Biuletyn n°347

Open panel Open panel
Biuletyn n°347
Biuletyn
14 maja 2008 - n°347
Quelle situation en Biélorussie ?
Rozmowa z Alexandre Milinkievitch, Mathilde Durand
Kalendarz | Subskrypcja i więcej informacji


Fundacja :
Aleksander Milinkiewicz
Od 5 do 9 maja Fundacja Roberta Schumana gościła szefa demokratycznej opozycji na Białorusi Aleksandra Milinkiewicza. 6 maja odbyła się konferencja na temat sytuacji na Białorusi. Wzięli w niej udział Milinkiewicz, prezes Fundacji Jean-Dominique Giuliani i przewodniczący Biura Informacyjnego Parlamentu Europejskiego we Francji Alain Barrau. 8 maja Milinkiewicz udzielił wywiadu Euronews. 9 maja spotkał się z francuskim prezydentem Nicolasem Sarkozym.
Czytaj|Więcej
Club rhénan
14 maja w Paryżu odbędzie się 3. spotkanie Club rhénan, niemiecko-francuskiego forum na temat przyszłości Europy stworzonego przez Joachima Bitterlicha i Jean-Dominique'a Giulianiego. Głównymi tematami będzie polityka energetyczna Unii Europejskiej oraz polityka bezpieczeństwa i obrony. Wydarzenie odbywa się przy wsparciu Fundacji Roberta Schumana i Fundacji Konrada Adenauera.
Czytaj
Kobiety/Europa
Mając na względzie francuską prezydencję w Unii Europejskiej, która rozpocznie się 1 lipca 2008 roku, Fundacja Roberta Schumana i stowarzyszenie Femmes, Débat et Société, przy wsparciu Komisji Europejskiej, wydały folder zatytułowany "L'Europe, ça nous concerne toutes!". Jest to część projektu komunikacji społecznej "Femmes, passerelles d'Europe". Dokument ten, zaadresowany w szczególności do kobiet, prezentuje zalety integracji europejskiej w codziennym życiu, jej polityki i funkcjonowanie, podzielone na cztery rozdziały: Europa w życiu codziennym, instytucje europejskie i wasze prawa, polityki w sercu Europy, Europa w świecie.
Czytaj|Więcej
Obserwatorium wyborów - Serbia
Koalicja Za Europejską Serbię-Partia Demokratyczna-G17+-Boris Tadic obejmująca Partię Demokratyczną (DS), G17+, Partię Demokratyczną Sandżaku, Serbski Ruch Odnowy (SPO) i Ligę Socjaldemokratów Wojwodiny (LSV) zdecydowanie zwyciężyła w wyborach parlamentarnych, które odbyły się 11 maja w Serbii. Zebrała 38,70% głosów i 103 mandaty w jedynej izbie parlamentu, Zgromadzeniu Narodowym. Skrajnie nacjonalistyczna Partia Radykalna (SRS) uzyskała 29,10% głosów i 77 foteli. Demokratyczna Partia Serbii (DSS) ustępującego premiera zajęła 3. miejsce z 11,3% (30 mandatów). Socjalistyczna Partia (SPS) kierowana przez Ivicę Dacicia otrzymała 7,9% (20 miejsc). Koalicja jednocząca Partię Liberalno-Demokratyczną (LDP), Sojusz Obywatelski i Unię Społeczno-Demokratyczną uzyskała 5,2% (13 foteli). Wreszcie partie reprezentujące mniejszości uzyskują 7 miejsc. Partia Demokratyczna zwyciężyła w wyborach lokalnych w trzech największych miastach: Belgradzie, Nowym Sadzie i Nisie.
Czytaj

Prezydencja :
Serbia
Prezydencja UE ucieszyła się 11 maja ze zdecydowanego zwycięstwa pro-europejskich sił w wyborach parlamentarnych w Serbii. Z zadowoleniem przyjęła pokojowy i bezkonfliktowy przebieg wyborów oraz fakt, że były wolne i demokratyczne. Prezydencja ma nadzieję, że szybko powstanie nowy rząd z wyraźnie europejskim programem.
Czytaj
Gruzja
6 maja słoweńska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej opublikowała w imieniu 27 państw członkowskich deklarację dotyczącą napięć między Rosją i Gruzją. 12 maja misja ministrów, składająca się z ministrów spraw zagranicznych Słowenii, Szwecji, Polski, Łotwy i Litwy, wyraziła w Tbilisi swoje wsparcie dla suwerenności Gruzji oraz jej integralności terytorialnej. "Unia Europejska powtórzyła swoje wsparcie dla suwerenności Gruzji i jej integralności terytorialnej w granicach uznanych międzynarodowo" - stwierdził słoweński minister spraw zagranicznych Dmitrij Rupel, którego kraj aktualnie przewodzi UE.
Czytaj|Więcej
Rosja
11 maja, podczas spotkania trojki Unia Europejska-Rosja, prezydencja Rady, Komisja Europejska i Litwa znalazły porozumienie w sprawie rozpoczęcia negocjacji nowej umowy o partnerstwie i współpracy z Rosją. Kolejne posiedzenie Rady do Spraw Ogólnych 26 maja zaakceptuje osiągnięte porozumienie. Projekt mandatu negocjacyjnego obejmuje 3 punkty, które Litwa uważa za zasadnicze: stosunek do "uśpionych konfliktów", w szczególności w Abchazji i Transnistrii; współpracę policyjną i sądową z Rosją oraz kwestie bezpieczeństwa energetycznego. "Dokument ten uwzględnia żywotne interesy Litwy, oczywiście w ramach ogólnych interesów Unii Europejskiej" - stwierdził Dimitrij Rupel, szef słoweńskiej dyplomacji. Wezwał on Litwę do działania w duchu solidarności z innymi państwami członkowskimi.
Czytaj
Turcja
6 maja odbyło się spotkanie ministerialnej trojki Unii Europejskiej z Turcją. Przewodniczył mu słoweński minister spraw zagranicznych Dimitrij Rupel. Posiedzenie dotyczyło analizy postępów Turcji w negocjacjach z Unią Europejską i wdrażania priorytetów partnerstwa akcesyjnego. Słoweńska prezydencja zadeklarowała, że zabiera się do otwarcia dwóch nowych rozdziałów negocjacji z Turcją podczas przewidzianej na czerwiec konferencji.
Czytaj

Parlament :
Lobbying
8 maja przyjęto raport Ingo Friedricha (PPE-DE, Niemcy) zwracający się o więcej przejrzystości w działalności lobbistów (547 głosów za, 24 przeciw i 59 wstrzymujących się). W myśl raportu wszyscy aktorzy mający "na celu wywarcie wpływu na procesy kształtowania polityki i podejmowanie decyzji przez instytucje UE" mają od tej pory pojawić się w obowiązkowym publicznym rejestrze w Radzie, Komisji i Parlamencie. Będą musieli skrupulatnie wykazywać swoje źródła finansowania. Zadecydowano, że lobbyści będą musieli przestrzegać kodeksu postępowania. Jeśli nie będzie on respektowany może skończyć się sankcjami. Raport zawiera inną nowość. Odtąd każdy eurodeputowany, autor sprawozdania, będzie mógł wspomnieć grupy interesu, które było konsultowane przy powstawaniu raportu. Europosłowie zaproponowali międzyinstytucjonalną współpracę mającą na celu stworzenie do końca 2008 roku wspólnego rejestru lobbystów.
Czytaj
Wybory
W przyjętym 8 maja sprawozdaniu Véronique de Keyser (PSE, Belgia) i José Ignacio Salafranci (PPE-DE, Hiszpania) eurodeputowani podkreślili znaczenie misji Unii Europejskiej obserwujących wybory dla widoczności UE na scenie międzynarodowej. Za raportem było 605 eurodeputowanych, przeciw 11, a 16 wstrzymało się. Dzięki misjom tym Unia odgrywa rolę przed i po wyborach, w szczególności wspierając umocnienie pozycji parlamentów krajowych. Niemniej pierwszorzędna wydaje się większa skuteczność i koordynacja misji obserwacyjnych. Europosłowie zwracają się o roczny raport Parlamentu Europejskiego na temat misji.
Czytaj
Prawa człowieka
8 maja eurodeputowani przyjęli 533 głosami, przy 63 głosach przeciw i 41 wstrzymujących się, raport Marco Cappato (ADLE, Włochy) na temat sytuacji praw człowieka w świecie. W raporcie tym europosłowie zajmują się niektórymi krajami i pokazują palcem pogwałcenia praw człowieka odnotowane w Chinach, Iranie, i Rosji. Zapraszają Komisję, Radę oraz państwa członkowskie do wspólnych umocnionych działań w tej dziedzinie. Odnosząc się do sceny międzynarodowej witają z zadowoleniem nową Radę Praw Człowieka Organizacji Narodów Zjednoczonych, uważaną za przydatny instrument dla wielostronnych inicjatyw Unii. Wyrażają zadowolenie z przyjęcia 18 grudnia 2007 roku rezolucji ONZ o światowym moratorium na wykonywanie kary śmierci. I wreszcie przypominają o konieczności priorytetowego traktowania praw kobiet i dzieci.
Czytaj
Sport
518 głosami (przy 49 głosach sprzeciwu i 9 wstrzymujących się) przyjęto raport Manolisa Mavrommatisa (PPE-DE, Grecja). Europosłowie przyjęli jasne wskazówki dotyczące stosowania prawa wspólnotowego w obszarze sportu. Jedną z ich trosk jest uchronienie sportu i sportowców od rasizmu i dyskryminacji związanej z ich narodowością. Zwracają się oni do klubów zawodowych i organizacji sportowych o zaostrzenie walki z dopingiem i wzywają do partnerstwa między laboratoriami i służbami odpowiadającymi za stosowania prawa w celu poprawienia znajomości produktów dopingujących. Innymi poruszanymi zagadnieniami są zagrożenia, jakie niesie zliberalizowanie rynku gier hazardowych, potrzeba większej solidarności w dostępie do mediów i konieczność szanowania prawodawstwa imigracyjnego.
Czytaj

Komisja :
Antonio Tajani
Włoski rząd Silvio Berlusconiego wyznaczył Antonio Tajaniego na stanowisko unijnego komisarza. Zastąpi on Franco Frattiniego. Ten ostatni zrezygnował ze swojego stanowiska, żeby zostać włoskim ministrem spraw zagranicznych. Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso potwierdził 8 maja nominację Tajaniego i powierzył mu resort transportu. Wiceprzewodniczący Komisji Jacques Barrot przejmuje obszar sprawiedliwości, wolności i bezpieczeństwa. Zanim zostanie desygnowany Tajani, który do tej pory był eurodeputowanym, zostanie przesłuchany przez swoich dawnych kolegów.
Czytaj|Więcej
Budżet 2009
6 maja Komisja Europejska zaprezentowała propozycję budżetu Unii Europejskiej na rok 2009. Rozwój gospodarczy i zatrudnienie pozostają centralnymi celami wydatków. Stanowią kategorię najważniejszą, bliską 45%. To wzrost o 3% w porównaniu do 2008 roku. Projekt świadczy wyraźnie o tendencji do przeznaczania większych środków na energię i ochronę środowiska, ponieważ przyznano na te sektory nie mniej niż 10% budżetu. Fundusze na rolnictwo pozostają niezmiennie na poziomie 42,9 mld euro. Wszystkie kategorie budżetu zwiększają się osiągając ogólną kwotę 134,4 mld euro zobowiązań i 116,7 mld euro płatności.
Czytaj
Euro
Świętując 10. urodziny euro Komisja Europejska oklaskiwała sukcesy jednolitej waluty, ale wyraziła żal, że strefa euro nie jest w stanie mówić jednym głosem na scenie międzynarodowej. Równolegle Komisja przyjęła 7 maja okresowe sprawozdanie z konwergencji oceniające postępy na drodze do przyjęcia euro poczynione przez 10 państw członkowskich UE objętych derogacją (Bułgaria, Estonia, Litwa, Łotwa, Polska, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Szwecja i Węgry). Komisja uznała, że Słowacja spełnia kryteria przyjęcia wspólnej waluty i przedłożyła Radzie wniosek w sprawie przystąpienia tego kraju do strefy euro. Sprawozdanie z konwergencji pokazuje, że pozostałe dziewięć państw objętych tzw. "derogacją" nie spełnia jeszcze wszystkich warunków koniecznych do przyjęcia euro. Ostateczną decyzję podejmą ministrowie finansów w lipcu.
Czytaj|Więcej
Transport lotniczy
Komisarz ds. ochrony konsumentów UE Meglena Kunewa opublikowała 8 maja sprawozdanie śródokresowe o przeprowadzonym na obszarze całej UE dochodzeniu dotyczącym egzekwowania praw konsumentów w przypadku reklam wprowadzających w błąd oraz nieuczciwych praktyk stosowanych w internetowej sprzedaży biletów lotniczych. Ze sprawozdania wynika, że w ciągu siedmiu ostatnich miesięcy trzeba było podjąć działania w zakresie egzekwowania praw konsumentów przeciwko 1/3 badanych stron internetowych, w wyniku stwierdzonych przypadków łamania wspólnotowego prawa ochrony konsumentów. Główne ustalenia są następujące: wprowadzające w błąd ceny skonstatowano na 58% skontrolowanych stron, na 15% odnotowano problemy związane z brakiem ogłaszanych ofert. Ponadto problemy te powtarzają się w przypadku dużej ilości firm: przeanalizowanych 137 stron dotyczy ok. 80 kompanii.
Czytaj
Telekomunikacja
Komisja Europejska oczekuje od 7 maja na opinie przedstawicieli branży telekomunikacyjnej, konsumentów i innych zainteresowanych podmiotów, które wykorzysta w przeglądzie funkcjonowania i skuteczności wspólnotowego rozporządzenia w sprawie roamingu, obowiązującego od 30 czerwca 2007 r. Trwające do 2 lipca 2008 r. konsultacje służą zebraniu opinii operatorów sieci komórkowych, przedsiębiorstw, stowarzyszeń konsumentów i pozostałych zainteresowanych stron. Komisja będzie mogła w ten sposób ocenić czy ma ograniczyć opłaty za granicą za SMS i za przenośny internet. Konsultacje mają umożliwić dokonanie bilansu "eurotaryf" (które narzucają europejskim operatorom telefonii komórkowej maksymalną opłatę 0,49 euro bez VAT za telefony zza granicy i 0,24 euro za połączenie odebrane za granicą). Komisja chce wreszcie ocenić czy konieczne jest czy nie wydłużenie okresu obowiązywania tego rozporządzenie poza 30 czerwca 2010 roku.
Czytaj
Tempus
8 maja Komisja Europejska rozpoczęła 4. fazę programu Tempus. Ma on wspierać modernizację szkolnictwa wyższego w 28 krajach partnerskich Bałkanów Zachodnich, Europy Wschodniej, Azji Środkowej, Afryki Północnej i na Środkowym Wschodzie. Konferencja zorganizowana w Kairze w dniach 7-8 maja skoncentrowała się na jakości i roli programu od jego rozpoczęcia w 1990 roku. Była również okazją do dialogu między naukowcami, ekspertami i studentami z 27 państw członkowskich Unii Europejskiej i 28 partnerów programu Tempus.
Czytaj

Rada :
Transport
5 i 6 maja, w ramach nieformalnego posiedzenia 27 ministrów transportu, odbyła się konferencja "Unia Europejska i Europa Południowo-Wschodnia: wspólna wizja mobilności na rzecz zbliżenia ludzi". Dotyczyła ona działań zaplanowanych w ramach "wspólnoty transportu" między Unią i Południowo-Wschodnią Europą. Chodzi o stworzenie zintegrowanego rynku infrastruktury, transportu drogowego, kolejowego, morskiego oraz drogami spławnymi z krajami tego regionu. Rada dała Komisji mandat, by ta zainicjowała rozmowy o zawarciu układu ustanawiającego taką wspólnotę. Ministrowie podkreślili wpływ sektora transportowego na środowisko.
Czytaj

Trybunał Sprawiedliwości  :
Uchodźcy
1 grudnia 2005 r. Rada przyjęła dyrektywę w sprawie ustanowienia procedur nadawania i cofania statusu uchodźcy w państwach członkowskich. Dyrektywa ta przewiduje, że Rada, stanowiąc kwalifikowaną większością głosów, po konsultacji z Parlamentem Europejskim, przyjmuje wspólną minimalną listę państw trzecich, które państwa członkowskie uznają za bezpieczne kraje pochodzenia, jak również wspólną listę europejskich bezpiecznych krajów trzecich. Na skutek wniesienia przez Parlament skargi o stwierdzenie nieważności przepisów, Trybunał musiał się wypowiedzieć czy Rada mogła zgodnie z prawem przewidzieć w dyrektywie ustalanie list krajów bezpiecznych i wprowadzanie zmian do tych list większością kwalifikowaną, na wniosek Komisji i po konsultacji z Parlamentem. 6 maja Trybunał stwierdził, że Rada przekroczyła kompetencje wynikające z traktatu umieszczając w dyrektywie wtórne podstawy prawne. Powinna przestrzegać procedur ustanowionych w traktacie.
Czytaj

EBC :
Stopy
8 maja Europejski Bank Centralny (EBC) zadecydował o pozostawieniu minimalnej oferowanej stopy procentowej podstawowych operacji refinansujących na poziomie 4%. Stopa ta pozostanie więc na poziomie, który osiągnęła w czerwcu 2007 roku. Prezes EBC Jean-Claude Trichet tłumaczył tę decyzję, przyjętą jednomyślnie przez Radę prezesów, podczas konferencji prasowej. Komentując sytuację gospodarczą w Europie po raz kolejny zadeklarował względną ufność w zdrowie gospodarki strefy euro. "Fundamenty gospodarcze pozostają zdrowe" - sprecyzował. Podkreślił "niezwyczajnie" wielką niepewność co do perspektyw wzrostu z powodu zamieszania na rynkach finansowych, gdzie utrzymują się napięcia.
Czytaj

Europejska Agencja Kosmiczna :
Galileo/Giove-B
7 maja Giove-B, drugi satelita testujący przyszłego europejskiego systemu geolokalizacji Galileo, wysłał pierwsze sygnały nawigacji. W myśl komunikatu Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) chodzi o "historyczny dla nawigacji satelitarnej etap". Faktycznie, jeśli Giove-B rozprzestrzenia w kosmosie swój bardzo precyzyjny sygnał, udowadnia to, że Galileo może dostarczać najbardziej wydajnych usług lokalizacyjnych poprzez satelitę. Jest jednocześnie kompatybilny i interoperacyjny z amerykańskim GPS.
Czytaj

Niemcy :
Dzień Europy
Drugi rok z rzędu w niemieckich placówkach oświatowych odbył się dzień poświęcony Europie ("EU-Projekttag"). Tym razem 6 maja. Ten pedagogiczny instrument wprowadzono z inicjatywy kanclerz. Dzień obchodzono po raz pierwszy 22 stycznia 2007 roku, podczas niemieckiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Podczas swojej wizyty w szkole w Berlinie kanclerz powiedziała: "Chcę, aby nabrali świadomości, że możemy stawić czoła wielkim wyzwaniom naszej epoki - zmianom klimatycznym, globalizacji, walce z terroryzmem - tylko za pośrednictwem europejskiego sojuszu".
Czytaj|Więcej|Więcej
Bezpieczeństwo
W wywiadzie udzielonym 7 maja niemiecki minister spraw wewnętrznych Wolfgang Schäuble zabrał głos w sprawie strategii bezpieczeństwa Niemiec. To następstwo inicjatywy złożonej w Bundestagu przez grupę CDU-CSU. Odtąd główne zagrożenie stanowią międzynarodowy terroryzm, cyberwojny, zdestabilizowane państwa, asymetryczne wojny i ruchy migracyjne. Nie należy zapominać o kwestiach energetycznych i środowisku. Niemcy muszą sprostać tym wyzwaniom wdrażając strategię i współpracując z europejskimi partnerami.
Czytaj|Więcej
Imigracja
9 maja z okazji debaty nad raportem o imigracji 2006, niemiecki minister spraw wewnętrznych Wolfgang Schäuble wystąpił przed Bundestagiem. Po krótkim omówieniu niektórych rezultatów analiz nad imigracjami, zajął się zagadnieniem integracji, która stanowi jeden z priorytetów rządu a sprawia problemy. Minister podkreślił w szczególności odpowiedzialność mediów i zaprzeczył istnieniu równoległych społeczeństw w Niemczech. Ocenił, że droga do integracji wiedzie przez wzajemność i że powinna ona prowadzić do refleksji nad zagadnieniem obywatelstwa. Wezwał do stworzenia wspólnej europejskiej polityki walki z nielegalną imigracją.
Czytaj

Belgia :
Francja/Niemcy
Belgijski premier Yves Leterme udał się 5 maja z wizytą do Francji, gdzie spotkał się z francuskim prezydentem Nicolasem Sarkozym. Rozmawiali w szczególności na temat fuzji Suezu i Gaz de France. Omówili również wspólną polityką rolną, zagadnienia ochrony środowiska i politykę obronną. W tej ostatniej kwestii zgodzili się, że "umocnienie Europy obrony nie może stać w opozycji do NATO". Nazajutrz Leterme udał się do Belina, żeby spotkać się z niemiecką kanclerz Angelą Merkel. Na zakończenie rozmowy odbyli oni konferencję prasową.
Czytaj|Więcej

Dania :
Rasmussen prezydentem?
Według artykułu w The Times z 6 maja, duński premier Anders Fogh Rasmussen byłby najlepszym kandydatem na stanowisko przewodniczącego Unii Europejskiej. Wysoki unijny urzędnik potwierdza tę informację tłumacząc, że niewielu europejskich przywódców może mu coś zarzucić.
Czytaj|Więcej

Finlandia :
Traktat/instytucje
9 maja komisja spraw europejskich przedyskutowała stanowisko Finlandii w sprawie Traktatu z Lizbony, a w szczególności kwestie związane z unijnymi instytucjami. Finlandia ocenia, że główne prerogatywy instytucji i podział kompetencji między nimi musi zostać uszczegółowiony przed wejściem traktatu w życie, przewidzianym na 1 stycznia 2009 roku. Warunkiem tego ostatniego jest ratyfikacja przez 27 krajów członkowskich. Zaprezentowano dwa nowe stanowiska przewidziane w traktacie: przewodniczącego Unii i Wysokiego Przedstawiciela ds. Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Finlandia poprawi swoje relacje z Parlamentem Europejskim, którego rola zostanie przez nowy traktat wzmocniona.
Czytaj

Francja :
Cypr/Malta
8 i 9 maja francuski premier François Fillon gościł na Malcie i Cyprze, dwóch wyspach, które od 2004 roku są członkami Unii Europejskiej. Oba kraje weszły do strefy euro 1 stycznia. Wizyta ma związek z francuską prezydencją w UE. Fillon spotkał się ze swoim maltańskim odpowiednikiem Lawrencem Gonzim. Omówili zarządzanie imigracją, temat drażliwy na Malcie i jeden z francuskich priorytetów. Politycy zajęli się również walką z ociepleniem klimatu i bezpieczeństwem energetycznym Europy, reaktywacją europejskiej polityki obronnej i modernizacją wspólnej polityki rolnej. 9 maja szef francuskiego rządu udał się na Cypr, gdzie spotkał się z prezydentem Demetrisem Christofiasem i przewodniczącym Izby Reprezentantów Mariosem Guaroyianem.
Czytaj|Więcej

Irlandia :
Rząd
Po dymisji irlandzkiego premiera Bertiego Aherna 6 maja, 7 maja mianowany został nowy rząd kierowany przez Briana Cowena. Składa się z 14 ministrów, w tym 3 kobiet, oraz 4 sekretarzy stanu.
Czytaj|Więcej
Traktat/referendum
Referendum nad Traktatem z Lizbony odbędzie się w Irlandii 12 czerwca. To jedyny kraj Unii, gdzie zorganizowane zostaną takie konsultacje ludowe. Irlandzki minister ochrony środowiska i władz lokalnych Brian Gormley podpisał 12 maja dekret formalizujący datę, którą rząd wymieniał już jako "prawdopodobną".
Czytaj

Włochy :
Rząd
7 maja nowy prezes włoskiej Rady Ministrów Silvio Berlusconi sformował 21-osobowy rząd (w tym 4 kobiety). Najważniejsze posady, ministra ekonomii i ministra spraw zagranicznych, powierzono odpowiednio Giulio Tremontiemu i dotychczasowemu komisarzowi Franco Frattiniemu. Ignazio La Russa będzie nowym ministrem obrony. Liga Północna, populistyczny sprzymierzeniec Berlusconiego, który w wyborach parlamentarnych ponad dwukrotnie poprawił swój wynik (z 3,9% do 8,3%), uzyskał cztery resorty. Rolnictwem kierować będzie Luca Zaia, a uproszczaniem prawodawstwa Roberto Calderoli. 8 maja nowy szef włoskiego rządu złożył w towarzystwie 21 ministrów ślubowanie przed prezydentem republiki Giorgio Napolitano.
Czytaj
Śmieci
Po wystosowaniu w styczniu do Włoch ostrzeżenia, które pozostało bez odpowiedzi, Komisja Europejska zapowiedziała 6 maja, że zamierza pozwać ten kraj do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z powodu kryzysu przetwarzania odpadów w Neapolu. W mieście od wielu miesięcy stosy śmieci piętrzą na ulicach. Komisja skierowała również do Włoch pierwsze pisemne ostrzeżenie związane z tym, że region Rzymu, Lacjum, nie zastosował się do orzeczenia Trybunału. ETS stwierdził, że Lacjum nie dostosowało swoich regionalnych planów zarządzania odpadami.
Czytaj

Łotwa :
Traktat ratyfikowany
8 maja litewski parlament jako trzynasty zagłosował za ratyfikacją Traktatu z Lizbony. Dokument przyjęty został ogromną większością: 70 deputowanych na 100 było za, 3 przeciw, a jeden wstrzymał się. Fundacja Roberta Schumana prowadzi na swojej stronie internetowej szczegółową mapę precyzującą wynik ratyfikacji wg krajów.
Czytaj|Więcej

Litwa :
Traktat ratyfikowany
8 maja litewski parlament przegłosował ratyfikację Traktatu lizbońskiego. Dokument został poparty przez 83 deputowanych na 141, jakich liczy Seimas (parlament). 5 było przeciw, jeden się wstrzymał. To 12. kraj, który przyjął traktat (po Austrii, Bułgarii, Danii, Francji, Węgrzech, Malcie, Polsce, Portugalii, Rumunii, Słowacji i Słowenii). Fundacja Roberta Schumana prowadzi na swojej stronie internetowej zaktualizowaną mapę precyzującą wyniki ratyfikacji wg kraju.
Czytaj|Więcej|Więcej

Portugalia :
Traktat ratyfikowany
Portugalski prezydent Anibal Cavaco Silva wybrał symboliczną datę 9 maja, Dzień Europy, na złożenie podpisu pod dekretem ratyfikującym nowy unijny traktat. Stało się to podczas uroczystej ceremonii. Za ratyfikacją głosowała 23 kwietnia zdecydowana większość portugalskiego parlamentu.
Czytaj

Rumunia :
Dzień Europy
9 maja rumuński prezydent Traian Basescu wygłosił oficjalne przemówienie, aby uczcić Dzień Europy. Złożył hołd wszystkim osobom, które przyczyniły się do zrealizowania europejskiego projektu, a w szczególności Robertowi Schumanowi. Prezydent stwierdził, że "Rumunia będzie konkurencyjnym państwem europejskim tylko, jeśli zreformuje swoje instytucje". Podsumowując szef państwa skierował słowa do młodego pokolenia Rumunów, którzy muszą przyczynić się do postępów konstrukcji europejskiej.
Czytaj

Zjednoczone Królestwo :
Środowisko
8 maja francuski i brytyjski minister do spraw europejskich Jim Murphy i Jean-Pierre Jouyet uczestniczyli w okrągłym stole pt. "W kierunku Europy "zielonych kołnierzyków", zatrudnienie i wzrost w gospodarce o niskich emisjach węgla". Przy okazji tej konferencji wielu liderów świata gospodarki, społeczeństwa obywatelskiego i związków zawodowych stawiało sobie pytania o sposób, w jaki Europa mogłaby promować zatrudnienie i dobrobyt w XXI wieku, dając dowód przywództwa w dziedzinie walki ze zmianami klimatycznymi. Przedyskutowali również reformę budżetu Unii, która ma umożliwić zwiększenie wzrostu i zatrudnienia oraz kolejne losy Strategii Lizbońskiej na rzecz wzrostu i zatrudnienia.
Czytaj

Słowacja :
Traktat ratyfikowany
Słowacki prezydent Ivan Gašparovič podpisał 12 maja w Bratysławie Traktat z Lizbony, co dopełnia proces ratyfikacji. Dokument został przyjęty przez słowacki parlament 10 kwietnia. Fundacja Roberta Schumana prowadzi na swojej stronie internetowej tabelę precyzującą kalendarz ratyfikacji wg krajów.
Czytaj|Więcej

Szwecja :
Imigracja
Szwedzki rząd zaproponował 8 maja w Riksdagu (parlamencie) projekt ustawy o nowych przepisach imigracyjnych dotyczących imigracji pracowników do Szwecji. Propozycja ta zmierza do zwiększenie możliwości imigracji zarobkowej i ułatwienia pracodawcom rekrutowania osób pochodzących z krajów spoza Unii, Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Szwajcarii. Opiera się ona na porozumieniu między rządem i partią Zielonych.
Czytaj

Gruzja :
Abchazja
Gruziński wicepremier Georgi Baramidze powtórzył 6 maja, przed eurodeputowanymi z Komisji Spraw Zagranicznych Parlamentu Europejskiego, prośbę swojego kraju, by Unia Europejska "rozważyła wysłanie misji ewaluacyjnej i policyjnej" do Abchazji, żeby tam zastąpić kontyngent rosyjski, który "nie jest neutralny". Stosunki między Rosją i Gruzją nieustannie się pogarszają od czasu, gdy Moskwa ogłosiła 16 kwietnia zacieśnienie relacji z dwoma separatystycznymi regionami Abchazji i Górnej Osetii. Rosja posłała ostatnio od Abchazji posiłki w ilości kilkuset żołnierzy.
Czytaj

Macedonia :
Wizy
8 maja Komisja Europejska dostarczyła Macedonii mapę drogową dotyczącą liberalizacji wiz. Porozumienie o ułatwieniach wizowych dla szefów przedsiębiorstw, studentów i dziennikarzy weszło w życie w styczniu 2008 roku, ale ma zostać rozszerzone na resztę ludności. Macedoński minister spraw zagranicznych Antonio Milososki przyjął z zadowoleniem tę inicjatywę, która jasno wskazuje działania, jakie należy podjąć, żeby doszło do całkowitej liberalizacji systemu wizowego. Ocenia on, że warunki mogą zostać spełnione w ciągu tego roku.
Czytaj|Więcej

Rosja :
Miedwiediew prezydentem
7 maja Dmitrij Miedwiediew został 3. prezydentem Federacji Rosyjskiej, po Borysie Jelcynie i Władimirze Putinie. Złożył przysięgę na konstytucję podczas ceremonii objęcia funkcji na Kremlu.
Czytaj|Więcej|Więcej
Premier
8 maja Władimir Putin został mianowany premierem rządu nowego prezydenta Dmitrija Miedwiediewa. Duma, niższa izba parlamentu, potwierdziła ten wybór miażdżącą większością. Nowy premier omówił ogólnie politykę, jaką chce prowadzić na czele rządu, koncentrując się w swoim przemówieniu na stymulowaniu produkcji ropy, obniżce podatków i poprawieniu poziomu życia. 12 maja zapowiedział, że ministrowie spraw zagranicznych i obrony Sergiej Ławrow oraz Anatolij Sierdiukow zostaną w nowym gabinecie.
Czytaj|Więcej

Serbia :
Wybory parlamentarne
W wyborach parlamentarnych 11 maja Serbowie wybrali integrację z Unią Europejską, dając zwycięstwo prezydentowi Borisowi Tadiciowi. Partia Demokratyczna (DS) Tadicia uzyskała 38,75% głosów (102 mandatów), do 29,22% na Serbską Partię Radykalną (SRS) Tomislava Nikolicia (77 mandatów), 11,34% na DSS ustępującego premiera (30 foteli), 7,57% czyli 20 mandatów na Socjalistyczną Partię Serbii (SPS) oraz 5,3% na Partię Liberalno-Demokratyczną (LDP), 14 mandatów. 12 maja międzynarodowi obserwatorzy wyrazili zadowolenie z dobrej organizacji wyborów i wolnego głosowania w wyborach parlamentarnych i lokalnych w tym kraju.
Czytaj|Więcej
Wizy
7 maja wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zajmujący się sprawiedliwością, wolnością i bezpieczeństwem Jacques Barrot zaprezentował w Belgradzie mapę drogową dotyczącą złagodzenia reżimu wizowego wobec Serbii. Dokument ten wskazuje jasno serbskim władzom, jakie kroki należy przedsięwziąć, żeby serbscy obywatele otrzymali pozwolenie na poruszanie się bez wiz. Wspólny komunikat podpisany przez 17 krajów (Francję, Słowenię, Niemcy, Austrię, Cypr, Danię, Hiszpanię, Estonię, Grecję, Włochy, Węgry, Litwę, Luksemburg, Słowację, Szwecję, Czechy i Norwegię) wzywa do "uproszczenia" przyznawania wiz obywatelom krajów Bałkanów Zachodnich.
Czytaj|Więcej

Eurostat :
Przemysł
Według danych Eurostatu podanych 6 maja, wskaźnik cen produkcji przemysłowej wzrósł w strefie euro w marcu 2008 roku (w stosunku do lutego) o 0,7%, a o 0,6% w Unii Europejskiej. W rzeczywistości ceny w całym przemyśle, w wyjątkiem energetycznego, zwiększyły się w obu przypadkach o 0,3% w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Ceny w sektorze energetycznym wzrosły odpowiednio o 1,8% i 1,5%. W marcu 2008 roku, w porównaniu do marca 2007, ceny produkcji przemysłowej skoczyły w strefie euro o 5,7% i o 6,7% w Unii Europejskiej. Ceny w całym przemyśle, w wyjątkiem energetycznego, zwiększyły się o 3,7% w eurolandzie i o 3,9% w UE. Ceny energii poszybowały o 12,7% i 15,2%.
Czytaj
Oszczędności/inwestycje
Według liczb opublikowanych przez Eurostat 6 maja, oszczędności gospodarstw domowych w strefie euro i Unii Europejskiej wzrosły w ostatnim kwartale 2007 roku. Faktycznie w czwartym kwartale ubiegłego roku odsetek zaoszczędzanych pieniędzy wyniósł w eurolandzie 14,3%, w porównaniu do 14% w poprzednim okresie. W UE było to 10,6% w przeciwieństwie do 10,4%. Dodatkowo w ostatnim kwartale 2007 roku stopa inwestycji przedsiębiorstw na obu obszarach zwiększyła się. W strefie euro wyniosła 23,1% (poprzednio 22,8%). W Unii 23,1%, do 22,8% w trzecim kwartale 2007.
Czytaj
Opieka społeczna
Z danych opublikowanych 8 maja przez Eurostat wynika, że wydatki publiczne na opiekę społeczną w Unii Europejskiej stanowiły w 2005 roku 27,2% PKB. W 2005 roku dla Unii 25 państw było to 27,4%, w 2004 27,3%, a 27,4% w 2003. Średnia unijna nadal maskuje duże różnice pomiędzy państwami członkowskimi. W 2005 roku cześć PKB poświęcona na opiekę społeczną była wyższa niż 30% w Szwecji (32%), Francji (31,5%) i Danii (30,1%), a niższa niż 15% na Łotwie (12,4%), w Estonii (12,5%), na Litwie (13,2%) oraz w Rumunii (14,2%). Rozbieżności te odzwierciedlają różnice w poziomie życia, ale ilustrują również różnorodność krajowych systemów opieki społecznej.
Czytaj

Opracowania/raporty :
Uzbrojenie
Fundacja Badań Strategicznych opublikowała opracowanie autorstwa Hélène Masson zatytułowane "Union européenne et Armement: des dispositions du traité de Lisbonne aux propositions de directive de la Commission européenne". Autorka powraca do nowych postanowień Traktatu z Lizbony w dziedzinie obrony i uzbrojenia oraz analizuje skutki "pakietu obronności 2007", zaproponowanego przez Komisję Europejską 5 grudnia.
Czytaj
Budżet
Ośrodek Studiów nad Politykami Europejskimi opublikował opracowanie na temat budżetu Unii Europejskiej i kroków, jakie należy podjąć, aby zmodyfikować jego strukturę. Trzej autorzy Alfonso Iozzo, Stefano Micossi i Maria Teresa Salvemini oceniają, że unijny budżet nie reprezentuje już priorytetów politycznych Unii. Zaproponowali strukturalne przekształcenie budżetu ze specjalnymi i przejrzystymi kwotami dla każdego obszaru działalności Unii i wzywają do zmiany procedur decyzyjnych. Reformy te byłyby okazją, żeby unijny budżet stał się tematem politycznej debaty w ramach przyszłej kampanii przed wyborami do Parlamentu Europejskiego.
Czytaj
Rosja
Alexander Rahr i Stefan Meister napisali dla Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej (DGAP) artykuł na temat "innowacji Miedwiediewa". Nowy rosyjski prezydent skonfrontowany zostanie z szeregiem ważnych wyzwań. Będzie musiał się zająć sytuacją społeczną i gospodarczą oraz spróbować zredukować zależność energetyczną Rosji od jej eksportu ropy i gazu. Poza tym chce stworzyć innowacyjny przemysł i zreformować obszar badań, edukacji i technologii, żeby uczynić je bardziej konkurencyjnymi w skali światowej. W centrum strategii Miedwiediewa znajduje się wola uczynienia z Rosji 5. co do wielkości światowej gospodarki do 2020 roku. Podczas ceremonii objęcia funkcji Miedwiediew zapowiedział, że zajmie się rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw oraz prawidłowym funkcjonowaniem społeczeństwa obywatelskiego.
Czytaj

Publikacje :
Traktat z Lizbony
Wydawnictwo Clarus Press (Irlandia) publikuje dzieło Laurent Puech pt: "The European Union and its constitution: From Rome to Lisbon" ("Unia Europejska i jej konstytucja: od Rzymu do Lizbony"). Poświęcone jest studiom nad nowym traktatem i systemem instytucjonalnym Unii Europejskiej. Autor analizuje spory i krytykę pod adresem Traktatu z Lizbony.
Czytaj

Kalendarz :
13 maja

Posiedzenie Eurogrupy; Rada do Spraw Ogólnych i Stosunków Zewnętrznych


14 maja

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

3. spotkanie Club rhénan, Paryż


19-20 maja

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa


21 maja

Rada ds. Edukacji, Młodzieży i Kultury

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2021
Biuletyn n°952
Polityka kosmiczna Unii: niedoceniany sukces
Opublikowany 18/10/2021
Biuletyn n°951
Szczyt UE-Ukraina w dobie zmian
Opublikowany 11/10/2021
Biuletyn n°950
Czy nowy "europejski pakt imigracji i azylu" może odpowiedzieć na kolejne wyzwania migracyjne?
Opublikowany 04/10/2021
Biuletyn n°949
Porozumienie AUKUS - jakie będą jego reperkusje dla Unii Europejskiej?
Opublikowany 27/09/2021
Biuletyn n°948
Wspólna polityka rolna 2023-2027: zmiana w ciągłości
Opublikowany 20/09/2021
Biuletyn n°947
Mowa na rzecz Europy praktykantów
Opublikowany 13/09/2021
Biuletyn n°946
Kto zastąpi Angelę Merkel? I z jaką koalicją?
Opublikowany 06/09/2021
Biuletyn n°945
Kryzys COVID-19 i mobilność europejska: jakie wnioski? jaka przyszłość?
Opublikowany 19/07/2021
Biuletyn n°944
"Robienie polityki jest dla Komisji źródłem ryzyka. Ale stało się nieuniknione"
Opublikowany 12/07/2021
Biuletyn n°943
Dostosowanie do celu 55: w kierunku realizacji ambitnego europejskiego kompromisu politycznego na rzecz klimatu
Opublikowany 05/07/2021
Biuletyn n°942
Udział w europejskiej suwerenności poprzez prawo
Opublikowany 28/06/2021
Biuletyn n°941
Od Procesu Barcelońskiego po Program dla Regionu Morza Śródziemnego, kruche partnerstwo z Unią Europejską
Opublikowany 21/06/2021
Biuletyn n°940
600. opracowanie - Zarządzanie Unią Europejską: zmiana praktyk bez zmiany traktatu
Opublikowany 14/06/2021
Biuletyn n°939
Stosunki francusko-włoskie w przeddzień traktatu kwirynalskiego: między asymetrią i bliskością
Opublikowany 07/06/2021
Biuletyn n°938
Sankcje, uprzywilejowany instrument europejskiej polityki zagranicznej
Opublikowany 31/05/2021
Biuletyn n°937
Strategiczny przegląd polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego: klucz do powrotu do trwałego wzrostu w Europie
Opublikowany 25/05/2021
Biuletyn n°936
Europa: dobre reguły, by odnaleźć wzrost
Opublikowany 17/05/2021
Biuletyn n°935
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Opublikowany 10/05/2021
Biuletyn n°934
Jak nie zrobić powtórki z historii: przypadek Korei Północnej
Opublikowany 03/05/2021
Biuletyn n°933
Niemcy zamykają rozdział Merkel
Opublikowany 26/04/2021
Biuletyn n°932
Zarządzanie Europejskim Funduszem Obronnym
Opublikowany 19/04/2021
Biuletyn n°931
Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników delegowanych: nowe ramy delegowania
Opublikowany 12/04/2021
Biuletyn n°930
Ochrona mechanizmów kontroli i równowagi w celu zachowania praworządności
Opublikowany 06/04/2021
Biuletyn n°929
Partnerstwo Wschodnie między odpornością i ingerencją
Opublikowany 29/03/2021
Biuletyn n°928
Zreformowanie europejskich polityk gospodarczych
Opublikowany 22/03/2021
Biuletyn n°927
"Zieloni zrobią wszystko, aby Konferencja w sprawie przyszłości była sukcesem!"
Opublikowany 15/03/2021
Biuletyn n°926
Europa kobiet
Opublikowany 08/03/2021
Biuletyn n°925
Oficjalna pomoc rozwojowa musi się skoncentrować na rolnictwie i edukacji w Afryce
Opublikowany 01/03/2021
Biuletyn n°924
Zewnętrzne granice Unii: nowa odsłona europejskiej debaty
Opublikowany 22/02/2021
Biuletyn n°923
Stosunki Europa-Afryka w świetle pandemii COVID-19
Opublikowany 15/02/2021
Biuletyn n°922
Brexit i kwestia irlandzka
Opublikowany 08/02/2021
Biuletyn n°921
Europejskie mocarstwo, europejska suwerenność, strategiczna autonomia: postępująca debata na rzecz utwierdzającej się Europy
Opublikowany 01/02/2021
Biuletyn n°920
"Europa jest coraz bardziej innowacyjna"
Opublikowany 25/01/2021
Biuletyn n°919
Europejska polityka handlowa w dobie COVID-19: adaptacja czy zmiana paradygmatu?
Opublikowany 18/01/2021
Biuletyn n°918
Przekazanie władzy Bidenowi
Opublikowany 11/01/2021