Biuletyn n°1021

Open panel Open panel
Biuletyn n°1021
Biuletyn
środa, 3 maja 2023
numer 1021
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Ponowne uzbrojenie marynarki wojennej: perspektywy europejskie
Wyzwania związane z ochroną morskich bram wjazdowych, w połączeniu z wyzwaniami wynikającymi z wojny w Ukrainie oraz aspiracjami Unii Europejskiej, by zapuścić się na obszar Indo-Pacyfiku, prowadzą do zacieśnienia współpracy operacyjnej europejskiej marynarki wojennej oraz do wzrostu liczby dwustronnych i wielostronnych projektów przemysłowych.
Więcej
Fundacja : Publikacja "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2023"
photo
Europa się zmieniła... Pokazuje to "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2023", który analizuje głębokie zmiany, jakie dokonały się w Europie, a które przyspieszył szok wojny w Ukrainie. To 17. wydanie opublikowane przez wydawnictwo Marie B. zawiera 19 artykułów osobistości wysokiego szczebla, 30 oryginalnych map i kompletny zestaw statystyk z komentarzem. Książka jest dostępna w wersji drukowanej i cyfrowej. Zamów ją teraz... Więcej
Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii Covid-19, Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 27 kwietnia Dania otrzymała pierwszą płatność w wysokości 301 mln euro. Słowacja i Malta złożyły do Komisji wniosek o zmianę, aby dodać do swojego planu rozdział REPowerEU. 28 kwietnia Komisja zatwierdziła pozytywną ocenę wniosku Luksemburga o płatność w wysokości 20,2 mln euro. Fundacja oferuje interaktywną mapę planów kraj po kraju, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy... Więcej

Ukraina : Porozumienie w sprawie zbóż
photo
28 kwietnia Komisja ogłosiła, że osiągnęła porozumienie z Polską, Węgrami, Słowacją, Rumunią i Bułgarią w sprawie przedłużenia zawieszenia ceł na ukraińskie towary. Ukraińskie zboże i produkty rolne będą mogły ponownie przepływać przez pięć granicznych krajów europejskich, które otrzymają 100 mln euro na pomoc dla rolników dotkniętych wahaniami cen... Więcej
Więcej | Więcej
Europejska pomoc w kwocie 1,5 mld euro
photo
25 kwietnia Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie kolejne 1,5 mld euro pomocy finansowej. Jest to trzecia wypłata w ramach pomocy makrofinansowej (MFA+). Wsparcie ma pomóc Ukrainie w utrzymaniu funkcjonowania podstawowych usług publicznych, takich jak szpitale, szkoły i mieszkania dla przesiedleńców. Powinno ono również pomóc w odbudowie zniszczonej przez Rosję infrastruktury krytycznej, takiej jak infrastruktura energetyczna... Więcej
Wizyty przywódców Estonii, Czech i Słowacji
photo
24 kwietnia premier Estonii Kaja Kallas odwiedziła Ukrainę, gdzie spotkała się z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim. Dwoje przywódców podpisało wspólną deklarację poparcia dla ukraińskiej formuły pokojowej, dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO oraz dla utworzenia specjalnego trybunału do osądzania rosyjskich zbrodni wojennych. 28 kwietnia prezydenci Czech i Słowacji Petr Pavel i Zuzana Čaputová złożyli wspólną wizytę u Wołodymyra Zełenskiego, aby potwierdzić swoje poparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Komisja : Reforma przepisów farmaceutycznych
photo
26 kwietnia Komisja przedstawiła reformę przepisów farmaceutycznych, której celem jest zwiększenie dostępności i przystępności cenowej leków w Unii Europejskiej, ale także wspieranie innowacji i konkurencyjności europejskiego przemysłu farmaceutycznego... Więcej
Propozycja reformy zasad zarządzania gospodarczego
photo
26 kwietnia Komisja przedstawiła reformę zasad zarządzania gospodarczego, aby zachęcać do redukcji zadłużenia, pozostawiając możliwość inwestowania w zieloną transformację lub wydatkowania na obronę. Państwa będą miały więcej elastyczności i czasu na spełnienie obecnych standardów - deficytu publicznego nieprzekraczającego 3% PKB i pułapu długu publicznego wynoszącego 60% PKB. Chodzi o to, by jednocześnie zmniejszyć zadłużenie, jak i pobudzić wzrost... Więcej
Wyznaczenie platform i wyszukiwarek podlegających DSA
photo
25 kwietnia Komisja wyznaczyła 17 platform internetowych i 2 wyszukiwarki internetowe, które ze względu na swoją wagę ekonomiczną i liczbę użytkowników będą musiały spełniać obowiązki określone w akcie o usługach cyfrowych (DSA) oraz zapewnić większą odpowiedzialność użytkowników, lepszą ochronę małoletnich, lepsze moderowanie treści i przejrzystość... Więcej
Uruchomienie wspólnych zakupów gazu
photo
25 kwietnia Komisja uruchomiła mechanizm AggregateEU - instrument wspólnych, europejskich zakupów gazu. Firmy energetyczne mają czas na zarejestrowanie swoich potrzeb do 2 maja. Odpowiednie ilości surowca powinny zostać zakupione wspólnie na szczeblu UE... Więcej
Ku zharmonizowanym przepisom w zakresie patentów
photo
27 kwietnia Komisja zaproponowała nowe przepisy, które mają pomóc przedsiębiorstwom, w szczególności małym i średnim (MŚP), w jak najlepszym wykorzystaniu ich wynalazków, uruchomieniu nowych technologii i przyczynieniu się do konkurencyjności i technologicznej suwerenności Unii Europejskiej... Więcej

Rada : Posiedzenie Eurogrupy
photo
28 kwietnia ministrowie finansów strefy euro omówili rozwój sytuacji w zakresie stabilności makroekonomicznej i finansowej, pakiet legislacyjny dotyczący ram zarządzania kryzysowego i ubezpieczania depozytów oraz monitoring prac Eurogrupy na temat strategicznych aspektów unii rynków kapitałowych... Więcej
Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa
photo
25 kwietnia ministrowie rolnictwa i rybołówstwa zatwierdzili konkluzje dotyczące możliwości, jakie daje biogospodarka. Omówili aspekty związane z rolnictwem i leśnictwem w proponowanym rozporządzeniu dotyczącym certyfikacji usuwania węgla, stan zaawansowania planów strategicznych WPR na lata 2023-2027 oraz sytuację na rynku rolnym, zwłaszcza po inwazji na Ukrainę... Więcej
Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
W dniach 28-29 kwietnia ministrowie gospodarki i finansów obradowali w Sztokholmie z prezesami banków centralnych, aby omówić inflację, kształt polityki fiskalnej wspierającej najbardziej narażone gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa oraz odbudowę Ukrainy... Więcej
Porozumienie Rady i Parlamentu na rzecz dekarbonizacji sektora lotnictwa
photo
25 kwietnia Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie propozycji służącej dekarbonizacji sektora lotnictwa i stworzeniu sprawiedliwych warunków konkurencji dla zrównoważonego transportu lotniczego. Inicjatywa RefuelEU Aviation ma jednocześnie zwiększyć popyt i podaż zrównoważonych paliw lotniczych i zapewnić sprawiedliwe warunki konkurencji dla całego rynku transportu lotniczego Unii Europejskiej... Więcej
Definitywne przyjęcie 5 dokumentów z pakietu klimatycznego
photo
25 kwietnia Rada definitywnie przyjęła 5 dokumentów z pakietu służącego dostosowaniu się do celu zredukowania emisji CO2 o 55% do 2030 roku (w stosunku do roku 1990), czyli pakietu "Gotowi na 55"... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
Na posiedzeniu 24 kwietnia ministrowie spraw zagranicznych rozmawiali ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą na temat najnowszych wydarzeń w terenie. Przyjęli sankcje dotyczące naruszeń praw człowieka w Iranie, handlu narkotykami przynoszącego korzyści syryjskiemu reżimowi oraz osób i podmiotów powiązanych z ISIL działających w regionie Cabo Delgado w Mozambiku... Więcej
Deklaracja ministrów G7 w sprawie cyfryzacji
photo
Obradujący od 29 do 30 kwietnia w Japonii ministrowie cyfryzacji i technologii państw G7 planują m.in. przyjąć "oparte na ryzyku" regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, mające na celu "zachowanie otwartego i sprzyjającego środowiska" dla jej rozwoju i oparte na wartościach demokratycznych... Więcej
Mołdawia: europejska misja cywilna i ramy sankcji
photo
28 kwietnia Rada przyjęła nowe ramy ukierunkowanych środków ograniczających, które umożliwiają UE nakładanie sankcji na osoby wspierające lub prowadzące działania podważające suwerenność i niepodległość Mołdawii lub im zagrażające. 24 kwietnia stworzono misję partnerską UE w Mołdawii (EUPM Moldova)... Więcej
Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat wydatków obronnych
photo
W opublikowanym 26 kwietnia sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że działanie przygotowawcze w zakresie badań nad obronnością (PADR) nie przygotowało odpowiednio UE do utworzenia zastępującego go Europejskiego Funduszu Obronnego. Kontrolerzy wskazują na opóźnienia w opracowywaniu projektów oraz na brak długoterminowej strategii dla europejskiego przemysłu obronnego... Więcej

Europejskie agencje : Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie współpracy w zakresie obrony
photo
26 kwietnia Europejska Agencja Obrony (EDA) podpisała porozumienie z amerykańskim Departamentem Obrony (DoD), by ustanowić współpracę administracyjną i stworzyć forum dialogu... Więcej
Więcej
Oliver Röpke wybrany przewodniczącym Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
photo
26 kwietnia Austriak Oliver Röpke został wybrany na przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Zadeklarował, że demokracja, prawa podstawowe i państwo prawa będą przyświecały jego 2,5-letniej kadencji... Więcej

Belgia : Szczyt Morza Północnego
photo
Na zakończenie drugiego szczytu dotyczącego Morza Północnego, który odbył się 24 kwietnia w Ostendzie, 9 państw nadbrzeżnych zobowiązało się do współpracy na rzecz uczynienia z Morza Północnego "największego na świecie obszaru produkcji zielonej energii", w szczególności dzięki morskiej energetyce wiatrowej... Więcej
Więcej

Estonia : Spotkanie Kai Kallas z polskim premierem
photo
25 kwietnia premier Estonii Kaja Kallas odwiedziła Polskę, aby spotkać się ze swoim polskim odpowiednikiem Mateuszem Morawieckim i porozmawiać o obronności, wsparciu dla Ukrainy i nadchodzącym szczycie NATO w Wilnie. Następnie Kallas wzięła udział w dyskusji przy okrągłym stole w Kolegium Europejskim w Natolinie... Więcej

Finlandia : Negocjacje w celu stworzenia koalicji
photo
2 maja w Finlandii rozpoczęły się oficjalne negocjacje w sprawie utworzenia rządu. Uczestniczą w nich centroprawicowa Koalicja Narodowa - partia Petteriego Orpo, prawdopodobnego przyszłego premiera, skrajnie prawicowa Partia Finów oraz dwa inne małe ugrupowania będące tradycyjnymi sojusznikami prawicy... Więcej

Francja : Wizyta Catherine Colonny w Azerbejdżanie, Armenii i Gruzji
photo
W dniach 26-28 kwietnia francuska minister ds. Europy i spraw zagranicznych Catherine Colonna odwiedziła Azerbejdżan i Armenię. Wizyta jest wyrazem poparcia Francji dla negocjacji pokojowych między tymi dwoma krajami. Minister udała się również do Gruzji, aby okazać swoje poparcie dla reform w dziedzinie praworządności i zachowania przestrzeni dla obywateli, które są niezbędnymi warunkami zbliżenia tego kraju do Unii Europejskiej... Więcej
Więcej

Włochy : Wizyta Giorgii Meloni w Zjednoczonym Królestwie
photo
27 kwietnia, podczas wizyty w Londynie, przewodnicząca włoskiej Rady Giorgia Meloni podpisała ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Rishim Sunakiem wspólne inicjatywy dotyczące takich kwestii jak walka z nielegalną imigracją i wsparcie dla Ukrainy, wzmacniając tym samym dialog i strategiczną współpracę między Rzymem a Londynem... Więcej

Litwa : Spotkanie z niemieckim kanclerzem
photo
27 kwietnia prezydent Litwy Gitanas Nauseda udał się do Berlina na spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem przed zbliżającym się lipcowym szczytem NATO w Wilnie. Przywódcy wymienili poglądy na temat wielu kwestii z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zgodzili się na stopniowe rozmieszczenie niemieckiej brygady na Litwie. Infrastruktura niezbędna do przyjęcia brygady na Litwie powinna powstać do 2026 roku... Więcej

Luksemburg : Wizyta luksemburskiego premiera
photo
27 kwietnia premier Luksemburga Xavier Bettel odwiedził siedzibę NATO w Brukseli, aby spotkać się z sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem. Ten ostatni podziękował Xavierowi Bettelowi za wiodącą rolę Luksemburga w wysiłkach NATO w zakresie innowacji. Kijów otrzymał już ponad 98% obiecanych wozów bojowych, tj. 1550 pojazdów opancerzonych, 230 czołgów, inny sprzęt i amunicję... Więcej

Norwegia : Zielony sojusz z Unią Europejską
photo
24 kwietnia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen oraz premier Norwegii Jonas Gahr Støre podpisali porozumienie o zielonym sojuszu, w którym potwierdzili swoje zobowiązania do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku (w stosunku do poziomu z 1990) oraz do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050... Więcej

Watykan : Wizyta papieża na Węgrzech
photo
Od 28 do 30 kwietnia papież Franciszek odwiedzał Węgry. Wygłosił w Budapeszcie przemówienie na temat Europy i spotkał się z prezydent Katalin Novak oraz z premierem Viktorem Orbanem. Podkreślił historyczne, kulturowe i cywilizacyjne znaczenie tego miasta i kontynentu oraz zwrócił uwagę na niektórych ojców założycieli Unii Europejskiej. Papież mówił o migracji, przypominając, że chrześcijańska postawa polega na przyjmowaniu uchodźców w legalnych i godnych warunkach... Więcej

Rada Europy : Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego
photo
Jednym z tematów omawianych na sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) w Strasburgu w dniach 24-28 kwietnia była sytuacja ukraińskich cywilów, w tym dzieci, przymusowo przesiedlonych lub przetransferowanych do Rosji albo na ukraińskie terytoria znajdujące się pod faktyczną kontrolą Rosji. W sesji wzięła udział online Ołena Zełenska. Prezydent Islandii Guðni Jóhannesson wystąpił przed Zgromadzeniem 27 kwietnia... Więcej
Więcej | Więcej
Współpraca między Organizacją Narodów Zjednoczonych i Radą Europy
photo
26 kwietnia Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 122 głosami, w tym głosami Chin i Indii, rezolucję w sprawie współpracy między ONZ a Radą Europy. W rezolucji uznano, że "bezprecedensowe wyzwania stojące obecnie przed Europą w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" wymagają wzmocnionej współpracy między ONZ a Radą Europy w celu przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa w regionie... Więcej
Zaangażowanie w zwalczanie prania pieniędzy
photo
25 kwietnia ministrowie odpowiedzialni za zwalczanie prania pieniędzy w państwach członkowskich objętych działaniami specjalnego komitetu Rady Europy MONEYVAL zobowiązali się do wzmocnienia krajowych ram zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i rozprzestrzeniania broni masowego rażenia... Więcej
Więcej

MFW : Europa: zwyciężyć inflację bez recesji
photo
28 kwietnia MFW opublikował na swoim blogu opracowanie na temat najbardziej zaawansowanych sposobów pokonania przez Europę inflacji bez recesji. Do osiągnięcia sukcesu, potrzeba ostrzejszej polityki makroekonomicznej dostosowanej do zmieniającej się sytuacji finansowej, silnego nadzoru finansowego i regulacji oraz odważnych reform po stronie podaży... Więcej
Pomoc finansowa dla Mołdawii
photo
26 kwietnia zarząd MFW zakończył 3. etap ewaluacji Mołdawii w ramach Rozszerzonego Mechanizmu Kredytowego i Rozszerzonego Mechanizmu Finansowania. Z tego tytułu przyznano Mołdawii 96 mln pomocy. Ma stanowić długoterminowe wsparcie rozwoju tego kraju... Więcej

Eurostat : Wzrost PKB w I kwartale 2023 roku
photo
W I kwartale 2023 roku wyrównane sezonowo PKB wzrosło w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,3% w Unii Europejskiej i o 0,1% w strefie euro - wynika z szacunków opublikowanych przez Eurostat 28 kwietnia. Oznacza to wzrost o 1,3% w porównaniu z I kwartałem 2022 roku... Więcej

Opracowania/raporty : Raport SIPRI na temat wydatków wojskowych
photo
23 kwietnia Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) opublikował raport dotyczący globalnych wydatków na cele wojskowe w 2022 roku. Według tej organizacji w 2022 roku całkowite wydatki wojskowe wzrosły o 3,7%, osiągając rekordowy poziom 2240 miliardów dolarów. Wydatki wojskowe w Europie odnotowały największy roczny wzrost od 30 lat. Trzema krajami, które w 2022 wydały najwięcej, były USA, Chiny i Rosja, które odpowiadały za 56% światowych wydatków wojskowych... Więcej
Więcej

Kultura : Nagroda Literacka Unii Europejskiej
photo
28 kwietnia przyznano Nagrodę Literacką Unii Europejskiej. Trafiła do chorwackiej pisarki i poetki Martiny Vidaić. Wyróżnienie przyznawane jest przez Federację Wydawców Europejskich (FEP) oraz Europejską i Międzynarodową Federację Księgarzy (EIBF) autorom z 41 krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa... Więcej
Festiwal Kina Niezależnego w Krakowie
photo
Do 7 maja w Krakowie trwa 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Najlepszy film zdobędzie Nagrodę Andrzeja Wajdy... Więcej
Atelier Baselitza w zamku Derneburg
photo
Do 27 sierpnia zamek Derneburg w Dolnej Saksonii, w którym słynny niemiecki malarz i rzeźbiarz Georg Baselitz zrealizował w ciągu trzydziestu lat kilka swoich ogromnych obrazów, ryciny i rzeźby, został otwarty dla publiczności z okazji 85. urodzin tego artysty. Wystawa "Baselitz w atelier" obejmuje około dwóch tuzinów obrazów i jedną rzeźbę... Więcej
Więcej |
Normanowie. Migranci, zdobywcy, innowatorzy w Rouen
photo
Do 13 sierpnia w Muzeum Sztuk Pięknych w Rouen pokazywana jest wystawa, która podkreśla złożoność i bogactwo powiązań powstałych między Normandią a resztą świata od IX do XII wieku. Ponad 250 dzieł prezentowanych jest jako kamienie milowe epopei Normanów - awangardy budowniczych Europy, którzy w swoim czasie zamieszkiwali różne kraje, od Anglii po Sycylię. Jedna z przestrzeni poświęcona jest wybranym pracom trzech współczesnych norweskich fotografów... Więcej
Więcej
Surrealizm w żeńskim wydaniu w Paryżu
photo
Do 10 września w Muzeum Montmartre w Paryżu prezentowana jest wystawa poświęcona surrealizmowi w kobiecym wydaniu. Na ekspozycji zaprezentowano prace około pięćdziesięciu artystek, plastyczek, fotografek oraz poetek z całego świata oraz starano się pokazać ambiwalentny i złożony związek tych kobiet z ruchem surrealistycznym... Więcej
Wystawa o Persji i Grecji w Londynie
photo
Do 13 sierpnia wystawa "Luksus i władza: Persja do Grecji" w londyńskim British Museum opowiada o tym, jak bogactwo starożytnych Persów i Greków pomogło ukształtować polityczny krajobraz w Europie i Azji w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą... Więcej
Starożytni i nowocześni w Rzymie
photo
Do 30 lipca w rzymskim Muzeum Narodowym prezentowana jest wystawa "Chwila i wieczność. Między nami a starożytnymi". Ekspozycja zestawia w dialogu sztukę starożytną i nowoczesną oraz stara się pokazać różne formy przekazu i próby reinterpretacji sztuki starożytnej przez sztukę nowoczesną... Więcej
Carmen Calvo w Barcelonie
photo
Do 3 września Muzeum Picassa w Barcelonie prezentuje wystawę poświęconą urodzonej w 1950 roku Carmen Calvo, jednej z najważniejszych artystek wizualnych, która w swojej twórczości bada pozostałości przeszłości i pamięć o Hiszpanii... Więcej

3maj
3-4 maja

Sztokholm

Nieformalne posiedzenie ministrów zatrudnienia i spraw społecznych

4maj
4-5 maja

Sztokholm

Nieformalne posiedzenie ministrów zdrowia

Frankfurt
Posiedzenie prezesów Europejskiego Banku Centralnego
Bruksela
Rada na temat rozwoju

9maj
9 maja

Dzień Europy

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2023
Biuletyn n°1025
Z wojną u swoich bram Mołdawia przyspiesza integrację z Unią Europejską
Opublikowany 30/05/2023
Biuletyn n°1024
Koniec silników spalinowych: odwracanie kota ogonem!
Opublikowany 22/05/2023
Biuletyn n°1023
Geopolityka europejskiej pszenicy
Opublikowany 15/05/2023
Biuletyn n°1022
Instytucje europejskie w obliczu kryzysów
Opublikowany 09/05/2023
Biuletyn n°1021
Ponowne uzbrojenie marynarki wojennej: perspektywy europejskie
Opublikowany 02/05/2023
Biuletyn n°1020
Sześć pierwszych miesięcy Giorgii Meloni
Opublikowany 24/04/2023
Biuletyn n°1019
Europejskie polityki zwalczania propagandy
Opublikowany 17/04/2023
Biuletyn n°1018
Nowe życie Unii Europejskiej
Opublikowany 11/04/2023
Biuletyn n°1017
Osądzić Putina
Opublikowany 03/04/2023
Biuletyn n°1016
Powrót energii jądrowej do łask europejskiej opinii publicznej? Kilka przyczynków na temat szybkiej zmiany paradygmatu
Opublikowany 27/03/2023
Biuletyn n°1015
Powrót kryzysu bankowego?
Opublikowany 20/03/2023
Biuletyn n°1014
Państwo prawa: niepewny zakład warunkowości
Opublikowany 13/03/2023
Biuletyn n°1013
Równość kobiet i mężczyzn w Europie: model na świecie... jeszcze niedoskonały
Opublikowany 06/03/2023
Biuletyn n°1012
Europa mocarstwem: teraz albo nigdy
Opublikowany 27/02/2023
Biuletyn n°1011
Wojna w Ukrainie i działalność Unii Europejskiej: wiedza techniczna i polityczna
Opublikowany 20/02/2023
Biuletyn n°1010
Czy Unia Europejska może jeszcze wyrwać Bałkany z objęć ich przeznaczenia?
Opublikowany 13/02/2023
Biuletyn n°1009
Europejska solidarność energetyczna: wzmocnienie odporności Unii Europejskiej na kryzysy
Opublikowany 06/02/2023
Biuletyn n°1008
Ponad europejską eksterytorialnością, na rzecz inteligencji prawa i jego zgodności w służbie suwerenności
Opublikowany 30/01/2023
Biuletyn n°1007
Traktat Elizejski, pojednanie francusko-niemieckie i konstrukcja europejska: mity i rzeczywistość
Opublikowany 23/01/2023
Biuletyn n°1006
Suwerenność cyfrowa: na rzecz Planu Schumana danych
Opublikowany 16/01/2023
Biuletyn n°1005
Unia Europejska w obliczu wojny w Ukrainie: liberalna potęga i jej ograniczenia
Opublikowany 09/01/2023