Biuletyn n°920

Open panel Open panel
Biuletyn n°920
Biuletyn
wtorek, 26 stycznia 2021
numer 920
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
"Europa jest coraz bardziej innowacyjna"
Aby pozostać konkurencyjna i autonomiczna, Unia musi inwestować i dokonywać innowacji. Od wielu lat mentalność w obszarze przedsiębiorczości ewoluowała, a możliwości start-upów są dziś rozliczne. Teraz Europa musi przyspieszyć w zakresie komercjalizacji, twierdzi Gauthier Van Malderen, współzałożyciel uniwersyteckiej biblioteki cyfrowej Perlego.
Więcej
Wybory : Marcelo Rebelo de Sousa wybrany prezydentem Portugalii w I turze
photo
Dotychczasowy portugalski prezydent Marcelo Rebelo de Sousa został ponownie wybrany w I turze wyborów prezydenckich 24 stycznia. Zdobył 60,7% głosów. Zdecydowanie wyprzedził Anę Gomes, socjalistyczną kandydatkę startującą bez poparcia własnego ugrupowania (12,97% głosów), i André Venturę, kierującego populistyczną partią Chega (11,9%). 4 innych kandydatów zdobyło poniżej 5% głosów. W trakcie pandemii COVID-19 w pełnym rozkwicie frekwencja wyniosła 39,49% i była na najniższym poziomie, jaki kiedykolwiek zarejestrowano w wyborach prezydenckich... Więcej

Fundacja : Konferencja z udziałem Josepa Borrella na temat Unii Europejskiej, światowego aktora
photo
1 lutego Fundacja organizuje w partnerstwie z Instytutem Katolickim w Paryżu konferencję online z Josepem Borrellem, Wysokim Przedstawicielem Unii do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, wiceprzewodniczącym Komisji. Przedstawi on swoją wizję przedefiniowania działań zewnętrznych Unii w zmieniającym się kontekście geopolitycznym... Więcej
Stany Zjednoczone Joe Bidena
photo
10 stycznia Fundacja zorganizowała w partnerstwie z Instytutem Katolickim w Paryżu wideokonferencję z okazji zaprzysiężenia nowego prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena z udziałem Pierre'a Vimonta, ambasadora Francji, i Simona Serfaty'ego, emerytowanego profesora i członka Komitetu Narodowego Fundacji. Dostępne jest nagranie z całej debaty, a także opracowanie Simona Serfaty'ego... Więcej
Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
21 stycznia europejscy przywódcy przedyskutowali kroki, jakie należy podjąć, by stawić czoła wzrostowi zachorowań i bardziej zjadliwemu szczepowi wirusa oraz by przyspieszyć kampanię szczepień. Restrykcje w państwach członkowskich zostały przedłużone lub zaostrzone. Fundacja proponuje Państwu syntezę obowiązujących instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To niezbędne do zrozumienia sytuacji, regularnie aktualizowane źródło... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
Trwają protesty na Białorusi przeciwko sfałszowanym wyborom prezydenckim 9 sierpnia, w których ludzie domagają się odejścia Alaksandra Łukaszenki. Tymczasem Unia nie uznaje już Łukaszenki za prezydenta i karze go sankcjami. Fundacja proponuje chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, pomagające śledzić ten kryzys... Więcej

Rada Europejska : Posiedzenie szefów państw i rządów
photo
Szefowie państw i rządów biorący udział w wideokonferencji 21 stycznia przedyskutowali wyzwania, jakie stawia przez nami druga fala COVID-19. Podkreślili znaczenie przyspieszenia kampanii szczepień i ograniczenia podróży, które nie są niezbędne, przy jednoczesnym utrzymaniu otwartości granic wewnętrznych Unii. Postanowili pracować nad interoperacyjnym modelem dowodu szczepienia. Poza tym, przywódcy wezwali Rosję do natychmiastowego uwolnienia opozycjonisty Aleksieja Nawalnego... Więcej
Więcej

Komisja : Umowa z Chinami w sprawie inwestycji
photo
22 stycznia Komisja opublikowała w całości projekt porozumienia w sprawie inwestycji zawartego z Chinami 30 grudnia... Więcej
Strategia w sprawie międzynarodowej roli euro
photo
19 stycznia Komisja zaprezentowała swoją strategię na rzecz wzmocnienia międzynarodowej roli euro oraz stymulowania otwartości, wytrzymałości i odporności unijnego systemu gospodarczego i finansowego. Chce poszerzyć wykorzystywanie jednolitej waluty do transakcji dotyczących energii i emisji europejskich obligacji. Apeluje o rozwijanie unijnej infrastruktury rynków finansowych oraz chce sprzyjać uniformizacji i skuteczności europejskich sankcji... Więcej
Zamówienie 12 nowych satelitów dla Galileo
photo
20 stycznia Komisja zawarła z ThalesAleniaSpace i Airbus Defense & Space dwie umowy na łączną kwotę 1,47 mld euro na wyprodukowanie 12 satelitów dla europejskiego systemu geolokalizacji Galileo, który ma już na orbicie 26 satelitów. Tych 12 satelitów powinno zostać wyniesionych na orbitę pod koniec 2024 roku, żeby poprawić precyzję systemu... Więcej
Więcej
Zalecenia Komisji na rzecz walki z pandemią
photo
25 stycznia Komisja zarekomendowała państwom członkowskim, by wymagały od podróżnych przedstawienia negatywnego testu PCR wykonanego co najwyżej 72 godziny przed podróżą. Apeluje ona o zdecydowane odradzanie nieistotnych podróży do i ze stref wysokiego ryzyka oraz zwraca się o stworzenie Wspólnego Europejskiego Formularza Lokalizacji Pasażerów (CEPLF), którego będzie można wymagać od pasażerów przyjeżdżających do UE. Komisja sugeruje również czwarty kolor - ciemnoczerwony - we wspólnym systemie kolorów, który odzwierciedlałby wysoki poziom wirusa, gdy poziom notyfikacji przekracza 500 przypadków na 100 000 mieszkańców przez 14 dni. 19 stycznia Komisja zaproponowała szereg działań, które powinny podjąć państwa członkowskie, aby zintensyfikować walkę z pandemią. Wzywa państwa członkowskie, żeby do marca zaszczepiły co najmniej 80% osób w wieku powyżej 80 lat oraz 80% pracowników służby zdrowia i opieki społecznej, a do lata co najmniej 70% dorosłej populacji. Komisja podkreśliła konieczność poprawienia testowania i sekwencjonowania genomu wirusa w celu jego lepszego wykrywania. Stwierdziła, że "należy zdecydowanie zniechęcać do wszelkich podróży", które nie są niezbędne, przy jednoczesnym zachowaniu jednolitego rynku i swobody przepływu... Więcej
Więcej
Publikacja umowy z CureVac
photo
Komisja opublikowała umowę podpisaną z laboratorium CureVac na dostawę 405 mln dawek szczepionki na COVID-19. Dokument zachowuje poufność takich informacji jak cena szczepionki i odpowiedzialność prawna laboratorium. Do tej pory Komisja podpisała umowy z 6 laboratoriami... Więcej

Parlament : Nowe uprawnienia w przypadkach sporów handlowych
photo
19 stycznia europosłowie przyjęli nowe przepisy umożliwiające wykorzystywanie przez Unię środków zaradczych w ramach sporów handlowych, kiedy arbitraż jest zablokowany. Pozwolą one Unii działać, pod warunkiem uzyskania korzystnej decyzji organu regulowania sporów w Światowej Organizacji Handlu (WTO). Rozporządzenie musi jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Radę... Więcej
Na rzecz ram prawnych w zakresie sztucznej inteligencji
photo
20 stycznia europosłowie zaapelowali o europejskie ramy prawne w zakresie sztucznej inteligencji (IA). Chcą, aby IA zostało wyraźnie pomyślane tak, aby służyło wspólnemu dobru i aby szanowało pewne zasady etyczne, takie jak zakaz dyskryminacji czy ochrona danych osobowych. Zwracają się również o zakazanie autonomicznych śmiercionośnych systemów uzbrojenia... Więcej
Wniosek o reformę europejskiego nakazu aresztowania
photo
W rezolucji przyjętej 20 styczna europosłowie zwrócili się o wzmocnienie europejskiego nakazu aresztowania, by stał się bardziej skuteczny, działał szybciej i większym stopniu respektował decyzje sądów krajowych. Poza tym, eurodeputowani zwracają się o to, aby skończono z nadużywaniem nakazu aresztowania do przestępstw mniejszej wagi i zaapelowali, żeby dozwolona była odmowa jego wykonania, kiedy stoi on w sprzeczności z art. 6 Traktatu o Unii (Kartą Praw Podstawowych i Konwencją Praw Człowieka)... Więcej
Rezolucja na rzecz większego równouprawnienia płci
photo
W strategii Unii na rzecz równouprawnienia płci, przyjętej 21 stycznia, europosłowie opowiadają się za stworzeniem systemów ostrzegania o sytuacjach nadzwyczajnych dla kobiet będących ofiarami przemocy i lepszym dostępem do europejskich funduszy dla kobiet przedsiębiorców. Parlament zwraca się o ratyfikację Konwencji Stambulskiej w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet przez 6 państw, które jeszcze tego nie uczyniły. W rezolucji przyjętej tego samego dnia europosłowie apelują o lepszą włączanie kobiet w europejską strategię cyfrową... Więcej
Więcej
Debata w Parlamencie na temat stosunków transatlantyckich
photo
W trakcie debaty zorganizowanej 20 stycznia w Parlamencie przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel podkreślił, że "w tych ostatnich czterech latach relacje transatlantyckie znacząco ucierpiały" i że Europejczycy powinni "wziąć odpowiedzialność za swoje przeznaczenie, żeby bronić naszych interesów i promować nasze wartości". Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen wyraziła zadowolenie z faktu, że "Europa ma teraz przyjaciela w Białym Domu" w osobie nowego prezydenta Joe Bidena, zaprzysiężonego tego samego dnia, i stwierdziła, że jest "gotowa na nowe otwarcie ze swoim najstarszym i najbardziej wiarygodnym partnerem"... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
19 stycznia 27 ministrów gospodarki i finansów rozmawiało na temat wdrażania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (na kwotę 672,5 mld euro), którego aktywacja przewidziana jest na koniec lutego, po jego zatwierdzeniu przez Radę i Parlament. Ministrowie przedyskutowali propozycję Komisji w sprawie kredytów zagrożonych, semestr europejski 2021 i program portugalskiej prezydencji... Więcej
Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa
photo
Obradujący 25 stycznia ministrowie rolnictwa i rybołówstwa przedyskutowali negocjacje ze Zjednoczonym Królestwem dotyczące rybołówstwa, stan negocjacji odnośnie reformy wspólnej polityki rolnej i program portugalskiej prezydencji w Radzie. Jego celem jest zamknięcie reformy WPR do wiosny i osiągnięcie porozumienia w sprawie rybołówstwa z Norwegią... Więcej
Wspólne europejskie ramy testów antygenowych
photo
21 stycznia Rada przyjęła wspólne ramy wykorzystywania i wzajemnego uznawania wyników szybkich testów antygenowych w Unii. Zwróciła się do państw członkowskich o dzielenie się znormalizowanymi zbiorami danych z Europejskim Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC) oraz uzgodnienie wspólnej listy testów antygenowych i wytycznych dla sytuacji, w jakich testy te będą wykorzystywane (przypadki z kontaktu, ogniska zakażeń, podróże)... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
25 stycznia ministrowie spraw zagranicznych dyskutowali o stosunkach z Rosją po zaaresztowaniu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Podjęli decyzję o wysłaniu Wysokiego Przedstawiciela Josepa Borrella do Moskwy na początku lutego. Ministrowie planują przyjęcie sankcji, jeśli rosyjski prezydent Władimir Putin będzie w dalszym ciągu represjonował opozycję... Więcej
Nowa Służba ds. Umów ze Zjednoczonym Królestwem
photo
Począwszy od 1 marca Grupa Zadaniowa ds. Stosunków ze Zjednoczonym Królestwem (UKTF), która prowadziła negocjacje w sprawie umowy o handlu i współpracy, kończy swoją działalność i zostanie zastąpiona Służbą ds. Umów między UE a Zjednoczonym Królestwem, której zadaniem będzie zapewnienie wdrażania i poszanowania porozumienia... Więcej
Więcej
Posiedzenie Rady UE-Kuba
photo
20 stycznia, podczas 3. posiedzenia Rady UE-Kuba, które odbyło się 20 stycznia, Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell rozmawiał z kubańskim ministrem spraw zagranicznych Bruno Rodríguezem na temat prowadzonych na Kubie reform gospodarczych i instytucjonalnych, o amerykańskim embargo wobec wyspy, prawach człowieka, zrównoważonym rozwoju i wstępnym porozumieniu między Unią oraz krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP), zawartym w grudniu... Więcej

EBC : Posiedzenie Rady Prezesów
photo
21 stycznia Europejski Bank Centralny podjął decyzję o pozostawieniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie. Prezes EBC Christine Lagarde oświadczyła, że skup aktywów w ramach nadzwyczajnego programu zakupów w czasie pandemii (PEPP), który jest kontynuowany w tempie 20 mld euro miesięcznie, zostanie dostosowany do koniunktury (jeśli będzie to konieczne). Odnotowała, że z powodu zawieszenia VAT-u w Niemczech i wzrostu cen energii inflacja w strefie euro powinna wzrosnąć, nie odzwierciedlając prawdziwego ożywienia popytu. Wezwała do szybkiego uruchomienia planu naprawczego na kwotę 750 mld euro... Więcej
Więcej
Najniższy poziom fałszowania banknotów euro
photo
W 2020 roku wycofano z obiegu 460 000 fałszywych banknotów euro na kwotę poniżej 22 mln euro, ogłosił 22 stycznia Europejski Bank Centralny. Przejęte nominały stanowią 0,017‰ ponad 25 mld banknotów będących w obiegu. To najmniej od czasu wejścia wspólnej waluty do obiegu... Więcej

EBI : Doroczna konferencja EBI
photo
W trakcie dorocznej konferencji Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) 20 stycznia jego prezes Werner Hoyer wyraził zadowolenie z inwestycji EBI i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EFI) na kwotę 76,8 mld euro, z czego 13% zainwestowano poza Unią. 40% pożyczek przeznaczonych było dla MŚP, swój udział miały także projekty środowiskowe (22%), infrastruktura (20%) i innowacje (19%). Łącznie z finansowania skorzystało ponad 425 000 przedsiębiorstw. Trzema największymi beneficjentami były Włochy (15,5%), Francja (14%) i Hiszpania (11%)... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Porozumienie o współpracy między Europolem i Prokuraturą Europejską
photo
19 stycznia weszła w życie umowa o współpracy podpisana w grudniu między Europolem i Prokuraturą Europejską (EPPO). Prokuratura Europejska (nowy, niezależny organ mający za zadanie dochodzenie, ściganie i orzekanie o przestępstwach stanowiących naruszenie interesów finansowych Unii) będzie operacyjna w tym roku. Współpraca z Europolem polegać będzie na wymianie informacji dotyczących specjalistycznej wiedzy czy procedur w dochodzeniach kryminalnych oraz na udziale w szkoleniach... Więcej

Niemcy : Francusko-Niemieckie Zgromadzenie Parlamentarne
photo
22 stycznia na wirtualnej sesji plenarnej spotkało się Francusko-Niemieckie Zgromadzenie Parlamentarne. Obrady poświęcone były wspólnemu zarządzaniu w ramach wychodzenia z kryzysu i innowacjom w Unii Europejskiej. W trakcie sesji wysłuchano niemieckiego ministra transportu Andreasa Scheuera, który wypowiedział się na temat mobilności transgranicznej. Francusko-Niemieckie Zgromadzenie Parlamentarne, złożone z 50 deputowanych francuskich i 50 deputowanych niemieckich, zostało stworzone 11 marca 2019 roku... Więcej

Estonia : Porozumienie na rzecz koalicyjnego rządu
photo
24 stycznia Partia Reform (ER) i Partia Centrum (EK) osiągnęły porozumienie z zamiarem stworzenia wspólnego rządu kierowanego przez kobietę - Kaję Kallas (ER). Priorytetem koalicyjnego programu jest walka z COVID-19 i wzmocnienie systemu ochrony zdrowia. Nowy rząd musi jeszcze uzyskać wotum zaufania w parlamencie, gdzie dwie partie dysponują większością 59 ze 101 mandatów... Więcej
Więcej

Francja : Narodziny nowej grupy motoryzacyjnej Stellantis
photo
16 stycznia, po blisko 1,5 roku od zapowiedzi zbliżenia między grupami motoryzacyjnymi PSA (Peugeot, Citroën, Opel etc.) i FCA (Fiat, Chrysler, Alfa Romeo etc.), oficjalnie narodziła się spółka Stellantis. 18 stycznia nowa grupa, mająca w swoim portfolio 14 marek, 400 000 pracowników i obroty w wysokości 167 mld euro, została wprowadzona na giełdę. 19 stycznia jej dyrektor generalny Carlos Tavares wziął udział w konferencji prasowej na temat strategii grupy... Więcej
Więcej

Grecja : Podpisanie umowy na zakup 18 Rafali
photo
25 stycznia grecki rząd i Dassault Aviation podpisały umowę na zakup przez Grecję 18 samolotów bojowych Rafale i ich uzbrojenia, dotyczącą także logistycznego wsparcia i przeszkolenia. Do 2023 roku Grecja otrzyma 12 używanych maszyn i 6 nowych. 14 stycznia zamówienie na kwotę 2,5 mld euro zostało zaaprobowane przez grecki parlament... Więcej
Więcej

Włochy : Premier zachowuje zaufanie Senatu, ale traci większość absolutną
photo
19 stycznia włoski premier Giuseppe Conte wygrał głosowanie nad wotum zaufania w Senacie. Dzień wcześniej uzyskał wotum zaufania od Izby Deputowanych. Pozwoliło mu to uratować swój rząd. Jednak zdobywając w tym głosowaniu 156 głosów, jednocześnie stracił większość absolutną w Senacie (wynosi ona 161 głosów). Sytuację tę tłumaczy wstrzymanie się od głosu przez 16 senatorów Italia Viva, partii byłego premiera Matteo Renziego... Więcej
Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Ukraińskie państwo potępione za represjonowanie Euromajdanu
photo
W pięciu orzeczeniach wydanych 21 stycznia Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) potępił ukraińskie państwo za jego działania w trakcie manifestacji w Kijowie, nazywanych Euromajdanem, w listopadzie 2013 i w lutym 2014 roku. Zabito sto osób, z czego ponad 70 zginęło od kul. Trybunał stwierdził rozliczne naruszenia prawa do wolności, wolności zgromadzeń i stowarzyszania się oraz naruszenia zakazu tortur i niehumanitarnego czy poniżającego traktowania w sprawach, które dotyczyły przypadków brutalności ze strony policji, uprowadzenia czy tortur za rządów prorosyjskiego prezydenta Wiktora Janukowycza... Więcej
Więcej
Potępienie Turcji za arbitralne zatrzymanie felietonisty
photo
W orzeczeniu wydanym 19 stycznia Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) potępił Turcję za pogwałcenie wolności wypowiedzi, prawa do wolności i do bezpieczeństwa zagwarantowanych w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Trybunał ocenił, że nie ma dowodów wykazujących na prawdziwość powiązanych z terroryzmem naruszeń prawa, jakie zarzucano Atilli Taşowi (piosenkarzowi i felietoniście satyrycznemu), który krytykował politykę rządu... Więcej

MFW : Raport na temat niemieckiej gospodarki
photo
19 stycznia MFW opublikowało studium gospodarcze na temat Niemiec, w którym oszacowano, że w 2020 roku PKB skurczyło się o 5,4%, a w 2021 wzrost wyniesie 3,5%. W raporcie wyrażono zadowolenie ze środków budżetowych przyjętych przez Niemcy, które pozwoliły ograniczyć skutki COVID-19 dla gospodarki. W studium ostrzeżono jednak przed inflacją, która w 2020 roku wyniosła 0,4%, a w tym może spaść poniżej zera. MFW zaleca Niemcom, by w pierwszej kolejności wspierali pracowników na niepewnym zatrudnieniu i masowo inwestowali w infrastrukturę, aby reaktywować gospodarkę i tworzyć nowe możliwości... Więcej
Raport na temat francuskiej gospodarki
photo
W opracowaniu na temat sytuacji gospodarczej Francji, opublikowanym 19 stycznia, MFW ocenia, że w 2020 roku PKB skurczyło się o 9%, a w 2021 pójdzie w górę o 5,5%. Podkreślono, że reakcja rządu pozwoliła ograniczyć wpływ pandemii na zatrudnienia, ale zasadnicze jest nadzorowanie ewolucji deficytu i długu publicznego, który z 98,1% PKB w 2019 podskoczył do 115,3% w roku 2020. W raporcie wyrażono zadowolenie z francuskiego planu odbudowy na kwotę 100 mld euro. Zachęcono rząd, by priorytetowo potraktował zieloną i cyfrową transformację oraz szkolenie pracowników o niskich kwalifikacjach... Więcej
Więcej

Eurostat : Stabilna inflacja
photo
Według ostatecznych danych, opublikowanych przez Eurostat 20 stycznia, w grudniu inflacja w Unii wyniosła 0,3%. Roczna stopa inflacji w strefie euro wyniosła -0,3%... Więcej
Wzrost długu publicznego i spadek deficytu budżetowego w III kwartale
photo
W III kwartale 2020 roku dług publiczny w Unii wyniósł 89,8% PKB, a w strefie euro 97,3%. Jak wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 21 stycznia, w tym samym okresie deficyt budżetowy w Unii sięgnął 5,6% PKB, a w strefie euro 5,8%... Więcej
Więcej

Kultura : Laureaci Festiwalu ArteKino
photo
22 stycznia grecka reżyserka Elina Psykou i litewski reżyser Tomas Vengris otrzymali Nagrody ArteKino. Ich filmy - odpowiednio "Son of Sofia" i "Motherland" - wyróżnione zostały przez jury młodych Europejczyków na zakończenie Festiwalu ArteKino, zorganizowanego w grudniu przez francusko-niemiecki kanał kulturalny. Dwa filmy dostępne są na stronie internetowej... Więcej
Henry Moore we Florencji
photo
Muzeum Novecento składa hołd brytyjskiemu artyście Henry'emu Moore'owi we współpracy z fundacją jego imienia. Wystawa koncentruje się na centralnym aspekcie jego sztuki: relacji między rysunkiem i rzeźbą. Do 16 lipca na ekspozycji "Il disegno dello scultore" ("Rysunek rzeźbiarza") prezentowanych jest 60 rysunków, obrazów i rzeźb... Więcej
Festiwal Teatru w Maladze
photo
38. Festiwal Teatru w Maladze odbywa się w dwóch aktach. Pierwszy potrwa do 4 lutego, a drugi od 30 kwietnia do 31 maja w Teatro Echegaray i Teatro Cervantes. W programie jest 50 sztuk teatralnych... Więcej
"Wujaszek Wania" online
photo
Do 31 stycznia Deutsches Theater w Berlinie oferuje możliwość bezpłatnego obejrzenia w internecie sztuki "Wujaszek Wania" Antona Czechowa w reżyserii Jürgena Goscha z 2009 roku. Wideoteka teatru proponuje również wywiady z aktorami i reżyserami teatru... Więcej
Wystawa "Czarne & Białe" online
photo
W oczekiwaniu aż wystawa "Czarne & Białe" (na której zgromadzono ponad 200 fotografii z kolekcji Biblioteki Narodowej Francji) będzie się mogła otworzyć dla zwiedzających, Grand Palais w Paryżu proponuje internetową wystawę filmów, tekstów, obrazów i gier. Film prezentuje świadectwa takich fotografów jak William Klein, Man Ray i Valérie Belin. Trójka artystów opowiada także, jak postrzega wystawione dzieła... Więcej
Więcej
Żydowska kultura w Polsce online
photo
Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie prezentuje w internecie swoją stałą ekspozycję i proponuje wirtualne zwiedzanie szeregu placówek kulturalnych takich jak synagoga w Krakowie... Więcej
Living Record Festival online
photo
Do 21 lutego w internecie odbywa się Living Record Festival, oryginalny festiwal stworzony przez 40 niezależnych artystów i trupy teatralne z całego świata. Proponuje improwizacje, sztuki teatralne, filmy krótkometrażowe i podcasty... Więcej

28sty.
28 stycznia

Wideokonferencja

Nieformalne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych

29sty.
29 stycznia

Wideokonferencja

Nieformalne posiedzenie ministrów sprawiedliwości

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: