Biuletyn99914 nov. 2022

La Lettre

Jean-Luc Alexandre

14 listopada 2022
W tym okresie poszukiwania rozwiązań, które sprawią, że transformacja energetyczna zakończy się sukcesem i zagwarantują europejską niezależność energetyczną (zwłaszcza w zakresie zasobów i dostaw), nowe technologie jądrowe mogą umożliwić Europie przewodzenie przyszłej rewolucji energetycznej.

Read more

Na pierwszej stronie!

Chronić Europę

14 listopada 2022

etudes.jpg
Przypomnienie przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona o europejskim wymiarze francuskiego odstraszania jądrowego podkreśla potrzebę szczerych i dogłębnych europejskich konsultacji w tej sprawie, aby zagwarantować bezpieczeństwo Europy - pisze Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Wybory

Nataša Pirc Musar pierwszą prezydentką Republiki Słowenii

14 listopada 2022

elections.jpg
13 listopada Nataša Pirc Musar została wybrana w II turze wyborów na prezydentkę Republiki Słowenii (zdobyła 53,86% głosów). Pokonała Anze Logara z Partii Demokratycznej (SDS), który uzyskał 46,14%. 54-letnia prawniczka jest pierwszą kobietą, która została prezydentem Słowenii. Obejmie urząd 23 grudnia.

Read more

Fundacja

Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze

14 listopada 2022

frs.jpg
W odpowiedzi na rosnące ceny energii państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania. W Niemczech Bundestag zatwierdził przedłużenie funkcjonowania 3 elektrowni jądrowych do 15 kwietnia 2023 roku. W Finlandii rząd postanowił obniżyć stawki VAT na energię i transport. Fundacja oferuje Państwu mapę, dzięki której wszystko będzie bardziej zrozumiałe. Jest regularnie uzupełniana i aktualizowana.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

14 listopada 2022

Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro (znany jako Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności) w formie dotacji i pożyczek dla państw członkowskich. 8 listopada Włochy otrzymały drugą ratę w wysokości 21 mld euro po osiągnięciu 45 celów. 7 i 10 listopada Komisja zatwierdziła wstępne oceny w celu płatności na rzecz Bułgarii i Chorwacji. Fundacja udostępnia Państwu interaktywną mapę planów poszczególnych krajów, zawierającą kwoty, harmonogramy i priorytety.

Read more

Komisja

Porozumienia o zarządzaniu i kontroli połowów na Morzu Śródziemnym

14 listopada 2022

commission1.jpg
11 listopada, na dorocznym posiedzeniu Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM), Unia Europejska i kraje sąsiadujące z Morzem Śródziemnym uzgodniły ustanowienie pięciu wieloletnich, wspólnych planów zarządzania (JMP). Mają one na celu ograniczenie przełowienia i zapewnienie równych szans dla flot śródziemnomorskich. Ponadto GFCM przyjęła 21 środków dotyczących kontroli rybołówstwa, akwakultury i ochrony wrażliwych siedlisk oraz nową strategię GFCM 2030 wspieraną roczną dotacją w wysokości 8 mln euro.

Read more -inny link

Nadzwyczajne środki na rzecz zmniejszenia zależności od rosyjskiego gazu

14 listopada 2022

9 listopada Komisja zaproponowała przyjęcie nadzwyczajnego rozporządzenia w sprawie wdrażania odnawialnych źródeł energii w celu przyspieszenia procesu uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Zgodnie z wnioskiem, w przypadku instalacji energii odnawialnych istniałoby domniemanie nadrzędnego interesu publicznego. Ponadto propozycja obejmuje przyspieszenie procedur wydawania zezwoleń na urządzenia wykorzystujące energię słoneczną, wydawania pozwoleń na pompy ciepła oraz remonty elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii.

Read more

Propozycja zreformowania zarządzania gospodarczego

14 listopada 2022

9 listopada Komisja przedstawiła swoje propozycje dotyczące reformy unijnych ram zarządzania gospodarczego, mające na celu ich uproszczenie, aby wzmocnić odpowiedzialność państw członkowskich i przestrzeganie reguł budżetowych. Proponuje utrzymanie pułapów deficytu publicznego na poziomie 3% PKB i długu na poziomie 60% PKB oraz sugeruje określenie dla każdego państwa członkowskiego kursu budżetowego na okres czterech lat, dostosowanego do jego sytuacji finansowej, żeby uzdrowić jego finanse.

Read more -inny link

Prognozy gospodarcze: punkt zwrotny w gospodarce

14 listopada 2022

11 listopada Komisja przedstawiła swoje prognozy gospodarcze, w których przewiduje recesję w ostatnim kwartale roku, ale także wzrost w 2022 na poziomie 3,3% w Unii Europejskiej i 3,2% w strefie euro oraz zaledwie +0,3% w 2023 zarówno dla UE, jak i strefy euro. W Unii Europejskiej szczyt inflacji na poziomie 9,3% ma nastąpić pod koniec 2022 roku. W 2023 inflacja ma spaść do 7%, a w 2024 powrócić do poziomu 3%.

Read more

Parlament

Nowe przepisy w sprawie zagranicznych dotacji

14 listopada 2022

parlement.jpg
Aby wypełnić lukę prawną, 10 listopada europosłowie zaaprobowali nowe narzędzie, które ma zapewnić równe szanse na jednolitym rynku, gdy zagraniczne dotacje zakłócają konkurencję. Komisja będzie mogła monitorować i podejmować działania, by zapobiec sytuacji, w której niektóre firmy korzystają z bezpośredniej pomocy z krajów spoza UE lub z preferencyjnego opodatkowania.

Read more

Przejrzystość środowiskowego i społecznego wpływu przedsiębiorstw

14 listopada 2022

10 listopada europosłowie przyjęli dyrektywę w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa, która zobowiąże je do regularnego dzielenia się danymi na temat ich wpływu na środowisko i społeczeństwo. W kontekście walki z "greenwashingiem" nowe przepisy będą wymagały publikowania bardziej szczegółowych danych oraz poddawania informacji niezależnej certyfikacji i audytowi. Teraz projekt musi przyjąć Rada.

Read more

Instrumenty energetyczne w planach odpornościowych

14 listopada 2022

10 listopada europosłowie zapalili zielone światło dla włączenia instrumentów energetycznych, przewidzianych w REPowerEU, do krajowych planów odbudowy w celu wzmocnienia wsparcia dla wrażliwych gospodarstw domowych, MŚP i mikroprzedsiębiorstw. Państwa członkowskie będą musiały uwzględnić środki służące oszczędzaniu energii, produkcji czystej energii i dywersyfikacji źródeł dostaw. Ponadto europosłowie zasugerowali, że zaproponowane przez Komisję 20 mld euro dodatkowych dotacji powinno zostać rozdzielone z uwzględnieniem zależności, wzrostu wydatków oraz udziału paliw kopalnych w zużyciu energii w poszczególnych krajach. Przepisy te będą obowiązywać od 1 lutego 2023 roku.

Read more

Głosowanie za wejściem Chorwacji do strefy Schengen

14 listopada 2022

10 listopada europosłowie zagłosowali za akcesją Chorwacji do strefy Schengen i wezwali Radę do przyjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie. Potwierdzili, że kraj ten spełnia wszystkie warunki pełnego członkostwa. Wezwali jednak Chorwację do zapewnienia poszanowania praw człowieka w zarządzaniu granicami zewnętrznymi i wyrazili życzenie, aby Komisji dokonała ewaluacji w tym zakresie.

Read more

Nowe prawodawstwo dotyczące cyberbezpieczeństwa

14 listopada 2022

10 listopada europosłowie przyjęli ostrzejsze normy cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstw, administracji i infrastruktury. Nowe przepisy mają na celu harmonizację różnych norm krajowych i obejmują nowe obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym dotyczące bezpieczeństwa łańcucha dostaw, oraz wymiany informacji. Mają mieć zastosowanie do krytycznych sektorów energii, transportu, bankowości, infrastruktury cyfrowej, administracji publicznej i sektora kosmicznego. Teraz dokument ma zostać przyjęty przez Radę.

Read more

Rada

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

14 listopada 2022

conseilparlement.jpg
8 listopada ministrowie finansów przyjęli stanowisko w sprawie realizacji umowy Bazylea III, która ma wzmocnić odporność, nadzór i zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym. Sformułowali również polityczne wytyczne dotyczące strukturalnego aspektu pomocy finansowej dla Ukrainy i zatwierdzili cel Komisji, jakim jest rozpoczęcie w styczniu 2023 roku comiesięcznych płatności na rzecz Ukrainy. Uzgodnili zmieniony kodeks postępowania w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw i zawiesili umowę o zniesieniu wiz z Vanuatu ze względu na jego politykę złotych paszportów. Poza tym dyskutowano o opodatkowaniu ciężarówek, funduszach odbudowy i amerykańskiej ustawie o ograniczaniu inflacji.

Read more

Porozumienie w sprawie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych

14 listopada 2022

8 listopada Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących emisji gazów cieplarnianych w ramach pakietu legislacyjnego "Fit for 55", zwłaszcza poprzez podniesienie obowiązkowego celu redukcji do 2030 roku z 30 do 40% w porównaniu z poziomem z 1990. Aby osiągnąć swoje cele krajowe, państwa członkowskie będą przestrzegać bardziej rygorystycznego harmonogramu, w tym obowiązku nieprzekraczania kwoty rocznej. Nowe przepisy ograniczają także możliwości sprzedaży, pożyczania i oszczędzania uprawnień do emisji oraz mają zwiększyć przejrzystość.

Read more -inny link

Dyplomacja

Podpisanie umów międzynarodowych

14 listopada 2022

diplomatie.jpg
7 listopada, przy okazji COP27, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podpisała strategiczne porozumienie z Kazachstanem w sprawie baterii, odnawialnego wodoru i dostaw surowców. 8 listopada zawarła strategiczne partnerstwo z Namibią w zakresie zrównoważonych surowców i odnawialnego wodoru. Tego samego dnia Unia Europejska zainicjowała partnerstwo w dziedzinie leśnictwa z Gujaną, Mongolią, Republiką Konga, Ugandą i Zambią, które zobowiązują się do działań mających na celu odwrócenie procesu wylesiania.

Read more -inny link -inny link

Wschodnia część Morza Śródziemnego: przedłużenie sankcji wobec Turcji

14 listopada 2022

8 listopada Rada podjęła decyzję o przedłużeniu do 23 listopada 2023 roku sankcji wobec osób i podmiotów z Turcji za niedozwolone odwierty we wschodniej części Morza Śródziemnego. Sankcje obejmują zakaz wjazdu na terytorium Unii oraz zamrożenie aktywów osób znajdujących się w unijnym wykazie.

Read more

Europejski plan działania w zakresie cyberobrony

14 listopada 2022

10 listopada Komisja wraz z Wysokim Przedstawicielem przedstawili swoją nową politykę w zakresie cyberobrony, której celem jest wzmocnienie współpracy między wojskowymi i cywilnymi społecznościami cybernetycznymi, w szczególności w odpowiedzi na niedawne ataki cybernetyczne na sieci energetyczne, infrastrukturę transportową i zasoby kosmiczne. Chodzi o wzmocnienie mechanizmów koordynacji w skali całej Unii Europejskiej, zabezpieczenie ekosystemu obronnego oraz konsolidację inwestycji i dialogu w tej dziedzinie.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

14 listopada 2022

14 listopada ministrowie spraw zagranicznych rozmawiali o sytuacji w Ukrainie, bezpieczeństwie żywnościowym, sankcjach indywidualnych, ochronie infrastruktury krytycznej i europejskiej pomocy wojskowej. Omówili nowe podejście UE do regionu Wielkich Jezior Afrykańskich i zgodzili się na zintensyfikowanie prac nad regionem Bałkanów Zachodnich, który jest dotknięty różnymi kryzysami. Rozmawiali także o sytuacji w Iranie i broni chemicznej. Przyjęli konkluzje w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, przypominając w szczególności o znaczeniu równości płci i praw człowieka we wszystkich politykach UE.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Trybunał Sprawiedliwości unieważnia decyzję Komisji

14 listopada 2022

cjue.jpg
8 listopada Trybunał Sprawiedliwości unieważnił decyzję Komisji, która stwierdziła, że środek podatkowy zastosowany przez luksemburskie władze na rzecz spółki powiązanej z Fiatem stanowi pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym. Zdaniem Trybunału Komisja pomyliła się w zakresie identyfikacji "powszechnego" systemu podatkowego obowiązującego w Luksemburgu. Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za konkurencję, oświadczyła, że orzeczenie zawiera ważne wyjaśnienia dotyczące stosowania unijnych zasad pomocy państwa, a jego skutki zostaną zbadane przez Komisję.

Read more -inny link

Cypr

Sprzeciw wobec statusu obserwatora dla północnej części Cypru w tureckiej organizacji

14 listopada 2022

chypre.jpg
12 listopada Unia Europejska oficjalnie odmówiła przyznania statusu obserwatora turecko-cypryjskiemu owocowi secesji - okupowanej przez Turków i nieuznawanej przez społeczność międzynarodową "Tureckiej Republice Cypru Północnego" - w Organizacji Państw Tureckich. Zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ Unia Europejska uznaje za podmiot prawa międzynarodowego jedynie Republikę Cypru.

Read more -inny link

Francja

Nowy francuski przegląd strategiczny

14 listopada 2022

france.jpg
9 listopada prezydent Francji Emmanuel Macron zaprezentował nowo opublikowany przegląd strategiczny Francji, który uwzględnia zwiększone ryzyko konfliktu między mocarstwami oraz rozwój technologii. Prezydent podkreślił, że "żywotne interesy Francji mają wymiar europejski" i wezwał do zbudowania nowej architektury bezpieczeństwa po wojnie w Ukrainie.

Read more -inny link -inny link

Imigracja: ku niezbędnej europejskiej polityce

14 listopada 2022

11 listopada Francja przyjęła w Tulonie statek Ocean-Viking z 234 pasażerami, z których 175 zostanie objętych opieką przez 11 państw członkowskich w ramach europejskiej solidarności. W związku z tą sprawą 12 listopada 4 kraje (Włochy, Grecja, Cypr i Malta), które wraz z Hiszpanią są najbardziej narażone na przybycie migrantów, wezwały Unię Europejską do zreformowania systemu zarządzania przepływami migracyjnymi. W oświadczeniu z 14 listopada prezydenci Francji i Włoch Emmanuel Macron i Sergio Mattarella podkreślili "potrzebę stworzenia warunków do pełnej współpracy we wszystkich dziedzinach, zarówno dwustronnej, jak i w ramach Unii Europejskiej". Tego samego dnia ministrowie spraw wewnętrznych Francji i Wielkiej Brytanii Gérald Darmanin i Suella Braverman potwierdzili wdrożenie środków zwalczających wszelkie formy nielegalnej imigracji (w tym przekraczania kanału La Manche) zgodnie z prawem międzynarodowym.

Read more -inny link -inny link -inny link

Marcon przyjmuje Iranki

14 listopada 2022

11 listopada prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął w Pałacu Elizejskim kilka irańskich dysydentek: Masih Alinedżad, Ladan Borumand, Shimę Babaie i Royę Pirayi. To pierwsze spotkanie przywódcy jednego z największych mocarstw z irańskimi dysydentkami od początku ruchu protestu przeciwko warunkom życia kobiet narzuconym przez irański reżim.

Read more

Wspólna deklaracja z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych

14 listopada 2022

11 listopada francuska minister spraw zagranicznych Catherine Colonna i jej brytyjski odpowiednik James Cleverly spotkali się w Paryżu. Przypomnieli o stawce dwustronnego szczytu, który ma się odbyć w przyszłym roku. Centralnym tematem dyskusji będą kwestie związane z ochroną środowiska, energią i migracją. Ministrowie potwierdzili też wolę dalszego wspierania Ukrainy, zobowiązali się do wzmocnienia współpracy na rzecz pokoju w regionie Indo-Pacifiku oraz potępili represje w Iranie.

Read more

Francusko-niemiecki apel o unię kapitałów

14 listopada 2022

14 listopada prezes Banku Francji François Villeroy de Galhau oraz prezes Bundesbanku Joachim Nagel opublikowali opinię, w której wskazali na konieczność przyspieszenia unijnego projektu unii rynków kapitałowych w celu wspierania stabilności finansowej.

Read more

Mołdawia

Pomoc finansowa Unii Europejskiej

14 listopada 2022

moldavie.jpg
10 listopada prezydent Mołdawii Maia Sandu przyjęła w Kiszyniowie przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen. Ta ostatnia ogłosiła, że UE przeznaczy na pomoc Mołdawii 250 mln euro na zaspokojenie potrzeb państwa w zakresie dostaw gazu. Ponadto kolejne 50 mln euro zostanie przekazanych na wsparcie osób najbardziej potrzebujących w tym kraju.

Read more -inny link

Rada Europy

Pierwsze posiedzenie Grupy kontaktowej ds. Białorusi

14 listopada 2022

conseilparlement.jpg
7 listopada w Strasburgu odbyło się pierwsze spotkanie Grupy kontaktowej ds. Białorusi z udziałem przedstawicielki demokratycznej opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Celem tej grupy jest nawiązanie współpracy między Radą Europy a białoruskimi siłami demokratycznymi i społeczeństwem obywatelskim, aby przekazać im fachową wiedzę i podstawowe wartości tej organizacji, takie jak prawa człowieka, rządy prawa i demokracja.

Read more -inny link

Islandia obejmuje prezydencję w Komitecie Ministrów

14 listopada 2022

9 listopada zakończyło się irlandzkie przewodnictwo w Komitecie Ministrów Rady Europy. Organizacja przypomina decyzję Komitetu o zorganizowaniu czwartego szczytu szefów państw i rządów w maju 2023 roku w Reykjaviku, utworzenie Grupy Kontaktowej ds. Białorusi i wreszcie prace nad wspólną odpowiedzią prawną na rosyjską agresję na Ukrainę. Irlandię zastąpiła Islandia.

Read more -inny link

ONZ

Wystąpienia europejskich przywódców na COP27

14 listopada 2022

diplomatie.jpg
7 listopada europejscy przywódcy przemawiali na COP27 w Szarm el-Szejk. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Hiszpanii Pedro Sanchez wezwali państwa do dalszego zaangażowania w ochronę środowiska, pomimo wojny w Ukrainie i zagrożenia energetycznego ze strony Rosji. Prezydent Polski Andrzej Duda podkreślił wyzwania związane z transformacją energetyczną. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że "nie może być globalnego renesansu paliw kopalnych". Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zobowiązał się do przekazania 11,6 mld funtów na finansowanie działań na rzecz klimatu i potrojenia środków na adaptację do zmian do wysokości 1,5 mld funtów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił związek między pokojem a działaniami na rzecz klimatu.

Read more -inny link

8 miliardów mieszkańców

14 listopada 2022

Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) ogłosił, że 15 listopada światowa populacja sięgnie 8 miliardów, głównie dzięki wzrostowi populacji w Azji i w Afryce (w Europie przyrost jest obecnie ujemny). Największy wzrost populacji w 2023 roku będą miały Indie - 177 milionów dodatkowych mieszkańców.

Read more -inny link

NATO

Spotkanie z przewodniczącą włoskiej Rady

14 listopada 2022

otan.jpg
10 listopada sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotkał się w Rzymie z premier Włoch Giorgią Meloni. Pochwalił jej "silne osobiste zaangażowanie" w sojusz transatlantycki i kluczową rolę, jaką Włochy odgrywają w tej organizacji. Dyskutowano o wsparciu dla Ukrainy i wyzwaniach idących z Południa.

Read more -inny link

Kultura

Rosa Bonheur w Muzeum Orsay w Paryżu

14 listopada 2022

culture.jpg
Do 15 stycznia 2023 roku Muzeum Orsay w Paryżu zaprasza na wystawę poświęconą Rosie Bonheur w dwusetną rocznicę jej urodzin. Na ekspozycji znajduje się 200 prac. Rosa Bonheur była zaangażowana w emancypację kobiet i uznanie specyfiki zwierząt.

Read more

Hołd dla Ingeborg Bachmann w Wiedniu

14 listopada 2022

Do 5 listopada 2023 roku w Austriackiej Bibliotece Narodowej prezentowana jest wystawa poświęcona austriackiej pisarce i poetce Ingeborg Bachmann. Wystawiono rękopisy, książki i przedmioty z domu tej autorki.

Read more

Festiwal Filmowy Mannheim-Heidelberg

14 listopada 2022

Od 17 do 27 listopada odbywa się 71. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Mannheim-Heidelberg. Zaprezentowane zostaną nowe produkcje, które jeszcze nigdy nigdzie nie konkurowały, w których wielkie nazwiska kina towarzyszą początkującym reżyserom.

Read more

Pier Paolo Pasolini w Rzymie

14 listopada 2022

Do 2 marca 2023 roku Muzeum MAXXI w Rzymie zaprasza na wystawę "Tutto è santo. Il corpo politico" ("Wszystko jest święte. Ciało polityczne") poświęconą włoskiemu pisarzowi i reżyserowi Pier Paolo Pasoliniemu, z okazji setnej rocznicy jego urodzin.

Read more

Ślady wojny w Charkowie

14 listopada 2022

Do 30 listopada w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oglądać można wystawę zdjęć wykonanych przez fotografa Wasilija Gołosnego, który od lutego 2022 roku dokumentuje zniszczenie ukraińskiego miasta Charków i zbrodnie popełniane przez rosyjską armię.

Read more

Scots Fiddle Festival w Edynburgu

14 listopada 2022

Od 18 do 20 listopada w Edynburgu odbywa się Scots Fiddle Festival, prestiżowy szkocki festiwal skrzypiec. To święto tradycyjnej szkockiej muzyki - koncerty, wykłady i warsztaty prowadzone przez muzyków.

Read more

José de Ribera w Tolèdo

14 listopada 2022

Do 19 lutego 2023 roku w Muzeum El Greco w Toledo czynna jest wystawa José de Ribery. Zorganizowano ją we współpracy z Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie.

Read more

Kobiety pionierki modernizmu

14 listopada 2022

Do 12 lutego 2023 roku w Royal Academy of Arts w Londynie oglądać można wystawę poświęconą ukrytym pionierkom modernizmu XX wieku: Pauli Modersohn-Becker, Käthe Kollwitz, Gabriele Münter i Marianne Werefkin.

Read more

Ukraina/Rosja

Propozycja pomocy finansowej dla Ukrainy na kwotę 18 mld euro

14 listopada 2022

ukrru.jpg
9 listopada Komisja zaproponowała nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy na 2023 rok w wysokości 18 mld euro. Pomoc przyjmie formę "wysoce preferencyjnych" pożyczek i będzie przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości 1,5 mld euro, aby zapewnić wypłatę wynagrodzeń i emerytur oraz utrzymać funkcjonowanie podstawowych usług publicznych, takich jak szpitale, szkoły i mieszkania dla przesiedleńców. W celu pokrycia krótkoterminowych potrzeb finansowych, pomoc ta powinna zostać uzupełniona podobnymi działaniami ze strony innych wielkich darczyńców.

Read more

Umowy o transporcie drogowym z Ukrainą i Mołdawią

14 listopada 2022

10 listopada europosłowie zatwierdzili dwie umowy, które mają ułatwić transgraniczny transport towarów między Unią Europejską a Ukrainą i Mołdawią. Celem jest zapewnienie dróg tranzytu dla eksportu zboża, paliw i artykułów spożywczych, które będą alternatywą dla szlaków powietrznych i morskich. Zgodnie z tym, porozumienie obejmuje uznawanie ukraińskich praw jazdy na terytorium Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Nieakceptowanie rosyjskich paszportów wydawanych w Ukrainie i w Gruzji

14 listopada 2022

10 listopada Rada i Parlament uzgodniły projekt dotyczący nieakceptowania w Unii Europejskiej rosyjskich paszportów wydanych w okupowanych regionach Ukrainy i Gruzji. Środek ten musi zostać formalnie zatwierdzony przez obie instytucje.

Read more

Korytarze solidarnościowe, by wzmocnić światowe bezpieczeństwo żywnościowe

14 listopada 2022

11 listopada Komisja i państwa członkowskie graniczące z Ukrainą ogłosiły wpłatę 1 mld euro na ułatwienie funkcjonowania szlaków handlowych łączących Ukrainę z Unią Europejską. Korytarze te powstały w maju, aby zapewnić eksport ukraińskich produktów rolnych, zwłaszcza zbóż, oraz import produktów potrzebnych temu krajowi.

Read more -inny link

Spotkanie ukraińskiego prezydenta z przewodniczącą litewskiego parlamentu

14 listopada 2022

11 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął przewodniczącą litewskiego parlamentu Viktoriję Čmilytė-Nielsen, która przebywała w Kijowie w ramach sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Ukrainy i Litwy. Chwalił wsparcie wojskowe, finansowe i humanitarne Litwy. Rozmawiano o europejskim kryzysie energetycznym i pomyśle wykorzystania przejętych lub zamrożonych rosyjskich funduszy do finansowania odbudowy Ukrainy.

Read more -inny link

Agenda

14 listopada

Rada do Spraw Zagranicznych (Bruksela)


15 listopada

Rada dotycząca obrony Rada Współpracy UE-Kirgistan (Bruksela)


les 15-16 listopada

Szczyt G20 (Bali)


18 listopada

Rada do Spraw Zagranicznych (Bruksela)


21 listopada

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


Newsletter Archives

Trudny wybór: rozmawiać czy nie

Między inflacją i wzrostem: na rzecz EBC w służbie mocarstwowości i strategicznej autonomii

Nadal istnieje tyle przeszkód dla pokoleń, które poruszają się po Europie. Europejska odyseja

Jak ułatwić życie prawne europejskich obywateli

Fordyzm kosmiczny i Europa

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Micol Cattana, Eléna Roux, Amandine GuérinRedaktor naczelny : Eric Maurice

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Energia: wielka nadzieja XXI wieku

pdf

Biuletyn n°999- wersja 14 nov. 2022