Biuletyn n°832

Open panel Open panel
Biuletyn n°832
Biuletyn
wtorek, 29 stycznia 2019
numer 832
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Uchwycić się wyzwania klimatycznego, by zbudować przyszłość Europy
Autor : Dominique Perrut
Dominique Perrut
Kwestia klimatu jest centralnym wyzwaniem wśród wyzwań gospodarczych, przed którymi stoi Unia Europejska. Zdaniem D. Perruta, Unia, obierając światowe przywództwo jako strategię transformacji klimatycznej, może nabrać nowego rozmachu i dać najlepszą odpowiedź na eurosceptycyzm.
Więcej
Fundacja : Atlas permanent de l'Union européenne
photo
W kontekście zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana opublikowała nowe wydanie "Atlas permanent de l'Union européenne". Publikacja ta proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii oraz każdego z jej państw członkowskich. Umożliwia ona każdemu czytelnikowi sięgniecie w dowolnej chwili po najświeższe i obiektywne informacje polityczne oraz statystyczne. Książka dostępna jest w wersji drukowanej na stronie Fundacji i w księgarniach, a także w wersji cyfrowej... Więcej
Wiedzieć wszystko o wyborach europejskich
photo
Od 23 do 26 maja ponad 300 mln Europejczyków będzie wybrać swoich 705 eurodeputowanych na kolejnych 5 lat. Podobnie jak w trakcie poprzednich wyborów, Fundacja Roberta Schumana uruchomiła stronę internetową pozwalającą lepiej zrozumieć to głosowanie i śledzić kampanię wyborczą w 27 państwach członkowskich... Więcej

Komisja : Zagwarantowanie dostępu do brytyjskich wód w przypadku brexitu bez porozumienia
photo
23 stycznia Komisji zaprezentowała dwa instrumenty, które mają złagodzić skutki brexitu dla europejskiego rybołówstwa w przypadku braku porozumienia. Pierwszy umożliwi rybakom i właścicielom statków z państw członkowskich UE otrzymywanie rekompensaty z tytułu tymczasowego zaprzestania działalności połowowej. Drugi zagwarantuje brytyjskim statkom dostęp do unijnych wód do końca 2019 roku, pod warunkiem że statki UE również będą mieć dostęp do wód brytyjskich na zasadzie wzajemności. Obie propozycje podlegają procedurze współdecydowania. Komisja pracuje, aby zapewnić ich wejście w życie przed 29 marca 2019 roku... Więcej
Więcej | Więcej
Grzywna 570 mln euro dla Mastercard
photo
22 stycznia Komisja wymierzyła Mastercard grzywnę 570 mln euro za ograniczanie handlowcom możliwości korzystania z lepszych warunków oferowanych przez banki z innych państw członkowskich, co stanowi naruszenie wspólnotowego prawa w kwestii zmów i nadużywania pozycji dominującej. Rozpoczęte w 2013 roku postępowanie Komisji pozwoliło dojść do wniosku, że "z powodu przepisów Mastercard w sprawie zakupów transgranicznych detaliści płacili drożej za usługi bankowe umożliwiające im otrzymanie płatności kartą, niż gdyby mogli swobodnie wybrać mniej kosztowne usługi". Dzięki współpracy ze strony Mastercard grzywna została zmniejszona o 10%... Więcej
Tymczasowe porozumienie w sprawie ponownego wykorzystania publicznych danych
photo
22 stycznia negocjatorzy reprezentujący Parlament, Radę UE i Komisję osiągnęli porozumienie w sprawie zmienionej dyrektywy, która ułatwi udostępnianie i ponowne wykorzystywanie danych sektora publicznego, zwłaszcza wykorzystywanych do sondaży i badań. Wszystkie treści sektora publicznego, do których można uzyskać dostęp na mocy krajowych przepisów dotyczących dostępu do dokumentów, są z zasady swobodnie dostępne do ponownego wykorzystania. Będzie to korzystne dla przedsiębiorstw chcących wejść na nowe rynki. Teraz dyrektywa musi zostać formalnie przyjęta przez Parlament i Radę. Powinna zostać wdrożona przez państwa członkowskie w ciągu 2 lat... Więcej
Harmonizacja częstotliwości radiowych dla 5G
photo
24 stycznia Komisja przyjęła decyzję wykonawczą, aby zharmonizować częstotliwość radiową, co jest niezbędne do jednolitego wprowadzenia G5 w Europie, zgodnie z Europejskim Kodeksem Komunikacji Elektronicznej, który wszedł w życie w grudniu 2018 roku. Ustalono, że główną częstotliwością dla 5G (wykorzystywanego zwłaszcza w rozwoju samochodów autonomicznych i połączonych systemów) będzie pasmo 3,6GHz... Więcej
Zielone światło dla swobodnego przepływu danych między Unią Europejską i Japonią
photo
23 stycznia Komisja przyjęła decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w odniesieniu do Japonii, tworząc tym samym największy na świecie obszar bezpiecznego przepływu danych. Decyzję tę uzupełnia równoważna decyzja przyjęta tego samego dnia przez Japonię oraz umowa o partnerstwie gospodarczym, która wejdzie w życie 1 lutego. Po upływie 2 lat nastąpi przegląd tych ram... Więcej
Więcej

Rada : Konkluzje Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych
photo
28 ministrów finansów zgromadzonych 22 stycznia przedyskutowało program InvestEU, który obejmie w ramach wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 różne aktualne instrumenty finansowe wspierające inwestycje i tworzenie miejsc pracy. Ministrowie porozumieli się w sprawie zarządzania tym programem i gwarancji finansowych innych niż te udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny. Wymienili także poglądy na temat rewizji europejskiego systemu nadzoru finansowego, pogłębienia unii gospodarczej i walutowej po grudniowym szczycie strefy euro oraz na temat priorytetów rumuńskiej prezydencji w Radzie w obszarze gospodarki i finansów... Więcej
Prowizoryczne porozumienie na rzecz dyrektywy w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym
photo
24 stycznia Parlament i Rada osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie nowej dyrektywy dotyczącej równowagi między życiem zawodowym i prywatnym rodziców oraz opiekunów. Porozumienie przewiduje europejski standard 10 dni urlopu ojcowskiego po narodzinach dziecka (płatnych w wysokości wynagrodzenia podczas zwolnienia chorobowego). Wzmocnione zostanie istniejące prawo do 4–miesięcznego urlopu rodzicielskiego - 2–miesięczny płatny urlop stanie się uprawnieniem, którego nie można przenieść na drugiego rodzica. Przewidziano również 5 dni urlopu opiekuńczego w roku dla pracowników, którzy pomagają osobie żyjącej w tym samym gospodarstwie domowym. Nowe przepisy wzmacniają ponadto prawo rodziców i opiekunów do ubiegania się o dopasowanie ich trybu pracy poprzez telepracę czy elastyczniejsze godziny pracy. Teraz dokument ma zostać formalnie przyjęty przez obu współlegislatorów... Więcej
Konkluzje Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
28 stycznia ministrowie obradujący na Radzie ds. Rolnictwa i Rybołówstwa wymienili poglądy na temat priorytetów rumuńskiej prezydencji w Radzie, zwłaszcza spójności jako wspólnej europejskiej wartości. Dyskutowali również na temat reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) na lata 2021-2027 oraz wspólnej organizacji rynków (WOR), w szczególności ewentualnego otwarcia rynku na nowe odmiany winorośli. Komisja zaprezentowała także ministrom raport na temat rozwoju protein pochodzenia roślinnego w Unii Europejskiej... Więcej
Instrumenty dotyczące bezpieczeństwa morskiego po brexicie
photo
25 stycznia w związku z brexitem przedstawiciele państw członkowskich zaaprobowali tymczasowe porozumienie dotyczące zmiany przepisów w sprawie oceniania organów uprawnionych do przeprowadzania inspekcji statków. Zadanie tych ostatnich polega na czuwaniu nad bezpieczeństwem statków i zapobieganiu zanieczyszczeniu morza. Zjednoczone Królestwo przedłożyło zezwolenie dla 2 z nich. Nowe przepisy przewidują, że ich ewaluacja po brexicie będzie mogła zostać przeprowadzona w innym kraju. Teraz dokument musi zostać formalnie przyjęty przez Parlament i Radę... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie ministrów UE-Unia Afrykańska
photo
Obradujący 21 i 22 stycznia ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej (UA) podsumowali realizację rezultatów 5. szczytu w Abidżanie (listopad 2017 roku). Wymienili poglądy na temat współpracy gospodarczej, zwłaszcza stworzenia afrykańskiej, kontynentalnej strefy wolnego handlu. Przedyskutowali również kwestię pokoju, bezpieczeństwa, zarządzania i migracji. Uzgodniono zacieśnienie stosunków i współpracy w tych obszarach. Omówiono też wyzwania związane z klimatem i znaczenie multilateralizmu na arenie międzynarodowej... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Odpowiedzialność z tytułu rozporządzenia Dublin III
photo
W orzeczeniu wydanym 23 stycznia Trybunał Sprawiedliwości wskazał, że brytyjska decyzja o opuszczeniu Unii Europejskiej nie zwalnia tego kraju z obowiązków przewidzianych w rozporządzeniu dublińskim dotyczącym imigracji... Więcej

EBC : Niezmienione stopy i ryzyko dla wzrostu
photo
Obradująca 24 stycznia Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (EBC) zdecydowała o utrzymaniu podstawowych stóp procentowych na niezmienionym poziomie przynajmniej do lata 2019 roku. Zamierza w dalszym ciągu reinwestować 2 600 mld euro z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu luzowania ilościowego (po angielsku quantitative easing lub QE). Komentując to posiedzenie, prezes EBC Mario Draghi ocenił, że wskaźniki gospodarcze dla strefy euro "są nadal słabsze, niż oczekiwano". "Bilans ryzyk dla perspektyw wzrostu w strefie euro przesunął się w dół z powodu utrzymywania się niepewności związanej z czynnikami geopolitycznymi i groźbą protekcjonizmu, podatnością gospodarek wschodzących na zagrożenia i zmiennością na rynkach finansowych"... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : ArianeGroup przeanalizuje dla ESA misję na księżycu
photo
21 stycznia Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) powierzyła producentowi rakiet ArianeGroup zadanie przestudiowania możliwości wylądowania na Księżycu przed 2025 rokiem, co byłoby premierą w Europie i mogłoby być zapowiedzią autonomicznej obecności człowieka w kosmosie. "Jestem przekonany, że podbój kosmosu ma zasadnicze znaczenie dla przyszłości ludzkości, ogólnie mówiąc" - oświadczył André-Hubert Roussel, prezes wykonawczy grupy. "Europa musi mieć w tym swoje miejsce". "Powrót na Księżyc jest możliwy", kontynuował szef spółki. Tymczasem w 2019 roku przypada 50. rocznica pierwszych kroków człowieka na Księżycu... Więcej
Więcej

Niemcy : Podpisanie Traktatu akwizgrańskiego
photo
22 stycznia Francja i Niemcy podpisały Traktat akwizgrański, nowy układ o współpracy pozwalający pójść dalej niż to było zapisane w Traktacie elizejskim z 1963 roku. Nowa umowa ma pogłębić współpracę w dziedzinie polityki zagranicznej oraz obrony zewnętrznej i wewnętrznej w obu krajach, aby można było lepiej bronić wspólnych interesów. Kanclerz oświadczyła, iż chce, aby ten traktat był impulsem do "jedności europejskich państw". Wśród innowacji zawartych w tym porozumieniu znajduje się Francusko-Niemiecka Rada Obrony i Bezpieczeństwa jako organ polityczny pilotujący wzajemne zobowiązania, komitet ekspertów gospodarczych do formułowania zaleceń i lepsza współpraca transgraniczna... Więcej
Więcej | Więcej

Hiszpania : Przewodnik na temat cyberbezpieczeństwa
photo
Hiszpański rząd udostępnił online przewodnik na temat różnych niebezpieczeństw związanych z cyberprzestępczością - kradzieży danych, przejęcia stron czy sieci... - oraz sposobów reagowania. Hiszpańska inicjatywa, zrealizowana w partnerstwie publiczno-prywatnym, prezentowana jest jako pierwsza w Europie, która gromadzi na jednym portalu wszystkie te informacje... Więcej

Francja : CNIL karze Google w oparciu o RODO
photo
21 stycznia francuska Komisja Informatyki i Wolności (CNIL) ogłosiła, że ukarała przedsiębiorstwo Google grzywną 50 mln euro, ponieważ nie przestrzega ono ogólnego unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony danych osobowych (RODO), które weszło w Unii Europejskiej w życie w maju ubiegłego roku. To skutek skarg złożonych przez stowarzyszenia None Of Your Business i la Quadrature du Net. CNIL ocenił, że miał miejsce "brak przejrzystości, wystarczającej informacji i brak ważnej zgody na personalizację reklam"... Więcej
Więcej

Grecja : Parlament ratyfikuje porozumienie w sprawie nazwy kraju zawarte z Macedonią
photo
25 stycznia grecki parlament ratyfikował umowę z Prespy w sprawie nowej nazwy Macedonii - "Republiki Macedonii Północnej" (153 głosy za, 146 przeciw). "Historyczny" układ, wynegocjowany przez premierów Macedonii i Grecji Zorana Zaewa i Alexisa Tsiprasa, a podpisany 17 czerwca 2018 roku, kończy 30-letni spór między dwoma sąsiedzkimi krajami oraz otwiera przed Macedonią perspektywy akcesji do Unii Europejskiej i do NATO... Więcej
Więcej

Łotwa : Nowy rząd pod kierownictwem Krišjānisa Kariņša
photo
23 stycznia nowy łotewski rząd, kierowany przez Krišjānisa Kariņša (Nowa Jedność), uzyskał zaufanie parlamentu (Saeimy) - 61 parlamentarzystów było za, 39 przeciw. Dotychczasowy europoseł Kariņš został szefem rządu złożonego z 5 partii: Nowej Partii Konserwatywnej, Ruchu Za!, Sojuszu Narodowego, KPV LV i Nowej Jedności. Rząd składa się z 14 ministrów, w tym 4 kobiet. Jego nominacja to efekt wyborów parlamentarnych 6 października... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Theresa May szuka "planu B" dla porozumienia w sprawie brexitu
photo
21 stycznia brytyjska premier Theresa May zaprezentowała "plan B" w sprawie brexitu, który powinien umożliwić poprawienie porozumienia o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Potwierdziła swoje "czerwone linie", odrzucając zwłaszcza brexit bez porozumienia i drugie referendum, które mogłoby "zaszkodzić spójności społecznej". W tym samym czasie obiecała bardziej słuchać parlamentu w sprawie siatki asekuracyjnej dla irlandzkiej granicy i w sprawie przyszłego porozumienia handlowego między Zjednoczonym Królestwem i Unią Europejską. Głosowanie przewidziano na 29 stycznia... Więcej

Szwajcaria : Światowe Forum Ekonomiczne w Davos
photo
Od 23 do 26 stycznia w Davos (Szwajcaria) odbywało się 49. Światowe Forum Ekonomiczne, którego tematem była rewolucja przemysłowa oparta na cyfryzacji. Rozmowy zdominowały zmiany klimatu i utrata bioróżnorodności. Podobnie obrona multilateralizmu i znaczenia dialogu, których obrońcami była niemiecka kanclerz Angela Merkel oraz chiński wiceprezydent Wang Qishan... Więcej

Rada Europy : Zagwarantowanie swobodnego przejścia na Morzu Azowskim i w Cieśninie Kerczeńskiej
photo
24 stycznia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wyraziło "poważne zaniepokojenie" wzrostem napięcia między Rosją i Ukrainą na Morzu Azowskim i w Cieśninie Kerczeńskiej, które stanowi zagrożenie dla europejskiego bezpieczeństwa. Zgromadzenie zaapelowało do rosyjskich i ukraińskich władz o "zagwarantowanie swobodnego przejścia" w tej strefie i powstrzymanie się od wszelkich kroków "mogących zintensyfikować konflikt i zagrozić bezpieczeństwu w całym regionie"... Więcej
Sytuacja członków opozycji politycznej w Turcji pogarsza się
photo
24 stycznia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy pilnie przedyskutowało "pogorszenie się" sytuacji politycznej w Turcji w zakresie praw i wolności wypowiedzi, wolności zrzeszania się i zgromadzeń członków opozycji politycznej. Przyjęto rezolucję wzywająca tureckie władze do "pełnego [poszanowania] praw członków partii opozycyjnych", "ochrony i poszanowania immunitetu parlamentarnego" oraz "zwolnienia deputowanych i byłych deputowanych, których immunitet został zniesiony w 2016 roku z pogwałceniem norm Rady Europy"... Więcej

NATO : Rada NATO-Rosja
photo
25 stycznia w Brukseli obradowała Rada NATO-Rosja. 29 sojuszników i Rosja dyskutowali o sytuacji na Morzu Azowskim i na wschodzie Ukrainy. Sojusznicy wezwali Rosję do zwolnienia marynarzy i statków zajętych w listopadzie. Rada debatowała również na temat Układu o całkowitej likwidacji pocisków rakietowych pośredniego zasięgu. Sojusznicy zgodzili się, że Rosja naruszyła tę umowę i wezwali ją, by na powrót jej przestrzegała w sposób umożliwiający weryfikację... Więcej
Więcej

WTO : Dyskusje na temat handlu elektronicznego
photo
25 stycznia, podczas nieformalnego posiedzenie ministrów w trakcie Światowego Forum Ekonomicznego w Davos, 75 krajów członkowskich Światowej Organizacji Handlu (WTO), w tym kraje Unii Europejskiej, zdecydowały się posunąć naprzód współpracę handlową i począwszy od marca 2019 roku rozpocząć negocjacje mające na celu stworzenie światowych przepisów w zakresie handlu elektronicznego, "prawdziwie kompletnych i ambitnych". Negocjacje powinny doprowadzić do powstania wielostronnych ram prawnych, które ułatwią i uczynią bezpieczniejszymi zakupy, sprzedaż i dobijanie targu online zarówno dla konsumentów, jak i dla przedsiębiorstw... Więcej
Więcej

Eurobarometr : Postrzeganie antysemityzmu w Europie
photo
Według opracowania Eurobarometru (opublikowanego 22 stycznia) 55% respondentów ze wszystkich państw członkowskich ocenia, że antysemityzm jest problemem w ich kraju. 39% sądzi, że antysemityzm jest na tym samym poziomie co 5 lat temu, a 36%, że się zwiększył. 53% uważa, że ich kraj mierzy się z problemem negacji Shoah (38% jest przeciwnego zdania). 6 Europejczyków na 10 jest zdania, że Shoah nie jest wystarczająco studiowane w szkole. Zdaniem 54% respondentów na to, jak żydzi są w ich kraju postrzegani, ma wpływ konflikt na Bliskim Wschodzie... Więcej
Więcej

Eurostat : Turystyka rozwija się
photo
Według pierwszych szacunków Eurostatu (opublikowanych 23 stycznia) w 2018 roku liczba nocy spędzonych w Unii z powodów biznesowych czy dla przyjemności, przespanych w turystycznych obiektach noclegowych powinna przekroczyć 3,1 mld. W stosunku do 2017 to wzrost o 2,2%... Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat "złotych paszportów i wiz"
photo
23 stycznia Komisja przedstawiła sprawozdanie na temat programów obywatelstwa i ułatwień pobytowych dla inwestorów stosowanych w wielu państwach członkowskich UE. Chodzi o "złote paszporty" lub "złote wizy" umożliwiające inwestorom nabycie obywatelstwa czy zezwolenia na pobyt w tych państwach przy zachowaniu mniej restrykcyjnych kryteriów niż zwykle (brak obowiązku fizycznego rezydowania czy rzeczywistych więzów). W raporcie wskazano zagrożenia, jakie tego rodzaju programy stwarzają dla UE, szczególnie jeśli chodzi o bezpieczeństwo, pranie pieniędzy, uchylanie się od opodatkowania i korupcję. W sprawozdaniu stwierdzono, że brak przejrzystości w funkcjonowaniu tego rodzaju programów i brak współpracy między państwami członkowskimi jeszcze potęgują to ryzyko... Więcej
Brytyjczycy nadal podzieleni w kwestii brexitu
photo
Według raportu "Brexit and Public Opinion 2019", opublikowanego 22 stycznia, żadne rozwiązanie w sprawie brexitu nie ma poparcia większości brytyjskiej populacji. Jednoczy tylko sprzeciw wobec umowy o wyjściu z Unii Europejskiej wynegocjowanej przez premier Theresę May. "Żadna opcja (...) nie wydaje się być jednocześnie popularna i zdolna zakończyć podziały związane z brexitem", oceniono w raporcie... Więcej
Studium na temat pamięci o Shoah
photo
27 stycznia, z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu Uniwersytet w Yale i Grinnell College opublikowały opracowanie zrealizowane dla Europejskiego Związku Judaizmu Postępowego na temat pamięci o Shoah w Europie. W raporcie stwierdzono istnienie zjawiska rewizjonizmu, ale także występującą w wielu krajach tendencję do mierzenia się z przeszłością... Więcej
Wzrost w strefie euro na poziomie bliskim stagnacji
photo
Opublikowane 24 stycznia wskaźniki zaufania szefów przedsiębiorstw w strefie euro rodzą obawy o spowolnienie gospodarki. Poziom ten jest "coraz bliższy stagnacji" i "sygnalizuje bardzo niski wzrost aktywności gospodarczej w regionie", wynika z komunikatu Markit... Więcej
W 2017 roku z Erasmusa+ skorzystało 800 000 osób
photo
24 stycznia Komisja opublikowała swoje roczne sprawozdanie na temat programu Erasmus+, które pokazuje, że w 2017 UE zainwestowała w program kwotę 2,6 mld euro. W porównaniu do 2016 stanowi to wzrost o 13%. W sprawozdaniu podkreślono również, że program staje się coraz bardziej otwarty na osoby ze środowisk defaworyzowanych. Łącznie w 2017 roku w programie udział wzięło 800 000 osób, którym umożliwiono naukę, szkolenie lub wolontariat za granicą. Stanowi to wzrost o 10% w porównaniu do 2016. 160 000 beneficjentów skorzystało z możliwości kształcenia zawodowego, a 158 000 z projektów społeczno-edukacyjnych... Więcej

Kultura : Manifest przeciwko rozrostowi populizmów w Europie
photo
25 stycznia 30 europejskich pisarzy podpisało się pod apelem o ratowanie "europejskiego domu", które "płonie" od populizmów. Europie narodów i "utraconych tożsamości" przeciwstawiają oni "cywilizację" oraz zachowanie "demokracji i jej wartości". W związku ze zbliżającymi się majowymi wyborami europejskimi wzywają obywateli do mobilizacji, by integracja europejska była kontynuowana... Więcej
Więcej
Festiwal Vinterjazz w Danii
photo
Od 1 do 24 lutego w Danii - od Skagen na północy po Flensborg na południu, od Fanø na zachodzie po Bornholm na wschodzie - odbędzie się ponad 600 koncertów w ramach międzynarodowego festiwalu Vinterjazz... Więcej
Festiwal Muzyki Filmowej w Pradze
photo
Od 1 do 4 lutego Praga gości najsławniejszych kompozytorów muzyki filmowej w ramach festiwalu tej muzyki. Rozpocznie się on koncertem Johna Powella, kompozytora muzyki do filmu "Solo: A Star Wars story", który wykona swoją muzykę razem z Orkiestrą Filharmonii w Pradze... Więcej
Bill Viola i Michał Anioł w Królewskiej Akademii Sztuki w Londynie
photo
Do 31 marca Królewska Akademia Sztuki w Londynie po raz pierwszy łączy amerykańskiego filmowca Billa Violę i Michała Anioła. Tytuł wystawy "Życie, śmierć, renesans" przywołuje uniwersalne tematy, nad którymi obaj artyści pracowali w odstępach wielu wieków... Więcej
Rembrandt i holenderski złoty wiek
photo
350 lat po śmierci Rembrandta Holandia celebruje życie i dziedzictwo holenderskiego malarza wystawami w całym kraju. Zaprezentują one panoramę jego dzieł i bogactwo holenderskiego złotego wieku. Od 31 stycznia do 15 września Muzeum Mauritshuis w Hadze wystawia 18 obrazów Rembrandta lub jemu przypisywanych... Więcej
Targi Sztuki BRAFA w Brukseli
photo
Do 3 lutego w Brukseli odbywa się BRAFA (Brussels Art Fair). Na targach obecnych będzie ponad 130 wystawców, galerie sztuki i marszandzi. Zaprezentują dzieła rozmaitych gatunków - dawne malarstwo, ceramikę, komiksy czy sztukę plemienną. Codziennie proponowane są "Arts Talks" z udziałem ekspertów ze świata sztuki... Więcej
Picasso, okres niebieski i różowy w Fundacji Beyelerów
photo
Od 3 lutego do 26 maja Fundacja Beyelerów gromadzi w Bazylei szereg obrazów Pabla Picasso z okresu niebieskiego i różowego. Po raz pierwszy w Europie wystawiono jednocześnie obfity zbiór obrazów i rzeźb Picassa wykonanych w latach 1901-1906... Więcej
Festiwal Opera Rara w Krakowie
photo
Od 31 stycznia do 17 lutego festiwal Opera Rara w Krakowie prezentuje wielkie dzieła operowe grane zgodnie z duchem epoki przez największych muzyków. Współorganizatorem festiwalu jest Capella Cracoviensis, zawodowy muzyczny ensemble wyspecjalizowany w muzyce dawnej granej na instrumentach z epoki... Więcej

28sty.
28 stycznia

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

29sty.
29 stycznia

Londyn

Głosowanie Izby Gmin w sprawie brexitu

30sty.
30-31 stycznia

Bukareszt

Nieformalne posiedzenie ministrów obrony

Bruksela

Minisesja plenarna Parlamentu Europejskiego

31sty.
31 stycznia - 1 lutego

Bukareszt

Nieformalne posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020