Biuletyn n°900

Open panel Open panel
Biuletyn n°900
Biuletyn
wtorek, 14 lipca 2020
numer 900
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Mechanizm Sprawiedliwej Transformacji przewidziany jako element towarzyszący Unii na drodze do neutralności węglowej w 2050 roku został skrytykowany za brak jasności jego finansowania i jego funkcjonowania. Ale okazuje się, że jego główną zasługą jest wzmocnienie pozytywnej dynamiki zapoczątkowanej przez europejskie władze publiczne, aby zagwarantować solidarną transformację wszystkich terytoriów.
Więcej
Wybory : Wyniki II tury wyborów prezydenckich w Polsce różnią się o włos
photo
Według oficjalnych wyników z 99,97% obwodów w II turze wyborów prezydenckich, która odbyła się 12 lipca, dotychczasowy prezydent Andrzej Duda wyprzedził prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Duda otrzymał 51,21% głosów... Więcej

Fundacja : "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2020" w wersji drukowanej
photo
Teraz książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" (wydanie 2020) - dostępna jest po francusku w wersji drukowanej w wydawnictwie Marie B. W wersji elektronicznej jest dostępna po francusku i po angielsku. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła... Więcej
Odmrażanie widziane z Europy
photo
Państwa członkowskie Unii Europejskiej kontynuują wyprowadzanie swoich populacji z izolacji, wznawianie aktywności społecznej i gospodarczej. Od 1 lipca prawie całkowicie przywrócono swobodny przepływ osób, a zewnętrzne granice zostały częściowo otwarte. Europejczycy zaczynają podróżować po Unii. Fundacja Roberta Schumana proponuje wam syntezę podjętych działań i kalendarzy przewidzianych przez każde z państw. To źródło niezbędne do zrozumienia procesu wychodzenia z kryzysu i odnajdywania europejskiego "ducha"... Więcej

Ożywienie : Środki krajowe
photo
We Francji 10 lipca skończył się sanitarny stan wyjątkowy. W Belgii od 11 lipca noszenie maseczek jest obowiązkowe w sklepach, w kinach, miejscach kultu, muzeach i bibliotekach. W Niemczech noszenie maseczek pozostaje obowiązkowe w transporcie publicznym i w handlu detalicznym oraz jest mocno rekomendowane w przypadku aktywności wakacyjnych. W Austrii rząd przygotowuje rozwiązania, które zostaną przyjęte w przypadku ponownego kryzysu sanitarnego. W Hiszpanii od 9 lipca noszenie maseczek jest znowu obowiązkowe w miejscach publicznych w Katalonii. W Zjednoczonym Królestwie 11 lipca otwarte zostały baseny, teatry, opery oraz przedstawienia taneczne i muzyczne na zewnątrz. Siłownie, centra rozrywki i baseny wewnątrz budynków otworzą się ponownie 25 lipca. W Irlandii kolejna faza odmrażania przewidziana jest na 20 lipca... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Środki wspierające gospodarkę
photo
We Francji deputowani przyjęli w pierwszym czytaniu plan na 43,5 mld euro dla sektorów turystyki, motoryzacji i aeronautyki. W Niemczech małe i średnie przedsiębiorstwa mogą się zwrócić o dodatkową przejściową pomoc finansową. W Hiszpanii rząd wydłużył ulgi od finansowych obciążeń hipotecznych, czynszów i kredytów niehipotecznych oraz przyjął rozwiązania na rzecz transportu lotniczego. Zaprezentował również opiewający na 1,056 mld euro plan inwestycyjny na rzecz badań i rozwoju oraz plan na rzecz turystyki. Rząd Zjednoczonego Królestwa zaprezentował plan na 30 mld funtów (33 mld euro), by wesprzeć zatrudnienie. Plan podzielony jest na 3 filary: 3,6 mld funtów, aby umożliwić pracodawcom zachowanie pracowników, 8,8 mld funtów inwestycji w projekty infrastrukturalne, w zakresie dekarbonizacji i konserwacji oraz obniżki VAT-u dla branży turystycznej i szpitali... Więcej
Więcej | Więcej |
Plan reform na rzecz wzrostu
photo
6 lipca włoski rząd ujawnił zarys planu reform, który mógłby zaprezentować w ramach europejskiego funduszu odbudowy, żeby stawić czoła gospodarczym konsekwencjom pandemii. Plan przeznacza 32 mld euro na infrastrukturę sanitarną, 7 mld euro na edukację i badania oraz 3 mld euro na renowację i cyfryzację infrastruktury szkolnej. Poza tym, 9 lipca minister zdrowia wprowadził zakaz wstępu do Włoch dla wszelkich osób, które udały się lub przejeżdżały tranzytem przez 13 określonych pozaunijnych państw... Więcej
Więcej | Więcej
Nowe środki wspierające sektor wina
photo
7 lipca Komisja przyjęła dodatkowy pakiet środków mający na celu wsparcie sektora wina w związku z kryzysem wywołanym przez koronawirusa i jego konsekwencjami dla tego sektora, szczególnie dotkniętego zamknięciem restauracji i barów. Środki (które należy zsumować z tymi przyjętymi w maju) obejmują zwłaszcza tymczasowe odstępstwo od reguł konkurencji, zwiększenie unijnego wkładu w programy wspierające ten sektor oraz możliwość płatności zaliczkowych dotyczących destylacji i przechowywania w sytuacji kryzysowej... Więcej
Raport OECD na temat bezrobocia
photo
Pandemia COVID-19 wywołała kryzys zatrudnienia poważniejszy od tego, który nastąpił po kryzysie 2008 roku. Najbardziej ucierpiały kobiety, młodzież i pracownicy o niskich dochodach, wynika z nowego raportu OECD i statystyk dotyczących bezrobocia opublikowanych 7 lipca... Więcej
Charles Michel prezentuje swoją propozycję budżetu
photo
10 lipca przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zaprezentował swój pomysł na kolejne wieloletnie ramy finansowe (WRF) i plan odbudowy oparty na propozycji Komisji oraz jego rozmowach z członkami Rady Europejskiej. Proponuje on na lata 2021-2027 budżet w wysokości 1 074 mld euro, z czego 30% przeznaczonych zostanie na projekty dotyczące transformacji klimatycznej, i utrzymanie rabatu dla 5 państw członkowskich, które aktualnie z niego korzystają. Proponuje też wzmocnienie nadzoru nad państwami w zakresie planu odbudowy. Jego propozycja zostanie przedyskutowana przez szefów państw i rządów podczas Rady Europejskiej w dniach 17 i 18 lipca... Więcej
Więcej
Prognozy gospodarcze: recesja głębsza niż przewidywano
photo
7 lipca Komisja zaprezentowała swoje nowe, letnie prognozy gospodarcze. Ocenia, że wpływ pandemii na działalność gospodarczą w 2020 roku będzie większy niż przewidywano i prognozuje, że w tym roku gospodarki strefy euro i Unii skurczą się odpowiednio o 8,7% i 8,3%, a w 2021 rozwiną się o 6,1% i 5,8%. Tymczasem majowe prognozy mówiły o -7,7% i -7,4% w 2020. Ponadto, prognozy te opierają się na założeniu stałego ożywiania gospodarki bez drugiej fali epidemii, ale nie uwzględniają też skutków przyszłego planu odbudowy... Więcej
Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
10 lipca ministrowie dyskutowali o środkach mających stanowić odpowiedź na kryzys COVID-19, a zwłaszcza o planie wsparcia poprzez Europejski Mechanizm Stabilizacyjny, o tymczasowym wsparciu ograniczającym ryzyko bezrobocia w sytuacji nadzwyczajnej (SURE) i o ogólnoeuropejskim funduszu gwarancyjnym EBI. Ministrowie rozmawiali o postępach w konwergencji państw, które nie przyjęły jeszcze euro. Przewodniczący Forum Wysokiego Szczebla ds. Unii Rynków Kapitałowych (CMU) zaprezentował swój raport końcowy z zaleceniami i priorytetami na rzecz lepszej integracji rynków... Więcej

Komisja : Przygotowania do zakończenia okresu przejściowego ze Zjednoczonym Królestwem
photo
9 lipca Komisja opublikowała komunikat w sprawie zakończenia okresu przejściowego ze Zjednoczonym Królestwem. Wylicza wszystkie zmiany, które będą miały miejsce 1 stycznia 2021 roku, czy dojdzie do porozumienia, czy też nie, aby umożliwić przedsiębiorstwom, administracjom publicznym i obywatelom przygotowanie się do nowej sytuacji. Komunikat dotyczy takich kwestii jak handel, energia, turystyka, ubezpieczenie społeczne, prawo spółek, bezpieczeństwo czy ochrona danych i własności intelektualnej... Więcej
Więcej
Wytyczne dla platform internetowych
photo
10 lipca Komisja opublikowała swoje wytyczne, żeby pomóc platformom internetowym w przestrzeganiu przepisów ustanowionych w rozporządzeniu o relacjach między przedsiębiorstwami i platformami. To ostatnie przyjęte zostało w lipcu 2019 roku i weszło w życie 12 lipca. Czyni bardziej bardziej przejrzystymi kolejność wyświetlania produktów sprzedawanych na platformach, zasady sprzedaży, a także procedury oprotestowywania decyzji platform. Równolegle Komisja rozpoczęła konsultacje w sprawie 3 raportów Obserwatorium Platform Internetowych, żeby przygotować przyszły pakiet dotyczący usług cyfrowych... Więcej
Więcej
Umowa z Unią w sprawie wykorzystywania europejskich wkładów
photo
9 lipca Komisja podpisała ramową umowę o partnerstwie z Bankiem Światowym, regulującą wykorzystywanie europejskich wkładów. Dwóch partnerów zobowiązuje się do wspierania wzrostu gospodarczego, rozwoju cyfryzacji, tworzenia miejsc pracy, wspierania słabych państw, transformacji ekologicznej, zmniejszania nierówności płci, a także wspierania MŚP w krajach rozwijających się w obliczu kryzysu wywołanego przez koronawirusa. W latach 2015-2019 udział Unii w programach Banku Światowego opiewał na 2,07 mld euro... Więcej
24 nowe europejskie szkoły wyższe
photo
9 lipca Komisja Europejska opublikowała listę kolejnych 24 europejskich szkół wyższych, które dołączą do 17 sojuszy wybranych jeszcze w 2019 roku. 24 nowe europejskie szkoły wyższe są partnerstwami zrzeszającymi łącznie 165 instytucji szkolnictwa wyższego z 26 państw członkowskich i innych krajów uczestniczących w programie Erasmus+. Sojusze te umożliwiają ściślejszą współpracę studentów, personelu, ale także w zakresie zasobów. Każdy sojusz otrzyma do 5 mln euro z tytułu programu Erasmus+ i do 2 mln euro z tytułu programu Horyzont 2020 na okres 3 lat... Więcej
Europejski sojusz na rzecz czystego wodoru
photo
8 lipca Komisja zaprezentowała swoją strategię dotyczącą integracji systemu energetycznego oraz zwiększenia produkcji czystego wodoru do 2030 roku i wprowadzenia tego paliwa na szeroką skalę w latach 2030–2050. Komisja zainicjowała europejski sojusz czystego wodoru, który stworzy system wspierania inwestycji, co umożliwi osiągnięcie celów produkcji wodoru... Więcej

Parlament : Przyjęcie reformy transportu drogowego
photo
8 lipca europosłowie definitywnie przyjęli trzy akty prawne będące częścią reformy transportu drogowego. Ta ostatnia gwarantuje kierowcom ochronę w zakresie miejsc i długości cotygodniowego odpoczynku, a także częstotliwości powrotów do domu. Narzuci instalację tachografów służących śledzeniu przemieszczania się ciężarówek i tworzy przepisy dotyczące rejestracji spółek transportowych w państwach członkowskich, żeby zwalczać "przedsiębiorstwa na papierze". I wreszcie, przepisy w zakresie delegowania będą miały zastosowanie do kabotażu i niektórych rodzajów transportu drogowego, aby zagwarantować sprawiedliwe wynagrodzenie... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Angela Merkel prezentuje priorytety niemieckiej prezydencji w Radzie
photo
8 lipca niemiecka kanclerz Angela Merkel zaprezentowała eurodeputowanym priorytety niemieckiej prezydencji w Radzie w obecności przewodniczącej Komisji Ursuli von der Leyen. Podkreśliła, że głównym celem prezydencji jest ożywienie gospodarcze Unii i że jej priorytetami są prawa podstawowe, solidarność i spójność, zmiany klimatyczne, transformacja cyfrowa oraz rola Europy w świecie. Przedstawiciele grup parlamentarnych odpowiedzieli, że oczekują ambitnej odbudowy rozwijającej państwo prawa i wspierającej transformację cyfrową... Więcej
Więcej
Rezolucja w sprawie ochrony zatrudnienia i ubóstwa
photo
W rezolucji przyjętej 10 lipca eurodeputowani domagają się wzmocnienia gwarancji dla dzieci i młodzieży, a także podejścia "Najpierw mieszkanie". Podkreślają znaczenie obrony równości płci i utrzymania elastyczności w przepisach budżetowych Unii, by pomóc państwom stawić czoła kryzysowi. Europosłowie zwracają się o to, by z instrumentu finansowania częściowego bezrobocia SURE nie korzystały przedsiębiorstwa ulokowane w rajach podatkowych, wypłacające dywidendy i bonusy czy nieprzestrzegające układów zbiorowych... Więcej

Rada : Paschal Donohoe wybrany na przewodniczącego Eurogrupy
photo
9 lipca irlandzki minister finansów Paschal Donohoe (EPP) został wybrany na przewodniczącego Eurogrupy w II turze głosowania (konkurował z Hiszpanką Nadią Calvino). Luksemburczyk Pierre Gramegna wycofał się po I turze. 13 lipca Paschal Donohoe zastąpi Mario Centeno. Jego kadencja potrwa 2,5 roku. Ministrowie wymienili też poglądy na temat sytuacji gospodarczej w strefie euro w oparciu o prezentację tymczasowych letnich prognoz gospodarczych autorstwa Komisji Europejskiej... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych
photo
7 lipca ministrowie spraw wewnętrznych wymienili opinie na temat współpracy policyjnej w zakresie imigracji i ratowania na morzu, a także zwalczania przemytników. Zgodzili się, że ważne jest rozwijanie istniejących narzędzi współpracy policyjnej oraz zwiększenie budżetu Europolu i FRONTEX-u, aby umożliwić im korzystanie z nowych technologii takich jak sztuczna inteligencja i analiza danych. W zakresie ratowania na morzu i migracji ministrowie chcą stworzenia trwałych ram, a nie negocjacji ad hoc przy okazji każdego kryzysu migracyjnego, a także wzmocnienia współpracy z krajami trzecimi, w szczególności z państwami Maghrebu... Więcej
Posiedzenie ministrów sprawiedliwości
photo
6 lipca ministrowie sprawiedliwości przedyskutowali ograniczenia praw obywateli, o jakich zdecydowano w ramach zarządzania pandemią COVID-19. Przypomnieli o znaczeniu walki z dezinformacją i z podżeganiem do nienawiści, które nasilił kryzys. Poza tym, ministrowie omówili kwestię ochrony ofiar terroryzmu i podjęli decyzję w kwestii prac nad strategią Komisji w sprawie praw ofiar... Więcej

Dyplomacja : Ożywienie dialogu między Serbią i Kosowem
photo
10 i 12 lipca serbski prezydent Aleksandar Vucić i kosowski premier Avdullah Hoti wzięli udział w dwóch wideokonferencjach pod egidą Francji i Niemiec, a potem Unii Europejskiej, aby wznowić dialog na rzecz wzajemnego uznania i normalizacji stosunków między ich dwoma krajami. 16 lipca ma się odbyć spotkanie w Brukseli... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Platformy nie mogą przekazywać danych użytkownika, który nielegalnie upowszechnił utwór
photo
W orzeczeniu z 9 lipca Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że podmiot praw autorskich nie może się zwracać o numer telefonu, adres mail i adres IP użytkownika, który nielegalnie upowszechnił utwór, do którego ten pierwszy posiada prawa. Niemiecka spółka zwróciła się do Youtuba o takie informacje dotyczące użytkowników, którzy w sposób nielegalny zamieścili na platformie dwa filmy, do których prawa posiadała. Zdaniem Trybunału dyrektywa z 2004 roku w sprawie własności intelektualnej umożliwia podmiotowi praw autorskich uzyskanie tylko adresu pocztowego internautów popełniających naruszenie... Więcej
Można pozwać Volkswagena we wszystkich państwach członkowskich
photo
9 lipca Trybunał Sprawiedliwości Unii orzekł, że nabywcy pojazdu, którego silnik został zmanipulowany, aby ukryć realny poziom emisji, mogą pozwać Volkswagena w państwie, gdzie zakupiono pojazd, a nie tylko w państwie będącym siedzibą producenta. Trybunał ocenił, że strata nabywcy materializuje się w państwie członkowskim, w którym nabywa on pojazd. Stowarzyszenie austriackich konsumentów złożyło przez sądem regionalnym w Klagenfurcie, w Austrii pozew o odszkodowanie i odsetki przeciwko Volkswagenowi, który zakwestionował kompetencje tej instancji do orzekania... Więcej

EBC : Bułgaria i Rumunia przyłączają się do ERM II
photo
10 lipca ministrowie finansów strefy euro i Europejski Bank Centralny zaaprobowali akcesję Bułgarii i Chorwacji do europejskiego mechanizmu kursów walutowych (ERM II), co jest pierwszym etapem w procesie przyjmowania euro... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Powołanie François-Louisa Michauda na szefa Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego
photo
8 lipca europosłowie zaaprobowali powołanie Francuza François-Louisa Michauda na stanowisko dyrektora wykonawczego Europejskiego Organu Nadzoru Bankowego, pomimo negatywnej opinii Komisji Spraw Gospodarczych i Monetarnych, która skrytykowała brak kobiet w procedurze selekcji kandydatów. François-Louis Michaud, obecny zastępca dyrektora generalnego w Europejskim Banku Centralnym, został desygnowany na 5-letnią kadencję... Więcej
Więcej

Rada Europy : Roczny raport sekretarz generalnej
photo
9 lipca sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejcinović Burić opublikowała swój roczny raport z działalności Rady Europy od maja 2019 do maja 2020 roku. W raporcie podkreślono fundamentalną rolę praw człowieka w trakcie pandemii COVID-19 i znaczenie multilateralizmu. Sekretarz generalna przypomniała o konieczności zintensyfikowania starań w zakresie równości płci, walki z przestępstwami nienawiści czy sztucznej inteligencji - są to priorytety Rady Europy... Więcej
Apel o zwalczanie przeludnienia w więzieniach
photo
9 lipca Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom Rady Europy (CPT) zaapelował do 47 państw o ukrócenie przeludnienia w więzieniach dzięki środkom nadzwyczajnym wprowadzonym w związku z walką z pandemię koronawirusa. Apel jest konsekwencją opublikowanej w marcu deklaracji zasad i potwierdza, że konieczne są alternatywne w stosunku do zatrzymania środki dodatkowe. CPT przypomina, że wprowadzone tymczasowo restrykcje, takie jak ograniczenia w zakresie wizyt i aktywności więźniów powinny zostać zniesione, jak tylko nie będą już niezbędne... Więcej
Zalecenie na rzecz zakazu profilowania rasowego
photo
6 lipca Komisja Rady Europy Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji (ECRI) ostrzegła przed profilowaniem rasowym przez organy ścigania. Ocenia, że praktyka ta jest dyskryminacją rasową stygmatyzującą i upokarzającą wspólnoty znajdujące się na celowniku i może prowadzić do rasizmu instytucjonalnego. Komisja zaleca zmianę sposobu rekrutacji do organów ścigania, aby były one reprezentatywne dla populacji każdego kraju, i stworzenie niezależnych struktur kontroli... Więcej
Więcej

Eurostat : 1 stycznia Unia liczyła 448 mln mieszkańców
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 10 lipca 1 stycznia 2020 roku populacja Unii liczyła 448 mln mieszkańców. Odłożywszy na bok wyjście Zjednoczonego Królestwa, jest to wzrost o 900 000 mieszkańców w stosunku do 2019, dzięki dodatniemu saldu migracyjnemu. Przyrost naturalny jest bowiem w UE negatywny od 8 lat - liczba zgonów przekracza liczbę narodzin. Niemcy pozostają krajem najbardziej zaludnionym, a Malta najmniej, choć odnotowała największy wzrost w gronie 27. Państwem, w którym mamy największy spadek populacji, jest Bułgaria (-7, ‰)... Więcej

Eurobarometr : Badanie na temat europejskiego obywatelstwa i demokracji
photo
9 lipca Komisja opublikowała wyniki nowego Eurobarometru na temat obywatelstwa Unii. Większość Europejczyków zna pojęcie "obywatel Unii" (91%), a także jest dobrze poinformowana o swoich prawach wyborczych, prawie do złożenia skargi w instytucjach UE czy prawie do pobytu w innych państwach członkowskich. Odnośnie swobodnego przepływu, 84% respondentów ocenia, że globalnie jest on korzystny dla gospodarki ich kraju... Więcej

Opracowania/raporty : Raport 2019 na temat polityki konkurencji
photo
9 lipca Komisja opublikowała swoje roczne sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji. W 2019 roku przyjęła 15 decyzji, żeby ukarać praktyki antykonkurencyjne, i sfinalizowała 4 sprawy podlegające dobrowolnej procedurze współpracy. Komisji zasygnalizowano także 382 koncentracje. Rozpatrzyła ich 362 i interweniowała w 19 sprawach. Komisja rozpatrzyła też 308 spraw dotyczących pomocy państwa. Kontynuuje ona swoją pracę polegającą na ewaluacji polityki konkurencji, w szczególności, aby ją dostosować do rynków cyfrowych i zwalczać subwencje krajów trzecich dla ich przedsiębiorstw obecnych w Unii... Więcej
Więcej
Raport na temat liberalizacji wiz
photo
10 lipca Komisja opublikowała swój raport na temat poszanowania warunków liberalizacji wiz do Unii przez Albanię, Bośnię i Hercegowinę, Czarnogórę, Macedonię Północną, Serbię, Gruzję, Mołdawię i Ukrainę. Koordynację w zakresie migracji należy zaliczyć na plus, ale potrzeba dodatkowych starań w zakresie walki z przestępczością zorganizowaną i korupcją... Więcej
Więcej

Kultura : Studia Picassa w Londynie
photo
16 lipca Royal Academy of Arts w Londynie ponownie otwiera się dla zwiedzających wraz z wystawą "Picasso and Paper", która do 2 sierpnia prezentuje 300 rysunków i studiów tego artysty, w tym prace przygotowawcze do "Panien z Awinionu" i obrazu "Guernica"... Więcej
Sztuka współczesna w Hamburgu
photo
Centrum sztuki i fotografii współczesnej Deichtorhallen w Hamburgu proponuje szereg wystaw czasowych, w tym tą "Młody malarz w Niemczech", która oferuje wybór 150 dzieł, i "Quadro", która zajmuje się tworzeniem przez malarstwo symboli za pośrednictwem obrazów figuratywnych, surrealistycznych czy eksperymentalnych... Więcej
Sztuka satyryczna w Warszawie
photo
Do 11 października Centrum Sztuki Współczesnej na Zamku Ujazdowskim w Warszawie zaprasza na wystawę "Crack Up - Crack Down", która prezentuje różne dzieła satyryczne artystów z krajów europejskich, ale także z Chin, Iranu i Stanów Zjednoczonych. Prace te pokazują, jak satyra była wykorzystywana w różnych kontekstach historycznych i politycznych... Więcej
Zaproszenie do składania ofert, by wesprzeć sektor muzyczny
photo
10 lipca Komisja wystosowała zaproszenie do składania ofert w wysokości 2,5 mln euro, aby stworzyć innowacyjny plan wsparcia sektora muzycznego, żeby pomóc mu w obliczu trudności spowodowanych przez pandemię koronawirusa. Komisja chce wybrać zwycięzcę konkursu ofert w listopadzie, tak aby sektor mógł otrzymywać subwencje począwszy od 2021 roku... Więcej
Sztuka w działaniu w Barcelonie
photo
W ramach europejskiego projektu Our many Europes (Wiele naszych Europ) Muzeum Sztuki Współczesnej w Barcelonie (MACBA) prezentuje do lutego 2021 roku wystawę "Akcja: tymczasowa historia lat 90.", która powraca do artystycznych przemian w Hiszpanii, zwłaszcza performansów grających ludzkim ciałem... Więcej
Ponowne otwarcie Muzeum Guimet
photo
8 lipca Muzeum Guimet w Paryżu ponownie otworzyło swoje podwoje. Ekspozycja porcelanowych rzeźb autorstwa chińskiego artysty Ru Xiao Fana czynna jest do 21 września. A od 15 lipca do 12 października odbędzie się wystawa "Fuji, kraina śniegu", poświęcona różnym przedstawieniom świętej góry Japonii... Więcej

15lip.
15 lipca

Posiedzenie ministrów spraw europejskich

Posiedzenie UE-Indie

16lip.
16 lipca

Posiedzenie ministrów zdrowia

Frankfurt

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

17lip.
17 lipca

Posiedzenie ministrów zatrudnienia i spraw społecznych

17lip.
17-18 lipca

Bruksela

Nadzwyczajne posiedzenie Rady Europejskiej

20lip.
20 lipca

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2020
Biuletyn n°909
Wieloletnie ramy finansowe na lata 2021-2027, jakie są postępy?
Opublikowany 26/10/2020
Biuletyn n°908
"Europa jest światową potęgą , która się nie zna"
Opublikowany 19/10/2020
Biuletyn n°907
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Opublikowany 12/10/2020
Biuletyn n°906
Wyjście z kryzysu politycznego na Białorusi: z czy bez interwencji podmiotów zewnętrznych?
Opublikowany 05/10/2020
Biuletyn n°905
Europa zgodności w centrum jutrzejszego świata
Opublikowany 28/09/2020
Biuletyn n°904
Łamigłówka wielkiej gazowej gry i towarzyszącej jej strategicznej rekonfiguracji we wschodniej części Morza Śródziemnego
Opublikowany 21/09/2020
Biuletyn n°903
Znaczenie wymiaru moralnego w projekcie europejskim
Opublikowany 14/09/2020
Biuletyn n°902
Wraz z COVID-19 Chinom spadła maska w stosunkach z Europą
Opublikowany 07/09/2020
Biuletyn n°901
Stosunki między Unią Europejską i Zjednoczonym Królestwem: ku ostatecznemu porozumieniu?
Opublikowany 20/07/2020
Biuletyn n°900
Co sądzić o zaproponowanym przez Komisję Mechanizmie Sprawiedliwej Transformacji?
Opublikowany 13/07/2020
Biuletyn n°899
Kolacja u Jeffersona
Opublikowany 06/07/2020
Biuletyn n°898
Niemiecka prezydencja w Radzie Unii Europejskiej: "... i nagle wszystko się zmienia"
Opublikowany 29/06/2020
Biuletyn n°897
Morze Śródziemne: paradygmat współczesnych konfrontacji
Opublikowany 22/06/2020
Biuletyn n°896
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: bycie latarnią
Opublikowany 15/06/2020
Biuletyn n°895
Przywrócenie swobodnego przepływu w Unii
Opublikowany 08/06/2020
Biuletyn n°894
Jakie będą europejskie łańcuchy dostaw i zaopatrzenia?
Opublikowany 02/06/2020
Biuletyn n°893
Wyzwania i ograniczenia "Komisji Geopolitycznej" na rzecz europejskiej suwerenności
Opublikowany 25/05/2020
Biuletyn n°892
Wpływ COVID-19 na media i telekomunikację
Opublikowany 18/05/2020
Biuletyn n°891
Kontrola parlamentarna w trakcie kryzysu sanitarnego
Opublikowany 11/05/2020
Biuletyn n°890
Unia ma 70 lat
Opublikowany 04/05/2020
Biuletyn n°889
Koronawirus: globalizacja nie jest przyczyną, lecz remedium
Opublikowany 27/04/2020
Biuletyn n°888
Europejska solidarność w czasach kryzysu: dziedzictwo do pogłębienia w obliczu COVID-19
Opublikowany 20/04/2020
Biuletyn n°887
Unia Europejska i jej model uregulowania międzynarodowych stosunków handlowych
Opublikowany 14/04/2020
Biuletyn n°886
Unia Europejska i koronawirus
Opublikowany 06/04/2020
Biuletyn n°885
W oku cyklonu
Opublikowany 30/03/2020
Biuletyn n°884
Wojskowy przemysł morski: kategoryczna konieczność europejskiej konsolidacji
Opublikowany 23/03/2020
Biuletyn n°883
Wieloletnie ramy finansowe 2021-2027: demokratyczna iluzja, koniec czy jeszcze?
Opublikowany 16/03/2020
Biuletyn n°882
Na rzecz europejskiej polityki zdrowotnej. Kronika epidemii, kryzysu sanitarnego mocno zakłócającego gospodarkę
Opublikowany 09/03/2020
Biuletyn n°881
Czy feminizacja na szczycie Unii w 2019 roku będzie miała pozytywne reperskusje dla równości w Europie w 2020?
Opublikowany 02/03/2020
Biuletyn n°880
Dane: paliwo trzeciej rewolucji przemysłowej
Opublikowany 24/02/2020
Biuletyn n°879
Wyzwania WPR na kolejną dekadę
Opublikowany 17/02/2020
Biuletyn n°878
Niemiecka transformacja energetyczna: ambicje w świetle faktów
Opublikowany 10/02/2020
Biuletyn n°877
Co pozostało z relacji transatlantyckich w erze Donalda Trumpa?
Opublikowany 03/02/2020
Biuletyn n°876
Dopełnienie brexitu, ciągły proces
Opublikowany 27/01/2020
Biuletyn n°875
Polityka konkurencji i polityka przemysłowa: na rzecz reformy prawa europejskiego
Opublikowany 20/01/2020
Biuletyn n°874
Czas zrewidować cele pomocy publicznej na rzecz rozwoju
Opublikowany 13/01/2020