1950. gada 9. maija deklaracija

Open panel Open panel
1950. gada 9. maija deklaracija

1950. gada 9. maija deklaracija
Tai yra visas Prancuzijos užsienio reikalu ministro Roberto Šumano pasiulymo, salygojusio dabartines Europos Sajungos sukurima, tekstas.

Taika pasaulyje negali buti garantuota be kurybišku pastangu, atsverianciu jai gresiancius pavojus. Organizuotos ir aktyvios Europos indelis i civilizacija yra butinas norint išlaikyti taikius santykius. Daugiau kaip 20 metu aktyviausiai kovojusi del vieningos Europos Prancuzija visuomet svarbiausiu savo tikslu laike tarnavima taikai. Nesukurus vieningos Europos kilo karas.

Europos negalima sukurti vienu mostu arba pagal vieninteli plana. Ji bus sukurta pasiekus konkreciu laimejimu, kurie pirmiausia sudarys salygas atsirasti tikram solidarumui. Norint suartinti Europos tautas, reikia panaikinti nuo amžiu tarp Prancuzijos ir Vokietijos egzistuojancias priešybes. Kad ir kokie butu veiksmai, visu pirma jie turi buti susije su šiomis dviem valstybemis. Todel Prancuzijos vyriausybe siulo nedelsiant imtis veiksmu vienoje konkrecioje, bet lemiamoje srityje.

Prancuzijos vyriausybe siulo visa Prancuzijos ir Vokietijos angliu ir plieno pramone pavesti valdyti bendrai Vyriausiajai valdybai, kuri vadovautu organizacijai, atvirai kitoms Europos šalims. Bendra angliu ir plieno gamyba turetu greitai užtikrinti galimybe kurti bendrus ekonomines raidos pamatus – pirmaji Europos federacijos etapa – ir pakeisti regionu, kurie ilga laika gamino karine amunicija ir dažniausiai tapdavo karu aukomis, likima.

Taip itvirtinus gamybos savitarpio priklausomybe butu aišku, kad joks karas tarp Prancuzijos ir Vokietijos ne tik neisivaizduojamas, bet ir materialiai neimanomas. Sukurus ši galinga gamybos objekta, atvira visoms norincioms prisideti valstybems, visos valstybes nares bus vienodomis salygomis aprupintos pagrindiniais pramones produkcijos elementais, ir taip bus sukurtas tikras ju ekonomines sajungos pamatas.

Ši produkcija bus pasiulyta visam pasauliui nieko neišskiriant ir nedarant jokiu išimciu, o tik siekiant padeti kelti gyvenimo lygi ir skatinti taikius laimejimus. [...] Šitaip bus paprastai ir sparciai suvienyti interesai, o tai yra butina, norint sukurti bendra ekonomikos sistema; tai gali buti tarsi mieles, iš kuriu gali išaugti platesne ir prasmingesne ilga laika del kruvinu priešybiu atskirtu valstybiu bendrija.

Pagal ši pasiulyma sujungus pagrindine gamyba ir ikurus nauja Vyriausiaja valdyba, kurios sprendimai bus privalomi Prancuzijai, Vokietijai ir kitoms valstybems narems, ilgainiui bus sukurtas pirmas ir konkretus Europos federacijos pagrindas, butinas taikai išsaugoti. Siekdama paskatinti igyvendinti nubrežtus tikslus Prancuzijos vyriausybe yra pasirengusi pradeti derybas laikydamasi šiu pagrindiniu nuostatu.

Vyriausiosios valdybos tikslas turi buti kuo greiciau užtikrinti: gamybos modernizavima ir produkcijos kokybes gerinima; angliu ir plieno tiekima vienodomis salygomis i Prancuzijos ir Vokietijos rinkas, taip pat ir kitu valstybiu nariu rinkas, bendro eksporto i kitas valstybes pletojima; šiu pramones sriciu darbuotoju gyvenimo salygu vienodinima ir gerinima.

Siekiant šiu tikslu, kadangi valstybiu nariu gamybos salygos yra labai skirtingos, siuloma igyvendinti kai kurias laikinas priemones: planuoti gamyba ir investicijas, sukurti kainu išlyginima kompensuojanti mechanizma ir isteigti restrukturizavimo fonda gamybos racionalizavimui skatinti. Bus tuctuojau panaikinti visi iš vienu valstybiu nariu i kitas gabenamu angliu ir plieno muito mokesciai, itakos netures ir skirtingi vežimo ikainiai. Palaipsniui bus sukurtos salygos, savaime leisiancios racionaliau paskirstyti produkcija esant aukšciausiam našumo lygiui. Priešingai nei riboti paskirstyma bei nacionaliniu rinku panaudojima ir išlaikyti dideli pelna linke tarptautiniai karteliai, ši organizacija užtikrins rinku susiliejima ir gamybos didejima.

Minetieji esminiai principai ir priemones bus aptarti valstybiu pasirašytoje ir ju parlamentams ratifikuoti pateiktoje sutartyje. Deretis del ju taikymo detaliu pades bendru sutarimu paskirtas arbitras. Jam bus patiketa prižiureti, kad sudaryti susitarimai atitiktu išdestytus principus. Deryboms patekus i aklaviete, jis spres, koki sprendima reikia priimti.

Bendros Vyriausiosios valdybos, kuriai bus patiketa valdyti šia sistema, nariai bus vyriausybiu paskirti nepriklausomi asmenys; atstovaujama bus pariteto pagrindu. Pirmininkas bus renkamas bendru vyriausybiu sutarimu. Valdybos nutarimai bus vykdomi Prancuzijoje, Vokietijoje ir kitose valstybese narese. Bus numatytos atitinkamos priemones valdybos sprendimams apskusti.Prie valdybos bus akredituotas Jungtiniu Tautu atstovas, kuris dukart per metus tures pateikti Jungtinems Tautoms vieša pranešima. Jame bus apibudinama naujosios organizacijos veikla, ypac daug demesio skiriant jos tikslu siekimui.

Vyriausioji valdyba jokiu budu negales iš anksto nustatyti imoniu nuosavybes budo. Vykdydama savo funkcijas, Vyriausioji valdyba atsižvelgs i galias, suteiktas Tarptautinei Ruro valdybai, ir visus Vokietijai skirtus ipareigojimus tol, kol jie galios.
Support us
Today, Europe needs us !
By supporting the Robert Schuman Foundation you are helping Europe to move forward, find the strength and ideas it requires to overcome the challenges ahead.
This is why we need your support !
Bookshop
Find all our Books and other Publications, in printed and/or printable PDF format, in our store!
Order directly on line, no need to create an account, it's quick, easy and safe!
Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Notices
About Robert Schuman
The 9 may quiz