Biuletyn n°828

Open panel Open panel
Biuletyn n°828
Biuletyn
wtorek, 11 grudnia 2018
numer 828
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Sposoby głosowania i wyzwania wyborów europejskich w maju 2019 roku
Autorzy : Becuwe Nicolas, Emmanuel Rivière
Becuwe Nicolas, Emmanuel Rivière
Kolejne wybory europejskie, które odbędą się od 23 do 26 maja 2019 roku w 27 państwach członkowskich Unii Europejskiej, niosą ze sobą rozliczne wyzwania polityczne, gospodarcze i demokratyczne. Aktualne prognozy pokazują sytuację bardziej złożoną niż opisana walka między siłami "progresywnymi" i nacjonalistycznymi".
Więcej
Fundacja : "Atlas permanent de l'Union européenne"
photo
W perspektywie zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana oddaje do rąk wszystkich nowy "Atlas permanent de l'Union européenne". Ta jedyna w swoim rodzaju publikacja, wypracowana przez ekspertów Fundacji, proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii i każdego z jej 28 państw członkowskich. Jest to synteza najważniejszej historii i realiów politycznych oraz statystycznych Unii. Książka oferuje też ponad 50 map fizycznych i geopolitycznych Europy... Więcej

Komisja : Propozycje wzmocnienia roli euro na arenie międzynarodowej
photo
5 grudnia Komisja przedstawiła działania mające na celu wzmocnienie roli euro w zmieniającym się świecie. Proponuje dokończenie budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej (UGW), unii bankowej oraz unii rynków kapitałowych. Chce wzmocnić europejski system finansowy i zwiększyć współpracę między międzynarodowymi podmiotami finansowymi. Komisja zaleca posługiwanie się euro na szerszą skalę w sektorach strategicznych, w których Unia Europejska dużo handluje (takich jak branża energetyczna)... Więcej
Plan działania na rzecz zwalczania dezinformacji
photo
5 grudnia Komisja zaprezentowała swój plan działania na rzecz zwalczania dezinformacji. Przewiduje on stworzenie systemu wczesnego ostrzegania między Unią Europejską i państwami członkowskimi, by dzielić się informacjami (zwłaszcza o zagrożeniach) w czasie rzeczywistym. Obejmuje również nadzór nad wdrażaniem kodeksu postępowania - począwszy od 2019 roku Komisja będzie dokonywać ewaluacji głównych internetowych sieci społecznościowych. Komisja chce także wzmocnić wykrywalność - podwyższyć budżet na komunikację strategiczną w Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych z 1,9 mln euro w 2018 roku do 5 mln w 2019. Plan przewiduje kampanie uwrażliwiające obywateli na dezinformację... Więcej
Na rzecz reformy prawa azylowego
photo
4 grudnia Komisja opublikowała raport na temat zarządzania przepływami migracyjnymi, który wskazuje na spadek nielegalnych wjazdów szlakiem wiodącym przez wschód Morza Śródziemnego o 90% i o 80% w przypadku szlaku w centralnej części Morza Śródziemnego w stosunku do rekordowego roku 2015. W świetle tych spadków Komisja oceniła, że nadszedł czas na zniesienie tymczasowych kontroli na wewnętrznych granicach Schengen, wprowadzonych przez niektóre państwa w 2015. Komisja zwraca się do krajów członkowskich o przyjęcie przed wyborami europejskimi 5 z 7 reform polityki azylowej, które są prawie gotowe do zawarcia porozumienia. Komisja chciałaby, aby dalej trwały prace nad 2 pozostałymi propozycjami (w dalszym ciągu wywołującymi spory). Dotyczą one jednolitej procedury azylowej i reformy rozporządzenia dublińskiego... Więcej
Nowy plan działania na rzecz sztucznej inteligencji
photo
7 grudnia Komisja przedstawiła opracowany wspólnie z państwami członkowskimi plan wspierania rozwoju i stosowania sztucznej inteligencji (AI) w Europie. Zaproponowano w nim wspólne działania na rzecz maksymalizowania inwestycji dzięki partnerstwom publiczno-prywatnym, wypracowanie do 2019 roku krajowych strategii i wyspecjalizowany fundusz inwestycyjny. Ambicją planu jest stworzenie europejskich przestrzeni danych, dzięki którym wymiana danych pomiędzy państwami będzie płynniejsza. Komisja zobowiązała się do rozwinięcia etyki związanej z AI i chciałaby, żeby była ona stosowana w skali świata... Więcej
Więcej

Parlament : Franz Timmermans wybrany liderem listy PSE
photo
8 grudnia, podczas kongresu Europejskiej Partii Socjalistycznej (PSE) w Lizbonie, socjaldemokraci wybrali Franza Timmermansa na lidera listy ("Spitzenkandidata") w wyborach europejskich w maju 2019 roku. Zwracając się do delegatów, Timmermans zadeklarował, że jego ugrupowanie będzie się starało "napisać z europejskimi obywatelami nowy kontrakt społeczny"... Więcej
Więcej

Rada : Konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych
photo
4 grudnia europejscy ministrowie gospodarki i finansów zaaprobowali wyniki negocjacji z Parlamentem Europejskim, które dotyczyły szeregu instrumentów służących zredukowaniu ryzyka wewnątrz unii bankowej, poprawieniu zdolności kredytowych banków i zwiększeniu ich roli na rynku kapitałowym. Ministrowie przyjęli akty prawne dotyczące VAT-u. Przedyskutowali nową francusko-niemiecką propozycję 3-procentowego podatku od usług cyfrowych, który brałby pod uwagę tylko dochody platform z reklam. Miałby powstać do 2021 roku... Więcej
Konkluzje Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
photo
6 grudnia ministrowie spraw wewnętrznych osiągnęli częściowe porozumienie w sprawie Europejskiej Straży Przybrzeżnej i Granicznej (FRONTEX-u). Zaaprobowali również narzędzia mające wzmocnić walkę z siatkami przemytników. Omówili rozporządzenie mające uniemożliwić propagowanie treści terrorystycznych w internecie. 7 grudnia ministrowie sprawiedliwości przyjęli strategię i plan działania w sprawie rozwoju e-sprawiedliwości w latach 2019-2023. Określili także swoje stanowisko w kwestii rozporządzenia w sprawie dowodów elektronicznych, odnośnie dyrektywy w sprawie uregulowania umów sprzedaży dóbr oraz w kwestii rewizji rozporządzenia Bruksela II bis na temat transgranicznych decyzji o odpowiedzialności rodzicielskiej i adopcji dzieci... Więcej
Tymczasowe porozumienie w sprawie budżetu na 2019 rok
photo
4 grudnia Parlament Europejski i austriacka prezydencja w Radzie osiągnęły prowizoryczne porozumienie w sprawie budżetu Unii na 2019 rok. Przewiduje ono 165 mld euro na zobowiązania (+3,17% w stosunku do 2018) i 148,2 mld euro na płatności (+2,37%). Budżet odzwierciedla wspólne priorytety Parlamentu i Rady w dziedzinie zatrudnienia i wzrostu, młodzieży, bezpieczeństwa oraz migracji. Rada formalnie wypowie się 11 grudnia, a Parlament podczas sesji plenarnej... Więcej
Więcej
Otwarcie rozdziałów negocjacyjnych z Czarnogórą i Serbią
photo
10 grudnia odbyło się 12. posiedzenie konferencji zajmującej się akcesją Czarnogóry. Otwarto 32. rozdział negocjacji dotyczący środowiska i zmian klimatu. 3. rozdziały są już prowizorycznie zamknięte. Tego samego dnia odbyło się 9. posiedzenia konferencji zajmującej się akcesją Serbii. Otwarto 15. i 16. rozdział negocjacji (dotyczą one polityki gospodarczej i walutowej oraz statystyk). W przypadku Serbii prowizorycznie zamknięto już 2 rozdziały... Więcej
Więcej
Konkluzje Rady ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii
photo
3 i 4 grudnia ministrowie zajęli stanowisko w sprawie reformy sektora transportu drogowego, która obejmuje warunki pracy kierowców i specjalne przepisy dotyczące delegowania kierowców w transporcie międzynarodowym. Określili także swoje stanowisko odnośnie europejskiego instrumentu "Łącząc Europę" i chcą do niego włączyć poza energią, transportem i łącznością cyfrową, także działania w dziedzinie klimatu. Ministrowie przyjęli reformę sektora telekomunikacyjnego umożliwiającą pełne wdrożenie 5G. Podjęto także 3 ważne decyzje w ramach pakietu czystych energii, ustalając cel 32% energii odnawialnych w mixie energetycznym i skuteczność energetyczną na poziomie 32,5% do 2030 roku... Więcej
Więcej

Dyplomacja : 125 mln euro na rozwój i bezpieczeństwo krajów Sahelu
photo
6 grudnia, podczas konferencji partnerów i donatorów G5 Sahelu w Nawakszut (w Mauretanii), Komisja zapowiedziała nowe środki finansowe dla krajów Sahelu w wysokości 125 mln euro. Przeznaczone będą na wzmocnienie ich rozwoju i bezpieczeństwa, zwłaszcza poprzez poprawienie spójności społecznej w regionach transgranicznych, oraz zdolności instytucjonalnych w obszarze sprawiedliwości i obrony praw człowieka. Łącznie finansowanie Unii na rzecz rozwoju krajów G5 Sahelu w latach 2014-2020 wyniesie 8 mld euro... Więcej
Przedłużenie europejskiej misji w Gruzji
photo
3 grudnia Rada przedłużyła do 14 grudnia 2020 roku mandat europejskiej misji obserwacyjnej w Gruzji (EUMM Georgia). Przyznała jej również budżet 38,2 mln euro na okres od 15 grudnia 2018 do 14 grudnia 2020 roku. EUMM Georgia to misja cywilna, uruchomiona we wrześniu 2008 po zawarciu pod egidą Unii Europejskiej 6-punktowego porozumienia, które zakończyło wojnę sierpniową między Rosją a Gruzją. Misja przyczynia się do stabilizacji, normalizacji oraz budowy zaufania między stronami konfliktu... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych
photo
10 grudnia ministrowie spraw zagranicznych przyjęli strategię na rzecz wzmocnionej i poszerzonej współpracy Unii Europejskiej z Indiami w nadchodzących latach. Przeanalizowali wdrażanie umowy o irańskiej energii atomowej, szczególnie europejskie starania na rzecz utrzymania kanałów finansowych z Iranem i kontynuowania zgodnych z prawem stosunków handlowych z tym krajem, pomimo amerykańskich sankcji. Ministrowie potwierdzili również zobowiązanie Unii do oferowania Bałkanom Zachodnim europejskiej przyszłości... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Można jednostronnie zrezygnować z wyjścia z Unii
photo
Wniesienie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości 27 listopada umożliwiło zbadanie kwestii, czy Zjednoczone Królestwo może jednostronnie odwołać swoją notyfikację o wyjściu z UE, a więc jednostronnie odwołać brexit. Trybunał ocenił, że art. 50 faktycznie zezwala na jednostronną, warunkową rezygnację. Musi się ona dokonać przed wejściem w życie umowy o wyjściu (lub w przypadku jej braku zanim od notyfikacji upłynie okres 2 lat, ewentualnie przedłużony). Decyzja w tej sprawie musi zapaść zgodnie z krajowymi przepisami konstytucyjnymi i należy ją zakomunikować Radzie Europejskiej na piśmie. Kończy ona procedurę wyjścia. Trybunał orzekł, że art. 50 nie zabrania wyraźnie decyzji o pozostaniu w Unii i że jest to decyzja suwerenna... Więcej

Niemcy : Annegret Kramp-Karrenbauer zastąpiła Angelę Merkel na czele CDU
photo
7 grudnia 1001 delegatów CDU desygnowało Annegret Kramp-Karrenbauer na następczynię Angeli Merkel za sterami niemieckiej partii konserwatywnej (CDU). W swoim ostatnim przemówieniu jako przewodnicząca CDU (którą była przez 18 lat) kanclerz wezwała ugrupowanie, by broniło chrześcijańskich i demokratycznych wartości w Europie i na świecie naznaczonych nacjonalizmami oraz populizmem. Sekretarzem generalnym partii został Paul Ziemiak, który zastąpił Kramp-Karrenbauer... Więcej
Więcej

Belgia : Flamandzcy nacjonaliści opuszczają rząd
photo
Pakt z Marakeszu (dokument ONZ na temat bezpiecznej, legalnej i uporządkowanej migracji podpisany 10 grudnia) wywołał w rządzie głębokie spory. W ich efekcie do dymisji podali się ministrowie N-VA - flamandzkiej partii nacjonalistycznej. Król Philippe przyjął ich dymisję 9 grudnia. Premier Charles Michel rozdzielił wakaty w resortach obrony, migracji, finansów i spraw wewnętrznych między 3 partie pozostające w koalicji (MR, Open Vld i CD&V). Utraciwszy poparcie N-VA, nowy rząd stracił też większość w parlamencie... Więcej
Więcej

Chorwacja : Posiedzenie Inicjatywy Środkowoeuropejskiej
photo
Przywódcy 18 krajów Inicjatywy Środkowoeuropejskiej i unijny komisarz ds. rozszerzenia Johannes Hahn obradowali 3 i 4 grudnia w Zagrzebiu - Chorwacja sprawuje roczną prezydencję w tej organizacji. Przedyskutowano narzędzia służące przezwyciężaniu problemów w obszarze bezpieczeństwa związanych z nielegalną imigracją, drenażem mózgów, zmianami klimatu. Inicjatywa jest jednym z najstarszych międzyrządowych forów współpracy regionalnej w Europie Środkowej i Wschodniej. Powstała w 1989 roku... Więcej

Grecja : Wizyta premiera w Rosji
photo
7 grudnia grecki premier Alexis Tsipras udał się do Moskwy z wizytą roboczą z okazji 190-lecia stosunków dyplomatycznych między oboma krajami. To pierwsza wizyta od 3 lat. Spotkania z rosyjskim prezydentem Władimirem Putinem i premierem Dmitrijem Miedwiediewem służyły reaktywacji bilateralnej współpracy między dwoma państwami, wystawionej na próbę po wydaleniu rosyjskich dyplomatów (co miało miejsce latem tego roku). Omówiono handel, współpracę gospodarczą, projekty energetyczne, w tym transport gazu, a także kwestie regionalne i międzynarodowe... Więcej
Więcej

Węgry : Uniwersytet Środkowoeuropejski opuszcza kraj
photo
3 grudnia Uniwersytet Środkowoeuropejski (CEU), założony przez amerykańskiego miliardera węgierskiego pochodzenia George'a Sorosa, ogłosił, iż został zmuszony do opuszczenia Węgier z powodu "arbitralnej eksmisji", która narusza wolności akademickie. CEU, obecny w kraju od blisko 30 lat, zapowiedział w komunikacie, że otworzy nową placówkę w Wiedniu, stolicy Austrii... Więcej
Więcej

Luksemburg : Nowy rząd Xaviera Bettela
photo
5 grudnia Wielki Książę zaprzysiągł nową luksemburską koalicję. 1,5 miesiąca po wyborach 14 października powstała koalicja podobna do poprzedniej - z udziałem Chrześcijańsko-Społecznej Partii Ludowej (POSL), Partii Demokratycznej (liberalnej PD) i Zielonych, kierowana przez Xaviera Bettela (PD). Ten ostatni oficjalnie objął stanowisko... Więcej
Więcej

Portugalia : Wizyta chińskiego prezydenta
photo
4 grudnia portugalski premier Antonio Costa przyjął chińskiego prezydenta Xi Jinpinga. Ten ostatni oświadczył, że stosunki między Chinami i Portugalią wchodzą w "najlepszą fazę w historii" i że partnerstwo to pogłębi również partnerstwo z UE. Chińskie inwestycje w Portugalii są znaczące, szczególnie w sektorze energetycznym, bankowym, ubezpieczeniowym i zdrowia... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Debata w parlamencie na temat porozumienia brexitowego
photo
Wraz ze zbliżaniem się głosowania nad porozumieniem w sprawie wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej premier Theresa May stawia czoła narastającym napięciom na scenie politycznej. Ryzykuje srogą porażkę w parlamencie. Podczas gdy gabinet May podkreśla fakt, że nie ma alternatywy dla aktualnej umowy, premier znalazła się w mniejszości - 4 grudnia członkowie Izby Gmin ocenili, że egzekutywa znieważyła parlament, nie publikując w całości opinii prawnej rządu. 10 grudnia brytyjska premier ogłosiła odłożenie głosowania w parlamencie na temat ratyfikacji umowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z UE (było ono zaplanowane na 11 grudnia). May wyjaśniła, że dokument "zostałby odrzucony przez znaczący margines" i że będzie rozmawiać z europejskimi przywódcami oraz z Komisją Europejską podczas posiedzenia Rady Europejskiej 13 i 14 grudnia, próbując uzyskać zmiany w porozumieniu... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej | Więcej

Szwecja : Problemy z utworzeniem rządu
photo
Szwedzki prezydent dał socjaldemokracie Stefanowi Löfvenowi czas do 10 grudnia na utworzenie rządu. Negocjacje koalicyjne ponownie zakończyły się porażką. Socjaldemokraci i Partia Centrum nie będą współpracować, oświadczyła przewodnicząca Centrum Annie Lööf... Więcej
Więcej

Armenia : Wyniki przedterminowych wyborów parlamentarnych
photo
W przedterminowych wyborach parlamentarnych 9 grudnia zwyciężył sojusz wyborczy Mój krok (prowadzony przez dotychczasowego premiera i szefa partii Kontrakt Obywatelski Nikola Paszyniana). Uzyskał 70,4% głosów, jak wynika z rezultatów podanych przez komisję wyborczą. Opozycyjne ugrupowanie Kwitnąca Armenia zdobyło ponad 5% głosów, czyli pokonało próg wyborczy do parlamentu. A Republikańska Partia Armenii byłego prezydenta Serża Sarkisjana otrzymała jedynie 4,7% głosów. Wybory rozpisał Paszynian, by wzmocnić swoją władzę po tym, jak objął stery w kraju po ludowym zrywie... Więcej
Więcej

ONZ : Przyjęcie Światowego paktu na rzecz migracji bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej
photo
10 grudnia, w trakcie konferencji w Marakeszu poświęconej migracji, ponad 150 krajów ONZ formalnie zaakceptowało Światowy pakt na rzecz migracji bezpiecznej, uporządkowanej i legalnej. Dzień wcześniej sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres wezwał światowych przywódców, by "tchnęli życie" w ten pakt. 50 mln spośród 258 mln migrantów na świecie to dzieci... Więcej
Więcej

OECD : Dochody podatkowe pobierane w rozwiniętych gospodarkach nadal rosną
photo
Według raportu OECD (opublikowanego 5 grudnia) Francja jest liderem światowego rankingu w dziedzinie presji podatkowej: w 2017 roku stopa obowiązkowych składek osiągnęła tam 46,2% PKB, to znaczy o 0,7% punktu więcej w stosunku do 2016. W ten sposób Francja zdetronizowała Danię, w której stopa obowiązkowych składek spadła o 0,2 punktu (w 2017 było to 46%)... Więcej
Więcej

Kultura : Ponowne otwarcie AfricaMuseum w Brukseli
photo
9 grudnia w Brukseli swoje podwoje otworzyło Królewskie Muzeum Afryki Środkowej, będące w remoncie od 2013 roku. Przemianowano je na AfricaMuseum. Pochodząca z lat 50-tych XX wieku stała ekspozycja została ponownie przemyślana tak, aby uwzględniała krytykę belgijskiej przeszłości kolonialnej... Więcej
Więcej
Jean Dubuffet w Pałacu Magnani w Reggio Emilia
photo
Do 3 marca w Pałacu Magnani w Reggio Emilia prezentowanych jest ponad 140 dzieł francuskiego malarza, rzeźbiarza i plastyka Jeana Dubuffeta. Ekspozycja "Sztuka w grze. Materia i duch 1943-1985" eksploruje szereg cykli w twórczości artysty, jego badania oraz nowatorskie eksperymenty techniczne, zaskakujące i oryginalne... Więcej
Oskar Kokoschka w Zurychu
photo
Od 14 grudnia 2018 roku do 10 marca 2019 Kunsthaus w Zurychu prezentuje prace Oskara Kokoschki, niemieckiego malarza ekspresjonisty, i poświęca mu pierwszą wielką retrospektywę w Szwajcarii od 30 lat. Wystawiono 200 dzieł... Więcej
Europejska Nagroda Filmowa
photo
15 grudnia w Sewilli wręczone zostaną Europejskie Nagrody Filmowe przyznawane przez Europejską Akademię Filmową reżyserom, scenarzystom i aktorom z naszego kontynentu. 5 faworytami 31. edycji są filmy "Zimna wojna", "Dogman", "Szczęśliwy Lazzaro", "Border" i "Girl"... Więcej
Caravaggio i flamandzka złota era
photo
Od 16 grudnia 2018 do 24 marca 2019 roku Muzeum Centralne w Utrechcie zaprasza na wystawę poświęconą Caravaggiowi i jego wpływowi na malarzy z początków flamandzkiego złotego wieku... Więcej

10gru.
10 grudnia

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

10gru.
10-13 grudnia

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

11gru.
11 grudnia

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

13gru.
13-14 grudnia

Bruksela

Rada Europejska

14gru.
13-14 grudnia

Bruksela

Szczyt strefy euro

17gru.
17 grudnia

Bruksela

Rada Stowarzyszenia UE-Ukraina, Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Kosowo

17gru.
17-18 grudnia

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2021
Biuletyn n°945
Kryzys COVID-19 i mobilność europejska: jakie wnioski? jaka przyszłość?
Opublikowany 19/07/2021
Biuletyn n°944
"Robienie polityki jest dla Komisji źródłem ryzyka. Ale stało się nieuniknione"
Opublikowany 12/07/2021
Biuletyn n°943
Dostosowanie do celu 55: w kierunku realizacji ambitnego europejskiego kompromisu politycznego na rzecz klimatu
Opublikowany 05/07/2021
Biuletyn n°942
Udział w europejskiej suwerenności poprzez prawo
Opublikowany 28/06/2021
Biuletyn n°941
Od Procesu Barcelońskiego po Program dla Regionu Morza Śródziemnego, kruche partnerstwo z Unią Europejską
Opublikowany 21/06/2021
Biuletyn n°940
600. opracowanie - Zarządzanie Unią Europejską: zmiana praktyk bez zmiany traktatu
Opublikowany 14/06/2021
Biuletyn n°939
Stosunki francusko-włoskie w przeddzień traktatu kwirynalskiego: między asymetrią i bliskością
Opublikowany 07/06/2021
Biuletyn n°938
Sankcje, uprzywilejowany instrument europejskiej polityki zagranicznej
Opublikowany 31/05/2021
Biuletyn n°937
Strategiczny przegląd polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego: klucz do powrotu do trwałego wzrostu w Europie
Opublikowany 25/05/2021
Biuletyn n°936
Europa: dobre reguły, by odnaleźć wzrost
Opublikowany 17/05/2021
Biuletyn n°935
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Opublikowany 10/05/2021
Biuletyn n°934
Jak nie zrobić powtórki z historii: przypadek Korei Północnej
Opublikowany 03/05/2021
Biuletyn n°933
Niemcy zamykają rozdział Merkel
Opublikowany 26/04/2021
Biuletyn n°932
Zarządzanie Europejskim Funduszem Obronnym
Opublikowany 19/04/2021
Biuletyn n°931
Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników delegowanych: nowe ramy delegowania
Opublikowany 12/04/2021
Biuletyn n°930
Ochrona mechanizmów kontroli i równowagi w celu zachowania praworządności
Opublikowany 06/04/2021
Biuletyn n°929
Partnerstwo Wschodnie między odpornością i ingerencją
Opublikowany 29/03/2021
Biuletyn n°928
Zreformowanie europejskich polityk gospodarczych
Opublikowany 22/03/2021
Biuletyn n°927
"Zieloni zrobią wszystko, aby Konferencja w sprawie przyszłości była sukcesem!"
Opublikowany 15/03/2021
Biuletyn n°926
Europa kobiet
Opublikowany 08/03/2021
Biuletyn n°925
Oficjalna pomoc rozwojowa musi się skoncentrować na rolnictwie i edukacji w Afryce
Opublikowany 01/03/2021
Biuletyn n°924
Zewnętrzne granice Unii: nowa odsłona europejskiej debaty
Opublikowany 22/02/2021
Biuletyn n°923
Stosunki Europa-Afryka w świetle pandemii COVID-19
Opublikowany 15/02/2021
Biuletyn n°922
Brexit i kwestia irlandzka
Opublikowany 08/02/2021
Biuletyn n°921
Europejskie mocarstwo, europejska suwerenność, strategiczna autonomia: postępująca debata na rzecz utwierdzającej się Europy
Opublikowany 01/02/2021
Biuletyn n°920
"Europa jest coraz bardziej innowacyjna"
Opublikowany 25/01/2021
Biuletyn n°919
Europejska polityka handlowa w dobie COVID-19: adaptacja czy zmiana paradygmatu?
Opublikowany 18/01/2021
Biuletyn n°918
Przekazanie władzy Bidenowi
Opublikowany 11/01/2021