Biuletyn n°836

Open panel Open panel
Biuletyn n°836
Biuletyn
wtorek, 26 lutego 2019
numer 836
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Migracja w centrum szczytu między Unią Europejską i Ligą Państw Arabskich
Autor : Jean-Pierre Garson
Jean-Pierre Garson
Po raz pierwszy szczyt między Unią Europejską i Ligą Państw Arabskich w dniach 24 i 25 lutego poświęcony zostanie w części poprawieniu współpracy w dziedzinie kontroli przepływów migracyjnych. Trzeba jednak zobaczyć, czy wpisze się on w perspektywę średniookresową z precyzyjnymi, ambitnymi i realnymi do osiągnięcia celami, aby wzmocnić międzynarodową współpracę w dziedzinie migracji i rozwoju.
Więcej
Fundacja : Atlas permanent de l'Union européenne
photo
W kontekście zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana opublikowała nowe wydanie "Atlas permanent de l'Union européenne". Publikacja ta proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii i każdego z jej państw członkowskich. Dzięki niej każdy czytelnik może w dowolnej chwili sięgnąć po najświeższe i obiektywne informacje polityczne oraz statystyczne. Książka dostępna jest w wersji drukowanej na stronie Fundacji i w księgarniach, a także w wersji cyfrowej... Więcej
Wybory europejskie: portal, by wiedzieć wszystko
photo
Od 23 do 26 maja 2019 roku ponad 300 mln Europejczyków będzie wybierać swoich 705 eurodeputowanych na kolejnych 5 lat. Podobnie jak w trakcie poprzednich wyborów, Fundacja Roberta Schumana uruchomiła stronę internetową pozwalającą lepiej zrozumieć to głosowanie i śledzić kampanię wyborczą w 27 państwach członkowskich... Więcej

Komisja : Kampania informacyjna na temat ceł na wypadek no deal
photo
18 lutego Komisja Europejska rozpoczęła kampanię informacyjną skierowaną do unijnych przedsiębiorstw, zwłaszcza MŚP, dotyczącą ceł i podatków pośrednich np. VAT-u. Kampania ta ma przygotować firmy na brexit bez umowy. Zachęca je, by oceniły swoje zasoby ludzkie i możliwości techniczne, zaplanowały uzyskanie rozmaitych pozwoleń i wpisów do rejestru do celów celnych, żeby ułatwić swoją działalność handlową oraz by nawiązały kontakt ze swoimi władzami krajowymi... Więcej

Parlament : Kongres i manifest Partii Europejskich Socjalistów
photo
Podczas kongresu w Madrycie (odbywającego się w dniach 22 i 23 lutego) Partia Europejskich Socjalistów przyjęła swój manifest na majowe wybory europejskie. Program skupia się na 7 zobowiązaniach, w tym Europie wolnej i demokratycznej, planie dla młodych, większej równości kobiet i mężczyzn oraz zrównoważonej Europie. Liderem listy wyborczej tego ugrupowania jest Holender Frans Timmermans, obecny wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej... Więcej
Więcej
Manifest w sprawie przyszłej Europy społecznej
photo
Z inicjatywy Mutualité française 9 innych europejskich towarzystw ubezpieczeń wzajemnych oraz Międzynarodowe Stowarzyszenie Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych (AIM) opublikowały manifest na rzecz Europy bardziej społecznej, solidarnej i inkluzywnej. W perspektywie majowych wyborów europejskich sygnatariusze zainicjowali także otwarty kwestionariusz dla obywateli dotyczący przyszłości Europy i tematu zdrowia, a także platformę Place de la Santé... Więcej
Więcej

Rada : Konkluzje Rady ds. Konkurencyjności
photo
18 i 19 lutego ministrowie ds. konkurencyjności dyskutowali na temat wpływu sztucznej inteligencji na konkurencyjność europejskiego przemysłu. Podkreślili konieczność wykorzystywania i rozwoju sztucznej inteligencji w Europie. Ministrowie debatowali na temat roli przemysłu w zmniejszaniu emisji CO2 i sposobów lepszego uwzględniania konkurencyjności w ramach semestru europejskiego. Podsumowali również program Horyzont Europa... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych
photo
19 lutego ministrowie do spraw europejskich podsumowali negocjacje wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Przygotowywali marcowe posiedzenie Rady Europejskiej, skoncentrowane na wzroście, zatrudnieniu, zmianach klimatu i przygotowaniach do szczytu UE-Chiny 9 kwietnia. Ministrowie wymienili opinie na temat opublikowanego w styczniu komunikatu Komisji "W kierunku zrównoważonej Europy 2030" oraz na temat toczących się przeciwko Węgrom i Polsce procedur z tytułu art. 7. Ministrowie przyjęli wnioski dotyczące stosunków UE-Szwajcaria oraz narzędzi mających zagwarantować wolne i uczciwe wybory europejskie... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów handlu
photo
Europejscy ministrowie handlu, obradujący 21 i 22 lutego w Bukareszcie, przedyskutowali reformę Światowej Organizacji Handlu, szczególnie Organu Apelacyjnego ds. rozwiązywania sporów, a także stosunki handlowe UE-Stany Zjednoczone. Uzgodnili, że kontynuowane będą rozmowy na szczeblu politycznym służące przyjęciu mandatu negocjacyjnego w sprawie umowy handlowej z Waszyngtonem... Więcej
Więcej
Porozumienie polityczne w sprawie InvestEU
photo
21 lutego Rada przyjęła stanowisko w sprawie InvestEU - propozycji Komisji, by połączyć w jednym programie 14 istniejących obecnie różnych instrumentów finansowych. Celem jest wsparcie inwestycji w Unii. Dokument Rady przewiduje także możliwość, aby państwa członkowskie przekierowywały do InvestEU niektóre środki przypadające im z funduszy spójnościowych, zwiększając rezerwy unijnej gwarancji... Więcej
Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie Europejskiego Funduszu Obronnego
photo
20 lutego Rada i Parlament osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie Europejskiego Funduszu Obronnego, który będzie operacyjny w 2021 roku. Przyczyni się do rozwoju przemysłu w sektorze obrony i strategicznej autonomii Unii Europejskiej. Fundusz sfinansuje poprzez subwencje wspólne projekty badawcze i projekty realizowane w ramach stałej współpracy strukturalnej (PESCO). Teraz porozumienie musi zostać formalnie przyjęte przez obu legislatorów - Radę i Parlament... Więcej
Stanowisko w sprawie rozporządzenia o Frontexie
photo
20 lutego Rada uzgodniła stanowisko dotyczące rozporządzenia w sprawie Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex). Kadry Frontexu zostaną wzmocnione (10 000 osób do 2027 roku), podobnie jego wyposażenie. Jego mandat zostanie poszerzony, tak by agencja mogła wspierać działania państw członkowskich (pod warunkiem ich zgody) w dziedzinie ochrony granic, powrotów i współpracy z krajami trzecimi. Nowo zaproponowane przepisy włączą do Frontexu europejski system nadzorowania granic (EUROSUR). Teraz rozpoczną się negocjacje z Parlamentem... Więcej
Potwierdzenie reformy kodeksu wizowego
photo
20 lutego Rada potwierdziła porozumienie dotyczące rewizji kodeksu wizowego. Dzięki nowym przepisom procedury mają być szybsze i jaśniejsze, zwłaszcza dzięki elektronicznym podpisom na formularzach. Opłata wizowa wzrośnie do 80 euro, aby pokrywała koszty rozpatrzenia wniosku. Rozporządzenie wprowadza nowy mechanizm oceny współpracy krajów trzecich w dziedzinie readmisji nielegalnych migrantów... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie handlu online
photo
20 lutego Rada zatwierdziła porozumienie z Parlamentem Europejskim na temat przejrzystości działalności handlowej za pośrednictwem platform internetowych. Projekt regulacji służy uproszczeniu ogólnych warunków i uczynieniu ich bardziej zrozumiałymi, a także wprowadza system dochodzenia roszczeń, gdy warunki te nie są przestrzegane... Więcej
Wstępne porozumienie na rzecz zmniejszenia emisji CO2 przez ciężarówki
photo
19 lutego Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie, w którym po raz pierwszy ustalono wiążące cele redukcji emisji CO2 dla pojazdów ciężkich. Do 2025 roku nowe samochody ciężarowe powinny zredukować emisje CO2 w stosunku do 2019 o 15%, a do 2030 o 20%. Porozumienie wzmacnia system zachęt do pojazdów o zerowych i niskich emisjach (ZLEV) w sektorze pojazdów ciężkich. Teraz dokument muszą zatwierdzić Rada i Parlament. Uzupełni on przyjęte w 2018 roku rozporządzenie w sprawie nadzoru i deklarowania emisji CO2 przez pojazdy ciężkie... Więcej
Zachowanie praw w dziedzinie zabezpieczenia społecznego w przypadku brexitu bez umowy
photo
22 lutego Rada zaaprobowała projekt rozporządzenia w sprawie środków awaryjnych w dziedzinie koordynacji zabezpieczenia społecznego na wypadek wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE bez umowy. Środki te pozwolą zachować pewne prawa obywateli unijnych i brytyjskich do zabezpieczenia społecznego. Teraz dokument musi rozpatrzyć Parlament Europejski... Więcej
Ciągłość w sektorze lotnictwa w przypadku brexitu bez umowy
photo
19 lutego Rada zawarła z Parlamentem wstępne porozumienie w sprawie środków ograniczających perturbacje w sektorze lotniczym w przypadku brexitu bez umowy. Dzięki porozumieniu brytyjscy przewoźnicy posiadający licencję będą mogli świadczyć podstawowe usługi transportu powietrznego między Zjednoczonym Królestwem i UE. Specjalny mechanizm gwarantuje ciągłość regularnych lotów przez 7 miesięcy. Rozporządzenie musi jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Parlament i Radę. Będzie stosowane do czasu wejścia w życie umowy o transporcie lotniczym ze Zjednoczonym Królestwem lub do 30 marca 2020 roku. Poza tym, 22 lutego Rada zaaprobowała projekt rozporządzenia mający zagwarantować, że pewne certyfikaty bezpieczeństwa lotniczego pozostaną ważne w przypadku brexitu bez umowy... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Przedłużenie misji EUCAP Sahel Mali
photo
21 lutego Unia Europejska ogłosiła, iż przedłuża do 14 stycznia 2021 roku misję EUCAP Sahel Mali, której przyznała dodatkowy budżet w wysokości 67 mln euro. Misja ma pomagać malijskim władzom we wdrażaniu prowadzonej przez rząd reformy w sektorze bezpieczeństwa. Prowadzi szkolenia i strategiczne doradztwo, kształci siły bezpieczeństwa wewnętrznego. Misja rozpoczęła się 15 kwietnia 2014 roku... Więcej
Szczyt UE-Liga Państw Arabskich
photo
Przywódcy Ligi Państw Arabskich i UE zgromadzili się w dniach 24-25 lutego na szczycie w Szarm el-Szejk. Uzgodnili, że będą ściślej współpracować, by przezwyciężyć aktualne wyzwania, takie jak konflikty regionalne, kwestie związane z bezpieczeństwem, migracją i rozwojem gospodarczym. Potwierdzili wolę pogłębienia wzajemnej współpracy gospodarczej w partnerstwie opartym na inwestycjach i zrównoważonym rozwoju, zwłaszcza w dziedzinie handlu oraz energii. Przedyskutowali sytuację w Syrii, w Libii i w Jemenie. Wyrazili zaniepokojenie sytuację w strefie Gazy i zwrócili się do wszystkich stron o podjęcie natychmiastowych kroków, by doszło do fundamentalnej zmiany z poszanowaniem prawa międzynarodowego... Więcej

Europejskie agencje : Dochodzenie Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego w sprawie Danske Bank
photo
19 lutego Europejski Organ Nadzoru Bankowego wszczął formalne dochodzenie w sprawie duńskiego banku Danske Bank, którego duńska filia zamieszana jest w skandal prania pieniędzy. Dochodzenie ma umożliwić zbadanie, czy duńskie i estońskie władze finansowe prowadziły wymagane inspekcje i stosowały w stosunku do estońskiego oddziału banku niezbędne sankcje oraz czy była odpowiednia wymiana informacji na temat potencjalnego zagrożenia. Postępowanie to reakcja na wrześniowy wniosek Komisji Europejskiej dotyczący możliwego pogwałcenia lub niestosowania unijnego prawa przez te dwie władze krajowe... Więcej

Francja : Francusko-niemiecki manifest na rzecz europejskiej polityki przemysłowej
photo
19 lutego ministrowie Francji i Niemiec Bruno Le Maire i Peter Altmaier podpisali w Berlinie Francusko-niemiecki manifest na rzecz europejskiej strategii przemysłowej, dostosowanej do XXI wieku. Zaapelowali o ambitniejszą politykę z jasno wytyczonymi celami w perspektywie 2030 roku. Zidentyfikowali 3 filary, na których Komisja Europejska powinna skupić swoje działania: masowe inwestycje w innowacje, dostosowanie unijnych regulacji i stworzenie skutecznych środków ochronnych dla Unii Europejskiej... Więcej
Więcej

Irlandia : Rząd prezentuje serię środków na wypadek brexitu bez umowy
photo
22 lutego irlandzki rząd opublikował serię projektów ustaw w sprawie zdrowia, praw obywateli, edukacji, przemysłu i rynku elektryczności, aby stawić czoła ewentualnemu wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii bez umowy. 8 marca propozycje będą rozpatrywane przez izbę niższą (Dáil), a 15 marca przez izbę wyższą - Seanad. Prawodawstwo to zostanie podpisane, gdy brexit nastąpi bez umowy... Więcej
Więcej

Łotwa : Zapowiedź reform w łotewskim sektorze finansowym
photo
20 lutego łotewski rząd ogłosił decyzję o wdrożeniu zasadniczych reform w tamtejszym sektorze finansowym. Mają one w szczególności dotyczyć walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Ministrowie finansów, sprawiedliwości i spraw wewnętrznych mają wypracować pakiet legislacyjny najpóźniej do 26 marca. 23 sierpnia MONEYVAL, Komitet Ekspertów ds. Oceny Systemów Zwalczania Procederu Prania Pieniędzy i Finansowania Terroryzmu w Radzie Europy, zwrócił się do Łotwy o podjęcie działań przeciwko praniu kapitałów i finansowaniu terroryzmu... Więcej
Wizyta prezydenta w Niemczech
photo
21 i 22 lutego łotewski prezydent Raimonds Vējonis składał wizytę w Niemczech. Podczas rozmowy ze swoim niemieckim odpowiednikiem Frankiem-Walterem Steinmeierem omówił relacje między dwoma krajami, zwłaszcza te handlowe. Dyskusja z kanclerz Angelą Merkel dotyczyła miejsca Łotwy w strukturach euro-atlantyckich oraz partnerstwa między Niemcami i krajami bałtyckimi... Więcej
Więcej

Rumunia : Napięcia z Komisją Europejską w kwestii państwa prawa
photo
Rumuński prezydent Klaus Iohannis, a także Komisja Europejska w osobie jej rzecznika Margaritisa Schinasa skrytykowali rozporządzenia przyjęte 19 lutego przez rumuński rząd bez konsultacji. Oceniają, że mogą one osłabić rolę prokuratury i wzmocnić polityczną kontrolę nad systemem sądownictwa. Jedno z rozporządzeń określa ramy wyboru rumuńskich kandydatów do Prokuratury Europejskiej, podczas gdy inne modyfikuje reguły desygnowania naczelnych prokuratorów i daje więcej niezależności sekcji specjalnej prowadzącej dochodzenia w sprawie sędziów śledczych. 24 lutego odbyły się manifestacje przeciwników, głównie w stolicy. Poza tym, rumuński rząd oskarża unijnych komisarzy Franza Timmermansa i Verę Jourovą o sfałszowanie na jego niekorzyść raportu z tytułu mechanizmu współpracy i weryfikacji (MWiW), który dotyczy postępów państwa prawa w tym kraju. Planuje podać ich do sądu... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Raport na temat dezinformacji i "fake newsów"
photo
W raporcie na temat dezinformacji i "fake newsów", opublikowanym 18 lutego, Komisja ds. Cyfryzacji, Kultury, Mediów i Sportu w Izbie Gmin określiła Facebooka jako "cyfrowego gangstera", bo pogwałcił "celowo prawa dotyczące poufności danych i walki z konkurencją". Podkreślając zagrożenia dla demokracji, zwłaszcza w związku z referendum w sprawie brexitu w czerwcu 2016 roku, Komisja poczyniła szereg zaleceń. W szczególności rekomenduje wprowadzenie "wiążącego kodeksu deontologicznego", odpowiedzialności prawnej przedsiębiorstw high tech, a także zreformowanie praw dotyczących komunikacji wyborczej i przepisów dotyczących zagranicznego zaangażowania w brytyjskie wybory... Więcej
Więcej
Nowe rozmowy w sprawie brexitu
photo
20 lutego brytyjska premier Theresa May i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker spotkali się w Brukseli, a później 25 lutego na marginesie szczytu UE-Liga Państw Arabskich w Szarm el-Szejk. Chodziło o podsumowanie starań na rzecz zapewnienia uporządkowanego wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. 24 lutego May rozmawiała również z przewodniczącym Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem. Głównym punktem rozmów była możliwość wprowadzenia wiążących prawnie zmian w "siatce bezpieczeństwa", by uniknąć powrotu fizycznej granicy w Irlandii. Wspomniano także o ewentualnym odłożeniu brexitu w sytuacji braku większości dla umowy w brytyjskim parlamencie. Dwójka przywódców uzgodniła, że przed głosowaniem (ma się odbyć do 12 marca) ich zespoły będą w dalszym ciągu "w pozytywnym duchu" analizować wszystkie opcje akceptowalne dla Brukseli i brytyjskich parlamentarzystów. 25 lutego lider Partii Pracy Jeremy Corbyn zobowiązał się do poparcia drugiego referendum, jeśli umowa nie zostanie ratyfikowana... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Gruzja : Prezydencka wizyta we Francji i w Niemczech
photo
Od 19 do 21 lutego gruzińska prezydent Salome Zurabiszwili przebywała z wizytą we Francji i w Niemczech. W Paryżu zainicjowała z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem francusko-gruziński dialog Dimitriego Amilakhvariego (od nazwiska gruzińskiego oficera, który poniósł śmierć w Legii Cudzoziemskiej), aby rozwinąć konkretne projekty w obszarze gospodarki, handlu, kultury i bezpieczeństwa. W Berlinie Zurabiszwili dyskutowała z niemiecką kanclerz Angelą Merkel na temat stosunków gruzińsko-niemieckich, a także sytuacji na Kaukazie... Więcej

Mołdawia : Wyniki wyborów parlamentarnych
photo
Według wstępnych wyników komisji wyborczej żadna partia nie uzyskała większości absolutnej w wyborach parlamentarnych w Mołdawii, które odbyły się 24 lutego. Zwyciężyła Partia Socjalistyczna prorosyjskiego prezydenta Igora Dodona (31,4%). Wyprzedziła sojusz ACUM, zaprezentowany jako proeuropejski (26% głosów). Rządząca Partia Demokratyczna zajęła 3. pozycję (24%). Jeśli ugrupowania nie zdołają stworzyć rządu w ciągu 45 dni, rozpisane zostaną kolejne wybory... Więcej
Więcej

Eurostat : Stopa inflacji 1,4% w strefie euro i 1,5% w Unii
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła w styczniu 2019 roku 1,4% (w porównaniu do 1,5% w grudniu 2018). A w Unii Europejskiej 1,5% w styczniu 2019 (w stosunku do 1,6% w grudniu). Najniższe stopy zaobserwowano w Grecji (0,5%), Chorwacji i Portugalii (po 0,6%). Najwyższe stopy odnotowano w Rumunii (3,2%) i na Łotwie (2,9%)... Więcej

Kultura : ARCOmadrid 2019
photo
Od 27 lutego do 3 marca w parku wystawienniczym IFEMA (Feria de Madrid) odbywa się jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych i kulturalnych Hiszpanii - ARCO, Międzynarodowe Targi Sztuki Współczesnej w Madrycie... Więcej
Więcej
21. Festiwal Dokumentu w Salonikach
photo
Od 1 do 10 marca odbywa się 21. Festiwal Dokumentu w Salonikach, który jest głównym przeglądem tego gatunku w Europie. Zaprezentowanych zostanie 178 filmów długometrażowych i 49 krótkometrażowych stworzonych przez reżyserów z całego świata... Więcej
Wystawa kolekcji Courtauld w Paryżu
photo
Do 17 czerwca Fundacja Louisa Vuittona prezentuje kolekcję angielskiego przemysłowca i mecenasa Samuela Courtaulda, jeden z najważniejszych zbiorów impresjonistów. Wśród setki dzieł znajdują się obrazy Maneta, Seurata, Cézanne'a, Van Gogha i Gauguina... Więcej
Hockney – Van Gogh: radość natury
photo
Od 1 marca do 26 maja wystawa "Hockney – Van Gogh: radość natury" w Muzeum Van Gogha w Amsterdamie uwypukla paralele między twórczością dwóch artystów, zwłaszcza w ich stosunku do natury... Więcej
Wystawa przed pracami w Kanale w Brukseli
photo
Kanal-Centre Pompidou, przyszły brukselski ośrodek sztuki nowoczesnej i współczesnej, prezentuje do 30 czerwca 6 nowych wystaw. Po tej dacie były warsztat Citroena zostanie zamknięty z powodu przebudowy i rearanżacji. 3 ekspozycje stworzone zostały przy wsparciu paryskiego Centrum Pompidou, a pozostałe we współpracy z Brukselskim Centrum Architektury (CIVA)... Więcej
Więcej

27lut.
27 lutego

Londyn

Debata w Izbie Gmin na temat umowy o wyjściu z Unii Europejskiej

1marz.
1 marca

Bukareszt

Nieformalne posiedzenie ministrów telekomunikacji

3marz.
3 marca

Estonia

Wybory parlamentarne

4marz.
4 marca

Bruksela

Rada ds. Energii

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020