Biuletyn10025 déc. 2022

La Lettre

Maria LEPTIN

5 grudnia 2022

Rok po przyjęciu konkluzji Rady w sprawie zarządzania Europejskim Obszarem Badawczym (ERA) wymaga on zmiany sposobu myślenia, tak aby zasoby nie były już rozproszone i rozdrobnione w 27 różnych systemach.

Read more

Na pierwszej stronie!

Europie potrzeba nowego planu inwestycyjnego

5 grudnia 2022

etudes.jpg
Europejskiemu przemysłowi konfrontującemu się z kryzysem energetycznym, który rozpoczął się na długo przed wojną w Ukrainie, grozi masowa relokacja w obliczu rosnących kosztów. By temu sprostać, Unia Europejska musi uruchomić wielki plan inwestycyjny, aby ograniczyć ceny energii elektrycznej i dotować krytyczne gałęzie przemysłu, pisze Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Fundacja

Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze

5 grudnia 2022

frs.jpg
W odpowiedzi na rosnące ceny energii państwa członkowskie i Unia Europejska podejmują działania. 29 listopada rząd Słowacji podjął decyzję o opodatkowaniu super zysków producentów energii elektrycznej osiągniętych w okresie od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2024 na poziomie 90%. 25 listopada niemiecki rząd podał, że 56 mld euro z planu wsparcia o wartości 200 mld euro przeznaczonych zostanie na dofinansowanie gazu kopalnego i ciepłownictwa, a 43 mld euro na energię elektryczną. Fundacja oferuje Państwu regularnie aktualizowaną mapę, która pomoże wszystko lepiej zrozumieć.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

5 grudnia 2022

Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii Covid-19, Unia Europejska utworzyła fundusz naprawczy o wartości 672,5 mld euro, zwany Instrumentem na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, w formie dotacji i pożyczek dla państw członkowskich. 30 listopada Komisja zatwierdziła plan odbudowy Węgier, ale płatność zostanie dokonana tylko wtedy, gdy węgierski rząd wdroży 17 środków naprawczych, a także 27 innych reform związanych z praworządnością i niezależnością sądownictwa. Komisja zapłaciła też 85 mln euro Cyprowi. Fundacja udostępnia interaktywną mapę planów dla poszczególnych krajów, zawierającą kwoty, harmonogramy i priorytety.

Read more

Ukraina/Rosja

Naruszenie sankcji dodane do listy przestępstw

5 grudnia 2022

ukrru.jpg
Aby zapewnić lepsze wdrażanie sankcji przyjętych przeciwko Rosji, 28 listopada Rada zatwierdziła włączenie naruszenia sankcji do unijnego wykazu przestępstw. 2 grudnia Komisja zaproponowała listę przestępstw zawierających się w pojęciu naruszania sankcji. Obejmuje m.in. wszelkie działania mające na celu udostępnienie funduszy lub zasobów gospodarczych lub umożliwienie wjazdu na terytorium państwa członkowskiego osobie lub przedstawicielowi organu objętego sankcjami.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych NATO

5 grudnia 2022

Obradujący w Bukareszcie 29 i 30 listopada ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich NATO potępili zbrodnie popełniane przez Rosję w Ukrainie i jej próby aneksji ukraińskich terytoriów. Zadeklarowali, że będą wspierać odbudowę Ukrainy i umacniać partnerstwo, "gdy będzie ona realizować swoje euroatlantyckie aspiracje". Mówili o akcesji Finlandii i Szwecji oraz o zbliżeniu z Bałkanami Zachodnimi. Powiedzieli, że opracowują zjednoczoną odpowiedź i obronę przed jakimkolwiek atakiem na kraje Sojuszu.

Read more -inny link

Propozycje w sprawie odpowiedzialności Rosji za jej międzynarodowe zbrodnie

5 grudnia 2022

30 listopada Komisja przedstawiła różne warianty zagwarantowania, by odpowiedzialność Rosji za zbrodnie popełnione w Ukrainie została potwierdzona. Obejmują one utworzenie nowej struktury do zarządzania i inwestowania rosyjskich aktywów publicznych zamrożonych i unieruchomionych przez Unię i jej partnerów (obecnie wynoszą 300 mld euro) oraz wykorzystanie ich na rzecz Ukrainy, w szczególności na reparacje. Komisja proponuje również stworzenie międzynarodowego trybunału ad hoc lub trybunału hybrydowego z udziałem międzynarodowych sędziów, który zostałby włączony do krajowego systemu sądowniczego. Ponadto ministrowie sprawiedliwości państw G7, którzy obradowali w dniach 28-29 listopada w Berlinie, zgodzili się na bardziej intensywną i przyspieszoną współpracę w zakresie dochodzeń, tak aby żadna zbrodnia wojenna nie pozostała bezkarna.

Read more -inny link -inny link

Włochy ponawiają swoje wojskowe wsparcie dla Ukrainy w 2023 roku

5 grudnia 2022

1 grudnia włoski rząd przyjął dekret zezwalający na przekazywanie Ukrainie środków, materiałów i sprzętu wojskowego do 31 grudnia 2023 roku.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów OBWE

5 grudnia 2022

Podczas posiedzenia Rady Ministerialnej OBWE w Łodzi 1 i 2 grudnia ministrowie spraw zagranicznych dyskutowali o wpływie wojny w Ukrainie na bezpieczeństwo regionalne na obszarze OBWE. Wymienili poglądy na temat wyzwań związanych z bezpieczeństwem energetycznym oraz zwiększonego ryzyka handlu ludźmi. Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel UE, wezwał kraje członkowskie do udzielenia Ukrainie pełnego wsparcia i wyraził nadzieję, że aktywa przejęte w ramach sankcji zostaną wykorzystane do sfinansowania odbudowy tego kraju.

Read more -inny link -inny link

Porozumienie w sprawie limitu cen za rosyjską ropę

5 grudnia 2022

5 grudnia wszedł w życie limit cen za rosyjską ropę. Ma ograniczyć Rosji środki finansowe na wojnę. 2 grudnia Rada, G7 i Australia ustaliły ten limit na 60 dolarów za baryłkę. Będzie weryfikowany co dwa miesiące. Mechanizm zawiera "klauzulę awaryjną", która pozwala na transport ropy powyżej limitu cenowego, jeśli zagrożone jest zdrowie i bezpieczeństwo ludzi lub środowisko. Od 5 lutego 2023 roku nowe sankcje powinny zostać rozszerzone na wszystkie przetworzone produkty naftowe.

Read more -inny link

Znaczenie władz regionalnych i miejskich dla odporności Ukrainy

5 grudnia 2022

Władze lokalne i regionalne umożliwiły odporność społeczną Ukrainy od początku wojny - wynika z raportu OECD opublikowanego 2 grudnia. Reformy rozwoju regionalnego i decentralizacja wdrażane od 2014 roku odegrały ważną rolę w ochronie ludności cywilnej, zapewnieniu dostępu do lokalnych usług publicznych i ich jakości, rejestracji przemieszczeń obywateli w czasie wojny oraz zapewnieniu stałego dostępu do świadczeń socjalnych. W raporcie zawarto kilka zaleceń dotyczących organizacji odbudowy, takich jak włączenie regionów i gmin w opracowywanie planów odbudowy.

Read more

Komisja

Strategia na rzecz europejskiego rynku dronów

5 grudnia 2022

commission1.jpg
29 listopada Komisja przedstawiła strategię rozwoju europejskiego rynku dronów. Przewiduje do 2030 roku rozwój nowych usług z wykorzystaniem dronów, takich jak usługi ratownicze, mapowanie i nadzór oraz dostarczanie leków, a także usługi mobilności powietrznej, w tym taksówki powietrzne. Do stycznia 2023 roku wdrożony zostanie europejski system zarządzania ruchem dronów.

Read more

Propozycja zawieszenia europejskich funduszy dla Węgier

5 grudnia 2022

30 listopada Komisja uznała, że działania naprawcze podjęte przez Węgry w ramach mechanizmu warunkowości są niewystarczające do wyeliminowania zagrożeń dla budżetu UE i zaproponowała zawieszenie wypłaty 7,5 mld euro w ramach polityki spójności. Jednocześnie zatwierdziła plan odbudowy Węgier, ale płatność zostanie dokonana tylko wtedy, gdy węgierski rząd wdroży 17 środków naprawczych, a także 27 innych reform związanych z praworządnością i niezależnością sądownictwa. Rada ma czas na zatwierdzenie tych dwóch wniosków do 19 grudnia.

Read more

Rewizja przepisów w sprawie opakowań i odpadów pochodzących z opakowań

5 grudnia 2022

30 listopada Komisja zaproponowała nowe zasady faworyzujące opakowania wielokrotnego użytku lub nadające się do ponownego napełnienia oraz eliminujące zbędne opakowania. Chodzi o ograniczenie nadmiernego opakowywania i poprawę wymiany informacji na temat recyklingu, zwłaszcza poprzez wyraźne oznakowanie. Celem jest zagwarantowanie, by do 2030 roku na unijnym rynku znajdowały się wyłącznie opakowania nadające się do recyklingu.

Read more

Parlament

Po Konferencji w sprawie przyszłości Europy

5 grudnia 2022

parlement.jpg
2 grudnia przedstawiciele Parlamentu, Rady i Komisji, a także zwykli europejscy obywatele spotkali się, aby podsumować działania podjęte w następstwie Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Trzy instytucje zobowiązały się do wdrożenia środków zaproponowanych przez obywateli. Według analizy Rady około 95% propozycji może zostać wcielona w życie bez zmiany europejskich traktatów.

Read more -inny link

Spotkanie z szefem gabinetu ukraińskiego prezydenta

5 grudnia 2022

3 grudnia szef gabinetu prezydenta Ukrainy Andrij Jermak spotkał się z delegacją Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego i Podkomisji Bezpieczeństwa i Obrony. Chce uzyskać od Parlamentu gwarancje bezpieczeństwa i poprosił o wsparcie w zaostrzeniu sankcji wobec Rosji.

Read more -inny link

Rada

Posiedzenie ministrów ds. rozwoju

5 grudnia 2022

conseilparlement.jpg
28 listopada ministrowie ds. rozwoju podkreślili konieczność kontynuowania partnerstwa z Afryką. Omówili reakcje Unii Europejskiej na kryzysy w Ukrainie i w Afganistanie oraz zatwierdzili "głębsze i ściślejsze podejście oparte na podstawowych potrzebach" w celu wsparcia ludności afgańskiej. Zaapelowali również o proaktywne reagowanie na kryzysy związane z katastrofami.

Read more

Posiedzenie ministrów edukacji, młodzieży, kultury i sportu

5 grudnia 2022

28 listopada ministrowie edukacji przyjęli zalecenie dotyczące sukcesu edukacyjnego i dobrostanu dzieci w epoce cyfrowej. 29 listopada ministrowie kultury dodali do planu prac na rzecz kultury na lata 2023-2026 konkretne działanie dotyczące Ukrainy, mające na celu wsparcie ukraińskiego sektora kultury i jej dziedzictwa. Zapoznali się z postępami prac nad wnioskiem ustawodawczym dotyczącym europejskiego aktu prawnego w sprawie wolności mediów. Ministrowie odpowiedzialni za sport dyskutowali o wpływie kryzysu na ten sektor oraz o wdrażaniu zrównoważonej infrastruktury sportowej.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności

5 grudnia 2022

1 grudnia ministrowie ds. przemysłu porozumieli się w kwestii aktu o czipach (Chips act), który ma na celu zmniejszenie zależności UE w tej materii. Przyjęli również stanowisko w sprawie przepisów dotyczących odpowiedzialności przedsiębiorstw za środowisko i prawa człowieka oraz ogólne podejście do ochrony oznaczeń geograficznych dla produktów rzemieślniczych i przemysłowych. Uzgodnili także europejską agendę turystyczną do 2030 roku. 2 grudnia ministrowie odpowiedzialni za badania naukowe przyjęli konkluzje w sprawie nowego programu na rzecz innowacji. Dyskutowali o nauce jako instrumencie ułatwiającym tworzenie polityki w państwach członkowskich oraz wytycznych dotyczących waloryzacji wiedzy.

Read more -inny link

Finanse cyfrowe, cyberbezpieczeństwo, wymóg staranności, zagraniczne dotacje i zrównoważoność

5 grudnia 2022

28 listopada Rada ostatecznie przyjęła dyrektywę w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, która zobowiązuje je do dzielenia się danymi na temat ich wpływu na społeczeństwo i środowisko, oraz rozporządzenie w sprawie zagranicznych dotacji, które ma zagwarantować sprawiedliwą i zrównoważoną konkurencję na jednolitym rynku, gdy dotacje prowadzą do zakłóceń. Rada zatwierdziła również nowe wymogi dotyczące współpracy między państwami członkowskimi w celu zwiększenia odporności w zakresie cyberbezpieczeństwa oraz rozporządzenie w sprawie cyfrowej odporności operacyjnej banków i innych usług finansowych. 30 listopada Rada przyjęła stanowisko w sprawie nowych zasad dotyczących należytej staranności w odniesieniu do dużych przedsiębiorstw z Unii i przedsiębiorstw spoza UE działających w Unii.

Read more -inny link -inny link -inny link -inny link

Trilogi

Porozumienie w sprawie europejskiej współpracy policyjnej

5 grudnia 2022

securite-policier.jpg
30 listopada Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie współpracy policyjnej mającej na celu usprawnienie walki z przestępczością transgraniczną. Nowe przepisy służą uproszczeniu organizacji i procedur wymiany informacji między organami ścigania państw członkowskich, w tym utworzeniu wspólnej bazy danych dostępnej za pośrednictwem jednego europejskiego punktu kontaktowego.

Read more

Porozumienie w sprawie autonomicznych narzędzi stosowanych wobec Zjednoczonego Królestwa

5 grudnia 2022

30 listopada prezydencja Rady i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie kroków, które Unia Europejska mogłaby podjąć, aby zachęcić Zjednoczone Królestwo do przestrzegania umowy o wystąpieniu oraz umowy o handlu i współpracy. Projekt obejmuje środki równoważące i wyrównawcze, czasowe zawieszenie preferencyjnego traktowania niektórych produktów oraz środki ograniczające handel, inwestycje, licencje przewoźników lotniczych i ich działalność.

Read more

Porozumienia w sprawie kredytów konsumpcyjnych i e-handl

5 grudnia 2022

2 grudnia Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie wzmocnienia ochrony osób fizycznych ubiegających się o kredyt konsumencki oraz zapobiegania nadmiernemu zadłużeniu. 29 listopada osiągnęły również wstępne porozumienie służące zapewnieniu, że nieżywnościowe produkty konsumenckie sprzedawane zarówno w internecie, jak i poza nim, spełniają unijne normy. Teraz Parlament i Rada muszą formalnie zatwierdzić porozumienie.

Read more -inny link

Dyplomacja

Rada AKP-UE

5 grudnia 2022

diplomatie.jpg
29 listopada, na 45. posiedzeniu Rady z udziałem państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), ministrowie omówili partnerstwo (jak ma wyglądać po okresie obowiązywania umowy z Kotonu), w szczególności handel, współpracę gospodarczą i finansową oraz zwalczanie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. W kwestii obecnego kryzysu żywnościowego i energetycznego Unia Europejska przypomniała o swoim zobowiązaniu do wspierania krajów AKP. Ministrowie rozmawiali również o realizacji strategii Global Gateway.

Read more

Wsparcie finansowe dla sił zbrojnych 5 państw

5 grudnia 2022

1 grudnia Rada przyjęła środki mające na celu pomoc siłom zbrojnym pięciu państw w ramach Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju (EPF). 10 mln euro otrzyma Bośnia i Hercegowina, 20 mln euro Gruzja, 6 mln euro Liban i 12 mln euro Mauretania. Ponadto, aby wesprzeć rozmieszczenie sił obronnych Rwandy w Mozambiku, Rada zatwierdziła środek pomocowy w wysokości 20 mln euro.

Read more

Spotkanie Xi Jinpinga i Charles'a Michela

5 grudnia 2022

1 grudnia, podczas spotkania w Pekinie z chińskim prezydentem Chin Xi Jinpingiem, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wezwał Chiny, by wykorzystały swój wpływ na Rosję, aby skłonić ją do przestrzegania karty ONZ. Obaj przywódcy podkreślili, że rosyjskie groźby nuklearne są nie do przyjęcia. Charles Michel wznowił dialog UE-Chiny na temat przestrzegania praw człowieka i sytuacji mniejszości, zwłaszcza w Sinkiangu. Rozmowa dotyczyła również Tajwanu, partnerstwa handlowego, współpracy na rzecz międzynarodowego traktatu dotyczącego pandemii oraz walki ze zmianami klimatycznymi.

Read more

Współpraca z Japonią w sprawie odnawialnego wodoru

5 grudnia 2022

2 grudnia UE i Japonia podpisały protokół o wzmocnionej współpracy w celu stymulowania innowacji i wspomagania rozwoju międzynarodowego rynku wodoru. Rządy, podmioty przemysłowe, instytucje badawcze i władze lokalne będą wspólnie pracować nad produkcją, handlem, transportem, przechowywaniem i dystrybucją odnawialnego wodoru.

Read more

Niemcy

Ratyfikacja umowy o wolnym handlu z Kanadą

5 grudnia 2022

allemagne.jpg
1 grudnia Bundestag ratyfikował Kompleksową Umowę Gospodarczo-Handlową (CETA) podpisaną między Unią Europejską a Kanadą w 2016 roku i tymczasowo stosowaną od 2017 (559 głosów za, 110 przeciw). Ratyfikacja ta następuje po korzystnym orzeczeniu Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. Aby umowa mogła w pełni wejść w życie, musi ją jeszcze ratyfikować jedenaście państw członkowskich.

Read more -inny link

Francja

Porozumienie między Dassault i Airbusem w sprawie FCAS

5 grudnia 2022

france.jpg
1 grudnia prezes Dassault Aviation Eric Trappier ogłosił porozumienie z Airbusem w sprawie myśliwca nowej generacji - centralnego elementu projektu Future Air Combat System (SCAF) realizowanego przez Francję, Niemcy i Hiszpanię. Umowa obejmuje rozwój demonstratora, który powinien polecieć około 2029 roku, oraz pozostawia Dassault rolę głównego wykonawcy i architekta samolotu.

Read more -inny link -inny link

Wizyta państwowa w Stanach Zjednoczonych

5 grudnia 2022

1 grudnia prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Joe Bidenem w trakcie swojej wizyty państwowej w Waszyngtonie. Dwaj przywódcy ogłosili, że zamierzają współpracować na rzecz wzmocnienia globalnego bezpieczeństwa i dobrobytu, walki ze zmianami klimatu i ich konsekwencjami oraz promowania demokratycznych wartości. Potwierdzili swoje stałe wsparcie dla Ukrainy i konieczność zakończenia tej wojny. 30 listopada francuski minister sił zbrojnych Sébastien Lecornu i jego amerykański odpowiednik Lloyd Austin podpisali deklarację intencyjną dotyczącą pogłębienia i wzmocnienia współpracy wojskowej między dwoma krajami.

Read more -inny link

Irlandia

Meta ukarana za naruszenie przepisów w zakresie ochrony danych

5 grudnia 2022

irlande.jpg
28 listopada działająca w imieniu Unii irlandzka Komisja Ochrony Danych nałożyła w wyniku postępowania grzywnę w wysokości 265 mln euro za naruszenia RODO (w tym luki w zakresie ochrony danych użytkowników) na firmę Meta Platforms Ireland Limited, przetwarzającą dane Facebooka. Ponadto firma ta będzie musiała podjąć szereg działań naprawczych.

Read more -inny link

Wizyta Ursuli von der Leyen dotycząca Protokołu w sprawie Irlandii Północnej

5 grudnia 2022

1 grudnia składająca wizytę w Dublinie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przypomniała w irlandzkim parlamencie, że priorytetem UE po brexicie pozostaje sprawne funkcjonowanie jednolitego rynku, co wyklucza ustanowienie granicy na wyspie. Z zadowoleniem przyjęła "bardziej pragmatyczne" podejście brytyjskiego rządu do kwestii Protokołu w sprawie Irlandii Północnej, które - jak powiedziała - może doprowadzić do pozytywnego rozwiązania.

Read more -inny link -inny link

Włochy

Dialogi Śródziemnomorskie

5 grudnia 2022

italie.jpg
2 i 3 grudnia w Rzymie, w obecności prezydenta Sergio Mattarelli i premier Giorgii Meloni, odbyła się 8. edycja Rome Med - Dialogów Śródziemnomorskich organizowanych przez włoskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Instytut Studiów nad Polityką Międzynarodową. Meloni stwierdziła, że zarządzanie repatriacją musi zostać "zeuropeizowane", aby zmniejszyć presję na kraje Południa. Wezwała Unię Europejską do wznowienia współpracy w zakresie migracji z afrykańskimi i śródziemnomorskimi partnerami, by bardziej ich zaangażować w walkę z handlem ludźmi.

Read more -inny link

Kosowo

Zwolnienie z wiz

5 grudnia 2022

kosovo.jpg
30 listopada Rada zagłosowała za umożliwieniem bezwizowego podróżowania po Unii Europejskiej posiadaczom paszportów wydanych w Kosowie. Zwolnienie dotyczy 90 dni w każdym 180-dniowym okresie. Teraz liberalizacja systemu wizowego musi zostać wynegocjowana z Parlamentem, a byłaby stosowana najpóźniej od 1 stycznia 2024 roku.

Read more

Rada Europy

Raport na temat belgijskich więzień

5 grudnia 2022

conseilparlement.jpg
Według raportu opublikowanego 29 listopada przez Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom przy Radzie Europy belgijski system penitencjarny cierpi na przeludnienie i braki kadrowe, co prowadzi do przemocy między więźniami. Raport zawiera zalecenia dla belgijskiego rządu dotyczące szkolenia personelu, modernizacji więzień oraz działań edukacyjnych i zawodowych.

Read more

Nowi sygnatariusze protokołu do Konwencji o cyberprzestępczości

5 grudnia 2022

30 listopada Chorwacja, Mołdawia, Słowenia, Sri Lanka, Ukraina i Zjednoczone Królestwo podpisały drugi protokół dodatkowy do Konwencji Budapeszteńskiej o współpracy i ujawnianiu dowodów elektronicznych. Celem jest wzmocnienie współpracy z usługodawcami, natychmiastowa współpraca w przypadku zagrożenia oraz prowadzenie wspólnych dochodzeń.

Read more

NATO

Exercice Cyber Coalition

5 grudnia 2022

otan.jpg
Od 28 listopada do 2 grudnia w Tallinie i na odległość odbywały się ćwiczenia w zakresie cyberobrony Cyber Coalition 22. Uczestniczyło w nich dwadzieścia sześć państw Sojuszu, a także Finlandia, Szwecja, Gruzja, Irlandia, Japonia, Szwajcaria i Unia Europejska oraz podmioty z sektora prywatnego i środowiska akademickiego. Takie natowskie ćwiczenia mają miejsce co roku.

Read more

Eurostat

Spadek inflacji w strefie euro

5 grudnia 2022

eurostat.jpg
Według danych opublikowanych przez Eurostat 30 listopada w ubiegłym miesiącu roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła 10% w porównaniu z 10,6% w październiku. Najniższy wskaźnik odnotowano w Hiszpanii - 6,6%, a najwyższy na Łotwie - 21,7%. Głównym elementem składowym inflacji jest energia, a następnie żywność, alkohol i tytoń, towary przemysłowe z wyłączeniem energii i usługi.

Read more

Eurobarometr

Sondaż na temat euro

5 grudnia 2022

eurobarometre.jpg
Według wyników Eurobarometru opublikowanych 2 grudnia 77% respondentów uważa, że euro jest korzystne dla Unii, a 69%, że dla ich własnego kraju. Ponadto 75% opowiada się za planem odbudowy i odporności, a 80% za instrumentem wsparcia zatrudnienia SURE wprowadzonym w trakcie pandemii COVID-19. Badanie pokazuje również, że 64% ankietowanych jest za zniesieniem monet 1 i 2 centowych.  

Read more

Opracowania/raporty

Raporty na temat jakości powietrza

5 grudnia 2022

etudes.jpg
Według raportu opublikowanego przez Europejską Agencję Środowiska 24 listopada zanieczyszczenie powietrza stanowi największe zagrożenie dla zdrowia w Europie. Zwłaszcza na obszarach miejskich, gdzie w 2020 roku 96% populacji było narażone na poziomy drobnych cząsteczek przewyższające normy Światowej Organizacji Zdrowia. Ponadto według raportu z 30 listopada na temat emisji metanu polityka mająca na celu zmniejszenie emisji CH4 spowoduje szybkie złagodzenie klimatu w krótkim okresie. W analizie podano, że metan jest krótko żyjącym gazem cieplarnianym, który zatrzymuje znacznie więcej ciepła niż dwutlenek węgla.

Read more -inny link -inny link

Kultura

Max Beckmann w Monachium

5 grudnia 2022

culture.jpg
Do 12 marca 2023 roku w Pinakothek der Moderne w Monachium prezentowana jest wystawa "Odjazd" poświęcona XX-wiecznemu niemieckiemu malarzowi i rysownikowi Maxowi Beckmannowi. Wystawione obrazy eksplorują temat podróży, który był bardzo obecny w życiu tego artysty, naznaczonym traumą wojny i wygnania, ale także potrzebą wolności i chęcią podróżowania.

Read more

Inne spojrzenie na Giotta w Rovereto

5 grudnia 2022

Do 19 marca 2023 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej miasta Rovereto prezentuje wystawę "Giotto i XX wiek", na której prezentowanych jest kilkanaście dzieł nowoczesnych i współczesnych artystów, inspirowanych sztuką Giotta - mistrza, który zrewolucjonizował średniowieczne malarstwo.

Read more

Małgorzata Mirga-Tas w Krakowie

5 grudnia 2022

Do 5 marca 2023 roku w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie trwa ekspozycja "Wędrujące obrazy" - pierwsza indywidualna wystawa Małgorzaty Mirgi-Tas, obecnie czołowej przedstawicielki współczesnej sztuki romskiej. Obejmuje duży wybór prac wykonanych przez artystkę w latach 2017-2022, a także nowe dzieła poruszające m.in. temat historii społeczności romskiej w Nowej Hucie i romskiej pamięci.

Read more

Doroczna wystawa Royal Ulster Academy

5 grudnia 2022

Do 3 stycznia 2023 roku Royal Ulster Academy w Belfaście, która skupia szerokie grono artystów wizualnych pracujących w Irlandii Północnej, organizuje swoją doroczną wystawę w Ulster Museum. Z tej okazji zaprezentowane zostaną prace uznanych i wschodzących artystów z całego świata, a także prace pracowników naukowych RUA.

Read more

Wenecki renesans w Paryżu

5 grudnia 2022

Do 26 marca 2023 roku w Hotelu de la Marine będzie można oglądać dzieła z Galerii Giorgio Franchetti alla Ca'd'Oro w Wenecji, będącej w trakcie renowacji. Na wystawie znajduje się ponad 70 dzieł wielkich renesansowych artystów dotyczących historii Wenecji.

Read more

Ukraiński modernizm w Madrycie

5 grudnia 2022

Do 30 kwietnia 2023 roku w Museo Thyssen-Bornemisza w Madrycie prezentowana jest wystawa "W oku cyklonu: modernizm w Ukrainie 1900-1930". Zorganizowano ją w partnerstwie z Narodowym Muzeum Sztuki Ukrainy i zaprezentowano na niej 70 prac. Tak duża kolekcja sztuki współczesnej opuściła Ukrainę po raz pierwszy.

Read more

ArteKino, internetowy festiwal europejskiego kina

5 grudnia 2022

Przez cały grudzień kanał Arte organizuje internetowy festiwal europejskich filmów ArteKino. 12 filmów młodych europejskich twórców prezentowanych jest w języku francuskim, niemieckim, angielskim, hiszpańskim, polskim i włoskim. Jeden z tych filmów wygra 20 000 euro dzięki głosom internautów na Europejską Nagrodę Publiczności. Kolejna nagroda zostanie przyznana w kategorii Jury Młodych Widzów. Nagroda Europejskich Kinomanów trafi w drodze losowania do internauty, który w czasie trwania konkursu oddał głos na co najmniej 8 różnych filmów.

Read more

Wystawa w Luwrze w Lens "Intymność i ja"

5 grudnia 2022

W ramach obchodów 10-lecia swojego istnienia Muzeum Luwr-Lens zainicjowało pionierski w świecie muzealnym projekt: powierzyło grupie młodych dorosłych w sytuacji reintegracji zawodowej i społecznej całościową produkcję wystawy poświęconej miejscu sztuki w intymności. Ekspozycja będzie prezentowana do 27 marca 2023 roku.

Read more

Europejska solidarność kulturalna z Ukrainą

5 grudnia 2022

Świat kultury mobilizuje się dla Ukrainy. 8 grudnia, w wiejskim kościele w Guéthary we Francji odbędzie się koncert baskijskich piosenek na rzecz UNICEF. 28 grudnia w mieście Mirecourt odbędzie się koncert organizowany przez stowarzyszenie Liouba Lorr'Ukraine. 11 grudnia w mieście Twickenham w Wielkiej Brytanii odbędzie się świąteczny koncert charytatywny, podczas którego zaprezentowane zostaną ukraińskie i angielskie kolędy w wykonaniu światowej klasy muzyków i śpiewaków. 16 grudnia grupa charytatywna "Echte Ärzte" będzie zbierać w trakcie koncertu w Berlinie fundusze na pomoc dla Ukrainy. 6 grudnia ukraińska supergwiazda Jamala wystąpi w Toruniu.

Read more -inny link

Agenda

6 grudnia

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych Rada ds. Telekomunikacji (Bruksela)


6 grudnia

Szczyt UE-Bałkany Zachodnie (Tirana)


les 8-9 grudnia

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (Bruksela)


les 11-12 grudnia

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


Newsletter Archives

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

2024 - rok polityki europejskiej widziany przez kobiety

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Micol Cattana, Eléna Roux, Amandine GuérinRedaktor naczelny : Eric Maurice

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Jak zrealizować ambicje Europy w zakresie badań?

pdf

Biuletyn n°1002- wersja 5 déc. 2022