Biuletyn n°914

Open panel Open panel
Biuletyn n°914
Biuletyn
wtorek, 1 grudnia 2020
numer 914
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Demokracja europejska, system fundamentalny, który należy chronić
Demokracja, fundament moralny i polityczny Unii Europejskiej, jest także warunkiem jej zdolności do działania. System, który ją organizuje jest wystawiony na wiele hybrydowych zagrożeń wymierzonych w integralność wyborów i debaty publicznej. Pomału Europejczycy organizują się, aby kolektywnie na nie odpowiedzieć.
Więcej
Fundacja : "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2020"
photo
"Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" (wydanie 2020) - książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów, opublikowana przez wydawnictwo Marie B., dostępna jest w wersji elektronicznej po francusku i po angielsku. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła... Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
W obliczu drugiej fali pandemii europejskie państwa starają się znaleźć równowagę między instrumentami sanitarnymi oraz utrzymaniem działalności handlowej i więzi rodzinnych w okresie świąt, próbując jednocześnie koordynować swoje działania. Fundacja proponuje Państwu syntezę obowiązujących instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To niezbędne do zrozumienia sytuacji, regularnie aktualizowane źródło... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
Od 9 sierpnia Białorusini protestują przeciwko wynikom sfałszowanych wyborów prezydenckich i domagają się odejścia Alaksandra Łukaszenki, którego Unia nie uznaje już za prezydenta i karze sankcjami. Fundacja proponuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw pozwalające prześledzić ten kryzys... Więcej

Komisja : Strategia farmaceutyczna dla Europy
photo
25 listopada Komisja zaprezentowała strategię farmaceutyczną mającą zagwarantować sprawiedliwy i przystępny cenowo dostęp do leków, wzmacniając konkurencyjność, zdolność do innowacji i zrównoważoność unijnego przemysłu farmaceutycznego. Strategia ta ma pozwolić na zaspokojenie ogółu potrzeb medycznych pacjentów, na stworzenie leków bezpieczniejszych i szanujących środowisko oraz na poprawienie mechanizmów przygotowania i reagowania na kryzysy, wzmacniając bezpieczeństwo zaopatrzenia w leki... Więcej
Propozycja przepisów na rzecz zarządzania danymi
photo
25 listopada Komisja zaproponowała rozporządzenie służące uproszczeniu dzielenia się danymi w Unii i pomiędzy różnymi sektorami działalności. Projekt obejmuje nowe europejskie przepisy w zakresie neutralności, narzędzia mające uprościć ponowne wykorzystanie pewnych danych będących w posiadaniu sektora publicznego i umożliwić obywatelom kontrolowanie wykorzystywania danych, które sami generują. W 2021 roku zostaną przedstawione bardziej szczegółowe propozycje przepisów dotyczących przestrzeni danych... Więcej
Plan działania na rzecz wzmocnienia własności intelektualnej
photo
25 listopada Komisja zaprezentowała plan działania wzmacniający własność intelektualną przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, żeby chronić ich innowacje, walczyć z podróbkami i zagwarantować sprawiedliwą konkurencję na szczeblu międzynarodowym. Plan działania ma w szczególności pomóc finansowo małym i średnim przedsiębiorstwom w zarządzaniu oraz eksploatowaniu ich własności intelektualnej, a także zaostrzyć walkę ze szpiegostwem przemysłowym... Więcej
Wzrost kapitału Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego
photo
25 listopada Komisja zaproponowała podwyższenie kapitału statutowego Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego do wysokości 2,87 mld euro. Fundusz odgrywa rolę w rozwijaniu przyszłego programu w zakresie ożywienia gospodarczego Unii - InvestEU. Decyzja o zwiększeniu kapitału musi zostać zaaprobowana przez Radę i Parlament... Więcej
Plan działania na rzecz integracji i inkluzji migrantów
photo
24 listopada Komisja zaprezentowała swój plan działania na rzecz integracji i inkluzji społecznej migrantów na lata 2021–2027. Plan prezentuje obszary działania, począwszy od edukacji i kształcenia po poprawę perspektyw zatrudnienia, dostęp do mieszkania i usług zdrowotnych dla 34 mln mieszkańców Unii, którzy do niej imigrowali... Więcej
Plan działania w sprawie równości płci w działaniach zewnętrznych
photo
25 listopada Komisja zaprezentowała nowy plan działania w sprawie równości płci i emancypacji kobiet na świecie. Do 2025 roku 85% działań podejmowanych w ramach unijnych działań zewnętrznych powinno przyczyniać się do równości płci. Państwa członkowskie i społeczeństwo obywatelskie powinny współpracować, żeby opracować konkretne, wielostronne, narodowe i regionalne działania, takie jak walka z seksistowską przemocą oraz promowanie emancypacji społecznej, gospodarczej i politycznej kobiet... Więcej
Więcej
Wezwania do usunięcia uchybienia w związku z transpozycją dyrektywy o usługach audiowizualnych
photo
23 listopada Komisja przesłała wezwania do usunięcia uchybienia 23 państwom członkowskim i Zjednoczonemu Królestwu. Powodem jest brak transpozycji zrewidowanej dyrektywy o audiowizualnych usługach medialnych, która służy zagwarantowaniu niezależności narodowych regulatorów mediów i wzmocnieniu ochrony telewidzów w obliczu mowy nienawiści w telewizji i na platformach udostępniania plików wideo... Więcej

Parlament : Europosłowie i Komisja zwracają się do Rady o zaaprobowanie budżetu
photo
25 listopada, w trakcie debaty w Parlamencie Europejskim, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen dyskutowała o zatwierdzeniu wieloletniego budżetu, szczepionkach, brexicie i polityce klimatycznej. Zaapelowała do Węgier i Polski, by zaprzestały blokowania budżetu i zwróciły się do Trybunału Sprawiedliwości Unii, jeśli kontestują zgodność powiązanego z praworządnością mechanizmu warunkowości z traktatami... Więcej
Rezoluzja na rzecz zrewidowania europejskiej strategii przemysłowej
photo
W rezolucji przegłosowanej 25 listopada europosłowie zwracają się do Komisji o zrewidowanie jej strategii przemysłowej, zaprezentowanej w marcu 2020 roku przed lockdownem i planem odbudowy. Wnioskują, aby nowa strategia sprzyjała dokapitalizowaniu przedsiębiorstw, ratując miejsca pracy i dostosowując produkcję do "nowej normalności" po covidzie. W drugiej fazie strategia powinna się przyczyniać do przekształcenia i odporności europejskiego przemysłu pod znakiem transformacji cyfrowej i środowiskowej... Więcej
Analiza polityki handlowej
photo
W rezolucji na temat polityki handlowej Unii, przyjętej 26 listopada, europosłowie poparli proces modernizacji WTO, wnioskują o wielostronne porozumienie w sprawie handlu elektronicznego obejmujące w szczególności ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), a także o powszechniejsze wykorzystywanie euro w handlu międzynarodowym. Europosłowie zwracają się o stworzenie na terytorium Unii strategicznych zapasów zasadniczych dóbr i o dywersyfikację źródeł zaopatrzenia... Więcej
Rezolucja w sprawie wolności prasy
photo
W przegłosowanej 25 listopada rezolucji europosłowie skrytykowali fakt, że "coraz częściej dochodzi do zastraszania w celu uciszania dziennikarzy", i zwracają się o to, aby w ramach rocznego raportu na temat praworządności Komisja oceniała przejrzystość własności mediów, a także prywatne i rządowe ingerencje w prasę w każdym państwie członkowskim... Więcej
Przygotowanie wyborów europejskich w 2024 roku
photo
W rezolucji przyjętej 26 listopada europosłowie wnioskują o to, aby w wyborach europejskich w 2024 roku startowały transnarodowe listy proponujące kandydatów na stanowisko szefa Komisji, żeby wyborcy mieli większą jasność. Zwracają się o wzmocnienie prawa głosu mniejszości, bezdomnych i więźniów, by zwiększyć frekwencję, a także o zakaz finansowania kampanii przez podmioty zagraniczne... Więcej
Wniosek o sankcje przeciwko Turcji
photo
26 listopada europosłowie potępili ponowne otwarcie miasta Warosza położonego w części Cypru okupowanej przez Turcję. Apelują do Rady Europejskiej o przyjęcie sankcji przeciwko Turcji... Więcej
Dyrektywa w sprawie roszczeń zbiorowych w prawie konsumenckim
photo
24 listopada europosłowie przyjęli regulacje, które gwarantują ustanowienie w każdym państwie członkowskim procedury działań zbiorowych (mogą je prowadzić stowarzyszenia czy grupy obrony konsumentów). Dyrektywa zezwala na roszczenia zbiorowe przeciwko wszelkim praktykom handlowym uważanym za nielegalne, praktykowanym teraz lub w przeszłości przez specjalistów z branży turystycznej, telekomunikacyjnej czy energetycznej i przewiduje również środki odstraszające przed nadużyciami... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów ds. badań
photo
27 listopada ministrowie ds. badań przedyskutowali propozycje Komisji na rzecz nowej Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Wyrazili swoje poparcie dla celu 3% PKB na badania i rozwój (R&D) oraz potrzeby wzmocnienia europejskich partnerstw, a także współpracy między placówkami szkolnictwa wyższego. Ministrowie chcą zatwierdzenia programu Horyzont Europa w ramach wieloletnich ram finansowych... Więcej
Więcej
Konkluzje w sprawie sprawiedliwych i skutecznych podatków
photo
27 listopada Rada przyjęła konkluzje na rzecz polityki sprawiedliwych i skutecznych podatków. Ustala priorytety działań - cyfryzację gospodarki, poprawę współpracy administracyjnej między państwami członkowskimi oraz promowanie dobrego zarządzania w Unii i poza nią... Więcej
Eurogrupa konsoliduje unię bankową
photo
30 listopada ministrowie gospodarki i finansów strefy euro sfinalizowali reformę Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS), która musi zostać ratyfikowana przez państwa członkowskie. Reforma ustanawia wspólną siatkę bezpieczeństwa (backstop) dla Jednolitego Funduszu Restrukturyzacji, która uzupełni unię bankową i zagwarantuje, że upadek banku nie zaszkodzi gospodarce. Ten "backstop" zapewni podwójne bezpieczeństwo, na wypadek jeśli "jednolity mechanizm naprawczy" okaże się niewystarczający. Będzie operacyjny na początku 2022 roku, czyli dwa lata przed pierwotnie planowanym terminem... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Unia nie robi wystarczająco dużo dla zachowania morskich gatunków
photo
W raporcie opublikowanym 26 listopada Trybunał Obrachunkowy odnotowuje, że działania Unii nie zdołały przywrócić dobrego stanu środowiska w europejskich morzach i sprowadzić rybołówstwa do zrównoważonego poziomu. Audytorzy wzywają do częstszego przekształcania chronionych obszarów morskich w morskie rezerwaty przyrody i do większej reglamentacji połowów. Jedynie 8% z 6 mld euro z Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) na lata 2014-2020 zostało przeznaczonych na zachowanie morskich gatunków... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie G5 Sahelu
photo
30 listopada przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel rozmawiał z szefami państw i rządów G5 Sahelu (Mauretanii, Mali, Burkina Faso, Nigru i Czadu) oraz sekretarzami generalnymi ONZ i Unii Afrykańskiej na temat wspólnej walki z terroryzmem, wzmacniania zdolności w zakresie bezpieczeństwa i obrony na Sahelu, na temat przywrócenia obecności państwa i usług publicznych na wyzwolonych obszarach oraz zwiększenia starań na rzecz rozwoju (począwszy od pomocy rozwojowej i zmniejszenia zadłużenia)... Więcej
Więcej | Więcej

Hiszpania : 19. Szczyt Włochy-Hiszpania
photo
25 listopada premierzy Hiszpanii i Włoch Pedro Sanchez i Giuseppe Conte spotkali się na 19. włosko-hiszpańskim szczycie. W dokumencie popartym przez Grecję i Maltę dwa kraje zareagowały na pakt o migracji i azylu zaproponowany przez Komisję. Uważają, że mechanizm solidarności jest złożony i chcą, żeby głównym instrumentem solidarności była obowiązkowa zasada relokacji... Więcej
Więcej

Francja : Francusko-brytyjska współpraca przeciwko nielegalnej imigracji
photo
29 listopada ministrowie spraw wewnętrznych Francji i Niemiec Gérald Darmanin i Priti Patel uzgodnili nowy wspólny plan operacyjny na rzecz zwalczania nielegalnej imigracji. Obejmuje on zwiększenie liczby personelu rozmieszczonego na granicy, szersze wykorzystanie technologii monitoringu w wysokiej rozdzielczości i tworzenie struktur służących udzielaniu migrantom pomocy w znalezieniu zakwaterowania. Zjednoczone Królestwo zapowiada dodatkowe inwestycje finansowe na kwotę 31,4 mln euro, żeby wspomóc Francję w jej walce z nielegalnymi przekroczeniami granicy... Więcej
Więcej

Węgry : Budżet: wspólna deklaracja polskiego i węgierskiego premiera
photo
26 listopada węgierski premier Viktor Orban przyjął w Budapeszcie swojego polskiego odpowiednika Mateusza Morawieckiego. We wspólnej deklaracji dwóch przywódców zapewniło, że uniemożliwią przyjęcie przyszłych wieloletnich ram finansowych i planu odbudowy, jeśli warunkowość powiązana z praworządnością nie zostanie zlikwidowana. Proponują "dwutorowy proces", aby ułatwić przyjęcie pakietu budżetowego, i stwierdzają, że Rada Europejska powinna omówić kwestię, czy powinno się powiązać praworządność z interesami finansowymi Unii... Więcej
Więcej

Litwa : Ingrida Simonyte wybrana na premiera
photo
24 listopada litewscy posłowie zaaprobowali nominację Ingridy Simonyte na stanowisko premiera (62 głosy za, 10 przeciw i 41 wstrzymujących się). Simonyte wywodzi się ze Związku Ojczyzny–Litewskich Chrześcijańskich Demokratów (TS-LKD) - ugrupowania, które zwyciężyło w wyborach parlamentarnych 11 i 25 października. Ma teraz 15 dni na zdobycie wotum zaufania dla koalicyjnego rządu z Partią Wolności i Ruchem Liberalnym. Litewski prezydent przyjmuje kandydatów i kandydatki do ministerialnych tek... Więcej
Więcej

Rada Europy : Grecja nie robi wystarczająco dużo, by walczyć z korupcją
photo
W raporcie opublikowanym 27 listopada Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) w Radzie Europy stwierdza, że Grecja nie wdrożyła jej zaleceń i zwraca się do tego kraju o zaostrzenie jego prawa karnego. GRECO wyraża ubolewanie, że prokuratorzy w dalszym ciągu mogą się wstrzymać od ścigania przestępstw korupcyjnych i że utrzymują się luki prawne w zakresie biernej korupcji urzędników publicznych... Więcej
Opinia w sprawie nowego projektu bułgarskiej konstytucji
photo
23 listopada Komisja Wenecka, organ Rady Europy złożony z ekspertów ds. prawa konstytucyjnego, wydał opinię w trybie pilnym w sprawie projektu reformy bułgarskiej konstytucji. Komisja zwróciła się o to, żeby poprawki dotyczące reformy wymiaru sprawiedliwości i prokuratury zostały poddane publicznej debacie. Komisja ocenia, że zmniejszona z 240 do 120 liczba deputowanych "wydaje się być wybrana w sposób arbitralny, bez wyczerpującej ewaluacji konsekwencji takiej redukcji dla bułgarskiego systemu politycznego". Komisja wyraża zadowolenie z likwidacji plenarnej Najwyższej Rada Sądowniczej, a także utworzenia niezależnych rad dla sędziów oraz prokuratorów i śledczych... Więcej
Więcej
Plan działania na rzecz Mołdawii
photo
26 listopada Komitet Rady Europy przyjął nowy plan działania na lata 2021-2024 służący większej harmonizacji legislacji i instytucji Republiki Mołdawii z europejskimi normami w dziedzinie praw człowieka, państwa prawa i demokracji... Więcej
Raport w sprawie ochrony mniejszości
photo
25 listopada Komitet Doradczy Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych opublikował raport na temat ochrony mniejszości przez europejskie państwa. Pokazano w nim, że wzrost popularności ugrupowań skrajnych i ksenofobicznych w Europie intensyfikuje wykluczenie mniejszości. Choć legislacja i oficjalne struktury pozwalają na lepsze reprezentowanie i integrowanie mniejszości, w dalszym ciągu istnieją bariery. Komitet radzi państwom, by pomagać mniejszościom poprzez priorytetowe traktowanie kwestii ubóstwa, alfabetyzacji i inkluzji społecznej... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Kierowcy ciężarówek w transporcie międzynarodowym są pracownikami delegowanymi
photo
1 grudnia Trybunał Sprawiedliwości uznał, że kierowcy ciężarówek pochodzący z państwa członkowskiego, którzy wykonują kursy w imieniu spółek zlokalizowanych w innym państwie członkowskim, mogą być utożsamiani z pracownikami delegowanymi. Trybunał jest zdania, że jeśli istnieje wystarczające powiązanie między kierowcami i państwem członkowskim delegowania, zagraniczni kierowcy powinni korzystać z takich samych praw jak kierowcy krajowi w znaczeniu dyrektywy w sprawie pracowników delegowanych... Więcej

OECD : Perspektywy gospodarcze Litwy
photo
W raporcie opublikowanym 23 listopada OECD proponuje ścieżki służące wzmocnieniu ożywienia. Według tego opracowania w 2020 roku PKB kraju powinno się skurczyć o 2%, zanim w 2021 podskoczy o 2,7%, w szczególności dzięki polityce sprzyjającej inwestycjom w przedsiębiorstwach. OECD zachęca władze publiczne do większego inwestowania w infrastrukturę, obszary wiejskie i świadczenia społeczne... Więcej
Więcej
Silne ożywienie handlu międzynarodowego w krajach G20 w III kwartale
photo
26 listopada OCDE opublikowało dane dotyczące międzynarodowego handlu towarowego w krajach G20 w III kwartale. W stosunku do II kwartału eksport wzrósł o 21,6%, a import o 18,1%. Jednak handel międzynarodowy pozostaje o 5% niższy w porównaniu do jego poziomu sprzed pandemii w IV kwartale 2019 roku. UE doświadczyła podobnego skoku - eksport wzrósł o 27,4%, a import o 22,4%... Więcej
Pandemia pogłębia dysproporcje między regionami w wymiarze sanitarnym i gospodarczym
photo
30 listopada OECD opublikowało raport na temat dysproporcji pomiędzy regionami w zakresie środków służących zwalczaniu pandemii i w zakresie jej skutków dla gospodarki. Sprawozdanie alarmuje w kwestii różnic w dostępie do leczenia - regiony metropolitalne mają średnio 10 łóżek szpitalnych na 1000 mieszkańców, dwa razy więcej niż regiony wiejskie. I ta różnica się pogłębia wraz ze spadkiem ilości łóżek w ostatnich latach (wyniósł on 6% w metropoliach i 22% w regionach wiejskich)... Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat stosowania przepisów Schengen
photo
25 listopada Komisja opublikowała raport na temat stosowania przepisów Schengen od 2015 roku, proponując środki operacyjne na rzecz poprawienia mechanizmu oceny Schengen. Choć bilans jest globalnie pozytywny, zarządzanie granicami państw członkowskich nie gwarantuje jeszcze jednolitego poziomu kontroli na zewnętrznych granicach Unii, biorąc pod uwagę rozbieżne praktyki krajowe (w szczególności w Hiszpanii i w Grecji)... Więcej
Raport na temat światowego handlu 2020
photo
W swoim raporcie na temat światowego handlu 2020, opublikowanym 23 listopada, WTO analizuje coraz częstsze sięganie po polityki służące promowaniu innowacji cyfrowych. Podkreśla, że ważne jest ustanowienie lepszych regulacji, a także międzynarodowa koordynacja gospodarki cyfrowej. WTO niepokoi się też protekcjonizmem i konfliktami, które pojawiają się w tym obszarze... Więcej
Zalecenia G20 na rzecz trwałego ożywienia
photo
24 listopada OECD opublikowało raport, który zaprezentowało przywódcom G20 na spotkaniu w dniach 21 i 22 listopada. Zaleca w nim państwom członkowskim utrzymywanie ich instrumentów budżetowych i pieniężnych tak długo, jak będzie trwał kryzys, żeby załagodzić szok dla gospodarek. OECD zachęca także państwa do zwiększenia publicznych i prywatnych inwestycji w zdrowie, w transformację cyfrową, w obniżanie emisji CO2, edukację i kształcenie młodzieży oraz osób nisko wykwalifikowanych, aby przygotować się na czasy po covidzie... Więcej
Więcej
Pierwszy raport na temat praworządności w Unii: pierwszy krok ku europejskiej przestrzeni publicznej?
photo
Raport na temat praworządności (opublikowany przez Komisję po raz pierwszy we wrześniu) ma być kompletnym przeglądem praworządności we wszystkich państwach, bez wyjątku. Dyskusja, jaką wywołał, powinna pozwolić na lepsze zrozumienie sytuacji każdego państwa w jej globalności i złożoności oraz przyczynić się do stworzenia europejskiej przestrzeni publicznej - ocenia Frédéric Petit, deputowany Francuzów mieszkających poza granicami... Więcej

Kultura : Kandinsky w Bilbao
photo
Do 23 maja 2021 roku Muzeum Guggenheima w Bilbao prezentuje wystawę poświęconą obrazom i pracom Kandinsky'ego na papierze. Prześledzono na niej ewolucję tego artysty, od jego dzieł odzwierciedlających jego zainteresowanie ekspresyjną siłą kolorów po jego eksperymenty na bazie barwników i piasku... Więcej
Więcej
Berlin na zdjęciach
photo
Do 31 maja 2021 roku Muzeum Miasta Berlina i szereg muzeów niemieckiej stolicy połączyło siły, proponując na platformie cyfrowej "1000x Berlin" wystawę, na której zgromadzono 1000 fotografii umożliwiających prześledzenie historii miasta i zobaczenie jego miejsc emblematycznych. Ujęcia (uporządkowane w 150 seriach tematycznych) pozwalają zapoznać się z wielką i małą historią Berlina. Platforma proponuje przesyłanie osobistych zdjęć, by wzbogacić kolekcję... Więcej
Okno na podwórze w galerii White Cube
photo
Podczas lockdownu zamknięta do 3 grudnia galeria White Cube w Londynie prezentuje do 19 stycznia 2021 roku w swoim "viewing room" wystawę "Rear Window" na temat podglądania. To hołd dla autora "Okna na podwórze", ale także czytelna aluzja do życia osoby na kwarantannie... Więcej
Nowy portal Muzeum Narodowego w Warszawie
photo
Muzeum Narodowe w Warszawie odsłania swój nowy portal cyfrowy obejmujący 60 000 z 800 000 dzieł, jakie znajdują się w jego kolekcjach, w tym szereg obiektów trzymanych w magazynach z powodu ich wielkiej wrażliwości... Więcej
Więcej
Wirtualny koncert w mediolańskiej La Scali
photo
7 grudnia wydarzenie "A riveder le stelle" ("Ponownie zobaczyć gwiazdy") rozpocznie nowy sezon w mediolańskiej La Scali. To wieczór muzyczny, który odbędzie się przy drzwiach zamkniętych, ale będzie transmitowany w telewizji. W programie fragmenty oper, a także muzyka do baletów w wykonaniu dwudziestki artystów, w tym śpiewaków Placido Domingo i Roberto Alagni... Więcej
Więcej
Koncerty online w Hamburgu
photo
Filharmonia nad Łabą i Laeiszhalle w Hamburgu proponują szereg koncertów online do bezpłatnego obejrzenia w streamingu - od IX Symfonii Gustava Mahlera, przez jazz z trębaczem Wyntonem Marsalisem, po muzykę elektro Heleny Hauff... Więcej
"Penthesilea" w Filharmonii Paryskiej
photo
Filharmonia Paryska prezentuje na swojej stronie internetowej "Penthesileę", koncert Pascala Dusapina w technice binauralnej. Libretto, owoc współpracy z niemiecką dramaturg Beate Haeckl, prezentowane jest jako "przepisanie-wariacja" na temat jednej z najbardziej złożonych i brutalnych sztuk Heinricha von Kleista o tytule "Penthesilea" (1808), która już zainspirowała poemat symfoniczny Hugo Wolfa... Więcej
Chagall i witraże
photo
Do 15 marca 2021 roku Centrum Pompidou proponuje wystawę "Marc Chagall, przemytnik światła", na której zaprezentowano makiety witraży zrealizowanych przez artystę zestawione ze zbiorem jego obrazów, rzeźb, ceramik i rysunków pochodzących z kolekcji Centrum Pompidou, Muzeum Narodowego Marca Chagalla, międzynarodowych muzeów i kolekcji prywatnych. Dostępna jest wirtualna wersja wystawy... Więcej
Więcej | Więcej

1gru.
1 grudnia

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
Posiedzenie ministrów zdrowia
Posiedzenie ministrów ds. kultury i ds. audiowizualnych

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych UE-ASEAN

1gru.
1-2 grudnia

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych NATO

2gru.
2 grudnia

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów zdrowia
Posiedzenie ministrów sprawiedliwości

3gru.
3 grudnia

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych

6gru.
6 grudnia

Rumunia

Wybory parlamentarne

7gru.
7 grudnia

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: