Biuletyn10212 mai 2023

La Lettre

Nicolas Mazzucchi

2 maja 2023

Wyzwania związane z ochroną morskich bram wjazdowych, w połączeniu z wyzwaniami wynikającymi z wojny w Ukrainie oraz aspiracjami Unii Europejskiej, by zapuścić się na obszar Indo-Pacyfiku, prowadzą do zacieśnienia współpracy operacyjnej europejskiej marynarki wojennej oraz do wzrostu liczby dwustronnych i wielostronnych projektów przemysłowych.

Read more

Fundacja

Publikacja "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2023"

29 kwietnia 2023

frs.jpg
Europa się zmieniła... Pokazuje to "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2023", który analizuje głębokie zmiany, jakie dokonały się w Europie, a które przyspieszył szok wojny w Ukrainie. To 17. wydanie opublikowane przez wydawnictwo Marie B. zawiera 19 artykułów osobistości wysokiego szczebla, 30 oryginalnych map i kompletny zestaw statystyk z komentarzem. Książka jest dostępna w wersji drukowanej i cyfrowej. Zamów ją teraz.

Read more -inny link

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

29 kwietnia 2023

Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii Covid-19, Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 27 kwietnia Dania otrzymała pierwszą płatność w wysokości 301 mln euro. Słowacja i Malta złożyły do Komisji wniosek o zmianę, aby dodać do swojego planu rozdział REPowerEU. 28 kwietnia Komisja zatwierdziła pozytywną ocenę wniosku Luksemburga o płatność w wysokości 20,2 mln euro. Fundacja oferuje interaktywną mapę planów kraj po kraju, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Ukraina

Europejska pomoc w kwocie 1,5 mld euro

2 maja 2023

ukraine.jpg
25 kwietnia Komisja Europejska wypłaciła Ukrainie kolejne 1,5 mld euro pomocy finansowej. Jest to trzecia wypłata w ramach pomocy makrofinansowej (MFA+). Wsparcie ma pomóc Ukrainie w utrzymaniu funkcjonowania podstawowych usług publicznych, takich jak szpitale, szkoły i mieszkania dla przesiedleńców. Powinno ono również pomóc w odbudowie zniszczonej przez Rosję infrastruktury krytycznej, takiej jak infrastruktura energetyczna.

Read more

Porozumienie w sprawie zbóż

2 maja 2023

28 kwietnia Komisja ogłosiła, że osiągnęła porozumienie z Polską, Węgrami, Słowacją, Rumunią i Bułgarią w sprawie przedłużenia zawieszenia ceł na ukraińskie towary. Ukraińskie zboże i produkty rolne będą mogły ponownie przepływać przez pięć granicznych krajów europejskich, które otrzymają 100 mln euro na pomoc dla rolników dotkniętych wahaniami cen.

Read more -inny link -inny link

Wizyty przywódców Estonii, Czech i Słowacji

29 kwietnia 2023

24 kwietnia premier Estonii Kaja Kallas odwiedziła Ukrainę, gdzie spotkała się z prezydentem tego kraju Wołodymyrem Zełenskim. Dwoje przywódców podpisało wspólną deklarację poparcia dla ukraińskiej formuły pokojowej, dla członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej i NATO oraz dla utworzenia specjalnego trybunału do osądzania rosyjskich zbrodni wojennych. 28 kwietnia prezydenci Czech i Słowacji Petr Pavel i Zuzana Čaputová złożyli wspólną wizytę u Wołodymyra Zełenskiego, aby potwierdzić swoje poparcie dla europejskich aspiracji Ukrainy.

Read more -inny link -inny link -inny link

Komisja

Wyznaczenie platform i wyszukiwarek podlegających DSA

29 kwietnia 2023

commission1.jpg
25 kwietnia Komisja wyznaczyła 17 platform internetowych i 2 wyszukiwarki internetowe, które ze względu na swoją wagę ekonomiczną i liczbę użytkowników będą musiały spełniać obowiązki określone w akcie o usługach cyfrowych (DSA) oraz zapewnić większą odpowiedzialność użytkowników, lepszą ochronę małoletnich, lepsze moderowanie treści i przejrzystość.

Read more

Uruchomienie wspólnych zakupów gazu

29 kwietnia 2023

25 kwietnia Komisja uruchomiła mechanizm AggregateEU - instrument wspólnych, europejskich zakupów gazu. Firmy energetyczne mają czas na zarejestrowanie swoich potrzeb do 2 maja. Odpowiednie ilości surowca powinny zostać zakupione wspólnie na szczeblu UE.

Read more

Propozycja reformy zasad zarządzania gospodarczego

29 kwietnia 2023

26 kwietnia Komisja przedstawiła reformę zasad zarządzania gospodarczego, aby zachęcać do redukcji zadłużenia, pozostawiając możliwość inwestowania w zieloną transformację lub wydatkowania na obronę. Państwa będą miały więcej elastyczności i czasu na spełnienie obecnych standardów - deficytu publicznego nieprzekraczającego 3% PKB i pułapu długu publicznego wynoszącego 60% PKB. Chodzi o to, by jednocześnie zmniejszyć zadłużenie, jak i pobudzić wzrost.

Read more

Reforma przepisów farmaceutycznych

29 kwietnia 2023

26 kwietnia Komisja przedstawiła reformę przepisów farmaceutycznych, której celem jest zwiększenie dostępności i przystępności cenowej leków w Unii Europejskiej, ale także wspieranie innowacji i konkurencyjności europejskiego przemysłu farmaceutycznego.

Read more

Ku zharmonizowanym przepisom w zakresie patentów

29 kwietnia 2023

27 kwietnia Komisja zaproponowała nowe przepisy, które mają pomóc przedsiębiorstwom, w szczególności małym i średnim (MŚP), w jak najlepszym wykorzystaniu ich wynalazków, uruchomieniu nowych technologii i przyczynieniu się do konkurencyjności i technologicznej suwerenności Unii Europejskiej.

Read more

Rada

Definitywne przyjęcie 5 dokumentów z pakietu klimatycznego

29 kwietnia 2023

conseilparlement.jpg
25 kwietnia Rada definitywnie przyjęła 5 dokumentów z pakietu służącego dostosowaniu się do celu zredukowania emisji CO2 o 55% do 2030 roku (w stosunku do roku 1990), czyli pakietu "Gotowi na 55".

Read more

Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa

29 kwietnia 2023

25 kwietnia ministrowie rolnictwa i rybołówstwa zatwierdzili konkluzje dotyczące możliwości, jakie daje biogospodarka. Omówili aspekty związane z rolnictwem i leśnictwem w proponowanym rozporządzeniu dotyczącym certyfikacji usuwania węgla, stan zaawansowania planów strategicznych WPR na lata 2023-2027 oraz sytuację na rynku rolnym, zwłaszcza po inwazji na Ukrainę.

Read more

Porozumienie Rady i Parlamentu na rzecz dekarbonizacji sektora lotnictwa

29 kwietnia 2023

25 kwietnia Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie polityczne w sprawie propozycji służącej dekarbonizacji sektora lotnictwa i stworzeniu sprawiedliwych warunków konkurencji dla zrównoważonego transportu lotniczego. Inicjatywa RefuelEU Aviation ma jednocześnie zwiększyć popyt i podaż zrównoważonych paliw lotniczych i zapewnić sprawiedliwe warunki konkurencji dla całego rynku transportu lotniczego Unii Europejskiej.

Read more

Posiedzenie Eurogrupy

29 kwietnia 2023

28 kwietnia ministrowie finansów strefy euro omówili rozwój sytuacji w zakresie stabilności makroekonomicznej i finansowej, pakiet legislacyjny dotyczący ram zarządzania kryzysowego i ubezpieczania depozytów oraz monitoring prac Eurogrupy na temat strategicznych aspektów unii rynków kapitałowych.

Read more

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

2 maja 2023

W dniach 28-29 kwietnia ministrowie gospodarki i finansów obradowali w Sztokholmie z prezesami banków centralnych, aby omówić inflację, kształt polityki fiskalnej wspierającej najbardziej narażone gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa oraz odbudowę Ukrainy.

Read more

Dyplomacja

Mołdawia: europejska misja cywilna i ramy sankcji

29 kwietnia 2023

diplomatie.jpg
28 kwietnia Rada przyjęła nowe ramy ukierunkowanych środków ograniczających, które umożliwiają UE nakładanie sankcji na osoby wspierające lub prowadzące działania podważające suwerenność i niepodległość Mołdawii lub im zagrażające. 24 kwietnia stworzono misję partnerską UE w Mołdawii (EUPM Moldova).

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

29 kwietnia 2023

Na posiedzeniu 24 kwietnia ministrowie spraw zagranicznych rozmawiali ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Dmytro Kułebą na temat najnowszych wydarzeń w terenie. Przyjęli sankcje dotyczące naruszeń praw człowieka w Iranie, handlu narkotykami przynoszącego korzyści syryjskiemu reżimowi oraz osób i podmiotów powiązanych z ISIL działających w regionie Cabo Delgado w Mozambiku.

Read more

Deklaracja ministrów G7 w sprawie cyfryzacji

2 maja 2023

Obradujący od 29 do 30 kwietnia w Japonii ministrowie cyfryzacji i technologii państw G7 planują m.in. przyjąć "oparte na ryzyku" regulacje dotyczące sztucznej inteligencji, mające na celu "zachowanie otwartego i sprzyjającego środowiska" dla jej rozwoju i oparte na wartościach demokratycznych.

Read more -inny link

Trybunał Obrachunkowy

Raport na temat wydatków obronnych

29 kwietnia 2023

cours-des-comptes-eu.jpg
W opublikowanym 26 kwietnia sprawozdaniu Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że działanie przygotowawcze w zakresie badań nad obronnością (PADR) nie przygotowało odpowiednio UE do utworzenia zastępującego go Europejskiego Funduszu Obronnego. Kontrolerzy wskazują na opóźnienia w opracowywaniu projektów oraz na brak długoterminowej strategii dla europejskiego przemysłu obronnego.

Read more

Europejskie agencje

Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie współpracy w zakresie obrony

29 kwietnia 2023

agences-eu.jpg
26 kwietnia Europejska Agencja Obrony (EDA) podpisała porozumienie z amerykańskim Departamentem Obrony (DoD), by ustanowić współpracę administracyjną i stworzyć forum dialogu.

Read more -inny link

Oliver Röpke wybrany przewodniczącym Komitetu Ekonomiczno-Społecznego

29 kwietnia 2023

26 kwietnia Austriak Oliver Röpke został wybrany na przewodniczącego Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Zadeklarował, że demokracja, prawa podstawowe i państwo prawa będą przyświecały jego 2,5-letniej kadencji.

Read more

Belgia

Szczyt Morza Północnego

29 kwietnia 2023

belgique.jpg
Na zakończenie drugiego szczytu dotyczącego Morza Północnego, który odbył się 24 kwietnia w Ostendzie, 9 państw nadbrzeżnych zobowiązało się do współpracy na rzecz uczynienia z Morza Północnego "największego na świecie obszaru produkcji zielonej energii", w szczególności dzięki morskiej energetyce wiatrowej.

Read more -inny link

Estonia

Spotkanie Kai Kallas z polskim premierem

29 kwietnia 2023

estonie.jpg
25 kwietnia premier Estonii Kaja Kallas odwiedziła Polskę, aby spotkać się ze swoim polskim odpowiednikiem Mateuszem Morawieckim i porozmawiać o obronności, wsparciu dla Ukrainy i nadchodzącym szczycie NATO w Wilnie. Następnie Kallas wzięła udział w dyskusji przy okrągłym stole w Kolegium Europejskim w Natolinie.

Read more

Finlandia

Negocjacje w celu stworzenia koalicji

2 maja 2023

finlande.jpg
2 maja w Finlandii rozpoczęły się oficjalne negocjacje w sprawie utworzenia rządu. Uczestniczą w nich centroprawicowa Koalicja Narodowa - partia Petteriego Orpo, prawdopodobnego przyszłego premiera, skrajnie prawicowa Partia Finów oraz dwa inne małe ugrupowania będące tradycyjnymi sojusznikami prawicy.

Read more

Francja

Wizyta Catherine Colonny w Azerbejdżanie, Armenii i Gruzji

2 maja 2023

france.jpg
W dniach 26-28 kwietnia francuska minister ds. Europy i spraw zagranicznych Catherine Colonna odwiedziła Azerbejdżan i Armenię. Wizyta jest wyrazem poparcia Francji dla negocjacji pokojowych między tymi dwoma krajami. Minister udała się również do Gruzji, aby okazać swoje poparcie dla reform w dziedzinie praworządności i zachowania przestrzeni dla obywateli, które są niezbędnymi warunkami zbliżenia tego kraju do Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Włochy

Wizyta Giorgii Meloni w Zjednoczonym Królestwie

29 kwietnia 2023

italie.jpg
27 kwietnia, podczas wizyty w Londynie, przewodnicząca włoskiej Rady Giorgia Meloni podpisała ze swoim brytyjskim odpowiednikiem Rishim Sunakiem wspólne inicjatywy dotyczące takich kwestii jak walka z nielegalną imigracją i wsparcie dla Ukrainy, wzmacniając tym samym dialog i strategiczną współpracę między Rzymem a Londynem.

Read more

Litwa

Spotkanie z niemieckim kanclerzem

29 kwietnia 2023

lituanie.jpg
27 kwietnia prezydent Litwy Gitanas Nauseda udał się do Berlina na spotkanie z kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem przed zbliżającym się lipcowym szczytem NATO w Wilnie. Przywódcy wymienili poglądy na temat wielu kwestii z zakresu polityki zagranicznej i bezpieczeństwa. Zgodzili się na stopniowe rozmieszczenie niemieckiej brygady na Litwie. Infrastruktura niezbędna do przyjęcia brygady na Litwie powinna powstać do 2026 roku.

Read more

Luksemburg

Wizyta luksemburskiego premiera

29 kwietnia 2023

luxembourg.jpg
27 kwietnia premier Luksemburga Xavier Bettel odwiedził siedzibę NATO w Brukseli, aby spotkać się z sekretarzem generalnym Jensem Stoltenbergiem. Ten ostatni podziękował Xavierowi Bettelowi za wiodącą rolę Luksemburga w wysiłkach NATO w zakresie innowacji. Kijów otrzymał już ponad 98% obiecanych wozów bojowych, tj. 1550 pojazdów opancerzonych, 230 czołgów, inny sprzęt i amunicję.

Read more -inny link

Norwegia

Zielony sojusz z Unią Europejską

29 kwietnia 2023

norvege.jpg
24 kwietnia przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula Von der Leyen oraz premier Norwegii Jonas Gahr Støre podpisali porozumienie o zielonym sojuszu, w którym potwierdzili swoje zobowiązania do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 55% do 2030 roku (w stosunku do poziomu z 1990) oraz do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050.

Read more

Watykan

Wizyta papieża na Węgrzech

29 kwietnia 2023

vatican.jpg
Od 28 do 30 kwietnia papież Franciszek odwiedzał Węgry. Wygłosił w Budapeszcie przemówienie na temat Europy i spotkał się z prezydent Katalin Novak oraz z premierem Viktorem Orbanem. Podkreślił historyczne, kulturowe i cywilizacyjne znaczenie tego miasta i kontynentu oraz zwrócił uwagę na niektórych ojców założycieli Unii Europejskiej. Papież mówił o migracji, przypominając, że chrześcijańska postawa polega na przyjmowaniu uchodźców w legalnych i godnych warunkach.

Read more

Rada Europy

Zaangażowanie w zwalczanie prania pieniędzy

29 kwietnia 2023

conseilparlement.jpg
25 kwietnia ministrowie odpowiedzialni za zwalczanie prania pieniędzy w państwach członkowskich objętych działaniami specjalnego komitetu Rady Europy MONEYVAL zobowiązali się do wzmocnienia krajowych ram zapobiegania i zwalczania prania pieniędzy, finansowania terroryzmu i rozprzestrzeniania broni masowego rażenia.

Read more -inny link

Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego

29 kwietnia 2023

Jednym z tematów omawianych na sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (PACE) w Strasburgu w dniach 24-28 kwietnia była sytuacja ukraińskich cywilów, w tym dzieci, przymusowo przesiedlonych lub przetransferowanych do Rosji albo na ukraińskie terytoria znajdujące się pod faktyczną kontrolą Rosji. W sesji wzięła udział online Ołena Zełenska. Prezydent Islandii Guðni Jóhannesson wystąpił przed Zgromadzeniem 27 kwietnia.

Read more -inny link -inny link

Współpraca między Organizacją Narodów Zjednoczonych i Radą Europy

2 maja 2023

26 kwietnia Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło 122 głosami, w tym głosami Chin i Indii, rezolucję w sprawie współpracy między ONZ a Radą Europy. W rezolucji uznano, że "bezprecedensowe wyzwania stojące obecnie przed Europą w wyniku agresji Federacji Rosyjskiej na Ukrainę" wymagają wzmocnionej współpracy między ONZ a Radą Europy w celu przywrócenia pokoju i bezpieczeństwa w regionie.

Read more

MFW

Pomoc finansowa dla Mołdawii

29 kwietnia 2023

fmi.jpg
26 kwietnia zarząd MFW zakończył 3. etap ewaluacji Mołdawii w ramach Rozszerzonego Mechanizmu Kredytowego i Rozszerzonego Mechanizmu Finansowania. Z tego tytułu przyznano Mołdawii 96 mln pomocy. Ma stanowić długoterminowe wsparcie rozwoju tego kraju.

Read more

Europa: zwyciężyć inflację bez recesji

29 kwietnia 2023

28 kwietnia MFW opublikował na swoim blogu opracowanie na temat najbardziej zaawansowanych sposobów pokonania przez Europę inflacji bez recesji. Do osiągnięcia sukcesu, potrzeba ostrzejszej polityki makroekonomicznej dostosowanej do zmieniającej się sytuacji finansowej, silnego nadzoru finansowego i regulacji oraz odważnych reform po stronie podaży.

Read more

Eurostat

Wzrost PKB w I kwartale 2023 roku

29 kwietnia 2023

eurostat.jpg
W I kwartale 2023 roku wyrównane sezonowo PKB wzrosło w porównaniu z poprzednim kwartałem o 0,3% w Unii Europejskiej i o 0,1% w strefie euro - wynika z szacunków opublikowanych przez Eurostat 28 kwietnia. Oznacza to wzrost o 1,3% w porównaniu z I kwartałem 2022 roku.

Read more

Opracowania/raporty

Raport SIPRI na temat wydatków wojskowych

29 kwietnia 2023

etudes.jpg
23 kwietnia Sztokholmski Międzynarodowy Instytut Badań nad Pokojem (SIPRI) opublikował raport dotyczący globalnych wydatków na cele wojskowe w 2022 roku. Według tej organizacji w 2022 roku całkowite wydatki wojskowe wzrosły o 3,7%, osiągając rekordowy poziom 2240 miliardów dolarów. Wydatki wojskowe w Europie odnotowały największy roczny wzrost od 30 lat. Trzema krajami, które w 2022 wydały najwięcej, były USA, Chiny i Rosja, które odpowiadały za 56% światowych wydatków wojskowych.

Read more -inny link

Kultura

Carmen Calvo w Barcelonie

29 kwietnia 2023

culture.jpg
Do 3 września Muzeum Picassa w Barcelonie prezentuje wystawę poświęconą urodzonej w 1950 roku Carmen Calvo, jednej z najważniejszych artystek wizualnych, która w swojej twórczości bada pozostałości przeszłości i pamięć o Hiszpanii.

Read more

Starożytni i nowocześni w Rzymie

29 kwietnia 2023

Do 30 lipca w rzymskim Muzeum Narodowym prezentowana jest wystawa "Chwila i wieczność. Między nami a starożytnymi". Ekspozycja zestawia w dialogu sztukę starożytną i nowoczesną oraz stara się pokazać różne formy przekazu i próby reinterpretacji sztuki starożytnej przez sztukę nowoczesną.

Read more

Normanowie. Migranci, zdobywcy, innowatorzy w Rouen

29 kwietnia 2023

Do 13 sierpnia w Muzeum Sztuk Pięknych w Rouen pokazywana jest wystawa, która podkreśla złożoność i bogactwo powiązań powstałych między Normandią a resztą świata od IX do XII wieku. Ponad 250 dzieł prezentowanych jest jako kamienie milowe epopei Normanów - awangardy budowniczych Europy, którzy w swoim czasie zamieszkiwali różne kraje, od Anglii po Sycylię. Jedna z przestrzeni poświęcona jest wybranym pracom trzech współczesnych norweskich fotografów.

Read more -inny link

Surrealizm w żeńskim wydaniu w Paryżu

29 kwietnia 2023

Do 10 września w Muzeum Montmartre w Paryżu prezentowana jest wystawa poświęcona surrealizmowi w kobiecym wydaniu. Na ekspozycji zaprezentowano prace około pięćdziesięciu artystek, plastyczek, fotografek oraz poetek z całego świata oraz starano się pokazać ambiwalentny i złożony związek tych kobiet z ruchem surrealistycznym.

Read more

Atelier Baselitza w zamku Derneburg

29 kwietnia 2023

Do 27 sierpnia zamek Derneburg w Dolnej Saksonii, w którym słynny niemiecki malarz i rzeźbiarz Georg Baselitz zrealizował w ciągu trzydziestu lat kilka swoich ogromnych obrazów, ryciny i rzeźby, został otwarty dla publiczności z okazji 85. urodzin tego artysty. Wystawa "Baselitz w atelier" obejmuje około dwóch tuzinów obrazów i jedną rzeźbę.

Read more -inny link -inny link

Wystawa o Persji i Grecji w Londynie

29 kwietnia 2023

Do 13 sierpnia wystawa "Luksus i władza: Persja do Grecji" w londyńskim British Museum opowiada o tym, jak bogactwo starożytnych Persów i Greków pomogło ukształtować polityczny krajobraz w Europie i Azji w pierwszym tysiącleciu przed naszą erą.

Read more

Festiwal Kina Niezależnego w Krakowie

29 kwietnia 2023

Do 7 maja w Krakowie trwa 16. edycja Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Mastercard Off Camera. Najlepszy film zdobędzie Nagrodę Andrzeja Wajdy.

Read more

Nagroda Literacka Unii Europejskiej

2 maja 2023

28 kwietnia przyznano Nagrodę Literacką Unii Europejskiej. Trafiła do chorwackiej pisarki i poetki Martiny Vidaić. Wyróżnienie przyznawane jest przez Federację Wydawców Europejskich (FEP) oraz Europejską i Międzynarodową Federację Księgarzy (EIBF) autorom z 41 krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa.

Read more

Agenda

les 3-4 maja

Nieformalne posiedzenie ministrów zatrudnienia i spraw społecznych (Sztokholm)


les 4-5 maja

Nieformalne posiedzenie ministrów zdrowia (Sztokholm)


4 maja

Frankfurt Posiedzenie prezesów Europejskiego Banku Centralnego Bruksela Rada na temat rozwoju ()


9 maja

Dzień Europy ()


Newsletter Archives

Jakie są potrzeby w zakresie zarządzania biomasą w Europie?

Rok rządu Meloni: kręta, ale zdecydowana droga do Europy

Dyplomacja prewencyjna Unii Europejskiej: praktyka (jeszcze) nie czyni mistrza

Jaka będzie "europejska suwerenność" po Deklaracji z Wersalu?

Mołdawia, teren partnerskiej misji Unii Europejskiej

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan, Baptiste Comiti

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Ponowne uzbrojenie marynarki wojennej: perspektywy europejskie

pdf

Biuletyn n°1021- wersja 2 mai 2023