Biuletyn n°827

Open panel Open panel
Biuletyn n°827
Biuletyn
wtorek, 4 grudnia 2018
numer 827
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Polityka handlowa Donalda Trumpa: kiedy hegemon przestaje być łaskawy
Autor : Patrick Allard
Patrick Allard
Kuszące jest odwoływanie się do irracjonalności, demagogii, impulsywności czy niekompetencji amerykańskiego prezydenta. Ale skoro nie skłania się ani do izolacjonizmu, ani do czystego protekcjonizmu, owocniejsze będzie postawienie pytania o logikę polityki handlowej, która stawia Europę przed strategicznym dylematem.
Więcej
Fundacja : "Atlas permanent de l'Union européenne"
photo
W perspektywie zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana oddaje do rąk wszystkich nowy "Atlas permanent de l'Union européenne". Ta jedyna w swoim rodzaju publikacja, wypracowana przez ekspertów Fundacji, proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii i każdego z jej 28 państw członkowskich. Jest to synteza najważniejszej historii i realiów politycznych oraz statystycznych Unii. Książka oferuje też ponad 50 map fizycznych i geopolitycznych Europy... Więcej

Komisja : Strategia na rzecz Unii wolnej od węgla do 2050 roku
photo
28 listopada Komisja zaprezentowała swoją wizję do roku 2050 - zredukowania emisji gazów cieplarnianych w stosunku do poziomu z 1990 o 80%. Opiera się ona na takich obszarach jak przemysł, finanse i badania naukowe. Komisja nie określa celów w liczbach, ale wytycza kurs zgodny z porozumieniem paryskim. Zgłębienie sposobów, jak to osiągnąć, należy do innych europejskich instytucji, do państw (w perspektywie Rady Europejskiej w maju 2019 roku w Sibiu) i do społeczeństwa obywatelskiego... Więcej
Więcej
Bilans postępów unii bankowej i unii kapitałów
photo
28 listopada Komisja opublikowała komunikat, w którym wzywa państwa członkowskie do odnowienia zobowiązań politycznych, aby udało się zrealizować unię rynków kapitałowych przed wyborami europejskimi. Podkreślono rolę tej unii w pogłębianiu europejskiej unii gospodarczej i walutowej oraz we wzmacnianiu pozycji euro. Komisja opublikowała również raport na temat kredytów zagrożonych, który wskazuje na tendencję spadkową odsetka tych pożyczek (3,4%) i poprawę portfeli pożyczek w bankach... Więcej
Nowa propozycja budżetu na 2019 rok
photo
Z powodu braku porozumienia między Parlamentem Europejskim i Radą 30 listopada Komisja zaprezentowała nowy projekt budżetu na 2019 rok, próbując zbudować kompromis. Zaproponowała 165 mld euro na zobowiązania i 148 mld euro na płatności. Przypomniała, że Zjednoczone Królestwo będzie się dorzucać do budżetu Unii do 2020 roku... Więcej
12 000 biletów na podróż dla młodych urodzonych w 2000 roku
photo
29 listopada Komisja Europejska ogłosiła 2. edycję konkursu DiscoverEU. Do 11 grudnia wszyscy urodzeni w 2000 roku mogą ubiegać się o jeden z 12 000 biletów na podróż po Europie latem przyszłego roku. Bilety te rozdzielone są między państwami członkowskimi stosownie do liczby ludności. W pierwszej edycji po Europie podróżowało 15 000 młodych ludzi urodzonych w roku 1999... Więcej
Nowe przepisy ułatwiające zakupy online
photo
3 grudnia w ramach jednolitego rynku cyfrowego zaczynają obowiązywać nowe przepisy dotyczące nieuzasadnionej geoblokady. Przyjęte w lutym nowe rozporządzenie pozwala konsumentom korzystać z poszerzonego i uproszczonego transgranicznego dostępu do produktów sprzedawanych online. Będą mogli robić zakupy internetowe, nie będąc przy tym blokowani czy przekierowywani. Transgraniczni nabywcy będą traktowani jak nabywcy lokalni, zwłaszcza w zakresie opłat... Więcej
Więcej

Parlament : Głosowanie w sprawie kontroli na granicach wewnętrznych
photo
29 listopada eurodeputowani zagłosowali za rewizją kodeksu granicznego Schengen, która umożliwi państwom członkowskim przeprowadzanie tymczasowych kontroli na granicach wewnętrznych w przypadku poważnego zagrożenia porządku publicznego czy bezpieczeństwa wewnętrznego. Europosłowie chcieliby, aby początkowy okres tych czasowych kontroli ograniczony był do 2 miesięcy (zamiast aktualnych 6 miesięcy) oraz, żeby nie były one przedłużane powyżej 1 roku (zamiast aktualnych 2 lat). Zwracają się o wprowadzenie nowego mechanizmu zabezpieczającego dotyczącego wydłużania kontroli, żeby zagwarantować konstytucyjne wolności obywateli... Więcej
Rozolucja dotycząca dochodzenia w sprawie afery CumEx
photo
29 listopada europosłowie zaapelowali o pogłębione dochodzenie obejmujące wszystkie podmioty zaangażowane w skandal CumEx, oszustwo przy zakupie i odsprzedaży akcji, które kosztowało 11 europejskich krajów 55 mld euro i którego skala została niedawno ujawniona. Eurodeputowani chcą, by śledztwo ukazało niedociągnięcia w koordynacji między państwami członkowskimi oraz zwracają się do władz krajowych, by "skończyć z bezkarnością "białych kołnierzyków". Oceniają także, że europejskie ramy prawne nie są wystarczająco wydajne w tej dziedzinie i zwracają się do Komisji o zaproponowanie europejskich regulacji w sprawie transgranicznych dochodzeń podatkowych, aby stworzyć komórkę wywiadu finansowego i mechanizm szybkiego ostrzegania... Więcej
Wystąpienie duńskiego premiera
photo
28 listopada duński premier Lars Løkke Rasmussen dyskutował z Parlamentem Europejskim o przyszłości Europy. Podkreślał fakt, że Unia może zrobić więcej w dziedzinie migracji, zmian klimatycznych, jednolitego rynku i wolnego handlu. Chce, by Unia wyciągnęła wnioski z brexitu i wzmocniła swoją spójność. Zapewnił, że "odsetek ludzi, którzy popierają Unię Europejską, jest w Danii wyższy niż w większości innych europejskich państw"... Więcej
Więcej

Rada : Konkluzje Rady ds. Edukacji, Kultury, Młodzieży i Sportu
photo
Obradujący 26 i 27 listopada ministrowie edukacji, kultury, młodzieży i sportu przedyskutowali projekt inicjatywy Kreatywna Europa na lata 2021-2027, która ma wzmocnić konkurencyjność sektora kultury, oraz plan prac w dziedzinie kultury na lata 2019–2022, który ma pomóc tej branży stawić czoła cyfryzacji i globalizacji. Rozmawiano także o zwalczaniu dezinformacji, korzyściach społeczno-gospodarczych ze sportu oraz integracji młodzieży, w tym uchodźców. Omówiono Europejski Korpus Solidarności i Program Erasmus+... Więcej
Rada poświęcona spójności
photo
30 listopada ministrowie przeanalizowali pakiet legislacyjny dotyczący polityki spójności na lata 2021-2027. Opierając się na dokumencie roboczym przygotowanym przez austriacką prezydencję w Radzie, ministrowie wydali wytyczne dla polityki w sprawie współpracy terytorialnej i rewizji programów na półmetków. Przedyskutowali także postępy poczynione w zakresie europejskiej spójności terytorialnej. Polityka spójności, na którą idzie 1/3 budżetu Unii, umożliwia inwestycje zmniejszające rozbieżności społeczno-gospodarcze między europejskimi regionami... Więcej
Przyjęcie stanowiska w sprawie obligacji zabezpieczonych
photo
28 listopada Rada przyjęła stanowisko w sprawie unii rynków kapitałowych i dostępu do długoterminowego finansowania. Osiągnięto porozumienie dotyczące wspólnotowych ram dla obligacji zabezpieczonych obejmujących rozporządzenie i dyrektywę. Obligacje zabezpieczone będą musiały spełniać zharmonizowane normy w całej Unii Europejskiej, co pozwoli zabezpieczyć inwestycje. Ostateczny dokument zostanie wynegocjowany, jak tylko Parlament potwierdzi swoje stanowisko na grudniowej sesji plenarnej... Więcej
Więcej
Konkluzje Rady ds. Konkurencyjności
photo
29 i 30 listopada ministrowie ds. konkurencyjności wymienili poglądy na temat projektu regulacji w sprawie programu kosmicznego Unii, na temat zarządzania Europejską Przestrzenią Badawczą i przyszłej strategii polityki przemysłowej UE. Zawarto również częściowe porozumienie dotyczące wdrażania programu Horyzont Europa. Ministrowie określili też swoje stanowisko odnośnie rozporządzenia w sprawie platform między przedsiębiorstwami i ogólnych regulacji w sprawie bezpieczeństwa pojazdów... Więcej
Konkluzje Eurogrupy
photo
3 grudnia Eurogrupa wyraziła zadowolenie z prognoz budżetowych Komisji, która nie przewiduje, aby w 2019 roku jakikolwiek kraj miał deficyt publiczny powyżej 3% PKB. Ale przywołała do porządku Belgię, Francję, Portugalię i Hiszpanię odnośnie ich projektów planów budżetowych na 2019. Eurogrupa poparła opinię Komisji o "szczególnie ciężkim uchybieniu" zaleceniom Rady, z jakim mieliśmy do czynienia w przypadku planu Włoch. Eurogrupa przyjęła do wiadomości pozytywne zmiany w Grecji, w Hiszpanii i na Cyprze. Europejscy ministrowie długo także dyskutowali na temat reformy unii gospodarczej i walutowej, zwłaszcza backstopu w ramach unijnego funduszu naprawczego, reformy Europejskiego Mechanizmu Stabilizacyjnego i swojej współpracy z Komisją... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Dyplomacja : Szczyt G20
photo
30 listopada i 1 grudnia w Buenos Aires obradowało G20. W swojej deklaracji końcowej 20 najbogatszych państw popiera "konieczną reformę" WTO. Kraje, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych, ponowiły swoje zobowiązanie do "pełnego" wdrożenia porozumienia paryskiego z 2015 roku, a zwłaszcza utrzymania średniego poziomu ocieplenia planety poniżej 2°C. W deklaracji znalazła się także kwestia terroryzmu, światowych podatków, migracji, zatrudnienia, edukacji i równości płci. Na marginesie szczytu prezydent USA Donald Trump i Chin Xi Jinping zawarli 90-dniowy rozejm w ramach swojego konfliktu handlowego. Zgodzili się na zredukowanie i niepodwyższanie swoich ceł... Więcej
Więcej

EBC : Ostrzeżenie przed zgeneralizowaną wojną handlową
photo
W opracowaniu opublikowanym 27 listopada eksperci Europejskiego Banku Centralnego (EBC) podkreślili, że wojna handlowa między Stanami Zjednoczonymi i Chinami nie stanowi "bezpośredniego zagrożenia" dla rynków finansowych ani aktywów strefy euro. Jednakże przestudiowali oni mniej lub bardziej krytyczne scenariusze wojny handlowej i ostrzegają przed zgeneralizowaniem konfliktu, w ramach którego wiele krajów weszłoby w protekcjonistyczną spiralę lub nałożono by znaczą liczbę dodatkowych produktów. Mogłoby to silnie obniżyć ceny światowych aktywów, w tym strefy euro... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Raport na temat warunków życia czarnej populacji w UE
photo
Według raportu "Bycie czarnym w Unii", który Agencja Praw Podstawowych opublikowała 28 listopada, czarnoskóra populacja ma więcej trudności z powodu swojego koloru skóry. 30% respondentów deklaruje, że było prześladowanych w ciągu ostatnich 5 lat. 25% czarnej populacji było ofiarą dyskryminacji rasowej w pracy lub poszukując zatrudnienia, a 14% w ramach poszukiwania miejsca zamieszkania. Konsekwencją tej dyskryminacji jest wyższa stopa bezrobocia, miejsca zamieszkania o niższym standardzie i większa niestabilność finansowa... Więcej
Oświadczenie w sprawie uregulowania dronów
photo
28 listopada Komisja, władze europejskie i krajowe, a także przemysł przyjęły "Amsterdamskie oświadczenie w sprawie dronów", które rzuca fundamenty pod skoordynowanie na szczeblu europejskim regulacji dotyczących dronów. Oświadczenie wytycza priorytety: wspieranie państw członkowskich we wdrażaniu europejskiego rozporządzenia w sprawie dronów, rozwój ram instytucjonalnych na rzecz wykorzystywania dronów, inwestowanie w badania, ale także w kampanie informacyjne... Więcej
Więcej

Hiszpania : Wizyta chińskiego prezydenta
photo
W drodze na szczyt G20 w Buenos Aires chiński prezydent Xi Jinping złożył państwową wizytę w Hiszpanii. Trwała ona od 27 do 29 listopada. Chiny, zaangażowane w wojnę handlową ze Stanami Zjednoczonymi, próbują wzmocnić swoje więzy z europejskimi gospodarkami. W trakcie wizyty podpisano 18 porozumień o handlu i o współpracy... Więcej
Wybory regionalne w Andaluzji
photo
2 grudnia w Andaluzji (która od 37 lat rządzona jest przez PSOE) odbyły się wybory regionalne. Otrzymując największą liczbę głosów, PSOE doświadczyło jednocześnie największego spadku (z 47 do 33 mandatów). Przede wszystkim z korzyścią dla nowej, skrajnie prawicowej partii Vox, która weszła do parlamentu uzyskawszy 12 mandatów. Partia Ludowa (PP) i Ciudadanos mogłyby objąć stery prowincji, ale, by zdobyć większość (55 ze 109 głosów), powinny się sprzymierzyć z Vox... Więcej

Francja : 10 lat Strategicznego partnerstwa z Rumunią
photo
Prezydenci Francji i Rumunii Emmanuel Macron i Klaus Iohannis świętowali 10. rocznicę Strategicznego partnerstwa między swoimi krajami. Podczas spotkania w Paryżu 27 listopada zobowiązali się, że będą się starali wychodzić ze "wspólnymi inicjatywami celem wzmocnienia europejskiego projektu, konwergencji i spójności społeczno-gospodarczej, a także pogłębienia integracji w łonie Unii Europejskiej"... Więcej
Więcej

Łotwa : Nowy kandydat na stanowisko premiera
photo
26 listopada łotewski prezydent Raimonds Vējonis desygnował na premiera Aldisa Gobzemsa z partii KPV LV, która zajęła 2. miejsce w wyborach parlamentarnych 6 października. Musi on tylko stworzyć rząd w przeciągu 2 tygodni. To druga próba zbudowania rządu po tej, którą podjął Jānis Bordāns (Nowa Partia Konserwatywna). W parlamencie (Saeimie) zasiada 7 ugrupowań... Więcej

Luksemburg : Przedłużenie koalicji rządowej
photo
29 listopada (1,5 miesiąca po wyborach, które odbyły się 14 października) ogłoszono przedłużenie koalicji między Luksemburską Socjalistyczną Partią Robotniczą (LSAP), Partią Demokratyczną (liberalną PD) i Zielonymi. Chrześcijańsko-Społeczna Partia Ludowa, która zwyciężyła w wyborach, nie wchodzi do rządu. Jego skład ogłoszony zostanie 5 grudnia... Więcej
Więcej

Holandia : Nowa legislacja przeciwko optymalizacji podatkowej
photo
22 listopada holenderski sekretarz stanu ds. finansów Menno Snel ogłosił, że przepisy w sprawie optymalizacji podatkowej dla zagranicznych firm mających siedzibę w Holandii zostaną zaostrzone, aby zniechęcać spółki-przykrywki do oportunistycznego instalowania się w tym kraju. Co więcej, dla większej przejrzystości każda interpretacja podatkowa (tax ruling) między administracją i zagranicznym przedsiębiorstwem będzie przedmiotem zanonimizowanej publikacji i rocznego raportu monitorującego. Nowe przepisy wejdą w życie w lipcu 2019 roku... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Brexit bez porozumienia okroi brytyjskie PKB
photo
Brexit bez porozumienia okroi brytyjskie PKB o 9,3% w ciągu 15 lat, ostrzega raport opublikowany 28 listopada przez brytyjski rząd. Ten ostatni próbuje przekonać brytyjskich parlamentarzystów do przyjęcia umowy, którą zawarł z Brukselą. Porozumienie to, atakowane także przez konserwatywną większość premier Theresy May, będzie kosztować kraj 3,9% PKB... Więcej
Więcej

Słowacja : Dymisja ministra do spraw zagranicznych i europejskich
photo
Słowacki minister spraw zagranicznych Miroslav Lajcak podjął decyzję o podaniu się do dymisji. Wcześniej, 29 listopada słowacki parlament odrzucił światowy pakt ONZ na rzecz bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej migracji. Lajcak sprawował prezydencję w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ, kiedy pakt został tam zaaprobowany przez wszystkie państwa członkowskie, z wyjątkiem Stanów Zjednoczonych... Więcej
Więcej

Gruzja : Salome Zurabiszwili wybrana prezydentem
photo
Według wyników, jakie 29 listopada podała Centralna Komisja Wyborcza, na prezydenta wybrano Salome Zurabiszwili, popieraną przez rządzącą partię Gruzińskie Marzenie. Była francuska ambasador zdobyła 59,52% głosów, a kandydat opozycji Grigoł Waszadze 40,48%... Więcej
Więcej

Ukraina : Unia Europejska wzywa do deeskalacji napięcia na Morzu Azowskim
photo
Po utarczce między rosyjskimi i ukraińskimi marynarzami na Morzu Azowskim 25 listopada Unia Europejska i ONZ wyraziły swoje zaniepokojenie "narastającą militaryzacją" regionu i wezwały Rosję do "przywrócenia swobody żeglugi" w Cieśninie Kerczeńskiej na Morzu Azowskim zgodnie z prawem międzynarodowym, a także bezwarunkowego i bezzwłocznego zwolnienia przejętych ukraińskich statków, ich załogi i wyposażenia. Unia Europejska przypomniała też, że budowanie przez Rosję mostu na cieśninie stanowi pogwałcenie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy... Więcej
Więcej

ONZ : Początek COP24 w Polsce
photo
2 grudnia w Katowicach rozpoczęła się 24. Konferencja Stron (COP) Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu. 3 grudnia odbyła się inauguracja z udziałem 40 szefów państw i rządów. W trakcie 2 tygodni negocjacji strony powinny osiągnąć porozumienie dotyczące agendy spełnienia zobowiązań zaciągniętych podczas COP21 w Paryżu w 2015 roku, zwłaszcza utrzymania średniego poziomu ocieplenia planety w granicach 2°C. COP24 zakończy się 14 grudnia... Więcej
Emisje CO2 ponownie zaczęły rosnąć
photo
W 2017 roku światowe emisje dwutlenku węgla (CO2) wzrosły po 3 latach stagnacji, wynika z raportu opublikowanego 27 listopada przez Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP)... Więcej
Więcej

Eurostat : Spadek inflacji do 2%
photo
Jak wynika z szybkich szacunków opublikowanych przez Eurostat (urząd statystyczny Unii Europejskiej), roczna stopa inflacji w strefie euro w listopadzie 2018 wyniosła 2% (w porównaniu do 2,2% w październiku)... Więcej
Stabilne bezrobocie w Unii
photo
Według ostatnich danych (opublikowanych przez Eurostat 30 listopada) w październiku 2018 roku stopa bezrobocia w Unii Europejskiej wyniosła 6,7%, a w strefie euro 8,1%. W stosunku do września br. pozostała stabilna. Najniższe bezrobocie zaobserwowano w Czechach (2,2%) i w Niemczech (3,3%), a największe w Grecji (18,9%) i w Hiszpanii (14,8%). W październiku 2018 roku stopa bezrobocia wśród młodych w wieku 15-24 lata sięgnęła w Unii 15,3%, a w strefie euro 17,3%. W październiku 2017 było to odpowiednio 16,3% i 18,1%... Więcej

Eurobarometr : Wyborcy niepokoją się ingerencją zagraniczną i cyberatakami
photo
Z okazji corocznego sympozjum na temat praw podstawowych 25 listopada Komisja opublikowała nowe badanie Eurobarometru na temat oczekiwań i podejścia Europejczyków przed wyborami europejskimi w maju 2019 r. Wyniki pokazują, że wyborcy obawiają się ingerencji zagranicznych podmiotów politycznych (59%), naruszeń ochrony danych (67%) oraz cyberataków (61%). Ale 3/4 respondentów sądzi, że można sobie z tym lepiej radzić poprzez większą przejrzystość, ciszę wyborczą w mediach społecznościowych oraz dzięki równym szansom dla wszystkich partii politycznych w dostępie do usług internetowych umożliwiających przyciągnięcie uwagi wyborców... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Bilans lepszego stanowienia prawa
photo
26 listopada, w ramach międzyinstytucjonalnego porozumienia w sprawie lepszego stanowienia prawa, Komisja zaprezentowała raport, który uwypukla starania Unii na rzecz uproszczenia europejskiego prawodawstwa i zmniejszania nadmiernych regulacji. W raporcie podkreślono, że Program sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT) jest stale brany pod uwagę. Uwydatniono też znaczenie 31 wynikających z niego zaleceń sformułowanych w ciągu minionego roku. Podkreślono wdrożenie 150 inicjatyw. Zalecono zwrócenie szczególnej uwagi na ten aspekt przy okazji kolejnych wieloletnich ram finansowych. W raporcie pokazano również, że każda rewizja prawa ma ilościowy cel redukcji obciążeń... Więcej
Więcej
Eksport wspiera 36 mln miejsc pracy
photo
27 listopada Komisja zaprezentowała dwa nowe badania wskazujące na rosnące znaczenie unijnego eksportu dla zatrudnienia. Eksport z UE wspiera 36 mln miejsc pracy w Europie (to o 2/3 więcej niż w roku 2000), z czego 14 mln posad zajmują kobiety. Największy postęp w stosunku do 2000 zaobserwowano w Bułgarii (+312%), na Słowacji (+213%) i w Portugalii (+172%). W dwóch opracowaniach podkreślono także, że eksport jednego kraju członkowskiego ma znaczący wpływ na rynek pracy w innych państwach członkowskich... Więcej
Więcej
Raport na temat pomiaru wydajności gospodarczej i społecznej
photo
W raporcie zatytułowanym "Poza PKB: mierzenie tego, co się liczy dla wydajności gospodarczej oraz społecznej", opublikowanym 27 listopada, OECD wzywa do wyjścia poza pomiar PKB, by określać przyszłą politykę gospodarczą. Organizacja ocenia, że odpowiedź na kryzys byłaby żywsza, gdybyśmy dysponowali lepszymi wskaźnikami... Więcej

Kultura : Sztuka wideo w Berlinie
photo
Do 11 marca 2019 roku Berlinische Galerie gościć będzie wystawę "Syn czarownicy", na której zaprezentowano sztukę wideo niemieckiej artystki Raphaeli Vogel. Ekspozycja jest częścią festiwalu "Sztuka wideo o północy" organizowanego w Berlinie w 4 różnych lokalizacjach. Ma ona uzmysłowić różne aspekty gatunku, jakim jest artystyczne wideo, poza obszarem kina... Więcej
Wystawa Diany Thater w Muzeum Guggenheima w Bilbao
photo
Przedmiotem wystawy w Muzeum Guggenheima w Bilbao są instalacje amerykańskiej artystki Diany Thater specjalnie poświęcone dwóm zagrożonym kenijskim gatunkom - słoniowi i nosorożcowi. Są one ni to dokumentem, ni sztuką. Ekspozycja potrwa do 18 marca 2019 roku... Więcej
Wystawa "Rembrandt prywatny" w Amsterdamie
photo
Od 7 grudnia 2018 do 7 kwietnia 2019 roku, z okazji 350. rocznicy śmierci Rembrandta, archiwa miasta Amsterdam gromadzą oryginalne dokumenty z epoki oraz te związane z artystą. Prywatna historia malarza opowiadana jest za pośrednictwem rzeczywistości rozszerzonej. Wzbogacona jest dźwiękiem, obrazami i ilustrowana jest dziełami z kolekcji Rijksmuseum i Muzeum Domu Rembrandta... Więcej

3gru.
3 grudnia

Bruksela

Rada ds. Transportu

3gru.
3-4 grudnia

Bruksela

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

4gru.
4 grudnia

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

6gru.
6-7 grudnia

Bruksela

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych, Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

10gru.
10 grudnia

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

10gru.
10-13 grudnia

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020