Biuletyn n°838

Open panel Open panel
Biuletyn n°838
Biuletyn
wtorek, 12 marca 2019
numer 838
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Na rzecz geopolityki euro
Autorzy : Cyprien Batut, Olivier Lenoir
Cyprien Batut, Olivier Lenoir
Euro jest światową walutą. To oficjalna waluta 19 europejskich państw i według raportu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) na temat międzynarodowej roli euro z czerwca 2018 roku 2. waluta na świecie. Daleko z tyłu pozostawia funta, jena czy renminbi. 1 stycznia 2019 roku euro skończyło 20 lat. Droga do wzmocnienia jednolitej waluty prowadzi przez częstsze jej wykorzystywanie przez partnerów gospodarczych i handlowych Unii Europejskiej. Sprzyjanie umiędzynarodowieniu euro wzmocniłoby także wpływ i bezpieczeństwo Europy. Z tego tytułu musi być ono dyplomatycznym celem instytucji i państw członkowskich.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Europa: czy odrodzenie jest możliwe?
photo
W swoim wstępniaku prezes Fundacji Jean-Dominique Giuliani powraca do ostatniego artykułu francuskiego prezydenta Emmanuela Macrona. Prezes podkreśla konieczność, by Europejczycy rozmawiali o wspólnych celach, opartych na sukcesie, jakim jest Unia Europejska, a dopiero potem dyskutowali o środkach do ich osiągnięcia... Więcej

Fundacja : Wybory europejskie: portal, by wiedzieć wszystko
photo
Od 23 do 26 maja 2019 roku ponad 300 mln Europejczyków będzie wybierać swoich 705 eurodeputowanych na kolejnych 5 lat. Podobnie jak w trakcie poprzednich wyborów, Fundacja Roberta Schumana uruchomiła stronę internetową pozwalającą lepiej zrozumieć to głosowanie i śledzić kampanię wyborczą w 27 państwach członkowskich... Więcej
Atlas permanent de l'Union européenne
photo
W kontekście zbliżających się wyborów europejskich Fundacja Roberta Schumana opublikowała nowe wydanie "Atlas permanent de l'Union européenne". Publikacja ta proponuje całościowy i przystępny obraz strefy euro, Unii, każdego z jej państw członkowskich oraz terytoriów zamorskich. Dzięki niej każdy czytelnik może w dowolnej chwili sięgnąć po najświeższe i obiektywne informacje polityczne oraz statystyczne. Książka dostępna jest w wersji drukowanej na stronie Fundacji i w księgarniach, a także w wersji cyfrowej... Więcej

Komisja : Raport 2019 na temat równości kobiet i mężczyzn
photo
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Komisja opublikowała 7 marca sprawozdanie 2019 na temat równości kobiet i mężczyzn. Poczyniono postępy, ale są one niewystarczające w obliczu szeregu nierówności, z którymi zderzają się kobiety. Pensje kobiet są średnio o 16% niższe od wynagrodzeń mężczyzn, a emerytury są niższe o 35,7%. Kobiety są niedostatecznie reprezentowane w parlamentach i rządach: 7 na 10 krajowych posłów to mężczyźni, podobnie 69,5% ministrów wysokiej rangi. W świecie biznesu kobiety zajmują jedynie 6,3% stanowisk prezesów wielkich przedsiębiorstw giełdowych... Więcej
Więcej
Bilans postępów poczynionych w zakresie migracji
photo
6 marca Komisja podsumowała postępy poczynione w ciągu ostatnich 4 lat w zakresie migracji. Wyraża ona zadowolenie, że liczba migrantów nielegalnie przybywających do Europy spadła do najniższego od 5 lat poziomu. Ocenia jednak, że należy dołożyć dodatkowych starań. Zwraca się o zwiększenie wsparcia dla Maroka, a także dla migrantów, którzy znajdują się w Libii, i o lepsze zarządzanie migracjami w Grecji. Komisja zaleca zintensyfikowanie walki z przyczynami nielegalnej migracji, przyjęcie reformy mającej wzmocnić Frextex, rewizję przepisów azylowych i rozwinięcie dróg legalnej migracji... Więcej
Raport na temat gospodarki o obiegu zamkniętym
photo
4 marca Komisja Europejska opublikowała pełny raport na temat wdrażania planu działania na rzecz gospodarki o obiegu zamkniętym, który przyjęła w grudniu 2015 roku. W sprawozdaniu zaprezentowano główne rezultaty implementacji tego planu i przedstawiono wyzwania stojące na drodze do gospodarki o obiegu zamkniętym, neutralnej dla klimatu i konkurencyjnej, w której do minimum zredukowana zostanie presja na zasoby naturalne i słodką wodę, a także na ekosystemy... Więcej

Rada : Konkluzje Rady ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych
photo
7 marca ministrowie spraw wewnętrznych omówili współpracę z szeregiem państw Afryki Północnej w zakresie migracji i przeanalizowali możliwości zwiększenia udzielanej tym krajom pomocy. Przedyskutowali reformę europejskiego systemu azylowego, nie podejmując jednak decyzji. Ministrowie debatowali również na temat walki z zagrożeniem terrorystycznym, zidentyfikowali luki w prawie oraz zagadnienia, które powinny zostać potraktowane priorytetowo. Przyjęli również decyzję zmieniającą mechanizm ochrony ludności. 8 marca ministrowie sprawiedliwości osiągnęli porozumienie w kwestii dyrektywy dotyczącej desygnowania przedstawicieli prawnych do zbierania dowodów. Przedyskutowali umowę ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie dostępu do dowodów elektronicznych i zaproponowali kierunki, w których należy podążać... Więcej
Konkluzje Rady ds. Ochrony Środowiska
photo
5 marca ministrowie środowiska przedyskutowali strategię mającą doprowadzić do tego, że do 2050 roku europejska gospodarka będzie neutralna dla klimatu, zwłaszcza poprzez zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Ministrowie porozumieli się w sprawie aktualizacji dyrektywy o wodzie pitnej. Przewiduje ona ściślejsze uregulowania dla wody z kranu. Ministrowie wymienili także opinie na temat najlepszego podejścia do substancji zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego... Więcej
Pranie pieniędzy: odrzucenie listy krajów wysokiego ryzyka
photo
7 marca Rada jednomyślnie odrzuciła zaproponowany przez Komisję wykaz 23 państw trzecich wysokiego ryzyka w dziedzinie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. Rada stwierdziła, że "nie został on sporządzony w ramach przejrzystego i odpornego procesu". Teraz Komisja powinna zaproponować nowy projekt listy krajów trzecich, których sposoby walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu są obarczone brakami stanowiącymi poważne zagrożenie dla systemu finansowego UE... Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
Obradujący 11 marca ministrowie finansów strefy euro omówili plan budżetowy Łotwy i zdecydowali, że jest on zgody z Paktem Stabilności i Wzrostu. Dyskutowali o Grecji, wyrażając zadowolenie z poczynionych postępów i wyrazili gotowość do rozważenia nowych środków odchudzenia greckiego długu, jeśli postępy te będą kontynuowane. Odnośnie sytuacji gospodarczej w strefie euro, ministrowie ocenili, że spowolnienie jest tylko chwilowe. I wreszcie, przedyskutowali budżetowy instrument konwergencji i konkurencyjności, zwłaszcza aspekty związane z wydatkami. W ogólnej opinii narzędzie to powinno wspierać zarówno reformy strukturalne, jak i inwestycje publiczne... Więcej
Więcej
Modyfikacja Mechanizmu Ochrony Ludności
photo
7 marca Rada definitywnie przyjęła decyzję zmieniającą Mechanizm Ochrony Ludności Unii Europejskiej. Celem jest lepsze zapobieganie ryzykom i lepsze wsparcie dla krajów dotkniętych klęskami. Rada zdecydowała w szczególności o stworzeniu dodatkowej rezerwy zasobów rescEU, a także o wzmocnieniu europejskich wymogów w dziedzinie zapobiegania ryzykom. Komisja będzie miała za zadanie stworzyć sieć wiedzy w zakresie ochrony ludności... Więcej
Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie zrównoważonego finansowania
photo
7 marca Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie zrównoważonego finansowania. Wcześniej, 25 lutego uzgodniły już wskaźniki referencyjne niskoemisyjności. Porozumienie ma skłonić firmy finansowe do większej przejrzystości w zakresie sposobów uwzględniania przez nie czynników środowiskowych przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Teraz spółki mają ujawniać, jakie procedury stosują, by uwzględniać te czynniki, w jakim zakresie zagrożenia środowiskowe mogą wpłynąć na rentowność inwestycji, a także czy ich produkty i portfele wpływają na zrównoważoność lub klimat... Więcej
Porozumienie w sprawie ochrony sygnalistów
photo
11 marca negocjatorzy Parlamentu i Rady osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie ochrony sygnalistów. Ci ostatni będą mogli wykorzystywać do alarmowania zewnętrzne i wewnętrzne kanały oraz będą chronieni, jeśli brak stosownej reakcji uzasadni upublicznienie sprawy. Dokument wprost zakazuje środków odwetowych przeciwko sygnalistom, a także przeciwko osobom udzielającym im pomocy. Wstępne porozumienie musi teraz zostać potwierdzone przez Radę i Parlament... Więcej

Dyplomacja : 5. posiedzenie Rady Stowarzyszenia z Gruzją
photo
5 marca Unia Europejska i Gruzja wzięły udział w 5. posiedzeniu Rady ustanowionej w 2014 roku, aby nadzorować obopólną umowę stowarzyszeniową. Rada wyraziła zadowolenie z doskonałych stosunków, z wejścia w życie nowej gruzińskiej konstytucji, która dokończa proces transformacji w system parlamentarny, a także z wdrożenia reform służących zachowaniu państwa prawa i sprawiedliwości. Podkreślono również znaczenie współpracy w dziedzinie energii i polityki zagranicznej. Wyrażono zaniepokojenie prowadzonymi przez Rosję działaniami w szeregu gruzińskich regionów, co zagraża suwerenności i integralności terytorialnej... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Decyzja Trybunału UE w sprawie glifosatu
photo
W orzeczeniu opublikowanym 7 marca Trybunał Unii Europejskiej unieważnił dwie decyzje Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), który odmówił dostępu do studiów nad toksycznością i rakotwórczością glifosatu. Wielu eurodeputowanych złożyło do Trybunału skargę przeciwko decyzjom EFSA, które jej zdaniem umotywowane były brakiem "nadrzędnego interesu publicznego uzasadniającego ujawnienie" badań. Trybunał ocenił, że studia te stanowią informację na temat emisji do środowiska i sposobu, w jaki mogą one wpłynąć na środowisko, oraz że ich ujawnienie jest jednak w nadrzędnym interesie publicznym, ważniejszym niż "ochrona komercyjnych interesów określonej osoby fizycznej czy prawnej"... Więcej

EBC : Rozpoczęcie nowego programu pożyczek dla banków
photo
7 marca Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego ogłosiła, że inicjuje preferencyjnie oprocentowane pożyczki dla banków (TLTRO-III). Operacja potrwa od września 2019 do marca 2021, by zachować korzystne warunki kredytów bankowych. EBC zamierza w dalszym ciągu reinwestować spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu skupu aktywów (nazywanego QE), jak długo będzie to konieczne dla utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej. Rada Prezesów zdecydowała o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Chce sprawić, by inflacja dalej stabilnie zbliżała się do poziomu poniżej, ale zbliżonego do 2% w średnim okresie... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Podpisanie umowy w sprawie siedziby Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego
photo
6 marca minister do spraw europejskich Nathalie Loiseau i prezes Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego (ABE) Jo Swyngedouw podpisali umowę o siedzibie EBE. Jej przenosiny z Londynu do Paryża, do dzielnicy La Défense, to konsekwencja wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii. Przeprowadzka planowana jest na początek sierpnia... Więcej

Niemcy : Nadać Europie właściwy kierunek
photo
W otwartym liście z 9 marca Annegret Kramp-Karrenbauer, przewodnicząca niemieckiej Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU), prezentuje stanowisko, w jakich obszarach "nasza Europa musi stać się silniejsza". W świetle wahań gospodarczych, mało przyjaznego rosyjskiego sąsiada czy zagrożeń klimatycznych i migracyjnych, chce ona Europy bardziej inkluzywnej i dostatniej. Unia musi stawić czoła swoim czasom i może w tym względzie liczyć na francusko-niemiecką lokomotywę, bo "właśnie teraz musimy nadać Europie kierunek"... Więcej

Cypr : Spotkanie z brytyjską premier
photo
5 marca brytyjska premier Theresa May przyjęła cypryjskiego prezydenta Nikosa Anastasiadesa. Rozmawiali na temat brexitu. Premier cieszyła się z cypryjskiej obietnicy chronienia praw Brytyjczyków w przypadku braku umowy z Unią. Ponowiła zobowiązanie brytyjskiego rządu do ochrony praw europejskich obywateli. I wreszcie, przywódcy wyrazili chęć rozwinięcia ścisłej współpracy dwustronnej oraz omówili projekt umowy dotyczącej Cypryjczyków, którzy żyją w brytyjskich bazach wojskowych na Cyprze (Sovereign Base Areas)... Więcej

Hiszpania : Spotkanie ministrów rolnictwa Francji i Hiszpanii
photo
5 marca ministrowie rolnictwa Francji i Hiszpanii Didier Guillaume oraz Luis Planas spotkali się w Madrycie. Omówili różne ważne kwestie, takie jak brexit i jego wpływ na sektor rybołówstwa, a także przyszłą reformę wspólnej polityki rolnej (WPR)... Więcej

Finlandia : Dymisja rządu
photo
8 marca fiński premier Juha Sipilä złożył na ręce prezydenta Sauliego Niinistö dymisję swojego koalicyjnego rządu, a ten ostatni ją przyjął. Rząd nie zdołał przeprowadzić do końca programu reform społecznych i systemu ochrony zdrowia. Będzie w dalszym ciągu administrował sprawami bieżącymi do czasu powołania nowego gabinetu po wyborach parlamentarnych przewidzianych na 14 kwietnia... Więcej
Więcej

Francja : Inauguracja Europejskiego Kolegium Wywiadu
photo
5 marca prezydent Republiki Francuskiej Emmanuel Macron wygłosił przemówienie z okazji inauguracji Europejskiego Kolegium Wywiadu w Paryżu. Podkreślił znaczenie ustanowienia wspólnej kultury wywiadowczej poprzez dzielenie się doświadczeniem i know-how. Wydarzenie to zgromadziło kierownictwo służb wywiadowczych z 28 państw członkowskich, Szwajcarii i Norwegii. Dyskutowano o znaczeniu Europy w tym sektorze w obliczu takich potęg jak Chiny, Rosja i Stany Zjednoczone... Więcej
Projekt opodatkowania wielkich przedsiębiorstw cyfrowych
photo
6 marca francuski minister gospodarki Bruno Le Maire zaprezentował projekt ustawy w sprawie opodatkowania wielkich cyfrowych przedsiębiorstw. Podatek dotyczy aktywności cyfrowej takiej jak reklama ukierunkowana online czy sprzedaż danych użytkowników do celów reklamowych i sięga 3% cyfrowych obrotów firm we Francji. Po odmowie ze strony kilku europejskich państw minister zaapelował o wsparcie projektu do OECD. W 2019 roku ustawa miałaby przynieść 1,7 mld euro... Więcej

Irlandia : Ratyfikacja Konwencji Stambulskiej
photo
8 marca Irlandia ratyfikowała Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, nazywaną także Konwencją Stambulską. Wprowadza ona ramy prawne ochrony kobiet przed wszystkimi formami przemocy. W Irlandii dokument wejdzie w życie 1 lipca 2019 roku... Więcej

Włochy : List premiera w sprawie linii Lyon-Turyn
photo
9 marca, w liście skierowanym do spółki Telt (zajmującej się budową szybkiej linii kolejowej Lyon-Turyn), włoski premier Giuseppe Conte zwrócił się do tego przedsiębiorstwa o powstrzymanie się od wszelkich nowych działań. 7 marca powiedział, że inwestycja nie zacznie przynosić dochodów przed rokiem 2059. Premier ma nadzieję, że Francja i Włochy dokonają przeglądu finansowania. Fundacja opublikowała opracowanie na ten temat... Więcej
Więcej | Więcej

Zjednoczone Królestwo : Brexit: porozumienie w sprawie gwarancji dotyczących siatki bezpieczeństwa
photo
Podczas spotkania w Strasburgu 11 marca przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker i brytyjska premier Theresa May porozumieli się w sprawie wiążących prawnie gwarancji w sprawie siatki bezpieczeństwa (backstop) dla irlandzkiej granicy w ramach umowy o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej. Chodzi zwłaszcza o zapewnienie, by "backstop" na granicy nie trwał wiecznie. Do porozumienia doszło w przeddzień głosowania brytyjskich parlamentarzystów nad umową o wyjściu (ma to mieć miejsce 12 marca)... Więcej
Więcej | Więcej

OECD : Prognozy wzrostu dla strefy euro idą w dół
photo
6 marca Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała swoje prognozy gospodarcze osadzone w międzynarodowym kontekście spowolnienia. W 2019 roku światowa gospodarka przyrośnie o 3,3%, a w 2020 o 3,4%. Korekta w dół, jaka miała miejsce od poprzedniego przeglądu gospodarczego z listopada 2018, jest szczególnie wyraźna w przypadku strefy euro (zwłaszcza Niemiec i Włoch), ale również Zjednoczonego Królestwa... Więcej
Zbyt wolno zmierzamy do równości płci
photo
8 marca, z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet, Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) opublikowała raport na temat stosowania przez państwa instrumentów na rzecz równości płci. Według OECD, pomimo znaczących postępów, różnice w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w krajach członkowskich wynoszą średnio 13,6%. Oznacza to silne zakorzenienie dyskryminacji kobiet w normach społeczno-kulturowych, co znacząco utrudnia postępy techniczne i ekonomiczne... Więcej
Więcej

Eurostat : Wzrost PKB i zatrudnienia w strefie euro
photo
Według szacunków opublikowanych 7 marca przez Eurostat w IV kwartale 2018 roku PKB zwiększyło się w stosunku do poprzedniego okresu o 0,2% w strefie euro i o 0,3% w Unii Europejskiej. Największy wzrost odnotowała Estonia (+2,2%), podczas gdy Grecja i Włochy odnotowały wzrost ujemny (po -0,1%). Odnośnie zatrudnienia, w stosunku do poprzedniego kwartału wzrosło ono o 0,3% w strefie euro i o 0,2% w Unii. Najwyższą stopę wzrostu zatrudnienia odnotowała także Estonia (+1,7%), wyprzedzając Finlandię i Szwecję... Więcej

Kultura : Festiwal Kina Europejskiego w Lille
photo
Do 15 marca Lille zaprasza na 35. Festiwal Kina Europejskiego. W ciągu tygodnia pokazanych zostanie 60 europejskich krótkometraży... Więcej
Wiosna Heidelbergu
photo
Od 16 marca do 14 kwietnia odbywa się Wiosna Heidelbergu, doroczny festiwal muzyki klasycznej ustanowiony w 1997 roku. Od ulicznych koncertów orkiestr filharmonicznych po koncerty variété - wydarzenie skierowane jest do szerokiej publiczności... Więcej
Sztuka performatywna w Brukseli
photo
Od 12 do 23 marca odbywa się Performatik 19, brukselskie biennale sztuki performatywnej. Z okazji 6. edycji Kaaitheater i 11 partnerów gości w belgijskiej stolicy szereg artystów zainspirowanych m.in. ruchem Bauhaus i tematem żałoby połączonym z performansem. Szereg artystów będzie wystawiać w mieście swoje prace, ale także pokaże swój proces tworzenia... Więcej
Więcej
Mark Rothko w Wiedniu
photo
Od 12 marca do 30 czerwca można po raz odkrywać odkrywać w Austrii (w wiedeńskim Kunst Historisches Museum) amerykańskiego artystę Marka Rothko. Dzięki wystawie można zobaczyć przegląd całego jego dorobku będącego pod wpływem m.in. włoskiego renesansu czy flamandzkiej sztuki barokowej... Więcej
Europa gościem honorowym Salonu Książki w Paryżu
photo
Od 15 do 18 marca odbywa się 39. Salon Książki w Paryżu, którego gościem honorowym jest Europa. Pisarze i autorzy będą dyskutować o różnorodności europejskiego dziedzictwa literackiego i wyzwaniach wyborów europejskich... Więcej
Wystawa Picassa w Muzeum Barberini w Poczdamie
photo
Na wystawie "Picasso: późna twórczość" Muzeum Barberini prezentuje do 16 czerwca ostatnie prace Picassa, który był innowacyjny aż do końca swojej aktywności artystycznej. Wszystkie wypożyczone prace pochodzą z kolekcji Jacqueline Picasso (1927-1986). Wiele prac nigdy nie było pokazywanych w Niemczech, a niektóre są pokazywane publicznie po raz pierwszy... Więcej

11marz.
11 marca

Bruksela

Posiedzenie Eurogrupy

11marz.
11-14 marca

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

12marz.
12 marca

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

14marz.
14 marca

Bruksela

Konferencja w sprawie przyszłej pomocy dla Syrii

15marz.
15 marca

Bruksela

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Bruksela

Rada Stowarzyszenia UE-Turcja

16marz.
16 marca

Słowacja

Wybory prezydenckie (I tura)

18marz.
18 marca

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych, Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020