Biuletyn n°893

Open panel Open panel
Biuletyn n°893
Biuletyn
wtorek, 26 maja 2020
numer 893
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Kryzys wywołany przez pandemię COVID-19 akcentuje wyzwania technologiczne, gospodarcze i związane z bezpieczeństwem, którym Unia musi stawić czoła w swoich stosunkach z Chinami, Rosją i Stanami Zjednoczonymi. Jej polityka sąsiedztwa, zwłaszcza na Bałkanach Zachodnich, jest ważnym instrumentem promowania jej strategicznych interesów.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Odbudowa
photo
27 maja Komisja ma zaprezentować swój plan ożywienia europejskiej gospodarki. Francusko-niemiecka propozycja funduszu na kwotę 500 mld euro w ramach budżetu Unii jest pierwszym krokiem ku nowej "rzeczywistej solidarności". Do Komisji należy stanięcie na wysokości zadania, ponieważ chodzi ni mniej, ni więcej o odbudowanie gospodarki zdewastowanej przez jej brutalne zatrzymanie, pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Fundacja : Cyfrowa publikacja "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2020"
photo
Książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "The Schuman Report on Europe. The State of the Union 2020" (wydanie 2020) - ukazała się w wersji elektronicznej. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje kompletny obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła... Więcej
Unijne odpowiedzi gospodarcze na kryzys COVID-19
photo
Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, został poproszony o zabranie głosu podczas webinarium organizowanego przez Dom Europy w Rennes, Górną Bretanię i World Trade Center w Rennes 27 maja w godz. 18.00-19.30 na temat "COVID-19: co Unia zrobiła, żeby wesprzeć europejską gospodarkę; co może zrobić, żeby pomóc ją odbudować?"... Więcej
Odmrażanie widziane z Europy
photo
Po wielu tygodniach charakteryzujących się mniej lub bardziej rygorystycznymi nadzwyczajnymi środkami izolacji państwa członkowskie Unii Europejskiej wznawiają powoli aktywność. Fundacja Roberta Schumana proponuje wam syntezę podjętych kroków i kalendarzy przewidzianych przez każde z państw. To źródło niezbędne do zrozumienia procesu wychodzeniu z kryzysu i odnajdywania europejskiego "ducha"... Więcej

Komisja : Zalecenia gospodarcze dla państw członkowskich
photo
20 maja Komisja opublikowała zalecenia gospodarcze dla państw członkowskich. Uwzględniając kryzys koronawirusa i zawieszenie reguł budżetowych, zaleca inwestowanie w zatrudnienie, zdrowie i przedsiębiorstwa, by reaktywować gospodarkę. Chce wykorzystać ramy semestru europejskiego, aby koordynować ożywienie, kiedy będziemy już mieć kryzys za sobą... Więcej
Europejska strategia na rzecz bioróżnorodności i systemu żywności
photo
20 maja Komisja zaprezentowała dwie swoje strategie na rzecz bioróżnorodności i systemu żywnościowego. Obie są częścią Zielonego Ładu. Pierwsza służy ochronie oraz regeneracji bioróżnorodności i ma na celu ochronę 30% europejskiego terytorium i mórz oraz co najmniej 10% powierzchni rolnej w Unii. Druga, nazwana "od pola do stołu", ma uczynić sektor rolno-spożywczy bardziej zrównoważonym i zdrowym, zwłaszcza poprzez zmniejszenie wykorzystania pestycydów o 50% oraz zwiększenie publicznego i prywatnego finansowania... Więcej
Więcej

Koronawirus : Środki krajowe
photo
22 maja we Francji wznowiono ceremonie religijne i rząd ustalił datę II tury wyborów lokalnych na 28 czerwca (miała się odbyć 22 marca). W Belgii szkoły w dalszym ciągu wznawiają zajęcia. W Hiszpanii stan alarmowy został przedłużony do 7 czerwca, a granice zostaną otwarte 1 lipca. 25 maja częściowo otwarto punkty handlowe i restauracje w regionie Madrytu i Barcelony, a w regionach najmniej dotkniętych ponowie dostępne są baseny i plaże. W Niemczech rząd opublikował wytyczne w sprawie otwierania miejsc związanych z kulturą, ale bez podawania daty. W Austrii 29 maja mają otworzyć się hotele. W Polsce podstawówki przyjmują część swoich uczniów. W Zjednoczonym Królestwie wszystkie osoby mające symptomy COVID-19 mogą się przetestować, a od 8 czerwca osoby wjeżdżające do kraju będą poddawane 14-dniowej kwarantannie... Więcej
Więcej |
Nowe kroki we Włoszech
photo
25 maja we Włoszech otwierają się ponownie sale gimnastyczne, baseny, ośrodki sportowe. 20 maja rząd zapowiedział, że włoskie lotniska zostaną na powrót otwarte 3 czerwca, ale tylko dla pasażerów ze strefy Schengen... Więcej
Więcej
Środki wspierające gospodarkę
photo
Francja zawarła porozumienie z Niemcami, Belgią i Szwajcarią w sprawie systemu opodatkowania pracowników transgranicznych uziemionych w miejscu zamieszkania. Brytyjski rząd przyznał 150 mln funtów (167 mln euro) dla przedsiębiorstw społecznych i osób najsłabszych oraz 22 mln (24,5 mln euro) dla stowarzyszeń charytatywnych związanych z sektorem ochrony zdrowia. W Niemczech państwo przekaże rekompensatę rodzicom, którzy w trakcie kryzysu sanitarnego musieli pilnować dzieci (do 20 tygodni utraconej pensji). Wesprze także sektor turystyczny wprowadzając bony w agencjach podróży i gwarancje. W Hiszpanii Rada Ministrów zaaprobowała 20 mld euro dodatkowych gwarancji dla MŚP, zwiększając ich łączną kwotę do 100 mld euro... Więcej
Więcej | Więcej
Propozycja planu naprawczego wg 4 państw członkowskich
photo
22 maja Austria, Holandia, Dania i Szwecja zaprezentowały swoją propozycję funduszu naprawiającego europejską gospodarkę. Wbrew francusko-niemieckiej propozycji z 18 maja chcą, żeby pieniądze pożyczane przez Komisję Europejska na rynkach były przekazywane państwom członkowskim, którą mają taką potrzebę, w formie kredytów, a nie dotacji w ramach budżetu Unii. Komisja ma zaprezentować swój plan naprawczy 27 maja... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
19 maja ministrowie gospodarki i finansów przyjęli program SURE, aby wspierać plany częściowego bezrobocia w państwach członkowskich. Przedyskutowali propozycje Komisji na rzecz poprawienia instrumentów walki z praniem brudnych pieniędzy i finansowaniem terroryzmu. Wymienili poglądy na temat wniosków z raportu dotyczącego semestru europejskiego 2020... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów ds. turystyki
photo
20 maja ministrowie ds. turystyki dyskutowali o wdrażaniu wytycznych Komisji w sprawie ponownego otwarcia granic. Uzgodnili 4 zasady: europejska koordynacja, podejście stopniowe, decyzje opierające się na danych epidemiologicznych i niedyskryminowanie obywateli. Ministrowie popierają stworzenie przez Komisję strony www dla turystów, a także ustanowienie pomocy dla sektora turystyki i transportu lotniczego... Więcej
Posiedzenie ministrów kultury
photo
19 maja ministrowie kultury dyskutowali o możliwości reaktywacji tego sektora przy stopniowym znoszeniu środków izolacji i opowiedzieli się za włączeniem tej branży w inicjatywy naprawcze. Poza tym, podkreślili znaczenie cyfryzacji dla kultury i konieczność elastycznego wdrażania programu Kreatywna Europa i jego finansowania po 2020 roku... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów ds. młodzieży
photo
19 maja ministrowie ds. młodzieży zdecydowali o wprowadzeniu większej elastyczności do Programu Erasmus+ i do Europejskiego Korpusu Solidarności, żeby instrumenty związane z młodzieżą zostały włączone w inicjatywy naprawcze, żeby najbardziej wrażliwe grupy otrzymały pomoc i aby w trakcie letnich wakacji organizowane były aktywności... Więcej
Nowe fundusze na badania nad koronawirusem
photo
19 maja Komisja uruchomiła ze swojego programu badań naukowych i innowacji Horyzont 2020 dodatkową kwotę 122 mln euro na badania nad koronawirusem, żeby sfinansować produkcję i dystrybucje szczepionek, testów i leków. Termin składania wniosków upływa 11 czerwca... Więcej
Wytyczne sanitarne dla podróżnych linii lotniczych
photo
20 maja Agencja UE ds. Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA) oraz Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowały wspólne wytyczne dla podróżnych linii lotniczych. Nakazują lotniskom i przewoźnikom lotniczym wprowadzenie obowiązkowych maseczek, wprowadzenie w miarę możliwości zasad zachowania dystansu społecznego na wszystkich etapach podróży, a także umożliwianie częstego mycia rąk i uwrażliwianie pasażerów na te praktyki... Więcej
Więcej
Środki dla lotnictwa i kolei
photo
25 maja Rada przyjęła tymczasową zmianę przepisów dotyczących usług lotniczych, aby wesprzeć linie lotnicze i lotniska w obliczu silnego spadku ruchu lotniczego związanego z pandemią koronawirusa. Rada przyjęła również przedłużenie terminu transpozycji dyrektyw w sprawie bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei w ramach 4. pakietu kolejowego, żeby dać sektorowi i władzom pewną elastyczność oraz bezpieczeństwo prawne w aktualnych warunkach... Więcej
Tymczasowe ramy dla sektora transportu
photo
20 maja Rada przyjęła tymczasowe ramy służące uproszczeniu obowiązków administracyjnych w sektorze transportu i zmniejszeniu obciążeń podatkowych dla transportu morskiego. Te nowe ramy wydłużają ważność certyfikatów i licencji w transporcie towarowym oraz pozwalają operatorom europejskich portów zmniejszyć, zawiesić, anulować czy opóźnić opłaty za użytkowanie od ich użytkowników... Więcej
Zalecenia dla placówek opieki długoterminowej
photo
19 maja Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) opublikowało swoje zalecenia w sprawie monitorowania COVID-19 w placówkach opieki długoterminowej, które goszczą szczególnie wrażliwe populacje, zwłaszcza osoby starsze. ECDS wskazuje na braki w systemie nadzoru i różnice w zdolnościach do wykrywania choroby pomiędzy krajami, które mogły doprowadzić do niedoszacowania liczby przypadków... Więcej

Parlament : Europosłowie zaniepokojeni stanem państwa prawa w Polsce
photo
25 maja Komisja Wolności Obywatelskich (LIBE) w Parlamencie dyskutowała o sprawozdaniu okresowym jej przewodniczącego Juana Fernando Lopeza Aguilara na temat państwa prawa w Polsce. Europosłowie niepokoją się o niezależność wymiaru sprawiedliwości, demokrację, prawa mniejszości, a także o wolność wypowiedzi i zgromadzeń w Polsce. Zaapelowali do Rady i Komisji o podjęcie działań celem zachowania wartości podstawowych Unii, zwłaszcza poprzez instrumenty budżetowe... Więcej

Dyplomacja : Deklaracja 11 państw członkowskich w sprawie Traktatu o otwartych przestworzach
photo
We wspólnym komunikacie z 22 maja Niemcy, Belgia, Hiszpania, Finlandia, Francja, Włochy, Luksemburg, Holandia, Portugalia, Czechy i Szwecja wyraziły żal z powodu wycofania się Stanów Zjednoczonych z Traktatu o otwartych przestworzach w sprawie kontroli i ograniczenia konwencjonalnego uzbrojenia oraz bezpieczeństwa. Kraje te potwierdziły znacznie i użyteczność tego traktatu oraz swoje zaniepokojenie związane z wdrażaniem umowy przez Rosję... Więcej
Więcej
Apel o poszanowanie autonomii Hongkongu
photo
22 maja Unia wezwała Chiny do poszanowania "wysokiego stopnia autonomii" Hongkongu wynikającego z ustawy zasadniczej tego terytorium i międzynarodowych zobowiązań Chin. Chińskie władze planują objęcie Hongkongu kontrolą Pekinu poprzez stworzenie nowych organów bezpieczeństwa, żeby "zahamować i ukarać" działalność ruchów demokratycznych... Więcej
Dialog gospodarczy i finansowy z Bałkanami Zachodnimi oraz Turcją
photo
19 maja przedstawiciele państw członkowskich, Komisji, EBC, Bałkanów Zachodnich i Turcji uczestniczyli w dorocznym dialogu na temat polityki gospodarczej służącym przygotowaniu ich przyszłego udziału w semestrze europejskim. Podkreślono znaczenie ich współpracy w zarządzaniu kryzysem sanitarnym i kryzysem gospodarczym. Dyskutowane narzędzia koncentrowały się na natychmiastowych odpowiedziach mających załagodzić wpływ pandemii, ale także na przekształceniu tych krótkoterminowych środków w średnio i długoterminowe instrumenty strukturalne... Więcej
Posiedzenie Rady Europejskiego Obszaru Gospodarczego
photo
2 maja członkowie Rady Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) przedyskutowali funkcjonowanie EOG i konsekwencje COVID-19 dla rynku wewnętrznego. Przypomnieli o swoim zobowiązaniu do kontynuowania transformacji energetycznej i zwalczania zanieczyszczenia, a także o swoich chęciach zmniejszenia różnic społecznych i poprawienia warunków pracy. Członkowie Rady dyskutowali również z głównym negocjatorem Michelem Barnierem na temat rozmów Unii ze Zjednoczonym Królestwem... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Trybunał Unii odrzuca skargi Nord Steam 1 i 2
photo
20 maja Trybunał Unii odrzucił skargi operatorów gazociągów Nord Stream 1 i 2 (które łączą Rosję i Niemcy) dotyczące unieważnienia unijnej dyrektywy, która podporządkowuje gazociągi łączące kraje członkowskie z krajami trzecimi unijnemu prawu konkurencji. Dwie spółki oceniły, iż zostały pokrzywdzone, ponieważ zostały zobligowane do reorganizacji lub sprzedaży swoich gazociągów. Trybunał stwierdził, że dyrektywa nie dotyczy ich bezpośrednio, gdyż jej stosowanie i obowiązujący charakter zależeć będzie od jej stosowania przez państwa członkowskie (w tym przypadku przez Niemcy), które będą mogły przyznać derogacje... Więcej

Chorwacja : Przedterminowe wybory 5 lipca
photo
Po rozwiązaniu chorwackiego parlamentu 18 maja przyspieszone o kilka miesięcy wybory parlamentarne odbędą się 5 lipca... Więcej
Więcej | Więcej

Węgry : Zamknięcie obozów przejściowych po decyzji europejskiego wymiaru sprawiedliwości
photo
W nocy z 20 na 21 maja węgierski rząd przeniósł blisko 300 wnioskodawców o azyl z obozów przejściowych Röszke i Tompale (na granicy z Serbią) do ośrodków dla uchodźców. W ten sposób dostosował się do dwóch orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii (TSUE). Ten ostatni określił trzymanie ludzi w tych obozach jako "nielegalne przetrzymywanie"... Więcej

Polska : Nowa prezes Sądu Najwyższego
photo
25 maja prezydent Andrzej Duda powołał sędzię Małgorzatę Manowską na I prezes Sądu Najwyższego. Nominacja ta wzbudziła żywą krytykę wśród prawników i w kręgach opozycji, ponieważ Manowska (była wiceminister sprawiedliwości) jest bliska partii Prawo i Sprawiedliwość. Polsce grożą już sankcje ze strony Unii Europejskiej za podejmowane przez rząd próby przejęcia kontroli nad Sądem Najwyższym... Więcej

Eurostat : Spadająca inflacja
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 20 maja w kwietniu roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła 0,7%, a w strefie euro 0,3% (wobec odpowiednio 1,2% i 0,7% w marcu). Najniższą roczną stopę inflacji odnotowano w Słowenii: -1,3%. Tymczasem najwyższą roczną stopę zaobserwowano na Węgrzech (2,5%)... Więcej
Więcej

Kultura : Laureaci Nagrody Literackiej Unii Europejskiej
photo
19 maja ogłoszono 13 laureatów Nagrody Literackiej Unii Europejskiej. Przyznawana rokrocznie nagroda trafia do najlepszych wschodzących pisarzy z 41 krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa. Międzynarodowe jury złożone z wydawców, księgarni, autorów i krytyków wybiera co roku laureatów z 13 krajów uczestniczących. Czyli każde państwo jest reprezentowane raz na 3 lata... Więcej
Więcej
Muzeum Komiksu w Angoulême
photo
18 maja ponownie otwarto mieszczące się w Angoulême Muzeum Komiksu. Można teraz obejrzeć wystawę stałą, a także wystawę czasową "Calvo, mistrz bajki" (czynną do 31 maja). Można również skorzystać z warsztatów komiksu online i z wizyty z przewodnikiem... Więcej
Niemieckie Muzeum Historyczne
photo
W Berlinie ponownie otwarto Niemieckie Muzeum Historyczne, które zajmuje się historią kraju od średniowiecza do upadku muru. Można zobaczyć wystawę "Hannah Arendt i XX wiek" na temat stosunku filozofki do ważnych w jej czasach kwestii, takich jak totalitaryzm w Europie, segregacja rasowa w Stanach Zjednoczonych, syjonizm i feminizm... Więcej
Rysunek i malarstwo w Warszawie
photo
Narodowa Galeria Sztuki Zachęta ponownie otwiera się dla zwiedzających. Oferuje szereg wystaw, w tym jedną rysownika prasowego Andrzeja Krauzego i prace malarki Pauliny Pankiewicz na temat dzieł Paula Cézanne'a. W dalszym ciągu trwa także program Zachęty w internecie... Więcej
Więcej
Współczesne malarstwo w Maladze
photo
Centrum Sztuki Współczesnej w Maladze proponuje wystawę "Opus nigrum" hiszpańskiej malarki Girbent. Ekspozycję zainaugurowano online 22 maja... Więcej
Muzeum Miasta Galway
photo
Muzeum Miasta Galway proponuje szereg zasobów online, zwłaszcza niektóre wystawy na temat kultury gaelickiej, Irlandii w latach 1913-1923 i oceanów... Więcej

26maj
26 maja

Szczyt Unia Europejska-Japonia; posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

27maj
27 maja

Prezentacja planu naprawczego Komisji

29maj
29 maja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych; posiedzenie ministrów ds. badań; posiedzenie ministrów ds. kosmosu