Biuletyn64610 nov. 2014

La Lettre

Dominique Perrut

10 listopada 2014
Rozpoczęta w czerwcu 2012 roku reforma euro opiera się na dwóch fundamentach - wzmocnieniu zarządzania gospodarczego i unii bankowej. Ta ostatnia tworzy dwa dodatkowe elementy: scentralizowany nadzór ze strony EBC i nowatorski mechanizm zarządzania kryzysami. Zanim przejęło nowe funkcje, EBC przeprowadziło ocenę funkcjonowania banków strefy euro w skali nie mającej precedensu, żeby uzdrowić sektor, przywrócić zaufanie i sprzyjać stymulowaniu kredytu.

Read more

Fundacja

Rady gospodarcze i społeczne w obliczu oczekiwań społeczeństwa obywatelskiego

9 listopada 2014

frs.jpg
14 listopada Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny oraz francuska Rada Gospodarcza, Społeczna i Środowiskowa organizują w Paryżu, przy wsparciu naukowym Fundacji Roberta Schumana, konferencję zatytułowaną "Rady gospodarcze i społeczne wobec oczekiwań społeczeństwa obywatelskiego". Przybądźcie licznie porozmawiać z prelegentami, którzy spróbują wyjaśnić, jak zaprowadzić większą bliskość między przywódcami politycznymi i europejskimi obywatelami. Udział bezpłatny, ale rejestracja obowiązkowa.

Read more

Przyszłość Francji i Europy w obliczu wstrząsów na świecie

9 listopada 2014

Od 13 do 15 listopada odbędzie się w Nantes jesienny uniwersytet Francuskiej Federacji Domów Europy, która gromadzi 35 Domów Europy we Francji. Tematem sesji otwierającej 13 listopada będzie "Nowe oblicze Europy po wyborach europejskich". Głos zabierze zwłaszcza Jean-Paul Gauzès, były eurodeputowany, członek zarządu Fundacji. Konferencja zamykająca 15 listopada będzie poświęcona "Przyszłości Francji i Europy w obliczu wstrząsów na świecie". Weźmie w niej udział udział Louis Schweitzer, komisarza generalny ds. inwestycji, i Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji. Te dwie konferencje otwarte są dla zarejestrowanej publiczności.

Read more

Kryzys finansowy

Prognozy gospodarcze Komisji Europejskiej

7 listopada 2014

crisefinanciere.jpg
Według prognoz gospodarczych, opublikowanych przez Komisję Europejską 4 listopada, w 2014 roku wzrost gospodarczy w Unii Europejskiej powinien wynieść 1,3%, a w strefie euro 0,8%. Dzięki większemu międzynarodowemu i wewnętrznemu popytowi Komisja przewiduje lekkie przyspieszenie wzrostu w 2015 roku, odpowiednio do 1,5% w UE i 1,1% w strefie euro. Natomiast w 2016, dzięki "konsolidacji sektora finansowego", wzrost w UE sięgnie 2%, a w strefie euro 1,7%. W 2014 roku utrzymają się poważne rozbieżności stóp wzrostu wynoszące od -0,7% w Chorwacji do 4,6% w Irlandii, ale do 2016 powinny znacząco zmaleć. W 2015 i 2016 wszystkie państwa członkowskie powinny odnotować wzrost na plusie. Poza tym, w 2016 powinna spaść stopa bezrobocia - do 9,5% w UE i do 10,8% w strefie euro. W 2014 roku inflacja w UE powinna wynieść 0,6%, w 2015 1%, a w 2016 1,6%. W tym roku wyniesie ona w strefie euro 0,5%, w 2015 0,8%, po czym w 2016 podskoczy do 1,5%. Poziom deficytów ciągle spada zarówno w strefie euro, jak i w UE, odpowiednio do 3 i 2,6% PKB. I wreszcie, w 2015 roku stosunek zadłużenia do PKB powinien osiągnąć rekordowy poziom 88,3% w przypadku UE i 94,8% w przypadku strefy euro.

Read more -inny link

Raport wytyka niestosowną odpowiedź MFW na światowy kryzys gospodarczy

9 listopada 2014

Według raportu, opublikowanego 4 listopada przez Niezależne Biuro Ewaluacji (IEO) Międzynarodowego Funduszu Walutowego, kroki zalecane w 2010 przez MFW, by ożywić światową aktywność gospodarczą po kryzysie finansowym 2008 roku, były "dalekie od skuteczności". W szczególności ponieważ "zbyt wcześnie" skoncentrowały się na budżetowej austerity. Wzywając w pierwszym momencie do masowej stymulacji budżetowej w krajach rozwiniętych MFW z pewnością udzieliło "stosownej odpowiedzi" na recesję w latach 2008-2009, ale "jego wezwanie w 2010-2011 do zwrotu ku konsolidacji budżetowej" w wielkich gospodarkach oceniono w raporcie jako przedwczesne. Odnotować należy, że dokument opublikowany 4 października nie uwzględnia specyficznych programów MFW dla strefy euro, które będą przedmiotem kolejnego sprawozdania. Christine Lagarde wyraziła zadowolenie z "wyważonego" raportu, jednocześnie nie zgadzając się z diagnozą w sprawie antykryzysowych działań MFW.

Read more -inny link

3. rok recesji z rzędu we Włoszech

10 listopada 2014

3 listopada włoski narodowy instytut statystyczny (Istat) opublikował swoje najświeższe prognozy. Jego zdaniem w 2014 roku włoska gospodarka powinna się skurczyć o 0,3%, zanim w 2015 powróci słaby wzrost (0,5%). Jeśli się to potwierdzi, w 2014 roku Włochy odczują 3. rok recesji z rzędu. Ten okres recesji jest najdłuższym od czasu zakończenia II wojny światowej.

Read more

Konkluzje pierwszej misji nadzorczej w Portugalii po zakończeniu programu

7 listopada 2014

Komisja Europejska i Europejski Bank Centralny uczestniczyły w pierwszej misji nadzorczej w Portugalii po zakończeniu programu. Była ona również skoordynowana z podobną misją MFW. Według obserwacji misji od czasu zakończenia w czerwcu programu wspieranego przez UE/MFW ogólnie warunki gospodarcze i finansowe w Portugalii poprawiły się, pomimo ograniczonego ożywienia gospodarczego i spowolnionych postępów reform strukturalnych. Jednakże dług publiczny, który na koniec roku 2013 wynosił 128%, pod koniec 2014 powinien być niższy, a później nadal się obniżać. Kolejna misja UE/MFW odbędzie się wiosną 2015.

Read more

Gospodarka strefy euro hamuje na początku IV kwartału 2014 roku

10 listopada 2014

6 listopada Markit opublikował wnioski z przeprowadzonych badań na temat gospodarki strefy euro. Z ich rezultatów wynika, że niski popyt i nawrót spadku zatrudnienia hamują gospodarkę eurolandu. Na czele rankingu krajów sklasyfikowanych według wskaźnika PMI utrzymują się Irlandia i Hiszpania. W przypadku pierwszego kraju stopa wzrostu to 60,2, a drugiego 55,5. W Niemczech globalna aktywność rośnie (53,9). Co do Francji, kurczenie się gospodarki przyspiesza i jest najsilniejsze od 4 miesięcy (48,2).

Read more

Rada

Rada przyjmuje porozumienie w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego

8 listopada 2014

conseilparlement.jpg
5 listopada Rada przyjęła porozumienie związane z projektem dyrektywy ustanawiającej nowe, poprawione przepisy w sprawie pośrednictwa ubezpieczeniowego. Umożliwia to rozpoczęcie negocjacji z Parlamentem Europejskim, których celem jest przyjęcie dyrektywy w pierwszym czytaniu. Projekt unieważniający poprzednią dyrektywę służy poprawieniu uregulowań dla detalicznych ubezpieczeń, stworzeniu warunków niezbędnych dla uczciwej konkurencji między dystrybutorami produktów ubezpieczeniowych i wzmocnieniu ochrony ubezpieczanego, szczególnie odnośnie produktów ubezpieczenia na życie z elementem inwestycyjnym.

Read more

Nowy system głosowania w Radzie

10 listopada 2014

1 listopada traktat lizboński wprowadził nowy system głosowania w Radzie, żeby poprawić jej skuteczność. Znosi on ważenie głosów przy podejmowaniu decyzji na rzecz systemu podwójnej większości. Od tej pory większość kwalifikowana zostaje osiągnięta, jeśli zbierze się co najmniej 55% państw członkowskich stanowiących co najmniej 65% populacji. Kiedy Rada nie stanowi na wniosek Komisji, większość kwalifikowana wynosi przynajmniej 72% krajów członkowskich reprezentujących przynajmniej 65% ludności. Taki system daje więc każdemu państwu członkowskiemu jeden głos, uwzględniając jednocześnie jego ciężar demograficzny. W niektórych przypadkach okres przejściowy pozwala zachować do 31 marca 2017 poprzedni system ustanowiony przez traktat nicejski.

Read more -inny link

Konkluzje Eurogrupy

7 listopada 2014

6 listopada 18 ministrów gospodarki i finansów strefy euro omówiło sytuację gospodarczą i politykę budżetową strefy euro na podstawie prognoz Komisji. Ożywienie gospodarcze w strefie euro straciło na dynamice. Po dobrym początku roku w UE i strefie euro (ze wzrostem w I kwartale) w dalszej części 2014 spodziewany jest niski wzrost gospodarczy. Niemniej, ministrowie zapowiedzieli, że w 2014 wzrost PKB w strefie euro będzie na powrót na plusie, po 2 latach recesji w latach 2012-2013. Ministrowie pracowali też nad zmianą niektórych programów w takich państwach członkowskich jak Grecja i Cypr. I wreszcie, pogratulowali EBC wykonanej pracy. To ostatnie przygotowało zdolności operacyjne niezbędne do dobrego sprawowania roli nadzorcy europejskich banków.

Read more

Konkluzje Rady do Spraw Gospodarki i Finansów

9 listopada 2014

7 listopada 28 europejskich ministrów gospodarki i finansów przedyskutowało możliwość poprawienia dyrektywy w sprawie spółek-matek. Chodzi o zawarcie w dyrektywie klauzuli przeciwko nadużyciom, która jest w szczególności skutkiem optymalizacji podatkowej stosowanej w pewnych państw członkowskich. Ministrowie poruszyli kwestie budżetowe i chcą, żeby Komisja złożyła propozycje poprawek celem poprawienia udziału krajów członkowskich. Poza tym, w swoich konkluzjach ministrowie przyłączają się do stanowiska Komisji, która oceniła, że Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EUNB) i Europejska Rada ds. Ryzyka Systemowego (ERRS) dobrze działają i nie jest konieczne dokonywanie przeglądu Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego. Niemniej, niezbędne będzie zaplanowanie ukierunkowanych dostosowań, żeby poprawić zwłaszcza skuteczność, zarządzanie i finansowanie EUNB. Mogłoby być też korzystne poważniejsze zmodyfikowanie roli ERRS.

Read more -inny link

Dyrektywa w sprawie roszczeń o odszkodowania za naruszenia zasad konkurencji

10 listopada 2014

10 listopada Rada przyjęła projekt dyrektywy związanej z roszczeniami o odszkodowania za naruszenia przepisów dotyczących zmów i nadużyć pozycji dominującej. Dyrektywa ta umożliwi obywatelom i przedsiębiorstwom zwrócenie się o rekompensatę w sytuacji, gdy będą ofiarami naruszenia reguł UE związanych z praktykami antykonkurencyjnymi, takimi jak zmowa czy nadużywanie pozycji dominującej na rynku.

Read more

Dyplomacja

Federica Mogherini z wizytą w Warszawie

7 listopada 2014

diplomatie.jpg
6 listopada Wysoka Przedstawicielka europejskiej dyplomacji Federica Mogherini odbyła swoją pierwszą oficjalną podróż, do Polski. W jej trakcie spotkała się z ministrem spraw zagranicznych Grzegorzem Schetyną, prezydentem Bronisławem Komorowskim oraz wicepremierem i ministrem obrony Tomaszem Siemoniakiem. Zdaniem ministra spraw zagranicznych wizyta ta potwierdziła istotną rolę Polski w wypracowaniu polityki zagranicznej UE. Federica Mogherini powiedziała w Warszawie, że kraje europejskie powinny ponownie przedyskutować swoją strategię wobec Rosji, biorąc po uwagę "bardzo negatywny" sygnał, jaki stanowią wybory zorganizowane przez separatystów we wschodnich regionach Ukrainy.

Read more -inny link

Przedłużenie operacji wojskowej w Republice Środkowoafrykańskiej

7 listopada 2014

7 listopada Rada podjęła decyzję o przedłużeniu operacji wojskowej Unii Europejskiej w Republice Środkowoafrykańskiej do 15 marca 2015 roku, by poprawić bezpieczeństwo w tym kraju. Ma to umożliwić skuteczne przejście do operacji utrzymania pokoju prowadzonej przez ONZ (MINUSCA). Wspólne koszty operacji w okresie od 16 grudnia 2014 roku do 15 marca 2015 szacowane są na 5,7 mln euro. Kwotę tę należy dodać do 360 mln euro przekazanych przez UE od 2013 roku.

Read more

Trybunał Obrachunkowy

Europejski Trybunał Obrachunkowy publikuje swój roczny raport na temat budżetu UE

7 listopada 2014

cours-des-comptes-eu.jpg
5 listopada Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował swój roczny raport na temat budżetu Unii Europejskiej. Jako niezależny audytor Trybunał zatwierdził rachunki UE za 2013 rok, ale podkreślił, że system budżetowy pozostaje zbyt nakierowany na bezwzględną wolę wydania funduszy, zamiast koncentrować się na poszukiwaniu satysfakcjonujących rezultatów. I tak, raport zarzuca różnym budżetom w okresie 2007-2013, że funkcjonowały w logice "wszystko, co nie jest wykorzystane, jest stracone". Wybór projektów korzystających z funduszy UE był przede wszystkim oparty na konieczności wydania dostępnych środków, następnie podyktowany poszanowaniem przepisów i wreszcie w mniejszym stopniu rezultatami. I w końcu, Trybunał Obrachunkowy szacuje na 4,7% poziom błędu budżetu na 2013, to znaczy odsetek płatności, które nie nie powinny zostać wykonane z budżetu UE, ponieważ przekazane kwoty nie zostały wykorzystane zgodnie z regułami Unii. Większość błędów dotyczy obszarów w kompetencjach dzielonych między państwami członkowskimi i Komisją Europejską. Najbardziej dotkniętymi pozycjami wydatków są polityka regionalna, transport, energia, rozwój obszarów wiejskich, środowisko, rybołówstwo i zdrowie, precyzuje raport.

Read more

EBC

Wejście w życie Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego EBC

7 listopada 2014

bce.jpg
4 listopada oficjalnie wszedł w życie Jednolity Mechanizm Nadzorczy, nowy europejski system nadzoru bankowego złożony z EBC i krajowych władz nadzorczych państw uczestniczących. System ten ma bezpośrednio kontrolować 130 instytucji kredytowych mających w posiadaniu blisko 82% aktywów bankowych strefy euro. Ale ma również współpracować z kompetentnymi władzami krajowymi, aby zapewnić nadzór nad mniej ważnymi bankami.

Read more

Niezmienione stopy i zapowiedź nowych środków wsparcia

7 listopada 2014

6 listopada prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi powiedział, że Rada Prezesów zwróciła się do służb EBC i stosownych komitetów eurosystemu o "terminowe przygotowanie nowych środków na wypadek, gdyby okazały się konieczne". Te nowe instrumenty mogłyby przyjąć formę odkupienia obligacji przedsiębiorstw lub tych publicznych, na wzór amerykański. Europejskie giełdy natychmiast zareagowały na tę zapowiedź wzrostem. Prezes powtórzył, że banki centralne były "jednomyślne w swojej determinacji, by wykorzystać inne środki niekonwencjonalne" niż te przygotowane już do wykorzystania, "jeśli konieczne". Dwa kryteria będą rozstrzygające dla podjęcia decyzji o ich zastosowaniu: nieskuteczność wdrożonych wcześniej narzędzi i kolejne pogorszenie perspektyw ewolucji cen.

Read more -inny link

Agencje unijne

Fabiola Gianotti mianowana na szefową CERN

7 listopada 2014

agences-eu.jpg
4 listopada CERN, Europejska Organizacja Badań Jądrowych, wybrała włoską fizyczkę Fabiolę Gianotti na następcę Rolfa Heuera na stanowisku szefa tej instytucji. Począwszy od 1 stycznia 2016 roku będzie ona pierwszą kobietą-dyrektor generalną CERN. 52-latka była członkiem zespołu CERN, który odkrył bozon Higgsa. Powiedziała, że działać będzie na rzecz nauki w służbie pokoju.

Read more

Historyczne lądowanie europejskiej sondy Philae planowane na komecie

9 listopada 2014

12 listopada, po raz pierwszy w historii, europejska sonda Philae spróbuje wylądować na komecie Czuriumowa-Gierasimienko po ponad 10 latach międzyplanetarnej podróży. Jeśli operacja się uda, Europejska Agencja Kosmiczna będzie mogła przestudiować jądro komety, jej stałą część. Natomiast ogon komety składa się z gazów i pyłów wyrzucanych z jądra pod wpływem promieniowania. Philippe Gaudon, szef projektu CNES, szacuje szanse na sukces na 70% bądź pół na pół, w złe dni. Europejskie Centrum Operacji Kosmicznych ESA w Darmstadt otrzyma potwierdzenie operacji dopiero 28 minut później (należy uwzględnić opóźnienie w transmisji sygnału radiowego).

Read more

Niemcy

10 mld inwestycji do 2018 roku

10 listopada 2014

allemagne.jpg
Niemiecki minister finansów Wolfgang Schäuble ogłosił, że w kolejnych latach chce wyasygnować 10 mld euro na dodatkowe publiczne inwestycje, bez narażania równowagi finansów publicznych. "Chcę zaproponować rządowi (...), żebyśmy do 2018 roku wdrożyli dodatkowe inwestycje publiczne na kwotę rzędu 10 mld euro ponad to, co przewidziane było w umowie koalicyjnym" - powiedział Schäuble w trakcie konferencji prasowej w Berlinie 6 listopada.

Read more

25. rocznica upadku muru berlińskiego

10 listopada 2014

9 listopada w niemieckiej stolicy zakończyły się obchody związane z 25-leciem upadku muru berlińskiego. Wzdłuż niegdysiejszego muru zebrały się setki tysięcy osób, aby złożyć hołd Niemcom, którzy zginęli próbując przejść na Zachód. Po przemówieniu Angeli Merkel, podkreślającym znaczący wpływ tego wydarzenia z 9 listopada dla Niemiec i dla Europy, wypuszczono w niebo 7000 rozświetlonych balonów, pomyślanych jako "Granica światła" i symbolizujących dawny mur berliński. Tymczasem orkiestra pod batutą Daniela Barenboima zaintonowała "Odę do radości", hymn Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Bułgaria

Nowy rząd w Bułgarii kierowany przez Bojko Borysowa

7 listopada 2014

bulgarie.jpg
W następstwie bułgarskich wyborów parlamentarnych 5 października, zwyciężonych przez jego partię GERB, były premier Bojko Borysow (2009-2013) został wezwany przez bułgarskiego prezydenta Rosena Plewnelijewa do stworzenia nowego rządu. Będzie się on składał z 21 ministrów, w tym 7 kobiet. Koalicyjny gabinet obejmuje 3 partie: GERB, Blok Reformatorski i ABV. 7 listopada rząd otrzymał poparcie parlamentu (137 głosów na 240).

Read more -inny link

Francja

Posiedzenie 6 ministrów spraw wewnętrznych na temat walki z terroryzmem

7 listopada 2014

france.jpg
6 listopada odbyło się w Paryżu posiedzenie 6 europejskich ministrów spraw wewnętrznych (Włoch, Francji, Niemiec, Zjednoczonego Królestwa, Hiszpanii i Polski) z udziałem Stanów Zjednoczonych, Kanady i Turcji. Jego celem było pchnięcie naprzód dwóch zasadniczych kwestii: walki z terroryzmem i zagadnienia migracji na Morzu Śródziemnym. Priorytetem europejskich ministrów jest stworzenie wspólnotowego systemu zbierania informacji będących w posiadaniu kompanii lotniczych. Omówiona została zaostrzona kontrola na granicach strefy Schengen, aby lepiej wykrywać szlaki potencjalnych dżihadystów.

Read more

Łotwa

Laimdota Straujuma pozostaje premierem Łotwy

7 listopada 2014

lettonie.jpg
4 listopada łotewski prezydent Andris Berzins ponownie powierzył Laimdocie Straujumie stanowisko premiera po tym, jak trójpartyjna koalicja zwyciężyła w wyborach parlamentarnych 4 października. Ugrupowanie Jedność pani premier jest jej członkiem. Laimdota Straujuma może liczyć na większość 61 mandatów na 100, jakie liczy Saiema (parlament). Jej rząd składa się z 14 ministrów, w tym 4 kobiet.

Read more

Luksemburg

Ujawniono układy podatkowe między 340 międzynarodowymi korporacjami i Luksemburgiem

10 listopada 2014

luxembourg.jpg
5 listopada Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych (ICIJ) opublikowało wyniki dochodzenia ujawniającego porozumienia podatkowe zawarte w latach 2002-2011 między 340 międzynarodowymi korporacjami i Luksemburgiem. ICIJ miało dostęp do 28 000 stron dokumentów na temat "rolowania podatków". "Lux Leaks" pokazuje, jak międzynarodowe firmy, których zdecydowana większość jest amerykańska, opierały się na Luksemburgu i jego elastycznych przepisach podatkowych, ale również na lukach w międzynarodowych regulacjach, "by przenieść tam zyski, żeby nie zostały opodatkowane albo bardzo nisko". Według wniosków ze śledztwa całkowita kwota zysków uzbieranych przez amerykańskie przedsiębiorstwa w rajach podatkowych i niesprowadzanych do Stanów Zjednoczonych miałaby sięgać 2 000 mld dolarów (1 595 mld euro).

Read more

Polska

Nowa polska strategia bezpieczeństwa

10 listopada 2014

pologne.jpg
5 listopada Polska przyjęła nową Strategia Bezpieczeństwa Narodowego, aby, zdaniem polskich przywódców, odpowiedzieć na "zagrożenia", które pojawiły się na jej wschodnich granicach. Według dokumentu, opublikowanego na stronie prezydenta, Polska mierzy się w swoim sąsiedztwie z groźbą konfliktów o charakterze regionalnym czy lokalnym, mogących ją zaangażować bezpośrednio lub pośrednio. W myśl dokumentu zagrożenia te mogą mieć równie dobrze charakter zbrojny, jak i niezbrojny.

Read more -inny link

Słowacja

Deklaracja Grupy Wyszehradzkiej w sprawie Bałkanów Zachodnich

10 listopada 2014

slovaquie.jpg
31 października ministrowie spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej (V4) i państw Bałkanów Zachodnich zebrali się w Bratysławie. Przedyskutowali sytuację w regionie Bałkanów Zachodnich i wymienili poglądy na temat pakietu rozszerzeniowego, opublikowanego przez Komisję Europejską 8 października. Ministrowie podkreślili znaczenie utrzymania dynamiki i wiarygodności dwóch procesów integracji z UE i NATO.

Read more

Bośnia i Hercegowina

Zjednoczone Królestwo i Niemcy popierają Bośnię i Hercegowinę na jej drodze do UE

9 listopada 2014

bosnie-herzegovine.jpg
Podczas konferencji w Berlinie na temat Bałkanów Zachodnich ministrowie spraw zagranicznych Niemiec i Wielkiej Brytanii Frank-Walter Steinmeier i Philip Hammond poparli Bośnię i Hercegowinę w reformatorskich staraniach. Ministrowie zachęcali ten kraj do kontynuowania reform instytucjonalnych, ale także do postępów w dziedzinie praw człowieka, tak aby długi proces akcesji mógł się rozpocząć.

Read more

Ukraina

Zaniepokojone OBWE wzywa każdą ze stron do przestrzegania zawieszenia broni

10 listopada 2014

ukraine.jpg
8 listopada Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE) zadeklarowała, iż jest "bardzo zaniepokojona" obecnością wojskowych konwojów i wozów opancerzonych na kontrolowanym przez prorosyjskich separatystów wschodzie Ukrainy, a także nasileniem się aktów przemocy w regionach wschodniej Ukrainy i działaniami prowadzącymi do większej destabilizacji zamiast do ustabilizowania sytuacji. OBWE zwróciło się do wszystkich stron o odpowiedzialne działanie i uczynienie wszystkiego, co w ich mocy, by umocnić zawieszenie broni.

Read more -inny link -inny link

MFW

Poul Thomsen obejmuje kierownictwo Departamentu Europejskiego w MFW

7 listopada 2014

fmi.jpg
3 listopada były szef misji MFW w Grecji Duńczyk Poul Thomsen mianowany został szefem Departamentu Europejskiego MFW, gdzie będzie w szczególności nadzorować plan pomocy dla Ukrainy, ogłosiła ta instytucja. Pracujący od 1982 roku w MFW Thomsen odegrał ostatnio "kluczową rolę w kilku bardzo skomplikowanych programach" instytucji w Europie, oceniła w komunikacie dyrektor generalna MFW Christine Lagarde, która go mianowała. Ten były delegat Funduszu w Moskwie prowadził ratowanie Grecji i Portugalii w momencie kryzysu zadłużenia w latach 2010-2011, reprezentując MFW w łonie "trojki" wierzycieli, stworzonej z Europejskim Bankiem Centralnym i Komisją Europejską.

Read more

Eurostat

W 2013 roku 1 osoba na 4 w UE zagrożona była ubóstwem

9 listopada 2014

eurostat.jpg
4 listopada Eurostat opublikował swój raport na temat zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w 28 państwach członkowskich Unii Europejskiej. W 2013 roku zagrożonych nimi było 122,6 mln osób, czyli blisko 1 osoba na 4 w Unii Europejskiej. W stosunku do roku 2012 proporcje osób zagrożonych lekko się zmniejszyły (do 24,5%), ale ciągle są wyższe od tych w 2008 (23,8%). Najwyższy wskaźnik zagrożenia ubóstwem jest w Bułgarii (48%), a po niej w Rumunii (40,4%) i w Grecji (35,7%). Przeciwnie w Czechach - tam odnotowano najniższe zagrożenie (14,6%), a potem w Holandii (15,9%) i Finlandii (16%).

Read more

Publikacje

Publikacja książki Helmuta Kohla "Przez troskę o Europę"

10 listopada 2014

publications.jpg
W swojej książce zatytułowanej "Aus Sorge um Europa" ("Przez troskę o Europę"), opublikowanej 5 listopada w wydawnictwie Droemer, były niemiecki kanclerz Helmut Kohl powraca do porażek Unii Europejskiej w ostatnich dziesięcioleciach i opowiada się za większym włączeniem Moskwy w rozwiązanie ukraińskiego kryzysu. Zdaniem Kohla błędami Unii, które powinny zostać skorygowane, było przyjęcie Grecji do strefy euro w 2001 roku, brak poszanowania Paktu Stabilności przez Francję i Niemcy począwszy od roku 2003, a także ostatnie izolowanie Rosji w dyskusjach na temat sytuacji na Ukrainie.

Read more

Kultura

Malarstwo Edgara Degasa wystawione w Karlsuhe

8 listopada 2014

culture.jpg
Do 1 lutego 2015 roku muzeum Staatliche Kunsthalle w Karlsruhe (Niemczech) wystawa dzieła malarza Edgara Degasa. Ekspozycja "Degas - Klasycyzm i eksperymenty", wpisująca się w szereg wydarzeń poświęconych francuskiemu malarstwu, gromadzi około 130 dzieł francuskiego impresjonisty, które obejmują półwiecze jego kariery i w ten sposób oferują pełną panoramę twórczości artystycznej Degasa.

Read more

"Rembrandt i holenderski złoty wiek" w Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie

7 listopada 2014

Do 15 lutego 2015 roku Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie proponuje wyjątkową wystawę poświęconą holenderskiemu malarstwu XVII wieku, złotemu wiekowi europejskiej kultury. Zbudowana wokół osoby i twórczości Rembrandta ekspozycja prezentuje ponad 170 dzieł 100 różnych malarzy, opisując przepych holenderskiego złotego wieku, którego artystyczny wkład w historię malarstwa pozostaje znaczący.

Read more

Andy Warhol w Tate Liverpool

7 listopada 2014

Tate Liverpool prezentuje wystawę poświęconą twórczości amerykańskiego artysty Andy'ego Warhola. Do 8 lutego 2015 roku na "Transmitting Andy Warhol" zgromadzono ponad 100 wytworów jednego z najbardziej wpływowych i najbardziej kontrowersyjnych artystów XX wieku, uważanego za inicjatora ruchu popartu. Ekspozycja kreśląca całą karierę Warhola obejmuje jego najsłynniejsze dzieła, w tym "Dyptyk Marilyn" (1962), "Campbell's Soup Cans" (1968) czy sławną "sztukę totalną".

Read more

18. Paris Photo

10 listopada 2014

Od 13 do 16 listopada odbywać się będzie w Grand Palais 18. edycja Paris Photo, międzynarodowego spotkania poświęconego fotografii. Mające miejsce każdej jesieni wydarzenie gościć będzie 169 galerii i wydawców. W programie wystawy, wywiady, okrągłe stoły i konferencje wokół sztuki fotografii.

Read more

Gruzja

Dymisja i zdymisjonowanie szeregu ministrów

10 listopada 2014

georgie.jpg
Gruzja, która w czerwcu podpisała umowę stowarzyszeniową z Unią Europejską, przechodzi kryzys polityczny po wymuszonej dymisji ministra obrony Irakliego Alasanii, szefa Wolnych Demokratów (prozachodniej partii zasiadającej w gruzińskiej koalicji rządowej). Solidaryzując się z Alasanią swoje stanowiska opuścili też ministrowie spraw zagranicznych i europejskich, a także wielu dyplomatów. Zdaniem wicepremiera Kachy Kaładze do dymisji powinni się również podać inni ministrowie z partii, którą kieruje Alasania.

Read more -inny link

Zjednoczone Królestwo

Pozytywne saldo "kosztów" europejskiej imigracji w Zjednoczonym Królestwie

10 listopada 2014

royaume-uni.jpg
W ostatnim dziesięcioleciu imigranci pochodzący z Unii Europejskiej przynieśli brytyjskiemu skarbowi państwa 20 mld funtów (26 mld euro), potwierdza raport opublikowany 5 listopada, w chwili, gdy brytyjski premier David Cameron chce tę imigrację ograniczyć. Według opracowania, zrealizowanego przez University College w Londynie (UCL), europejscy imigranci płacą dużo więcej podatków niż biorą świadczeń socjalnych, stąd saldo 20 mld funtów wkładu w narodowe finanse w latach 2001-2011. Ujawniono również, że najczęściej stygmatyzowane osoby przybywające z Europy Wschodniej przyniosły 5 z tych 20 mld funtów.

Read more

Rumunia

Minister spraw zagranicznych podaje się do dymisji

10 listopada 2014

roumanie.jpg
10 listopada rumuński minister spraw zagranicznych Titus Corlatean ogłosił swoją dymisję. Przywołanym powodem są trudności związane z organizacją procesu zagranicznego głosowania w wyborach prezydenckich.

Read more

Serbia

Wizyta francuskiego premiera Manuela Vallsa

10 listopada 2014

serbie.jpg
6 i 7 listopada francuski premier Manuel Valls przebywał z wizytą w Serbii. Spotkał się tam w szczególności ze swoim odpowiednikiem Aleksandrem Vusiciem, wraz z którym przypomniał o więzach, jakie łączą od wieków narody serbski i francuski. Premierzy podpisali oświadczenie o zamiarze zbudowania w Belgradzie metra i lotniska.

Read more -inny link

Agenda

les 10-11 listopada

Posiedzenie Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


les 12-13 listopada

Minisesja Parlamentu Europejskiego (Bruksela)


14 grudnia

Konferencja "Rady gospodarcze i społeczne w obliczu oczekiwań społeczeństwa obywatelskiego" (Paryż)


16 listopada

Wybory prezydenckie w Rumunii (II tura) ()


14 listopada

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych (budżet) (Bruksela)


les 17-18 listopada

Rada do Spraw Zagranicznych (Bruksela)


les 15-16 listopada

Posiedzenie G20 (Brisbane)


Newsletter Archives

Trudny wybór: rozmawiać czy nie

Między inflacją i wzrostem: na rzecz EBC w służbie mocarstwowości i strategicznej autonomii

Nadal istnieje tyle przeszkód dla pokoleń, które poruszają się po Europie. Europejska odyseja

Jak ułatwić życie prawne europejskich obywateli

Fordyzm kosmiczny i Europa

The Editors of the Newsletter :
Charles de Marcilly , Guillaume Anglars, Flora Dumont, Andrea Klemencsics, Helen Levy,Lucie Nebut, Aude Prenassi, Marguerite Richelme, Ombeline Soulard

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Charles de Marcilly

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

25-lecie upadku muru; prognozy gospodarcze; rząd/Bułgaria-Łotwa; EBC/decyzje

pdf

Biuletyn n°646- wersja 10 nov. 2014