Biuletyn9268 mars 2021

La Lettre

Ramona Bloj

8 marca 2021

Nawet jeśli Europa jest kontynentem kobiet, nierówności polityczne, gospodarcze oraz społeczne są znaczące, a pandemia je uwydatniła. Chociaż Komisja przedstawiła strategię na rzecz równości płci w 2020 roku, równość płci powinna być kryterium oceny krajowych planów odbudowy.

Read more

Fundacja

Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

8 marca 2021

frs.jpg
Podczas gdy wszystkie kraje europejskie starają się przyspieszyć kampanię szczepień, środki sanitarne pozostają w mocy: Francja, Włochy i Polska przyjęły ograniczenia regionalne w celu powstrzymania wariantów wirusa; Niemcy i Belgia przedstawiły plany stopniowego rozluźniania w zależności od sytuacji zdrowotnej. Fundacja oferuje syntezę obowiązujących środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło pozwalające zrozumieć bieżącą sytuację.

Read more

Białoruś: chronologia trwającej rewolucji

8 marca 2021

5 marca Litwa odrzuciła wniosek białoruskiego reżimu o ekstradycję opozycjonistki Swietłany Cichanouskiej. 3 marca (po tym, jak skazano dziennikarza i lekarza, którzy ujawnili informacje o śmierci jednego z opozycjonistów w listopadzie) Unia potępiła ciągłe naruszanie praw podstawowych w tym kraju. Fundacja proponuje chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, pomagające śledzić ten kryzys.

Read more

Alain Lamassoure przewodniczącym Obserwatorium Nauczania Historii w Europie

8 marca 2021

Alain Lamassoure, przewodniczący Komitetu Naukowego Fundacji, został wybrany na przewodniczącego Obserwatorium Nauczania Historii w Europie - grupy roboczej utworzonej w ramach Rady Europy w celu ułatwienia wymiany dobrych praktyk i wzajemnego uczenia się na temat sposobów nauczania historii w krajach uczestniczących.

Read more -inny link

Europa pilnie potrzebna, Europa nadziei

8 marca 2021

18 i 19 marca Komisja Spraw Europejskich Zgromadzenia Narodowego organizuje w partnerstwie z Fundacją Roberta Schumana i Instytutem Jacques'a Delorsa kolokwium, które będzie okazją do przedyskutowania najważniejszych dla Unii tematów i udzielenia odpowiedzi na pytania kluczowe dla jej przyszłości. Prezes Fundacji Jean-Dominique Giuliani będzie moderatorem okrągłego stołu zatytułowanego "Obrona Europy? Impas pacyfizmu, ograniczenia atlantyzmu". Dyrektor generalna Pascale Joannin poprowadzi obrady okrągłego stołu zatytułowanego "Czy Europa jest geopolitycznie zmarginalizowana?". Przewodniczący Komitetu Naukowego Alain Lamassoure wypowie się na temat demokracji budżetowej, a Sabine Thillaye, przewodnicząca Komisji Spraw Europejskich Zgromadzenia Narodowego i członek zarządu, na temat zaangażowania parlamentów krajowych.

Read more -inny link

Komisja

Nowe etykiety energetyczne

7 marca 2021

commission1.jpg
Aby pomóc europejskim konsumentom zmniejszyć ich rachunki za energię i ślad węglowy, od 1 marca stosowana będzie (w przypadku wszystkich sklepów i internetowych sprzedawców detalicznych) nowa wersja unijnej etykiety energetycznej. Nowe etykiety będą miały początkowo zastosowanie do czterech kategorii produktów: lodówek i zamrażarek, zmywarek do naczyń, pralek oraz telewizorów (i innych monitorów zewnętrznych). Nowe etykiety dla żarówek i lamp ze stałymi źródłami światła zostaną dodane 1 września, a inne produkty zostaną uwzględnione w następnych latach.

Read more

Podatek od dokowania: specjalny system podatkowy dla najbardziej oddalonych regionów Unii

7 marca 2021

3 marca Komisja przyjęła propozycję służącą odnowieniu wspólnotowych ram regulujących podatek od dokowania (podatek od importowanych produktów specyficzny dla francuskich regionów zamorskich). Wniosek ten, z niecierpliwością oczekiwany przez władze lokalne, będzie musiał zostać zatwierdzony przez państwa członkowskie. Propozycja ma na celu odnowienie tego szczególnego systemu podatkowego dla Gwadelupy, Gujany Francuskiej, Martyniki, Majotty i Reunionu do 2027 roku.

Read more -inny link

Nowe kierunki polityki budżetowej

7 marca 2021

3 marca Komisja przedstawiła ogólne wytyczne dotyczące prowadzenia polityki budżetowej, które mają pomóc państwom członkowskim w przygotowaniu do kwietnia programów stabilności i konwergencji. Sugeruje w nich dalsze silne wsparcie budżetowe dla gospodarek krajowych i podkreśla potrzebę elastycznej polityki w obliczu bieżącej sytuacji sanitarnej. Komisja opowiada się za podtrzymaniem w 2022 roku stosowania ogólnej klauzuli korekcyjnej w odniesieniu do zobowiązań budżetowych, a w maju rozpocznie dialog z państwami członkowskimi na temat tego, czy klauzulę tę należy dezaktywować, czy utrzymać w 2023.

Read more

Strategia na rzecz ochrony osób z niepełnosprawnościami

7 marca 2021

3 marca Komisja Europejska przedstawia strategię na rzecz praw osób z niepełnosprawnościami na lata 2021-2030. Platforma ds. niepełnosprawności, która zrzeszać będzie organy krajowe, organizacje osób z niepełnosprawnościami i przedstawicieli Komisji, zapewni lepszą koordynację na poziomie europejskim.

Read more

Plan działania na rzecz praw socjalnych

7 marca 2021

4 marca Komisja przedstawiła plan działania na rzecz Europejskiego filaru praw socjalnych, który ma aktywnie i skutecznie wspierać zatrudnienie nazajutrz po kryzysie COVID-19 i ma 3 cele: zatrudnienie dla 78% osób w wieku 20-64 lat, udział co najmniej 60% dorosłych w formach szkoleniowych oraz zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym o co najmniej 15 mln.

Read more

Strategia na rzecz wzmocnienia równości płci

8 marca 2021

4 marca Komisja przedstawiła wniosek w sprawie przejrzystości wynagrodzeń, aby zapewnić, że kobiety i mężczyźni otrzymują taką samą płacę za taką samą pracę. 5 marca Europejski Instytut ds. Równości Kobiet i Mężczyzn (EIGE) uruchomił portal służący monitorowaniu strategii na rzecz równości płci do roku 2025. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet Komisja zapowiedziała rozpoczęcie kampanii uświadamiającej w kwestii równości płci oraz przedstawienie do końca roku propozycji w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet. 8 marca Eurostat przypomniał, że kobiety stanowią zaledwie jedną trzecią członków parlamentów i rządów w Unii oraz że zarabiają średnio o 14,1% mniej niż mężczyźni.

Read more -inny link -inny link -inny link

Parlament

Fidesz opuszcza EPP

7 marca 2021

parlement.jpg
3 marca Europejska Partia Ludowa ogłosiła, że partia Fidesz węgierskiego premiera Viktora Orbana została objęta procedurą wykluczenia, która zostanie rozpatrzona, gdy tylko sytuacja sanitarna pozwoli na zebranie się Zgromadzenia Politycznego EPP. Wcześniej tego samego dnia Orban ogłosił, że 12 eurodeputowanych Fideszu opuści grupę EPP w Parlamencie Europejskim "ze skutkiem natychmiastowym", po tym jak ta ostatnia przegłosowała nowe wewnętrzne przepisy ułatwiające zawieszenie lub wydalenie całej delegacji.

Read more -inny link -inny link

Uchylenie immunitetu

9 marca 2021

8 marca parlament przegłosował uchylenie immunitetu trzem swoim członkom - katalońskim separatystom Carlesowi Puigdemontowi, Antoniemu Cominowi i Clarze Ponsati, którzy ścigani są przez hiszpańskie sądy za rolę, jaką odegrali w referendum w sprawie niepodległości Katalonii w 2017 roku. Decyzja ta otwiera drogę do ponownego rozpatrzenia wniosków o ekstradycję złożonych przez Hiszpanię w Belgii (gdzie mieszkają C. Puigdemont i A. Comin) oraz w Szkocji (gdzie mieszka C. Ponsati).

Read more -inny link -inny link

Rada

Posiedzenie ministrów handlu

8 marca 2021

conseilparlement.jpg
2 marca ministrowie handlu omówili komunikat w sprawie polityki handlowej przedstawiony przez Komisję 18 lutego, potwierdzając swoje zaangażowanie na rzecz wolnego handlu i multilateralizmu. Ministrowie z zadowoleniem przyjęli aktualizację europejskiej polityki handlowej, która ma być otwarta, zrównoważona i asertywna w kontekście ożywienia gospodarczego. Realizacja wszystkich tych celów będzie wymagała silniejszego zaangażowania w kontakty z globalnymi partnerami Unii oraz bardziej asertywnego stanowiska w obronie interesów i wartości Unii.

Read more

Rada zatwierdza nowe reguły polityki spójności

7 marca 2021

3 marca Rada zaaprobowała reguły, które będą kierowały polityką spójności w latach 2021-2027 z budżetem 330 mld euro. Mają one zmniejszyć formalności administracyjne i zagwarantować skuteczniejsze wykorzystanie zasobów. Polityka spójności w kolejnych 7 latach ma 5 głównych celów. Są to: Europa bardziej konkurencyjna i inteligentna; bardziej ekologiczna, niskoemisyjna, odporna Europa; Europa lepiej połączona; Europa bardziej prospołeczna i inkluzywna oraz bliższa obywateli.

Read more

Przejrzystość podatkowa: stanowisko w sprawie sprawozdawczości z podziałem na kraje

7 marca 2021

3 marca Rada przyjęła stanowisko dotyczące projektu dyrektywy w sprawie publikowania przez korporacje międzynarodowe informacji podatkowych z podziałem na poszczególne kraje w celu zwiększenia przejrzystości podatkowej w Unii. Dyrektywa miałaby zastosowanie do przedsiębiorstw wielonarodowych lub przedsiębiorstw samodzielnych o łącznym skonsolidowanym dochodzie przekraczającym 750 mln euro w 2 kolejnych latach obrotowych. Teraz Rada i Parlament będą negocjować ostateczną wersję tego dokumentu.

Read more

Dyplomacja

Sankcje przeciwko 4 Rosjanom odpowiedzialnym za naruszenia praw człowieka

8 marca 2021

diplomatie.jpg
2 marca Rada po raz pierwszy nałożyła środki ograniczające w ramach nowego kompleksowego systemu sankcji. Wymierzone są w 4 rosyjskich urzędników w reakcji na rolę, jaką odegrali w aresztowaniu i skazaniu Aleksieja Nawalnego, a także na naruszenia praw człowieka (w tym systematyczne ograniczanie wolności zgromadzeń i wolności opinii w Rosji). Środki ograniczające polegają na zakazie podróżowania i zamrożeniu aktywów.

Read more

Sprzeniewierzenie funduszy na Ukrainie: Unia Europejska przedłuża swoje sankcje

8 marca 2021

4 marca Rada zdecydowała o przedłużeniu sankcji w postaci zamrożenia aktywów wobec 7 osób odpowiadających za sprzeniewierzenie środków publicznych i nadużycia władzy na Ukrainie. Sankcje obowiązują od marca 2014 roku.

Read more

Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie ceł i rolnictwa

7 marca 2021

5 marca przewodnicząca Ursula von der Leyen i prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden uzgodnili zawieszenie dodatkowych ceł, które UE i Stany nałożyły na siebie nawzajem z powodu sporów handlowych wokół pomocy publicznej dla Boeinga i Airbusa. Na początek zawieszenie ma potrwać 4 miesiące, aby można było podjąć próbę rozwiązania tej kwestii. 8 marca Unia i Stany Zjednoczone zakończyły negocjacje w sprawie dostosowania unijnych kwot rolnych w ramach WTO do sytuacji po brexicie. Po 2 latach negocjacji, porozumienia obejmują dziesiątki kontyngentów i wymianę handlową opiewającą na miliardy euro (dotyczą m.in. wołowiny, drobiu, nabiału, owoców i warzyw oraz wina).

Read more -inny link -inny link

Trybunał Sprawiedliwości

Wyrok przeciwko Zjednoczonemu Królestwu za poziom zanieczyszczenia

8 marca 2021

cjue.jpg
W orzeczeniu z 4 marca Trybunał Sprawiedliwości Unii orzekł, że Wielka Brytania uchybiła swoim zobowiązaniom wynikającym z dyrektywy z 2008 roku poprzez "systematyczne i uporczywe" przekraczanie dopuszczalnych poziomów dwutlenku azotu (NO2) w powietrzu w 16 strefach miejskich. Rząd Zjednoczonego Królestwa nie wdrożył niezbędnych środków, gdy kraj ten był jeszcze członkiem UE.

Read more

Zjednoczone Królestwo

Zakwestionowanie Protokołu w sprawie Irlandii Północnej

7 marca 2021

royaume-uni.jpg
3 marca rząd brytyjski ogłosił przedłużenie do 1 października (zamiast do końca marca) zwolnienia towarów pochodzących z Wielkiej Brytanii z kontroli granicznych na granicach Irlandii Północnej. Maros Sefcović, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i współprzewodniczący Wspólnego Komitetu UE-Wielka Brytania, uznał tę "jednostronną decyzję" za naruszenie Protokołu w sprawie Irlandii i Irlandii Północnej załączonego do umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Watykan

Wizyta papieża w Iraku

8 marca 2021

vatican.jpg
Od 5 do 7 marca papież Franciszek składał oficjalną wizytę w Iraku. Spotkał się z ajatollahem Ali As-Sistanim - to było pierwsze w historii spotkanie Ojca Świętego z najwyższym autorytetem w szyickim świecie arabskim. Podczas całej swojej wizyty papież kładł nacisk na los chrześcijan w Iraku. W ich imieniu prosił, by mogli "żyć w pokoju i bezpieczeństwie" oraz cieszyć się "wszystkimi prawami konstytucyjnymi". Podczas mszy odprawionej w Irbilu Franciszek wezwał ich, by "się nie zniechęcali".

Read more

Albania

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania

8 marca 2021

albanie.jpg
W trakcie 11. posiedzenia Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia z Albanią, która odbyła się 1 marca, Unia Europejska podkreśliła postępy tego kraju, przypominając jednocześnie o regułach, jakich należy się trzymać. Rada omówiła sytuację sanitarną po tym, jak Unia zmobilizowała 4 mln euro, żeby pomóc Albanii stawić czoła konsekwencjom pandemii.

Read more

Rada Europy

10. rocznica Konwencji Stambulskiej

8 marca 2021

conseilparlement.jpg
10 lat temu podpisana została Konwencja Stambulska o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Osiągnięto pewien postęp, ale lockdowny związane z COVID-19 doprowadziły do wzrostu przemocy domowej. Sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejcinović Burić oraz niemiecka minister ds. rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży Franziska Giffey (której kraj przewodniczy obecnie Komitetowi Ministrów) wzywają wszystkie 47 państw członkowskich Rady Europy do ratyfikacji tej konwencji. Do tej pory uczyniły to tylko 34 państwa.

Read more

"Niewystarczające" działania Austrii przeciwko korupcji

8 marca 2021

W opublikowanym 1 marca raporcie Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przy Radzie Europy zauważa, że Austria odpowiedziała w sposób satysfakcjonujący tylko na 2 z 19 rekomendacji antykorupcyjnych sformułowanych w 2017 roku. "Ubolewa z powodu ciągłego braku postępów" i zwraca się do Austrii o przedłożenie do 30 września sprawozdania na temat stanu realizacji zaleceń.

Read more

Europejski Trybunał Praw Człowieka

Wyrok przeciwko Węgrom za nadużycia w stosunku do rodziny migrantów

8 marca 2021

cedh.jpg
2 marca Europejski Trybunał Praw Człowieka potępił Węgry za nieludzkie lub poniżające traktowanie (ponieważ władze pozbawiły jedzenia ojca rodziny ubiegającej się o azyl) oraz za naruszenie prawa rodziny do wolności i bezpieczeństwa przez jej przetrzymywanie w strefie tranzytowej.

Read more -inny link

Opracowania/raporty

Sprawozdanie na temat równości płci w UE za 2021 rok

8 marca 2021

etudes.jpg
5 marca Komisja opublikowała swoje roczne sprawozdanie na temat równości płci w UE za 2021 rok, w którym pokazano, że pandemia miała negatywne konsekwencje dla kobiet. Zwiększyły się zwłaszcza nierówności na rynku pracy, a państwa członkowskie odnotowały wzrost przemocy domowej.

Read more -inny link

Raport 2021 na temat równości płci w przedsiębiorstwach

8 marca 2021

4 marca Equileap opublikowało barometr równości płci w największych firmach 2021. Raport ten skupia się na 3 702 firmach w 23 krajach i uwzględnia 19 różnych kryteriów. W sprawozdaniu podsumowano również wpływ kryzysu sanitarnego na nierówność kobiet i mężczyzn. Francja zajmuje pierwsze miejsce w rankingu. Wyróżnia się wyższą feminizacją zarządów swoich firm.

Read more

Kultura

Fotografie Lluísa Casalsa w Madrycie

8 marca 2021

culture.jpg
Do 20 czerwca Muzeum Sorolla w Madrycie zaprasza na wystawę czasową "Poetyka domu. Fotografie Lluísa Casalsa". To okazja, by odkryć 46 fotografii tego katalońskiego architekta i fotografa, które odzwierciedlają intymność artysty i jego rodziny.

Read more

Festiwal europejskiej fotografii online

8 marca 2021

Od 13 marca do 2 maja odbywa się online Festiwal Młodej Europejskiej Fotografii Circulation(s), którego 11. edycja ma miejsce w paryskim centrum kultury Centquatre. Na stronie www obejrzeć można wideo-przewodnik po fotografiach wystawionych w centrum kultury, a także wywiady z artystami, występy na żywo i e-czytelnię portfolio.

Read more

Wystawa Henryka Strenga

8 marca 2021

Do 9 maja warszawskie "Muzeum nad Wisłą" specjalizujące się w sztuce nowoczesnej prezentuje wystawę Marka Włodarskiego, urodzonego jako Henryk Steng. Ta osobowość polskiego modernizmu żydowskiego rozwinęła oryginalną wizję, na którą wpływ miało życie artysty pod jarzem dwóch systemów totalitarnych (nazizmu i stalinizmu) oraz doświadczenie Shoah.

Read more

Szkocki Festiwal Poezji StAnza

8 marca 2021

Do 14 marca, głównie online, trwa festiwal poezji StAnza, który odbywa się w szkockim mieście uniwersyteckim St Andrew. Celem tego wydarzenia jest promowanie poezji, która serwowana jest publiczności poprzez czytanie wierszy lub warsztaty pisania.

Read more

William Kentridge w Mudam

8 marca 2021

Do 30 sierpnia w Muzeum Mudam w Luksemburgu oglądać można wystawę poświęconą południowoafrykańskiemu artyście Williamowi Kentridge'owi. Na wystawie prezentowane są jego rysunki, rzeźby, prace dźwiękowe i wideo, dzieła na scenę i dla opery. Artysta porusza tematy związane z historią, czasem, językiem i dźwiękiem przez pryzmat swojej rodzinnej Republiki Południowej Afryki.

Read more

Giulio Paolini w Neapolu

8 marca 2021

Do 24 kwietnia w Galerii Alfonso Artiaco w Neapolu oglądać można wystawę Giulio Paoliniego. Na wystawę składają się obrazy oraz kilka niepokazywanych kolaży, zainspirowanych historią sztuki, starożytnością i mitologią.

Read more -inny link

Laury 71. Berlinale

8 marca 2021

5 marca Złoty Niedźwiedź 71. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie (który odbywał się online) przyznany został filmowi "Bad Luck Banging or Loony Porn" rumuńskiego reżysera Radu Jude. Nagrodę jury zdobył węgierski reżyser Dénes Nagy za film "Natural Light". Niemiecka aktorka Maren Eggert otrzymała Srebrnego Niedźwiedzia za najlepszą rolę pierwszoplanową w filmie "I'm Your Man".

Read more

Dwustulecie Napoleona

Europa w czasach Napoleona

8 marca 2021

napoleon.jpg
"L'Europe au temps de Napoléon", praca zbiorowa pod kierunkiem Jeana Tularda, odmalowuje obraz przemian politycznych, ekonomicznych i kulturowych, jakie przyniosło marzenie cesarza o zjednoczeniu Europy. Ośmiu specjalistów proponuje spojrzenie na podboje napoleońskie z perspektywy Londynu, Warszawy, Lizbony, Amsterdamu, Rzymu, Genewy, Wiednia i Moskwy.

Read more

Napoleon i Europa

8 marca 2021

Napoleon i Europa to centralny temat szeregu prac historycznych w wielu krajach. We Francji w książce "Napoléon et l'Europe" (koordynowanej przez prezesa Fundacji Napoleona Thierry'ego Lentza) zebrano wypowiedzi 29 specjalistów w trakcie sympozjum zorganizowanego w listopadzie 2004 roku przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i tę organizację. W Wielkiej Brytanii Philip G. Dwyer pochyla się nad kwestią władzy napoleońskiej we Francji i w Cesarstwie w publikacji "Napoleon and Europe". W Niemczech Thomas Schuler proponuje podróż przez Europę śladami Napoleona w książce "Auf Napoleons Spuren". W Hiszpanii Rafael Zurita Aldeguer przedstawia syntezę na temat Europy w czasach Napoleona.

Read more -inny link -inny link

Agenda

les 8-11 marca

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Bruksela)


11 marca

Posiedzenie ministrów sprawiedliwości (Wideokonferencja)


11 marca

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (Frankfurt)


12 marca

Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych (Wideokonferencja)


14 marca

Wybory w landach Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-Palatynacie ()


15 marca

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (Wideokonferencja)


15 marca

Posiedzenie Eurogrupy (Wideokonferencja)


15 marca

Posiedzenie ministrów ds. imigracji (Wideokonferencja)


Newsletter Archives

Obrona Europy przez Europejczyków: mit, konieczność, ambicja, nadzieja?

BRICS, geopolityczne wyzwanie ignorowane przez Unię Europejską

Europejskie aspiracje Ukraińców

Niemiecki kryzys Schuldenbremse: symptom, który trzeba wziąć w Europie na poważnie

Nowa architektura europejskiego bezpieczeństwa

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Europa kobiet

pdf

Biuletyn n°926- wersja 8 mars 2021