Biuletyn n°922

Open panel Open panel
Biuletyn n°922
Biuletyn
wtorek, 9 lutego 2021
numer 922
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Brexit i kwestia irlandzka
Wdrażanie przez UE i Zjednoczone Królestwo Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej, mającego utrzymać otwartą granicę na wyspie po brexicie, jest kwestią złożoną. Brytyjska prowincja Ulster znajduje się w punkcie przecięcia dwóch podmiotów, które będąc dalekimi od podarowaniu mu "tego, co najlepsze z dwóch światów", mogą mu się bardzo szybko objawić jako imadło.
Więcej
Fundacja : Unia Europejska, światowy aktor
photo
1 lutego Fundacja zorganizowała w partnerstwie z Instytutem Katolickim w Paryżu wideokonferencję z udziałem Wysokiego Przedstawiciela Josepa Borrella, który omówił wielkie wyzwania, jakim Unia Europejska stawia czoła na arenie międzynarodowej. Jest już dostępne nagranie z konferencji, a także artykuł na blogu Wysokiego Przedstawiciela Unii... Więcej
Więcej
Reindustrializacja Europy: lekcje z kryzysu sanitarnego
photo
11 lutego Fundacja gości w partnerstwie z Wydziałem Prawa Katolickiego Uniwersytetu w Lille i Instytutem Katolickim w Paryżu komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry'ego Bretona, aby porozmawiać o reindustrializacji Europy i innowacjach gospodarczych w kontekście podwójnej transformacji - klimatycznej i cyfrowej... Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Dalszy rozwój wirusa pozostaje niewiadomą. Tymczasem państwa przedłużają środki sanitarne, ale niektóre z nich zaczynają uelastyczniać restrykcje. We Włoszech otwierają się muzea, w Austrii sklepy i szkoły, a w Austrii i Belgii salony fryzjerskie. 1 lutego państwa członkowskie zgodziły się na ograniczenie w Unii nieistotnych podróży. Fundacja proponuje Państwu syntezę obowiązujących instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To niezbędne do zrozumienia sytuacji, regularnie aktualizowane źródło... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
7 lutego białoruska opozycja zorganizowała Dzień Solidarności z Białorusią, żeby zaakcentować 6 miesięcy sprzeciwu wobec sfałszowanych wyborów prezydenckich 9 sierpnia 2020 roku. Unia przypomniała o swoim poparciu dla narodu białoruskiego i zwróciła się o nowe, przejrzyste wybory. Fundacja proponuje chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, pomagające prześledzić ten kryzys... Więcej

Komisja : Europejski plan walki z rakiem
photo
3 lutego Komisja zaprezentowała Europejski plan walki z rakiem na kwotę 4 mld euro, ustrukturyzowany wokół 4 obszarów: prewencji, wczesnego wykrywania, diagnostyki i leczenia oraz poprawienia jakości życica. Szczególną uwagę zwrócono na dzieci, aby zapewnić im dostęp do szybkiego i optymalnego wykrywania choroby oraz leczenia... Więcej
Więcej
Posiedzenie w sprawie wdrażania protokołu północno-irlandzkiego
photo
3 lutego wiceprzewodniczący Komisji Maros Sefcović i brytyjski minister Michael Gove przedyskutowali realizację kontroli celnych w Irlandii Północnej po tym, jak Komisja ogłosiła wycofanie unijnego personelu zajmującego się kontrolą w portach Irlandii Północnej z powodu zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. Dwie strony potwierdziły swoje zaangażowanie na rzecz otwartej granicy w Irlandii i wdrażania protokołu utrzymującego Irlandię Północną w europejskim rynku wewnętrznym. Unia Europejska odrzuciła brytyjski wniosek o przedłużenie zwolnienia z kontroli towarów wjeżdżających do Irlandii Północnej... Więcej
Więcej
Przekazanie dodatkowych 14 mld euro na walkę z bezrobociem
photo
2 lutego Komisja przekazała 9 państwom członkowskim 14 mld euro w ramach instrumentu wspierania zatrudnienia SURE, co podnosi pomoc rozdaną państwom członkowskim z 53,5 mld euro do 90,3 mld euro... Więcej
Postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom w obszarze telekomunikacji przeciwko 24 państwom członkowskim
photo
4 lutego Komisja wszczęła postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom przeciwko 24 państwom członkowskim w związku z brakiem transpozycji nowych unijnych przepisów w dziedzinie telekomunikacji elektronicznej. Europejski kodeks łączności elektronicznej unowocześnia europejskie ramy regulacyjne, wzmacnia prawa konsumentów i gwarantuje wysokie standardy usług telekomunikacyjnych. Jedynie Węgry, Grecja i Finlandia dochowały terminu przełożenia kodeksu do swojego prawodawstwa krajowego... Więcej

Rada : Posiedzenie Rady ds. Konkurencyjności
photo
Obradujący 3 lutego na wideokonferencji ministrowie ds. nauki i badań przedyskutowali rozwój karier naukowych oraz promowanie wykwalifikowanych zasobów ludzkich, zwłaszcza w ramach Europejskiego Obszaru Gospodarczego, a także nowy program Horyzont Europa, zaprezentowany dzień wcześniej... Więcej
Więcej
Zastąpienie LIBOR-u
photo
2 lutego Rada przyjęła zmiany w rozporządzeniu o wskaźnikach referencyjnych, o których zdecydowano w kontekście likwidacji londyńskiej międzybankowej stopy procentowej (LIBOR), do której indeksowano tysiące umów. Nowe przepisy służą stworzeniu legalnego zamiennika. Zmiany wejdą w życie 13 lutego... Więcej
Zalecenia w sprawie swobodnego przepływu i podróży
photo
W zaleceniach przyjętych 1 lutego Rada wezwała państwa członkowskie do ograniczenia wszelkich podróży nie mających istotnego znaczenia, nakładania kwarantanny i obligowania pasażerów do posiadania negatywnego wyniku testu... Więcej
Więcej
Przedłużenie obowiązywania listy terrorystów objętych sankcjami
photo
5 lutego Rada odnowiła na 6 miesięcy obowiązywanie listy osób, grup i podmiotów podejrzanych o terroryzm, które są przedmiotem restrykcji. 14 osób i 21 podmiotów ma zamrożone fundusze, a wszystkie podmioty na terenie Unii mają zakaz udostępniania im zasobów gospodarczych... Więcej

Dyplomacja : Wizyta Josepa Borrella w Moskwie
photo
Przebywający 5 lutego w Moskwie Wysoki Przedstawiciel Unii Josep Borrell wyraził w obecności rosyjskiego ministra spraw zagranicznych Sergieja Ławrowa żal, że relacje z Rosją rozbijają się o "fundamentalne różnice" i "brak zaufania". Ponowił wniosek o uwolnienie opozycjonisty Aleksieja Nawalnego oraz wezwał do "wspólnej pracy" w kwestiach cyfrowych, klimatycznych, związanych z badaniami i walką z COVID-19. Potępił ogłoszone w trakcie jego wizyty wydalenie trzech dyplomatów - niemieckiego, polskiego i szwedzkiego - oskarżonych o udział w manifestacji w obronie Aleksieja Nawalnego... Więcej
Więcej | Więcej
Oświadczenia na temat sytuacji politycznej w Libii
photo
5 lutego Wysoki Przedstawiciel Unii Josep Borrell, a także Francja, Niemcy, Włochy, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone wyraziły zadowolenie z porozumienia osiągniętego przez Libijskie Forum Dialogu Politycznego (prowadzonego pod egidą ONZ) w kwestii przejęcia władzy przez rząd tymczasowy w związku z organizacją krajowych wyborów 24 grudnia 2021 roku. Na premiera wyznaczono 61-letniego, uznawanego za bliskiego Turcji Abdela Hamida Dbeibaha, który od 2007 do 2011 pracował dla rządu Kaddafiego... Więcej
Więcej
Apel o uwolnienie Aung San Suu Kyi i jej rządu
photo
2 lutego Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell potępił wojskowy zamach stanu, który miał miejsce dzień wcześniej w Birmie, i zwrócił się o natychmiastowe zwolnienie wszystkich, którzy zostali aresztowani. Wezwał armię do przywrócenia cywilnego rządu i do zainaugurowania wybranego w listopadzie parlamentu. Dodał, że Unia "rozważy wszelkie dostępne jej możliwości, by zapewnić zwycięstwo demokracji" w tym kraju. Od wielu dni tłumy manifestują przeciwko zamachowi stanu... Więcej
Więcej
Artykuł na temat multilateralizmu
photo
W artykule opublikowanym na stronie Project Syndicate francuski prezydent Emmanuel Macron, niemiecka kanclerz Angela Merkel, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel wzywają wraz z sekretarzem generalnym ONZ i prezydentem Senegalu do zaakcentowania współpracy międzynarodowej, aby przezwyciężyć pandemię i wynikający z niej kryzys... Więcej
Niemcy, Polska i Szwecja wydalają rosyjskich dyplomatów
photo
8 lutego Niemcy, Polska i Szwecja podjęły równocześnie decyzje o wydaleniu rosyjskich dyplomatów urzędujących na ich terytoriach, w odpowiedzi na wydalenie trzech ich dyplomatów przez Rosję 5 lutego. Kraje te odrzucają oskarżenia, według których ich dyplomaci brali udział w nielegalnych manifestacjach poparcia dla Aleksieja Nawalnego, i przypominają, że legalnie pełnili swoją misję... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Węgry naruszyły przepisy związane z jakością powietrza
photo
3 lutego Trybunał Sprawiedliwości ocenił, że Węgry naruszyły europejskie przepisy w kwestii jakości powietrza z powodu wysokiej i utrzymującej się obecności drobnych cząstek PM10. Stwierdził, że od 2005 do 2017 roku dzienna wartość graniczna ustalona w dyrektywie o jakości otaczającego powietrza była "regularnie przekraczana"... Więcej

EBC : Raport na temat budżetowych reakcji na kryzys COVID-19
photo
W raporcie opublikowanym 3 lutego Europejski Bank Centralny analizuje różne budżetowe reakcje państw członkowskich na kryzys związany z pandemią COVID-19, takie jak odłożenie płatności podatkowych, kredyty dla przedsiębiorstw, wspieranie częściowego bezrobocia czy obniżka VAT-u. Wyraża zadowolenie z rozwoju inwestycji publicznych, ale niepokoi się nasileniem różnic makroekonomicznych między 19 gospodarkami strefy euro oraz wzywa do opanowania długu publicznego - przewiduje, że w 2020 roku wzrósł z 85,9% do 101,7% PKB... Więcej

Bułgaria : Raport na temat bułgarskiej gospodarki
photo
1 lutego MFW opublikowało raport na temat Bułgarii, w którym oszacowano spadek PKB w 2020 roku na 4,6% oraz przewidziano jego skok o 3,6% w 2021. MFW podkreśla, że w ostatnich latach ubóstwo zmalało, ale nierówności dochodów pogłębiły się i mogą się zaostrzać. Bułgarski rząd powinien więc skoncentrować swoje wysiłki na rozwijaniu bardziej inkluzywnego wzrostu oraz na reformach na rzecz poprawienia usług publicznych i systemu edukacji... Więcej

Francja : Parlament ratyfikował decyzję w sprawie zasobów własnych Unii
photo
Wraz z wyrażeniem zgody przez Senat 4 lutego, francuski parlament dokonał definitywnej ratyfikacji decyzji w sprawie zasobów własnych Unii Europejskiej. Jej ratyfikacja to etap niezbędny do wdrożenia europejskiego planu odbudowy poprzez wspólnie zaciągniętą pożyczkę... Więcej

Włochy : Mario Draghi z misją stworzenia nowego rządu
photo
3 lutego Sergio Mattarella zlecił byłemu prezesowi Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Mario Draghiemu utworzenie nowego rządu. Decyzja ta jest konsekwencją porażki konsultacji między partiami politycznymi po dymisji rządu Giuseppe Contego 26 stycznia... Więcej
Więcej

Polska : Plan energetyczny do 2040 roku
photo
2 lutego polska Rada Ministrów przyjęła nową "Politykę energetyczną Polski do 2040 r.". Plan opiera się na trzech filarach: sprawiedliwej transformacji, zbudowaniu zeroemisyjnego sytemu energetycznego i powietrzu dobrej jakości. Przewiduje, że udział energii odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wyniesie do 2030 roku minimum 23%, i zredukowanie emisji gazów cieplarnianych o około 30% w stosunku do roku 1990... Więcej
Więcej
Raport MFW na temat Polski
photo
W raporcie opublikowanym 8 lutego MFW stwierdza, że polska gospodarka jest jedną z najmniej dotkniętych przez pandemię w Unii - spadek PKB w 2020 roku wyniósł 3,4%, a po nim powinien nastąpić wzrost o 2,7% w 2021. W raporcie oceniono, że polski rząd umiał szybko i skutecznie zareagować na kryzys, ale trzeba wzmocnić nadzór nad sektorem bankowym, którego dochody spadły. MFW zachęca Polskę do zwiększenia inwestycji publicznych, zwłaszcza w sektorze energetyki i cyfryzacji w powiązaniu z europejskim planem odbudowy... Więcej
Więcej

Słowacja : Spotkanie z francuskim prezydentem
photo
3 lutego francuski prezydent Emmanuel Macron przyjął słowackiego premiera Igora Matovicia. Dwóch przywódców dyskutowało o pandemii, europejskim planie działania, Zielonym Ładzie i energii atomowej. Wraz z sekretarzem generalnym Reporterów bez Granic Christophe'm Deloire'm omówili bezpieczeństwo dziennikarzy w 3 lata po zabójstwie słowackiego dziennikarza Jana Kuciaka... Więcej
Więcej | Więcej

Szwecja : Rekonstrukcja rządu
photo
5 lutego premier Stefan Lofven dokonał rekonstrukcji rządu po zmianach w Partii Zielonych, jego koalicyjnego partnera. Märta Stenevi została ministrem ds. równości płci i mieszkalnictwa. Isabella Lövin opuszcza stanowisko wicepremiera, a zastąpi ją Per Bolund odpowiadający za środowisko i klimat. Per Olsson Fridh wchodzi do rządu jako minister ds. współpracy międzynarodowej na rzecz rozwoju, a Asa Lindhagen została ministrem ds. rynków finansowych... Więcej

Mołdawia : Spotkanie z Emmanuelem Macronem
photo
4 lutego francuski prezydent Emmanuel Macron przyjął mołdawską prezydent Maię Sandu. Dwoje szefów państw omówiło kwestie polityczne, gospodarcze, związane z edukacją i kulturą. Emmanuel Macron podkreślił "zwrot, jakiego dokonała ostatnio Republika Mołdawii poprzez wybranie przez naród na prezydenta osoby uczciwej i solidarnej w trakcie całej swojej działalności politycznej, która od lat walczy o państwo prawa, bez korupcji"... Więcej
Więcej

Rada Europy : Reakcje na skazanie Aleksieja Nawalnego
photo
4 lutego kierownictwo Rady Europy wyraziła żywe ubolewanie z powodu skazania rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego, które uważa ono za arbitralne, nieroztropne oraz sprzeczne z art. 6 i 7 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Ocenia ono też, że masowe aresztowania dziennikarzy i manifestantów podważają poszanowanie praw podstawowych w Rosji... Więcej
Więcej

Eurostat : Spadek PKB
photo
W IV kwartale 2020 roku PKB Unii spadło w stosunku do poprzedniego kwartału o 0,5%, a to strefy euro o 0,7%, ogłosił 2 lutego Eurostat. Stanowi to spadek o 5,1 oraz 4,8% w porównaniu do IV kwartału 2019. Według szacunków, w całym roku 2020 PKB skurczyło się o 6,4% w Unii i o 6,8% w strefie euro... Więcej
Rosnąca inflacja
photo
Według szacunków opublikowanych 3 lutego przez Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, roczna stopa inflacji w strefie euro w styczniu 2021 roku oceniana była na 0,9% (wobec -0,3% w grudniu)... Więcej

Kultura : Napoleon i antyczny Rzym
photo
Do 30 maja Muzeum Forów Cesarskich w Rzymie prezentuje wystawę "Napoleon i mit Rzymu", na której prześledzono stosunek cesarza do świata antycznego i Rzymu z okazji dwustulecia śmierci Napoleona... Więcej
Ponowne otwarcie muzeów w Polsce
photo
2 lutego swoje podwoje otworzyło wiele polskich muzeów, w tym Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe i Zamek Królewski w Krakowie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, a także Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku... Więcej
Więcej
Guernica Picassa objaśniona w Madrycie
photo
Muzeum Reina Sofia w Madrycie uruchamia "Przemyśleć Guernicę", interaktywne zasoby cyfrowe. Proponuje rozmaite trasy poprzez ogromny korpus badań, które zostały przeprowadzone na temat tego obrazu. W tym miesiącu muzeum zapowiedziało wzbogacenie swoich zasobów o ponad 200 dodatkowych dokumentów, a także o dwie nowe sekcje: "Historia mówiona" i "(Im) Possible Counter-Archives"... Więcej
Kartony Rafaela ponownie do obejrzenia w Londynie
photo
W nowym serwisie online londyńskiego Victoria and Albert Museum (V&A) można teraz zobaczyć kartony Rafaela, jeden z największych skarbów renesansu... Więcej
"Metamorfozy" online
photo
Do 28 lutego Niemiecki Teatr Narodowy w Weimarze proponuje "Metamorfozy" Franza Kafki wyreżyserowane przez Juliane Kann i sfilmowane jednocześnie pod wieloma kątami... Więcej
Tydzień Śpiewu w Davos
photo
Od 15 do 20 lutego Festiwal w Davos organizuje online Tydzień Śpiewu 2.1. Wydarzenie to pozwoli młodym artystom popracować nad głosem i uczyć się śpiewu w kontakcie z zawodowcami, w tym na odległość, za pośrednictwem tutoriali przygotowanych przez członków zespołu Orion Vokal 4. Każdy dzień rozpoczynać będzie krótki koncert Zoom z udziałem wszystkich uczestników, po którym nastąpią treningi wokalne... Więcej
Anima Online
photo
Anima, międzynarodowy Brukselski Festiwal Animacji, odbywa się online od 12 do 21 lutego. W programie 40. edycji znajdują się ekskluzywne pokazy filmów długometrażowych, filmy krótkometrażowe, wydarzenia i spotkania z reżyserami, a także spotkania dla profesjonalistów... Więcej
Festiwal L'Envers du décor online
photo
Do 28 lutego odbywa się cyfrowa, 4. edycja festiwalu L'Envers du décor organizowanego przez paryski Palais de la Porte Dorée. Obejmuje instalacje, performanse, spektakle, taniec, sztuki cyrkowe i wystawy rysunków. 12 artystycznych performansów zostanie sfilmowanych... Więcej
Karnawał w Wenecji online
photo
Karnawał wenecki 2021 odbywa się online, na żywo i w streamingu w sieciach społecznościowych od 11 do 16 lutego. Codziennie transmitowane są spektakle z Palazzo Vendramin Calergi. Zaoferowano wirtualne sale karnawałowe, a także wideo na temat karnawału, jego historii i tradycji... Więcej

8lut.
8 lutego

Bruksela

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

11lut.
11 lutego

Bruksela

Rada Stowarzyszenia UE-Ukraina

15lut.
15 lutego

Posiedzenie Eurogrupy

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022