Biuletyn n°1001

Open panel Open panel
Biuletyn n°1001
Biuletyn
wtorek, 29 listopada 2022
numer 1001
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Czy nowe pokolenia Europejczyków sprostają zadaniu przejęcia pałeczki?
Dla nowego pokolenia, urodzonego po upadku muru berlińskiego, pokój był sprawą oczywistą, dopóki inwazja na Ukrainę brutalne nie zaznaczyła powrotu wojny na kontynent. Musi ono sprostać nieprawdopodobnemu wyzwaniu: powrócić do korzeni europejskiego projektu, nadając mu jednocześnie nowe oblicze i rzeczywistą zdolność do działania w niestabilnym i podzielonym świecie.
Więcej
Fundacja : Czym ta wojna skończy się dla Europy?
photo
30 listopada Fundacja i think tank Visegrad Insight organizują w Brukseli dyskusję z europosłanką Katalin Cseh (Renew, Węgry) na temat przyszłości Europy w kontekście wojny w Ukrainie... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19 Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro (znany jako Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności) w formie dotacji i pożyczek dla państw członkowskich. 25 listopada Komisja zatwierdziła wstępną ocenę dotyczącą płatności 3,6 mld euro dla Grecji. Fundacja proponuje interaktywną mapę planów według krajów, zawierającą kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze
photo
Państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania w celu rozwiązania problemu rosnących cen energii. 18 listopada Włochy przyjęły czwarty pakiet środków budżetowych, który umożliwia przedsiębiorstwom wnioskowanie o płacenie rachunków w ratach do 31 marca, przedłużenie premii dla przedsiębiorstw energochłonnych oraz obniżenie akcyzy na paliwa. Fundacja oferuje Państwu regularnie aktualizowaną mapę, która pomoże Państwu wszystko lepiej zrozumieć... Więcej

Ukraina/Rosja : Międzynarodowy szczyt na temat bezpieczeństwa żywnościowego
photo
26 listopada, na spotkaniu dotyczącym bezpieczeństwa żywnościowego, uczestnicy potępili katastrofalne dla rolnictwa skutki rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Ukraina potwierdziła swoje zaangażowanie w Światowy Program Żywnościowy ONZ i zobowiązała się do dalszego udziału w światowych dostawach żywności. W deklaracji końcowej wezwano do przedłużenia inicjatywy na rzecz zbóż z Morza Czarnego oraz wsparcia programu humanitarnego "Grain from Ukraine", który tworzy ramy dla dostarczania ukraińskiej żywności do najbardziej dotkniętych głodem krajów Afryki i Azji... Więcej
Więcej
Przegłosowanie pożyczki w wysokości 18 mld euro
photo
24 listopada europosłowie zatwierdzili pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 18 mld euro, która będzie wypłacana w 2023 roku w miesięcznych ratach od 3 do 4 mld euro. Pomoc zostanie przeznaczona na odbudowę i eksploatację podstawowej infrastruktury a towarzyszyć jej będą warunki dotyczące praworządności w celu przygotowania Ukrainy do procesu akcesji do UE. Pożyczkę musi jeszcze zatwierdzić Rada. Europosłowie odmawiają też uznania paszportów i innych dokumentów podróży wydanych przez Rosję na terytoriach, które nielegalnie okupuje w Ukrainie i w Gruzji. I wreszcie 23 listopada parlamentarzyści zakwalifikowali Rosję jako państwo sponsorujące terroryzm, które w świetle zbrodni popełnianych na Ukrainie sięga po środki terrorystyczne... Więcej
Więcej | Więcej
Wystąpienia Wołodymyra Zełenskiego
photo
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wystąpił na dorocznej sesji Zgromadzenia Parlamentarnego NATO, wzywając do poparcia swojej 10-punktowej formuły pokojowej oraz do uznania Rosji za państwowego sponsora terroryzmu. Przed Kongresem Merów i Przewodniczących Międzygminnych Francji przypomniał o zniszczeniach spowodowanych przez rosyjskie wojska w ukraińskich miastach i wsiach, apelując jednocześnie o pomoc dla Ukrainy w czasie zimy i pomoc w jego projekcie odbudowy. Zabrał też głos podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ i wezwał ją do potępienia wszelkich form rosyjskiego terroryzmu. I wreszcie wezwał OBWE do udzielenia Ukrainie większego wsparcia oraz do nałożenia sankcji na Rosję, która nadal jest członkiem Zgromadzenia Parlamentarnego tej organizacji... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Wizyta premierów Belgii, Litwy i Polski
photo
26 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął w Kijowie premier Litwy Ingridę Simonyte, premiera Belgii Alexandra De Croo oraz premiera Polski Mateusza Morawieckiego. Ingrida Simonytė wzięła udział w inauguracji tablicy ze swoim nazwiskiem, poświęconej pomocy Litwy dla Ukrainy. Z belgijskim premierem Zełenski omówił inicjatywę "Grain From Ukraine", w którą Belgia ma swój wkład, finansując dostawy żywności do krajów potrzebujących. Alexandre De Croo zobowiązał się do dostarczenia Ukrainie generatorów prądu i innego sprzętu o kluczowym znaczeniu. Polska, Ukraina i Litwa podpisały deklarację o wzajemnej współpracy w obliczu rosyjskiej inwazji... Więcej
Więcej | Więcej
Kampania solidarności europejskich miast z Ukrainą
photo
Przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola zainicjowała wraz z przewodniczącym Eurocities i burmistrzem Florencji Dario Nardellą kampanię solidarności "Generatory Nadziei", której celem jest zachęcanie europejskich miast do przekazywania na Ukrainę generatorów i transformatorów. Inicjatywa, która zostanie przedstawiona 80 miastom uczestniczącym w projekcie, służy zapewnieniu funkcjonowania elektryczności i podstawowej infrastruktury w tym kraju... Więcej
Zaniepokojenie ONZ w obliczu naruszeń praw człowieka
photo
25 listopada Wysoki Komisarz ONZ ds. Praw Człowieka Volker Türk stwierdził, że jest zaszokowany ciągłym ludzkim cierpieniem w Ukrainie. Cywile, kobiety i dzieci są zabijani lub ranieni, a ukraińscy i rosyjscy jeńcy wojenni są zbiorowo rozstrzeliwani. Tymczasem Biuro NZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej jest zaniepokojone, że rosyjskie uderzenia w infrastrukturę elektryczną pozbawiają Ukraińców prądu... Więcej
Apel Rady Europy o działania przeciwko rosyjskim zbrodniom w Ukrainie
photo
24 listopada sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić potępiła ataki Rosji na szpitale, infrastrukturę cywilną i energetyczną w Ukrainie. Wezwała kraje członkowskie do udzielania szczególnego wsparcia kobietom - ofiarom przemocy seksualnej, której dopuszczają się rosyjscy żołnierze. Zaapelowała też o pomoc w dostępie do opieki medycznej i psychologicznej dla takich kobiet... Więcej

Komisja : Wytyczne budżetowe i zalecenia dla strefy euro
photo
22 listopada Komisja przedstawiła swoje opinie na temat zgodności planów budżetowych państw członkowskich na 2023 rok w odniesieniu do ich poziomów zadłużenia. Zaleca krajom strefy euro utrzymanie wysokiego poziomu inwestycji publicznych i wdrożenie dwupoziomowego modelu ustalania cen energii, aby wspierać gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa, a także wspomaganie dynamiki płac i wpływanie na rynek pracy... Więcej
Ku końcowi mechanizmu weryfikacji
photo
22 listopada Komisja stwierdziła, że Rumunia poczyniła w dziedzinie praworządności wystarczające postępy, aby zakończyć mechanizm współpracy i weryfikacji (MWiW), który został ustanowiony, gdy kraj ten przystępował do UE w 2007 roku. Komisja podkreśliła kroki podjęte przez Rumunię w celu zreformowania systemu sądownictwa i zwalczania korupcji, w tym zniesienie immunitetów politycznych. Ostateczna decyzja w sprawie MWiW zostanie podjęta po przeanalizowaniu uwag Rady i Parlamentu... Więcej

Parlament : 70-lecie Parlamentu w Strasburgu
photo
23 listopada Parlament świętował w Strasburgu 70. rocznicę pierwszego posiedzenia Zgromadzenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWiS) w 1952 roku. W obchodach wzięli udział premierzy Francji, Belgii i Luksemburga. Prelegenci podkreślali, jak z biegiem lat wzmocniła się rola Parlamentu oraz konieczność wykuwania wspólnej europejskiej przyszłości w poszanowaniu demokracji i różnorodności... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Zaaprobowanie budżetu na 2023 rok
photo
23 listopada Parlament przyjął budżet Unii Europejskiej na 2023 rok (492 głosy za, 66 przeciw, 42 osoby wstrzymały się od głosu). Dzień wcześniej swoją zgodę wyraziła Rada. Roczny budżet wynosi 186,6 mld euro na zobowiązania i 168,7 mld euro na płatności, a priorytetowymi celami są Ukraina, energia i ożywienie gospodarki... Więcej
Więcej | Więcej
Ku nowym zasobom własnym
photo
23 listopada europosłowie przegłosowali wprowadzenie trzech nowych źródeł dochodów: z systemu handlu uprawnieniami do emisji, mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 oraz realokowanych zysków bardzo dużych międzynarodowych firm (440 głosów za, 117 przeciw, 77 osób wstrzymało się). Przypomnieli również, że zgodnie z harmonogramem uzgodnionym w 2020 roku Komisja powinna przedstawić wniosek dotyczący drugiego zestawu nowych zasobów własnych do końca 2023. Ponadto przedstawili propozycję spłaty zadłużenia zaciągniętego w ramach programu NextGeneration EU... Więcej
Więcej
Dyrektywa na temat obecności kobiet w zarządach
photo
22 listopada Parlament przyjął ostatecznie nowe zasady dotyczące obecności kobiet w zarządach spółek giełdowych, które obligują, aby do lipca 2026 roku co najmniej 40% stanowisk dyrektorów niewykonawczych lub 33% wszystkich stanowisk dyrektorskich zajmowały kobiety. Przedsiębiorstwa będą musiały zgłaszać właściwym organom informacje o ich reprezentacji w zarządach, a za nieprzestrzeganie przepisów będą groziły sankcje... Więcej
Więcej
Przedłużenie systemu ograniczeń w dostępie do wód terytorialnych
photo
22 listopada Parlament ostatecznie zatwierdził przedłużenie o dziesięć lat przepisów ograniczających dostęp do wód krajowych dla statków rybackich z innych państw członkowskich. Celem tych przepisów jest zarówno ochrona lokalnej działalności gospodarczej w krajach, jak i zapobieganie nadmiernej eksploatacji niektórych obszarów... Więcej
Więcej
Nowe wymogi w zakresie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej
photo
22 listopada Parlament zatwierdził nowe przepisy mające na celu wzmocnienie ochrony infrastruktury krytycznej w Unii. Zakres dyrektywy został rozszerzony na jedenaście sektorów, w tym sektor infrastruktury cyfrowej, gospodarki wodnej, żywności i zdrowia. Państwa członkowskie przyjmą krajowe strategie odporności, a podmioty krytyczne będą musiały systematycznie powiadamiać o incydentach... Więcej
Więcej
Apel o odnowienie strategii rozszerzenia Unii
photo
23 listopada Parlament wezwał Unię do przyspieszenia i zreformowania procesu decyzyjnego w kontekście kolejnego rozszerzenia, w szczególności do zniesienia wymogu uzyskania jednomyślności na rzecz głosowania większością kwalifikowaną, by przyspieszyć procedurę akcesji. Zaapelował o zakończenie toczących się obecnie negocjacji przed 2030 rokiem. Ponadto europosłowie zasugerowali, że w ramach powiązanego z akcesją procesu reform w krajach kandydujących należy karać regres, a nagradzać trwałe postępy... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych
photo
Obradujący 25 listopada ministrowie spraw wewnętrznych omówili sytuację szlaków migracyjnych. Postanowili zbudować bardziej odporny system migracyjny i azylowy, wzmocnić wsparcie i współpracę ze wszystkimi krajami i organizacjami partnerskimi oraz usprawnić poszukiwania i ratownictwo. Z zadowoleniem przyjęli wniosek Komisji dotyczący planu działania obejmującego 20 środków operacyjnych, które mają służyć rozwiązaniu najpilniejszych problemów w środkowej części Morza Śródziemnego... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów ds. energii
photo
24 listopada ministrowie ds. energii osiągnęli porozumienie w sprawie projektu wspólnych zakupów gazu za pośrednictwem europejskiej platformy, transgranicznej wymiany, wiarygodnych wskaźników cenowych oraz w sprawie treści rozporządzenia, którego celem jest ustanowienie tymczasowych ram na rzecz uproszczenia procedur wydawania zezwoleń na projekty dotyczące energii odnawialnych. Ministrowie ocenili też, że przedstawiona przez Komisję propozycja mechanizmu korekty rynku gazu wymaga dalszych prac, a warunki uruchomienia mechanizmu wydają się zbyt restrykcyjne... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów handlu
photo
25 listopada ministrowie handlu dyskutowali o roli Unii w reformie Światowej Organizacji Handlu (WTO). Wymienili poglądy na temat wpływu dyskryminujących przepisów zawartych w amerykańskiej ustawie o obniżeniu inflacji (IRA) w kontekście kolejnego spotkania Rady ds. Handlu i Technologii UE-USA, które odbędzie się 5 grudnia. Odbyli też debatę orientacyjną na temat wsparcia handlowego dla Ukrainy... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. rolnictwa i rybołówstwa
photo
21 listopada ministrowie rolnictwa i rybołówstwa podsumowali postępy poczynione w ramach nowej strategii leśnej UE 2030 roku oraz sposoby poprawy współpracy między różnymi zainteresowanymi stronami i skuteczności jej wdrażania. Równolegle omawiali projekt rozporządzenia w sprawie odbudowy zasobów przyrodniczych, a Komisja przedstawiła swój komunikat w sprawie nawozów. Dyskutowali również o promowaniu transformacji energetycznej w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz o zapewnieniu silnego i zrównoważonego sektora alg... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. spójności
photo
Obradujący 22 listopada ministrowie odpowiedzialni za rozwój regionalny sporządzili ogólną ocenę polityki spójności, w szczególności jej wpływu na zmniejszanie różnic w rozwoju między regionami Unii. Dyskutowali o przyszłych wyzwaniach, takich jak transformacja ekologiczna i cyfrowa. Podkreślili konieczność stworzenia większej synergii pomiędzy różnymi unijnymi instrumentami, uwzględnienia specyfiki regionalnej oraz zasugerowali możliwość uproszczenia zasad... Więcej

Dyplomacja : Partnerstwo cyfrowe UE-Korea
photo
29 listopada Unia Europejska i Republika Korei (Korea Południowa) zainicjowały nowe partnerstwo cyfrowe. Partnerstwo to wzmocni współpracę między wiarygodnymi i zaawansowanymi technologicznie partnerami w obszarze cyfryzacji, która ma kluczowe znaczenie dla zrównoważonego rozwoju europejskiej i koreańskiej gospodarki, a także dla powiązań handlowych i inwestycyjnych... Więcej
Rada Europejskiego Obszaru Gospodarczego
photo
Przy okazji 55. posiedzenia Rady Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które odbyło się 23 listopada w Brukseli, ministrowie podsumowali ogólne funkcjonowanie umowy o EOG i wymienili poglądy na temat kierunków, które należy obrać w zakresie transformacji energetycznej i energetycznego bezpieczeństwa. Państwa członkowskie EFTA - Islandia, Liechtenstein, Norwegia i Szwajcaria - dyskutowały o Ukrainie i polityce bezpieczeństwa w Europie... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Dyrektywa zwalczająca pranie pieniędzy częściowo nieważna
photo
22 listopada Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że przepis dyrektywy w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy, który zezwala ogółowi społeczeństwa na wgląd do rejestrów beneficjentów spółek zarejestrowanych w Unii, narusza prawa podstawowe. Przepis ten został wprowadzony, by uniemożliwić osobom fizycznym lub przedsiębiorstwom ukrywanie aktywów pochodzących z oszustw podatkowych lub korupcji. Trybunał uznał, że istnieje interes publiczny, ale uważa, że przepis ten nie jest proporcjonalny do celu... Więcej

Europejskie agencje : Zwiększenie budżetu ESA, porozumienie w sprawie rakiet i nowe pokolenie astronautów
photo
23 listopada ministrowie reprezentujący państwa członkowskie zobowiązali się do przyznania Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) budżetu o 17% wyższego od tego w 2019 roku. 2,7 mld euro zostanie przeznaczone na program obserwacji Ziemi, 3,2 mld euro na naukę, 2,7 mld euro na program eksploracji a 1,9 mld euro na łączność. 22 listopada Francja, Niemcy i Włochy zobowiązały się do ponownego przeanalizowania publicznego finansowania niezbędnego do instytucjonalnej i komercyjnej eksploatacji rakiet nośnych Ariane 6 i Vega-C. 24 listopada ESA pokazała swoje nowe pokolenie 17 astronautów... Więcej
Więcej | Więcej
Operacja Europolu przeciwko siatce przestępców i handlowi narkotyków
photo
25 listopada Europol ogłosił, że w ramach operacji obejmującej 11 krajów aresztował 44 osoby będące członkami dużej organizacji przestępczej, której działalność obejmowała handel narkotykami, pranie pieniędzy i nielegalne wzbogacanie się. Siatka przestępców działała na terenie Litwy, Łotwy, Czech, Polski, Francji, Niemiec i Słowacji. 28 listopada Europol ogłosił, że policjanci zlikwidowali kokainowy "superkartel" i aresztowali w różnych krajach 49 podejrzanych, w tym w Dubaju 6 "wartościowych celów". Superkartel kontrolował "około jednej trzeciej handlu kokainą w Europie"... Więcej
Więcej
Pierre Gramegna powołany na dyrektora generalnego EMS
photo
25 listopada były minister finansów Luksemburga Pierre Gramegna został mianowany dyrektorem generalnym Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego na pięcioletnią kadencję. Zastąpił na tym stanowisku Niemca Klausa Reglinga... Więcej
Więcej

Francja : Wizyta Elisabeth Borne w Berlinie: partnerstwa energetyczne i przemysłowe
photo
25 listopada premier Francji Elisabeth Borne udała się do Berlina na spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Podpisali "wspólną deklarację solidarności energetycznej", w której Francja zobowiązuje się do kontynuowania dostaw gazu do Niemiec. W zamian Niemcy będą dostarczać Francji energię elektryczną. 22 listopada ministrowie gospodarki Francji i Niemiec Bruno Le Maire i Robert Habeck zapowiedzieli, że będą współdziałać, by wesprzeć "najbardziej zagrożone sektory gospodarki". Chcą wdrożyć politykę wspólnych zakupów gazu w celu obniżenia cen, zreformować rynek energii elektrycznej i nawiązać współpracę w strategicznych sektorach... Więcej
Więcej

Irlandia : Spotkanie z Emmanuelem Macronem
photo
24 listopada prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął premiera Irlandii Michaela Martina. Z zadowoleniem przyjęli wdrożenie wspólnego planu działania przyjętego w sierpniu 2021 roku oraz przyszłe porozumienie między RTE i jego irlandzkim odpowiednikiem EirGrid, które umożliwi włączenie Irlandii do europejskiego systemu elektroenergetycznego. Zobowiązali się również do promowania ekologicznej mobilności między dwoma państwami poprzez stworzenie jednego francusko-irlandzkiego biletu na pociągi i promy do lata 2023 roku. Na koniec odnowili swoje poparcie dla Ukrainy i omówili najważniejsze kwestie w programie najbliższej Rady Europejskiej (zwłaszcza energię, stosunki po brexicie i Europejską Wspólnotę Polityczną)... Więcej

Czechy : 9 kandydatów w styczniowych wyborach prezydenckich
photo
W wyborach prezydenckich w Czechach (pierwsza tura odbędzie się 13 i 14 stycznia) startuje dziewięciu kandydatów - wynika z oficjalnej listy opublikowanej 25 listopada. Wśród pretendentów do zastąpienia Milosza Zemana są były premier Andrej Babisz, były szef sztabu armii Petr Pavel oraz dwie kobiety - Danuse Nerudova i Denisa Rohanova... Więcej
Więcej
Raport MFW
photo
22 listopada Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował swój raport na temat czeskiej gospodarki. Spodziewa się, że w 2022 roku wzrost spowolni do 2,3%, a w przyszłym zmieni się w ujemny na poziomie około -0,5%. Inflacja utrzymuje się znacznie powyżej celu, co powinno być korygowane poprzez politykę pieniężną, w tym podwyżki krótkoterminowych stóp procentowych. Rynek pracy pozostaje niestabilny i utrzymują się słabości związane z przegrzanym rynkiem mieszkaniowym... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Bez referendum w sprawie niepodległości Szkocji
photo
23 listopada brytyjski Sąd Najwyższy jednogłośnie orzekł, że szkocki rząd nie ma uprawnień do przeprowadzenia nowego referendum niepodległościowego bez zgody władz centralnych w Londynie, ponieważ głosowanie miałoby wpływ na unię terytorialną Zjednoczonego Królestwa. Referendum zaproponowane w czerwcu przez premier Szkocji Nicolę Sturgeon miałoby się odbyć w październiku 2023 roku... Więcej
Więcej

Mołdawia : Trzecia Konferencja Platformy Wsparcia
photo
W efekcie trzeciej Konferencji Ministerialnej Platformy Wsparcia dla Mołdawii, która odbyła się 21 listopada w Paryżu, ministrowie spraw zagranicznych Francji, Niemiec i Rumunii zgodzili się pomóc Mołdawii wzmocnić jej bezpieczeństwo energetyczne. Kraje uczestniczące ogłosiły również swoje poparcie dla procesu integracji Mołdawii z UE i podkreśliły starania podejmowane przez jej rząd. Wyraziły również chęć przyczynienia się do stabilności, dobrobytu i rozwoju Mołdawii. Następna konferencja odbędzie się w Mołdawii w 2023 roku... Więcej
Więcej |

OECD : Perspektywy gospodarcze
photo
W opublikowanej 23 listopada prognozie gospodarczej OECD zauważa, że wydatki krajów członkowskich na energię stanowią 17,7% ich PKB. Wzrost gospodarczy spowolnił, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie, i szacuje się, że w 2023 roku światowe PKB wzrośnie o 2,2%, w szczególności dzięki dużym wschodzącym azjatyckim gospodarkom (mają odpowiadać za prawie trzy czwarte tego wzrostu). I wreszcie w 2023 roku inflacja powinna wyhamować, stabilizując się na obszarze OECD w okolicach 6,6%... Więcej
Więcej

MFW : Raport na temat gospodarki Hiszpanii
photo
W opublikowanym 23 listopada raporcie MFW szacuje, że w 2022 roku hiszpański wzrost gospodarczy powinien wynieść 4,6%, a w 2023 1,2%. Stwierdza, że pomoc państwa pomogła stawić czoła rosnącym cenom, choć w dłuższej perspektywie wymaga ona dostosowania. Radzi rządowi, aby zaangażował się w politykę zmierzającą do zwiększenia produktywności w celu podniesienia poziomu życia... Więcej
Raport na temat Francji
photo
W opublikowanym 21 listopada raporcie MFW wzywa Francję do szybszej redukcji wydatków publicznych w 2023 roku oraz do ograniczenia do najsłabszych pomocy finansowej w obliczu kryzysu energetycznego. Zaleca "lepsze ukierunkowanie środków wsparcia w celu przeciwdziałania szokowi energetycznemu" i proponuje stopniowe zniesienie kontroli cen. Konieczne będzie również przeprowadzenie reform, zwłaszcza w zakresie kształcenia, emerytur, ubezpieczenia od bezrobocia, racjonalizacji wydatków podatkowych oraz efektywności systemu edukacji... Więcej
Raport na temat gospodarki Słowenii
photo
W opublikowanym 21 listopada raporcie Międzynarodowy Fundusz Walutowy z zadowoleniem przyjął postpandemiczne ożywienie gospodarki Słowenii. Przewiduje jednak spowolnienie wzrostu z 5,4% w 2022 roku do 1,8% w 2023... Więcej

Kultura : Jarmarki bożonarodzeniowe
photo
Od 24 listopada, wraz z rozpoczęciem adwentu, wiele europejskich miast zainaugurowało swoje świąteczne jarmarki: od Strasburga we Francji, po Edynburg w Szkocji; od Norymbergi w Niemczech, przez Madryt w Hiszpanii, po Gdańsk w Polsce... Więcej
Splendory oaz Uzbekistanu
photo
Do 6 marca 2023 roku Muzeum Luwru zaprasza na wystawę "Splendory oaz Uzbekistanu". Na ekspozycji zaprezentowano dzieła odrestaurowane specjalnie na tę okazję, m.in. malowidła ścienne i obrazy z XVI-wiecznej szkoły w Bucharze... Więcej
Barbara Hepworth w Tate St Ives
photo
Tate Gallery w St Ives zaprasza na wystawę poświęconą sztuce i życiu jednej z najbardziej wpływowych brytyjskich artystek XX wieku: Barbarze Hepworth. Na ekspozycji zaprezentowano prawie pięć dekad rzeźb, obrazów, rysunków, grafik i projektów artystki... Więcej
Monica Bonvicini w Berlinie
photo
Do 30 kwietnia 2023 roku w Neue Nationalgalerie w Berlinie prezentowana jest wystawa poświęcona wpływowej twórczości artystki Monici Bonvicini, w tym dwie duże, specjalnie zaprojektowane instalacje architektoniczne. Oprócz prac architektonicznych na ekspozycji można również zobaczyć rzeźby Bonvicini... Więcej
Giovanni Boldini i mit Belle Époque
photo
Do 10 kwietnia 2023 roku w Palazzo Mazzetti w Asti oglądać można wystawę "Giovanni Boldini i mit Belle Époque". Zaprezentowano osiemdziesiąt obrazów włoskiego malarza... Więcej
Steven Meisel w La Corunie
photo
Do 1 maja 2023 roku przestrzeń wystawiennicza Muelle de la Batería w La Corunie zaprasza na wystawę poświęcona amerykańskiemu fotografowi Stevenowi Meiselowi, który w latach 90. zapoczątkował karierę całego pokolenia modelek... Więcej
Sztuka kolażu we Wrocławiu
photo
Na wystawie "Collage – klejone światy" w Muzeum Narodowym we Wrocławiu, czynnej do 15 stycznia 2023 roku, poznamy ewolucję i różnorodność form, technik i materiałów wykorzystywanych do tworzenia kolażu - środka artystycznego nieustannie używanego przez twórców do najróżniejszych celów... Więcej

28list.
28-29 listopada

Bruksela

Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

29list.
29 listopada

Bruksela

Posiedzenie ministrów UE-Organizacja Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (OACPS)

1gru.
1 grudnia

Bruksela

Rada ds. Konkurencyjności

5gru.
5 grudnia

Bruksela

Rada ds. Transportu
Posiedzenie Eurogrupy

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: