Biuletyn n°875

Open panel Open panel
Biuletyn n°875
Biuletyn
wtorek, 21 stycznia 2020
numer 875
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Autorzy : Bruno Deffains, Olivier d'Ormesson, Thomas Perroud
Bruno Deffains, Olivier d'Ormesson, Thomas Perroud
Porażki pewnych projektów fuzji typu Alstom/Siemens stawiają pytanie o niedostosowany, a nawet przestrzały charakter europejskiego prawa konkurencji i jego miejsce w stosunku do innych celów polityki publicznej. Pojawiają się inne wyzwania: z jednej strony aktualne prawo mierzy się z wyzwaniami stawianymi przez gospodarkę cyfrową; z drugiej strony europejskie prawo konkurencji nie uwzględnia w wystarczającym stopniu międzynarodowej konkurencji. Czy nie trzeba zrównoważyć polityki konkurencji i polityki przemysłowej, aby cele tej ostatniej mogły się rozwinąć?
Więcej
Komisja : Prezentacja planu finansowania Europejskiego Zielonego Ładu
photo
14 stycznia Komisja zaprezentowała swój plan inwestycyjny w ramach Zielonego Ładu dla Europy służący zebraniu 1 000 mld euro na transformację klimatyczną w 10 kolejnych latach. Plan ten obejmuje w szczególności mechanizm sprawiedliwej transformacji, który opiewa na 7,5 mld euro z nowych funduszy europejskich, system mający zmobilizować inwestycje w kwocie 45 mld euro oraz instrument pożyczkowy Europejskiego Banku Inwestycyjnego dla sektora publicznego wspierany z unijnego budżetu, by przyciągnąć inwestycje na kwotę 25-30 mld euro... Więcej
Program na rzecz Europy społecznej
photo
14 stycznia komisarz ds. miejsc pracy i praw socjalnych Nicolas Schmit zaprezentował inicjatywy, które Komisja chce uruchomić w 2020 roku w obszarze polityki społecznej. Komisja planuje wypracowanie strategii na rzecz równości płci, europejski system reasekuracji świadczeń dla osób bezrobotnych i zieloną księgę na temat starzenia się. Komisja wzywa również państwa członkowskie do działania w ramach przyjętego w 2017 roku filaru praw socjalnych... Więcej
Około 20 000 młodych Europejczyków wyruszy w tym roku w podróż po Europie
photo
W ramach czwartej i ostatniej edycji konkursu DiscoverEU wybrano około 20 000 18-letnich Europejczyków. Dzięki tej inicjatywie odkryją oni państwa członkowskie (zasadniczo poprzez podróże pociągiem). 18-latkowie otrzymają bilety pozwalające im na podróże, począwszy od kwietnia 2020 roku. Będą zachęcani do dzielenia się swoimi doświadczeniami za pośrednictwem mediów społecznościowych i poprzez organizowane przez całe lato różne spotkania DiscoverEU... Więcej
Więcej
Odrzucenie projektu portugalskiego budżetu
photo
15 stycznia Komisja oceniła, że zaprezentowany przez Portugalię budżet na 2020 rok może być niezgodny z Paktem Stabilności i Wzrostu. Zwraca się ona do portugalskiego rządu o podjęcie kroków niezbędnych dla osiągnięcia w 2020 równowagi budżetowej... Więcej
Pomoc humanitarna Unii w 2020 roku
photo
20 stycznia Komisja przyjęła roczny budżet na cele humanitarne na 2020 w kwocie 900 mln euro. Unia Europejska jest głównym światowym donatorem pomocy humanitarnej i pomaga osobom w ponad 80 krajach. 13 stycznia Fundacja opublikowała opracowanie na ten temat... Więcej
Więcej
Wniesienie sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE dla ochrony polskich sędziów
photo
14 stycznia Komisja wniosła sprawę do Trybunału Sprawiedliwości Unii, by doszło do zawieszenia działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego stworzonej w 2018 roku. Wpisuje się to w kontekst toczącej się obecnie procedury naruszeniowej dotyczącej nowego polskiego systemu dyscyplinarnego, który nie zawiera niezbędnych gwarancji ochrony sędziów przed potencjalną kontrolą polityczną. W listopadzie 2019 roku TSUE zwrócił się już do polskiego wymiaru sprawiedliwości o weryfikowanie niezależności tej izby, ale nie przyniosło to zamierzonego skutku... Więcej

Parlament : Wizja Konferencji w sprawie przyszłości Europy
photo
15 stycznia europosłowie przyjęli rezolucję wykładającą ich wizję Konferencji w sprawie przyszłości Europy, która powinna się rozpocząć w tym roku (494 głosów za, 147 przeciw). Chcą aktywnego udziału obywateli, zwłaszcza tworzenia tematycznych agor obywatelskich złożonych z wylosowanych przedstawicieli obywateli. Sądzą, że w trakcie Konferencji powinien zostać poruszony system kandydatów wiodących i transnarodowe listy wyborcze oraz zwracają się do Rady i Komisji o zaangażowanie się na rzecz możliwej zmiany traktatów... Więcej
Raport na temat wdrażania wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony
photo
15 stycznia europosłowie zaaprobowali roczny raport na temat wspólnej unijnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO). Oddano 364 głosy za, 266 przeciw, a 77 osób wstrzymało się. Europejska obrona zdecydowanie nie jest przedmiotem konsensusu i sprawozdawca Arnaud Danjean (EPP, Francja) musiał ostro walczyć, broniąc idei "strategicznej obrony" Unii Europejskiej, zwłaszcza wobec Stanów Zjednoczonych... Więcej
Więcej
Państwo prawa w Polsce i na Węgrzech
photo
16 stycznia europosłowie przyjęli rezolucję wzywającą Radę do organizowania regularnych i ustrukturyzowanych wysłuchań z udziałem Węgier i Polski w ramach art. 7 TUE dotyczącego kroków podejmowanych w przypadku naruszenia fundamentalnych wartości. Eurodeputowani apelują do Rady do skierowania do tych krajów konkretnych zaleceń i wyrazili życzenie, by ich formalnie włączyć w wysłuchania władz krajowych. Podkreślili również "absolutną konieczność" stworzenia mechanizmu dotyczącego demokracji, państwa prawa i praw podstawowych... Więcej
Więcej
Apel o więcej ambicji klimatycznych
photo
W rezolucji przyjętej 15 stycznia eurodeputowani poparli zaproponowany przez Komisję Europejski Zielony Ład. Apelują o przyspieszenie procesu redukowania emisji gazów cieplarnianych do co najmniej 55% w 2030 roku w porównaniu do stanu z 1990. Tymczasem Komisja proponuje "co najmniej 50% i podążanie do celu 55%"... Więcej
Rezolucja w sprawie praw obywateli po brexicie
photo
W rezolucji przyjętej 15 stycznia europosłowie wyrazili obawę dotyczącą mechanizmu uzyskiwania statusu stałego rezydenta przeznaczonego dla unijnych obywateli żyjących w Zjednoczonym Królestwie po wyjściu tego kraju z Unii. Podkreślili, że ich głosowanie w sprawie przyjęcia umowy o wyjściu (przewidziane na 29 stycznia) uwzględni "doświadczenie zdobyte i zapewnienia udzielone" w zakresie praw obywateli. Eurodeputowani zachęcają do wspólnego kontrolowania tej kwestii przez parlament brytyjski i Parlament Europejski... Więcej

Rada : Konkluzje Eurogrupy
photo
Obradująca 20 stycznia Eurogrupa przeanalizowała wnioski Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) dla strefy euro, a także projekty zaleceń Komisji na 2020 rok. Ministrowie zwrócili się do Portugalii o zrewidowanie jej projektu planu budżetowego, by zaradzić ryzykom wskazanym przez Komisję. Wymienili też opinie na temat pogłębienia integracji gospodarczej i walutowej. Nowi ministrowie finansów Hiszpanii, Finlandii i Austrii zaprezentowali swoje priorytety... Więcej

Dyplomacja : Konferencja na temat Libii w Berlinie
photo
19 stycznia w Berlinie odbyła się konferencja na temat sytuacji w Libii, która zgromadziła 12 krajów, w tym Niemcy, Francję, Rosję, Turcję, Chiny i Stany Zjednoczone, a także Unię Europejską, ONZ i Unię Afrykańską. Uczestnicy zobowiązali się do nieinterweniowania w libijski konflikt wewnętrzny i do przestrzegania embargo na broń. Wezwali do rozbrojenia obecnych tam sił. Ale nie uzgodniono żadnego zawieszenia broni... Więcej
Więcej
Irańska energia atomowa: deklaracja i spotkanie
photo
Biorąc pod uwagę rozliczne naruszenia irańskiego porozumienia jądrowego z 2015 roku, ministrowie spraw zagranicznych Francji, Zjednoczonego Królestwa i Niemiec zaapelowali w opublikowanym 14 stycznia oświadczeniu o wdrożenie mechanizmu regulowania sporów przewidzianego w JCPoA, by Iran przestrzegał swoich zobowiązań w ramach tego porozumienia. Szef unijnej dyplomacji Josep Borell i irański minister spraw zagranicznych Mohammad Dżawad Zarif uzgodnili w trakcie spotkania 16 stycznia w New Delhi, że w kolejnych tygodniach pozostaną w ścisłym kontakcie i będą kontynuować swoje zaangażowanie na rzecz utrzymania porozumienia... Więcej
Więcej
Konkluzje Rady do Spraw Zagranicznych
photo
Obradujący 20 stycznia ministrowie spraw zagranicznych zostali poinformowani o wyniku konferencji berlińskiej na temat Libii, która odbyła się dzień wcześniej, i przedyskutowali rolę Unii w lepszym stosowaniu zawieszenia broni, a także embarga na broń przewidzianego przez ONZ. Wyrazili życzenie, by "strategia Sahelu" została odnowiona i pogłębiona po niedawnym pogorszeniu się bezpieczeństwa w tym regionie. Ministrowie podkreślili konieczność zintensyfikowania działań w kwestii uwrażliwiania na zmiany klimatu w krajach trzecich. I wreszcie, przedyskutowali sytuację na Bliskim i Środkowym Wschodzie oraz wyrazili poparcie dla przewodniczącego wenezuelskiego Zgromadzenia Narodowego Juana Guaido... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Opinia rzecznika generalnego w sprawie metod walki z terroryzmem
photo
W konkluzjach upublicznionych 15 stycznia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii ocenił, że dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej ma zastosowanie w sytuacji, w której dostawcy usług elektronicznych mają ustawowy obowiązek zatrzymywania danych ich abonentów i zezwalania organom władzy publicznej na dostęp do nich oraz że środki i metody walki z terroryzmem muszą spełniać wymogi państwa prawa. Rzecznik uznaje użyteczność zachowywania danych w celu utrzymania bezpieczeństwa narodowego i zwalczania przestępczości. Dlatego opowiada się za zachowywaniem ograniczonym i zróżnicowanym, a także ograniczonym dostępem do tych danych... Więcej
Opinia rzecznika generalnego na temat węgierskiej ustawy o NGO-sach
photo
W opinii opublikowanej 14 stycznia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości skrytykował stygmatyzujący charakter wprowadzonych na Węgrzech restrykcji w finansowaniu organizacji pozarządowych z zagranicy. Rzecznik ocenia, że ustawa ta narusza szereg praw podstawowych Unii, a publikacja danych stanowi ingerencję w prawo do poszanowania życia prywatnego i ochrony danych osobowych, a także w wolność zrzeszania się... Więcej

Niemcy : Narodowa strategia na rzecz biogospodarki
photo
15 stycznia niemiecki rząd zaprezentował swoją narodową strategię na rzecz biogospodarki, która tworzy ramy eksploatowania i zrównoważonego wykorzystywania zasobów biologicznych, a także szanującej naturę ekologicznej produkcji we wszystkich sektorach gospodarki... Więcej

Francja : G5 Sahel w Pau
photo
13 stycznia w Pau spotkali się prezydenci krajów G5 Sahelu (Francji, Nigru, Czadu, Mauretanii, Burkina Faso i Mali). W oświadczeniu podkreślili, iż chcą, by "zaangażowanie wojskowe Francji w Sahelu" było kontynuowane. Francuski prezydent zapowiedział wysłanie w ten region dodatkowych 220 żołnierzy, żeby wzmocnić oddziały operacji Barkhane (obecnie 4 500 osób). Przewidziano zgrupowanie europejskich sił specjalnych, nazwane Task Force Takuba. Na marginesie marcowej Rady Europejskiej powinien się odbyć szczyt UE-Sahel... Więcej
Więcej

Irlandia : Rozwiązanie parlamentu i przedterminowe wybory 8 lutego
photo
14 stycznia irlandzki premier Leo Varadkar ogłosił rozwiązanie parlamentu i przedterminowe wybory parlamentarne tuż po brexicie i na rozpoczęcie negocjacji w sprawie przyszłych stosunków Zjednoczonego Królestwa z Unią Europejską... Więcej
Więcej
Wizyta Ursuli von der Leyen
photo
15 stycznia irlandzki premier Leo Varadkar przyjął przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen, która przybyła do Republiki Irlandii z pierwszą oficjalną wizytą. Dwoje przywódców przedyskutowało negocjacje dotyczące brexitu i nowej WPR, a także finansowanie programu Peace Plus dla Irlandii Północnej oraz przygranicznych hrabstw... Więcej
Więcej

Malta : Nowy maltański rząd
photo
15 stycznia nowy maltański premier Robert Abela zaprezentował swój rząd. Składa się z 17 ministrów, w tym 2 kobiet. Środowisko i planowanie znalazły się w jednym resorcie, podobnie jak sprawy zagraniczne i europejskie... Więcej
Więcej

Czechy : Posiedzenie krajów Grupy Wyszehradzkiej i Austrii
photo
16 stycznia w Pradze spotkali się premierzy Grupy Wyszehradzkiej (Czech, Polski, Węgier i Słowacji) oraz austriacki kanclerz. Dyskutowali w szczególności na temat migracji, bezpieczeństwa granic, konkurencyjności, rozszerzenia, klimatu i wieloletniego budżetu Unii Europejskiej... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Boris Johnson odmawia referendum w sprawie niepodległości Szkocji
photo
Brytyjski premier Boris Johnson skierował list do szefowej szkockiego rządu Nicoli Sturgeon, w którym odpowiada negatywnie na jej wniosek z 19 grudnia o przekazanie regionowi kompetencji potrzebnych do zorganizowania w Szkocji kolejnego referendum w sprawie samostanowienia. W 2014 roku 55% Szkotów zagłosowało za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie. Szkocki rząd nie może zorganizować referendum bez zgody Londynu... Więcej
Więcej

Rada Europy : Opinia Komisji Weneckiej w sprawie polskich reform sądownictwa
photo
16 stycznia Komisja Wenecka, organ Rady Europy zajmujący się kwestiami państwa prawa, wydał pilną opinię w sprawie aktualnie procedowanego w Polsce projektu ustawy umożliwiającej karanie sędziów. Komisja oceniła, że nowa ustawa osłabia "jeszcze bardziej niezależność sądów", szczególnie poprzez nowo utworzone uchybienia dyscyplinarne, które mogą być przedmiotem subiektywnej interpretacji. Komisja podkreśliła również, że, jeśli ustawa zostanie przyjęta, wpływ ministra sprawiedliwości na procedury dyscyplinarne wzrośnie. 17 stycznia Senat odrzucił projekt ustawy, który teraz wróci do Sejmu... Więcej
Więcej | Więcej
Raport na temat przemocy wobec kobiet we Włoszech
photo
W raporcie opublikowanym 13 stycznia grupa ekspertów Rady Europy ds. walki z przemocą wobec kobiet (GREVIO) wezwała Włochy do podjęcia większej ilości działań, by ochronić kobiety przed przemocą. Wyraziła zadowolenie z przyjętych ustaw dotyczących molestowania, ale wyraziła też żal z powodu silnego oporu wobec inicjatyw na rzecz równości płci. Zwrócono się do władz o wypracowanie skoordynowanego, międzyinstytucjonalnego podejścia do zwalczania przemocy, a także o poprawienie usług wyspecjalizowanego wsparcia i tworzenie ośrodków awaryjnej pomocy dla ofiar przemocy seksualnej... Więcej
Kazachstan staje się 50. państwem członkowskim GRECO
photo
Od 1 stycznia Kazachstan oficjalnie uczestniczy w Grupie Państw Przeciwko Korupcji (GRECO), stając się jej 50. członkiem. Teraz GRECO obejmuje 47 państw Rady Europy, a także Stany Zjednoczone, Białoruś i Kazachstan... Więcej

MFW : Prognozy światowego wzrostu
photo
20 stycznia Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował swoje prognozy dla światowej gospodarki na 2020. W tym roku światowy wzrost, szacowany w 2019 na 2,9%, powinien się wznieść do 3,3%, a potem w 2021 do 3,4% (mniej niż przewidywano w prognozach opublikowanych w październiku). Pomimo wielu politycznych i handlowych powodów do niepewności, MFW podkreśla, że pojawiły się oznaki stabilizacji światowego wzrostu. Zwłaszcza dzięki temu, że w 2019 roku przyjęto środki łagodzące politykę pieniężną... Więcej

WTO : Wspólne stanowisko UE-USA-Japonii w sprawie subwencji dla przemysłu
photo
14 stycznia Unia Europejska, Stany Zjednoczone i Japonia uzgodniły propozycje na rzecz wzmocnienia w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) walki z subwencjami dla przemysłu zakłócającymi rynek. Wspólnie zwracają się o ustanowienie surowszych reguł w ramach reformy WTO... Więcej
Więcej

Eurobarometr : Sondaż w sprawie praw pasażerów
photo
Według wyników sondażu Eurobarometru opublikowanych 13 stycznia 43% europejskich obywateli, którzy w trakcie ostatnich 12 miesięcy podróżowali samolotem lub odbyli podróż na dużą odległość transportem autobusowym/autokarowym, morskim albo kolejowym, wie o istnieniu praw pasażerów na szczeblu europejskim. Wyniki tego badania zostaną wykorzystane w ramach dwóch procedur legislacyjnych dotyczących praw pasażerów kolejowych i lotniczych zainicjowanych przez Komisję, by zintensyfikować te prawa i lepiej zapoznać z nimi obywateli... Więcej

Eurostat : Nadwyżka handlowa
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 15 stycznia w listopadzie 2019 roku strefa euro odnotowała nadwyżkę w międzynarodowym handlu towarowym z resztą świata w wysokości 20,7 mld euro. To wzrost w stosunku do 18,2 mld euro w listopadzie 2018. Unia Europejska odnotowała zaś nadwyżkę w międzynarodowym handlu towarowym z resztą świata na kwotę 2,6 mld euro... Więcej
Wzrost inflacji
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 17 stycznia roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej w grudniu 2019 roku wyniosła 1,3% (wobec 1,3% w listopadzie). A ta w strefie euro 1,3% (w porównaniu do 1% w poprzednim miesiącu)... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat europejskich przedsiębiorstw i nowych chińskich jedwabnych szlaków
photo
Według opracowania opublikowanego 16 stycznia przez Izbę Handlową Unii Europejskiej w Chinach europejskie przedsiębiorstwa zachowują dystans do gigantycznego chińskiego projektu nowych jedwabnych szlaków, obawiając się jego nieprzejrzystości. Na 132 firmy uczestniczące w badaniu tylko 20 złożyło oferty projektów związanych z tą inicjatywą. Te jedwabne szlaki krytykowane są za brak transparentości i podejrzewa się, że zachęcają kraje rozwijające się do przesadnego zadłużania się dla projektów gospodarczo nieużytecznych... Więcej
Więcej

Kultura : Tydzień Mozartowski w Salzburgu
photo
Od 13 stycznia do 2 lutego Salzburg składa hołd swojemu najbardziej znanemu kompozytorowi Wolfgangowi Amadeuszowi Mozartowi. W ponad 50 wydarzeniach muzycznych wezmą udział najlepsi międzynarodowi artyści... Więcej
Targi sztuki w Londynie
photo
Od 22 do 25 stycznia w Business Design Center w Londynie odbywają się 32. Londyńskie Targi Sztuki, największe targi sztuki współczesnej w Zjednoczonym Królestwie. To okazja, by odkryć największych artystów sztuki nowoczesnej, a także wschodzące talenty sztuki współczesnej... Więcej
Edward Hopper w Bazylei
photo
Od 26 stycznia do 17 maja Fundacja Beyeler prezentuje retrospektywę dzieł Edwarda Hoppera, amerykańskiego malarza. Głównym tematem wystawy, na której zgromadzono akwarele i obrazy olejne, są miejskie krajobrazy w Stanach Zjednoczonych na początku XX wieku... Więcej
Targi sztuki i antyków w Brukseli
photo
Od 26 stycznia do 2 lutego w brukselskim Tour & Taxis odbywają się Brussels Art Fair (BRAFA), jedne z najbardziej prestiżowych targów sztuki nowoczesnej i współczesnej, designu i antyków w Europie... Więcej

21sty.
21 stycznia

Bruksela

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

23sty.
23 stycznia

Frankfurt

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

23sty.
23-24 stycznia

Zagrzeb

Nieformalne posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

27sty.
27 stycznia

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: