самите най-често са били жертва.

Съвместното производство, което ще бъде създадено по този начин, ще демонстрира, че всяка война между Франция и Германия става не само немислима, но и материално невъзможна. Формирането на тази мощна производствена общност, отворена за всички страни, които биха желали да участват в нея, ще осигури основните елементи на промишлено производство при еднакви условия за всички страни-членки и така ще положи действителните основи на тяхното икономическо обединение.

Това производство ще бъде предлагано на целия свят без предпочитания или изключения, за да допринася за повишаване на стандарта на живот и за укрепване на мира. С увеличаване на ресурсите си Европа ще може да постигне успех и в една от основните си задачи - развитието на африканския континент.

По този начин просто и бързо ще се осъществи съчетаването на интереси, необходимо за образуването на икономическа общност, като също бъде ускорено създаването на по-широка общност със задълбочени отношения между страни, от дълго време противопоставени от кървави разделения.

Чрез обединяването на базисните производства и учредяването на един нов Върховен орган, чиито решения ще обвързват Франция, Германия и другите присъединили се страни, това предложение ще положи първия камък на Европейска федерация, необходима за запазването на мира.

За да бъдат осъществени така определените цели, френското правителство е готово да започне преговори върху следните основи:

Мисията на общия Върховен орган ще бъде да осигури в най-кратки срокове: модернизация на производството и повишаване на качеството му; предлагане на въглища и стомана на френския и германския пазар, както и на пазарите на присъединилите се страни, при напълно еднакви условия; развитие на общ износ за трети страни; изравняване и подобряването на условията на живот на работниците в тези промишлени отрасли.

За да бъдат постигнати тези цели при твърде разнородните сега условия на производство в отделните страни, трябва да бъдат взети някои временни мерки като прилагането на план за производство и инвестиции, установяването на механизъм за изравняване на цените, създаването на фонд за преструктуриране, който да облекчи рационализацията на производството. Движението на въглищата и стоманата между присъединилите се страни веднага ще бъде освободено от митническо облагане и няма да бъде засегнато от различия в транспортните тарифи. Постепенно ще бъдат създадени условията, които естествено ще осигурят най-рационалното разпределение на производството при най-висока производителност на труда.

За разлика от международните картели, чиято практика е насочена към разпределяне и експлоатация на националните пазари чрез рестриктивна политика и поддържане на високи печалби, тази организация ще осигури сливане на пазарите и увеличение на производството.Основните принципи и ангажименти, очертани по-горе, ще бъдат предмет на договор, подписан между държавите и ратифициран от парламента на всяка от тях. Преговорите, необходими за уточняването на практическите мерки, ще се предприемат с помощта на арбитър, определен с общо съгласие. Той ще бъде натоварен със задачата да следи за съответствието между споразуменията и приетите принципи като в случай на непреодолимо противопоставяне ще посочи решение, което да бъде прието. Общият Върховен орган, натоварен с функционирането на тази схема, ще бъде съставен от независими личности, определени на паритетна основа от правителствата; председателят му ще бъде избран с общо съгласие на правителствата. Съответни разпореждания ще осигурят необходимите начини за оспорване на решения на Върховния орган. Представител на Обединените нации при Върховният орган ще бъде натоварен да подготвя два пъти годишно публичен доклад пред ООН за този орган, в който ще се прави равносметка на работата му, особено що се отнася до запазването на мирните му цели.

Учредяването на Върховния орган с нищо не променя режима на собственост на предприятията. При изпълнението на своята мисия общият Върховен орган ще се съобразява с правомощията, поверени на международното управление на Рурска област, както и с всякакъв вид задължения, наложени на Германия, докато те остават в сила.”
Support us
Today, Europe needs us !
By supporting the Robert Schuman Foundation you are helping Europe to bounce back, find the strength and ideas it requires to overcome the challenges ahead.
This is why we need your support !
Bookshop
Find all our Books and other Publications, in printed and/or printable PDF format, in our store!
Order directly on line, no need to create an account, it's quick, easy and safe!
Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Notices
About Robert Schuman
The 9 may quiz