Biuletyn n°834

Open panel Open panel
Biuletyn n°834
Biuletyn
wtorek, 12 lutego 2019
numer 834
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Autor : Olivier de Laroussilhe
Olivier de Laroussilhe
Polityka handlowa Unii Europejskiej zawdzięcza swoją skuteczność swojej federalnej strukturze i koncepcji podzielanej przez państwa członkowskie. W ten sposób Europa jest ważnym podmiotem światowego handlu i największym światowym eksporterem usług. Ale gra światowego handlu zmieniła się pod wpływem konkurencji ze strony państw wschodzących i nieufności opinii publicznej w rozwiniętych gospodarkach. Załamanie multilateralizmu odbija się na Europie, zaangażowanej w ideę stosunków międzynarodowych opartych na regułach. W obliczu międzynarodowych wyzwań i aby przekonać obywateli podczas wyborów europejskich, Unia Europejska musi na nowo wymyślić swoją politykę handlową. Żeby zachowała czołowe miejsce na rynkach, trzeba do tego dodać politykę społeczną i politykę przemysłową.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Powiedzieliście konkurecja?
photo
Jean-Dominique Giuliani powraca do wyzwań, jakie stoją przed przyszłą unijną polityką ds. konkurencji po decyzji Komisji w sprawie fuzji Alstom-Siemens... Więcej

Wybory : Wybory parlamentarne w Estonii 3 marca
photo
3 marca 958 571 Estończyków ma wybrać 101 deputowanych Riigikogu, jedynej izby parlamentu. Oficjalnie w wyborach kandyduje 1099 osób z 10 partii politycznych i 16 kandydatów niezależnych. Według ostatniego sondażu (przeprowadzonego przez instytut Kantar Emor w dniach 24-29 stycznia) zwycięży Partia Reform (ER), która zdobędzie 26,3% głosów. Wyprzedzi Partię Centrum (K), która ma uzyskać 24,4% głosów. Konserwatywna Partia Ludowa (EKRE) ma zająć 3. miejsce (18,2% głosów). Partia Socjaldemokratyczna może liczyć na 9,7%, Pro Patria na 7,5%, a nowe ugrupowanie Estonia 200 na 7,2%... Więcej

Fundacja : Atlas permanent de l'Union européenne
photo
W kontekście zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana opublikowała nowe wydanie "Atlas permanent de l'Union européenne". Publikacja ta proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii i każdego z jej państw członkowskich. Umożliwia ona każdemu czytelnikowi sięgniecie w dowolnej chwili po najświeższe i obiektywne informacje polityczne oraz statystyczne. Książka dostępna jest w wersji drukowanej na stronie Fundacji i w księgarniach, a także w wersji cyfrowej... Więcej
Wybory europejskie: portal, by wiedzieć wszystko
photo
Od 23 do 26 maja ponad 300 mln Europejczyków będzie wybierać swoich 705 eurodeputowanych na kolejnych 5 lat. Podobnie jak w trakcie poprzednich wyborów, Fundacja Roberta Schumana uruchomiła stronę internetową pozwalającą lepiej zrozumieć to głosowanie i śledzić kampanię wyborczą w 27 państwach członkowskich... Więcej

Komisja : Odrzucenie fuzji Alstomu i Siemensa
photo
6 lutego Komisja Europejska zawetowała projekt stworzenia na szczeblu europejskim giganta przemysłu kolejowego poprzez fuzję francuskiej grupy Alstom i niemieckiej grupy Siemens. Zdaniem komisarz ds. konkurencji Margrethe Vestager fuzja ta przypieczętowałaby wzrost cen systemów sygnalizacji i szybkich pociągów nowej generacji. Po tej decyzji ministrowie gospodarki Francji i Niemiec zarzucili Komisji, że nie broni polityki przemysłowej na miarę potęgi technologicznej Unii Europejskiej... Więcej
Więcej
Zalecenia na rzecz sieci "zdrowia online"
photo
6 lutego Komisja opublikowała zalecenia dla państw członkowskich dotyczące utworzenia bezpiecznego systemu, który umożliwi obywatelom dostęp do ich elektronicznej dokumentacji zdrowotnej we wszystkich krajach UE... Więcej
Ocena kodeksu postępowania w zakresie nielegalnych treści online
photo
4 lutego Komisja opublikowała 4. ocenę unijnego kodeksu postępowania, podpisanego m.in. przez Facebooka, Microsoft, Twittera i Youtube'a, by zapobiegać szerzeniu się nienawistnego języka o zabarwieniu rasistowskim i ksenofobicznym. Ewaluacja pokazuje, że przedsiębiorstwa z branży IT rozpatrują obecnie 89% zgłoszeń dotyczących treści w ciągu 24 godzin i usuwają 72% treści uznanych za nielegalne nawoływanie do nienawiści (w porównaniu do odpowiednio 40% i 28% w roku 2016, kiedy wprowadzono kodeks). Niemniej jednak przedsiębiorstwa powinny się wykazać większą przejrzystością odnośnie usuwania i powiadamiania oraz dopracować przekazywanie informacji zwrotnych użytkownikom... Więcej
Zimowe prognozy gospodarcze
photo
7 lutego Komisja opublikowała swoje prognozy gospodarcze. Przewiduje, że rok 2019 będzie siódmym z rzędu, w którym unijna gospodarka odnotuje wzrost, ale wolniejszy niż oczekiwano (szczególnie w Niemczech, w Holandii i we Włoszech). Powodem są czynniki zewnętrzne, takie jak napięcia handlowe, strach przed kolejnym kryzysem finansowym czy przed nieuporządkowanym brexitem oraz spowolnienie w krajach rozwijających się. W 2019 roku wzrost powinien wynieść 1,5%, a w 2020 1,7% (prognoza jesienna mówiła o 1,9% w 2019 i 1,8% w 2020). W strefie euro PKB powinno wzrosnąć o 1,3% w 2019 i o 1,6% w 2020... Więcej
Więcej

Rada : Porozumienie między państwami członkowskimi w sprawie praw autorskich
photo
8 lutego rumuńska prezydencja w Radzie otrzymała poparcie państw członkowskich dla nowego kompromisowego dokumentu, firmowanego przez Francję i Niemcy, a dotyczącego praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym. Kompromis dotyczy wyjątków od art. 13, który przewiduje nakłanianie platform takich jak Youtube do lepszego wynagradzania twórców i zobowiązuje je do wycofywania treści, które nie były przedmiotem umowy licencyjnej między artystą i platformą. Stanowisko Rady zostało wyjaśnione, a więc negocjacje z Parlamentem mogą zostać wznowione... Więcej
Więcej
Porozumienie w sprawie funduszy inwestycyjnych i instrumentów pochodnych
photo
5 lutego Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie poprawienia istniejących regulacji dotyczących pozagiełdowego rynku instrumentów pochodnych oraz w sprawie nowych przepisów umożliwiających łatwiejszy dostęp do funduszy inwestycyjnych, w tym w innych państwach członkowskich. Propozycje te są częścią Planu działania na rzecz unii rynku kapitałowego... Więcej
Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy o warunkach pracy
photo
7 lutego Parlament i Rada osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie nowej dyrektywy mającej stworzyć bardziej przejrzyste i przewidywalne warunki pracy, w szczególności dla pracowników niezatrudnionych na pełnym etacie na umowach bezterminowych. Wszyscy pracownicy będą znać swoje prawa i obowiązki od początku zatrudnienia. Np. osób pracujących na wezwanie nie będzie już można zwolnić, jeżeli powiadomione w ostatniej chwili odmówią wykonania pracy... Więcej
Porozumienie w sprawie systemów informacyjnych na granicach
photo
5 lutego Parlament i Rada osiągnęły porozumienie w sprawie nowych instrumentów służących poprawieniu interoperacyjności między unijnymi systemami informacyjnymi w dziedzinie bezpieczeństwa, migracji i zarządzania granicami. Porozumienie przewiduje europejski portal wyszukiwania, który pozwoli właściwym organom dokonywać kwerend w kilku systemach informacyjnych, wspólny serwis kojarzenia danych biometrycznych i poprawienie dostępu dla sił porządkowych państw członkowskich. Porozumienie nie zmienia istniejących przepisów dotyczących ochrony praw podstawowych, w szczególności dotyczących magazynowania i wykorzystywania danych osobowych... Więcej
Porozumienie w sprawie dyrektywy gazowej
photo
8 lutego, po francusko-niemieckim kompromisie, przedstawiciele państw członkowskich upoważnili prezydencję Rady do rozpoczęcia rozmów z Parlamentem Europejskim w sprawie zmiany dyrektywy gazowej. Jej celem jest to, by przepisami regulującymi wewnętrzny rynek gazu w UE objęte były także gazociągi łączące państwa członkowskie z państwami trzecimi w granicach terytorium państw członkowskich i w obrębie ich wód terytorialnych. Propozycja przewiduje również możliwość udzielenia derogacji istniejącym gazociągom, jak i Nord Stream 2... Więcej
Porozumienie w sprawie sektora morskiego na wypadek brexitu bez umowy
photo
8 lutego Parlament i Rada osiągnęły prowizoryczne porozumienie w sprawie propozycji, która ma zapewnić nowe połączenia morskie między Irlandią i innymi państwami członkowskimi Unii Europejskiej w wypadku, gdy Zjednoczone Królestwo opuści Unię bez umowy. Porozumienie umożliwi zapewnienie ciągłości inwestycji i da jasność prawną. Teraz musi zostać formalnie zaaprobowane przez dwie wspomniane instytucje... Więcej
Konkluzje Eurogrupy
photo
11 lutego, podczas posiedzenia Eurogrupy, ministrowie finansów strefy euro przedyskutowali rezultaty misji monitorujących po zakończeniu programów pomocy finansowej w Irlandii i w Portugalii. Jednomyślnie poparli kandydaturę prezesa irlandzkiego banku centralnego Philipa Lane'a na wakujące stanowisko dyrektora Europejskiego Banku Centralnego. Ministrowie przeanalizowali zimowe prognozy gospodarcze Komisji. Kontynuacja obrad w formacie obejmującym ministrów spoza strefy euro dotyczyła pogłębienia unii gospodarczej i walutowej, a zwłaszcza instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności (budżetu strefy euro)... Więcej
Więcej | Więcej
Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych i sprawiedliwości
photo
7 i 8 lutego ministrowie spraw wewnętrznych i sprawiedliwości obradowali w Bukareszcie. Przedyskutowali potencjalne instrumenty podziału migrantów, które można by ustanowić w oczekiwaniu na reformę rozporządzenia dublińskiego w sprawie systemu azylowego. Ministrowie wymienili poglądy na temat sposobów uczynienia strefy Schengen skuteczniejszą w świetle wyzwań terrorystycznych i migracyjnych. Przedyskutowali współpracę policyjną (zwłaszcza dzielenie się danymi cyfrowymi) i zwalczanie terroryzmu. Omówili możliwości rozwinięcia współpracy sądowej w sprawach cywilnych, handlowych i karnych. Skoncentrowali się w szczególności na uzyskiwaniu dowodów elektronicznych w sprawach karnych... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Afryka-Europa: założenie afrykańskiego obserwatorium handlu
photo
9 lutego Komisja Europejska, Unia Afrykańska i Centrum Handlu Międzynarodowego (CCI) uzgodniły stworzenie afrykańskiego obserwatorium handlu. Unia Europejska uczestniczy w projekcie w kwocie 4 mln euro z tytułu programu ogólnoafrykańskiego. Obserwatorium umożliwi zbieranie i analizowanie transgranicznych przepływów handlowych... Więcej
Więcej |

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok dotyczący polityki świadczeń socjalnych
photo
W orzeczeniu opublikowanym 7 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii ocenił, że osoba żyjąca w państwie członkowskim nie musi wykonywać w tym państwie pracy najemnej, by móc skorzystać ze świadczeń rodzinnych na swoje dzieci zamieszkujące w innym państwie członkowskim... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Emisje samochodowe pod lepszą kontrolą
photo
Jak wynika z raportu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (opublikowanego 7 lutego) po aferze "Dieselgate" ulepszono unijne prawodawstwo w zakresie emisji przez pojazdy. W sprawozdaniu podkreślono, że skuteczność prawa zależeć będzie od jego stosowania przez państwa członkowskie, że producenci mogą znaleźć sposoby na obejście wymogów w ramach nowo wprowadzonych systemów badań oraz że ze względu na duże koszty tych badań niezależne podmioty trzecie mogą prowadzić je na ograniczoną skalę... Więcej

Europejskie agencje : Udane wystrzelenie Ariane 5
photo
W swoim pierwszym starcie w 2019 roku rakieta Ariane 5 umieściła na orbicie 2 satelitów telekomunikacyjnych - jednego dla Indyjskiej Agencji Kosmicznej Isro oraz jednego wspólnego satelitę Cypru, Grecji i Arabii Saudyjskiej. Rakieta wystrzelona została z Centrum Kosmicznego w Kourou w Gujanie Francuskiej. W 2019 roku przewidziano jeszcze 4 inne starty Ariane 5... Więcej

Niemcy : Wizyta Angeli Merkel w Japonii
photo
4 i 5 lutego niemiecka kanclerz Angela Merkel przebywała z wizytą w Japonii, w trakcie której spotkała się z japońskim premierem Shinzo Abe i cesarzem Akihito. Wyraziła zadowolenie z umowy o partnerstwie gospodarczym UE-Japonia, która właśnie weszła w życie. Dwoje przywódców potwierdziło wspólną wolę pogłębienia relacji między dwoma krajami, a także swoje poparcie dla wolnego handlu i międzynarodowego multilateralizmu... Więcej
Angela Merkel spotyka się z Grupą Wyszehradzką
photo
W kontekście 30. rocznicy upadku muru berlińskiego niemiecka kanclerz Angela Merkel spotkała się ze swoimi odpowiednikami z Polski, Czech, Słowacji i Węgier - Mateuszem Morawieckim, Andrejem Babiszem, Peter Pellegrinim i Viktorem Orbánem przy okazji szczytu Grupy Wyszehradzkiej 7 lutego w Bratysławie. Omówiono europejskie ramy finansowe na lata 2021-2027, wybory europejskie, przyszłość Unii i zmiany w europejskim społeczeństwie... Więcej
Więcej
Ograniczenie przetwarzania danych użytkowników Facebooka
photo
7 lutego niemiecki organ ds. konkurencji nałożył na Facebooka poważne ograniczenia w dziedzinie przetwarzania danych użytkowników, aby nie uzależniać korzystania z usług Facebooka od zgody użytkownika na zbieranie jego danych, w tym na stronach posiadających przycisk Facebooka "Lubię to" lub stronach, które wykorzystują jego narzędzia analityczne... Więcej
Więcej

Francja : Zapoczątkowanie francusko-niemieckiego sytemu walki powietrznej
photo
6 lutego panie minister obrony Francji i Niemiec Florence Parly i Ursula von der Leyen rozpoczęły pierwszy etap budowy przyszłego systemu walki powietrznej SCAF, który powinien do 2040 roku zastąpić myśliwce Rafale i Eurofighter. Panie minister powiadomiły Dassault Aviation i Airbus o kontrakcie na opracowanie struktury i koncepcji SCAF na kwotę 65 mln euro w ciągu 2 lat. Polityczki przypomniały, że projekt jest otwarty dla wszystkich europejskich krajów. Hiszpania, będąca już obserwatorem w tym programie, powinna wkrótce do niego dołączyć... Więcej

Grecja : Głosowanie parlamentu w sprawie akcesji Macedonii Północnej do NATO
photo
Po podpisaniu protokołu akcesji Macedonii Północnej do Traktatu Północnoatlantyckiego 6 lutego, Grecja stała się pierwszym krajem, który ten protokół ratyfikował (8 lutego). Padły 153 głosy za, 140 przeciw, a 1 osoba wstrzymała się. Ta ratyfikacja to ostatni etap wdrażania porozumienia z Prespy w sprawie nazwy, które przemianowało Republikę Macedonii na Macedonię Północną... Więcej

Irlandia : Wizyta premiera w Brukseli
photo
6 lutego, podczas wizyty irlandzkiego premiera Leo Varadkara, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker stwierdzili, że umowa o wyjściu Zjednoczonego Królestwa "nie jest otwarta do negocjacji". W oczekiwaniu na nowe propozycje brytyjskiej premier Theresy May (była w Brukseli 7 lutego) potwierdzili, że "Unia będzie w dalszym ciągu szukać porozumienia w sprawie uporządkowanego wyjścia Zjednoczonego Królestwa", przygotowując się na scenariusz brexitu bez umowy... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Dalsze rozmowy w sprawie brexitu
photo
7 lutego, na zakończenie spotkania w Brukseli z brytyjską premier Theresą May, przewodniczący Komisji Jean-Claude Juncker potwierdził, że Unia Europejska nie "otworzy na powrót umowy o wyjściu" Zjednoczonego Królestwa, ale może zmodyfikować treść deklaracji politycznej w sprawie przyszłych relacji. Dwoje przywódców zapowiedziało, że zbiorą się ich zespoły negocjacyjne. Spróbują znaleźć skuteczne i akceptowalne rozwiązania na rzecz brexitu. A May będzie mogła się zwrócić o przedłużenie okresu negocjacji z tytułu art. 50... Więcej
Więcej | Więcej

Ukraina : Ukraina wpisuje cel akcesji do UE i do NATO do swojej konstytucji
photo
7 lutego ukraiński parlament przyjął poprawkę do ukraińskiej konstytucji zaproponowaną przez prezydenta Petro Poroszenkę, która potwierdza "strategiczną orientację Ukrainy na pełną akcesji do UE i NATO". Na kilka tygodni przed wyborami prezydenckimi (przewidzianymi na 31 marca) głosowanie podkreśla "nieodwracalność [ukraińskiego] wyboru integracji euro-atlantyckiej", ocenił przewodniczący parlamentu Andrij Parubij... Więcej
Więcej

Rada Europy : Wizyta hiszpańskiego premiera
photo
7 lutego przewodniczący hiszpańskiej Rady Ministrów Pedro Sanchez udał się do Strasburga, do Rady Europy, by podyskutować tam na temat unijnych wyzwań, w szczególności migracyjnych, a także kwestii związanych z miejscem Rosji w tej instytucji... Więcej
Więcej
Raport MONEYVAL na temat Litwy
photo
8 lutego MONEYVAL, organ nadzorczy Rady Europy ds. zwalczania prania pieniędzy, opublikował raport na temat Litwy, w którym zdecydował on o zastosowaniu wobec kraju procedury wzmocnionego nadzoru (po procedurze regularnego nadzoru uruchamianej, gdy znaczna liczba priorytetowych działań nie została podjęta na czas). MONEYVAL zaprasza kraj do złożenia raportu do połowy 2020 roku. Wzywa litewskie władze do większego zrozumienia dla zagrożeń, jakimi są pranie kapitałów i finansowanie terroryzmu... Więcej

NATO : Podpisanie protokołu akcesji Macedonii Północnej
photo
Po ratyfikacji umowy z Grecją w sprawie nowej nazwy Macedonii, przedstawiciele 29 państw członkowskich NATO podpisali 6 lutego protokół akcesji Macedonii Północnej do Traktatu Północnoatlantyckiego. Kraj stanie się pełnoprawnym członkiem NATO po ratyfikacji protokołu we wszystkich państwach członkowskich, zgodnie z krajowymi procedurami... Więcej

Opracowania/raporty : Unia Europejska zyskuje na wojnie celnej Stany Zjednoczone-Chiny
photo
Według studium przygotowanego przez Konferencję Narodów Zjednoczonych ds. Handlu i Rozwoju (UNCTAD), opublikowanego 4 lutego, wprowadzenie przez Waszyngton i Pekin wzajemnych ceł na niektóre produkty z pewnością wywołało spadek wymiany między dwoma potęgami z korzyścią dla zagranicznych przedsiębiorstw działających na ich rynku i ze stratą dla firm krajowych. Zasadniczo wielcy beneficjenci chińsko-amerykańskich napięć handlowych to kraje należące do Unii Europejskiej. UNCTAD obliczyło przyrost ich eksportu wywołany przez spór celny między Waszyngtonem i Pekinem na 70 mld dolarów (+50 mld w eksporcie za Atlantyk, +20 mld w eksporcie na rynek chiński)... Więcej
Więcej
Napływ do Europy przez Morze Śródziemne
photo
Według danych Międzynarodowej Organizacji ds. Migracji (OIM), opublikowanych 5 lutego, w ciągu pierwszych 34 dni 2019 roku drogą morską do Europy dostało się 6 413 migrantów i uchodźców. To spadek o 17% w stosunku do 7 499 osób, które dotarły w tym samym okresie w roku ubiegłym... Więcej
Zanieczyszczenie: najbardziej narażeni są najbiedniejsi i najsłabsi
photo
W opublikowanym 4 lutego sprawozdaniu Europejska Agencja Środowiska ostrzega, że najbiedniejsze i najbardziej wrażliwe osoby - dzieci, seniorzy - są najbardziej narażeni na zanieczyszczanie atmosferyczne i hałas także w Europie. Mieszcząca się w Kopenhadze agencja publikuje po raz pierwszy w ciągu 25 lat swojego istnienia "analizę rozpoznawczą" o relacjach między nierównościami społeczno-gospodarczymi i nierównościami środowiskowymi... Więcej

Kultura : 350. rocznica śmierci Rembrandta w Holandii
photo
Holandia dedykuje rok 2019 350. rocznicy śmierci Rembrandta. Rijksmuseum w Amsterdamie zaprasza na szeroką retrospektywę obrazów i rysunków tego artysty, która potrwa od 15 lutego do 10 czerwca. Także w Hadze poświęcono mu wystawę w muzeum Mauritshius, czynną do 15 września... Więcej
Więcej
Pierre Bonnard w Tate Museum
photo
Tate w Londynie po raz pierwszy zaprasza na wystawę malarza nabisty Pierre'a Bonnarda, podkreślającą szczególnie jego grę kolorów. Ekspozycja czynna jest do 6 maja... Więcej
"Giorgio de Chirico. U początków belgijskiego surrealizmu" w Mons
photo
Od 16 lutego do 2 czerwca Muzeum Sztuk Pięknych w Mons prezentuje wystawę "Giorgio de Chirico. U początków belgijskiego surrealizmu: Magritte, Delvaux, Graverol" jako dialog między 3 ważnymi postaciami belgijskiego surrealizmu i ich wzorem - włoskim artystą De Chiricą, jednym z pionierów nowoczesnej sztuki i metafizycznego malarstwa w Europie... Więcej
"Markus Lüperz. Impresje" w Lipsku
photo
Do 28 kwietnia wystawa zatytułowana "Markus Lüperz. Impresje" (prezentowana w Muzeum Sztuk Graficznych w Lipsku we współpracy z galerią Beckner w Düsseldorfie) pokazuje ponad 30 lat rycin autorstwa niemieckiego artysty. Tematami są człowiek i natura powiązane z antykiem i renesansem, literaturą i muzyką... Więcej
"Talizman" Sérusiera
photo
Do 2 czerwca Muzeum Orsay zaprasza na wystawę obrazu "Talizman" Paula Sérusiera (1888), uważanego za manifest nabistów preferujących do celów przedstawienia natury abstrakcję i kolory od malarstwa mimetycznego... Więcej

11lut.
11 lutego

Buksela

Posiedzenie Eurogrupy

11lut.
11-14 lutego

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

12lut.
12 lutego

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

14lut.
14-15 lutego

Bruksela

Posiedzenie ministrów obrony NATO

18lut.
18 lutego

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

18lut.
18-19 lutego

Bruksela

Rada ds. Konkurencyjności

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: