Biuletyn n°907

Open panel Open panel
Biuletyn n°907
Biuletyn
wtorek, 13 października 2020
numer 907
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Rada Europejska: dryfujący samozwańczy "suweren"
Z biegiem czasu Rada Europejska stała się prawdziwym, newralgicznym centrum Unii Europejskiej, mnożąc posiedzenia, wchodząc w szczegóły tematów i przekraczając swoje uprawnienia przewidziane w traktatach. Reforma jej funkcjonowania i jej stosunków z innymi instytucjami pozwoliłaby skorygować tę tendencję.
Więcej
Wybory : Prawicowa opozycja zwycięzcą I tury litewskich wyborów parlamentarnych
photo
Związek Ojczyzny-Litewscy Chrześcijańscy Demokraci (TS-LKD), główna partia opozycyjna na Litwie, zwyciężył w I turze wyborów parlamentarnych 11 października, uzyskując 24,8% głosów. Zdobył 23 mandaty w 70 okręgach, które obsadzano w systemie proporcjonalnym. TS-LKD wyprzedziło Litewski Związek Rolników i Zielonych (LVZS) dotychczasowego premiera Sauliusa Skvernelisa, który otrzymał 17,5% głosów i 16 mandatów. Do zdobycia w II turze 25 października pozostaje 68 mandatów w okręgach jednomandatowych (3 kandydatów wybrano w I turze). LVZS może mieć problem z utrzymaniem się u władzy, ponieważ jego dwóch partnerów koalicyjnych nie zdołało przekroczyć progu wyborczego do Sejmu, jedynej izby parlamentu... Więcej

Fundacja : "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union 2020"
photo
Książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów - "Rapport Schuman sur l'Europe, l'état de l'Union" (wydanie 2020) - dostępna jest po francusku w wersji drukowanej, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B. A w wersji elektronicznej dostępna jest po francusku i po angielsku. Dzięki artykułom osobistości najwyższego szczebla i najlepszych ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, publikacja oferuje całościowy obraz Unii Europejskiej oraz analizuje wyzwania, którym Europa musi stawić czoła. Możecie ją zamówić na naszej stronie... Więcej
Parlament w czasie koronawirusa
photo
Fundacja rozpoczyna nową serię raportów służących zrelacjonowaniu "wpływu kryzysu sanitarnego na funkcjonowanie parlamentów narodowych" w Europie. Seria wpisuje się w partnerstwo Fundacji z europejską uniwersytecką siecią badań, zainicjowaną przez Uniwersytet w Lille w 2016 roku wokół tematu "Parlament i czas". Dwie pierwsze publikacje dotyczą Francji i Zjednoczonego Królestwa, dwóch państw szczególnie dotkniętych pandemią, które zareagowały w odmienny sposób w zależności od czasu i na podstawie specyficznych mechanizmów prawnych... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
Od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich 9 sierpnia białoruski naród protestuje przeciwko pozostaniu Aleksandra Łukaszenki u władzy. Podczas gdy opozycyjna kandydatka Swiatłana Cichanouska (przebywająca na uchodźstwie na Litwie) spotkała się z niemiecką kanclerz Angelą Merkel i zwróciła się do francuskich deputowanych, a jednocześnie trwają aresztowania opozycjonistów oraz przemoc policji, Unia Europejska podjęła decyzję o ukaraniu przywódców reżimu i wzywa do dialogu politycznego. Fundacja proponuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw pozwalające prześledzić ten kryzys... Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Pandemia nadal jest obecna w Europie, tymczasem 27 państw członkowskich Unii Europejskiej próbuje określić warunki utrzymania aktywności społecznej i gospodarczej. Fundacja proponuje Państwu syntezę obowiązujących instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To niezbędne do zrozumienia sytuacji, regularnie aktualizowane źródło... Więcej

Komisja : Plan na 9 mld euro dla Bałkanów
photo
6 października Komisja ustaliła priorytety w negocjacjach z oficjalnymi i potencjalnymi kandydatami do akcesji do Unii Europejskiej, proponując w szczególności plan gospodarczy i inwestycyjny na 9 mld euro, żeby stymulować konwergencję gospodarczą z Bałkanami Zachodnimi. Raporty roczne wskazują, że kraje kandydujące potykają się głównie na państwie prawa, a zwłaszcza na korupcji, wymiarze sprawiedliwości i mediach. Negocjacje akcesyjne z Czarnogórą toczą się od 2012 roku, a z Serbią od 2014. Tymczasem te z Turcją (rozpoczęte w 2005) są w martwym punkcie. Macedonia Północna i Albania są kandydatami do członkostwa, ale nie rozpoczęły negocjacji, a Bośnia i Hercegowina oraz Kosowo mają status potencjalnych kandydatów... Więcej
Więcej
Negocjacje w sprawie umowy o połowach ze Zjednoczonym Królestwem i Norwegią
photo
7 października Komisja zaproponowała rozpoczęcie negocjacji w sprawie umowy o połowach ze Zjednoczonym Królestwem i Norwegią. Odnotowuje ona, że umowa ta jest niezbędna z powodu wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej, którego jedną z konsekwencji będzie to, że "szeregu stad ryb w Morzu Północnym nie można już uznawać za stada eksploatowane wspólnie wyłącznie przez Unię Europejską i Królestwo Norwegii"... Więcej
Wejście w życie mechanizmu filtrowania inwestycji
photo
11 października w życie wszedł mechanizm filtrowania inwestycji zagranicznych. Ułatwia on wymianę informacji na temat inwestycji zagranicznych w sektorach wrażliwych lub strategicznych i pozwala państwom członkowskim na wyrażenie zaniepokojenia. Mechanizm umożliwia wydanie opinii przez Komisję, kiedy inwestycja stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa czy porządku publicznego więcej niż jednego państwa członkowskiego lub grozi projektowi/programowi leżącemu w polu europejskiego zainteresowania... Więcej
Więcej
Obligacje społeczne, aby sfinansować program SURE
photo
7 października Komisja zapowiedziała emisję obligacji społecznych, żeby sfinansować europejski program walki z bezrobociem SURE. Zebrane fundusze (maksymalnie na łączną kwotę 100 mld euro) przekazane zostaną w formie pożyczki państwom członkowskim będącym beneficjantami tego programu... Więcej
Więcej
Nowe strategiczne ramy integracji Romów
photo
7 października Komisja zaprezentowała dziesięcioletni plan służący wsparciu unijnych Romów. Plan obejmuje nowe cele w 7 obszarach, którymi są: równość, inkluzja, partycypacja, edukacja, zatrudnienie, zdrowie i mieszkania. Nowe cele powinny pozwolić na zmniejszenie dyskryminacji Romów oraz zredukować różnice między Romami i resztą populacji w zakresie dochodów, prognozowanej długości życia, braków mieszkaniowych, partycypacji czy edukacji dzieci... Więcej
Więcej

Parlament : Europosłowie akceptują rekonstrukcję Komisji
photo
7 października Parlament zaaprobował 515 i 583 głosami rekonstrukcję Komisji. Po głosowaniu na plenum wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Valdis Dombrovskis przejmuje handel. A Mairead McGuinness zostaje komisarzem ds. usług finansowych, stabilności finansowej i unii rynków kapitałowych. Dwójka kandydatów została przesłuchana przez europosłów 2 października... Więcej
Więcej
Cel neutralności klimatycznej podwyższony do 60%
photo
8 października europosłowie przyjęli stanowisko w ramach negocjacji dotyczących Europejskiego prawa o klimacie. Zwracają się o to, by cel zredukowania emisji węglowych wynosił w 2030 roku 60%, a nie jak zaproponowała Komisja 55%. Aby to osiągnąć, w 2050 neutralność klimatyczna musi zostać osiągnięta w każdym państwie członkowskim, a nie tylko na poziomie Unii. Eurodeputowani wnioskują o stopniowe eliminowanie dopłat bezpośrednich i pośrednich do paliw kopalnych do 2025 roku i stworzenie Europejskiej Rady ds. Zmian Klimatu, której zadaniem będzie zapewnienie postępów i wdrażania tej polityki... Więcej
Propozycja mechanizmu obrony unijnych wartości
photo
W rezolucji przyjętej 7 października europosłowie zwracają się do Komisji o zaproponowanie mechanizmu obrony demokracji, państwa prawa i praw podstawowych, w tym stworzenie opartych na dowodach narzędzi. Mechanizm ten byłyby stosowany do wszystkich państw członkowskich i pozwoliłby Unii ochronić jej porządek prawny, jej wartości i prawa podstawowe europejskich obywateli... Więcej
Głosowanie w sprawie współpracy odnośnie tunelu pod Kanałem La Manche
photo
8 października, w kontekście wyjścia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej europosłowie przyjęli dwie propozycje uprawniające Francję do wynegocjowania zmian w traktacie z Canterbury, który reguluje eksploatację tunelu pod Kanałem La Manche od 1986 roku. Europejskie przepisy w zakresie bezpieczeństwa i interoperacyjności kolei powinny zostać zmodyfikowane w taki sposób, by aktualna francusko-brytyjska komisja mogła pozostać instancją ds. bezpieczeństwa kompetentną do stosowania unijnego prawa na połączeniu kolejowym w tunelu. Teraz propozycja musi zostać zaaprobowana przez Radę przed 31 grudnia... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych
photo
8 października 27 ministrów spraw wewnętrznych przedyskutowało zaprezentowany przez Komisję pakt o migracji i azylu. Niemiecka prezydencja w Radzie ogłosiła, że chce do grudnia osiągnąć porozumienie polityczne, w szczególności w kwestii kontroli granic, tak aby można było przystąpić do zmian legislacyjnych w trakcie portugalskiego przewodnictwa w Radzie. Ministrowie dyskutowali też o strukturach współpracy zainicjowanych z partnerami z Afryki Północnej i z Bałkanów Zachodnich oraz potwierdzili, że chcą poprawić dzielenie się danymi policyjnymi między krajami i Europolem... Więcej
Posiedzenie ministrów sprawiedliwości
photo
9 października ministrowie sprawiedliwości udzielili swojego poparcia projektowi na rzecz zachęcania systemów sądowniczych państw członkowskich do szerszego sięgania po narzędzia cyfrowe w toku procedur. Ministrowie przeanalizowali poszanowanie praw podstawowych w zakresie sztucznej inteligencji i cyfryzacji, wymienili poglądy na temat antysemityzmu i mowy nienawiści, a także zwalczania przemocy seksualnej wobec dzieci. Prześledzili wydarzenia związane z utworzeniem Prokuratury Europejskiej... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
27 ministrów gospodarki i finansów, obradujących 6 października za pośrednictwem wideokonferencji, osiągnęło porozumienie w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności. Jego ostateczna forma musi jeszcze zostać wynegocjowana z Parlamentem. Przewidziano, że 37% środków przeznaczonych zostanie na transformację ekologiczną, 20% na cyfryzację, a także alokację 10% środków (które opiewają łącznie na 672,5 mld euro) w 2021 roku... Więcej
Stanowisko w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy
photo
9 października Rada przyjęła stanowisko w sprawie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, wynegocjowane przez ministrów gospodarki i finansów 6 października. W stanowisku (zatwierdzającym łączną kwotę 672,5 mld euro) przewidziano 312,5 mld euro dotacji dla państw członkowskich, z czego 70% zostanie przekazanych w latach 2021-2022, a 30% w 2023. Środki zostaną przyznane po zaprezentowaniu narodowych planów na bazie kryterium demograficznego, PKB na mieszkańca i stopy bezrobocia w ciągu 5 ostatnich lat. Co do pożyczek w wysokości 360 mld euro, maksymalne wsparcie wyniesie 6,8% PNB każdego z państw. Teraz treść dokumentu będzie negocjowana z Parlamentem... Więcej
Ku koordynacji ograniczeń w przemieszczaniu się
photo
13 października Rada przyjęła zalecenie służące koordynowaniu środków ograniczających przemieszczanie się między państwami członkowskim z powodu pandemii koronawirusa. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób, ECDC będzie miało za zadanie klasyfikowanie europejskich regionów w 3 kategoriach na podstawie 3 kryteriów: liczby nowych przepadków na 100 000 mieszkańców w ciągu ostatnich 14 dni, poziomu wykrywalności i poziomu pozytywnych testów. Państwa nie będą mogły ograniczać swobodnego przepływu w kierunku lub z zielonych stref. W przypadku stref żółtych i czerwonych Rada wzywa do wprowadzenia obowiązku kwarantanny lub testu, ale do wycofania ograniczeń w podróżach... Więcej

Dyplomacja : Szczyt UE-Ukraina
photo
6 października przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i Wysoki Przedstawiciel Unii Josep Borrell spotkali się z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim z okazji 22. szczytu UE-Ukraina. Ocenili rezultaty umowy stowarzyszeniowej obowiązującej od 2017 roku i uzgodnili kryteria pomocy gospodarczej takie jak reformy gospodarcze, walka z korupcją, a także sytuacja mediów i kwestia wiz. Ukraina ogłosiła, że chce się przyłączyć do europejskich programów Horizon Europe i EU4Health... Więcej
Francusko-niemiecki apel o nowe sankcje przeciwko Rosji
photo
7 października ministrowie spraw zagranicznych Francji i Niemiec Jean-Yves Le Drian i Heiko Maas wspólnie zaapelowali o europejskie sankcje przeciwko Rosji za otrucie rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego 20 sierpnia. Dwa kraje uważają, że "nie istnieje inne wiarygodne wyjaśnienie otrucia Nawalnego niż rosyjska odpowiedzialność i zaangażowanie". Dwóch ministrów zaproponuje dodatkowe europejskie sankcje wymierzone w osoby i w organizacje zaangażowane w to przestępstwo... Więcej
Deklaracja w sprawie sytuacji w Górskim Karabachu
photo
11 października Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell oświadczył, że Unia Europejska popiera porozumienie o zawieszeniu broni zawarte 10 października między Armenią i Azerbejdżanem, ale wyraził "skrajne zaniepokojenie" Unii w obliczu kontynuacji działań zbrojnych w Górskim Karabachu i wobec szkód, jakie niosą one cywilom. Zwrócił się do obu państw o jak najszybsze zastosowanie się do porozumienia i rozpoczęcie negocjacji po auspicjami Grupy Mińskiej... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
Obradujący 12 października w Luksemburgu ministrowie spraw zagranicznych zaaprobowali zasadę sankcji przeciwko osobom powiązanym z otruciem rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego i przeciwko większej grupie białoruskich przywódców, w tym Aleksandrowi Łukaszence. Ministrowie potępili otwarcie opuszczonej dzielnicy Warosia w strefie okupowanej na Cyprze i zaapelowali o zawieszenie broni w Górskim Karabachu. Poza tym, podsumowali operację wojskową Althea w Bośni i Hercegowinie rozpoczętą w 2004 roku oraz wezwali do wznowienia dialogu z regionem Ameryki Łacińskiej i Karaibów... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok ograniczający zgeneralizowane zbieranie danych
photo
Ustawa krajowa nie może narzucać dostawcom usług komunikacji elektronicznej zgeneralizowanego, masowego przekazywania lub zachowywania w celach prewencji danych osobowych związanych z ruchem lub lokalizacją, ocenił Trybunał Sprawiedliwości 6 października. Sędziowie uznali jednak "użyteczność obowiązku zachowywania danych celem zabezpieczenia bezpieczeństwa narodowego i zwalczania przestępczości", pod warunkiem że zachowywanie danych i dostęp do nich będą ograniczone i zróżnicowane. Do Trybunału w trzech różnych sprawach zwróciły się sądy Francji, Belgii i Wielkiej Brytanii. Temat ten był przedmiotem okrągłego stołu i publikacji Fundacji w kwietniu 2019 roku... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Sprzeciw wobec węgierskiego prawa w sprawie szkolnictwa wyższego
photo
6 października Trybunał Sprawiedliwości wyraził sprzeciw wobec węgierskiej ustawy w sprawie szkolnictwa wyższego prowadzonego na terytorium Węgier przez zagraniczne placówki. Ustawa z 2017 roku, wymierzona w Central European University, uzależnia możliwość prowadzenia szkoły wyższej na Węgrzech przez zagraniczne placówki od istnienia międzynarodowej umowy z krajem tej placówki i prowadzeniem przez nią takiej samej działalności w jej państwie. Trybunał uważa, że legislacja ta jest sprzeczna z zasadą niedyskryminacji i swobodnym przepływem usług - obie gwarantuje WTO, prawo Unii i Karta Praw Podstawowych... Więcej
Więcej
Dwoje nowych sędziów obejmuje stanowiska
photo
6 października Łotyszka Ineta Ziemele i Czech Jan Passer objęli stanowiska sędziów Trybunału na 4-letnią kadencję. Z tej okazji w Luksemburgu odbyło się uroczyste posiedzenie... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat plastikowych odpadów
photo
Według przeglądu opublikowanego 6 października przez Europejski Trybunał Obrachunkowy, jeśli Komisja chce do 2030 roku osiągnąć swój cel 55% recyklingowanych tworzyw sztucznych, to musi wzmocnić swoją politykę w zakresie recyklingu. Realizacji tego celu mogą zagrozić nowe ograniczenia w recyklingu odpadów, a zwłaszcza te dotyczące systemu rozszerzonej odpowiedzialności producentów mające sprzyjać zdolności do recyklingu czy zakaz przekazywania odpadów poza Unię. Żeby jej strategia okazała się sukcesem, Komisja powinna zaplanować wzrost zdolności do recyklingu w Unii i wprowadzenie skutecznych ram zapobiegających nielegalnym transferom odpadów... Więcej

Europejskie agencje : Wzrost cyberprzestępczości
photo
W raporcie na temat cyberprzestępczości w 2020 roku (opublikowanym 5 października) Europol stwierdza, że pandemia i lockdown spowodowały "poważne zmiany i innowacje przestępcze". Cyberprzestępcy umieli wykorzystać wydłużenie czasu spędzanego w internecie do kradzieży większej ilości danych i zwiększenia sprzedaży fałszywych leków na COVID-19. W raporcie podkreślono, że duża liczba komputerów nie ma adekwatnej ochrony... Więcej
Kobieta wybrana na szefa EBOiR
photo
8 października Odile Renaud-Basso, dyrektor generalna francuskiego Skarbu od 2016 roku, wybrana została na przewodniczącą Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) przez akcjonariuszy i Radę Gubernatorów Banku. To pierwsza kobieta, która pokieruje bankiem, który jest kontrolowany przez 69 państw, Unię Europejską i Europejski Bank Inwestycyjny. Do końca roku Renaud-Basso obejmie swoje stanowisko w siedzibie EBOiR w Londynie... Więcej
Więcej

Hiszpania : Prezentacja planu odbudowy
photo
7 października hiszpański premier Pedro Sanchez zaprezentował plan odbudowy. 72 mld euro pochodzić będą z europejskiego planu odbudowy, do czego w 2021 roku dołożyć jeszcze należy 27 mld euro z budżetu krajowego. Premier wymienił 10 priorytetów, a zwłaszcza infrastrukturę (12% środków), edukację i kształcenie (18%), modernizację przemysłu (17%) oraz naukę i innowacje (17%). Zgodnie z celami ustalonymi przez Komisję Europejską inwestycje publiczne związane z transformacją ekologiczną stanowić będą ponad 37% całego planu... Więcej

Grecja : Wymiar sprawiedliwości nazywa neonazistowską partię Złoty Świt "organizacją przestępczą"
photo
7 października sąd karny w Atenach orzekł, że partia neonazistowska Złoty Świt jest "organizacją przestępczą". Założyciel partii Nikos Michaloliakos, a także 6 byłych deputowanych i eurodeputowany Ioannis Lagos uznani zostali za winnych "kierowania organizacją przestępczą". Czterdzieści innych osób, w tym byli deputowani, zostali uznani za winnych "przynależności" do takiej organizacji. Poznają swoją karę podczas późniejszego posiedzenia, ale grozi im od 5 do 15 lat więzienia. Sąd uznał członka partii Georgiosa Roupakiasa za winnego zabójstwa rapera Pawlosa Fyssasa w 2013 roku. Grozi mu dożywocie... Więcej
Więcej

Włochy : Uelastycznienie ustaw dotyczących migrantów
photo
6 października włoski rząd przyjął dekret z mocą ustawy modyfikujący antyimigranckie ustawy wprowadzone 16 miesięcy temu poprzez poprzednią egzekutywę. Odtąd organizacje pozarządowe, które prowadzą akcje ratunkowe z poszanowaniem prawa morzą i w koordynacji z władzami krajowymi, nie będą już skazywane na grzywny... Więcej
Więcej

Polska : Rekonstrukcja rządu
photo
6 października zaprzysiężono nowych ministrów. Do rekonstrukcji rządu doszło, aby uregulować napięcia między partią Prawo i Sprawiedliwość premiera Mateusza Morawieckiego i dwoma mniejszymi ugrupowaniami koalicji rządowej. Prezes PiS Jarosław Kaczyński, prawdziwy inspirator polityki rządu, został wicepremierem, któremu podlegają ministrowie sprawiedliwości, obrony i spraw wewnętrznych. Rząd skurczy się z 20 do 14 osób i będzie w nim tylko jedna kobieta... Więcej
Grzywna dla Gazpromu
photo
7 października Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wymierzył rosyjskiemu przedsiębiorstwu Gazprom grzywnę w wysokości 29 mld złotych (6,45 mld euro) za budowę gazociągu Nord Stream 2 między Rosją i Niemcami. 5 spółkom będącym partnerami Gazpromu w tym projekcie - Engie Energy, Uniper, OMV, Shell i Wintershall - wymierzono zbiorową grzywnę na kwotę 34 mln złotych (52 mln euro). UOKiK ocenił, że Nord Stream 2 i partnerstwo 6 firm narusza przepisy w zakresie konkurencji i pociąga za sobą zwiększenie zależności konsumentów gazu od jednego dostawcy, czyli Gazpromu... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Twardy brexit zwiększyłby zagrożenie terroryzmem w Irlandii Północnej
photo
5 października parlamentarny Komitet ds. Wywiadu i Bezpieczeństwa Zjednoczonego Królestwa wydał raport na temat terroryzmu w Irlandii Północnej. Deputowani i lordowie alarmują, że twardy brexit i powrót fizycznej granicy na irlandzkiej wyspie zwiększyłby ryzyko powrotu przemocy, ponieważ nowa infrastruktura "będzie jednocześnie celem i znakiem rekrutacji dla dysydenckich grup republikańskich". Kwestia Irlandii Północnej i zachowanie porozumienia wielkopiątkowego z 1998 roku, które położyło kres przemocy, były priorytetami Unii od początku negocjacji w sprawie brexitu... Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Groźba sankcji przeciwko Turcji
photo
6 października Europejski Trybunał Praw Człowieka ogłosił, że w konsekwencji eskalacji napięcia w Górskim Karabachu zastosuje art. 39 przeciwko "wszystkim państwom bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanym w konflikt, w tym przeciwko Turcji", jeśli naruszyłyby prawa wynikające z Konwencji. Art. 39 to nadzwyczajna procedura, która umożliwia zastosowanie środków tymczasowych przeciwko każdemu państwu będącemu stroną Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, które popełniłoby naruszenie... Więcej
Więcej

WTO : Handel międzynarodowy daje sygnały ożywienia
photo
6 października Światowa Organizacja Handlu (WTO) podała swoje prognozy dla międzynarodowego handlu, który w 2020 roku w efekcie pandemii powinien się skurczyć o 9,2%, po czym w 2021 odbije się o 7,2%. Spadek przepływów handlowych będzie ostatecznie mniej znaczący niż przewidywano (w kwietniu 2020 WTO prognozowało -12,9%), ale dane dotyczące ożywienia również mogą zostać skorygowane w dół, do tego stopnia pandemia wytworzyła "wyjątkowo wysoki stopień niepewności"... Więcej

MFW : Ocena skutków lockdownu dla gospodarki i pandemii
photo
6 października dyrektor generalna FMI Kristalina Georgiewa oceniła, że światowa gospodarka odbija się od kryzysowego dna. Ale do przezwyciężenia kryzysu jeszcze daleko. Wszystkie kraje mierzą się z procesem "długiego podnoszenia się". Stawanie na nogi będzie długie, nierówne i niepewne. I podatne na regres. W opublikowanym 8 października opracowaniu na temat skutków środków izolacji Francesco Grigoli i Damiano Sandri wskazują, że jedna z trwałych lekcji pandemii COVID-19 jest taka, że długofalowe ożywienie gospodarcze musi poprzedzić rozwiązanie kryzysu sanitarnego... Więcej
Więcej

Kultura : Lille, światowa stolica designu
photo
Do 18 października w Lille, światowej stolicy designu 2020, odbywa się Design Week. W galerii TriPostal, na Dworcu Saint-Sauveur, w Maisons POC i w innych lokalizacjach odbędą się warsztaty, debaty i spotkania z wieloma projektantami. W ramach wystawy "Émergences" studenci i młodzi absolwenci pokażą swoje pomysły dla transformującego się świata dotyczące takich współczesnych tematów jak sztuczna inteligencja, międzykulturowość, opieka czy bezpieczeństwo w przestrzeni publicznej... Więcej
Więcej
Jean Dubuffet, barbarzyńca w Europie
photo
Do 28 lutego Muzeum Etnografii w Genewie (MEG) prezentuje wystawę "Jean Dubuffet, barbarzyńca w Europie" - w hołdzie dla wizyty tego artysty w powojennej Szwajcarii, która była determinująca dla jego definicji Art Brut... Więcej
Kolekcja Jabłonki w Albertinie
photo
Do 21 stycznia 2021 roku Muzeum Albertina w Wiedniu gości wystawę "My generation", na której zaprezentowano 110 dzieł amerykańskiej i niemieckiej sztuki lat 80. pochodzących z kolekcji marszanda Rafała Jabłonki... Więcej
Więcej
Eksperyment, sztuka i nauka w Galerii Uffizi
photo
Do 24 stycznia 2021 roku Galeria Uffizi we Florencji prezentuje wystawę na temat relacji między sztuką i nauką skupioną na obrazie "An Experiment on a Bird in the Air Pump" Josepha Wrighta, pożyczonym z londyńskiej National Gallery i pokazywanym we Włoszech po raz pierwszy... Więcej
Manifesta, europejskie biennale współczesnej twórczości
photo
W ramach 13. europejskiego biennale współczesnej twórczości Manifesta, które rozpoczęło się w Marsylii, do 29 listopada w wielu muzeach Marsylii i w bardziej nieoczekiwanych lokalizacjach zobaczyć można wystawę "Traits d'union.s" w 6 rozdziałach (Dom, Schronienie, Przytułek, Port, Park i Szkoła)... Więcej
"Warszawa w budowie" w Muzeum Sztuki Nowoczesnej
photo
Do 17 stycznia 2021 roku Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie gości wystawę "Warszawa w budowie". Wydarzenie to proponuje refleksję na temat budowania życia we wspólnocie za pośrednictwem architektury i urbanizmu. Ekspozycji towarzyszą konferencje i debaty nawiązujące do architektury oraz wspólnego życia... Więcej
Amerykański sen w Madrycie
photo
Do 31 stycznia 2021 roku przestrzeń kulturalna CaixaForum w Madrycie prezentuje ewolucję sztuki graficznej w Stanach Zjednoczonych od 1960 roku przy pomocy dzieł wielkich artystów, takich jak Lichtenstein, Judd, Warhol i Kooning, pochodzących głównie z British Museum... Więcej
Śmiech Cabu w Paryżu
photo
Do 19 grudnia w ratuszu Paryża czynna jest wystawa poświęcona rysownikowi prasowemu Cabu, zamordowanemu w redakcji "Charlie Hebdo" 7 stycznia 2015 roku. Zaprezentowano ponad 350 oryginalnych rysunków. Zwiedzając ekspozycję, zobaczyć można postacie rysownika, jego karykatury i jego preferowane tematy, takie jak społeczeństwo francuskie, ekologia, pacyfizm czy wolność wypowiedzi... Więcej
Więcej
Targi Książki we Frankfurcie
photo
Od 14 do 18 października trwają Targi Książki we Frankfurcie w wersji cyfrowej. Nie będzie stoisk w tradycyjnych lokalizacjach, ale w księgarniach tego miasta odbędzie się 80 wydarzeń, a konferencje, okrągłe stoły i czytanie zostaną wyemitowane online... Więcej
Więcej

13paź.
13 października

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów pracy, spraw społecznych i równości

Luksemburg

Rada do Spraw Ogólnych

14paź.
14 października

Wideokonferencja

Trójstronny szczyt społeczny

15paź.
15 października

Wideokonferencja

Nieformalne posiedzenie ministrów telekomunikacji

15paź.
15-16 października

Bruksela

Rada Europejska

19paź.
19-20 października

Luksemburg

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2021
Biuletyn n°934
Jak nie zrobić powtórki z historii: przypadek Korei Północnej
Opublikowany 03/05/2021
Biuletyn n°933
Niemcy zamykają rozdział Merkel
Opublikowany 26/04/2021
Biuletyn n°932
Zarządzanie Europejskim Funduszem Obronnym
Opublikowany 19/04/2021
Biuletyn n°931
Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników delegowanych: nowe ramy delegowania
Opublikowany 12/04/2021
Biuletyn n°930
Ochrona mechanizmów kontroli i równowagi w celu zachowania praworządności
Opublikowany 06/04/2021
Biuletyn n°929
Partnerstwo Wschodnie między odpornością i ingerencją
Opublikowany 29/03/2021
Biuletyn n°928
Zreformowanie europejskich polityk gospodarczych
Opublikowany 22/03/2021
Biuletyn n°927
"Zieloni zrobią wszystko, aby Konferencja w sprawie przyszłości była sukcesem!"
Opublikowany 15/03/2021
Biuletyn n°926
Europa kobiet
Opublikowany 08/03/2021
Biuletyn n°925
Oficjalna pomoc rozwojowa musi się skoncentrować na rolnictwie i edukacji w Afryce
Opublikowany 01/03/2021
Biuletyn n°924
Zewnętrzne granice Unii: nowa odsłona europejskiej debaty
Opublikowany 22/02/2021
Biuletyn n°923
Stosunki Europa-Afryka w świetle pandemii COVID-19
Opublikowany 15/02/2021
Biuletyn n°922
Brexit i kwestia irlandzka
Opublikowany 08/02/2021
Biuletyn n°921
Europejskie mocarstwo, europejska suwerenność, strategiczna autonomia: postępująca debata na rzecz utwierdzającej się Europy
Opublikowany 01/02/2021
Biuletyn n°920
"Europa jest coraz bardziej innowacyjna"
Opublikowany 25/01/2021
Biuletyn n°919
Europejska polityka handlowa w dobie COVID-19: adaptacja czy zmiana paradygmatu?
Opublikowany 18/01/2021
Biuletyn n°918
Przekazanie władzy Bidenowi
Opublikowany 11/01/2021