Biuletyn n°999

Open panel Open panel
Biuletyn n°999
Biuletyn
wtorek, 15 listopada 2022
numer 999
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
W tym okresie poszukiwania rozwiązań, które sprawią, że transformacja energetyczna zakończy się sukcesem i zagwarantują europejską niezależność energetyczną (zwłaszcza w zakresie zasobów i dostaw), nowe technologie jądrowe mogą umożliwić Europie przewodzenie przyszłej rewolucji energetycznej.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Chronić Europę
photo
Przypomnienie przez prezydenta Francji Emmanuela Macrona o europejskim wymiarze francuskiego odstraszania jądrowego podkreśla potrzebę szczerych i dogłębnych europejskich konsultacji w tej sprawie, aby zagwarantować bezpieczeństwo Europy - pisze Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Nataša Pirc Musar pierwszą prezydentką Republiki Słowenii
photo
13 listopada Nataša Pirc Musar została wybrana w II turze wyborów na prezydentkę Republiki Słowenii (zdobyła 53,86% głosów). Pokonała Anze Logara z Partii Demokratycznej (SDS), który uzyskał 46,14%. 54-letnia prawniczka jest pierwszą kobietą, która została prezydentem Słowenii. Obejmie urząd 23 grudnia... Więcej

Fundacja : Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze
photo
W odpowiedzi na rosnące ceny energii państwa członkowskie i Unia Europejska podjęły działania. W Niemczech Bundestag zatwierdził przedłużenie funkcjonowania 3 elektrowni jądrowych do 15 kwietnia 2023 roku. W Finlandii rząd postanowił obniżyć stawki VAT na energię i transport. Fundacja oferuje Państwu mapę, dzięki której wszystko będzie bardziej zrozumiałe. Jest regularnie uzupełniana i aktualizowana... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro (znany jako Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności) w formie dotacji i pożyczek dla państw członkowskich. 8 listopada Włochy otrzymały drugą ratę w wysokości 21 mld euro po osiągnięciu 45 celów. 7 i 10 listopada Komisja zatwierdziła wstępne oceny w celu płatności na rzecz Bułgarii i Chorwacji. Fundacja udostępnia Państwu interaktywną mapę planów poszczególnych krajów, zawierającą kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej

Ukraina/Rosja : Propozycja pomocy finansowej dla Ukrainy na kwotę 18 mld euro
photo
9 listopada Komisja zaproponowała nowy pakiet pomocowy dla Ukrainy na 2023 rok w wysokości 18 mld euro. Pomoc przyjmie formę "wysoce preferencyjnych" pożyczek i będzie przekazywana w miesięcznych ratach w wysokości 1,5 mld euro, aby zapewnić wypłatę wynagrodzeń i emerytur oraz utrzymać funkcjonowanie podstawowych usług publicznych, takich jak szpitale, szkoły i mieszkania dla przesiedleńców. W celu pokrycia krótkoterminowych potrzeb finansowych, pomoc ta powinna zostać uzupełniona podobnymi działaniami ze strony innych wielkich darczyńców... Więcej
Korytarze solidarnościowe, by wzmocnić światowe bezpieczeństwo żywnościowe
photo
11 listopada Komisja i państwa członkowskie graniczące z Ukrainą ogłosiły wpłatę 1 mld euro na ułatwienie funkcjonowania szlaków handlowych łączących Ukrainę z Unią Europejską. Korytarze te powstały w maju, aby zapewnić eksport ukraińskich produktów rolnych, zwłaszcza zbóż, oraz import produktów potrzebnych temu krajowi... Więcej
Więcej
Umowy o transporcie drogowym z Ukrainą i Mołdawią
photo
10 listopada europosłowie zatwierdzili dwie umowy, które mają ułatwić transgraniczny transport towarów między Unią Europejską a Ukrainą i Mołdawią. Celem jest zapewnienie dróg tranzytu dla eksportu zboża, paliw i artykułów spożywczych, które będą alternatywą dla szlaków powietrznych i morskich. Zgodnie z tym, porozumienie obejmuje uznawanie ukraińskich praw jazdy na terytorium Unii Europejskiej... Więcej
Więcej
Spotkanie ukraińskiego prezydenta z przewodniczącą litewskiego parlamentu
photo
11 listopada prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przyjął przewodniczącą litewskiego parlamentu Viktoriję Čmilytė-Nielsen, która przebywała w Kijowie w ramach sesji Zgromadzenia Parlamentarnego Ukrainy i Litwy. Chwalił wsparcie wojskowe, finansowe i humanitarne Litwy. Rozmawiano o europejskim kryzysie energetycznym i pomyśle wykorzystania przejętych lub zamrożonych rosyjskich funduszy do finansowania odbudowy Ukrainy... Więcej
Więcej
Nieakceptowanie rosyjskich paszportów wydawanych w Ukrainie i w Gruzji
photo
10 listopada Rada i Parlament uzgodniły projekt dotyczący nieakceptowania w Unii Europejskiej rosyjskich paszportów wydanych w okupowanych regionach Ukrainy i Gruzji. Środek ten musi zostać formalnie zatwierdzony przez obie instytucje... Więcej

Komisja : Prognozy gospodarcze: punkt zwrotny w gospodarce
photo
11 listopada Komisja przedstawiła swoje prognozy gospodarcze, w których przewiduje recesję w ostatnim kwartale roku, ale także wzrost w 2022 na poziomie 3,3% w Unii Europejskiej i 3,2% w strefie euro oraz zaledwie +0,3% w 2023 zarówno dla UE, jak i strefy euro. W Unii Europejskiej szczyt inflacji na poziomie 9,3% ma nastąpić pod koniec 2022 roku. W 2023 inflacja ma spaść do 7%, a w 2024 powrócić do poziomu 3%... Więcej
Propozycja zreformowania zarządzania gospodarczego
photo
9 listopada Komisja przedstawiła swoje propozycje dotyczące reformy unijnych ram zarządzania gospodarczego, mające na celu ich uproszczenie, aby wzmocnić odpowiedzialność państw członkowskich i przestrzeganie reguł budżetowych. Proponuje utrzymanie pułapów deficytu publicznego na poziomie 3% PKB i długu na poziomie 60% PKB oraz sugeruje określenie dla każdego państwa członkowskiego kursu budżetowego na okres czterech lat, dostosowanego do jego sytuacji finansowej, żeby uzdrowić jego finanse... Więcej
Więcej
Nadzwyczajne środki na rzecz zmniejszenia zależności od rosyjskiego gazu
photo
9 listopada Komisja zaproponowała przyjęcie nadzwyczajnego rozporządzenia w sprawie wdrażania odnawialnych źródeł energii w celu przyspieszenia procesu uniezależnienia się od rosyjskiego gazu. Zgodnie z wnioskiem, w przypadku instalacji energii odnawialnych istniałoby domniemanie nadrzędnego interesu publicznego. Ponadto propozycja obejmuje przyspieszenie procedur wydawania zezwoleń na urządzenia wykorzystujące energię słoneczną, wydawania pozwoleń na pompy ciepła oraz remonty elektrowni wykorzystujących odnawialne źródła energii... Więcej
Porozumienia o zarządzaniu i kontroli połowów na Morzu Śródziemnym
photo
11 listopada, na dorocznym posiedzeniu Generalnej Komisji Rybołówstwa Morza Śródziemnego (GFCM), Unia Europejska i kraje sąsiadujące z Morzem Śródziemnym uzgodniły ustanowienie pięciu wieloletnich, wspólnych planów zarządzania (JMP). Mają one na celu ograniczenie przełowienia i zapewnienie równych szans dla flot śródziemnomorskich. Ponadto GFCM przyjęła 21 środków dotyczących kontroli rybołówstwa, akwakultury i ochrony wrażliwych siedlisk oraz nową strategię GFCM 2030 wspieraną roczną dotacją w wysokości 8 mln euro... Więcej
Więcej

Parlament : Instrumenty energetyczne w planach odpornościowych
photo
10 listopada europosłowie zapalili zielone światło dla włączenia instrumentów energetycznych, przewidzianych w REPowerEU, do krajowych planów odbudowy w celu wzmocnienia wsparcia dla wrażliwych gospodarstw domowych, MŚP i mikroprzedsiębiorstw. Państwa członkowskie będą musiały uwzględnić środki służące oszczędzaniu energii, produkcji czystej energii i dywersyfikacji źródeł dostaw. Ponadto europosłowie zasugerowali, że zaproponowane przez Komisję 20 mld euro dodatkowych dotacji powinno zostać rozdzielone z uwzględnieniem zależności, wzrostu wydatków oraz udziału paliw kopalnych w zużyciu energii w poszczególnych krajach. Przepisy te będą obowiązywać od 1 lutego 2023 roku... Więcej
Nowe prawodawstwo dotyczące cyberbezpieczeństwa
photo
10 listopada europosłowie przyjęli ostrzejsze normy cyberbezpieczeństwa dla przedsiębiorstw, administracji i infrastruktury. Nowe przepisy mają na celu harmonizację różnych norm krajowych i obejmują nowe obowiązki w zakresie zarządzania ryzykiem, w tym dotyczące bezpieczeństwa łańcucha dostaw, oraz wymiany informacji. Mają mieć zastosowanie do krytycznych sektorów energii, transportu, bankowości, infrastruktury cyfrowej, administracji publicznej i sektora kosmicznego. Teraz dokument ma zostać przyjęty przez Radę... Więcej
Nowe przepisy w sprawie zagranicznych dotacji
photo
Aby wypełnić lukę prawną, 10 listopada europosłowie zaaprobowali nowe narzędzie, które ma zapewnić równe szanse na jednolitym rynku, gdy zagraniczne dotacje zakłócają konkurencję. Komisja będzie mogła monitorować i podejmować działania, by zapobiec sytuacji, w której niektóre firmy korzystają z bezpośredniej pomocy z krajów spoza UE lub z preferencyjnego opodatkowania... Więcej
Przejrzystość środowiskowego i społecznego wpływu przedsiębiorstw
photo
10 listopada europosłowie przyjęli dyrektywę w sprawie raportowania zrównoważonego rozwoju przez przedsiębiorstwa, która zobowiąże je do regularnego dzielenia się danymi na temat ich wpływu na środowisko i społeczeństwo. W kontekście walki z "greenwashingiem" nowe przepisy będą wymagały publikowania bardziej szczegółowych danych oraz poddawania informacji niezależnej certyfikacji i audytowi. Teraz projekt musi przyjąć Rada... Więcej
Głosowanie za wejściem Chorwacji do strefy Schengen
photo
10 listopada europosłowie zagłosowali za akcesją Chorwacji do strefy Schengen i wezwali Radę do przyjęcia ostatecznej decyzji w tej sprawie. Potwierdzili, że kraj ten spełnia wszystkie warunki pełnego członkostwa. Wezwali jednak Chorwację do zapewnienia poszanowania praw człowieka w zarządzaniu granicami zewnętrznymi i wyrazili życzenie, aby Komisji dokonała ewaluacji w tym zakresie... Więcej

Rada : Porozumienie w sprawie celów redukcji emisji gazów cieplarnianych
photo
8 listopada Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie zaostrzenia przepisów dotyczących emisji gazów cieplarnianych w ramach pakietu legislacyjnego "Fit for 55", zwłaszcza poprzez podniesienie obowiązkowego celu redukcji do 2030 roku z 30 do 40% w porównaniu z poziomem z 1990. Aby osiągnąć swoje cele krajowe, państwa członkowskie będą przestrzegać bardziej rygorystycznego harmonogramu, w tym obowiązku nieprzekraczania kwoty rocznej. Nowe przepisy ograniczają także możliwości sprzedaży, pożyczania i oszczędzania uprawnień do emisji oraz mają zwiększyć przejrzystość... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
8 listopada ministrowie finansów przyjęli stanowisko w sprawie realizacji umowy Bazylea III, która ma wzmocnić odporność, nadzór i zarządzania ryzykiem w sektorze bankowym. Sformułowali również polityczne wytyczne dotyczące strukturalnego aspektu pomocy finansowej dla Ukrainy i zatwierdzili cel Komisji, jakim jest rozpoczęcie w styczniu 2023 roku comiesięcznych płatności na rzecz Ukrainy. Uzgodnili zmieniony kodeks postępowania w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw i zawiesili umowę o zniesieniu wiz z Vanuatu ze względu na jego politykę złotych paszportów. Poza tym dyskutowano o opodatkowaniu ciężarówek, funduszach odbudowy i amerykańskiej ustawie o ograniczaniu inflacji... Więcej

Dyplomacja : Europejski plan działania w zakresie cyberobrony
photo
10 listopada Komisja wraz z Wysokim Przedstawicielem przedstawili swoją nową politykę w zakresie cyberobrony, której celem jest wzmocnienie współpracy między wojskowymi i cywilnymi społecznościami cybernetycznymi, w szczególności w odpowiedzi na niedawne ataki cybernetyczne na sieci energetyczne, infrastrukturę transportową i zasoby kosmiczne. Chodzi o wzmocnienie mechanizmów koordynacji w skali całej Unii Europejskiej, zabezpieczenie ekosystemu obronnego oraz konsolidację inwestycji i dialogu w tej dziedzinie... Więcej
Więcej
Wschodnia część Morza Śródziemnego: przedłużenie sankcji wobec Turcji
photo
8 listopada Rada podjęła decyzję o przedłużeniu do 23 listopada 2023 roku sankcji wobec osób i podmiotów z Turcji za niedozwolone odwierty we wschodniej części Morza Śródziemnego. Sankcje obejmują zakaz wjazdu na terytorium Unii oraz zamrożenie aktywów osób znajdujących się w unijnym wykazie... Więcej
Podpisanie umów międzynarodowych
photo
7 listopada, przy okazji COP27, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podpisała strategiczne porozumienie z Kazachstanem w sprawie baterii, odnawialnego wodoru i dostaw surowców. 8 listopada zawarła strategiczne partnerstwo z Namibią w zakresie zrównoważonych surowców i odnawialnego wodoru. Tego samego dnia Unia Europejska zainicjowała partnerstwo w dziedzinie leśnictwa z Gujaną, Mongolią, Republiką Konga, Ugandą i Zambią, które zobowiązują się do działań mających na celu odwrócenie procesu wylesiania... Więcej
Więcej | Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
14 listopada ministrowie spraw zagranicznych rozmawiali o sytuacji w Ukrainie, bezpieczeństwie żywnościowym, sankcjach indywidualnych, ochronie infrastruktury krytycznej i europejskiej pomocy wojskowej. Omówili nowe podejście UE do regionu Wielkich Jezior Afrykańskich i zgodzili się na zintensyfikowanie prac nad regionem Bałkanów Zachodnich, który jest dotknięty różnymi kryzysami. Rozmawiali także o sytuacji w Iranie i broni chemicznej. Przyjęli konkluzje w sprawie kobiet, pokoju i bezpieczeństwa, przypominając w szczególności o znaczeniu równości płci i praw człowieka we wszystkich politykach UE... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Trybunał Sprawiedliwości unieważnia decyzję Komisji
photo
8 listopada Trybunał Sprawiedliwości unieważnił decyzję Komisji, która stwierdziła, że środek podatkowy zastosowany przez luksemburskie władze na rzecz spółki powiązanej z Fiatem stanowi pomoc państwa niezgodną z rynkiem wewnętrznym. Zdaniem Trybunału Komisja pomyliła się w zakresie identyfikacji "powszechnego" systemu podatkowego obowiązującego w Luksemburgu. Margrethe Vestager, wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej odpowiedzialna za konkurencję, oświadczyła, że orzeczenie zawiera ważne wyjaśnienia dotyczące stosowania unijnych zasad pomocy państwa, a jego skutki zostaną zbadane przez Komisję... Więcej
Więcej

Cypr : Sprzeciw wobec statusu obserwatora dla północnej części Cypru w tureckiej organizacji
photo
12 listopada Unia Europejska oficjalnie odmówiła przyznania statusu obserwatora turecko-cypryjskiemu owocowi secesji - okupowanej przez Turków i nieuznawanej przez społeczność międzynarodową "Tureckiej Republice Cypru Północnego" - w Organizacji Państw Tureckich. Zgodnie z rezolucjami Rady Bezpieczeństwa ONZ Unia Europejska uznaje za podmiot prawa międzynarodowego jedynie Republikę Cypru... Więcej
Więcej

Francja : Nowy francuski przegląd strategiczny
photo
9 listopada prezydent Francji Emmanuel Macron zaprezentował nowo opublikowany przegląd strategiczny Francji, który uwzględnia zwiększone ryzyko konfliktu między mocarstwami oraz rozwój technologii. Prezydent podkreślił, że "żywotne interesy Francji mają wymiar europejski" i wezwał do zbudowania nowej architektury bezpieczeństwa po wojnie w Ukrainie... Więcej
Więcej | Więcej
Wspólna deklaracja z brytyjskim ministrem spraw zagranicznych
photo
11 listopada francuska minister spraw zagranicznych Catherine Colonna i jej brytyjski odpowiednik James Cleverly spotkali się w Paryżu. Przypomnieli o stawce dwustronnego szczytu, który ma się odbyć w przyszłym roku. Centralnym tematem dyskusji będą kwestie związane z ochroną środowiska, energią i migracją. Ministrowie potwierdzili też wolę dalszego wspierania Ukrainy, zobowiązali się do wzmocnienia współpracy na rzecz pokoju w regionie Indo-Pacifiku oraz potępili represje w Iranie... Więcej
Francusko-niemiecki apel o unię kapitałów
photo
14 listopada prezes Banku Francji François Villeroy de Galhau oraz prezes Bundesbanku Joachim Nagel opublikowali opinię, w której wskazali na konieczność przyspieszenia unijnego projektu unii rynków kapitałowych w celu wspierania stabilności finansowej... Więcej
Marcon przyjmuje Iranki
photo
11 listopada prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął w Pałacu Elizejskim kilka irańskich dysydentek: Masih Alinedżad, Ladan Borumand, Shimę Babaie i Royę Pirayi. To pierwsze spotkanie przywódcy jednego z największych mocarstw z irańskimi dysydentkami od początku ruchu protestu przeciwko warunkom życia kobiet narzuconym przez irański reżim... Więcej
Imigracja: ku niezbędnej europejskiej polityce
photo
11 listopada Francja przyjęła w Tulonie statek Ocean-Viking z 234 pasażerami, z których 175 zostanie objętych opieką przez 11 państw członkowskich w ramach europejskiej solidarności. W związku z tą sprawą 12 listopada 4 kraje (Włochy, Grecja, Cypr i Malta), które wraz z Hiszpanią są najbardziej narażone na przybycie migrantów, wezwały Unię Europejską do zreformowania systemu zarządzania przepływami migracyjnymi. W oświadczeniu z 14 listopada prezydenci Francji i Włoch Emmanuel Macron i Sergio Mattarella podkreślili "potrzebę stworzenia warunków do pełnej współpracy we wszystkich dziedzinach, zarówno dwustronnej, jak i w ramach Unii Europejskiej". Tego samego dnia ministrowie spraw wewnętrznych Francji i Wielkiej Brytanii Gérald Darmanin i Suella Braverman potwierdzili wdrożenie środków zwalczających wszelkie formy nielegalnej imigracji (w tym przekraczania kanału La Manche) zgodnie z prawem międzynarodowym... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Mołdawia : Pomoc finansowa Unii Europejskiej
photo
10 listopada prezydent Mołdawii Maia Sandu przyjęła w Kiszyniowie przewodniczącą Komisji Ursulę von der Leyen. Ta ostatnia ogłosiła, że UE przeznaczy na pomoc Mołdawii 250 mln euro na zaspokojenie potrzeb państwa w zakresie dostaw gazu. Ponadto kolejne 50 mln euro zostanie przekazanych na wsparcie osób najbardziej potrzebujących w tym kraju... Więcej
Więcej

Rada Europy : Islandia obejmuje prezydencję w Komitecie Ministrów
photo
9 listopada zakończyło się irlandzkie przewodnictwo w Komitecie Ministrów Rady Europy. Organizacja przypomina decyzję Komitetu o zorganizowaniu czwartego szczytu szefów państw i rządów w maju 2023 roku w Reykjaviku, utworzenie Grupy Kontaktowej ds. Białorusi i wreszcie prace nad wspólną odpowiedzią prawną na rosyjską agresję na Ukrainę. Irlandię zastąpiła Islandia... Więcej
Więcej
Pierwsze posiedzenie Grupy kontaktowej ds. Białorusi
photo
7 listopada w Strasburgu odbyło się pierwsze spotkanie Grupy kontaktowej ds. Białorusi z udziałem przedstawicielki demokratycznej opozycji Swiatłany Cichanouskiej. Celem tej grupy jest nawiązanie współpracy między Radą Europy a białoruskimi siłami demokratycznymi i społeczeństwem obywatelskim, aby przekazać im fachową wiedzę i podstawowe wartości tej organizacji, takie jak prawa człowieka, rządy prawa i demokracja... Więcej
Więcej

ONZ : Wystąpienia europejskich przywódców na COP27
photo
7 listopada europejscy przywódcy przemawiali na COP27 w Szarm el-Szejk. Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Hiszpanii Pedro Sanchez wezwali państwa do dalszego zaangażowania w ochronę środowiska, pomimo wojny w Ukrainie i zagrożenia energetycznego ze strony Rosji. Prezydent Polski Andrzej Duda podkreślił wyzwania związane z transformacją energetyczną. Kanclerz Niemiec Olaf Scholz powiedział, że "nie może być globalnego renesansu paliw kopalnych". Premier Wielkiej Brytanii Rishi Sunak zobowiązał się do przekazania 11,6 mld funtów na finansowanie działań na rzecz klimatu i potrojenia środków na adaptację do zmian do wysokości 1,5 mld funtów. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podkreślił związek między pokojem a działaniami na rzecz klimatu... Więcej
Więcej
8 miliardów mieszkańców
photo
Fundusz Ludnościowy Narodów Zjednoczonych (UNFPA) ogłosił, że 15 listopada światowa populacja sięgnie 8 miliardów, głównie dzięki wzrostowi populacji w Azji i w Afryce (w Europie przyrost jest obecnie ujemny). Największy wzrost populacji w 2023 roku będą miały Indie - 177 milionów dodatkowych mieszkańców... Więcej
Więcej

NATO : Spotkanie z przewodniczącą włoskiej Rady
photo
10 listopada sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg spotkał się w Rzymie z premier Włoch Giorgią Meloni. Pochwalił jej "silne osobiste zaangażowanie" w sojusz transatlantycki i kluczową rolę, jaką Włochy odgrywają w tej organizacji. Dyskutowano o wsparciu dla Ukrainy i wyzwaniach idących z Południa... Więcej
Więcej

Kultura : Ślady wojny w Charkowie
photo
Do 30 listopada w Muzeum Narodowym we Wrocławiu oglądać można wystawę zdjęć wykonanych przez fotografa Wasilija Gołosnego, który od lutego 2022 roku dokumentuje zniszczenie ukraińskiego miasta Charków i zbrodnie popełniane przez rosyjską armię... Więcej
Hołd dla Ingeborg Bachmann w Wiedniu
photo
Do 5 listopada 2023 roku w Austriackiej Bibliotece Narodowej prezentowana jest wystawa poświęcona austriackiej pisarce i poetce Ingeborg Bachmann. Wystawiono rękopisy, książki i przedmioty z domu tej autorki... Więcej
Rosa Bonheur w Muzeum Orsay w Paryżu
photo
Do 15 stycznia 2023 roku Muzeum Orsay w Paryżu zaprasza na wystawę poświęconą Rosie Bonheur w dwusetną rocznicę jej urodzin. Na ekspozycji znajduje się 200 prac. Rosa Bonheur była zaangażowana w emancypację kobiet i uznanie specyfiki zwierząt... Więcej
Kobiety pionierki modernizmu
photo
Do 12 lutego 2023 roku w Royal Academy of Arts w Londynie oglądać można wystawę poświęconą ukrytym pionierkom modernizmu XX wieku: Pauli Modersohn-Becker, Käthe Kollwitz, Gabriele Münter i Marianne Werefkin... Więcej
José de Ribera w Tolèdo
photo
Do 19 lutego 2023 roku w Muzeum El Greco w Toledo czynna jest wystawa José de Ribery. Zorganizowano ją we współpracy z Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie... Więcej
Pier Paolo Pasolini w Rzymie
photo
Do 2 marca 2023 roku Muzeum MAXXI w Rzymie zaprasza na wystawę "Tutto è santo. Il corpo politico" ("Wszystko jest święte. Ciało polityczne") poświęconą włoskiemu pisarzowi i reżyserowi Pier Paolo Pasoliniemu, z okazji setnej rocznicy jego urodzin... Więcej
Scots Fiddle Festival w Edynburgu
photo
Od 18 do 20 listopada w Edynburgu odbywa się Scots Fiddle Festival, prestiżowy szkocki festiwal skrzypiec. To święto tradycyjnej szkockiej muzyki - koncerty, wykłady i warsztaty prowadzone przez muzyków... Więcej
Festiwal Filmowy Mannheim-Heidelberg
photo
Od 17 do 27 listopada odbywa się 71. edycja Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Mannheim-Heidelberg. Zaprezentowane zostaną nowe produkcje, które jeszcze nigdy nigdzie nie konkurowały, w których wielkie nazwiska kina towarzyszą początkującym reżyserom... Więcej

14list.
14 listopada

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

15list.
15 listopada

Bruksela

Rada dotycząca obrony
Rada Współpracy UE-Kirgistan

15list.
15-16 listopada

Bali

Szczyt G20

18list.
18 listopada

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

21list.
21 listopada

Bruksela

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in six languages (French, English, German, Spanish, Polish and Ukrainian), for the last 22 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°1000
Tysięczny numer
Opublikowany 21/11/2022
Biuletyn n°999
Energia: wielka nadzieja XXI wieku
Opublikowany 14/11/2022
Biuletyn n°998
Czego boi się prezydent Putin?
Opublikowany 07/11/2022
Biuletyn n°997
Stosunki grecko-tureckie na dnie
Opublikowany 31/10/2022
Biuletyn n°996
70 lat później nadszedł czas ponownie wynaleźć EWWiS
Opublikowany 24/10/2022
Biuletyn n°995
Dokąd zmierzają Chiny?
Opublikowany 17/10/2022
Biuletyn n°994
Malejące wpływy Unii Europejskiej na Południu
Opublikowany 10/10/2022
Biuletyn n°993
Zmiana epoki (Zeitenwende) w Niemczech i jej implikacje dla integracji europejskiej
Opublikowany 03/10/2022
Biuletyn n°992
Nacjonalizm, suwerenność, męskość: przyczyny wojny Rosji z Ukrainą
Opublikowany 26/09/2022
Biuletyn n°991
Koniec europejskiej zależności od rosyjskich węglowodorów
Opublikowany 19/09/2022
Biuletyn n°990
"Dziś cały krajobraz medialny w Rosji jest zniszczony"
Opublikowany 12/09/2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022