Biuletyn n°841

Open panel Open panel
Biuletyn n°841
Biuletyn
wtorek, 2 kwietnia 2019
numer 841
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Jaka będzie nowa Europa?
Autor : Jean-Dominique Giuliani
Jean-Dominique Giuliani
Unia Europejska musi bardziej niż kiedykolwiek oferować obywatelom konkretne rezultaty, powody do bycia dumnym z przynależności do unikalnej w świecie politycznej całości, pisze prezes Fundacji Jean-Dominique Guliani. Musi się utwierdzić jako autonomiczny, strategiczny podmiot i dowartościować swoje wyniki gospodarcze, społeczne i prawne, wyposażając je w światową dyplomację opartą na wiarygodnym instrumencie obronnym. Odnowienie głównych instytucji europejskich w 2019 roku jest szansą na narodziny nowej Unii.
Więcej
Wybory : Wybory parlamentarne 28 kwietnia
photo
15 lutego hiszpański prezes rządu - premier Pedro Sanchez (Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza, PSOE) zapowiedział przyspieszone o 15 miesięcy wybory parlamentarne. Decyzja ta była konsekwencją odrzucenia budżetu przez Kongres Deputowanych, izbę niższą parlamentu (Kortezów Generalnych). Według ostatniego badania opinii publicznej, przeprowadzonego między 24 i 27 marca przez instytut Demoscopia dla dziennika "OK Diario", w wyborach 28 kwietnia powinno zwyciężyć PSOE, zdobywają 27,7%. Partia Ludowa ma uzyskać 21% głosów, Ciudadanos (C's) - centrowe ugrupowanie Alberto Rivery, ma otrzymać 16,9%; Podemos 13,4%, a Vox, populistyczna partia prawicowa kierowana przez Santiago Abascala, 11,2%... Więcej
Zuzana Čaputová wybrana prezydentem Słowacji
photo
30 marca niezależna kandydatka Zuzana Čaputová została wybrana prezydentem Słowacji. Pokonała w II turze wyborów prezydenckich Marosa Šefčovicia, kandydata partii rządzącej SMER-SD (ona otrzymała 58,4% głosów, a on 41,6%). 16 marca Čaputová wygrała I turę, uzyskując 40,57% głosów. Zostanie zaprzysiężona 15 czerwca i będzie pierwszą kobietą na stanowisku prezydenta tego kraju... Więcej

Fundacja : Ochrona europejskich obywateli w ultrapołączonym świecie
photo
3 kwietnia Fundacja organizuje we współpracy z Instytutem Prawa Międzynarodowego, Europejskiego i Proceduralnego Regulacyjnego im. Maxa Plancka w Luksemburgu seminarium poświęcone ochronie europejskich obywateli w ultrapołączonym świecie. Celem jest przezwyciężenie wyraźnych sprzeczności między imperatywem wolności i bezpieczeństwa... Więcej

Komisja : Porozumienie w sprawie nowych przepisów o bezpieczeństwie drogowym
photo
26 marca Parlament, Komisja i Rada osiągnęły wstępne porozumienie dotyczące zmienionego rozporządzenia w sprawie bezpieczeństwa drogowego. Od 2022 roku w europejskich pojazdach obowiązkowe staną się nowe technologie bezpieczeństwa chroniące użytkowników dróg, w tym systemy zmniejszające niebezpieczne martwe pola w samochodach ciężarowych i autobusach oraz technologia, która ostrzega kierowcę w przypadku senności lub rozproszenia uwagi. Komisja szacuje, że do 2038 roku proponowane środki pomogą ocalić życie ponad 25 000 osób. Przyczyni się to do realizacji długoterminowego celu UE, jakim jest ograniczenie do niemal zera liczby ofiar śmiertelnych i ciężko rannych ("Wizja Zero")... Więcej
Zalecenia w sprawie bezpieczeństwa sieci 5G
photo
26 marca Komisja opublikowała zalecenia w sprawie bezpieczeństwa sieci 5G w UE. Zachęca ona państwa członkowskie do przeprowadzenia oceny ryzyka związanego z infrastrukturą sieci 5G do czerwca 2019 roku i podjęcia kroków niezbędnych do ograniczenia takiego ryzyka, w tym tego związanego z dostawcami z krajów trzecich. Na szczeblu europejskim Komisja rekomenduje w szczególności poprawę wymiany informacji między państwami członkowskimi oraz komunikacji z Agencją UE ds. Cyberbezpieczeństwa w celu przeprowadzenia wspólnej oceny ryzyka w Unii Europejskiej... Więcej

Parlament : Przyjęcie dyrektywy w sprawie praw autorskich
photo
26 marca europosłowie przyjęli dyrektywę w sprawie praw autorskich (348 głosów za, 274 przeciw, 26 wstrzymujących się). Nowe przepisy mają umożliwić zawieranie korzystniejszych umów o wynagrodzeniu za twórczość publikowaną na platformach internetowych. Te ostatnie będą odpowiadać za opublikowane treści. Dyrektywa służy także zachowaniu wolności wypowiedzi, nie obejmuje bowiem wyimków z artykułów o sprawach bieżących, wykorzystywania dzieł do celów krytyki czy parodii, niekomercyjnych encyklopedii online czy platform otwartego oprogramowania... Więcej
Głosowanie na rzecz zakazu plastikowych jednorazówek
photo
27 marca europosłowie zaaprobowali projekt dyrektywy zakazującej używania plastikowych jednorazówek, począwszy od 2021 roku. Państwa członkowskie powinny osiągnąć cel segregowania 90% plastikowych butelek do 2029 roku. Do 2025 butelki te powinny się składać w co najmniej 25% z materiału zrecyklingowanego, a do 2030 w 30%. Projekt przewiduje również wzmocnienie zasady "trujesz-płacisz" odnośnie tytoniu i narzędzi połowowych. Teraz dokument musi jeszcze zaaprobować Rada... Więcej
Przyjęcie rozporządzenia w sprawie transgranicznej transmisji programów radiowych i telewizyjnych
photo
28 marca europosłowie przegłosowali rozporządzenie w sprawie transmisji programów radiowych i telewizyjnych, które służy uproszczeniu transgranicznej transmisji i retransmisji takich programów. Nowe przepisy mają pozwolić nadawcom nadawać te programy poza ich krajami pochodzenia przy jednoczesnym zagwarantowaniu sprawiedliwego wynagrodzenia dla autorów i twórców ich treści. Teraz rozporządzenie musi formalnie zatwierdzić Rada... Więcej
Przyjęcie projektu dotyczącego zredukowania emisji gazów cieplarnianych
photo
27 marca europosłowie przyjęli projekt rozporządzenia w sprawie zredukowania emisji gazów cieplarnianych z samochodów osobowych i lekkich samochodów użytkowych do 2030 roku (521 głosów za, 63 przeciw i 34 wstrzymujące się). Eurodeputowani podnieśli cel w stosunku do tego zaproponowanego przez Komisję (z 30% do 37,5%). Przepisy dotyczą wszystkich nowych pojazdów. Producenci, których średnie emisje przekraczają ustalone limity, będą płacić opłaty z tytułu ich przekroczenia. Transport drogowy odpowiada za około 20% łącznych emisji gazów cieplarnianych w Unii Europejskiej... Więcej
Głosowanie za porzuceniem zmian czasu
photo
26 marca europosłowie przegłosowali projekt dyrektywy znoszącej w Unii sezonową zmianę czasu, począwszy od 2021 roku. Zachęcają oni Komisję i państwa członkowskie do skoordynowania się, aby funkcjonowanie jednolitego rynku nie zostało zakłócone przez stosowanie przez niektóre kraje czasu letniego, a przez inne czasu zimowego. Komisja będzie mogła przedłożyć propozycję służącą odłożeniu daty wejścia dyrektywy w życie o maksymalnie 12 miesięcy, jeśli oceni ona, że perturbacje są zbyt duże. Ostateczna forma przepisów zależeć będzie od negocjacji z Radą... Więcej
Głosowanie na temat przyszłego finansowania regionów i spójności
photo
27 marca eurodeputowani przyjęli nowe przepisy dotyczące funduszy, a mające na celu wzmocnienie polityki spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w latach 2021-2027. Przepisy te będą miały zastosowanie do wszystkich regionów, zwłaszcza najmniej rozwiniętych, regionów miejskich i najbardziej oddalonych. Europosłowie podjęli decyzję o wykorzystaniu znaczącej części Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnej (EFRR) na inteligentny wzrost i zieloną gospodarkę. Kolejny Parlament i Rada powinny rozpocząć tej jesieni negocjacje w sprawie finansowania przyszłej polityki regionalnej i polityki spójności... Więcej
Głosowanie na rzecz zwiększenia budżetu Erasmus+
photo
28 marca eurodeputowani opowiedzieli się za rozporządzeniem potrajającym budżet Erasmus+ w latach 2021-2027 (z 15 mld na lata 2014-2020 do 45 mld euro). Ten wzrost ma na celu zwiększenie liczby uczestników i dostosowanie programu do potrzeb osób o mniejszych szansach. Europosłowie chcieliby również zdywersyfikować działania w ramach Erasmus+, aby poszerzyć je o kształcenie zawodowe. W maju 2018 roku Komisja zaproponowała podwojenie budżetu tego programu. Stosowne rozporządzenie będzie przedmiotem negocjacji i porozumienia z Radą w następnej kadencji... Więcej
Nowe przepisy w sprawie europejskiego rynku elektryczności
photo
26 marca europosłowie przyjęli 4 dyrektywy i rozporządzenie służące stworzeniu europejskiego rynku elektryczności, który będzie bardziej ekologiczny i będzie bardziej sprzyjał konsumentom. Jednym z głównych celów jest zwiększenie transgranicznego handlu elektrycznością, zwłaszcza elektrycznością pochodzącą z energii odnawialnych. Nowe, bardziej restrykcyjne limity będą miały zastosowanie również do państw członkowskich, które dotują elektrownie na paliwa kopalne, żeby utrudnić najbardziej zanieczyszczającym elektrowniom otrzymywanie pomocy od państwa. Kraje członkowskie będą także musiały lepiej chronić europejskich obywateli w przypadku awarii elektryczności poprzez wypracowanie narodowych planów oceny ryzyka... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Rada : Nieformalne posiedzenie ministrów transportu
photo
Podczas nieformalnego posiedzenia 26 i 27 marca w Bukareszcie ministrowie transportu podkreślili znaczenie wypracowania globalnego podejścia do transportu multimodalnego i włączenia redukcji emisji do polityk na szczeblu europejskim i międzynarodowym. Zaproponowano szereg kroków, by "odwęglić" transport, takich jak promowanie paliw alternatywnych czy dygitalizacja. Omówiono także kwestie związane z bezpieczeństwem drogowym, zwłaszcza jakość infrastruktury oraz warunki materialne i techniczne... Więcej
Przedłużenie mandatu operacji Sophia
photo
29 marca Rada przedłużyła do 30 września mandat operacji EUNAVFOR Med Sophia. Ma się ona przyczyniać do rozbijania gospodarki opartej na przemytnikach i handlarzach ludźmi w południowo-środkowym rejonie Morza Śródziemnego. Rada zwiesiła morską część operacji na czas przedłużenia misji. Jednak operacja będzie w dalszym ciągu realizować swój mandat, wzmacniając nadzór z powietrza oraz wzmacniając szkolenia i wsparcie dla libijskiej straży przybrzeżnej oraz marynarki wojennej w egzekwowaniu prawa na morzu... Więcej
Potwierdzenie porozumienia w sprawie InvestEU
photo
27 maja przedstawiciele państw członkowskich potwierdzili porozumienie zawarte 20 marca między Radą i Parlamentem w sprawie InvestEU, programu, który przewiduje połączenie instrumentów finansowych służących wsparciu inwestycji w Unii Europejskiej. InvestEU będzie głównym partnerem Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). Teraz rozpoczną się negocjacje z Parlamentem służące sfinalizowaniu porozumienia. Budżet InvestEU będzie analizowany oddzielnie, w ramach rozmów o kolejnych wieloletnich ramach finansowych... Więcej
Unowocześnienie prawodawstwa dotyczącego ochrony konsumentów
photo
29 marca przedstawiciele państw zaaprobowali porozumienie między Radą i Parlamentem w sprawie projektu dyrektywy modyfikującej 4 istniejące dyrektywy dotyczące ochrony konsumentów. Porozumienie wpisuje się w ramy "New deal dla konsumentów", zainicjowanego przez Komisję w 2017 roku. Porozumienie zawiera m.in. zapisy w sprawie pozwów zbiorowych, wzmocnienia przejrzystości transakcji online i prawa konsumentów do pozwu indywidualnego w obliczu nieuczciwych praktyk handlowych. Dokument powinien zostać przyjęty przez Parlament Europejski i Radę, a następnie państwa członkowskie będą miały 24 miesiące na przełożenia dyrektywy do swojego prawa krajowego... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie wzmocnienia FRONTEX-u
photo
28 marca Parlament i Rada osiągnęły tymczasowe porozumienie w sprawie wzmocnienia Europejskiej Agencji Straży Granicznej i Przybrzeżnej (FRONTEX). Porozumiały się w kwestii utworzenia nowego stałego korpusu, który będzie wspierał państwa członkowskie w kontroli granic. Po pierwszym rozmieszczeniu 5 000 funkcjonariuszy w 2021 roku, nowy korpus stanie się w pełni operacyjny do 2027, a w jego szeregach będzie 10 000 funkcjonariuszy. Współpraca Agencji z krajami trzecimi również zostanie wzmocniona, żeby wspierać procedury powrotu. Zanim wejdzie w życie, tymczasowe porozumienie musi teraz zostać zaakceptowane przez ogół europosłów i Radę... Więcej

Dyplomacja : Spotkanie Emmanuela Macrona, Xi Jinpinga, Angeli Merkel i Jeana-Claude'a Junckera
photo
26 marca francuski prezydent Emmanuel Macron zorganizował w Paryżu spotkanie z udziałem przebywającego we Francji z wizytą chińskiego prezydenta Xi Jinpinga, niemieckiej kanclerz Angeli Merkel i przewodniczącego Komisji Europejskiej Jeana-Claude'a Junckera. Czwórka przywódców zgodziła się w kwestii znaczenia multilateralizmu oraz potrzeby zreformowania WTO, ale także stosowania porozumień na rzecz klimatu... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : 1 769 zamkniętych spraw
photo
25 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej opublikował swoje statystyki sądowe za 2018 rok. Trybunał i Sąd zakończyły w ubiegłym roku 1 769 spraw (wobec około 1 600 w 2016 i w 2017). Liczba nowych spraw wniesionych do TSUE zwiększyła się o 15% (było to o 110 spraw więcej niż w 2017). Średni czas trwania procedowania skrócił się (np. z 13,8 do 13,4 miesiąca w przypadku rozpatrywania odwołań). Trybunał zamknął rekordową liczbę spraw - 1 009 (wzrost o 13% w stosunku do 2017). Wzrost wydajności obu instancji pociągnął za sobą spadek liczby spraw w toku (2 334 w 2018, w porównaniu do 2 420 w 2017 i 2358 w 2016)... Więcej

Hiszpania : Przeniesienie dowództwa operacji Atalante
photo
29 marca dowództwo operacji morskiej Atalante, która walczy z piractwem u brzegów Somalii, zostało przeniesione z Northwood (w Zjednoczonym Królestwie) do Roty (w Hiszpanii). Powodem jest wyjście Brytyjczyków z Unii Europejskiej. Centrum bezpieczeństwa morskiego operacji przeniesiono do Brestu (we Francji). Choć w 2018 roku były tylko 2 pirackie ataki u wybrzeży Somalii (wobec 176 w 2011), Unia zdecydowała o przedłużeniu misji do końca 2020 roku i wyposażeniu jej w budżet na poziomie blisko 12 mln euro na lata 2019 i 2020... Więcej
Więcej

Francja : Wizyta chińskiego prezydenta
photo
25 marca Emmanuel Macron przyjął w Paryżu chińskiego prezydenta Xi Jinpinga. Rozmawiano o porozumieniach handlowych, takich jak zamówienie 300 airbusów przez Chińską Republikę Ludową, o zniesieniu embarga na francuski drób czy zbudowaniu w Chinach 10 kontenerowców CMA-CGM. Poza tym, prezydenci Francji i Chin opublikowali wspólną deklarację, w której zobowiązują się do "wzmocnienia wielostronnej współpracy" i do poszanowania międzynarodowego prawa klimatycznego... Więcej
Więcej
Rekonstrukcja rządu
photo
31 marca mianowano 3 nowych członków rządu. Deputowana Amélie de Montchalin zastąpi Nathalie Loiseau na stanowisku sekretarza stanu do spraw europejskich przy ministrze ds. Europy i spraw zagranicznych; Sibeth Ndiaye zostaje sekretarzem stanu przy premierze i rzecznikiem rządu; Cédric O będzie sekretarzem stanu ds. cyfryzacji przy ministrze ds. gospodarki i finansów oraz ministrze ds. rachunków publicznych... Więcej

Luksemburg : Dzień Europy stał się dniem wolnym
photo
27 marca Izba Deputowanych przyjęła projekt ustawy czyniącej 9 maja, Dzień Europy, dniem oficjalnie wolnym od pracy. Decyzja ta to efekt porozumienia o koalicji rządowej między Partią Demokratyczną (DP), Luksemburską Socjalistyczną Partią Robotniczą (LSAP) i Zielonymi... Więcej

Rumunia : Referendum w sprawie przyszłości wymiaru sprawiedliwości
photo
28 marca rumuński prezydent Klaus Iohannis zapowiedział na 26 maja referendum na temat podjętych przez rząd reform sądownictwa, które osłabiają niezależność wymiaru sprawiedliwości. Służą w szczególności odchudzeniu kartotek karnych niektórych przedstawicieli rządzącej Partii Socjaldemokratycznej (PSD). Aby referendum było ważne, frekwencja musi wynieść co najmniej 30% uprawnionych... Więcej
Więcej
Postawienie byłej prokurator ds. walki z korupcją w stan oskarżenia
photo
28 marca była szefowa antykorupcyjnej prokuratury Laura Codruta Kövesi, jedna z faworytek na stanowisko szefa przyszłej Prokuratury Europejskiej, została postawiona w Bukareszcie w stan oskarżenia za czyny korupcyjne w ramach 2 swoich śledztw. Oskarżeniu towarzyszy zakaz pełnienia funkcji i zakaz opuszczania rumuńskiego terytorium. Parlament Europejski i Radą właśnie negocjują, kim obsadzić fotela szefa Prokuratury Europejskiej... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Brexit: brytyjscy deputowani po raz kolejny odrzucają umowę rozwodową
photo
29 marca 344 deputowanych po raz trzeci odrzuciło umowę o wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej (286 było za). Deklaracja polityczna dotycząca przyszłych relacji między Zjednoczonym Królestwem i Unią Europejską została oddzielona od traktatu i nie została poddana pod głosowanie. May położyła również na stole swoją dymisję, ale i to nie wystarczyło. Brexit bez porozumienia powinien mieć miejsce 12 kwietnia, chyba że Zjednoczone Królestwo zaproponuje nowe rozwiązanie i zwróci się o odłożenie wyjścia. Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk zwołał na 10 kwietnia posiedzenie Rady Europejskiej... Więcej
Brexit: brytyjscy parlamentarzyści odrzucają 4 alternatywy
photo
1 kwietnia członkowie Izby Gmin odrzucili 4 wnioski będące alternatywą dla porozumienia o wyjściu z Unii Europejskiej, wynegocjowanego przez brytyjską premier Theresę May. Zabrakło 3 głosów, aby przeszedł wniosek o pozostaniu kraju w unijnej unii celnej (273 głosy za, 276 przeciw). Odrzucone propozycje mogą zostać połączone i po raz kolejny poddane pod głosowanie 3 kwietnia. 2 kwietnia główny negocjator Unii Michel Barnier uprzedził, że wyjście bez umowy staje się "coraz bardziej prawdopodobne z każdym dniem"... Więcej

Ukraina : Wyniki pierwszej tury wyborów prezydenckich
photo
Wołodymyr Zełenski, 41-letni aktor i komik, wygrał I turę ukraińskich wyborów prezydenckich 31 marca, zdobywają 30,4% głosów. W II turze 21 kwietnia spotka się z dotychczasowym prezydentem Petro Poroszenką (17,8%). 3. miejsce zajęła była premier Julia Tymoszenko (14,2% głosów)... Więcej
Więcej

Turcja : Wyniki wyborów lokalnych
photo
31 marca w Turcji odbyły się wybory lokalne. Partia Sprawiedliwości i Rozwoju (AKP) prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana straciła stołeczną Ankarę na rzecz opozycyjnego kandydata Mansura Yavasa. Także w Stambule opozycyjny kandydat Ekrem Imamoglu świętuje zwycięstwo nad kandydatem AKP. Ugrupowanie prezydenta straciło również inne miasta, takie jak Adana, Antalya i Mersin... Więcej

Rada Europy : Przyjęcie międzynarodowej definicji seksizmu
photo
28 marca Komitet Ministrów Rady Europy przyjął pierwszą międzynarodową definicję seksizmu zawartą w zaleceniu skierowanym do 47 państw członkowskich. Seksizm został określony jako "wyraz historycznie nierównego stosunku sił" między kobietami i mężczyznami "prowadzący do dyskryminacji i utrudniający pełną emancypację kobiet w społeczeństwie". W zaleceniu podkreślono związek między seksizmem i przemocą wobec kobiet oraz dziewczynek. W dokumencie zapisano listę sytuacji i rozwiązań będących przejawem seksizmu i zaproponowano różne konkretne kroki, aby go identyfikować i zwalczać... Więcej
Program Szlaków Kulturowych Rady Europy otrzymuje Europejską Nagrodę Karola V
photo
Program Szlaków Kulturowych Rady Europy jest laureatem Europejskiej Nagrody Karola V 2019, którą nagradza się wkład we wzmacnianie kulturowych i historycznych wartości Europy. Po raz pierwszy wyróżnienie otrzymał europejski program. Trofeum jest wręczane co roku 9 maja, z okazji Dnia Europy. Program Szlaków Kulturowych, zainicjowany przez Radę Europy w 1987, dowartościowuje szlaki czy zespoły kulturalne, które świadczą o wspólnym europejskich dziedzictwie w wielu obszarach - od sztuki, przez muzykę, literaturę, krajobraz po architekturę... Więcej

NATO : Przedłużenie mandatu sekretarza generalnego
photo
28 marca Rada Północnoatlantycka, najwyższy organ polityczny NATO, podjęła decyzję o przedłużeniu o 2 lata (do 30 września 2022 roku) kadencji Norwega Jensa Stoltenberga, sekretarza generalnego. To już druga kadencja Stoltenberga... Więcej

WTO : UE wygrywa z Boeingiem
photo
29 marca Organ Apelacyjny Światowej Organizacji Handlu (WTO) podjął decyzję przyznającą Unii Europejskiej rację w sprawie amerykańskich subwencji dla Boeinga. WTO oceniło, że Stany Zjednoczone przyznawały Boeingowi masowe dotacje, zakłócając wymianę handlową i powodując poważny uszczerbek po stronie Airbusa, z pogwałceniem zasad WTO. Decyzja ta definitywnie zamyka procedurę dostosowawczą rozpoczętą w 2012 roku, która dotyczy subwencji przyznawanych od 1989... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat europejskich przepisów w dziedzinie legalnej migracji
photo
29 marca Komisja zaprezentowała ocenę europejskiej legislacji w dziedzinie legalnej migracji w ramach programu sprawności i wydajności regulacyjnej (REFIT). Oceniła, że europejskie przepisy są dostosowane do stawianych celów, a obywatele krajów trzecich korzystają ze zharmonizowanych w ramach Unii Europejskiej procedur i praw. Niemniej, potrzebne są wysiłki w zakresie komunikowania i informowania o tych procedurach legalnej migracji, zwłaszcza, aby przyciągnąć wykwalifikowanych pracowników... Więcej
Raport na temat ochrony handlowej
photo
27 marca Komisja opublikowała raport na temat ochrony handlowej, w którym wskazano, że od listopada 2014 do grudnia 2018 roku Komisja wprowadziła 95 narzędzi, aby zabezpieczyć sprawiedliwe warunki konkurencji dla europejskich przedsiębiorstw i pracowników. 68% obowiązujących instrumentów dotyczy produktów importowanych z Chin. Komisja ocenia, że w ten sposób przed nieuczciwą zagraniczną konkurencją ochronionych zostało 320 000 bezpośrednich europejskich miejsc pracy... Więcej

Kultura : "Leonardo da Vinci. Nauka przed nauką"
photo
Z okazji 500-lecia śmierci Leonarda da Vinci Stajnie Kwirynalskie w Rzymie prezentują do 30 czerwca wystawę "Leonardo da Vinci. Nauka przed nauką". Koncentruje się ona na pracy naukowej artysty i jego powiązaniach z ludźmi mu współczesnymi... Więcej
"Czarny model od Géricaulta do Matisse'a" w Muzeum Orsay
photo
Do 21 lipca Muzeum Orsay w Paryżu prezentuje wystawę "Czarny model od Géricaulta do Matisse'a", która zajmuje się problematyką estetyczną, polityczną i społeczną kryjącą się za przedstawianiem czarnych postaci w sztukach wizualnych od zniesienia niewolnictwa do dzisiaj... Więcej
Kokoschka - ekspresjonista, migrant, Europejczyk
photo
Od 6 kwietnia do 8 lipca Muzeum Leopolda w Wiedniu zaprasza na retrospektywę austriackiego ekspresjonistycznego malarza i dramaturga Oskara Kokoschki. Na ekspozycji zgromadzono ponad 250 dzieł oddających bieg życia artysty "odzwierciedlającego XX wiek", z jego ekstrawaganckim malarstwem, humanizmem i europejskością... Więcej
Wystawa Marii Lassnig
photo
Od 6 kwietnia do 11 sierpnia Muzeum Stedelijk w Amsterdamie prezentuje na wystawie "Ways of Being" twórczość Marii Lassnig (1919-2014). 200 wystawionych dzieł oddaje odczucia austriackiej artystki w stosunku do świata... Więcej
Lotte Laserstein w Berlinische Galerie
photo
Od 5 kwietnia do 12 sierpnia Berlinische Galerie w niemieckiej stolicy prezentuje we współpracy ze Städel Museum 58 dzieł niemieckiej artystki Lotte Laserstein. Ekspozycja pokrywa berliński i szwedzki okres artystki, między impresjonizmem i ekspresjonizmem. Odnajdujemy na niej szereg portretów i pejzaży miejskich pochodzących z lat 1920-1930... Więcej
Wim Delvoye w brukselskim Muzeum Sztuk Pięknych
photo
Do 21 lipca Królewskie Muzeum Sztuk Pięknych w Belgii zaprasza na wystawę belgijskiego artysty Wima Delvoye, znanego z zamiłowania do eksperymentów technologicznych i urozmaiconej twórczości. Na ekspozycji zaproponowano retrospektywę i nowe dzieła nigdy nie prezentowane publicznie... Więcej

2kwie.
2 kwietnia

Bukareszt

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. energii

3kwie.
3 kwietnia

Bukareszt

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. badań

3kwie.
3-4 kwietnia

Waszyngton

70-lecie NATO - posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

4kwie.
4 kwietnia

Bruksela

Rada Współpracy UE-Azerbejdżan

5kwie.
5 kwietnia

Bukareszt

Posiedzenie Eurogrupy

5kwie.
5-6 kwietnia

Bukareszt

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. gospodarki i finansów

8kwie.
8 kwietnia

Luksemburg

Rada do Spraw Zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020