Biuletyn n°932

Open panel Open panel
Biuletyn n°932
Biuletyn
wtorek, 20 kwietnia 2021
numer 932
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Zarządzanie Europejskim Funduszem Obronnym
Europejski Fundusz Obronny, dysponujący 7 mld euro na lata 2021-2027, powinien ułatwić powstanie europejskiej bazy technologicznej i przemysłowej w dziedzinie obronności oraz przyczynić się do zwiększenia strategicznej autonomii Unii. Współpraca między Komisją, państwami członkowskimi i Europejską Agencją Obrony będzie miała kluczowe znaczenie dla jego powodzenia. A instytucje powinny w pełni uwzględnić wyzwania stojące przed przemysłem.
Więcej
Na pierwszej stronie! : 70 lat Traktatu Paryskiego
photo
18 kwietnia Unia upamiętniła 70. rocznicę podpisania Traktatu Paryskiego ustanawiającego Europejską Wspólnotę Węgla i Stali (EWWiS). EWWiS była pierwszą cegiełką w procesie integracji europejskiej. W inicjatywie uczestniczyły Belgia, Francja, Włochy, Republika Federalna Niemiec, Luksemburg i Holandia. Zainicjował ją francuski minister spraw zagranicznych Robert Schuman deklaracją z 9 maja 1950 roku. Traktat Paryski wszedł w życie 26 lipca 1952 na okres 50 lat i wygasł 23 lipca 2002... Więcej
Więcej

Fundacja : Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
16 kwietnia Unia Europejska i OBWE potępiły represje na Białorusi i wezwały do natychmiastowego uwolnienia więźniów politycznych, podczas gdy reżim zakazał europejskiemu kanałowi informacyjnemu Euronews nadawania w tym kraju. Fundacja oferuje chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli śledzić kryzys od czasu wyborów w sierpniu 2020 roku... Więcej
Tabela instrumentów sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Włochy i Belgia ogłosiły złagodzenie restrykcji od 26 kwietnia, a wyjazdy poza Belgię są ponownie dozwolone. Francja zawiesiła połączenia lotnicze z Brazylią, aby ograniczyć rozprzestrzenianie się wariantów z tego kraju, a także nałożyła kwarantannę na podróżnych z Argentyny, Chile i RPA. Portugalia ogłosiła koniec zawieszenia połączeń z Brazylią i Wielką Brytanią oraz ponownie otworzyła restauracje, teatry, centra handlowe, szkoły średnie i uniwersytety. W niemieckiej Kolonii wprowadzono godzinę policyjną. Fundacja oferuje Państwu podsumowanie obowiązujących środków sanitarnych i warunków podróżowania po całej Europie, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło informacji, pozwalające zrozumieć bieżący stan rzeczy... Więcej

Komisja : Strategia finansowania unijnego planu odbudowy
photo
14 kwietnia Komisja przedstawiła swoją strategię finansowania planu odbudowy gospodarczej NextGenerationEU. Do 2026 roku pożyczy ona na rynkach kapitałowych do 800 mld euro w cenach bieżących (tj. średnio około 150 mld euro rocznie). Dług zostanie spłacony do 2058. Wykorzystywane instrumenty będą obejmować obligacje średnio i długoterminowe, z których część będzie emitowana jako obligacje ekologiczne, oraz krótkoterminowe instrumenty dłużne. Komisja ma nadzieję, że będzie w stanie uruchomić pożyczkę w lipcu (jeśli wszystkie państwa członkowskie ratyfikują decyzję w sprawie zasobów własnych)... Więcej
Nowe strategie walki z przestępczością i handlem ludźmi
photo
14 kwietnia Komisja przedstawiła nowe strategie walki z przestępczością i zwalczania handlu ludźmi. Akcentuje w nich wykorzystywanie nowych narzędzi technologicznych do śledzenia cyberprzestępczości oraz zacieśnianie współpracy między instytucjami policyjnymi UE w celu zlikwidowania źródeł zysków przestępców. Podkreśla również ograniczenie popytu, który napędza handel ludźmi, zniszczenie modelu biznesowego handlarzy oraz ochronę ofiar, zwłaszcza kobiet i dzieci... Więcej
Więcej
Dodatkowa dostawa szczepionki BioNTech-Pfizer w II kwartale
photo
14 kwietnia przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła, że w II kwartale dostarczonych zostanie dodatkowych 50 milionów dawek szczepionek firmy BioNTech-Pfizer. Pierwotnie dawki te miały zostać dostarczone dopiero w IV kwartale. Dzięki temu łączna liczba dawek dostarczonych przez BioNTech-Pfizer w II kwartale wyniesie 250 mln. Przewodnicząca wspomniała o rozpoczęciu negocjacji w sprawie trzeciej umowy z laboratorium, aby zwiększyć dostawy w Unii w latach 2021-2023 do 1,8 mld dawek. 14 kwietnia Unia przekroczyła próg 100 milionów szczepień... Więcej
Propozycja zwolnienia podstawowych towarów i usług z VAT-u
photo
12 kwietnia Komisja Europejska zaproponowała zwolnienie z VAT-u towarów i usług udostępnianych w czasach kryzysu przez nią samą, organy i agencje UE państwom członkowskim oraz obywatelom. Chodzi o odciążenie i tak ograniczonych budżetów na zamówienia publiczne i zmaksymalizowanie skuteczności funduszy UE wykorzystywanych do reagowania na sytuacje kryzysowe (takie jak klęski żywiołowe i stany zagrożenia zdrowia publicznego). Beneficjentami tych środków mogą być państwa członkowskie lub trzecie, np. władze lub krajowe instytucje... Więcej
Więcej
Brexit: posiedzenie w sprawie protokołu północno-irlandzkiego
photo
15 kwietnia wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič i brytyjski minister ds. stosunków z UE David Frost spotkali się w Brukseli, aby omówić kwestię wdrożenia protokołu w sprawie Irlandii Północnej, które Brytyjczycy chcą opóźnić. Maroš Šefčovič potwierdził zaangażowanie UE na rzecz utrzymania wielkopiątkowego porozumienia pokojowego i zachowania integralności jednolitego rynku europejskiego. Podkreślił potrzebę znajdowania wspólnych, a nie jednostronnych rozwiązań, uzgodnionych w ramach wspólnych organów ustanowionych na mocy umowy o wycofaniu się Zjednoczonego Królestwa z Unii. Rozmowy będą kontynuowane w najbliższych tygodniach... Więcej

Parlament : Platforma Konferencji w sprawie przyszłości Europy
photo
19 kwietnia uruchomiono wielojęzyczną platformę cyfrową Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Dzięki niej obywatele mogą wnosić bezpośredni wkład w prace Konferencji poprzez wyrażanie swoich opinii i sugestii na tematy, które uważają za istotne dla przyszłości Europy. Na platformie będą również zamieszczane informacje dotyczące zdecentralizowanych wydarzeń, europejskich paneli obywatelskich oraz sesji plenarnych Konferencji... Więcej
Głosowanie za umową ze Zjednoczonym Królestwem
photo
15 kwietnia europosłowie z Komisji Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Parlamentu Europejskiego zagłosowali za przyjęciem umowy o handlu i współpracy podpisanej w grudniu 2020 roku przez UE i Wielką Brytanię. Parlament Europejski podejmie ostateczną decyzję i przyjmie stosowną rezolucję na sesji plenarnej, ale nie wiadomo jeszcze w jakim terminie... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
16 kwietnia ministrowie gospodarki i finansów omówili ożywienie gospodarcze, w tym postępy w zakresie ratyfikacji decyzji w sprawie zasobów własnych i przygotowania krajowych planów naprawczych, które należy przedłożyć Komisji do 30 kwietnia. Ministrowie przyjęli konkluzje w sprawie unii rynków kapitałowych, podkreślając, że priorytetem powinny być MŚP. Dyskutowano również o przyszłości europejskiej infrastruktury finansowej na rzecz rozwoju... Więcej
Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
16 kwietnia 19 ministrów finansów strefy euro omówiło kwestię cyfrowego euro, wyniki wiosennych posiedzeń MFW i Banku Światowego oraz politykę Eurogrupy w zakresie przejrzystości. Ministrowie dyskutowali na temat unii bankowej ze swoimi kolegami z krajów spoza strefy euro... Więcej
Więcej
Mandat negocjacyjny w sprawie "zielonego zaświadczenia cyfrowego"
photo
14 kwietnia Rada przyjęła mandat do negocjacji z Parlamentem Europejskim na temat propozycji zielonego zaświadczenia cyfrowego, które będzie stanowiło dowód, że jego posiadacz został zaszczepiony przeciwko COVID-19, otrzymał negatywny wynik testu bądź jest ozdrowieńcem. Ma ono ułatwić bezpieczne i swobodne przemieszczanie się po Unii, a także do Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Rada chciałaby wprowadzić do wniosku pewne zmiany, w tym wyjaśnienia dotyczące zasady niedyskryminacji i gwarancje wzmocnionej ochrony danych. Parlament ma przyjąć swój mandat negocjacyjny na kwietniowej sesji plenarnej... Więcej
Stanowisko w sprawie unijnego programu kosmicznego 2021-2027
photo
19 kwietnia Rada przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu na temat programu kosmicznego UE na lata 2021-2027, którego budżet wynosi 14,8 mld euro. Jego celem jest uproszczenie i zracjonalizowanie istniejących ram prawnych polityki kosmicznej, harmonizacja ram bezpieczeństwa programu kosmicznego, ustanowienie zasad zarządzania unijnym programem kosmicznym oraz zapewnienie wystarczającego budżetu na kontynuację i udoskonalenie już rozpoczętych programów... Więcej

Dyplomacja : Nowa umowa partnerstwa z krajami AKP
photo
15 kwietnia Unia Europejska i Organizacja Państw Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) zakończyły negocjacje w sprawie nowej umowy o partnerstwie, która zastąpi umowę z Kotonu. Porozumienie, które musi jeszcze zostać podpisana przez obie strony, określa ramy współpracy gospodarczej, sektorowej i politycznej na następne 20 lat. Obie strony zwiększają swoje zaangażowanie na rzecz ochrony pokoju i bezpieczeństwa, praw człowieka, demokracji i zarządzania... Więcej
Więcej
Rozmowa z Angelą Merkel i Xi Jinpingiem
photo
16 kwietnia prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent Chin Xi Jinping wymienili poglądy na temat ochrony klimatu oraz bioróżnorodności... Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
19 kwietnia ministrowie spraw zagranicznych potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz integralności terytorialnej Ukrainy w "bardzo niepokojącym" kontekście koncentracji rosyjskich wojsk na granicy z Ukrainą i na Krymie. Zaapelowali do rosyjskich władz o natychmiastowe umożliwienie Aleksiejowi Nawalnemu dostępu do zaufanych lekarzy. Przyjęli nowe sankcje przeciwko osobom i firmom powiązanym z wojskowym zamachem stanu w Birmie. Zatwierdzili konkluzje w sprawie strategii na rzecz współpracy w regionie Indo-Pacyfiku, w sprawie zintegrowanej strategii UE na rzecz Sahelu oraz w sprawie odnowienia partnerstwa z południowymi sąsiadami. Omówili także sytuację w Gruzji i w Etiopii... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Zakaz połowów z użyciem prądu
photo
15 kwietnia Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odrzucił skargę Holandii na unijny zakaz połowu ryb przy użyciu prądu, który został przyjęty w 2019 roku i ma wejść w życie w czerwcu 2021. Holandia twierdziła, że unijny prawodawca nie oparł się na najnowszych opiniach naukowych dotyczących połowu przy użyciu prądu. Trybunał przypomniał, że prawodawca nie jest zobowiązany do kierowania się wyłącznie dostępnymi opiniami naukowymi i podkreślił, że ryzyko środowiskowe związane z tą praktyką nie zostało jeszcze w pełni ocenione... Więcej
Odrzucenie skargi Ryanaira na pomoc dla innych firm
photo
W dwóch wyrokach wydanych 14 kwietnia Sąd Unii Europejskiej oddalił skargi wniesione przez linię lotniczą Ryanair na środki pomocy na rzecz SAS przyjęte przez Szwecję i Danię oraz na fińską gwarancję na rzecz Finnair. Sędziowie uznali, że środki, o których zdecydowano w odpowiedzi na skutki pandemii COVID-19, są zgodne z prawem Unii... Więcej
Więcej
Rzecznik generalny potwierdza prawo krajowych sędziów do wysyłania pytań prejudycjalnych
photo
15 kwietnia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości ocenił, że "sąd krajowy powinien pominąć wszelkie przepisy krajowe lub orzecznictwo krajowe naruszające jego uprawnienie do zwrócenia się z pytaniami do Trybunału Sprawiedliwości". Sądzi, że węgierskie regulacje, które pozwalają Sądowi Najwyższemu uczynić nielegalnymi pytania prejudycjalne i karać sędziów, którzy się na nie zdecydowali, są sprzeczne z zasadą nadrzędności unijnego prawa. Trybunał wyda wyrok w nadchodzących miesiącach... Więcej
Rzecznik generalny uważa, że dwie polskie izby naruszają prawo Unii
photo
W konkluzjach wydanych 15 kwietnia rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości ocenił, że dwie nowo utworzone izby polskiego Sądu Najwyższego (Izba Dyscyplinarna i Izba Kontroli Nadzwyczajnej) mogą łamać prawo Unii z powodu sposobu powołania ich członków z "rażącym naruszeniem przepisów krajowych". Trybunał wyda wkrótce ostateczny wyrok... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych
photo
13 kwietnia Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie dotyczące wsparcia Komisji dla tworzenia publicznej infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Podkreśla, że choć UE zwiększyła liczbę stacji ładowania, to nierównomiernie pomiędzy państwami członkowskimi, a systemy płatności nie są wystarczająco zharmonizowane. Jego zdaniem Komisja musi zadbać o to, by unijne fundusze były przyznawane tam, gdzie są najbardziej potrzebne... Więcej

EBC : Raport z konsultacji w sprawie cyfrowego euro
photo
14 kwietnia Europejski Bank Centralny opublikował sprawozdanie z konsultacji publicznych w sprawie cyfrowego euro, zorganizowanych w 2020 roku. Otrzymano ponad 8 200 odpowiedzi na 18 pytań zadanych przez EBC, a dotyczących korzyści i wyzwań związanych z projektem cyfrowego euro oraz jego możliwego kształtu i zastosowania. Główne oczekiwania respondentów w stosunku do cyfrowego euro to prywatność, bezpieczeństwo, łatwość użytkowania, brak dodatkowych kosztów i możliwość użytkowania poza internetem... Więcej

Europejskie agencje : Raport zawierający ocenę zagrożeń dla Unii wynikających z przestępczości
photo
12 kwietnia Europol opublikował swoje roczne sprawozdanie zawierające ocenę zagrożeń dla Unii płynących z poważnej i zorganizowanej przestępczości. W sprawozdaniu zauważono, że 2/3 przestępców regularnie ucieka się do korupcji, a 60% sieci przestępczych działających w Unii wykorzystuje przemoc w swojej przestępczej działalności. Dokument zawiera przegląd aktualnego stanu wiedzy na temat sieci przestępczych, opisuje czynniki w szerzej pojmowanym środowisku, które kształtują przestępczość, przedstawia najnowsze zmiany w zakresie poważnej i zorganizowanej przestępczości oraz identyfikuje główne grupy przestępcze i osoby w nie zaangażowane... Więcej

Niemcy : Wzmocnienie amerykańskiej obecności wojskowej
photo
13 kwietnia sekretarz obrony USA Lloyd Austin ogłosił, że Stany Zjednoczone nie wycofają wojsk z Niemiec, jak zapowiedział Donald Trump, a ponadto do jesieni rozmieszczą tam 500 dodatkowych żołnierzy. Personel wojskowy, który będzie stacjonował w amerykańskich bazach NATO w rejonie Wiesbaden, ma wzmocnić istniejące zdolności w zakresie kosmosu i cybernetyki... Więcej
Więcej
Prognozy wzrostu skorygowane w dół
photo
We wspólnej prognozie, opublikowanej 15 kwietnia, największe niemieckie instytuty gospodarcze przewidują wzrost o 3,7% w 2021 roku i o 3,9% w 2022. Po zniesieniu obecnych ograniczeń ożywienie powinno się utrzymać, ale ich zaostrzenie w okresie zimowym doprowadziło do obniżenia prognozy na 2021 rok o 1 punkt procentowy w porównaniu z prognozą z jesieni 2020. Ekonomiści oczekują, że aktywność gospodarcza w Niemczech unormuje się do końca II kwartału 2021... Więcej
Więcej

Francja : Raport na temat postępów Apelu z Christchurch
photo
13 kwietnia prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern przedstawili raport z konsultacji ze zwolennikami Apelu Christchurch - inicjatywy podjętej przez oba kraje po zamachu w Christchurch w 2019 roku. Gromadzi 10 szefów państw i rządów oraz liderów firm i organizacji cyfrowych w celu zwalczania terroryzmu i brutalnego ekstremizmu online. W sprawozdaniu podkreślono poczynione postępy i nakreślono priorytety na najbliższe lata: uzyskanie wsparcia ze strony podmiotów internetowych, postępy w rozumieniu skutków działania algorytmów oraz zdolność do reagowania na treści o charakterze terrorystycznym i brutalnie ekstremistycznym... Więcej
Więcej

Polska : Usunięcie Rzecznika Adama Bodnara
photo
16 kwietnia Trybunał Konstytucyjny zdecydował, że Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar będzie pełnił obowiązki jeszcze co najwyżej przez 3 miesiące. Jego pięcioletnia kadencja zakończyła się we wrześniu 2020 roku, ale nadal sprawował on urząd z powodu braku porozumienia w sprawie wyznaczenia jego następcy, co Trybunał uznał za niezgodne z konstytucją. Sejm przegłosował powołanie na jego miejsce posła Bartłomieja Wróblewskiego z PiS, ale nominację tę musi zatwierdzić Senat, w którym to opozycja ma większość... Więcej
Więcej

Czechy : Wydalenie 18 rosyjskich dyplomatów oskarżanych o szpiegostwo
photo
17 kwietnia czeski rząd ogłosił wydalenie 18 pracowników rosyjskiej ambasady, których zidentyfikowano jako agentów GRU (rosyjskiej służby wywiadu wojskowego). Czeski wywiad ma "niepodważalne" dowody na udział agentów w eksplozji składu amunicji w 2014 roku, powiedział premier Andrej Babisz... Więcej
Więcej

Gruzja : Porozumienie polityczne pod egidą Unii
photo
19 kwietnia ugrupowanie rządzące Gruzińskie Marzenie i partie opozycyjne podpisały porozumienie wynegocjowane przez UE w celu zakończenia kryzysu politycznego w tym kraju, który nastąpił po wyborach w październiku 2020 roku. Porozumienie (przedstawione dzień wcześniej przez przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela) obejmuje wzmocnienie niezależności sądownictwa, reformę przepisów wyborczych oraz zmiany w funkcjonowaniu parlamentu. Główna partia opozycyjna - Zjednoczony Ruch Narodowy (ENM) - przyłączy się do porozumienia, gdy jej lider Nika Melia zostanie zwolniony z więzienia. Charles Michel jedzie do Tbilisi 20 kwietnia... Więcej
Więcej

Turcja : Uwolnienie dziennikarza Ahmeta Altana
photo
14 kwietnia tureckie władze uwolniły dziennikarza i pisarza Ahmeta Altana po tym, jak Sąd Kasacyjny uchylił wyrok 10,5 roku więzienia, orzeczony w 2019 roku w jego sprawie o współudział w organizacji gülenistów (określanej przez turecki rząd jako organizacja terrorystyczna). Dzień przed zwolnieniem Altana Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że jego zatrzymania nie można prawnie uzasadnić, a prawa dziennikarza (takie jak prawo do wolności słowa i prawo do wolności) zostały naruszone... Więcej
Więcej

Ukraina : Europejskie wsparcie w obliczu rosyjskiego przegrupowania
photo
16 kwietnia prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął swojego ukraińskiego odpowiednika Wołodymyra Zełenskiego i przypomniał o "przywiązaniu Francji do jedności i suwerenności Ukrainy". Obaj przywódcy oraz kanclerz Niemiec Angela Merkel wezwali Rosję do wycofania jej wojsk rozmieszczonych na granicy z Ukrainą. W poprzednich dniach o deeskalację i wsparcie dla Ukrainy apelowali prezydent USA Joe Biden, przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, a także ministrowie spraw zagranicznych Litwy, Łotwy i Estonii podczas wspólnej wizyty na Ukrainie... Więcej
Więcej | Więcej
Posiedzenie Komisji NATO-Ukraina
photo
13 kwietnia Komisja NATO-Ukraina spotkała się w siedzibie NATO w Brukseli, aby omówić sytuację na Ukrainie w następstwie rosyjskiej koncentracji wojskowej wokół ukraińskich granic, a także naruszenia zawieszenia broni dokonywane we wschodniej Ukrainie przez wspieranych przez Rosję paramilitarystów. Sojusznicy potwierdzili swoje poparcie dla suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy. Sekretarz generalny NATO Jens Stoltenberg wezwał Rosję do zaprzestania prowokacji i deeskalacji sytuacji... Więcej
Więcej

Rada Europy : Roczny raport GRECO
photo
15 kwietnia GRECO, organ antykorupcyjny Rady Europy, opublikował swój roczny raport analizujący kroki podjęte w 2020 roku przeciwko pojawianiu się korupcji w państwach członkowskich. Podkreślono w nim ryzyko korupcji wynikające ze środków nadzwyczajnych wprowadzonych w celu zwalczania pandemii, które doprowadziły do koncentracji władzy i odstępstw od praw podstawowych. Według raportu, do końca zeszłego roku państwa członkowskie wdrożyły prawie 40% jego rekomendacji dotyczących walki z korupcją wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów... Więcej
Apel o poszanowanie praw przy tworzeniu "szczepionkowego paszportu"
photo
Sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejcinović Burić wzywa europejskie rządy do przestrzegania standardów praw człowieka oraz wspólnych wartości i zasad przy tworzeniu "szczepionkowego paszportu". Podkreśliła znaczenie ochrony danych, obowiązek państw, by zagwarantować dostęp do szczepień, oraz zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego... Więcej

MFW : Raport na temat perspektyw gospodarczych Europy
photo
W opublikowanym 14 kwietnia raporcie na temat perspektyw gospodarczych dla Europy, Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje wzrost w 2021 roku dla wszystkich krajów kontynentu na poziomie 4,5%. Odnotowuje ożywienie gospodarki europejskiej w kształcie litery "V", ale podkreśla, że warianty koronawirusa i szybkość szczepień stanowią istotne zagrożenie dla tempa wzrostu... Więcej
Więcej

OECD : Zalecenia dotyczące wzrostu
photo
W opublikowanym 14 kwietnia raporcie Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) pt. "Cel wzrost 2021" sformułowano zalecenia tej organizacji dla rozwiniętych gospodarek mające na względzie przyspieszenie wzrostu... Więcej

Kultura : Gustavo Dudamel, nowy dyrektor muzyczny Opery Paryskiej
photo
Wenezuelczyk Gustavo Dudamel jest pierwszym dyrygentem z Ameryki Łacińskiej, który objął stanowisko dyrektora muzycznego w tej paryskiej instytucji operowej. Mianowany został 16 kwietnia i będzie sprawował to stanowisko do 1 sierpnia do 2027 roku. Zastąpił Philippe'a Jordana, który odszedł do Opery Wiedeńskiej... Więcej
Opera online wg Elfriede Jelinek
photo
24 kwietnia o 18.45 Teatr TR Warszawa wyemituje operę opartą na sztuce Elfriede Jelinek (Nagroda Nobla w dziedzinie literatury), której akcja rozgrywa się w Austrii, w marcu 1945 roku, zatytułowaną "Rechnitz. Opera – Anioł Zagłady". Przedstawienie odbędzie się po polsku, z podpisami po angielsku... Więcej
Festiwal Wielkanocny w Deauville
photo
Do 8 maja trwa Festiwal Wielkanocny w Deauville. Pięć koncertów będzie transmitowanych na żywo na stronie France 3 Normandie, na Facebooku, na platformie RecitHall oraz w internetowym radiu Festiwalu - Music.aquerelle... Więcej
Georgia O'Keeffe w Madrycie
photo
Do 8 sierpnia w madryckim Muzeum Thyssen-Bornemisza odbywa się (we współpracy z Centrum Pompidou i Fundacją Beyeler) pierwsza w Hiszpanii retrospektywa Georgii O'Keeffe - jednej z czołowych postaci północnoamerykańskiej sztuki XX wieku. Na wystawie prezentowanych jest 90 obrazów artystki, które powstawały od 1910 roku... Więcej
Italy Street Photo Festival
photo
Od 23 do 25 kwietnia odbywa się online 4. edycja Italy Street Photo Festival, najważniejszego wydarzenia poświęconego fotografii ulicznej we Włoszech. Alex Majoli z agencji Magnum wygłosi wykład. Zaproponowano również publiczności warsztaty i dyskusje z udziałem profesjonalnych fotografów, takich jak Tony Gentile, Stephanie Gengotti i Gabriele Croppi... Więcej
Kolekcja online Vitra Design Museum
photo
Vitra Design Museum zaprasza do odkrywania w internecie jego kolekcji rozmaitych przedmiotów. Zbiory są stale poszerzane i zawierają szczegółowe informacje na temat obiektów, a także projektantów, którzy je stworzyli... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Napoleon i bonapartyzm
photo
W książce "Napoléon et le bonapartisme", opublikowanej przez Wydawnictwo Que sais-je, Arthur Chevallier powraca do przeznaczenia i doktryny politycznej cesarza. Kreśli obraz okresu założycielskiego współczesnej Francji, przyglądając się organizacji społeczeństwa i funkcjonowaniu państwa. Dokonuje bezprecedensowej analizy bonapartyzmu, który wpisuje się w politykę najbardziej lewicowych rządów, pozwalając na przywrócenie ideałów roku 1789. W Polsce o głównych rysach bonapartyzmu przypomina portal Historia Uważam Rze... Więcej
Gdyby mi opowiedziano o Napoleonie
photo
Dostępnych jest szereg prac o Napoleonie dla młodego odbiorcy. Książka dla 8-11-latków "Secrets d'Histoire junior", wydana w Wydawnictwie Larousse, dokumentuje życie Napoleona w bogato ilustrowany sposób. Muzeum Narodowe w Krakowie proponuje publikację "Napoleon i jego czasy. Przewodnik dla dzieci" opowiadającą o życiu Napoleona oraz o jego wpływie na sztukę i naukę... Więcej
Więcej

20kwie.
20 kwietnia

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów spraw europejskich

22kwie.
22 kwietnia

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów ds. energii

Frankfurt

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

23kwie.
23 kwietnia

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów środowiska

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów obrony

26kwie.
26 kwietnia

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów rolnictwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: