Biuletyn n°842

Open panel Open panel
Biuletyn n°842
Biuletyn
wtorek, 9 kwietnia 2019
numer 842
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Ochrona europejskich obywateli w skrajnie połączonym świecie
Autor : François Molins
François Molins
Unia Europejska, silna dzięki kompletnemu korpusowi prawa, chciała zagwarantować swoim obywatelom wymagającą i skuteczną ochronę ich danych osobowych przy pomocy RODO, e-Privacy i za pośrednictwem orzecznictwa swojego Trybunału Sprawiedliwości. Jednak Unia musi być w stanie odpowiadać na zagrożenie terrorystyczne czy przestępczość zorganizowaną poprzez dostęp do dowodów elektronicznych. Równowaga między ochroną życia prywatnego i zapobieganiem naruszeniom porządku publicznego musi być przedmiotem europejskiego dialogu, ocenia prokurator generalny przy Sądzie Kasacyjnym.
Więcej
Fundacja : Wybory europejskie: portal, aby wiedzieć wszystko
photo
Od 23 do 26 maja 2019 roku ponad 300 mln Europejczyków będzie wybierać swoich 705 eurodeputowanych na kolejnych 5 lat. Podobnie jak w trakcie poprzednich wyborów, Fundacja Roberta Schumana uruchomiła stronę internetową pozwalającą lepiej zrozumieć to głosowanie i śledzić kampanię wyborczą w 27 państwach członkowskich, w tym startujące listy... Więcej

Komisja : Państwo prawa: postępowanie przeciwko Polsce w sprawie uchybienia zobowiązaniom
photo
3 kwietnia Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Chodzi o nowy system środków dyscyplinarnych wobec sędziów. Polski rząd ma 2 miesiące na udzielenie odpowiedzi na list z wezwaniem do usunięcia uchybienia. Wiceprzewodniczący Komisji Frans Timmermans ostrzegł również Rumunię w kwestii tamtejszej reformy systemu sądownictwa. Równolegle Komisja zainicjowała proces refleksji na temat praworządności w Unii. Zidentyfikowała trzy priorytety: lepsze promowanie państwa prawa, zapobieganie zagrożeniom czy ułomnościom państwa prawa i skuteczne reakcje w ich przypadku. W czerwcu Komisja opublikuje swoje konkluzje i propozycje... Więcej
Więcej
4 mld euro na inwestycje w infrastrukturę
photo
2 kwietnia Komisja przyjęła pakiet inwestycyjny o wartości 4 mld euro finansujący projekty infrastrukturalne w 10 państwach członkowskich w ramach unijnej polityki spójności. Projekty te dotyczą rozmaitych obszarów od zdrowia poprzez badania po energię. Z finansowania UE w ramach polityki spójności na lata 2014-2020 skorzystało 258 dużych projektów infrastrukturalnych, na które przeznaczono 32 mld euro... Więcej
Procedura przeciwko BMW, Daimlerowi i VW
photo
5 kwietnia Komisja doszła do wstępnego wniosku, że BMW, Daimler i VW (Volkswagen, Audi, Porsche) naruszały w latach 2006-2014 zasady konkurencji. Zmówiły się w sprawie ograniczenia konkurencji w dziedzinie technologii umożliwiających zmniejszenie emisji cząsteczek w nowych samochodach sprzedawanych w Europejskim Obszarze Gospodarczym. Dochodzenie Komisji ograniczone jest do domniemanego naruszenia prawa konkurencji i nie dotyczy ewentualnych naruszeń legislacji z zakresu ochrony środowiska. Producenci będą mogli udzielić pisemnej odpowiedzi i zwrócić się o wysłuchanie. A jeśli Komisja stwierdzi, iż istnieją wystarczające dowody takich naruszeń, będzie mogła wymierzyć grzywnę sięgającą 10% ich rocznych światowych obrotów... Więcej

Parlament : Głosowanie w sprawie zmiany kodeksu Schengen
photo
4 kwietnia eurodeputowani zagłosowali za zmianą kodeksu Schengen, aby ustalić nowe limity i warunki wprowadzania tymczasowych kontroli na graniach wewnętrznych w strefie Schengen przez państwa członkowskie. Przyjęty dokument stanowi, że początkowy okres kontroli granic zostanie skrócony z 6 do 2 miesięcy, a maksymalny okres ich przedłużenia z 2 lat do roku. Głosowanie kończy pierwsze czytanie w Parlamencie. Rada jeszcze się nie wypowiedziała... Więcej
Lepsza równowaga między życiem prywatnym i zawodowym
photo
4 kwietnia eurodeputowani przyjęli dyrektywę w sprawie równowagi między życiem zawodowym i prywatnym. Nowe przepisy o urlopach rodzicielskich ustalają minimalne wymogi w całej Unii Europejskiej: płatny urlop ojcowski trwający co najmniej 10 dni roboczych dla ojców lub drugiego rodzica, prawo do 2 miesięcy urlopu rodzicielskiego, którego nie można przenieść na drugiego rodzica, płatnych w adekwatny sposób. Pracujący rodzice powinni również móc zwrócić się o uelastycznienie swojego zatrudnienia poprzez telepracę czy elastyczne godziny pracy. Specyficzne potrzeby rodziców dzieci z niepełnosprawnościami powinny być uwzględniane w ich trybie pracy... Więcej
Nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa dokumentów tożsamości
photo
4 kwietnia europosłowie przyjęli nowe rozporządzenie wzmacniające zabezpieczenia dowodów tożsamości oraz dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii. Po 2-letnim okresie przejściowym wszystkie dokumenty tożsamości wystawiane w Unii powinny przestrzegać zharmonizowanych norm bezpieczeństwa. Propozycja była już przedmiotem wstępnego porozumienia z Radą i teraz musi zostać formalnie przyjęta... Więcej
Debata na temat przyszłości Unii ze szwedzkim premierem
photo
3 kwietnia szwedzki premier Stefan Löfven dyskutował w Strasburgu z Parlamentem o przyszłości Unii Europejskiej. Potwierdził, że Unia powinna wzmocnić swoje podstawowe wartości. Jego zdaniem najlepszym sposobem obrony tych wartości jest ochrona demokracji, wyciągnięcie nauki z brexitu, ustanowienie europejskiego filaru praw socjalnych, współpraca w dziedzinie migracji i zwalczanie zmian klimatu... Więcej
Więcej
Uruchomienie strony poświęconej wyborom europejskim
photo
5 kwietnia Parlament uruchomił interaktywną stronę z dotychczasowymi wynikami wyborów europejskich, która dostępna jest we wszystkich unijnych językach urzędowych. 26 maja strona zostanie zaktualizowana o wyniki kolejnych wyborów i podział mandatów między kraje. Następne aktualizacje będą wprowadzane w miarę, jak władze krajowe będą przekazywać szczegóły... Więcej
Rozszerzenie europejskich przepisów na gazociągi z krajów trzecich
photo
4 kwietnia eurodeputowani przyjęli zrewidowane przepisy w sprawie rynku gazu, aby objąć nimi wszystkie gazociągi prowadzące do Unii Europejskiej z krajów trzecich. Celem jest bardziej konkurencyjny europejski rynek gazu poprzez zagwarantowanie, że własność gazociągów prowadzących do Unii jest dobrze oddzielona od własności dostawcy gazu. Podobnie jak gazociągi europejskie, gazociągi z krajów trzecich powinny więc być dostępne dla innych operatorów. Nowe przepisy dają Unii wyłączne kompetencje w zakresie porozumień o nowych gazociągach z krajami trzecimi. Po formalnym przyjęciu tej rewizji państwa członkowskie będą miały 9 miesięcy na przełożenie dyrektywy do swojego prawa krajowego... Więcej
Przyjęcie rewizji przepisów o transporcie drogowym
photo
4 kwietnia eurodeputowani opowiedzieli się za rewizją przepisów o transporcie drogowym w ramach paktu mobilności. Rewizja ta służy poprawie warunków pracy kierowców i zwalczaniu nielegalnych praktyk oraz zakłóceń konkurencji wywoływanych przez transportowców, którzy wykorzystują "spółki krzaki". Teraz odbędą się negocjacje z Radą w sprawie zmienionych propozycji dotyczących delegowania kierowców, czasu ich odpoczynku i poprawienia stosowania przepisów o kabotażu... Więcej
Więcej | Więcej

Rada : Posiedzenie Eurogrupy
photo
5 kwietnia obradujący w Bukareszcie ministrowie finansów strefy euro wyrazili zadowolenie z poczynionych przez Grecję postępów, które powinny umożliwić odblokowanie pierwszej serii środków zmniejszających zadłużenie. Grecja powinna otrzymać 970 mln euro z tytułu odsetek naliczonych przez banki centralne w związku z pożyczkami udzielonymi temu krajowi. Ministrowie rozmawiali także na temat pogłębienia unii gospodarczej i walutowej, zwłaszcza instrumentu budżetowego na rzecz konwergencji i konkurencyjności oraz jego zarządzania. Wyrazili zadowolenie ze zrewidowanego projektu budżetu Luksemburga na 2019 rok i omówili unię bankową w strefie euro, a także przygotowania do brexitu... Więcej
Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
6 kwietnia, podczas nieformalnego posiedzenia w Bukareszcie, ministrowie gospodarki i finansów omówili kwestię pracowników delegowanych oraz ich wpływ gospodarczy i społeczny. Następnie przedyskutowali podatki w Unii i podkreślili konieczność przyjęcia wspólnego stanowiska w tym zakresie. I wreszcie przygotowywali G20 (które odbędzie się w kwietniu) oraz posiedzenia Międzynarodowego Funduszu Walutowego... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Ogólnych (art. 50)
photo
9 kwietnia główny negocjator UE Michel Barnier zaprezentował ministrom stan rozmów w sprawie brexitu. W przeddzień nadzwyczajnego posiedzenia Rady Europejskiej, w trakcie którego szefowie państw i rządów dyskutować będą o wniosku o odłożenie brexitu (złożonym przez brytyjską premier Theresę May), ministrowie przypomnieli o swoim przywiązaniu do już wynegocjowanego porozumienia. Podkreśli również konieczność kontynuowania przygotowań na wypadek wyjścia Zjednoczonego Królestwa bez umowy... Więcej

Dyplomacja : Ku nowemu partnerstwu z krajami AKP
photo
4 kwietnia Unia Europejska i kraje Afryki, Karaibów i Pacyfiku zakończyły 2. cykl negocjacji dotyczących nowego partnerstwa. Powinny powstać nowe filary współpracy dla każdego regionu, dostosowane do specyficznych wyzwań każdego partnerstwa. Obecnie stosunki Unii Europejskiej z krajami AKP reguluje umowa z Kotonu, ale wygasa ona w 2020 roku. We wrześniu 2018 rozpoczęły się negocjacje w sprawie nowego partnerstwa... Więcej
Rada Współpracy UE/Azerbejdżan
photo
4 kwietnia w Brukseli odbyło się 16. posiedzenie Rady Współpracy między Unią Europejską i Azerbejdżanem. Omówiono intensyfikację obopólnych relacji, zwłaszcza rozpoczęcie w 2017 roku negocjacji w sprawie nowej umowy dwustronnej. UE wyraziło zadowolenie z ułaskawienia przez Azerbejdżan 400 więźniów (w tym członków opozycji, przedstawicieli organizacji pozarządowych i dziennikarzy). Rada Współpracy debatowała także o rozwinięciu kooperacji w sektorze transportu i energii... Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych
photo
Obradujący 9 kwietnia w Luksemburgu ministrowie spraw zagranicznych omówili sytuację w Libii i zaapelowali o rozejm z powodów humanitarnych. Wyrazili sprzeciw wobec nowego kodeksu karnego wprowadzonego w Brunei, który przewiduje m.in. kamienowanie za homoseksualizm czy cudzołóstwo. Ministrowie dyskutowali również na temat sytuacji w Afganistanie i potwierdzili, że chcą, aby negocjacje rozpoczęły się tak szybko, jak to możliwe. Rozmawiano także o 10-leciu Partnerstwa Wschodniego i sytuacji w Wenezueli... Więcej

Europejskie agencje : Wystrzelenie Sojuza przez Arianespace
photo
4 kwietnia Arianespace po raz 4. od początku roku wystrzeliła z sukcesem rakietę Sojuz VS22, która wystartowała z Gujańskiego Centrum Kosmicznego w Kourou. Na pokładzie miała 4 satelitów konstelacji O3b dostawcy satelitarnych usług telekomunikacyjnych SES. To 9. udany start Arianespace w ciągu 6 miesięcy i 22 udana misja z udziałem rosyjskiej rakiety Sojuz... Więcej
Więcej
Państwa członkowskie testują swoją odporność na cyberataki
photo
5 kwietnia Parlament Europejski, państwa członkowskie, Komisja Europejska i Agencja Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA) zorganizowały ćwiczenia, żeby przetestować zdolność reagowania i odporność krajów członkowskich w przypadku cyberataków mogących potencjalnie mieć wpływ na wybory europejskie. Ten test wpisuje się w Plan działania przeciwko dezinformacji, zaprezentowany przez Komisję w grudniu 2018 roku. Jego celem jest wzmocnienie współpracy między państwami członkowskimi i instytucjami europejskimi, aby jak najskuteczniej odpowiadać na zagrożenia wywoływane przez dezinformację... Więcej

Niemcy : Wizyta Angeli Merkel w Irlandii
photo
4 kwietnia irlandzki premier Leo Varadkar gościł swoją niemiecką odpowiedniczkę Angelę Merkel. Celem spotkania było przedyskutowanie przyszłości Unii Europejskiej i Irlandii w obliczu brexitu. Spotkawszy się z mieszkańcami północnoirlandzkiego pogranicza, Merkel stwierdziła, że "porozumienie wielkopiątkowe absolutnie musi być w dalszym ciągu stosowane". Leo Varadkar zauważył, że "w przypadku "twardego brexitu" Irlandia nie może być tylnymi drzwiami jednolitego rynku". Dwoje przywódców przypomniało w ten sposób o swojej solidarności i swoich nadziejach na "uporządkowany brexit"... Więcej
Więcej

Francja : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych G7
photo
5 i 6 kwietnia w Dinard obradowali ministrowie spraw zagranicznych G7. Potwierdzili znaczenie międzynarodowego porządku opartego na zasadach. Przedyskutowali ustanowienie norm w cyberprzestrzeni, zapobieganie przemytom w Sahelu i zapobieganie przemocy seksualnej w trakcie konfliktów... Więcej
Więcej

Grecja : Wizyta premiera w Macedonii Północnej
photo
2 kwietnia grecki premier Alexis Tsipras po raz pierwszy udał się do Macedonii Północnej, aby tam spotkać się ze swoim macedońskim odpowiednikiem Zoranem Zaewem. Dwóch przywódców przewodniczyło Najwyższej Radzie Współpracy między tymi krajami i podpisało plan działania służący zintensyfikowaniu powiązań między państwami po porozumieniu z Prespy. To ostatnie uregulowało kwestię nazwy byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii... Więcej

Irlandia : Wizyta premiera we Francji
photo
2 kwietnia irlandzki premier Leo Varadkar udał się na spotkanie z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem. Dwóch przywódców wymieniło opinie na temat różnych scenariuszy brexitu przed nadzwyczajnym posiedzeniem Rady Europejskiej 10 kwietnia... Więcej

Włochy : Spotkanie Giuseppe Contego i Jeana-Claude'a Junckera
photo
2 kwietnia w Rzymie spotkali się włoski premier Giuseppe Conte i przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker. Ten ostatni wyraził zaniepokojenie sytuacją gospodarczą Włoch i rosnącym zadłużeniem publicznym. Conte wskazał, że podjęte zostaną kroki na rzecz reaktywowania wzrostu. 1 kwietnia OECD opublikowało raport stwierdzający, że do ożywienia gospodarczego we Włoszech potrzeba "reform o wielkiej skali"... Więcej
Więcej | Więcej

Luksemburg : Szczyt Beneluxu
photo
2 kwietnia luksemburski premier Xavier Bettel przyjął swoich kolegów z Belgii i Holandii Charles'a Michela oraz Marka Rutte z okazji luksemburskiej prezydencji w Komitecie Ministrów Unii Beneluxu. Przywódcy przypomnieli o swoich ambicjach dotyczących środowiska, takich jak stworzenie platformy Beneluxu na rzecz klimatu, aby ograniczyć ocieplenie klimatyczne. Przyjęli również ministra-prezydenta Nadrenii Północnej-Westfalii Armina Lascheta w celu wzmocnienia współpracy między Unią Beneluxu i tym niemieckim landem... Więcej

Malta : George Vella nowym prezydentem
photo
4 kwietnia George Vella został oficjalnie 10. prezydentem Republiki Malty na 5-letnią kadencję. Jego kandydaturę zgłosił premier Joseh Muscat, a 2 kwietnia zaaprobowała ją Izba Reprezentantów. G. Vella, były minister spraw zagranicznych, zastąpił Marie-Louise Coleiro Precę. Była ona drugą kobietą, która zajmowała to stanowisko... Więcej

Rumunia : Zniesienie nadzoru sądowego nad Laurą Codrutą Kövesi
photo
4 kwietnia rumuński sąd zniósł nadzór sądowy, który nałożono na byłą szefową prokuratury antykorupcyjnej Laurę Codrutę Kövesi po oskarżeniu jej o korupcję 28 marca. Decyzja ta pozwoli jej ponownie opuścić Rumunią i wznowić kampanię ubiegania się o stanowisko szefowej Prokuratury Europejskiej. Kilka godzin wcześniej przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani domagał się od rumuńskich władz, by zaprzestały utrudniania tej kandydatury, którą Parlament popiera... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Theresa May zwraca się o ponowne odłożenie brexitu
photo
W liście z 5 kwietnia, skierowanym do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska brytyjska premier Theresa May zwraca się do Unii Europejskiej o odłożenie wyjścia Zjednoczonego Królestwa do 30 czerwca, aby miała ona więcej czasu na uzyskanie zgody brytyjskiego parlamentu. 3 kwietnia May spotkała się z liderem opozycji Jeremym Corbynem i rozpoczęły się negocjacje. 5 kwietnia Donald Tusk zasugerował "elastyczne" odłożenie brexitu aż do 12 miesięcy. Decyzja zostanie podjęta przez szefów państw i rządów na szczycie 10 kwietnia... Więcej
Więcej | Więcej
Zwolnienie obywateli brytyjskich z wiz
photo
4 kwietnia europosłowie zaaprobowali projekt w sprawie zwolnienia obywateli brytyjskich z wiz (502 głosy za, 81 przeciw, 29 wstrzymało się). W przypadku każdego pobytu trwającego krócej niż 90 dni przez okres 180 dni brytyjscy obywatele będą zwolnieni z obowiązku wizowego we wszystkich krajach członkowskich i krajach stowarzyszonych ze strefą Schengen. Zwolnienie to zostanie przyznane tylko, jeśli Zjednoczone Królestwo zagwarantuje te same prawa obywatelom Unii Europejskiej. Będzie stosowane od następnego dnia po wyjściu Zjednoczonego Królestwa z Unii... Więcej

Rada Europy : Raport na temat populacji więziennej w Europie
photo
Według opracowania Rady Europy, upublicznionego 2 kwietnia, od 2016 do początku 2018 roku odsetek osadzonych w Europie spadł o 6,6%. Niemniej 8 krajów ciągle boryka się z "poważnymi problemami przeludnienia" w więzieniach... Więcej
Malta musi skuteczniej walczyć z korupcją
photo
W raporcie opublikowanym 3 kwietnia Grupa Państw Przeciwko Korupcji (Greco), instancja Rady Europy, oceniła, że maltańskie instytucje publiczne mające zapewnić kontrolę i równowagę władz były nieskuteczne w zakresie korupcji. Greco zarzuca im brak reakcji dyscyplinarnej lub karnej na czyny, o które podejrzani są niektórzy ministrowie oraz maltańscy funkcjonariusze sił policji. W 2021 roku Grupa oceni wdrożenie 23 rekomendacji, które opublikowała w swoim raporcie... Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Linos-Alexandre Sicilianos wybrany prezesem
photo
1 kwietnia Grek Linos-Alexandre Sicilianos został wybrany prezesem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPC), którego był wiceprezesem od 1 stycznia 2017 roku. Zastąpił Włocha Guido Raimondiego. Będzie kierował instytucją gwarantującą podstawowe prawa i wolności w 48 państwach członkowskich Rady Europy przez 3-letnią kadencję, począwszy od 5 maja... Więcej

Eurostat : Nadwyżka na rachunku bieżącym Unii Europejskiej
photo
W IV kwartale 2018 roku na rachunku bieżącym Unii Europejskiej odnotowano nadwyżkę w kwocie 38,6 mld euro (wobec 36,2 mld w III kwartale 2018), wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 5 kwietnia. W bilansie usług odnotowano nadwyżkę 42,2 mld euro (w porównaniu do 47 mld w III kwartale 2018). W IV kwartale ubiegłego roku Unia Europejska miała nadwyżkę na rachunku bieżącym ze Stanami Zjednoczonymi, Szwajcarią, Kanadą, Brazylią, Hong-Kongiem, Indiami i Japonią, a deficyt w relacjach z Chinami i Rosją... Więcej
Spadek stopy inflacji w strefie euro
photo
Według danych Eurostatu (opublikowanych 1 kwietnia) roczna stopa inflacji w strefie euro spadła z 1,5% w lutym do 1,4% w marcu 2019... Więcej
Stopa bezrobocia 6,5% w Unii Europejskiej i 7,8% w strefie euro
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 1 kwietnia stopa bezrobocia w Unii Europejskiej w lutym 2019 roku wyniosła 6,5%. Jest to najniższy poziom od stycznia 2000. Lutowe bezrobocie w strefie euro wyniosło 7,8% i w stosunku do stycznia 2019 pozostało stabilne, a w porównaniu do lutego 2018 spadło (wtedy było to 8,5%). To najniższa stopa odnotowana w strefie euro od października 2008... Więcej

Opracowania/raporty : Doroczny raport na temat bezpieczeństwa drogowego
photo
4 kwietnia Komisja Europejska opublikowała dane na temat śmiertelności na drogach za 2018 rok. Choć w latach 2010-2018 liczba osób, które zginęły w wypadkach drogowych, spadła o 21%, państwa członkowskie mogą nie osiągnąć celu zapisanego w deklaracji z Valetty, mówiącego o zmniejszeniu liczby osób ginących na unijnych drogach o połowę do 2020 roku. Długoterminowym celem pakietu Komisji "Europa w ruchu" jest sprowadzenie liczby śmiertelnych ofiar i ciężko rannych do poziomu bliskiemu zeru do 2050 roku... Więcej
Raport na temat kryzysów żywnościowych
photo
2 kwietnia Unia Europejska, Organizacja Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, a także Światowy Program Żywnościowy opublikowały wspólnie raport na temat kryzysów żywnościowych 2019. W raporcie stwierdzono, że w ubiegłym roku zagrożonych brakiem żywności było 113 mln osób w 53 krajach (w 2017 były to 124 mln). W raporcie uwzględniono również wpływ zmian klimatu i katastrof naturalnych na bezpieczeństwo zaopatrzenia w żywność i opowiedziano się za ujednoliconym podejściem wspólnoty międzynarodowej do tych kwestii... Więcej
Raport na temat niebezpiecznych produktów
photo
5 kwietnia Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie za 2018 rok z działalności systemu wczesnego ostrzegania przed niebezpiecznymi produktami niespożywczymi. Ze sprawozdania wynika, że organy publiczne zgłosiły ponad 2 200 ostrzeżeń dotyczących niebezpiecznych produktów. Do najczęściej zgłaszanych towarów należą zabawki (31%), pojazdy silnikowe (19%) oraz odzież (10%). Ponad połowa z tych produktów pochodzi z Chin... Więcej

Kultura : Caspar D. Friedrich w rzeczywistości wirtualnej
photo
30 czerwca Alte Nationalgalerie w Berlinie proponuje we współpracy z Arte i Gebrüder Beetz Filmproduktion zanurzenie się w rzeczywistości wirtualnej słynnego obrazu "Mnich nad morzem" autorstwa Caspara Davida Friedricha, który został niedawno odnowiony... Więcej
Młodzi europejscy artyści w Paryżu
photo
Do 16 czerwca Fundacja Cartiera na rzecz Współczesnej Sztuki prezentuje wystawę "Młodzi artyści w Europie. Metamorfozy". Ekspozycja obejmuje 21 artystów z 16 krajów - nowe pokolenie twórców uosabiających Europę... Więcej
Festiwal Wielkanocny w Aix-en-Provence
photo
Od 13 do 28 kwietnia miasto Aix-en-Provence gości Festiwal Wielkanocny, ważne wydarzenie muzyki klasycznej, które zgromadzi na 30 koncertach 925 artystów i 8 orkiestr symfonicznych. W ciągu tych 15 dni wykonane zostaną dzieła wielkich kompozytorów muzyki klasycznej... Więcej
Festiwal Wielkanocny w Salzburgu
photo
Festiwal Wielkanocny w Salzburgu od 13 do 21 kwietnia proponuje "Śpiewaków norymberskich", operę niemieckiego kompozytora Richarda Wagnera. Prezentuje również sztukę z teatru muzycznego "Teresa", autorstwa niemieckiego kompozytora Philippa Maintza na podstawie powieści Emila Zoli zatytułowanej "Teresa Raquin"... Więcej
Festiwal Wielkanocny w Baden-Baden
photo
Od 13 do 22 kwietnia miasto Baden-Baden gości w ramach Festiwalu Wielkanocnego Filharmoników Berlińskich. Festiwal jest świętem opery i muzyki klasycznej. Gwoździem programu tegorocznej edycji jest nowe wystawienie "Otella" Verdiego... Więcej
Giorgio Morandi w Muzeum Guggenheima w Bilbao
photo
Od 12 kwietnia do 6 października Muzeum Guggenheima w Bilbao zaprasza na wystawę "Spojrzenie wstecz" z rycinami i obrazami Giorgio Morandiego. Włoski artysta, który tworzył dzieła kubistyczne i był pod wpływem dawnych mistrzów żyjących od XVI do XVIII wieku, ucieleśnia sztukę dnia codziennego w poszukiwaniu czystości i wstrzemięźliwości... Więcej

8kwie.
8 kwietnia

Luksemburg

Rada do Spraw Zagranicznych

9kwie.
9 kwietnia

Luksemburg

Rada do Spraw Ogólnych

Bruksela

Szczyt UE-Chiny

10kwie.
10 kwietnia

Bruksela

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej (art. 50)

Frankfurt

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

10kwie.
10-11 kwietnia

Bukareszt

Nieformalne posiedzenie ministrów zatrudnienia i spraw społecznych

11kwie.
11-12 kwietnia

Bukareszt

Nieformalne posiedzenie ministrów do spraw polityki spójności

14kwie.
14 kwietnia

Finlandia

Wybory parlamentarne w Finlandii

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: