Biuletyn n°925

Open panel Open panel
Biuletyn n°925
Biuletyn
wtorek, 2 marca 2021
numer 925
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Oficjalna pomoc rozwojowa musi się skoncentrować na rolnictwie i edukacji w Afryce
Unia Europejska, główna dostarczycielka oficjalnej pomocy rozwojowej wraz ze swoimi państwami członkowskimi, stworzyła nowy Instrument Sąsiedztwa oraz Współpracy Międzynarodowej i Rozwojowej z budżetem na kwotę 79,5 mld euro w latach 2021-2027. W Afryce pomoc powinna być w większym stopniu nakierowana na rolnictwo i kształcenie, zwłaszcza młodzieży, które warunkuje przyszły rozwój. Może również wspierać uprzemysłowienie, wzmacniać badania, wspomagać społeczności lokalne zaangażowane w międzynarodowe działania w zakresie współpracy i w końcu obejmować wydatki wojskowe.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Europa: 2021, niemiecki rok
photo
Tegoroczne wybory regionalne i federalne w Niemczech będą miały wpływ na rozwój wspólnych unijnych polityk. Jednak Niemcy są często bardziej "narodowe" niż niektórzy z ich partnerów i mniej europejskie niż w przeszłości, zauważa Jean-Dominique Giuliani. Pojawia się wiele pytań, w szczególności o związki, jakie następca Angeli Merkel będzie chciał utrzymać z Francją... Więcej

Fundacja : Migracja i azyl: co może zrobić Europa?
photo
25 lutego Fundacja zorganizowała we współpracy z Instytutem Katolickim w Paryżu wideokonferencję na temat migracji i azylu w Europie z udziałem Margaritisa Schinasa, wiceprzewodniczącego Komisji, Fabienne Keller, europosłanki, oraz Fabrice'a Leggeriego, dyrektora wykonawczego Frontexu. Można obejrzeć całość tej debaty... Więcej
Europa i kobiety: postępy i kolejne etapy
photo
Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet 8 marca Fundacja zaprasza na wideokonferencję poświęconą sytuacji kobiet w Europie, najnowszym osiągnięciom i kolejny krokom. Prelegentami będą Elisabeth Morin-Chartier (członkini Wysokiej Rady ds. Równości Kobiet i Mężczyzn, specjalna doradczyni Fundacji, europosłanka w latach 2007-2019) oraz Karen Vandekerckhove, szefowa jednostki ds. równości płci w Komisji Europejskiej... Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Podczas gdy Francja zamyka Niceę i Dunkierkę na weekendy, Włochy ogłosiły nowe ograniczenia w Lombardii, w Piemoncie i Marche obowiązujące aż do Wielkanocy. Niemcy wprowadzają obowiązkowy negatywny test dla chcących dostać się na ich terytorium od strony Mozeli. Fundacja oferuje syntezę obowiązujących środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło pozwalające zrozumieć bieżącą sytuację... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
25 lutego Unia przedłużyła o rok swoje sankcje przeciwko osobom odpowiadającym za oszustwa na Białorusi podczas wyborów prezydenckich 9 sierpnia 2020 roku i za represje wobec manifestantów, opozycjonistów i dziennikarzy. Fundacja proponuje chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, pomagające śledzić ten kryzys... Więcej

Rada Europejska : Posiedzenie szefów państw i rządów
photo
27 szefów państw i rządów (obradujących 25 i 26 lutego) utrzymało ograniczenia dotyczące podróży, które nie są niezbędne, i zwróciło się o przyspieszenie procesu dopuszczania, produkowania i dystrybucji szczepionek. Przywódcy zaapelowali o wielostronną, światową współpracę, aby zwiększyć gotowość na przyszłe zagrożenia sanitarne. Omówili również kwestie bezpieczeństwa i obrony, przypominając, iż chcą zwiększyć zdolność Unii do autonomicznego reagowania w obszarze cyberbezpieczeństwa. Przedyskutowali polityczny i strategiczny charakter partnerstwa Unii z jej południowym sąsiedztwem... Więcej

Komisja : Przedłużenie obowiązywania przepisów w sprawie roamingu
photo
24 lutego Komisja zaproponowała, żeby przedłużyć o 10 lat okres obowiązywania obecnych unijnych przepisów dotyczących roamingu w telefonii komórkowej, które mają wygasnąć w 2022 roku. Dzięki temu obywatele będą mogli korzystać w trakcie swoich podróży z roamingu bez dodatkowych opłat i będą mieć tak samo szybki internet poza państwem, w którym posiadają abonament. Komisja proponuje nawet kolejną stopniową obniżkę taryf... Więcej
Nowa strategia przystosowania się do zmiany klimatu
photo
24 lutego Komisja zaprezentowała strategię, w której nakreślono, jak przygotować się na nieuniknione skutki zmian klimatu. Jej celem jest skoncentrowanie się w większym stopniu na wypracowaniu instrumentów adaptacyjnych, żeby załagodzić negatywne konsekwencje dla gospodarki, zdrowia i dobrostanu... Więcej
Uruchomienie wspólnego funduszu rezerw
photo
W komunikacie opublikowanym 26 lutego Komisja podsumowuje uruchomienie wspólnego funduszu rezerw. Fundusz połączy w jednym portfelu rezerwy zapewniające funkcjonowanie pakietu unijnych gwarancji budżetowych... Więcej
Posiedzenie Wspólnego Komitetu UE-Zjednoczone Królestwo
photo
24 lutego Unia Europejska i Zjednoczone Królestwo wzięły udział w pierwszym po zakończeniu okresu przejściowego posiedzeniu Wspólnego Komitetu ustanowionego umową o wystąpieniu. Maros Sefcović i Michael Gove z zadowoleniem przyjęli postępy w zakresie praw brytyjskich i europejskich obywateli. Przeanalizowali wdrażanie Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej oraz podkreślili potrzebę wzmocnienia dialogu z przedsiębiorstwami i zainteresowanymi stronami. Wspólny Komitet zatwierdził przedłużenie do 30 kwietnia okresu tymczasowego stosowania podpisanej w grudniu umowy o handlu i współpracy... Więcej
Więcej |

Parlament : Debata z prezesami laboratoriów
photo
25 lutego europosłowie z Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia (ENVI) oraz Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (ITRE) zorganizowali przesłuchanie prezesów i przedstawicieli laboratoriów (AstryZeneci, Moderny, CureVacu, Novavaxu, Pfizera i Sanofi), z którymi Unia zawarła umowy na dostawy szczepionek na COVID-19. Zwrócili się o wyjaśnienia w kwestii dostaw szczepionek i nalegali, żeby firmy farmaceutyczne wywiązały się ze swoich zobowiązań... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów ds. badań
photo
25 lutego ministrowie ds. badań przedyskutowali sposób, w jaki Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności może zostać wykorzystany w celu rozwijania Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Podkreślili, że plany narodowe powinny akcentować badania i innowacje w najbardziej obiecujących dziedzinach, takich jak zielony wodór, informatyka kwantowa i systemy kosmiczne. Przypomnieli o znaczeniu wspierania innowacyjnych MŚP... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów przemysłu
photo
25 lutego ministrowie ds. przemysłu osiągnęli porozumienie w kwestii projektu dyrektywy w sprawie sprawozdawczości korporacji międzynarodowych w podziale na kraje. Przedyskutowali narodowe plany odbudowy i omówili wraz z komisarzem Thierry'm Bretonem działania grupy roboczej na rzecz zwiększenia produkcji przemysłowej szczepionek na COVID-19... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów zdrowia
photo
1 marca ministrowie zdrowia przedyskutowali kampanie szczepień oraz nowe metody niezbędne do wykrywania wariantów wirusa COVID-19. Podkreślili znaczenie skoordynowanego podejścia państw członkowskich do pandemii oraz potrzebę osiągnięcia poziomu 70% zaszczepionej populacji do końca lata. Omówili ewentualność ustanowienia certyfikatu zaszczepienia, aby umożliwić Europejczykom powrót do ich aktywności w możliwie najlepszych warunkach... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów ds. turystyki
photo
1 marca ministrowie turystyki omówili sytuację sektora turystycznego w obliczu pandemii. Ocenili, że kluczowe znaczenie ma wsparcie finansowe ze strony władz publicznych oraz że konieczne jest wzmocnienie koordynacji i współpracy transgranicznej. Doszli do wniosku, że turystyka odgrywa zasadniczą rolę w ożywianiu europejskiej gospodarki oraz że należy podążać drogą cyfryzacji, mobilności i zrównoważonego rozwoju... Więcej

Dyplomacja : Kompleksowa i wzmocniona umowa UE-Armenia
photo
1 marca weszła w życie Kompleksowa i wzmocniona umowa o partnerstwie między Unią Europejską i Armenią (CEPA), podpisana w 2017 roku. Przyczynia się ona do realizacji ogólnego celu Unii, jakim jest pogłębianie i wzmacnianie jej relacji z krajami wschodniego sąsiedztwa... Więcej
Więcej
Rada uznaje ambasadora Wenezueli za persona non grata
photo
W odpowiedzi na decyzję wenezuelskiego rządu o uznaniu szefowej unijnej delegacji w Wenezueli za persona non grata (miało to miejsce 2 dni po tym, jak ministrowie spraw zagranicznych zdecydowali o ukaraniu 19 wenezuelskich urzędników za "naruszenie demokracji"), 25 lutego Rada zdecydowała o uznaniu za persona non grata przedstawiciela Wenezueli przy Unii... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Hiszpania ma zapłacić Komisji 15 mln euro
photo
25 lutego Trybunał Sprawiedliwości Unii nakazał Hiszpanii zapłacenie grzywny w wysokości 15 mln euro i okresowej kary pieniężnej w kwocie 89 000 euro dziennie. Hiszpania w dalszym ciągu nie przeniosła do swojego prawodawstwa dyrektywy w sprawie ochrony danych osobowych, co powinna była uczynić przed majem 2018 roku, i nie poinformowała o żadnym środku wykonawczym... Więcej
Rzecznik generalny ocenia węgierską ustawę w sprawie organizacji pozarządowych i migrantów jako nielegalną
photo
W opinii wydanej 25 lutego rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznał, że Węgry naruszyły prawo europejskie, gdy w 2018 roku przyjęły tzw. ustawę "stop Soros", która wprowadziła sankcje karne przeciwko organizacjom pozarządowych za pomoc dla osób ubiegających się o ochronę międzynarodową i wprowadziła także nową podstawę niedopuszczalności wniosków o azyl. Opinia rzecznika generalnego nie jest wiążąca dla Trybunału przy wydawaniu wyroku... Więcej
Nowe orzeczenie w sprawie reform wymiaru sprawiedliwości w Polsce
photo
2 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii orzekł, że kolejne nowelizacje przepisów w sprawie powoływania sędziów Sądu Najwyższego mogą naruszać prawo Unii, ponieważ ich skutkiem jest zniesienie skutecznej kontroli sądowej nad decyzjami Krajowej Rady Sądownictwa. Trybunał precyzuje, że jeżeli sąd krajowy dojdzie do wniosku, że zmiany ustawodawcze z 2018 roku naruszają unijne prawo, to na mocy zasady pierwszeństwa tego prawa będzie miał on obowiązek odstąpić od stosowania tych zmian na rzecz zastosowania wcześniej obowiązujących przepisów krajowych i przeprowadzić kontrolę przewidzianą w tych ostatnich przepisach... Więcej

EBC : Priorytety odbudowy w obliczu pandemii
photo
22 lutego, w przemówieniu wygłoszonym podczas Europejskiego Tygodnia Parlamentarnego, prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde przedstawiła priorytety swojej instytucji na rzecz klimatu, w kwestiach społecznych i w zakresie odporności gospodarczej. Podkreśliła, że pandemia jeszcze się nie skończyła i że sytuacja wymaga prowadzenia odpowiedniej polityki. Podkreśliła również znaczenie dobrego wykorzystania planu odbudowy Next Generation EU... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Sprawozdanie na temat działania UE na rzecz poprawienia kompetencji cyfrowych
photo
W sprawozdaniu dotyczącym działań Unii na rzecz poprawy podstawowych umiejętności cyfrowych Europejczyków Europejski Trybunał Obrachunkowy wskazał szereg wyzwań związanych z realizacją wyznaczonych celów, zwłaszcza przyznanie odpowiednich środków finansowych na poprawianie kompetencji cyfrowych oraz zapewnienie skutecznego monitorowania projektów w latach 2021-2027 w celu ocenienia rezultatów podjętych działań... Więcej

Niemcy : Roczny raport na temat badań i innowacji
photo
24 lutego niemiecka Komisja Ekspertów ds. Badań i Innowacji przedstawiła swój roczny raport, w którym zaleca rządowi dostosowanie przyszłej polityki w zakresie badań i innowacji do priorytetów takich jak cele zrównoważonego rozwoju, rozwój technologiczny, sztuczna inteligencja, wodór i technologia kwantowa. Kanclerz Angela Merkel oświadczyła, że cyfryzacja i działania na rzecz klimatu to dwa główne wyzwania na przyszłość... Więcej

Francja : Rozpoczęcie programu budowy okrętów podwodnych SNLE 3. generacji
photo
19 lutego francuska minister armii Florence Parly ogłosiła rozpoczęcie programu budowy 4 okrętów podwodnych z napędem atomowym wyposażonych w wyrzutnie 3. generacji (SNLE 3G)... Więcej
Więcej

Włochy : Posiedzenie ministrów finansów G20
photo
26 lutego, na posiedzeniu ministrów finansów G20, zdecydowano, że plany wspierania działalności gospodarczej opracowane przez państwa zostaną utrzymane tak długo, jak będzie tego wymagała pandemia. Stany Zjednoczone usunęły również największą przeszkodę na drodze do międzynarodowego porozumienia w sprawie opodatkowania cyfrowych gigantów... Więcej

Armenia : Kryzys między premierem i wojskiem
photo
25 lutego armeński sztab wydał komunikat, w którym zażądał dymisji premiera Nikoli Pasziniana, krytykując jego sposób prowadzenia polityki zagranicznej w kontekście konfliktu pomiędzy Armenią i Azerbejdżanem w Górnym Karabachu. Paszinian określił tę deklarację jako "zamach stanu" i polecił zwolnić szefa sztabu. Następnie stanął na czele demonstracji twierdzącej, że "armia nie może brać udziału w procesach politycznych". Opozycja zorganizowała kontrmanifestację, wzywając do dymisji Pasziniana. 27 lutego armeński prezydent Armen Sarkisjan orzekł, że zdymisjonowanie szefa sztabu jest niekonstytucyjne... Więcej
Więcej

Gruzja : Nowy premier i manifestacje
photo
22 lutego parlament zatwierdził kandydaturę Irakliego Garibaszwiliego z partii Gruzińskie Marzenie na premiera. Zastąpił on Giorgiego Gacharię, który podał się do dymisji 18 lutego, aby zaprotestować przeciwko tymczasowemu aresztowaniu opozycjonisty Niki Melii. 23 lutego zapowiedział wezwanie Melii na przesłuchanie. Zwolennicy tego ostatniego manifestowali w Tbilisi, protestując przeciwko jego aresztowaniu i domagając się przeprowadzenia przedterminowych wyborów. Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, przebywający 1 marca z wizytą w tym kraju, wziął udział w spotkaniu premiera z opozycją i dał stronom czas do 16 marca na wypracowanie postępów wiodących do politycznego rozwiązania tego kryzysu (do dnia posiedzenia Rady Stowarzyszenia UE-Gruzja)... Więcej
Więcej

ONZ : Debata na temat zmian klimatu
photo
23 lutego Rada Bezpieczeństwa ONZ zorganizowała debatę o powiązaniach pomiędzy zmianami klimatu oraz zagrożeniami dla pokoju i międzynarodowego bezpieczeństwa. 26 lutego ONZ Zmiany Klimatu opublikowało swój pierwszy syntetyczny raport z narodowych planów działania. Aby ograniczyć wzrost światowej temperatury do 1,5°C, trzeba zredukować światowe emisje (ich poziom z 2010) o 45% do roku 2030. Raport zachęca państwa do wzmożenia wysiłków i solidnej transformacji, szczególnie poprzez postcovidowy plan odbudowy, tak aby móc osiągnąć cele porozumienia paryskiego... Więcej
Więcej

Eurostat : Rosnąca inflacja
photo
Jak podał Eurostat 23 lutego, roczna inflacja w strefie euro wyniosła 0,9% (wobec -0,3% w grudniu), a w przypadku Unii 1,2% (wobec 0,3% w grudniu). Kraje o najniższych stopach to Grecja (-2,4%), Słowenia (-0,9%) i Cypr (-0,8%), a kraje o najwyższych to Polska (3,6%), Węgry (2,9%) i Czechy (2,2%)... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Równowaga militarna w 2021 roku
photo
25 lutego Międzynarodowy Instytut Studiów Strategicznych (IISS) opublikował raport na temat równowagi militarnej w 2021 roku poświęcony wydatkom w zakresie obronności i napięciom pomiędzy krajami. Podkreślono w nim, że w 2020 napięcia międzynarodowe były w dalszym ciągu silne (zwłaszcza w Libii, w Jemenie i w Górnym Karabachu) oraz że napięcia te przełożyły się na wzrost wydatków na obronność w ubiegłym roku o 3,9%... Więcej
Raport na temat nieuczciwych konstrukcji finansowych
photo
W raporcie opublikowanym 25 lutego OECD zaprezentowało instrumenty, które mają zająć się kwestią wyspecjalizowanych pośredników, którzy praktykują oszustwa podatkowe. W raporcie doprecyzowano, że takie operacje finansowe mają znaczący wpływ na wzrost gospodarczy i zaufanie obywateli. Podkreślono konieczność prowadzenia uzgodnionych działań na szczeblu krajowym i międzynarodowym w celu ich zwalczania oraz opisano zalecane kontrstrategie, aby zniechęcać takich profesjonalistów do wspierania wykroczeń podatkowych i przestępstw białych kołnierzyków... Więcej

Kultura : Damy sztuki w Mediolanie
photo
Od 3 marca do 27 lipca Palazzo Reale w Mediolanie prezentuje "Damy sztuki. Historie kobiet w XVI i XVII wieku". Dzięki ponad 130 wystawionym pracom zwiedzającym mogą odkrywać historie i sztukę 34 kobiet-artystek... Więcej
Pejzaże w Madrycie
photo
Do 9 maja Muzeum Thyssen-Bornemisza w Madrycie gości wystawę artysty Alberto Reguery, będącą hołdem dla XVII-wiecznego holenderskiego malarza pejzażysty Aerta van der Neera. Ekspozycja zgłębia temat efektów świetlnych o zmierzchu i bawi się wymiarami obrazów, które zwiedzający mogą obserwować z różnych punktów widzenia... Więcej
Ingeborg Strobl w Wiedniu
photo
6 marca w wiedeńskim Mumok otwarta zostanie wystawa "Lived" - retrospektywa poświęcona współczesnej artystce Ingeborg Strobl. Dzięki wystawie można odkryć jej pierwsze rysunki i prace na ceramice, które zapoczątkowały karierę artystki... Więcej
Wystawa w 3D o niebieskim kolorze
photo
Do 31 marca w Victoria Miro Gallery w Londynie można oglądać wystawę online "The Sky was Blue the Sea was Blue and the Boy was Blue", pokazywaną w ramach London Collective, inicjatywy ponad 20 galerii polegającej na prezentowaniu publiczności wirtualnych wystaw 3D w czasie lockdownu. Wystawa pochyla się nad twórczością 19 artystów posługujących się błękitem nie tylko jako kolorem, ale także jako istotnym elementem znaczenia i interpretacji danego dzieła, czy też sugerującym określony nastrój lub atmosferę... Więcej
Zimowe podróże w Hawrze
photo
Do 18 kwietnia Muzeum Sztuki Współczesnej André Malraux (MuMa) w Hawrze oferuje "Zimowe podróże" - spacer w 360 stopniach po muzealnych zbiorach dotyczących zimowych pejzaży, z uwzględnieniem dzieł Marqueta, Dufy'ego, Moneta czy Pissarra... Więcej
Więcej
Sztuka i życie Edvarda Muncha
photo
Muzeum Muncha w Oslo prezentuje cyfrową wystawę poświęconą norweskiemu artyście ekspresjonistycznemu Edvardowi Munchowi. Poprzez wirtualne zwiedzanie i zabawowe zajęcia dla dzieci muzeum oferuje podróż przez historię jego życia i jego sztukę. Muzeum proponuje również wystawę "Ja eksperymentalne", na której można odkrywać tego artystę poprzez inną formę sztuki - fotografię... Więcej
World Press Photo w Polsce
photo
Do 21 marca Galeria Sztuki Współczesnej w Opolu zaprasza, by odkryć wystawę World Press Photo 2020 w trakcie jej podróży po Polsce. Na ekspozycji zaprezentowano zdjęcia prasowe wybrane w trakcie 63. edycji dorocznego konkursu World Press Photo, a także zwycięskie prace 10. dorocznego konkursu narracji cyfrowej... Więcej

2marz.
2 marca

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów handlu

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2021
Biuletyn n°958
Państwo prawa w Polsce albo fałszywa kłótnia o pierwszeństwo prawa europejskiego
Opublikowany 29/11/2021
Biuletyn n°957
Unia Europejska wyznacza nowy kurs w sprawie Arktyki
Opublikowany 22/11/2021
Biuletyn n°956
Europa i wyzwania związane z nauczaniem historii
Opublikowany 15/11/2021
Biuletyn n°955
"Ogólnie Unia Europejska jest postrzegana jako ważny aktor"
Opublikowany 08/11/2021
Biuletyn n°954
"Europejska przestrzeń polityczna i publiczna tworzyła się poprzez kryzysy"
Opublikowany 02/11/2021
Biuletyn n°953
Wzrost cen energii: jakie są europejskie rozwiązania?
Opublikowany 25/10/2021
Biuletyn n°952
Polityka kosmiczna Unii: niedoceniany sukces
Opublikowany 18/10/2021
Biuletyn n°951
Szczyt UE-Ukraina w dobie zmian
Opublikowany 11/10/2021
Biuletyn n°950
Czy nowy "europejski pakt imigracji i azylu" może odpowiedzieć na kolejne wyzwania migracyjne?
Opublikowany 04/10/2021
Biuletyn n°949
Porozumienie AUKUS - jakie będą jego reperkusje dla Unii Europejskiej?
Opublikowany 27/09/2021
Biuletyn n°948
Wspólna polityka rolna 2023-2027: zmiana w ciągłości
Opublikowany 20/09/2021
Biuletyn n°947
Mowa na rzecz Europy praktykantów
Opublikowany 13/09/2021
Biuletyn n°946
Kto zastąpi Angelę Merkel? I z jaką koalicją?
Opublikowany 06/09/2021
Biuletyn n°945
Kryzys COVID-19 i mobilność europejska: jakie wnioski? jaka przyszłość?
Opublikowany 19/07/2021
Biuletyn n°944
"Robienie polityki jest dla Komisji źródłem ryzyka. Ale stało się nieuniknione"
Opublikowany 12/07/2021
Biuletyn n°943
Dostosowanie do celu 55: w kierunku realizacji ambitnego europejskiego kompromisu politycznego na rzecz klimatu
Opublikowany 05/07/2021
Biuletyn n°942
Udział w europejskiej suwerenności poprzez prawo
Opublikowany 28/06/2021
Biuletyn n°941
Od Procesu Barcelońskiego po Program dla Regionu Morza Śródziemnego, kruche partnerstwo z Unią Europejską
Opublikowany 21/06/2021
Biuletyn n°940
600. opracowanie - Zarządzanie Unią Europejską: zmiana praktyk bez zmiany traktatu
Opublikowany 14/06/2021
Biuletyn n°939
Stosunki francusko-włoskie w przeddzień traktatu kwirynalskiego: między asymetrią i bliskością
Opublikowany 07/06/2021
Biuletyn n°938
Sankcje, uprzywilejowany instrument europejskiej polityki zagranicznej
Opublikowany 31/05/2021
Biuletyn n°937
Strategiczny przegląd polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego: klucz do powrotu do trwałego wzrostu w Europie
Opublikowany 25/05/2021
Biuletyn n°936
Europa: dobre reguły, by odnaleźć wzrost
Opublikowany 17/05/2021
Biuletyn n°935
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Opublikowany 10/05/2021
Biuletyn n°934
Jak nie zrobić powtórki z historii: przypadek Korei Północnej
Opublikowany 03/05/2021
Biuletyn n°933
Niemcy zamykają rozdział Merkel
Opublikowany 26/04/2021
Biuletyn n°932
Zarządzanie Europejskim Funduszem Obronnym
Opublikowany 19/04/2021
Biuletyn n°931
Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników delegowanych: nowe ramy delegowania
Opublikowany 12/04/2021
Biuletyn n°930
Ochrona mechanizmów kontroli i równowagi w celu zachowania praworządności
Opublikowany 06/04/2021
Biuletyn n°929
Partnerstwo Wschodnie między odpornością i ingerencją
Opublikowany 29/03/2021
Biuletyn n°928
Zreformowanie europejskich polityk gospodarczych
Opublikowany 22/03/2021
Biuletyn n°927
"Zieloni zrobią wszystko, aby Konferencja w sprawie przyszłości była sukcesem!"
Opublikowany 15/03/2021
Biuletyn n°926
Europa kobiet
Opublikowany 08/03/2021
Biuletyn n°925
Oficjalna pomoc rozwojowa musi się skoncentrować na rolnictwie i edukacji w Afryce
Opublikowany 01/03/2021
Biuletyn n°924
Zewnętrzne granice Unii: nowa odsłona europejskiej debaty
Opublikowany 22/02/2021
Biuletyn n°923
Stosunki Europa-Afryka w świetle pandemii COVID-19
Opublikowany 15/02/2021
Biuletyn n°922
Brexit i kwestia irlandzka
Opublikowany 08/02/2021
Biuletyn n°921
Europejskie mocarstwo, europejska suwerenność, strategiczna autonomia: postępująca debata na rzecz utwierdzającej się Europy
Opublikowany 01/02/2021
Biuletyn n°920
"Europa jest coraz bardziej innowacyjna"
Opublikowany 25/01/2021
Biuletyn n°919
Europejska polityka handlowa w dobie COVID-19: adaptacja czy zmiana paradygmatu?
Opublikowany 18/01/2021
Biuletyn n°918
Przekazanie władzy Bidenowi
Opublikowany 11/01/2021