Biuletyn92715 mars 2021

La Lettre

15 marca 2021

Wraz ze zbliżaniem się wyborów federalnych 26 września, koalicja chadeków i niemieckich Zielonych na szczeblu krajowym stała się możliwa. Posłanka Zielonych Franziska Brantner, rzeczniczka swojej grupy parlamentarnej ds. europejskich, wyjaśnia stosunek niemieckich Zielonych do władzy oraz ich stanowisko w sprawie Europy, jej przyszłości i do relacji francusko-niemieckich.

Read more

Fundacja

Europa pilnie potrzebna, Europa nadziei

15 marca 2021

frs.jpg
18 i 19 marca Komisja Spraw Europejskich Zgromadzenia Narodowego organizuje w partnerstwie z Fundacją Roberta Schumana i Instytutem Jacques'a Delorsa kolokwium, które będzie okazją do przedyskutowania najważniejszych dla Unii tematów i udzielenia odpowiedzi na pytania kluczowe dla jej przyszłości. Prezes Fundacji Jean-Dominique Giuliani będzie moderatorem okrągłego stołu zatytułowanego "Obrona Europy? Impas pacyfizmu, ograniczenia atlantyzmu". Dyrektor generalna Pascale Joannin poprowadzi obrady okrągłego stołu zatytułowanego "Czy Europa jest geopolitycznie zmarginalizowana?". Przewodniczący Komitetu Naukowego Alain Lamassoure wypowie się na temat demokracji budżetowej. Róża Thun, europosłanka i członkini zarządu, na temat modelu instytucjonalnego, a Sabine Thillaye, przewodnicząca Komisji Spraw Europejskich Zgromadzenia Narodowego i członkini zarządu, na temat zaangażowania parlamentów krajowych.

Read more -inny link

Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

15 marca 2021

Od 15 marca Włochy ponownie zamykają 10 regionów, Polska wprowadza ograniczenia regionalne, a Portugalia stopniowo się otwiera. Fundacja oferuje syntezę obowiązujących środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie, pozwalającą śledzić sytuację w europejskich krajach. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło pozwalające zrozumieć stan rzeczy.

Read more

Białoruś - chronologia trwającej rewolucji

15 marca 2021

Podczas gdy na Białorusi trwa mobilizacja, Europejska Unia Nadawców sprzeciwiła się, by w Eurowizji wzięła udział białoruska piosenka uważana za sprzyjającą tamtejszemu reżimowi. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli śledzić kryzys toczący się od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku.

Read more

Komisja

Strategia transformacji cyfrowej 2030

14 marca 2021

commission1.jpg
9 marca Komisja opublikowała swój "cyfrowy kompas" dotyczący autonomii cyfrowej Unii w 2030 roku. Wyznaczono takie cele jak: posiadanie podstawowych umiejętności cyfrowych przez 80% dorosłych, dostęp do infrastruktury cyfrowej dla wszystkich Europejczyków, cyfrowa transformacja przedsiębiorstw oraz cyfryzacja usług publicznych. Komisja chce, aby do 2030 UE produkowała 20% zaawansowanych zrównoważonych półprzewodników na świecie oraz posiadała własny komputer kwantowy. Proponuje opracowanie "ram zasad cyfrowych" w celu zagwarantowania praw Europejczyków.

Read more

Propozycje na rzecz wzmocnienia działań humanitarnych

14 marca 2021

10 marca Komisja zaapelowała o wzmocnienie i przyspieszenie zewnętrznej pomocy humanitarnej w związku z pandemią COVID-19. Działania te mają również chronić poszanowanie międzynarodowego prawa humanitarnego oraz stawiać czoła skutkom zmian klimatu. Komisja pragnie stworzyć "potencjał europejskich działań w zakresie pomocy humanitarnej", aby ułatwić i usprawnić interwencje poprzez uproszczenie logistyki i łączenie pewnych zasobów.

Read more

Sprawozdanie ogólne z działalności Unii 2020

15 marca 2021

10 marca Komisja opublikowała "Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej" za 2020 rok, które jest syntezą konkretnych odpowiedzi udzielonych przez Unię w reakcji na kryzys sanitarny i gospodarczy oraz decyzji podjętych w celu osiągnięcia priorytetów politycznych Unii.

Read more

Przedłużenie okresu obowiązywania mechanizmu kontroli eksportu szczepionek

14 marca 2021

11 marca Komisja ogłosiła, że przedłuża do końca czerwca okres obowiązywania mechanizmu przejrzystości i zezwoleń w zakresie wywozu szczepionek na COVID-19. W przypadku szczepionek wyprodukowanych w państwach członkowskich wymagane jest uzyskanie wcześniejszego zezwolenia na ich eksport poza Unię. Mechanizm dotyczy przedsiębiorstw, z którymi Komisja zawarła umowę kupna, i nie ma zastosowania do wywozu szczepionek do krajów sąsiednich lub powodowanego względami humanitarnymi. Komisja ogłosiła uproszczenie procedury administracyjnej.

Read more -inny link

Parlament

Zaaprobowanie programu InvestEU

14 marca 2021

parlement.jpg
9 marca Parlament Europejski zatwierdził program InvestEU mający na celu wsparcie publicznych i prywatnych przedsiębiorstw w obliczu kryzysu sanitarnego. Chodzi o zapewnienie strategicznych projektów inwestycyjnych. 30% inwestycji będzie musiało zostać przeznaczonych na walkę z globalnym ociepleniem. Program powinien uruchomić 400 mld euro do 2027 roku, a Europejski Fundusz Inwestycyjny otrzyma na jego realizację 375 mln euro. Stosowny dokument musi jeszcze zostać ostatecznie przyjęty przez Radę.

Read more

Wspólna deklaracja dotycząca Konferencji w sprawie przyszłości Europy

14 marca 2021

10 marca przewodniczący Parlamentu David Sassoli, przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen oraz premier Portugalii Antonio Costa, którego kraj sprawuje prezydencję w Radzie, podpisali wspólną deklarację na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy. W deklaracji ustalono ramy organizacyjne debat i dyskusji z udziałem europejskich obywateli, którzy będą mogli publikować swoje uwagi na wielojęzycznej platformie. Deklaracja określa, jak te trzy instytucje będą nadzorować pracę Konferencji.

Read more -inny link

Zaaprobowanie programu na rzecz zdrowia EU4Health

14 marca 2021

9 marca europosłowie zatwierdzili program EU4Health z budżetem 5,1 mld euro na lata 2021-2027. Jego celem jest przygotowanie systemów opieki zdrowotnej w UE na transgraniczne zagrożenia sanitarne poprzez zachęcanie państw do współpracy, do wymiany danych oraz do zapewniania lepszego dostępu do leków dzięki dostępnym i niedrogim wyrobom medycznym.

Read more

Rezolucja na rzecz podatku węglowego na granicach Unii

14 marca 2021

W rezolucji przyjętej 10 marca europosłowie wzywają UE do ustanowienia europejskiego mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, aby można było opodatkować niektóre towary importowane z krajów trzecich, które nie są wystarczająco ambitne w kwestii zmian klimatu. Mechanizm ten powinien być zgodny z zasadami WTO i ma być stosowany od 2023 roku w stosunku do sektora energetyki i energochłonnych sektorów przemysłowych.

Read more

Stanowisko w sprawie opodatkowania handlu online

15 marca 2021

10 marca europosłowie przyjęli projekt podatku od handlu cyfrowego. Wzywają organy podatkowe do szybszej wymiany informacji, do ujednolicenia kar dla platform oraz do rejestrowania platform spoza UE w państwie członkowskim, w którym prowadzą one istotną działalność gospodarczą.

Read more -inny link

Należyta staranność i odpowiedzialność przedsiębiorstw

14 marca 2021

10 marca eurodeputowani wezwali do przyjęcia wiążących prawnie unijnych przepisów, które zapewnią, że firmy będą ponosić konsekwencje w sytuacji, gdy będą szkodzić lub przyczyniać się do szkodzenia prawom człowieka, środowisku naturalnemu i dobremu zarządzaniu. Komisja ma przedstawić propozycję w tej sprawie jeszcze w tym roku.

Read more

Rada

Porozumienie w sprawie instrumentu "Łącząc Europę"

14 marca 2021

conseilparlement.jpg
11 marca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie mechanizmu "Łącząc Europę" w latach 2021-2027. Program, którego budżet wynosi 33,71 mld euro, finansuje projekty w sektorze transportu i mobilności (25,81 mld euro), energii (5,84 mld euro) oraz technologii cyfrowych (2,06 mld euro). Ma też objąć działania na rzecz klimatu.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów sprawiedliwości

14 marca 2021

11 marca ministrowie sprawiedliwości omówili możliwości ujawniania danych z komunikacji elektronicznej policji i organom sądowym w celu zwalczania przestępczości i terroryzmu. Rozważają ustanowienie zharmonizowanego systemu prawnego w zakresie zatrzymywania danych. Ministrowie wspomnieli, że chcą wzmocnić stosowanie Karty Praw Podstawowych oraz proces tworzenia Prokuratury Europejskiej.

Read more

Posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych

15 marca 2021

12 marca ministrowie spraw wewnętrznych przedyskutowali propozycję dyrektywy służącej zwiększeniu odporności podmiotów krytycznych świadczących podstawowe usługi (takie jak opieka zdrowotna, transport lub dostarczanie wody pitnej w Unii) oraz wzmacnianiu ich zdolności do reagowania na ryzyko wystąpienia poważnych incydentów. Ministrowie omówili również pakt o migracji i azylu (zwłaszcza w odniesieniu do powrotów) oraz rozpoczęcie dialogu politycznego w celu zacieśnienia współpracy między UE a krajami Afryki Północnej.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych

16 marca 2021

15 marca ministrowie zatrudnienia i spraw społecznych omówili plan działania w zakresie praw socjalnych oraz inicjatywy dotyczące równości i niedyskryminacji oraz wezwali do opracowania globalnej strategii mającej na celu zagwarantowanie "prawdziwej unii na rzecz równości". Następnie wymienili poglądy na temat polityki zatrudnienia i polityki społecznej w ramach semestru europejskiego 2021 w kontekście planów odbudowy i odporności.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów na temat migracji

16 marca 2021

15 marca ministrowie spraw zagranicznych i spraw wewnętrznych omówili politykę migracyjną UE i najlepsze sposoby rozwijania współpracy między krajami pochodzenia, tranzytu i krajami docelowymi w ramach nowego paktu o migracji i azylu. Omówili cele migracyjne (w szczególności sposób, w jaki należy poprawić koordynację i współpracę w ramach Unii). Ponadto, Rada przedstawiła elementy propozycji dotyczącej kompleksowego dialogu z krajami partnerskimi z Afryki Północnej.

Read more -inny link

Posiedzenie Eurogrupy

16 marca 2021

15 marca ministrowie finansów strefy euro podsumowali stan środków wsparcia budżetowego. Zgodzili się, że należy utrzymać to wsparcie w 2021 i 2022 roku. W ramach przygotowań do szczytu strefy euro, który odbędzie się 26 marca, omówili 9. sprawozdanie dotyczące wzmocnionego nadzoru nad Grecją, zmiany kursu walutowego oraz międzynarodową rolę euro.

Read more

Dyplomacja

Wizyta Johna Kerry'ego w Brukseli i w Paryżu

15 marca 2021

diplomatie.jpg
9 marca przebywający z wizytą w Brukseli John Kerry, wysłannik USA ds. klimatu, wezwał do "wzmocnionej" współpracy między jego krajem a UE w kwestii walki ze zmianami klimatu, podkreślając, że przyszedł "czas" na działanie. Stany Zjednoczone przypomniały o swoim krajowym wkładzie w ramach porozumienia paryskiego i zobowiązały się do osiągnięcia zerowej emisji gazów cieplarnianych netto do 2050 roku.

Read more -inny link

Przedłużenie sankcji związanych z naruszaniem intergralności Ukrainy

14 marca 2021

12 marca Rada postanowiła przedłużyć o 6 miesięcy sankcje przeciwko osobom odpowiedzialnym za działania podważające lub zagrażające integralności terytorialnej, suwerenności i niepodległości Ukrainy. Wprowadzone w 2014 roku sankcje obejmują ograniczenia podróży, zamrożenie aktywów oraz zakaz udostępniania funduszy lub innych zasobów gospodarczych 177 osobom i 48 podmiotom, których dotyczą.

Read more

Unia potępia reformę prawa wyborczego w Hongkongu

14 marca 2021

W opublikowanym 12 marca rocznym sprawozdaniu Komisji na temat rozwoju sytuacji politycznej i gospodarczej w Hongkongu podkreślono znaczną erozję autonomii, demokracji i podstawowych wolności na tym terytorium. Ilustruje to chińska reforma ordynacji wyborczej, która narusza status Hongkongu i zasadę "jeden kraj, dwa systemy", na której się on opiera. 11 marca Unia wezwała do przywrócenia demokratycznych procedur i zaprzestania prześladowań obrońców demokratycznych wartości.

Read more -inny link

Trybunał Sprawiedliwości

Polska i Węgry wnoszą sprawę w związku z warunkowością środków budżetowych

15 marca 2021

cjue.jpg
11 marca Polska i Węgry zwróciły się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kwestionując unijne rozporządzenie ustanawiające mechanizm uzależniający wypłatę europejskich funduszy od przestrzegania zasad państwa prawa. Oba kraje uważają, że mechanizm ten nie ma podstaw w traktatach i że stanowi ingerencję w kompetencje państw członkowskich.

Read more -inny link

EBC

Przyspieszenie zakupów zadłużenia

14 marca 2021

bce.jpg
11 marca Europejski Bank Centralny ogłosił, że utrzymuje swoje główne stopy procentowe na niezmienionym poziomie i że planuje zwiększyć tempo swojego nadzwyczajnego programu zakupu długów w czasie pandemii (PEPP) w następnym kwartale, aby uspokoić nerwowość na rynku w obliczu ostatniego wzrostu rentowności obligacji. Choć budżet PEPP (1 850 mld euro do wykorzystania do marca 2022 roku) nie powinien zostać w pełni wykorzystany, może on zostać ponownie dostosowany, jeżeli będzie tego wymagała sytuacja.

Read more -inny link

Europejskie agencje

Zezwolenie na szczepionkę Janssen z grupy Johnson & Johnson

15 marca 2021

agences-eu.jpg
11 marca, zgodnie z zaleceniem Europejskiej Agencji Leków, Komisja zezwoliła na wprowadzenie do obrotu szczepionki Janssen opracowanej przez Johnson & Johnson. Jest to czwarta szczepionka, która może być stosowana w UE. Może być podawana w jednej dawce. Komisja zamówiła ich 200 milionów. 10 marca Komisja zawarła umowę z firmą BioNtech/Pfizer na dostawę do państw członkowskich kolejnych 4 mln dawek, które mają zostać dostarczone do końca marca. A mają zostać wykorzystane w regionach przygranicznych w celu przywrócenia lub zapewnienia swobodnego przepływu w przestrzeni europejskiej.

Read more -inny link

Operacja przeciwko grupom przestępczym działającym na szeroką skalę

15 marca 2021

Belgijska, francuska i holenderska policja zdołały rozszyfrować komunikację grup przestępczych i 10 marca rozpoczęły działania mające uniemożliwić ponad setkę operacji przestępczych na szeroką skalę planowanych w najbliższych miesiącach. Europol precyzuje, że z zaszyfrowanej platformy Sky ECC korzystało 170 000 osób. 20% z nich rezyduje w Belgii i Holandii.

Read more -inny link

Niemcy

Wybory w Nadrenii-Palatynacie i Badenii-Wirtembergii

15 marca 2021

allemagne.jpg
14 marca odbyły się wybory w 2 landach. W Badenii-Wirtembergii (rządzonej od 2016 roku przez koalicję Zielonych i CDU) zwyciężyli Zieloni, zdobywając 31% głosów. Wyniki te mogą utorować drogę do nowego sojuszu pomiędzy Zielonymi, SPD i FPD. W Nadrenii-Palatynacie pierwsze miejsce zajęła Partia Socjaldemokratyczna (SPD) z 34,5% głosów. Rządząca tam od 2016 roku koalicja SPD/FDP/Zieloni powinna się utrzymać. Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) odnotowała spadek - uzyskała 23% głosów w Badenii-Wirtembergii i 26% w Nadrenii-Palatynacie.

Read more -inny link

Hiszpania

Plan dla przedsiębiorstw na 11 mld euro

15 marca 2021

espagne.jpg
12 marca hiszpański rząd zatwierdził plan o łącznej wartości 11 mld euro mający na celu wsparcie przedsiębiorstw dotkniętych pandemią COVID-19. Obejmuje 7 mld euro bezpośredniej, bezzwrotnej pomocy, która ma pomóc uniknąć bankructw, które byłyby szkodliwe dla ożywienia gospodarki.

Read more -inny link

Francja

Scale-Up Europe

15 marca 2021

france.jpg
Francuski sekretarz stanu ds. transformacji cyfrowej i komunikacji elektronicznej uruchomił inicjatywę Scale-Up Europe, we współpracy z unijnym komisarzem ds. innowacji. Została ona ogłoszona przez E. Macrona w grudniu 2020 roku i ma na celu opracowanie serii zaleceń, aby przyspieszyć wyłanianie się europejskich championów technologicznych w obszarze cyfryzacji.

Read more

Zjednoczone Królestwo

Skurczenie się handlu i odłożenie kontroli celnych

15 marca 2021

royaume-uni.jpg
W styczniu, w pierwszym miesiącu po wyjściu Wielkiej Brytanii z jednolitego rynku, brytyjski eksport do Unii Europejskiej spadł w porównaniu z poprzednim miesiącem o 41%, a import o 29%, podało 12 marca Office for National Statistics. W kategoriach cenowych i ilościowych jest to "największy miesięczny spadek, odkąd te dane zaczęły być rejestrowane w styczniu 1997 roku", odnotowuje ONS. 11 marca brytyjski rząd zdecydował się na odroczenie kontroli celnych importu z Unii do stycznia 2022 roku. Wyjaśnił, że chce umożliwić brytyjskim przedsiębiorstwom skupienie się na wychodzeniu z kryzysu gospodarczego spowodowanego pandemią.

Read more -inny link

Unia Europejska wszczyna procedurę naruszenia umowy o wyjściu

16 marca 2021

15 marca Komisja Europejska skierowała do Zjednoczonego Królestwa wezwanie do usunięcia uchybienia w związku z odroczeniem do 1 października niektórych kontroli produktów rolno-spożywczych i zwierząt domowych przy ich wjeździe z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej, co stanowi naruszenie Protokołu w sprawie Irlandii podpisanego w momencie wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii. Zjednoczone Królestwo ma miesiąc na udzielenie odpowiedzi i może zostać obciążone ryczałtem lub okresową karą pieniężną. Komisja zwraca się również do rządu Zjednoczonego Królestwa o podjęcie w "dobrej wierze" rozmów na forum Wspólnego Komitetu UE-Zjednoczone Królestwo.

Read more

Rada Europy

Apel o ochronę migrantów na Morzu Śródziemnym

15 marca 2021

conseilparlement.jpg
W raporcie opublikowanym 9 marca Rada Europy ubolewa nad "brakiem woli europejskich państw" w kwestii ustanowienia polityki ochrony migrantów przekraczających Morze Śródziemne. Podkreślono w nim, że sytuacja pogorszyła się z powodu stopniowego wycofywania statków ratowniczych, praktyki zawracania łodzi z migrantami oraz skutków pandemii wirusa Covid-19. Wezwano europejskie kraje do przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i do podjęcia działań na rzecz ochrony życia migrantów.

Read more -inny link

Malta: problematyczne traktowanie przetrzymywanych migrantów

15 marca 2021

10 marca Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu (CPT) opublikował raport na temat problematycznych warunków przetrzymywania migrantów na Malcie. W sprawozdaniu zwrócono się do maltańskich władz o poprawę warunków przetrzymywania, czuwając jednocześnie, by migranci byli traktowani z uwzględnieniem ich godności i człowieczeństwa.

Read more

Polska musi zagwarantować kobietom dostęp do aborcji

15 marca 2021

12 marca Komitet Ministrów Rady Europy zwrócił się do Polski o wprowadzenie jasnych i skutecznych procedur zapewniających kobietom dostęp do legalnej aborcji. W rezolucji podkreślono, że Polska nie wykonała trzech wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, a polski Trybunał Konstytucyjny w orzeczeniu z października 2020 roku jeszcze bardziej ograniczył dostęp do przerywania ciąży.

Read more -inny link

OECD

Światowe prognozy gospodarcze

15 marca 2021

ocde.jpg
W swojej śródokresowej prognozie, opublikowanej 10 marca, OECD spodziewa się, że światowy wzrost będzie silniejszy niż oczekiwano i wyniesie 5,6% w roku 2021 oraz 4% w 2022. Prognoza dla strefy euro pozostaje bez zmian - wzrost na poziomie 3,9% w roku 2021 i 3,8% w 2022. OECD podkreśla, że ożywienie gospodarki i zatrudnienia jest związane z tempem szczepień.

Read more

Mathias Cormann mianowany sekretarzem generalnym OECD

16 marca 2021

16 marca Australijczyk Mathias Cormann został mianowany sekretarzem generalnym OECD przez Radę tej organizacji. Zwyciężył w głosowaniu wśród państw członkowskich 12 marca. 1 czerwca zastąpi Meksykanina Angela Gurrię, a jego kadencja potrwa 5 lat. Ten były minister finansów swojego kraju oświadczył, że jego priorytetami są: trwałe ożywienie gospodarcze, rozwój światowego handlu oraz ustanowienie zasad na rzecz gospodarki cyfrowej i opodatkowania przedsiębiorstw.

Read more -inny link

Eurobarometr

Sondaż na temat Konferencji w sprawie przyszłości Europy

15 marca 2021

eurobarometre.jpg
9 marca Parlament i Komisja opublikowały wspólne badanie Eurobarometru dotyczące Konferencji w sprawie przyszłości Europy. 76% respondentów popiera Konferencję, a 92% chce, aby głos obywateli był w większym stopniu uwzględniany w europejskim procesie decyzyjnym. Poszanowanie demokracji, praw człowieka i praworządności uważane są za najważniejsze atuty Unii w 14 krajach. Co więcej, 6 na 10 osób twierdzi, że kryzys COVID-19 skłonił je do refleksji nad przyszłością Europy.

Read more

Kultura

Tydzień Frankofonii

15 marca 2021

culture.jpg
W ramach Międzynarodowego Dnia Frankofonii obchodzonego 20 marca, 54 kraje członkowskie i 27 krajów obserwatorów z Międzynarodowej Organizacji Frankofonii proponują przez miesiąc działania służące celebrowaniu języka francuskiego na całym świecie. W tym roku wszystkie wydarzenia prezentowane w Europie odbędą się online. W programie są spotkania literackie, konkursy internetowe, warsztaty teatralne i pokazy filmowe.

Read more -inny link

Szekspir w rzeczywistości wirtualnej

15 marca 2021

Do 20 marca Royal Shakespeare Company prezentuje "Dream" ("Sen"), czyli 50-minutową produkcję opartą na sztuce Szekspira "Sen nocy letniej", w której aktorzy grają w wirtualnej scenerii.

Read more -inny link

Zdjęcia Warhola w Paryżu

15 marca 2021

Do 10 kwietnia Galeria Włoska w Paryżu gości wystawę zdjęć Andy'ego Warhola zatytułowaną "Migawki", na której zgromadzono zdjęcia polaroidowe, tradycyjne odbitki, kolaże oraz to, co artysta nazywał "stitched photographs".

Read more

Marinus van Reymerswale w Madrycie

15 marca 2021

Do 13 czerwca Muzeum Narodowe Prado w Madrycie prezentuje pierwszą monograficzną wystawę poświęconą holenderskiemu malarzowi Marinusowi van Reymerswale (1490-1546). Na wystawie zgromadzono 10 obrazów artysty, które uzupełniają książki, ryciny i monety proponujące różne spojrzenia na jego twórczość.

Read more

Architektura Aldo Rossiego w Rzymie

15 marca 2021

Do 17 października Muzeum Narodowe Sztuki XXI Wieku w Rzymie prezentuje retrospektywę poświęconą architektowi Aldo Rossiemu. Wystawa analizuje teoretyczny i praktyczny wkład Rossiego w nowoczesną architekturę poprzez rysunki i szkice, projekty, pisma i makiety.

Read more

Oblicza Weimaru w Wiedniu

15 marca 2021

Do 20 czerwca Muzeum Albertina w Wiedniu prezentuje wystawę portretów z okresu Republiki Weimarskiej, z lat 20. i 30. XX wieku, kiedy to fotografia nie służyła już tylko do ukazania osobowości fotografowanej osoby, ale stała się tworzywem do realizowania pomysłów fotografa.

Read more

Dwustulecie Napoleona

Marengo lub dziwne zwycięstwo Bonapartego

15 marca 2021

napoleon.jpg
W "Marengo ou l'étrange victoire de Bonaparte" Jean Tulard ujawnia wszystkie oblicza tej bitwy stoczonej w Piemoncie 14 czerwca 1800 roku, która pozwoliła pierwszemu konsulowi Napoleonowi Bonaparte przezwyciężyć ostatnie przeszkody na drodze po władzę. Bitwa ta jest także tematem książki historyka wojskowości Oliviera Lapraya "La bataille de Marengo, la première victoire du siècle" (przetłumaczonej na angielski) i publikacji Polaka Sławomira Leśniewskiego. Niemiecki historyk i dziennikarz Volker Ullrich napisał biografię Napoleona.

Read more -inny link

Agenda

16 marca

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów (Wideokonferencja)


16 marca

Posiedzenie ministrów zdrowia (Wideokonferencja)


16 marca

Rada Stowarzyszenia UE-Gruzja (Bruksela)


16 marca

Społeczny szczyt trójstronny (Bruksela)


17 marca

Wybory parlamentarne (Holandia)


18 marca

Posiedzenie ministrów środowiska (Wideokonferencja)


22 marca

Rada do Spraw Zagranicznych (Bruksela)


22 marca

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


22 marca

Posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności (Wideokonferencja)


Newsletter Archives

Bilans 9. kadencji Parlamentu Europejskiego

Co warto zapamiętać z europejskiego aktu o sztucznej inteligencji

"Komisarz ds. obrony"

Rolnictwo Europy i rolnictwo Ukrainy są komplementarne

Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej stanowi wartość dodaną i wymierza historyczną sprawiedliwość

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

"Zieloni zrobią wszystko, aby Konferencja w sprawie przyszłości była sukcesem!"

pdf

Biuletyn n°927- wersja 15 mars 2021