Biuletyn n°926

Open panel Open panel
Biuletyn n°926
Biuletyn
wtorek, 9 marca 2021
numer 926
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Europa kobiet
Nawet jeśli Europa jest kontynentem kobiet, nierówności polityczne, gospodarcze oraz społeczne są znaczące, a pandemia je uwydatniła. Chociaż Komisja przedstawiła strategię na rzecz równości płci w 2020 roku, równość płci powinna być kryterium oceny krajowych planów odbudowy.
Więcej
Fundacja : Europa pilnie potrzebna, Europa nadziei
photo
18 i 19 marca Komisja Spraw Europejskich Zgromadzenia Narodowego organizuje w partnerstwie z Fundacją Roberta Schumana i Instytutem Jacques'a Delorsa kolokwium, które będzie okazją do przedyskutowania najważniejszych dla Unii tematów i udzielenia odpowiedzi na pytania kluczowe dla jej przyszłości. Prezes Fundacji Jean-Dominique Giuliani będzie moderatorem okrągłego stołu zatytułowanego "Obrona Europy? Impas pacyfizmu, ograniczenia atlantyzmu". Dyrektor generalna Pascale Joannin poprowadzi obrady okrągłego stołu zatytułowanego "Czy Europa jest geopolitycznie zmarginalizowana?". Przewodniczący Komitetu Naukowego Alain Lamassoure wypowie się na temat demokracji budżetowej, a Sabine Thillaye, przewodnicząca Komisji Spraw Europejskich Zgromadzenia Narodowego i członek zarządu, na temat zaangażowania parlamentów krajowych... Więcej
Więcej
Alain Lamassoure przewodniczącym Obserwatorium Nauczania Historii w Europie
photo
Alain Lamassoure, przewodniczący Komitetu Naukowego Fundacji, został wybrany na przewodniczącego Obserwatorium Nauczania Historii w Europie - grupy roboczej utworzonej w ramach Rady Europy w celu ułatwienia wymiany dobrych praktyk i wzajemnego uczenia się na temat sposobów nauczania historii w krajach uczestniczących... Więcej
Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Podczas gdy wszystkie kraje europejskie starają się przyspieszyć kampanię szczepień, środki sanitarne pozostają w mocy: Francja, Włochy i Polska przyjęły ograniczenia regionalne w celu powstrzymania wariantów wirusa; Niemcy i Belgia przedstawiły plany stopniowego rozluźniania w zależności od sytuacji zdrowotnej. Fundacja oferuje syntezę obowiązujących środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło pozwalające zrozumieć bieżącą sytuację... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
5 marca Litwa odrzuciła wniosek białoruskiego reżimu o ekstradycję opozycjonistki Swietłany Cichanouskiej. 3 marca (po tym, jak skazano dziennikarza i lekarza, którzy ujawnili informacje o śmierci jednego z opozycjonistów w listopadzie) Unia potępiła ciągłe naruszanie praw podstawowych w tym kraju. Fundacja proponuje chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, pomagające śledzić ten kryzys... Więcej

Komisja : Strategia na rzecz wzmocnienia równości płci
photo
4 marca Komisja przedstawiła wniosek w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, aby zapewnić, że kobiety i mężczyźni otrzymują taką samą płacę za taką samą pracę. 5 marca Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) uruchomił portal służący monitorowaniu strategii na rzecz równości płci do roku 2025. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Komisja zapowiedziała rozpoczęcie kampanii uświadamiającej w kwestii równości płci oraz przedstawienie do końca roku propozycji w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet. 8 marca Eurostat przypomniał, że kobiety stanowią zaledwie jedną trzecią członków parlamentów i rządów w Unii oraz że zarabiają średnio o 14,1% mniej niż mężczyźni... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Nowe kierunki polityki budżetowej
photo
3 marca Komisja przedstawiła ogólne wytyczne dotyczące prowadzenia polityki budżetowej, które mają pomóc państwom członkowskim w przygotowaniu do kwietnia programów stabilności i konwergencji. Sugeruje w nich dalsze silne wsparcie budżetowe dla gospodarek krajowych i podkreśla potrzebę elastycznej polityki w obliczu bieżącej sytuacji sanitarnej. Komisja opowiada się za podtrzymaniem w 2022 roku stosowania ogólnej klauzuli korekcyjnej w odniesieniu do zobowiązań budżetowych, a w maju rozpocznie dialog z państwami członkowskimi na temat tego, czy klauzulę tę należy dezaktywować, czy utrzymać w 2023... Więcej
Nowe etykiety energetyczne
photo
Aby pomóc europejskim konsumentom zmniejszyć ich rachunki za energię i ślad węglowy, od 1 marca stosowana będzie (w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych) nowa wersja unijnej etykiety energetycznej. Nowe etykiety będą miały początkowo zastosowanie do czterech kategorii produktów: lodówek i zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek oraz telewizorów (i innych monitorów zewnętrznych). Nowe etykiety dla żarówek i lamp ze stałymi źródłami światła zostaną dodane 1 września, a inne produkty zostaną uwzględnione w następnych latach... Więcej
Strategia na rzecz ochrony osób z niepełnosprawnościami
photo
3 marca Komisja Europejska przedstawia strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. Platforma ds. niepełnosprawności, która zrzeszać będzie organy krajowe, organizacje osób z niepełnosprawnościami i przedstawicieli Komisji, zapewni lepszą koordynację na poziomie europejskim... Więcej
Plan działania na rzecz praw socjalnych
photo
4 marca Komisja przedstawiła plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych, który ma aktywnie i skutecznie wspierać zatrudnienie nazajutrz po kryzysie COVID-19 i ma 3 cele: zatrudnienie dla 78% osób w wieku 20-64 lat, udział co najmniej 60% dorosłych w formach szkoleniowych oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o co najmniej 15 mln... Więcej
Podatek od dokowania: specjalny system podatkowy dla najbardziej oddalonych regionów Unii
photo
3 marca Komisja przyjęła propozycję służącą odnowieniu wspólnotowych ram regulujących podatek od dokowania (podatek od importowanych produktów specyficzny dla francuskich regionów zamorskich). Wniosek ten, z niecierpliwością oczekiwany przez władze lokalne, będzie musiał zostać zatwierdzony przez państwa członkowskie. Propozycja ma na celu odnowienie tego szczególnego systemu podatkowego dla Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty i Reunionu do 2027 roku... Więcej
Więcej

Parlament : Fidesz opuszcza EPP
photo
3 marca Europejska Partia Ludowa ogłosiła, że partia Fidesz węgierskiego premiera Viktora Orbana została objęta procedurą wykluczenia, która zostanie rozpatrzona, gdy tylko sytuacja sanitarna pozwoli na zebranie się Zgromadzenia Politycznego EPP. Wcześniej tego samego dnia Orban ogłosił, że 12 eurodeputowanych Fideszu opuści grupę EPP w Parlamencie Europejskim "ze skutkiem natychmiastowym", po tym jak ta ostatnia przegłosowała nowe wewnętrzne przepisy ułatwiające zawieszenie lub wydalenie całej delegacji... Więcej
Więcej | Więcej
Uchylenie immunitetu
photo
8 marca parlament przegłosował uchylenie immunitetu trzem swoim członkom - katalońskim separatystom Carlesowi Puigdemontowi, Antoniemu Cominowi i Clarze Ponsati, którzy ścigani są przez hiszpańskie sądy za rolę, jaką odegrali w referendum w sprawie niepodległości Katalonii w 2017 roku. Decyzja ta otwiera drogę do ponownego rozpatrzenia wniosków o ekstradycję złożonych przez Hiszpanię w Belgii (gdzie mieszkają C. Puigdemont i A. Comin) oraz w Szkocji (gdzie mieszka C. Ponsati)... Więcej
Więcej | Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów handlu
photo
2 marca ministrowie handlu omówili komunikat w sprawie polityki handlowej przedstawiony przez Komisję 18 lutego, potwierdzając swoje zaangażowanie na rzecz wolnego handlu i multilateralizmu. Ministrowie z zadowoleniem przyjęli aktualizację europejskiej polityki handlowej, która ma być otwarta, zrównoważona i asertywna w kontekście ożywienia gospodarczego. Realizacja wszystkich tych celów będzie wymagała silniejszego zaangażowania w kontakty z globalnymi partnerami Unii oraz bardziej asertywnego stanowiska w obronie interesów i wartości Unii... Więcej
Rada zatwierdza nowe reguły polityki spójności
photo
3 marca Rada zaaprobowała reguły, które będą kierowały polityką spójności w latach 2021-2027 z budżetem 330 mld euro. Mają one zmniejszyć formalności administracyjne i zagwarantować skuteczniejsze wykorzystanie zasobów. Polityka spójności w kolejnych 7 latach ma 5 głównych celów. Są to: Europa bardziej konkurencyjna i inteligentna; bardziej ekologiczna, niskoemisyjna, odporna Europa; Europa lepiej połączona; Europa bardziej prospołeczna i inkluzywna oraz bliższa obywateli... Więcej
Przejrzystość podatkowa: stanowisko w sprawie sprawozdawczości z podziałem na kraje
photo
3 marca Rada przyjęła stanowisko dotyczące projektu dyrektywy w sprawie publikowania przez korporacje międzynarodowe informacji podatkowych z podziałem na poszczególne kraje w celu zwiększenia przejrzystości podatkowej w Unii. Dyrektywa miałaby zastosowanie do przedsiębiorstw wielonarodowych lub przedsiębiorstw samodzielnych o łącznym skonsolidowanym dochodzie przekraczającym 750 mln euro w 2 kolejnych latach obrotowych. Teraz Rada i Parlament będą negocjować ostateczną wersję tego dokumentu... Więcej

Dyplomacja : Sankcje przeciwko 4 Rosjanom odpowiedzialnym za naruszenia praw człowieka
photo
2 marca Rada po raz pierwszy nałożyła środki ograniczające w ramach nowego kompleksowego systemu sankcji. Wymierzone są w 4 rosyjskich urzędników w reakcji na rolę, jaką odegrali w aresztowaniu i skazaniu Aleksieja Nawalnego, a także na naruszenia praw człowieka (w tym systematyczne ograniczanie wolności zgromadzeń i wolności opinii w Rosji). Środki ograniczające polegają na zakazie podróżowania i zamrożeniu aktywów... Więcej
Sprzeniewierzenie funduszy na Ukrainie: Unia Europejska przedłuża swoje sankcje
photo
4 marca Rada zdecydowała o przedłużeniu sankcji w postaci zamrożenia aktywów wobec 7 osób odpowiadających za sprzeniewierzenie środków publicznych i nadużycia władzy na Ukrainie. Sankcje obowiązują od marca 2014 roku... Więcej
Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie ceł i rolnictwa
photo
5 marca przewodnicząca Ursula von der Leyen i prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden uzgodnili zawieszenie dodatkowych ceł, które UE i Stany nałożyły na siebie nawzajem z powodu sporów handlowych wokół pomocy publicznej dla Boeinga i Airbusa. Na początek zawieszenie ma potrwać 4 miesiące, aby można było podjąć próbę rozwiązania tej kwestii. 8 marca Unia i Stany Zjednoczone zakończyły negocjacje w sprawie dostosowania unijnych kwot rolnych w ramach WTO do sytuacji po brexicie. Po 2 latach negocjacji, porozumienia obejmują dziesiątki kontyngentów i wymianę handlową opiewającą na miliardy euro (dotyczą m.in. wołowiny, drobiu, nabiału, owoców i warzyw oraz wina)... Więcej
Więcej | Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok przeciwko Zjednoczonemu Królestwu za poziom zanieczyszczenia
photo
W orzeczeniu z 4 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii orzekł, że Wielka Brytania uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy z 2008 roku poprzez "systematyczne i uporczywe" przekraczanie dopuszczalnych poziomów dwutlenku azotu (NO2) w powietrzu w 16 strefach miejskich. Rząd Zjednoczonego Królestwa nie wdrożył niezbędnych środków, gdy kraj ten był jeszcze członkiem UE... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Zakwestionowanie Protokołu w sprawie Irlandii Północnej
photo
3 marca rząd brytyjski ogłosił przedłużenie do 1 października (zamiast do końca marca) zwolnienia towarów pochodzących z Wielkiej Brytanii z kontroli granicznych na granicach Irlandii Północnej. Maros Sefcović, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i współprzewodniczący Wspólnego Komitetu UE-Wielka Brytania, uznał tę "jednostronną decyzję" za naruszenie Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej załączonego do umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej... Więcej
Więcej

Watykan : Wizyta papieża w Iraku
photo
Od 5 do 7 marca papież Franciszek składał oficjalną wizytę w Iraku. Spotkał się z ajatollahem Ali As-Sistanim - to było pierwsze w historii spotkanie Ojca Świętego z najwyższym autorytetem w szyickim świecie arabskim. Podczas całej swojej wizyty papież kładł nacisk na los chrześcijan w Iraku. W ich imieniu prosił, by mogli "żyć w pokoju i bezpieczeństwie" oraz cieszyć się "wszystkimi prawami konstytucyjnymi". Podczas mszy odprawionej w Irbilu Franciszek wezwał ich, by "się nie zniechęcali"... Więcej

Albania : Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania
photo
W trakcie 11. posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia z Albanią, która odbyła się 1 marca, Unia Europejska podkreśliła postępy tego kraju, przypominając jednocześnie o regułach, jakich należy się trzymać. Rada omówiła sytuację sanitarną po tym, jak Unia zmobilizowała 4 mln euro, żeby pomóc Albanii stawić czoła konsekwencjom pandemii... Więcej

Rada Europy : 10. rocznica Konwencji Stambulskiej
photo
10 lat temu podpisana została Konwencja Stambulska o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Osiągnięto pewien postęp, ale lockdowny związane z COVID-19 doprowadziły do wzrostu przemocy domowej. Sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejcinović Burić oraz niemiecka minister ds. rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży Franziska Giffey (której kraj przewodniczy obecnie Komitetowi Ministrów) wzywają wszystkie 47 państw członkowskich Rady Europy do ratyfikacji tej konwencji. Do tej pory uczyniły to tylko 34 państwa... Więcej
"Niewystarczające" działania Austrii przeciwko korupcji
photo
W opublikowanym 1 marca raporcie Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przy Radzie Europy zauważa, że Austria odpowiedziała w sposób satysfakcjonujący tylko na 2 z 19 rekomendacji antykorupcyjnych sformułowanych w 2017 roku. "Ubolewa z powodu ciągłego braku postępów" i zwraca się do Austrii o przedłożenie do 30 września sprawozdania na temat stanu realizacji zaleceń... Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Wyrok przeciwko Węgrom za nadużycia w stosunku do rodziny migrantów
photo
2 marca Europejski Trybunał Praw Człowieka potępił Węgry za nieludzkie lub poniżające traktowanie (ponieważ władze pozbawiły jedzenia ojca rodziny ubiegającej się o azyl) oraz za naruszenie prawa rodziny do wolności i bezpieczeństwa przez jej przetrzymywanie w strefie tranzytowej... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Sprawozdanie na temat równości płci w UE za 2021 rok
photo
5 marca Komisja opublikowała swoje roczne sprawozdanie na temat równości płci w UE za 2021 rok, w którym pokazano, że pandemia miała negatywne konsekwencje dla kobiet. Zwiększyły się zwłaszcza nierówności na rynku pracy, a państwa członkowskie odnotowały wzrost przemocy domowej... Więcej
Więcej
Raport 2021 na temat równości płci w przedsiębiorstwach
photo
4 marca Equileap opublikowało barometr równości płci w największych firmach 2021. Raport ten skupia się na 3 702 firmach w 23 krajach i uwzględnia 19 różnych kryteriów. W sprawozdaniu podsumowano również wpływ kryzysu sanitarnego na nierówność kobiet i mężczyzn. Francja zajmuje pierwsze miejsce w rankingu. Wyróżnia się wyższą feminizacją zarządów swoich firm... Więcej

Kultura : Laury 71. Berlinale
photo
5 marca Złoty Niedźwiedź 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie (który odbywał się online) przyznany został filmowi "Bad Luck Banging or Loony Porn" rumuńskiego reżysera Radu Jude. Nagrodę jury zdobył węgierski reżyser Dénes Nagy za film "Natural Light". Niemiecka aktorka Maren Eggert otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą rolę pierwszoplanową w filmie "I'm Your Man"... Więcej
William Kentridge w Mudam
photo
Do 30 sierpnia w Muzeum Mudam w Luksemburgu oglądać można wystawę poświęconą południowoafrykańskiemu artyście Williamowi Kentridge'owi. Na wystawie prezentowane są jego rysunki, rzeźby, prace dźwiękowe i wideo, dzieła na scenę i dla opery. Artysta porusza tematy związane z historią, czasem, językiem i dźwiękiem przez pryzmat swojej rodzinnej Republiki Południowej Afryki... Więcej
Wystawa Henryka Strenga
photo
Do 9 maja warszawskie "Muzeum nad Wisłą" specjalizujące się w sztuce nowoczesnej prezentuje wystawę Marka Włodarskiego, urodzonego jako Henryk Steng. Ta osobowość polskiego modernizmu żydowskiego rozwinęła oryginalną wizję, na którą wpływ miało życie artysty pod jarzem dwóch systemów totalitarnych (nazizmu i stalinizmu) oraz doświadczenie Shoah... Więcej
Giulio Paolini w Neapolu
photo
Do 24 kwietnia w Galerii Alfonso Artiaco w Neapolu oglądać można wystawę Giulio Paoliniego. Na wystawę składają się obrazy oraz kilka niepokazywanych kolaży, zainspirowanych historią sztuki, starożytnością i mitologią... Więcej
Więcej
Fotografie Lluísa Casalsa w Madrycie
photo
Do 20 czerwca Muzeum Sorolla w Madrycie zaprasza na wystawę czasową "Poetyka domu. Fotografie Lluísa Casalsa". To okazja, by odkryć 46 fotografii tego katalońskiego architekta i fotografa, które odzwierciedlają intymność artysty i jego rodziny... Więcej
Festiwal europejskiej fotografii online
photo
Od 13 marca do 2 maja odbywa się online Festiwal Młodej Europejskiej Fotografii Circulation(s), którego 11. edycja ma miejsce w paryskim centrum kultury Centquatre. Na stronie www obejrzeć można wideo-przewodnik po fotografiach wystawionych w centrum kultury, a także wywiady z artystami, występy na żywo i e-czytelnię portfolio... Więcej
Szkocki Festiwal Poezji StAnza
photo
Do 14 marca, głównie online, trwa festiwal poezji StAnza, który odbywa się w szkockim mieście uniwersyteckim St Andrew. Celem tego wydarzenia jest promowanie poezji, która serwowana jest publiczności poprzez czytanie wierszy lub warsztaty pisania... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Europa w czasach Napoleona
photo
"L'Europe au temps de Napoléon", praca zbiorowa pod kierunkiem Jeana Tularda, odmalowuje obraz przemian politycznych, ekonomicznych i kulturowych, jakie przyniosło marzenie cesarza o zjednoczeniu Europy. Ośmiu specjalistów proponuje spojrzenie na podboje napoleońskie z perspektywy Londynu, Warszawy, Lizbony, Amsterdamu, Rzymu, Genewy, Wiednia i Moskwy... Więcej
Napoleon i Europa
photo
Napoleon i Europa to centralny temat szeregu prac historycznych w wielu krajach. We Francji w książce "Napoléon et l'Europe" (koordynowanej przez prezesa Fundacji Napoleona Thierry'ego Lentza) zebrano wypowiedzi 29 specjalistów w trakcie sympozjum zorganizowanego w listopadzie 2004 roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i tę organizację. W Wielkiej Brytanii Philip G. Dwyer pochyla się nad kwestią władzy napoleońskiej we Francji i w Cesarstwie w publikacji "Napoleon and Europe". W Niemczech Thomas Schuler proponuje podróż przez Europę śladami Napoleona w książce "Auf Napoleons Spuren". W Hiszpanii Rafael Zurita Aldeguer przedstawia syntezę na temat Europy w czasach Napoleona... Więcej
Więcej | Więcej

8marz.
8-11 marca

Bruksela

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

11marz.
11 marca

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów sprawiedliwości

Frankfurt

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

12marz.
12 marca

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych

14marz.
14 marca

Wybory w landach Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-Palatynacie

15marz.
15 marca

Wideokonferencja

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Wideokonferencja

Posiedzenie Eurogrupy

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów ds. imigracji

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022