Biuletyn n°928

Open panel Open panel
Biuletyn n°928
Biuletyn
wtorek, 23 marca 2021
numer 928
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Zreformowanie europejskich polityk gospodarczych
Kryzys wywołany przez pandemię uwypuklił jeden z problemów Unii: kwestionowanie w praktyce zasad i koncepcji rządzących głównymi europejskimi politykami gospodarczymi. W chwili gdy zasady budżetowe i zasady konkurencji zostały zawieszone, konieczne jest przemyślenie ich dostosowania do realiów i ich ponowna legitymizacja.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Siła i wiara
photo
W 2020 roku przedsiębiorstwa z państw członkowskich Unii Europejskiej złożyły 65 000 patentów. Europa pozostaje demokratyczna, a jej styl życia pociąga. A jednak Europejczycy się nie doceniają i się krytykują. Mają jeszcze siłę, ale czy mają jeszcze wiarę, pyta Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Holenderski premier Mark Rutte po raz 4. wygrywa wybory parlamentarne
photo
Partia Ludowa na rzecz Wolności i Demokracji (VVD), liberalne ugrupowanie dotychczasowego premiera Marka Rutte, zwyciężyła w wyborach parlamentarnych w Holandii, które odbyły się 17 marca. To 4. zwycięstwo z rzędu. Partia uzyskała 35 mandatów w izbie niższej Stanów Generalnych. 2. miejsce z 23 mandatami zajęli Demokraci 66 (D66). Łącznie w nowej izbie reprezentowanych będzie 17 partii. Pytanie, z którymi ugrupowaniami Mark Rutte stworzy swoją nową koalicję rządową... Więcej

Fundacja : Uregulowanie rynków cyfrowych: europejski model
photo
25 marca Fundacja organizuje debatę online na temat projektu Digital Market Act. Andreas Schwab, europoseł i sprawozdawca projektu w Parlamencie Europejskim, oraz Filomena Chirico, członkini gabinetu komisarza Thierry'ego Bretona, dyskutować będą o tym, jak Europa chce uregulować działalność komercyjną platform internetowych. Debatę poprowadzi Pascale Joannin, dyrektor generalna Fundacji. Zarejestrujcie się już teraz... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
18 marca Unia Europejska ponownie wyraziła swoje poparcie dla dialogu politycznego na Białorusi oraz dla zorganizowania nowych wyborów prezydenckich pod kontrolą międzynarodową. 25 marca (z okazji Dnia Wolności, który upamiętnia odzyskanie niepodległości przez ten kraj w 1918 roku) liderka opozycji Swiatłana Cichanouska wezwała do wyrażania swojego poparcia dla narodu białoruskiego. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli prześledzić kryzys od wyborów w sierpniu 2020 roku... Więcej
Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Ze względu na wzrost liczby przypadków Francja przywróciła na 4 tygodnie restrykcje w 16 departamentach. W Polsce objęto cały kraj ograniczeniami obowiązującymi już w kilku regionach. Potrwają one do końca przerwy świątecznej. Niemcy zdecydowały o przedłużeniu pozostających w mocy instrumentów do 18 kwietnia i o ściślejszej izolacji w okresie Wielkanocy. Ze swojej strony Komisja Europejska przedstawiła projekt zaświadczenia, które pozwoli na łatwiejsze podróżowanie. Fundacja oferuje Państwu podsumowanie obowiązujących środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło informacji pozwalające zrozumieć bieg spraw... Więcej

Komisja : Zaświadczenie ułatwiające swobodne przemieszczanie i zalecenia dotyczące luzowania
photo
17 marca Komisja przedstawiła swoje zielone zaświadczenie cyfrowe dla osób podróżujących w strefie Schengen, które będzie wskazywało, czy zostały one zaszczepione, przebadane, czy są ozdrowieńcami. Zaświadczenia te będą dostępne nieodpłatnie i będą wydawane w formie elektronicznej. Komisja opublikowała również zalecenia dla państw członkowskich, aby działały w sposób skoordynowany i wyważony w kontekście stopniowego znoszenia ograniczeń. Wzywa państwa członkowskie do wymiany danych epidemiologicznych oraz do koordynowania działań mających pomóc sektorowi turystyki i kultury.Przetłumaczono z www.DeepL.com/Translator (wersja darmowa).. Więcej
Więcej
Plan strategiczny dla programu Horyzont Europa i Rada ds. Innowacji
photo
15 marca Komisja określiła priorytety w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach programu Horyzont Europa na lata 2021-2024. Wśród celów tego programu z budżetem 99,5 mld euro znajdują się: promowanie otwartej strategicznej autonomii, odbudowa ekosystemów i różnorodności biologicznej oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi, uczynienie z Europy wiodącej gospodarki o obiegu zamkniętym, neutralnej dla klimatu i zrównoważonej, opartej na technologiach cyfrowych, a także stworzenie bardziej odpornego, inkluzywnego i demokratycznego społeczeństwa europejskiego. 18 marca Komisja powołała Europejską Radę ds. Innowacji (EIC). Dysponująca budżetem w wysokości 10 mld euro Rada ma na celu dywersyfikację oraz rozwój przełomowych i obiecujących innowacji... Więcej
Więcej | Więcej
Porozumienie w sprawie rybołówstwa z Norwegią i Zjednoczonym Królestwem
photo
16 marca, po 2 miesiącach negocjacji, Unia Europejska, Norwegia i Zjednoczone Królestwo zawarły porozumienie w sprawie ustanowienia całkowitego dopuszczalnego połowu i podziału kwot obejmujących ponad 636 000 ton ryb. Trzy strony zgodziły się współpracować w zakresie monitorowania, kontroli i nadzoru oraz zmniejszyć kwoty o 10%, żeby promować zrównoważone rybołówstwo. Unia zakończyła konsultacje dwustronne z Norwegią na temat wspólnych stad i wymiany kwot na Morzu Północnym... Więcej
Pomoc państwa: Zjednoczone Królestwo przed Trybunałem Sprawiedliwości
photo
19 marca Komisja skierowała do Tryb unału Sprawiedliwości sprawę przeciwko Zjednoczonemu Królestwu w związku ze zignorowaniem przez ten kraj decyzji z 2018 roku uznającej system zwolnień z podatku od osób prawnych, stosowany w latach 2011-2013 w Gibraltarze, za nielegalną pomoc państwa. Zjednoczone Królestwo nadal nie odzyskało 100 mln euro, o których ściągnięcie zwróciła się do niego Komisja... Więcej

Parlament : Powołanie przedstawicieli do komitetu Konferencji w sprawie przyszłości Europy
photo
19 marca Konferencja Przewodniczących Parlamentu powołała swoich przedstawicieli do komitetu wykonawczego Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Złożony z przedstawicieli Komisji, Rady i Parlamentu komitet będzie miał za zadanie nadzorować prace i przygotowywać posiedzenia plenarne. Guy Verhofstadt (Renew Europe, Belgia) będzie współprzewodniczącym Konferencji. Pozostali członkowie z ramienia Parlamentu to Manfred Weber (EPP, Niemcy) i Iratxe Garcia Pérez (S&D, Hiszpania). Cztery inne grupy będą reprezentowane przez obserwatorów... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
16 marca ministrowie gospodarki i finansów przedyskutowali priorytety dotyczące planów odbudowy i odporności oraz wymienili poglądy na temat polityki fiskalnej w obecnej sytuacji, a także na temat perspektyw ożywienia gospodarczego. Zgodzili się, że wsparcie fiskalne nie powinno być wycofywane zbyt wcześnie. Omówiono także podatki związane z cyfryzacją gospodarki... Więcej
Nowe przepisy na rzecz ograniczenia treści terrorystycznych
photo
16 marca Rada ostatecznie przyjęła nowe przepisy mające na celu zapobieganie rozpowszechnianiu treści terrorystycznych w internecie. Przepisy te będą obejmować wszystkich usługodawców oferujących swoje usługi w UE. Właściwe organy w państwach członkowskich będą zatem mogły ograniczać podżeganie do przemocy i radykalizacji postaw za pośrednictwem platform wideo i sieci społecznościowych, domagając się od dostawców usług usuwania lub blokowania treści terrorystycznych w ciągu godziny... Więcej
Więcej
Zaaprobowanie programu Cyfrowa Europa
photo
16 marca Rada zatwierdziła program Cyfrowa Europa z budżetem na lata 2021-2027 w wysokości 7 588 mln euro. Program ma na celu stymulowanie transformacji cyfrowej poprzez finansowanie projektów w pięciu obszarach: wysokowydajna infrastruktura obliczeniowa, sztuczna inteligencja, cyberbezpieczeństwo i zaufanie, zaawansowane umiejętności cyfrowe oraz wdrażanie, optymalne wykorzystanie zdolności cyfrowych i interoperacyjność. 19 marca Komisja przedstawiła komunikat na temat realizacji tego programu... Więcej
Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów zdrowia
photo
16 marca ministrowie zdrowia omówili europejski plan walki z rakiem. Ponieważ pandemia opóźniła wykrywanie i leczenie przypadków raka, ministrowie ustalili, że priorytetowymi celami państw członkowskich będzie profilaktyka, wczesne wykrywanie i zmniejszanie nierówności w leczeniu na obszarze UE. Podkreślili znaczenie współpracy oraz wymiany danych medycznych i naukowych pomiędzy państwami członkowskimi. Ministrowie potwierdzili, że należy przyspieszyć kampanie szczepień przeciwko koronawirusowi... Więcej
Posiedzenie ministrów środowiska
photo
18 marca ministrowie środowiska omówili europejską strategię adaptacji do zmian klimatu oraz europejskie prawo klimatyczne. Omówili również rolę Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w kontekście ekologizacji semestru europejskiego. I w końcu przedyskutowali projekt legislacyjny dotyczący baterii i odpadów z baterii, który promuje gospodarkę o obiegu zamkniętym i ma zagwarantować ochronę zdrowia oraz środowiska... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie systemu ETIAS
photo
18 marca Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie połączenia systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż (ETIAS) z istniejącymi bazami danych, takimi jak system informacyjny Schengen (SIS), wizowy system informacyjny (VIS), system wjazdu/wyjazdu (EES), Eurodac, a także z danymi Europolu i Interpolu oraz tymi z rejestrów karnych dotyczących obywateli państw trzecich (system ECRIS-TCN). Formalne przyjęcie tego porozumienia stanowić będzie ostatni etap tworzenia ETIAS, który powinien stać się operacyjny 2022 roku... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności
photo
22 marca ministrowie ds. konkurencyjności podkreślili znaczenie inwestowania i zachęcania do dywersyfikacji łańcuchów dostaw i produkcji w Europie. Zadeklarowali, że chcą wzmocnić autonomię Unii w zakresie produkcji dóbr krytycznych i dostępu do surowców. Ministrowie dyskutowali o tym, jak zapewnić równe szanse na jednolitym rynku, w szczególności w odniesieniu do zakłóceń wynikających z zagranicznych dotacji. Omówili wniosek Komisji dotyczący cyfrowego kompasu 2030... Więcej

Dyplomacja : Rok operacji Irini
photo
19 marca Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell odwiedził bazę lotniczą Sigonela na Sycylii, aby uczcić pierwszą rocznicę rozpoczęcia unijnej operacji morskiej Irini, która zastąpiła operację Sophia i ma na celu monitorowanie embarga ONZ na broń oraz ropę w Libii. UE jest jedyną siłą w regionie Morza Śródziemnego, która prowadzi taką kontrolę. Unia postanowiła przedłużyć misję Irini o 2 lata, do 31 marca 2023 roku... Więcej
Więcej
Rada Stowarzyszenia z Gruzją
photo
16 marca Unia Europejska i Gruzja odbyły 6. posiedzenie Rady Stowarzyszenia, która nadzoruje realizację obustronnej umowy stowarzyszeniowej. Rada z zadowoleniem przyjęła postępy Gruzji w wielu obszarach, takich jak poszanowanie podstawowych praw i wolności, współpraca w zakresie migracji oraz wdrażanie porozumienia o wolnym handlu. Unia wyraziła jednak ubolewanie z powodu narastającej polaryzacji politycznej w Gruzji i wezwała do szybkiego rozwiązania kryzysu politycznego. Wyrażono zaniepokojenie zaostrzaniem się dyskryminacji etnicznej oraz pogarszaniem się bezpieczeństwa i swobody przemieszczania w gruzińskich regionach Abchazji, Cchinwali oraz w Osetii Południowej... Więcej
Sankcje przeciwko Chinom za poważne naruszenia praw człowieka
photo
22 marca Rada podjęła decyzję o zastosowaniu środków ograniczających wobec 4 chińskich urzędników w związku z poważnymi naruszeniami praw człowieka w Chinach. Sankcje nałożono na szereg osób i podmiotów w Korei Północnej, Libii, Czeczenii, Sudanie Południowym i Erytrei. W odwecie Chiny postanowiły zakazać wstępu na swoje terytorium 10 Europejczykom, w tym 5 posłom do PE i posłom krajowym, a także 4 podmiotom, w tym Komitetowi Politycznemu i Bezpieczeństwa (KPiB) przy Radzie oraz Podkomisji Praw Człowieka Parlamentu Europejskiego... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
22 marca obradowali ministrowie spraw zagranicznych i postanowili objąć sankcjami 11 osób odpowiedzialnych za przewrót wojskowy w Birmie z 1 lutego 2021 roku. Podsumowali również stosunki z Turcją, które znajdą się w porządku obrad Rady Europejskiej. Rozmawiano o partnerstwie z południowymi sąsiadami. Ministrowie przyjęli również nowy instrument finansowy w ramach wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa: Europejski Instrument na rzecz Pokoju... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Zakaz polowania na ptaki z użyciem lepów
photo
17 marca Trybunał Sprawiedliwości zakazał państwom członkowskim stosowania metod chwytania ptaków takich jak polowania z użyciem lepów, jeżeli mogą one spowodować u danych gatunków uszkodzenia inne niż znikome. Podkreślił, że tradycyjny charakter jakiejś metody polowania nie wystarczy, aby stwierdzić, że nie można znaleźć zadowalającej alternatywy... Więcej

Europejskie agencje : Raport Europejskiego Urzędu Patentowego
photo
W 2020 roku firmy z państw członkowskich Europejskiego Urzędu Patentowego (EPO) zgłosiły 45% patentów zarejestrowanych w ubiegłym roku (w porównaniu do 25% z USA i 7% z Chin). Niemcy (14%), Francja (6%) i Szwajcaria (5%) to kraje, które zgłosiły najwięcej patentów... Więcej
Szczepionka AstryZeneci jest bezpieczna/dodatkowe dawki szczepionki Pfizer/BioNTech
photo
18 marca Europejska Agencja Leków stwierdziła, że szczepionka firmy AstraZeneca jest "bezpieczna i skuteczna", a korzyści z jej stosowania nadal przewyższają ryzyko wystąpienia skutków ubocznych. 16 marca Komisja i firma BioNTech-Pfizer uzgodniły przyspieszoną dostawę 10 milionów dawek tej szczepionki w II kwartale. Umowa ta musi zostać zatwierdzona przez państwa członkowskie... Więcej
Więcej

Dania : Wysłanie fregaty do Zatoki Gwinejskiej
photo
16 marca duński rząd ogłosił, że w listopadzie wyśle fregatę do Zatoki Gwinejskiej, aby pomóc w walce z piractwem. Dania, która nie jest objęta europejską polityką bezpieczeństwa i obrony, ale ma 5. co do wielkości marynarkę wojenną na świecie, chce bronić swobody żeglugi... Więcej

Finlandia : Światowy raport na temat szcześcia
photo
Już czwarty rok z rzędu Finlandia znajduje się na szczycie listy najszczęśliwszych krajów według World Happiness Report. Wyprzedza ona inne państwo UE - Danię, a za nią plasują się Szwajcaria, Islandia i Norwegia. Irlandia zajmuje 16. miejsce, Niemcy 17., Francja 21., Hiszpania 28., a Polska 48... Więcej
Więcej

Francja : 26. szczyt francusko-hiszpański
photo
15 marca, w ramach 26. szczytu francusko-hiszpańskiego, prezydent Francji Emmanuel Macron powitał w Montauban hiszpańskiego premiera Pedro Sancheza. Spotkanie umożliwiło podpisanie konwencji w sprawie uznania podwójnego, francusko-hiszpańskiego obywatelstwa. Ogłoszono dwa wspólne projekty: wspólną strategię transgraniczną oraz rozpoczęcie konsultacji w sprawie przyszłego traktatu o współpracy dwustronnej... Więcej
Więcej
Spotkanie z Mateuszem Morawieckim
photo
17 marca prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął polskiego premiera Mateusza Morawieckiego. Omówili europejską strategię w kwestii szczepionek, zagadnienia związane z europejską obronnością i autonomię przemysłową Europy. Morawiecki wyraził gotowość Polski do współpracy z Francją przy projektach w zakresie cyfryzacji i przemysłu... Więcej
Więcej

Grecja : MED5: posiedzenie w sprawie imigracji i azylu
photo
19 i 20 marca ministrowie spraw wewnętrznych z 5 państw (Cypru, Hiszpanii, Grecji, Włoch i Malty) obradowali w Atenach w obecności wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Margaritisa Schinasa, aby omówić "wspólne propozycje" dotyczące nowego europejskiego paktu o migracji oraz "mechanizmu odsyłania migrantów", którym odmówiono azylu... Więcej
Więcej

Węgry : Fidesz opuszcza EPP
photo
18 marca Fidesz, partia węgierskiego premiera Victora Orbana, ogłosiła, że opuszcza Europejską Partię Ludową (EPP). Dwa tygodnie wcześniej opuściła grupę EPP w Parlamencie Europejskim, krytykując przyjęcie reformy statutów, która ułatwiłaby jej wyrzucenie... Więcej
Więcej

Włochy : Plan wsparcia na 32 mld euro
photo
19 marca rząd przyjął pakiet pomocowy o wartości 32 mld euro. 11 miliardów przeznaczonych zostanie na przedsiębiorstw i przedsiębiorców prowadzących działalność na własny rachunek, 1 miliard przeznaczony zostanie na dochód obywatelski dla osób znajdujących się w najbardziej niekorzystnej sytuacji, a 900 milionów na pracowników sezonowych. Zamrożenie zwolnień przedłużono do końca czerwca, a częściowe bezrobocie w przypadku MŚP do końca roku. I wreszcie, 5 mld euro zarezerwowano na zdrowie, w tym 2,8 mld euro na zakup szczepionek i leków oraz 200 mln euro na uruchomienie produkcji szczepionek... Więcej
Więcej
Stworzenie francusko-włoskiej grupy ds. europejskich rakiet kosmicznych
photo
19 marca Francja i Włochy podjęły decyzję o utworzeniu wspólnej grupy roboczej wysokiego szczebla ds. przyszłości europejskich rakiet kosmicznych oraz o opracowaniu wspólnej strategicznej wizji przyszłości europejskich rakiet nośnych. Wnioski grupy roboczej spodziewane są na początku września. Oba kraje zapraszają również Europejską Agencję Kosmiczną (ESA), Komisję Europejską i państwa członkowskie do wspólnej, pogłębionej refleksji na ten temat... Więcej
Więcej | Więcej

Zjednoczone Królestwo : Nowy przegląd bezpieczeństwa i obrony
photo
16 marca brytyjski rząd opublikował Zintegrowany Przegląd Polityki Bezpieczeństwa, Obrony, Rozwoju i Zagranicznej, w którym precyzuje swoje strategiczne priorytety oparte na idei "Globalnej Brytanii". Wskazuje na Chiny i Rosję jako na zagrożenia oraz kładzie nacisk na walkę z globalnym ociepleniem. Planuje zwiększyć swój arsenał nuklearny oraz inwestować w naukę i technologię... Więcej
Więcej

Rada Europy : Deklaracja w sprawie równości kobiet i mężczyzn
photo
17 marca Komitet Rady Europy podkreślił znaczenie równości wynagrodzeń i równości szans, aby kobiety mogły cieszyć się innymi prawami (takimi jak prawa obywatelskie i polityczne, gospodarcze czy społeczne). Stwierdził postępy, ale również szereg przypadków niezgodności z wymogami Europejskiej Karty Społecznej... Więcej
Wniosek o dochodzenia w sprawie odsyłania migrantów na Cyprze
photo
18 marca Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović wezwała Cypr do przeprowadzenia niezależnych i skutecznych dochodzeń w konsekwencji zarzutów, według których członkowie cypryjskich sił bezpieczeństwa nielegalnie zawrócili migrantów, w tym osoby, które mogły potrzebować ochrony międzynarodowej... Więcej
Raport na temat ofiar handlu ludźmi w Danii
photo
W opublikowanym 17 marca raporcie Grupa Ekspertów Rady Europy ds. działań przeciwko handlowi ludźmi (GRETA) wzywa Danię do poprawy identyfikacji i ochrony ofiar handlu ludźmi oraz do przeznaczania niezbędnych zasobów ludzkich i finansowych na pomoc takim osobom... Więcej
Apel o przestrzeganie praw człowieka przez Polskę
photo
16 marca Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Dunja Mijatović wezwała polskiego premiera do przestrzegania europejskich standardów praw człowieka. Wyraziła zaniepokojenie proponowanym podatkiem od dochodów mediów z reklam, który może ograniczyć treści medialne, a tym samym podważyć pluralizm i wolność mediów. Komisarz niepokoi się projektem ustawy o ochronie wolności słowa użytkowników sieci społecznościowych, który zawiera wiele luk prawnych i podaje zbyt szeroką definicję treści sprzecznych z prawem oraz może ograniczać wolność słowa i prawo do prywatności... Więcej
Więcej
Zapowiedziane wycofania się Turcji z Konwencji Stambulskiej
photo
Rada Europy głęboko ubolewa nad wycofaniem się Turcji z Konwencji Stambulskiej o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, o czym rozstrzygnął dekret prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana z 19 marca. Rada zauważa, że konwencja ta cieszy się "w kraju szerokim poparciem" i że decyzja została podjęta bez jakiejkolwiek debaty parlamentarnej... Więcej
Publikacja dwóch raportów na temat wymiaru sprawiedliwości i korupcji w Turcji
photo
18 marca Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) w ramach Rady Europy opublikowała 2 raporty na temat Turcji. W pierwszym z nich wyraża zaniepokojenie brakiem przejrzystości w procesie legislacyjnym i wzywa władze do przyjęcia bardziej rygorystycznych norm dotyczących konfliktu interesów wśród parlamentarzystów. Podkreślono również brak niezależności sądownictwa. W drugim sprawozdaniu GRECO wzywa Turcję do poczynienia większych postępów w zakresie przejrzystości finansowania partii politycznych, ponieważ wdrożono tylko 1 z 9 wydanych wcześniej zaleceń... Więcej

Eurostat : Nadwyżka handlowa w styczniu
photo
Według pierwszych szacunków Eurostatu, opublikowanych 18 marca, w styczniu 2021 roku nadwyżka handlowa Unii wyniosła 8,4 mld euro (w porównaniu do 2,2 mld euro w styczniu 2020). A ta w strefie euro sięgnęła w styczniu br. 6,3 mld euro (wobec 1,5 mld euro w styczniu 2020)... Więcej

Kultura : Nagroda Pritzkera dla Anne Lacaton i Jeana-Philippe'a Vassala
photo
16 marca francuscy architekci Anne Lacaton i Jean-Philippe Vassal otrzymali Nagrodę Pritzkera, najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tej dziedzinie. Jury nagrodziło ich architekturę, która "przyznaje pierwszeństwo wzbogacaniu ludzkiego spojrzenia przez pryzmat szczodrości i swobody użytkowania"... Więcej
Więcej
Koncerty w Filharmonii Luksemburga
photo
Do końca kwietnia Orkiestra Filharmoniczna Luksemburga proponuje szereg koncertów, zwłaszcza ten 25 marca z V Koncertem "Egipskim" na fortepian i orkiestrę autorstwa Camille'a Saint-Saënsa i III Symfonią "Reńską" Roberta Schumanna... Więcej
Jules de Balincourt w Maladze
photo
Do 30 marca Centrum Sztuki Współczesnej w Maladze prezentuje "After The Gold Rush" - wystawę poświęconą francuskiemu malarzowi Jules'owi de Balincourtowi. Ekspozycja składa się z 40 obrazów różnej wielkości, które zapraszają widza do refleksji nad jego doświadczeniami życiowymi... Więcej
Ponowne otwarcie Muzeum Moderna
photo
16 marca muzeum sztuki nowoczesnej i współczesnej w Malmö ponownie otworzyło swoje podwoje i prezentuje wystawę "Artysta, badacz, medium" poświęconą szwedzkiej artystce Hilmie af Klint (1862-1944). Ekspozycja została przedłużona do 11 kwietnia... Więcej
Anne Teresa de Keersmaeker w Riehen
photo
Do 28 marca w Fundacji Beyeler w Riehen oglądać można oryginalną twórczość choreografki Anne Teresy De Keersmaeker w połączeniu z wystawą rzeźb Auguste'a Rodina i Hansa Arpa. Współczesna choreografia została skonfrontowana z uniwersum dwóch rzeźbiarzy i rezonuje z odkrywaniem zdolności ciała do abstrakcji... Więcej
Biennale w Liverpoolu
photo
Tej wiosny rozpoczyna się Biennale w Liverpoolu pod hasłem "The Stomach and the Port", z udziałem współczesnych artystów z ponad 30 krajów. Do 6 czerwca organizowane są wystawy w parkach, bibliotekach, lokalizacjach historycznych i w salach w całym mieście Liverpool. Planowane są również wydarzenia online... Więcej
Normandia Hockneya
photo
W galerii Lelong & Co dostępna już jest online wystawa Davida Hockneya "Moja Normandia". Można wirtualnie chodzić po sali i podziwiać obrazy amerykańskiego malarza zainspirowane regionem, w którym się osiedlił... Więcej
Wirtualna wizyta w Muzeum Bursztynu w Gdańsku
photo
Gdańskie Muzeum Bursztynu oferuje wirtualny dostęp do unikalnej kolekcji naturalnych bursztynów i wyrobów artystycznych wykonanych z tej żywicy roślinnej. Najcenniejsze obiekty w kolekcji pochodzą ze złotego okresu w historii Gdańska, kiedy to miasto było jednym z najważniejszych ośrodków rzemiosła i handlu bursztynem... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Rodzinne biografie
photo
Dzięki pracom autorstwa Laetitii de Witt, Michela Kerautreta i Bruno Fuligniego można odkrywać życiorys Napoleona poprzez biografie jego dzieci i ich historie. W książkach poznajemy losy prawowitego syna cesarza, L'Aiglona, jego adoptowanego syna Eugeniusza de Beauharnais i zapomnianej córki Charlotty Chappuis. Wacław Gąsiorowski poświęcił powieść Marii Walewskiej, która była ważną osobą w życiu Napoleona... Więcej
Więcej | Więcej

23marz.
23 marca

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów spraw europejskich

23marz.
23-24 marca

Bruksela

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych NATO

24marz.
24 marca

Bruksela

Trójstronny szczyt społeczny

24marz.
24-25 marca

Bruksela

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

25marz.
25-26 marca

Wideokonferencja

Rada Europejska

26marz.
26 marca

Wideokonferencja

Szczyt strefy euro

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022