Biuletyn n°646

Open panel Open panel
Biuletyn n°646
Biuletyn
wtorek, 11 listopada 2014
numer 646
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Operacja prawda przeprowadzona przez EBC na bankach: konieczny, ale niewystarczający etap reformy euro
Autor : Dominique Perrut
Dominique Perrut
Rozpoczęta w czerwcu 2012 roku reforma euro opiera się na dwóch fundamentach - wzmocnieniu zarządzania gospodarczego i unii bankowej. Ta ostatnia tworzy dwa dodatkowe elementy: scentralizowany nadzór ze strony EBC i nowatorski mechanizm zarządzania kryzysami. Zanim przejęło nowe funkcje, EBC przeprowadziło ocenę funkcjonowania banków strefy euro w skali nie mającej precedensu, żeby uzdrowić sektor, przywrócić zaufanie i sprzyjać stymulowaniu kredytu.
Więcej
Fundacja : Przyszłość Francji i Europy w obliczu wstrząsów na świecie
photo
Od 13 do 15 listopada odbędzie się w Nantes jesienny uniwersytet Francuskiej Federacji Domów Europy, która gromadzi 35 Domów Europy we Francji. Tematem sesji otwierającej 13 listopada będzie "Nowe oblicze Europy po wyborach europejskich". Głos zabierze zwłaszcza Jean-Paul Gauzès, były eurodeputowany, członek zarządu Fundacji. Konferencja zamykająca 15 listopada będzie poświęcona "Przyszłości Francji i Europy w obliczu wstrząsów na świecie". Weźmie w niej udział udział Louis Schweitzer, komisarza generalny ds. inwestycji, i Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji. Te dwie konferencje otwarte są dla zarejestrowanej publiczności... Więcej
Rady gospodarcze i społeczne w obliczu oczekiwań społeczeństwa obywatelskiego
photo
14 listopada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz francuska Rada Gospodarcza, Społeczna i Środowiskowa organizują w Paryżu, przy wsparciu naukowym Fundacji Roberta Schumana, konferencję zatytułowaną "Rady gospodarcze i społeczne wobec oczekiwań społeczeństwa obywatelskiego". Przybądźcie licznie porozmawiać z prelegentami, którzy spróbują wyjaśnić, jak zaprowadzić większą bliskość między przywódcami politycznymi i europejskimi obywatelami. Udział bezpłatny, ale rejestracja obowiązkowa... Więcej

Kryzys finansowy : Prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej
photo
Według prognoz gospodarczych, opublikowanych przez Komisję Europejską 4 listopada, w 2014 roku wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej powinien wynieść 1,3%, a w strefie euro 0,8%. Dzięki większemu międzynarodowemu i wewnętrznemu popytowi Komisja przewiduje lekkie przyspieszenie wzrostu w 2015 roku, odpowiednio do 1,5% w UE i 1,1% w strefie euro. Natomiast w 2016, dzięki "konsolidacji sektora finansowego", wzrost w UE sięgnie 2%, a w strefie euro 1,7%. W 2014 roku utrzymają się poważne rozbieżności stóp wzrostu wynoszące od -0,7% w Chorwacji do 4,6% w Irlandii, ale do 2016 powinny znacząco zmaleć. W 2015 i 2016 wszystkie państwa członkowskie powinny odnotować wzrost na plusie. Poza tym, w 2016 powinna spaść stopa bezrobocia - do 9,5% w UE i do 10,8% w strefie euro. W 2014 roku inflacja w UE powinna wynieść 0,6%, w 2015 1%, a w 2016 1,6%. W tym roku wyniesie ona w strefie euro 0,5%, w 2015 0,8%, po czym w 2016 podskoczy do 1,5%. Poziom deficytów ciągle spada zarówno w strefie euro, jak i w UE, odpowiednio do 3 i 2,6% PKB. I wreszcie, w 2015 roku stosunek zadłużenia do PKB powinien osiągnąć rekordowy poziom 88,3% w przypadku UE i 94,8% w przypadku strefy euro... Więcej
Więcej
Gospodarka strefy euro hamuje na początku IV kwartału 2014 roku
photo
6 listopada Markit opublikował wnioski z przeprowadzonych badań na temat gospodarki strefy euro. Z ich rezultatów wynika, że niski popyt i nawrót spadku zatrudnienia hamują gospodarkę eurolandu. Na czele rankingu krajów sklasyfikowanych według wskaźnika PMI utrzymują się Irlandia i Hiszpania. W przypadku pierwszego kraju stopa wzrostu to 60,2, a drugiego 55,5. W Niemczech globalna aktywność rośnie (53,9). Co do Francji, kurczenie się gospodarki przyspiesza i jest najsilniejsze od 4 miesięcy (48,2)... Więcej
3. rok recesji z rzędu we Włoszech
photo
3 listopada włoski narodowy instytut statystyczny (Istat) opublikował swoje najświeższe prognozy. Jego zdaniem w 2014 roku włoska gospodarka powinna się skurczyć o 0,3%, zanim w 2015 powróci słaby wzrost (0,5%). Jeśli się to potwierdzi, w 2014 roku Włochy odczują 3. rok recesji z rzędu. Ten okres recesji jest najdłuższym od czasu zakończenia II wojny światowej... Więcej
Konkluzje pierwszej misji nadzorczej w Portugalii po zakończeniu programu
photo
Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny uczestniczyły w pierwszej misji nadzorczej w Portugalii po zakończeniu programu. Była ona również skoordynowana z podobną misją MFW. Według obserwacji misji od czasu zakończenia w czerwcu programu wspieranego przez UE/MFW ogólnie warunki gospodarcze i finansowe w Portugalii poprawiły się, pomimo ograniczonego ożywienia gospodarczego i spowolnionych postępów reform strukturalnych. Jednakże dług publiczny, który na koniec roku 2013 wynosił 128%, pod koniec 2014 powinien być niższy, a później nadal się obniżać. Kolejna misja UE/MFW odbędzie się wiosną 2015... Więcej
Raport wytyka niestosowną odpowiedź MFW na światowy kryzys gospodarczy
photo
Według raportu, opublikowanego 4 listopada przez Niezależne Biuro Ewaluacji (IEO) Międzynarodowego Funduszu Walutowego, kroki zalecane w 2010 przez MFW, by ożywić światową aktywność gospodarczą po kryzysie finansowym 2008 roku, były "dalekie od skuteczności". W szczególności ponieważ "zbyt wcześnie" skoncentrowały się na budżetowej austerity. Wzywając w pierwszym momencie do masowej stymulacji budżetowej w krajach rozwiniętych MFW z pewnością udzieliło "stosownej odpowiedzi" na recesję w latach 2008-2009, ale "jego wezwanie w 2010-2011 do zwrotu ku konsolidacji budżetowej" w wielkich gospodarkach oceniono w raporcie jako przedwczesne. Odnotować należy, że dokument opublikowany 4 października nie uwzględnia specyficznych programów MFW dla strefy euro, które będą przedmiotem kolejnego sprawozdania. Christine Lagarde wyraziła zadowolenie z "wyważonego" raportu, jednocześnie nie zgadzając się z diagnozą w sprawie antykryzysowych działań MFW... Więcej
Więcej

Rada : Konkluzje Rady do Spraw Gospodarki i Finansów
photo
7 listopada 28 europejskich ministrów gospodarki i finansów przedyskutowało możliwość poprawienia dyrektywy w sprawie spółek-matek. Chodzi o zawarcie w dyrektywie klauzuli przeciwko nadużyciom, która jest w szczególności skutkiem optymalizacji podatkowej stosowanej w pewnych państw członkowskich. Ministrowie poruszyli kwestie budżetowe i chcą, żeby Komisja złożyła propozycje poprawek celem poprawienia udziału krajów członkowskich. Poza tym, w swoich konkluzjach ministrowie przyłączają się do stanowiska Komisji, która oceniła, że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) i Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) dobrze działają i nie jest konieczne dokonywanie przeglądu Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego. Niemniej, niezbędne będzie zaplanowanie ukierunkowanych dostosowań, żeby poprawić zwłaszcza skuteczność, zarządzanie i finansowanie EUNB. Mogłoby być też korzystne poważniejsze zmodyfikowanie roli ERRS... Więcej
Więcej
Konkluzje Eurogrupy
photo
6 listopada 18 ministrów gospodarki i finansów strefy euro omówiło sytuację gospodarczą i politykę budżetową strefy euro na podstawie prognoz Komisji. Ożywienie gospodarcze w strefie euro straciło na dynamice. Po dobrym początku roku w UE i strefie euro (ze wzrostem w I kwartale) w dalszej części 2014 spodziewany jest niski wzrost gospodarczy. Niemniej, ministrowie zapowiedzieli, że w 2014 wzrost PKB w strefie euro będzie na powrót na plusie, po 2 latach recesji w latach 2012-2013. Ministrowie pracowali też nad zmianą niektórych programów w takich państwach członkowskich jak Grecja i Cypr. I wreszcie, pogratulowali EBC wykonanej pracy. To ostatnie przygotowało zdolności operacyjne niezbędne do dobrego sprawowania roli nadzorcy europejskich banków... Więcej
Nowy system głosowania w Radzie
photo
1 listopada traktat lizboński wprowadził nowy system głosowania w Radzie, żeby poprawić jej skuteczność. Znosi on ważenie głosów przy podejmowaniu decyzji na rzecz systemu podwójnej większości. Od tej pory większość kwalifikowana zostaje osiągnięta, jeśli zbierze się co najmniej 55% państw członkowskich stanowiących co najmniej 65% populacji. Kiedy Rada nie stanowi na wniosek Komisji, większość kwalifikowana wynosi przynajmniej 72% krajów członkowskich reprezentujących przynajmniej 65% ludności. Taki system daje więc każdemu państwu członkowskiemu jeden głos, uwzględniając jednocześnie jego ciężar demograficzny. W niektórych przypadkach okres przejściowy pozwala zachować do 31 marca 2017 poprzedni system ustanowiony przez traktat nicejski... Więcej
Więcej
Rada przyjmuje porozumienie w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego
photo
5 listopada Rada przyjęła porozumienie związane z projektem dyrektywy ustanawiającej nowe, poprawione przepisy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Umożliwia to rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim, których celem jest przyjęcie dyrektywy w pierwszym czytaniu. Projekt unieważniający poprzednią dyrektywę służy poprawieniu uregulowań dla detalicznych ubezpieczeń, stworzeniu warunków niezbędnych dla uczciwej konkurencji między dystrybutorami produktów ubezpieczeniowych i wzmocnieniu ochrony ubezpieczanego, szczególnie odnośnie produktów ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym... Więcej
Dyrektywa w sprawie roszczeń o odszkodowania za naruszenia zasad konkurencji
photo
10 listopada Rada przyjęła projekt dyrektywy związanej z roszczeniami o odszkodowania za naruszenia przepisów dotyczących zmów i nadużyć pozycji dominującej. Dyrektywa ta umożliwi obywatelom i przedsiębiorstwom zwrócenie się o rekompensatę w sytuacji, gdy będą ofiarami naruszenia reguł UE związanych z praktykami antykonkurencyjnymi, takimi jak zmowa czy nadużywanie pozycji dominującej na rynku... Więcej

Dyplomacja : Federica Mogherini z wizytą w Warszawie
photo
6 listopada Wysoka Przedstawicielka europejskiej dyplomacji Federica Mogherini odbyła swoją pierwszą oficjalną podróż, do Polski. W jej trakcie spotkała się z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną, prezydentem Bronisławem Komorowskim oraz wicepremierem i ministrem obrony Tomaszem Siemoniakiem. Zdaniem ministra spraw zagranicznych wizyta ta potwierdziła istotną rolę Polski w wypracowaniu polityki zagranicznej UE. Federica Mogherini powiedziała w Warszawie, że kraje europejskie powinny ponownie przedyskutować swoją strategię wobec Rosji, biorąc po uwagę "bardzo negatywny" sygnał, jaki stanowią wybory zorganizowane przez separatystów we wschodnich regionach Ukrainy... Więcej
Więcej
Przedłużenie operacji wojskowej w Republice Środkowoafrykańskiej
photo
7 listopada Rada podjęła decyzję o przedłużeniu operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej do 15 marca 2015 roku, by poprawić bezpieczeństwo w tym kraju. Ma to umożliwić skuteczne przejście do operacji utrzymania pokoju prowadzonej przez ONZ (MINUSCA). Wspólne koszty operacji w okresie od 16 grudnia 2014 roku do 15 marca 2015 szacowane są na 5,7 mln euro. Kwotę tę należy dodać do 360 mln euro przekazanych przez UE od 2013 roku... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Europejski Trybunał Obrachunkowy publikuje swój roczny raport na temat budżetu UE
photo
5 listopada Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował swój roczny raport na temat budżetu Unii Europejskiej. Jako niezależny audytor Trybunał zatwierdził rachunki UE za 2013 rok, ale podkreślił, że system budżetowy pozostaje zbyt nakierowany na bezwzględną wolę wydania funduszy, zamiast koncentrować się na poszukiwaniu satysfakcjonujących rezultatów. I tak, raport zarzuca różnym budżetom w okresie 2007-2013, że funkcjonowały w logice "wszystko, co nie jest wykorzystane, jest stracone". Wybór projektów korzystających z funduszy UE był przede wszystkim oparty na konieczności wydania dostępnych środków, następnie podyktowany poszanowaniem przepisów i wreszcie w mniejszym stopniu rezultatami. I w końcu, Trybunał Obrachunkowy szacuje na 4,7% poziom błędu budżetu na 2013, to znaczy odsetek płatności, które nie nie powinny zostać wykonane z budżetu UE, ponieważ przekazane kwoty nie zostały wykorzystane zgodnie z regułami Unii. Większość błędów dotyczy obszarów w kompetencjach dzielonych między państwami członkowskimi i Komisją Europejską. Najbardziej dotkniętymi pozycjami wydatków są polityka regionalna, transport, energia, rozwój obszarów wiejskich, środowisko, rybołówstwo i zdrowie, precyzuje raport... Więcej

EBC : Niezmienione stopy i zapowiedź nowych środków wsparcia
photo
6 listopada prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi powiedział, że Rada Prezesów zwróciła się do służb EBC i stosownych komitetów eurosystemu o "terminowe przygotowanie nowych środków na wypadek, gdyby okazały się konieczne". Te nowe instrumenty mogłyby przyjąć formę odkupienia obligacji przedsiębiorstw lub tych publicznych, na wzór amerykański. Europejskie giełdy natychmiast zareagowały na tę zapowiedź wzrostem. Prezes powtórzył, że banki centralne były "jednomyślne w swojej determinacji, by wykorzystać inne środki niekonwencjonalne" niż te przygotowane już do wykorzystania, "jeśli konieczne". Dwa kryteria będą rozstrzygające dla podjęcia decyzji o ich zastosowaniu: nieskuteczność wdrożonych wcześniej narzędzi i kolejne pogorszenie perspektyw ewolucji cen... Więcej
Więcej
Wejście w życie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego EBC
photo
4 listopada oficjalnie wszedł w życie Jednolity Mechanizm Nadzorczy, nowy europejski system nadzoru bankowego złożony z EBC i krajowych władz nadzorczych państw uczestniczących. System ten ma bezpośrednio kontrolować 130 instytucji kredytowych mających w posiadaniu blisko 82% aktywów bankowych strefy euro. Ale ma również współpracować z kompetentnymi władzami krajowymi, aby zapewnić nadzór nad mniej ważnymi bankami... Więcej

Agencje unijne : Fabiola Gianotti mianowana na szefową CERN
photo
4 listopada CERN, Europejska Organizacja Badań Jądrowych, wybrała włoską fizyczkę Fabiolę Gianotti na następcę Rolfa Heuera na stanowisku szefa tej instytucji. Począwszy od 1 stycznia 2016 roku będzie ona pierwszą kobietą-dyrektor generalną CERN. 52-latka była członkiem zespołu CERN, który odkrył bozon Higgsa. Powiedziała, że działać będzie na rzecz nauki w służbie pokoju... Więcej
Historyczne lądowanie europejskiej sondy Philae planowane na komecie
photo
12 listopada, po raz pierwszy w historii, europejska sonda Philae spróbuje wylądować na komecie Czuriumowa-Gierasimienko po ponad 10 latach międzyplanetarnej podróży. Jeśli operacja się uda, Europejska Agencja Kosmiczna będzie mogła przestudiować jądro komety, jej stałą część. Natomiast ogon komety składa się z gazów i pyłów wyrzucanych z jądra pod wpływem promieniowania. Philippe Gaudon, szef projektu CNES, szacuje szanse na sukces na 70% bądź pół na pół, w złe dni. Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych ESA w Darmstadt otrzyma potwierdzenie operacji dopiero 28 minut później (należy uwzględnić opóźnienie w transmisji sygnału radiowego)... Więcej

Niemcy : 25. rocznica upadku muru berlińskiego
photo
9 listopada w niemieckiej stolicy zakończyły się obchody związane z 25-leciem upadku muru berlińskiego. Wzdłuż niegdysiejszego muru zebrały się setki tysięcy osób, aby złożyć hołd Niemcom, którzy zginęli próbując przejść na Zachód. Po przemówieniu Angeli Merkel, podkreślającym znaczący wpływ tego wydarzenia z 9 listopada dla Niemiec i dla Europy, wypuszczono w niebo 7000 rozświetlonych balonów, pomyślanych jako "Granica światła" i symbolizujących dawny mur berliński. Tymczasem orkiestra pod batutą Daniela Barenboima zaintonowała "Odę do radości", hymn Unii Europejskiej... Więcej
Więcej
10 mld inwestycji do 2018 roku
photo
Niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble ogłosił, że w kolejnych latach chce wyasygnować 10 mld euro na dodatkowe publiczne inwestycje, bez narażania równowagi finansów publicznych. "Chcę zaproponować rządowi (...), żebyśmy do 2018 roku wdrożyli dodatkowe inwestycje publiczne na kwotę rzędu 10 mld euro ponad to, co przewidziane było w umowie koalicyjnym" - powiedział Schäuble w trakcie konferencji prasowej w Berlinie 6 listopada... Więcej

Bułgaria : Nowy rząd w Bułgarii kierowany przez Bojko Borysowa
photo
W następstwie bułgarskich wyborów parlamentarnych 5 października, zwyciężonych przez jego partię GERB, były premier Bojko Borysow (2009-2013) został wezwany przez bułgarskiego prezydenta Rosena Plewnelijewa do stworzenia nowego rządu. Będzie się on składał z 21 ministrów, w tym 7 kobiet. Koalicyjny gabinet obejmuje 3 partie: GERB, Blok Reformatorski i ABV. 7 listopada rząd otrzymał poparcie parlamentu (137 głosów na 240)... Więcej
Więcej

Francja : Posiedzenie 6 ministrów spraw wewnętrznych na temat walki z terroryzmem
photo
6 listopada odbyło się w Paryżu posiedzenie 6 europejskich ministrów spraw wewnętrznych (Włoch, Francji, Niemiec, Zjednoczonego Królestwa, Hiszpanii i Polski) z udziałem Stanów Zjednoczonych, Kanady i Turcji. Jego celem było pchnięcie naprzód dwóch zasadniczych kwestii: walki z terroryzmem i zagadnienia migracji na Morzu Śródziemnym. Priorytetem europejskich ministrów jest stworzenie wspólnotowego systemu zbierania informacji będących w posiadaniu kompanii lotniczych. Omówiona została zaostrzona kontrola na granicach strefy Schengen, aby lepiej wykrywać szlaki potencjalnych dżihadystów... Więcej

Łotwa : Laimdota Straujuma pozostaje premierem Łotwy
photo
4 listopada łotewski prezydent Andris Berzins ponownie powierzył Laimdocie Straujumie stanowisko premiera po tym, jak trójpartyjna koalicja zwyciężyła w wyborach parlamentarnych 4 października. Ugrupowanie Jedność pani premier jest jej członkiem. Laimdota Straujuma może liczyć na większość 61 mandatów na 100, jakie liczy Saiema (parlament). Jej rząd składa się z 14 ministrów, w tym 4 kobiet... Więcej

Luksemburg : Ujawniono układy podatkowe między 340 międzynarodowymi korporacjami i Luksemburgiem
photo
5 listopada Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) opublikowało wyniki dochodzenia ujawniającego porozumienia podatkowe zawarte w latach 2002-2011 między 340 międzynarodowymi korporacjami i Luksemburgiem. ICIJ miało dostęp do 28 000 stron dokumentów na temat "rolowania podatków". "Lux Leaks" pokazuje, jak międzynarodowe firmy, których zdecydowana większość jest amerykańska, opierały się na Luksemburgu i jego elastycznych przepisach podatkowych, ale również na lukach w międzynarodowych regulacjach, "by przenieść tam zyski, żeby nie zostały opodatkowane albo bardzo nisko". Według wniosków ze śledztwa całkowita kwota zysków uzbieranych przez amerykańskie przedsiębiorstwa w rajach podatkowych i niesprowadzanych do Stanów Zjednoczonych miałaby sięgać 2 000 mld dolarów (1 595 mld euro)... Więcej

Polska : Nowa polska strategia bezpieczeństwa
photo
5 listopada Polska przyjęła nową Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, aby, zdaniem polskich przywódców, odpowiedzieć na "zagrożenia", które pojawiły się na jej wschodnich granicach. Według dokumentu, opublikowanego na stronie prezydenta, Polska mierzy się w swoim sąsiedztwie z groźbą konfliktów o charakterze regionalnym czy lokalnym, mogących ją zaangażować bezpośrednio lub pośrednio. W myśl dokumentu zagrożenia te mogą mieć równie dobrze charakter zbrojny, jak i niezbrojny... Więcej
Więcej

Rumunia : Minister spraw zagranicznych podaje się do dymisji
photo
10 listopada rumuński minister spraw zagranicznych Titus Corlatean ogłosił swoją dymisję. Przywołanym powodem są trudności związane z organizacją procesu zagranicznego głosowania w wyborach prezydenckich... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Pozytywne saldo "kosztów" europejskiej imigracji w Zjednoczonym Królestwie
photo
W ostatnim dziesięcioleciu imigranci pochodzący z Unii Europejskiej przynieśli brytyjskiemu skarbowi państwa 20 mld funtów (26 mld euro), potwierdza raport opublikowany 5 listopada, w chwili, gdy brytyjski premier David Cameron chce tę imigrację ograniczyć. Według opracowania, zrealizowanego przez University College w Londynie (UCL), europejscy imigranci płacą dużo więcej podatków niż biorą świadczeń socjalnych, stąd saldo 20 mld funtów wkładu w narodowe finanse w latach 2001-2011. Ujawniono również, że najczęściej stygmatyzowane osoby przybywające z Europy Wschodniej przyniosły 5 z tych 20 mld funtów... Więcej

Słowacja : Deklaracja Grupy Wyszehradzkiej w sprawie Bałkanów Zachodnich
photo
31 października ministrowie spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej (V4) i państw Bałkanów Zachodnich zebrali się w Bratysławie. Przedyskutowali sytuację w regionie Bałkanów Zachodnich i wymienili poglądy na temat pakietu rozszerzeniowego, opublikowanego przez Komisję Europejską 8 października. Ministrowie podkreślili znaczenie utrzymania dynamiki i wiarygodności dwóch procesów integracji z UE i NATO... Więcej

Bośnia i Hercegowina : Zjednoczone Królestwo i Niemcy popierają Bośnię i Hercegowinę na jej drodze do UE
photo
Podczas konferencji w Berlinie na temat Bałkanów Zachodnich ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Wielkiej Brytanii Frank-Walter Steinmeier i Philip Hammond poparli Bośnię i Hercegowinę w reformatorskich staraniach. Ministrowie zachęcali ten kraj do kontynuowania reform instytucjonalnych, ale także do postępów w dziedzinie praw człowieka, tak aby długi proces akcesji mógł się rozpocząć... Więcej

Gruzja : Dymisja i zdymisjonowanie szeregu ministrów
photo
Gruzja, która w czerwcu podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, przechodzi kryzys polityczny po wymuszonej dymisji ministra obrony Irakliego Alasanii, szefa Wolnych Demokratów (prozachodniej partii zasiadającej w gruzińskiej koalicji rządowej). Solidaryzując się z Alasanią swoje stanowiska opuścili też ministrowie spraw zagranicznych i europejskich, a także wielu dyplomatów. Zdaniem wicepremiera Kachy Kaładze do dymisji powinni się również podać inni ministrowie z partii, którą kieruje Alasania... Więcej
Więcej

Serbia : Wizyta francuskiego premiera Manuela Vallsa
photo
6 i 7 listopada francuski premier Manuel Valls przebywał z wizytą w Serbii. Spotkał się tam w szczególności ze swoim odpowiednikiem Aleksandrem Vusiciem, wraz z którym przypomniał o więzach, jakie łączą od wieków narody serbski i francuski. Premierzy podpisali oświadczenie o zamiarze zbudowania w Belgradzie metra i lotniska... Więcej
Więcej

Ukraina : Zaniepokojone OBWE wzywa każdą ze stron do przestrzegania zawieszenia broni
photo
8 listopada Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) zadeklarowała, iż jest "bardzo zaniepokojona" obecnością wojskowych konwojów i wozów opancerzonych na kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów wschodzie Ukrainy, a także nasileniem się aktów przemocy w regionach wschodniej Ukrainy i działaniami prowadzącymi do większej destabilizacji zamiast do ustabilizowania sytuacji. OBWE zwróciło się do wszystkich stron o odpowiedzialne działanie i uczynienie wszystkiego, co w ich mocy, by umocnić zawieszenie broni... Więcej
Więcej | Więcej

MFW : Poul Thomsen obejmuje kierownictwo Departamentu Europejskiego w MFW
photo
3 listopada były szef misji MFW w Grecji Duńczyk Poul Thomsen mianowany został szefem Departamentu Europejskiego MFW, gdzie będzie w szczególności nadzorować plan pomocy dla Ukrainy, ogłosiła ta instytucja. Pracujący od 1982 roku w MFW Thomsen odegrał ostatnio "kluczową rolę w kilku bardzo skomplikowanych programach" instytucji w Europie, oceniła w komunikacie dyrektor generalna MFW Christine Lagarde, która go mianowała. Ten były delegat Funduszu w Moskwie prowadził ratowanie Grecji i Portugalii w momencie kryzysu zadłużenia w latach 2010-2011, reprezentując MFW w łonie "trojki" wierzycieli, stworzonej z Europejskim Bankiem Centralnym i Komisją Europejską... Więcej

Eurostat : W 2013 roku 1 osoba na 4 w UE zagrożona była ubóstwem
photo
4 listopada Eurostat opublikował swój raport na temat zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. W 2013 roku zagrożonych nimi było 122,6 mln osób, czyli blisko 1 osoba na 4 w Unii Europejskiej. W stosunku do roku 2012 proporcje osób zagrożonych lekko się zmniejszyły (do 24,5%), ale ciągle są wyższe od tych w 2008 (23,8%). Najwyższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem jest w Bułgarii (48%), a po niej w Rumunii (40,4%) i w Grecji (35,7%). Przeciwnie w Czechach - tam odnotowano najniższe zagrożenie (14,6%), a potem w Holandii (15,9%) i Finlandii (16%)... Więcej

Publikacje : Publikacja książki Helmuta Kohla "Przez troskę o Europę"
photo
W swojej książce zatytułowanej "Aus Sorge um Europa" ("Przez troskę o Europę"), opublikowanej 5 listopada w wydawnictwie Droemer, były niemiecki kanclerz Helmut Kohl powraca do porażek Unii Europejskiej w ostatnich dziesięcioleciach i opowiada się za większym włączeniem Moskwy w rozwiązanie ukraińskiego kryzysu. Zdaniem Kohla błędami Unii, które powinny zostać skorygowane, było przyjęcie Grecji do strefy euro w 2001 roku, brak poszanowania Paktu Stabilności przez Francję i Niemcy począwszy od roku 2003, a także ostatnie izolowanie Rosji w dyskusjach na temat sytuacji na Ukrainie... Więcej

Kultura : "Rembrandt i holenderski złoty wiek" w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie
photo
Do 15 lutego 2015 roku Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie proponuje wyjątkową wystawę poświęconą holenderskiemu malarstwu XVII wieku, złotemu wiekowi europejskiej kultury. Zbudowana wokół osoby i twórczości Rembrandta ekspozycja prezentuje ponad 170 dzieł 100 różnych malarzy, opisując przepych holenderskiego złotego wieku, którego artystyczny wkład w historię malarstwa pozostaje znaczący... Więcej
Malarstwo Edgara Degasa wystawione w Karlsuhe
photo
Do 1 lutego 2015 roku muzeum Staatliche Kunsthalle w Karlsruhe (Niemczech) wystawa dzieła malarza Edgara Degasa. Ekspozycja "Degas - Klasycyzm i eksperymenty", wpisująca się w szereg wydarzeń poświęconych francuskiemu malarstwu, gromadzi około 130 dzieł francuskiego impresjonisty, które obejmują półwiecze jego kariery i w ten sposób oferują pełną panoramę twórczości artystycznej Degasa... Więcej
Andy Warhol w Tate Liverpool
photo
Tate Liverpool prezentuje wystawę poświęconą twórczości amerykańskiego artysty Andy'ego Warhola. Do 8 lutego 2015 roku na "Transmitting Andy Warhol" zgromadzono ponad 100 wytworów jednego z najbardziej wpływowych i najbardziej kontrowersyjnych artystów XX wieku, uważanego za inicjatora ruchu popartu. Ekspozycja kreśląca całą karierę Warhola obejmuje jego najsłynniejsze dzieła, w tym "Dyptyk Marilyn" (1962), "Campbell's Soup Cans" (1968) czy sławną "sztukę totalną"... Więcej
18. Paris Photo
photo
Od 13 do 16 listopada odbywać się będzie w Grand Palais 18. edycja Paris Photo, międzynarodowego spotkania poświęconego fotografii. Mające miejsce każdej jesieni wydarzenie gościć będzie 169 galerii i wydawców. W programie wystawy, wywiady, okrągłe stoły i konferencje wokół sztuki fotografii... Więcej

10list.
10-11 listopada

Bruksela

Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

12list.
12-13 listopada

Bruksela

Minisesja Parlamentu Europejskiego

14list.
14 grudnia

Paryż

Konferencja "Rady gospodarcze i społeczne w obliczu oczekiwań społeczeństwa obywatelskiego"

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (budżet)

15list.
15-16 listopada

Brisbane

Posiedzenie G20

16list.
16 listopada

Wybory prezydenckie w Rumunii (II tura)

17list.
17-18 listopada

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: