Biuletyn n°885

Open panel Open panel
Biuletyn n°885
Biuletyn
wtorek, 31 marca 2020
numer 885
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
W oku cyklonu
Autor : Jean-Dominique Giuliani
Jean-Dominique Giuliani
Zawrotne rozprzestrzenianie się wirusa i odizolowanie połowy ludzkości to sytuacja bez precedensu. Kryzys stawia rozliczne pytania o rolę państwa i granic, swobody publiczne, odpowiedzialność Chin i Stanów Zjednoczonych czy przyszłość naszych gospodarek. W tych trudnych czasach Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, zwraca się do przywódców Unii o to, żeby byli wzorem, by Europa była architektem niezbędnej współpracy międzynarodowej.
Więcej
Fundacja : COVID-19: europejskie reakcje, kompletny obraz
photo
W obliczu sanitarnego i gospodarczego kryzysu wywołanego przez pandemię koronawirusa Unia próbuje zastosować różne środki będące w jej dyspozycji. Jej zdolność do działania zależy w dużej mierze od państw członkowskich i od ich woli współdziałania. To warunek unijnej reakcji i tego, czy da dowód odporności. Fundacja proponuje Wam syntezę na temat ogółu środków podjętych do tej pory na szczeblu krajowym i europejskim... Więcej

Koronawirus : Posiedzenie Rady Europejskiej
photo
26 marca obradowała Rada Europejska. Jej celem było przedyskutowanie europejskiej reakcji na kryzys wywołany przez koronawirus. Szefowie państw i rządów zobowiązali Eurogrupę do sformułowania w ciągu 2 tygodni propozycji, tak aby można było stawić czoła gospodarczym konsekwencjom pandemii. Przedyskutowali również skoordynowaną akcję powstrzymywania rozprzestrzeniania się wirusa, wspierania badań, dzielenia się sprzętem medycznym i sprowadzania do krajów unijnych obywateli... Więcej
Więcej
Decyzje G20
photo
26 marca przywódcy krajów G20 przedyskutowali wyzwania, jakie stawia przed nimi przybyła z Chin epidemia. Zobowiązali się do podjęcia wszelkich finansowych i sanitarnych kroków niezbędnych, by ochronić osoby najbardziej wrażliwe i wzmocnić przepływ informacji oraz dostawy sprzętu medycznego. Przyjęte zostaną środki na rzecz ochrony pracowników i MŚP, żeby zminimalizować skutki gospodarcze pandemii. Poza tym, kraje G20 zaangażują łącznie we wspieranie gospodarki 5 000 mld dolarów. Chcą zachować otwartość wymian handlowych oraz wzmocnić współpracę z MFW i WHO... Więcej
Więcej
Europosłowie aprobują europejskie narzędzia
photo
26 marca, w trakcie nadzwyczajnej sesji zorganizowanej z użyciem głosowania elektronicznego, europosłowie przyjęli trzy pilne narzędzia służące wsparciu europejskiej gospodarki w obliczu pandemii COVID-19: inicjatywę inwestycji w wysokości 37 mld euro, poszerzenie Funduszu Solidarności o nadzwyczajne sytuacje w zakresie zdrowia publicznego, tymczasowe zniesienie obowiązku wykorzystywania przydziałów czasowych dla kompanii lotniczych, które zmuszają je do latania, mimo braku pasażerów. Teraz te narzędzia muszą zostać formalnie zaaprobowane przez Radę... Więcej
Więcej | Więcej
Środki wspierające gospodarkę
photo
25 marca niemiecki parlament zaaprobował plan obejmujący pożyczkę, gwarancję bankową dla przedsiębiorstw oraz bezpośrednią pomoc dla mikroprzedsiębiorstw i pracowników niezależnych. We Francji 25 marca weszły w życie pierwsze środki ekonomiczne, takie jak utworzenie Funduszu Solidarności na rzecz małych przedsiębiorstw, odłożenie płatności czy składek. W Hiszpanii rząd utworzył 24 marca fundusz gwarancyjny dla firm. Polski premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że "tarcza antykryzysowa" jego rządu będzie równoważna 10% PKB. Brytyjski rząd zapowiedział podjęcie kroków, aby zmniejszyć przedsiębiorstwom koszty... Więcej
Więcej
Środki krajowe
photo
27 marca Francja podjęła decyzję o przedłużeniu izolacji populacji do 15 kwietnia, a Belgia do 19 kwietnia. 28 marca hiszpański premier Pedro Sanchez zaostrzył kwarantannę, zapowiadając zawieszenie tych rodzajów działalności, które nie są niezbędne. W Niemczech ograniczenia przemieszczania i zgromadzeń nie zostaną zniesione przed 20 kwietnia, dała do zrozumienia kanclerz. W Zjednoczonym Królestwie, gdzie izolacja została wprowadzona na czas nieokreślony, premier Boris Johnson (sam zakażony wirusem) wezwał Brytyjczyków, by zostali u siebie. W Polsce do 11 kwietnia zgromadzenia są ograniczone do 2 osób. Ograniczeniom podlegają też msze, śluby i pogrzeby, a przemieszczanie ograniczono do niezbędnego minimum... Więcej
Więcej |
Środki podjęte we Włoszech
photo
Po tym jak 22 marca we Włoszech zaostrzono środki dotyczące izolacji, 26 marca premier Guiseppe Conte zapowiedział pewne modyfikacje początkowego dekretu. Szereg rodzajów działalności, takich jak wydobycie węgla, gazu i ropy, a także inna działalność rolnicza, zostało zawieszonych... Więcej
Więcej
Posiedzenie Eurogrupy służące wsparciu gospodarki
photo
24 marca obradowała Eurogrupa. Przedyskutowano nowe narzędzia, jakie należy uruchomić w obliczu gospodarczych konsekwencji koronawirusa. Ministrowie finansów strefy euro i państw spoza strefy przeanalizowali możliwości sięgnięcia po Europejski Mechanizm Stabilizacyjny (EMS), by wspierać kraje członkowskie w ich politykach ożywienia gospodarczego... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów rolnictwa
photo
25 marca obradowali ministrowie rolnictwa. Przedyskutowali rozwiązania służące zahamowaniu negatywnego wpływu koronawirusa na sektor rolny i rybołówstwo. Ocenili jako niezbędne stworzenie środków wspierających przeznaczonych dla rolnictwa i podkreślili znaczenie zagwarantowania bezpiecznych dróg zaopatrzenia. Zaproponowali uproszczenie pewnych procedur dla rolników w ramach WPR... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów ds. spójności
photo
27 marca ministrowie ds. polityki spójności przedyskutowali kroki podjęte w ramach inicjatywy inwestycyjnej w odpowiedzi na koronawirusa. Uzgodnili, że niezbędne jest uczynienie funduszy dostępnymi (bez zbędnych trudności administracyjnych) i konieczne jest szybkie przyjęcie budżetu na lata 2021-2027, żeby można było w dalszym ciągu ekonomicznie reagować na kryzys wywołany przez pandemię... Więcej
Więcej
UE znosi wymóg slotowy w ramach pomocy liniom lotniczym
photo
UE zawiesi do 24 października 2020 roku lotniskowy wymóg slotowy. To obowiązek co najmniej 80 % wykorzystywania slotów lotniskowych (tj. przydziałów czasu na start i lądowanie), który linie lotnicze muszą spełnić, by zachować swoje sloty w kolejnym roku. Zawieszenie wymogu przez Radę, do którego doszło 30 marca, ma pomóc przewoźnikom poradzić sobie z drastycznym spadkiem ruchu lotniczego z powodu epidemii... Więcej
Pełnia władzy dla Viktora Orbana
photo
30 marca węgierski parlament przyjął ustawę, która poszerza kompetencje rządu Viktora Orbana poprzez nieograniczony stan wyjątkowy uzasadniony kryzysem związanym z koronawirusem. Dokument poparty przez 137 ze 190 deputowanych umożliwia w szczególności stanowienie rozporządzeń bez udziału parlamentu, zawieszanie pewnych ustaw dekretami, karanie upowszechniania "fałszywych wiadomości" czy zawieszenie wyborów i referendów... Więcej
Więcej
Banki muszą uczestniczyć we wspólnych wysiłkach przeciwko epidemii
photo
Andrea Enria, szef Nadzoru Bankowego EBC, przypomina, że ważne jest utrzymanie funduszy własnych w systemie tak, aby banki mogły przyznawać pożyczki i absorbować straty w momencie, który tego szczególnie wymaga. Dlatego powinny tymczasowo zrezygnować z wypłacania dywidend czy kupowania swoich własnych akcji w obliczu historycznego kryzysu, który w nas dotyka... Więcej

Komisja : Wytyczne w sprawie kontroli inwestycji zagranicznych
photo
26 marca Komisja zaleciła państwom, by w pełni wykorzystywały będące w ich dyspozycji mechanizmy w zakresie kontroli inwestycji zagranicznych, i przypomniała, że możliwa jest interwencja, gdy dana inwestycja zagraża porządkowi publicznemu i bezpieczeństwu Unii. W kontekście aktualnego kryzysu Komisja próbuje ochronić strategiczne przedsiębiorstwa i technologie (zwłaszcza te w sektorze zdrowia) przed wszelkim zakupem przez firmy z krajów trzecich... Więcej
Plan działania w sprawie praw człowieka i demokracji
photo
25 marca Komisja zaprezentowała plan działania dotyczący praw człowieka i demokracji na 5 kolejnych lat. Skupia się on na 5 głównych osiach: ochrona jednostek, włączenie społeczne, promowanie globalnego systemu demokracji, wykorzystywanie nowych technologii i wzmocnienie współpracy. Komisja proponuje również, aby Rada decydowała w kwestiach związanych z planem działania większością kwalifikowana, a nie jednomyślnie... Więcej
Raport na temat najbardziej oddalonych regionów UE
photo
23 marca Komisja przyjęła raport na temat postępów poczynionych w ramach zainicjowanego w 2017 roku strategicznego partnerstwa z najbardziej oddalonymi regionami Unii. W sprawozdaniu podkreślono działania mające stymulować wzrost w takich obszarach jak rolnictwo, bioróżnorodność i gospodarka obiegowa, badania i innowacje, zatrudnienie, edukacja i kształcenie, cyfryzacja i transport... Więcej

Rada : Zielone światło dla rozpoczęcia negocjacji
photo
25 marca Rada podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Macedonią Północą i Albanią po tym, jak dzień wcześniej zgodę wyrazili ministrowie spraw europejskich. Rada zwróciła się o to, by pierwsza konferencja międzyrządowa z Macedonią Północną rozpoczęła się tak szybko jak to możliwe, ale do Albanii zwróciła się o uzupełnienie jej programu reform przed zorganizowaniem takiej konferencji... Więcej

Dyplomacja : Mandat operacji morskiej Irini
photo
26 marca państwa członkowskie zgodziły się na mandat misji Irini, nowej operacji morskiej mającej przejąć pałeczkę od operacji Sophia i kontrolować embargo ONZ na broń dla Libii. Grecja zaakceptowała, że będzie krajem zejścia na ląd dla migrantów-rozbitków, którzy zostaną ewentualnie uratowani przez statki Unii... Więcej
Więcej
Umowa o wolnym handlu z Wietnamem
photo
30 marca Rada przyjęła porozumienie o wolnym handlu z Wietnamem, które będzie mogło wejść w życie, gdy zgodę na jego ratyfikację wyrazi wietnamskie Zgromadzenie Narodowe. To druga umowa handlowa z krajem Azji Południowo-Wschodniej po tej z Singapurem. Cła zostaną stopniowo wyeliminowane w 99%. Poza tym, umowa zawiera postanowienia w sprawie praw pracowniczych, praw człowieka i zrównoważonego rozwoju. Państwa członkowskie mają jeszcze ratyfikować umowę o ochronie inwestycji... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Odrzucenie dwóch wniosków polskich sądów
photo
26 marca Trybunał Sprawiedliwości odrzucił dwa wnioski o wydanie orzeczenia prejudycjalnego złożone przez polskie sądy, które pytały Trybunał, czy ostatnie polskie ustawy w sprawie sankcji dyscyplinarnych przeciwko sędziom są zgodne z unijnym prawem. Trybunał orzekł, że sprawy przed dwoma sądami nie podlegają prawu UE. Przypomniał jednak, że wszelkie sankcje przeciwko dwóm składom sędziowskim za sformułowanie zapytań byłyby nielegalne... Więcej
Odszkodowanie za znaczące opóźnienie lotu
photo
W orzeczeniu z 25 marca Trybunał Sprawiedliwości ocenił, że pasażer może dochodzić odszkodowania ze strony przewoźnika lotniczego w przypadku znaczącego opóźnienia nawet, jeśli podróż została zarezerwowana za pośrednictwem agencji podróży, a więc żadna umowa nie wiąże bezpośrednio pasażera z kompanią lotniczą. Przewoźnik podlega bowiem swoim obowiązkom umownym... Więcej
Wyrok w sprawie praw konsumentów biorących kredyt
photo
W wyroku wydanym 26 marca Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że umowy kredytowe dla konsumentów muszą jasno wskazywać szczegóły terminu odstąpienia od umowy. Nie wystarczy, że umowa odsyła do krajowych przepisów prawych, z którymi konsument musi się zapoznać na własną rękę... Więcej

Europejskie agencje : Europol alarmuje w sprawie praktyk przestępczych związanych z koronawirusem
photo
W raporcie opublikowanym 27 marca Europol podaje szczegóły pojawiających się nowych praktyk przestępczych wykorzystujących sytuację związaną z epidemią koronawirusa. Sieci zorganizowanej przestępczości coraz częściej sięgają po cyberprzestępczość, oszustwa związane ze sprzętem chroniącym przed wirusem, sprzedaż fałszywego wyposażenia medycznego czy włamania, w trakcie których przestępcy udają personel medyczny. W obliczu tych praktyk Europol wzywa obywateli, by postali czujni... Więcej
Więcej
Ostrzeżenie przed fałszywymi i podrobionymi lekami
photo
W obliczu nowego koronawirusa 24 marca Europejska Agencja Leków (EMA) ostrzegła konsumentów przed podrobionymi lekami pochodzącymi z aptek online prowadzonych bez zezwoleń. Europol pokazał zachowania grup przestępczych, które nie wahają się sprzedawać fałszywych leków, które mają rzekomo umożliwić chorym wyzdrowienie z COVID-19. W ostatnich tygodniach przechwycono ponad 4 mln fałszywych medykamentów... Więcej
Więcej

Francja : Sahel: oficjalne uruchomienie europejskich sił Takuba
photo
27 marca oficjalnie zainaugurowano Takubę, europejskie siły na Sahelu będące inicjatywą francuską. Zamiar uczestnictwa w tych siłach potwierdziły Belgia, Dania, Estonia, Holandia, Portugalia i Czechy. Być może dołączy do nich Szwecja. Niemcy, Zjednoczone Królestwo i Norwegia zapowiedziały swoje wsparcie polityczne dla tej misji. Takuba pracować będzie w koordynacji z krajami G5 Sahelu, misją ONZ MINUSMA oraz misjami UE EUTM Mali, EUCAP Mali i EUCAP Niger... Więcej

Kosowo : Parlament wywraca rząd
photo
25 marca parlament obalił kosowski rząd kierowany przez Albina Kurtiego (Samookreślenie). Wniosek o wotum nieufności złożyła mniejszościowa partia wchodząca w skład rządzącej koalicji. Został poparty przez 82 na 120 deputowanych, a powodem są napięcia między premierem i prezydentem Hashimem Thacim. Ten ostatni ma teraz wybór - albo powoła nowego premiera albo rozwiąże parlament... Więcej

Rada Europy : Raport GRECO na temat Chorwacji
photo
W raporcie opublikowanym 24 marca Grupa Państw Przeciwko Korupcji przy Radzie Europy (GRECO) zwróciła się do Chorwacji o to, by kraj zintensyfikował starania na rzecz zapobiegania korupcji w łonie rządu i policji. Sugeruje zwłaszcza wypracowanie kodeksu postępowania dla członków rządów, normy integralności dla podmiotów doradczych i badanie dotyczące najbardziej narażonych na korupcję działań policyjnych... Więcej
List sekretarz generalnej w sprawie stanu wyjątkowego na Węgrzech
photo
24 marca sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejčinović Burić skierowała list do węgierskiego premiera Viktora Orbana, aby wyrazić swój niepokój odnośnie poszanowania demokracji i praw człowieka na Węgrzech. Wprowadzenie stanu wyjątkowego służącego walce z pandemią COVID-19 przekłada się na poszerzenie prerogatyw premiera. Sekretarz generalna przypomina, że stan wyjątkowy musi pozostać sytuacją specjalną i tymczasową oraz zachowywać demokratyczną debatę... Więcej
Prawa podstawowe uchodźców i migrantów na granicach Europy
photo
Rada Europy i Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej opublikowały notatkę na temat praw podstawowych uchodźców i migrantów na granicach Unii. Dwie instytucje przypominają, że nawet, jeśli obowiązkiem państw członkowskich jest obrona ich granic, żeby zagwarantować porządek i zdrowie publiczne, to muszą również chronić prawa jednostek. Przypominają też, co jest dozwolone w kwestii azylu z punktu widzenia prawa europejskiego i międzynarodowego... Więcej
Alarm w sprawie praw społecznych
photo
24 marca Europejski Komitet Praw Społecznych Rady Europy zaalarmował odnośnie stanu praw społecznych dzieci, rodzin i migrantów w Europie. Komitet opublikowała 896 wniosków, z których blisko 300 stwierdza brak zgodności z Europejską Kartą Społeczną. Komitet bije w szczególności na alarm w kwestii pracy dzieci, ich wykluczenia, ubóstwa i przemocy, jakiej doznają, a także przypadków dzieci bezpaństwowców. Komitet podkreśla dyskryminację kobiet i przypadki przemocy domowej. Podnosi również fakt trudności w dostępie do zakwaterowania, z jakim mają do czynienia Romowie i społeczności wędrowne... Więcej

NATO : Akcesja Macedonii Północnej
photo
27 marca Macedonia Północna oficjalnie stała się 30. krajem członkowskim NATO. 30 marca flaga tego kraju została wciągnięta na maszt w siedzibie Sojuszu... Więcej
Więcej

WTO : Ku tymczasowemu mechanizmowi rozwiązywania sporów
photo
27 marca Unia Europejska i 15 członków Światowej Organizacji Handlu (WTO) uzgodniło wdrożenie mechanizmu umożliwiającego przezwyciężenie blokady Organu Apelacyjnego WTO i rozwiązywanie sporów handlowych. Mechanizm będzie funkcjonował w sposób zbliżony do Organu Apelacyjnego WTO i będą mogły do niego dołączyć nowe państwa... Więcej
Więcej

Eurostat : Nadwyżka w międzynarodowym handlu towarowym w 2019 roku
photo
25 marca Eurostat ogłosił, że nadwyżka handlowa Unii Europejskiej w 2019 roku wyniosła 197 mld euro, co oznacza wzrost w stosunku do 2018 o 152 mld euro... Więcej
Więcej

Kultura : Kreatywna Europa w domu
photo
Komisja zainicjowała kampanię #CreativeEuropeAtHome, by stworzyć spis działań z zakresu kultury sfinansowanych z jej programu Kreatywna Europa. Beneficjenci programu mogą promować swoje inicjatywy na Facebooku, Instagramie i Twitterze przy użyciu hasztagu, a niektóre z nich zostaną udostępnione na profilach programu... Więcej
Muzeum Narodowe w Warszawie
photo
Muzeum Narodowe w Warszawie daje wirtualny dostęp do części swoich wystaw i kolekcji. Możecie wybierać tematy, dziedziny sztuki czy artystów... Więcej
Kolekcje Belwederu dostępne w wersji cyfrowej
photo
Muzeum Belweder w Wiedniu udostępnia cyfrowo swoje kolekcje dla zwiedzających. Codziennie o godz. 15 organizuje na swoim profilu na Facebooku zwiedzane z przewodnikiem. Skorzystajcie z możliwości całkowitego zanurzenia się w austriackiej sztuce od średniowiecza po nasze czasy... Więcej
Więcej
Dzieła z komentarzem w Muzeum Orsay
photo
Muzeum Orsay w Paryżu prezentuje wybór dzieł z komentarzem z wielu dziedzin sztuki: rzeźby, malarstwo, sztukę dekoracyjną, fotografię, sztuki graficzne i architekturę. Można się zwłaszcza dowiedzieć więcej o twórczości Cézanne'a, Courbeta, Degasa, Maneta czy Bourdelle'a... Więcej
Zwiedzanie Muzeum Daliego w Figueres
photo
Położone w mieście Figueres w Hiszpanii Teatr-Muzeum Daliego jest całkowicie poświęcone twórczości Salvadora Daliego. Instytucja proponuje wirtualne zwiedzanie i filmy wideo... Więcej
Kolekcje Tate Britain online
photo
Tate Britain w Londynie prezentuje wirtualnie swoje kolekcje posegregowane według artystów (takich jak Turner czy Henry Moore), tematów (takich jak kuchnia, moda czy komedia), stylów artystycznych - takich jak romantyzm, akwarele czy płótna... Więcej

2kwie.
2 kwietnia

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych NATO

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020