Biuletyn n°933

Open panel Open panel
Biuletyn n°933
Biuletyn
wtorek, 27 kwietnia 2021
numer 933
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Niemcy zamykają rozdział Merkel
Angela Merkel, która stoi na czele niemieckiego rządu od 2005 roku, ustąpi ze stanowiska po wyborach federalnych 26 września. Wybory te zapowiadają również głęboką zmianę w krajobrazie politycznym: chadecy starają się odnowić swoją pozycję, socjaldemokraci tracą na znaczeniu, a Zieloni po raz pierwszy stanowią alternatywną siłę.
Więcej
Fundacja : Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Francja ogłosiła, że 3 maja znosi ograniczenia w podróżowaniu, a 26 kwietnia otwarto tam przedszkola i szkoły podstawowe. 26 kwietnia we Włoszech na powrót otwarto restauracje, kina, teatry i szkoły, z zachowaniem określonych warunków. W Holandii zniesiono godzinę policyjną, od 28 kwietnia można częściowo otwierać bary. Na Cyprze do 9 maja trwa lockdown. W Niemczech parlament przyjął ustawę umożliwiającą podejmowanie kroków na szczeblu federalnym. Niemcy i Włochy wprowadziły ograniczenia dla pasażerów z Indii, a Holandia zawiesiła połączenia lotnicze z tym krajem. Fundacja oferuje Państwu pełną mapę obowiązujących środków sanitarnych i warunków podróżowania po całej Europie, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło informacji, pozwalające zrozumieć bieżący stan rzeczy... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
21 kwietnia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało do "kompletnej" reformy systemu wyborczego na Białorusi, tak aby spełniał on międzynarodowe standardy demokratycznych wyborów, i zaapelowało o "pilne" rozpoczęcie dialogu politycznego w celu pokojowego zakończenia panującego tam kryzysu. Fundacja proponuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli śledzić kryzys od czasu wyborów w sierpniu 2020 roku... Więcej

Komisja : Projekt nowych przepisów w sprawie sztucznej inteligencji
photo
21 kwietnia Komisja zaproponowała pierwsze ramy prawne dotyczące sztucznej inteligencji (AI) oraz nowy, skoordynowany z państwami członkowskimi, plan mający na celu przyspieszenie wprowadzania AI. Ma on jednocześnie gwarantować bezpieczeństwo i prawa podstawowe poprzez ustanowienie nowych przepisów dotyczących maszyn i urządzeń. Regulacje te będą stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich. Wprowadzone zostaną ścisłe uregulowania, a wszystkie systemy AI uznane za zagrażające bezpieczeństwu ludzi, ich egzystencji i prawom zostaną zakazane... Więcej
Więcej
Nowe narzędzia służące skierowaniu kapitałów ku zrównoważonej działaności gospodarczej
photo
21 kwietnia Komisja przedstawiła środki mające na celu lepsze ukierunkowanie przepływów kapitałowych na zrównoważoną działalność gospodarczą w Unii, w szczególności systematykę mającą promować zrównoważone inwestycje. Przedstawiła również wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie sprawozdawczości przedsiębiorstw w zakresie zrównoważonego rozwoju, a także 6 aktów dotyczących obowiązków powierniczych oraz doradztwa inwestycyjnego i ubezpieczeniowego... Więcej
Utworzenie centrum wiedzy w zakresie obserwacji Ziemi
photo
20 kwietnia Komisja utworzyła centrum wiedzy w zakresie obserwacji Ziemi, by zmaksymalizować wykorzystanie wiedzy pochodzącej ze zbierania i analizy danych georeferencyjnych dotyczących stanu naszej planety. Centrum ma na celu wspieranie realizacji priorytetów politycznych Komisji oraz rozwój europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus, który dostarcza informacji geoprzestrzennych o naszej planecie... Więcej
Wytyczne techniczne dotyczące zielonego zaświadczenia cyfrowego
photo
22 kwietnia państwa członkowskie jednogłośnie przyjęły wytyczne opisujące specyfikacje techniczne służące wdrożeniu zielonego zaświadczenia cyfrowego, aby zapewnić zbudowanie tego unijnego systemu do czerwca... Więcej
Nowe wytyczne w sprawie pomocy państwa dla regionów
photo
19 kwietnia Komisja przyjęła nowe wytyczne w sprawie regionalnej pomocy państwowej, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 roku. Obejmują one dostosowania mające na celu uwzględnienie nowych, strategicznych priorytetów związanych z Zielonym Ładem dla Europy oraz europejską strategią przemysłową i cyfrową. Wśród zmian figuruje zwiększenie łącznego odsetka ludności na obszarach kwalifikujących się do pomocy regionalnej do 48% ludności UE, a maksymalna intensywność pomocy została podwyższona... Więcej
Nowe przepisy dotyczące dronów i załogowych statków powietrznych
photo
22 kwietnia Komisja przyjęła 3 rozporządzenia mające umożliwić bezpieczne funkcjonowanie dronów i załogowych statków powietrznych w przestrzeni powietrznej zwanej przestrzenią U. Przepisy obejmują role i obowiązki stosownych organizacji oraz nowe usługi dla operatorów dronów, którzy będą mogli prowadzić bardziej złożone operacje o większym zasięgu. Przepisy wejdą w życie w kwietniu i będą obowiązywać od stycznia 2023 roku... Więcej
Więcej

Parlament : Wstępne porozumienie w sprawie prawa klimatycznego
photo
Negocjatorzy Rady i Parlamentu osiągnęli wstępne porozumienie polityczne w sprawie unijnego prawa klimatycznego, którego celem jest ograniczenie emisji CO2 o co najmniej 55% do roku 2030 w porównaniu do 1990, co ma doprowadzić do neutralności węglowej w 2050. Negocjatorzy wzywają Komisję do zaproponowania przejściowego celu klimatycznego na rok 2040... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów do spraw europejskich
photo
20 kwietnia ministrowie do spraw europejskich odbyli dyskusję na temat rozwoju praworządności w Niemczech, Hiszpanii, Francji, Grecji i w Irlandii w ramach corocznego dialogu na temat praworządności w Unii. Przeanalizowali również stosunki między Unią a Zjednoczonym Królestwem, a w szczególności stosowanie Protokołu w sprawie Irlandii. Omówili unijną koordynację w zakresie szczepionek i zielonych zaświadczeń cyfrowych, sytuację epidemiologiczną i ograniczenia w podróżowaniu. Wspomnieli również o Konferencji na temat przyszłości Europy. Co do tej ostatniej kwestii, na posiedzeniu 22 kwietnia komitet wykonawczy Konferencji uzgodnił zasady tworzenia paneli obywatelskich oraz program wydarzenia, które zainauguruje Konferencję 9 maja w Strasburgu... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów obrony
photo
23 kwietnia obradowali ministrowie obrony. Omówiono tzw. kompas strategiczny, który od 2022 roku będzie głównym dokumentem zawierającym wytyczne polityczne w zakresie bezpieczeństwa i wspólnej obrony. Na posiedzeniu określono wkład państw członkowskich w czterech obszarach: w zarządzanie kryzysowe, zdolności, odporność i partnerstwa... Więcej
Posiedzenie ministrów środowiska
photo
23 kwietnia ministrowie środowiska Unii Europejskiej dyskutowali ze swoimi odpowiednikami ze Szwajcarii, Norwegii i Islandii o wyzwaniach związanych z niedoborem wody, suszą i dostosowaniem się do zmian klimatu. Wymienili poglądy na temat roli Europy na arenie międzynarodowej. Przyznali w szczególności, że należy uznać wodę za kluczowy aspekt dostosowania się do wspomnianych zmian oraz że ważne jest pogłębienie naszej wiedzy na temat skutków zmian klimatu... Więcej
Posiedzenie ministrów rolnictwa
photo
26 kwietnia ministrowie rolnictwa omówili postępy w międzyinstytucjonalnych negocjacjach w sprawie reformy WPR i wymienili poglądy na temat kwot zarezerwowanych dla systemów ekologicznych. Dyskutowali również o agendzie handlowej i warunkach uczciwej konkurencji, a także o stosunkach handlowych Unii z państwami trzecimi, tak aby zachować zrównoważony charakter sektora rolno-spożywczego... Więcej

Dyplomacja : Nowy dowódca operacji Atalante
photo
20 kwietnia Komitet Polityczny i Bezpieczeństwa Rady mianował hiszpańskiego wiceadmirała José M. Núñeza dowódcą operacji EU NAVFOR Atalanta. Operacja przyczynia się do stabilności w Rogu Afryki, pomagając w powstrzymywaniu, zapobieganiu i zwalczaniu aktów piractwa oraz zbrojnych napadów u wybrzeży Somalii. Pomaga chronić statki Światowego Programu Żywnościowego i monitorować połowy... Więcej
Wirtualny szczyt klimatyczny
photo
Na wirtualnym międzynarodowym szczycie klimatycznym 22 kwietnia prezydent USA Joe Biden zobowiązał się do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych w USA do 2030 roku o 50-52% w porównaniu do roku 2005. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen ogłosiła, że system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) obejmie transport i budynki. Prezydent Francji Emmanuel Macron wezwał do przyspieszenia realizacji zobowiązań na 2030 rok i podkreślił, że trzeba uwzględniać wymiar środowiskowy w kosztach inwestycji i w relacjach handlowych. Kanclerz Niemiec Angela Merkel powiedziała, że jej kraj chce do 2030 zwiększyć produkcję energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych do 65%... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Orzeczenie w sprawie praworządności
photo
W wyroku wydanym 20 kwietnia, dotyczącym powoływania sędziów na Malcie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że premier może być uprawniony do nominowania sędziów, jeśli procedura przewiduje "udział niezależnego organu, który ma za zadanie ocenę kandydatów". Trybunał stwierdził również, że art. 49 TUE, na mocy którego państwa przystępujące do Unii zobowiązują się do poszanowania jej podstawowych wartości, nie zezwala państwom członkowskim na przyjmowanie przepisów, które prowadzą do regresu w zakresie ochrony praworządności... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat Galileo i Copernicus
photo
W sprawozdaniu opublikowanym 21 kwietnia Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że UE nie zrobiła wystarczająco dużo, aby w pełni wykorzystać potencjał swoich programów kosmicznych, w szczególności programu satelitarnej obserwacji Ziemi Copernicus oraz systemu nawigacji satelitarnej i pozycjonowania Galileo. Audytorzy wskazują na brak ogólnej strategii zawierającej wartości docelowe, jasny harmonogram i bardziej ukierunkowane działania... Więcej
Więcej

EBC : Kontynuacja polityki walutowej
photo
22 kwietnia Europejski Bank Centralny zdecydował o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie i kontynuowaniu programu zakupu aktywów na kwotę 1 850 mld euro do marca 2022 roku, ale też w zależności od panujących warunków gospodarczych. Prezes EBC Christine Lagarde oczekuje, że wzrost gospodarczy odbije w II kwartale, ale podkreśliła niepewność związaną z pandemią i szczepieniami. Podkreśliła też znaczenie szybkiego wdrożenia europejskiego planu odbudowy gospodarczej... Więcej
Więcej

Europejskie agencje : Start misji Alpha
photo
23 kwietnia z Florydy wystartowała rakieta SpaceX z 4 astronautami na pokładzie (w tym Francuzem Thomasem Pesquete). Poleciała do Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Pesquet jest pierwszym Europejczykiem, który poleciał na pokładzie kapsuły Crew Dragon i pierwszym Francuzem, który przejmuje dowodzenie ISS. Przeprowadzi on misję Alpha, drugą zorganizowaną na zlecenie Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Będzie polegała na badaniach nad starzeniem się komórek macierzystych i pomoże przygotować się do przyszłych misji na Marsa i na Księżyc... Więcej
Więcej
Opinia na temat szczepionek Janssen i AstraZeneca
photo
20 kwietnia Europejska Agencja Leków (EMA) stwierdziła, że ogólny stosunek korzyści do ryzyka w przypadku szczepionki Janssen produkowanej przez Johnson & Johnson pozostaje pozytywny. 23 kwietnia EMA oceniła, że stosunek korzyści do ryzyka pozostaje pozytywny również w przypadku szczepionki firmy AstraZeneca, i zauważyła, że jej skuteczność wzrasta wraz z wiekiem szczepionego. Zaleca się utrzymanie 2. dawki od 4 do 12 tygodni po pierwszej... Więcej
Więcej | Więcej

Niemcy : Trybunał Konstytucyjny zezwala na ratyfikację europejskiego planu odbudowy
photo
21 kwietnia niemiecki Trybunał Konstytucyjny odrzucił skargę na ratyfikację przez Niemcy decyzji w sprawie środków własnych, czyli aktu prawnego umożliwiającego uruchomienie pożyczki na sfinansowanie europejskiego planu odbudowy gospodarczej. Trybunał orzekł, że zablokowanie ratyfikacji miałoby "nieodwracalne" skutki, ale nie odrzucił meritum skargi kwestionującej konstytucyjność planu odbudowy, która zostanie rozpatrzona na późniejszym etapie. Dokument ratyfikacyjny został parafowany przez prezydenta Niemiec Franka-Waltera Steinmeiera 23 kwietnia... Więcej
Więcej | Więcej
Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna i Zieloni desygnują swoich kandydatów na kanclerza
photo
20 kwietnia premier Nadrenii Północnej-Westfalii Armin Laschet został desygnowany na kandydata Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej (CDU) na urząd kanclerza w wyborach parlamentarnych 26 września. Dzień wcześniej Zieloni wybrali swoją współprzewodniczącą Annalenę Baerbock na kandydatkę na to stanowisko. Minister finansów Olaf Scholz jest kandydatem Socjaldemokratycznej Partii Niemiec... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Spotkanie z Emmanuelem Macronem
photo
26 kwietnia prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął swojego niemieckiego odpowiednika Franka-Waltera Steinmeiera. Obaj przywódcy wyrazili uznanie dla solidarności francusko-niemieckiej w czasie kryzysu sanitarnego, a także dla inicjatywy Covax w sprawie szczepionek. Ogłosili, że 27 kwietnia oba kraje wspólnie przedstawią swoje plany naprawcze. Omówili główne kwestie geopolityczne, zwłaszcza na Wschodzie. Na koniec przedyskutowali wyzwania związane z Konferencją w sprawie przyszłości Europy... Więcej
Więcej

Francja : Decyzja Rady Stanu na temat przepisów o zachowywaniu danych o połączeniach
photo
21 kwietnia francuska Rada Stanu doprecyzowała stosowanie przepisów dotyczących zachowywania danych dotyczących połączeń, w następstwie orzeczenia w sprawie śledzenia połączeń cyfrowych wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w październiku 2020 roku. Rada stwierdziła, że zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego stanowi uzasadnienie dla powszechnego zatrzymywania danych, ale nakazuje francuskiemu rządowi regularne dokonywanie ponownej oceny zagrożenia dla terytorium tego kraju w celu uzasadnienia zachowywania danych oraz uzależnienie wykorzystywania takich danych przez służby wywiadowcze od uzyskania zezwolenia od niezależnego organu... Więcej
Więcej

Włochy : Plan odbudowy na kwotę 248 mld euro
photo
26 kwietnia premier Włoch Mario Draghi przedstawił w parlamencie swój projekt krajowego planu odbudowy i odporności. Podkreślił, że stawką realizacji tego planu (opiewającego łącznie na 248 mld euro) jest "los kraju". Plan przewiduje inwestycje, które w kwocie 191,5 mld euro sfinansuje europejski plan NextGenerationEU, a na poziomie 30 mld euro fundusz uzupełniający, oraz 26 mld euro na konkretne projekty. Priorytetami planu są renowacja infrastruktury, odnawialne źródła energii, cyfryzacja przedsiębiorstw i administracji oraz zmniejszenie różnic między północą a południem kraju... Więcej
Więcej

Czechy : Zdaniem Komisji premier pozostaje w konflikcie interesów
photo
W sprawozdaniu z kontroli upublicznionym 23 kwietnia Komisja ocenia, że premier Czech Andrej Babisz nadal wywiera decydujący wpływ na spółkę holdingową Agrofert i w związku z tym znajduje się w sytuacji konfliktu interesów. Komisja doszła do wniosku, że Babisz pozostaje faktycznym właścicielem spółki holdingowej i stwierdziła nieprawidłowości w wypłacaniu Agrofertowi unijnych dotacji i pomocy. Spółka holdingowa może być zmuszona do zwrócenia UE 11 mln euro. A. Babisz odrzucił wnioski z audytu... Więcej
Więcej
Wydalenie rosyjskich dyplomatów
photo
22 kwietnia rząd Czech dał Rosji czas do końca maja na zmniejszenie liczby dyplomatów w ambasadzie w Pradze do 7 osób. 17 kwietnia kraj wydalił 18 pracowników rosyjskiej ambasady zamieszanych w wybuch składu amunicji w 2014 roku, a w odwecie Rosja wydaliła 20 czeskich dyplomatów. W ramach solidarności Słowacja, Litwa, Łotwa, Estonia i Rumunia podjęły decyzję o wydaleniu 8 rosyjskich dyplomatów. Czechy otrzymały również wsparcie ze strony Wysokiego Przedstawiciela UE Josepa Borrella, przewodniczącego Rady Europejskiej Charles'a Michela oraz NATO... Więcej
Więcej

Szwajcaria : Spotkanie z Ursulą von der Leyen
photo
23 kwietnia prezydent Konfederacji Szwajcarskiej Guy Parmelin spotkał się z przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen, aby wznowić negocjacje w sprawie umowy ramowej między Szwajcarią a Unią Europejską. Porozumienie jest możliwe, jeśli Szwajcaria zaakceptuje trzy problematyczne dla niej kwestie, a mianowicie pomoc państwa, swobodny przepływ osób oraz poziom płac dla pracowników delegowanych... Więcej
Więcej

Albania : Wyniki wyborów parlamentarnych
photo
Według najświeższych, wstępnych szacunków Partia Socjalistyczna ustępującego premiera Ediego Ramy mogła wygrać wybory parlamentarne w Albanii, które odbyły się 25 kwietnia, pomimo szeregu kontrowersji wokół jej rządów. Według Centralnej Komisji Wyborczej oficjalne wyniki powinny zostać ogłoszone 28 kwietnia... Więcej

Armenia : Dymisja premiera
photo
25 kwietnia premier Armenii Nikol Paszynian ogłosił swoją dymisję, ale nadal będzie rządzić do przedterminowych wyborów parlamentarnych zaplanowanych na 20 czerwca, próbując zakończyć kryzys polityczny powstały w wyniku militarnej porażki z Azerbejdżanem jesienią 2020 roku. 25 kwietnia Armenia upamiętniła ludobójstwo dokonane przez Imperium Otomańskie w 1915. 24 kwietnia prezydent USA Joe Biden po raz pierwszy przyznał w imieniu Stanów Zjednoczonych, iż było to ludobójstwo. Z okazji obchodów do Erewania udał się przewodniczący francuskiego Senatu Gerard Larcher... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Rada Europy : Sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego
photo
Przemawiając na sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy (ZPRE), kanclerz Niemiec Angela Merkel (której kraj przewodniczy Komitetowi Ministrów w ramach tej organizacji) przypomniała, że "prymat prawa jest niezbędnym warunkiem wstępnym zaufania ludzi do państwa i do jego instytucji". Przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli wezwał Unię do bycia "bardziej skuteczną, elastyczną, odporną i demokratyczną". ZPRE wezwało Komitet Ministrów do wykorzystania "wszystkich narzędzi, jakimi dysponuje", aby doprowadzić do uwolnienia rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Zaapelowało również do Turcji o "wyrzeczenie się praw i praktyk sprzecznych z demokratycznymi standardami"... Więcej
Więcej

Eurostat : Wzrost deficytu i zadłużenia w Unii w 2020 roku
photo
22 kwietnia Eurostat opublikował dane na temat deficytu i długu publicznego w strefie euro i w Unii w 2020 roku. Deficyt w strefie euro wzrósł z 0,6% PKB w 2019 do 7,2% w 2020, a w Unii z 0,5% do 6,9%. Dług publiczny w strefie euro podskoczył z 83,9% w roku 2019 do 98% w 2020, a w Unii z 77,5% do 90,7%. Wszystkie państwa członkowskie (z wyjątkiem Danii) odnotowały deficyt budżetowy powyżej 3%, a 14 z nich miało dług powyżej 60% PKB... Więcej
Więcej

Eurobarometr : Zaufanie do Unii najwyższe od 10 lat
photo
49% Europejczyków deklaruje zaufanie do UE, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych od lata 2020 roku i najwyższy poziom od ponad 10 lat - wynika z badania Eurobarometru, którego rezultaty opublikowano 23 kwietnia. Najwyższy poziom zaufania panuje w Portugalii, gdzie ma je 78% respondentów. 43% unijnych obywateli zadowolonych jest z działań podjętych przez rządy krajowe i UE w celu walki z pandemią. 4 na 10 europejskich obywateli uważa zdrowie za główny "problem" stojący przed UE, a 69% ocenia obecną sytuację gospodarczą jako "złą"... Więcej

Opracowania/raporty : Roczny raport na temat stanu europejskiego klimatu
photo
22 kwietnia w ramach programu Copernicus opublikowano raport o stanie klimatu w Europie. 2020 był najcieplejszym rokiem kiedykolwiek odnotowanym w Europie i jednym z trzech najcieplejszych odnotowanych na świecie. Padło kilka rekordów temperatury. Mimo że ograniczenia związane z COVID-19 doprowadziły do nieznacznego zmniejszenia rocznych emisji, stężenie CO2 nadal rosło... Więcej
Więcej
Raport na temat handlu narkotykami
photo
W sprawozdaniu opublikowanym 19 kwietnia Eurojust szacuje kwotę handlu narkotykami w Unii na 30 mld euro rocznie. Europejska Jednostka Współpracy Sądowej zwraca uwagę na wyzwania związane z gwałtownym wzrostem produkcji narkotyków syntetycznych. W sprawozdaniu przedstawiono kilka zaleceń mających na celu zwiększenie liczby postępowań finansowych i nasilenie współpracy sądowej, w tym zwiększenie zaangażowania Europejskiej Sieci Sądowej ds. Cyberprzestępczości (EJCN)... Więcej
Więcej

Kultura : Europejska Kolekcja w telewizji
photo
5 publicznych kanałów z Francji, Niemiec i Szwajcarii połączyło siły, by 21 kwietnia uruchomić Europejską Kolekcję - wspólny katalog filmów dokumentalnych, reportaży i magazynów emitowanych online, a dotyczących wyzwań stojących przed Europą. Oferta, przetłumaczona na 5 języków (francuski, niemiecki, angielski, hiszpański i włoski), dostępna jest bezpłatnie na platformach cyfrowych arte.tv, france.tv, ardmediathek.de, zdf.de, a wkrótce będzie także dostępna w Play Suisse. Projekt stanowi realizację postanowień francusko-niemieckiego Traktatu z Akwizgranu. Jest również elementem mediów cyfrowych ENTR uruchomionych pod koniec marca... Więcej
Więcej
Pejzaże Gerharda Richtera w Zurychu
photo
Do 25 lipca w Kunsthaus w Zurychu prezentowana jest wystawa poświęcona pejzażom malarza Gerharda Richtera. Zaprezentowano 140 obrazów, rysunków, grafik, fotografii i rzeźb, które pozwalają prześledzić proces twórczy artysty od 1957 do 2018 roku... Więcej
Czytanie Baudelaire'a w Muzeum Orsay
photo
Z okazji 200. rocznicy urodzin Charlesa Baudelaire'a i w ramach programu cyfrowego "Jedno dzieło, jedno spojrzenie", paryskie Muzeum Orsay proponuje "Głosy Baudelaire'a" - nowy program na swoich platformach cyfrowych. Muzeum zaprasza czołowe postacie współczesnej sztuki i myśli do cotygodniowej lektury jednego z tekstów poety, który sami wybiorą... Więcej
Frida Kahlo, wewnętrzny chaos
photo
26 kwietnia ponownie otwarto wystawę "Frida Kahlo. Wewnętrzny chaos" w Fabbrica del Vapore w Mediolanie. Można prześledzić życie meksykańskiej artystki na filmach wideo i w rzeczywistości rozszerzonej, obejrzeć meble, przedmioty i ubrania, które do niej należały, a także pisma i reprodukcje dzieł... Więcej
Grafika cyfrowa
photo
Do 16 sierpnia Muzeum Reina Sofía w Madrycie prezentuje na wystawie "Zabierz mnie do innego świata" grafikę cyfrową Charlotte Johannesson. Artystka łączy tekstylia i sztukę cyfrową, aby przedstawić obrazy hiperprzestrzeni, autoportrety, postacie mitologiczne i odniesienia do technologii... Więcej
Koncert w hołdzie Astorowi Piazzolli
photo
30 kwietnia Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus uczci 100. rocznicę urodzin argentyńskiego kompozytora i bandoneonisty Astora Piazzolli koncertem pod batutą Marka Wroniszewskiego, który będzie transmitowany online z Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Warszawie... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Cesarz, Metternich i przeznaczenie
photo
Film telewizyjny "Napoleon - Metternich: początek końca", dostępny na stronie internetowej Arte od 1 maja (na kanale wyemitowany zostanie 8 maja), przywołuje spotkanie Napoleona I i austriackiego ministra spraw zagranicznych Klemensa von Metternicha w 1813 roku. Arte proponuje również dokument "Napoleon, przeznaczenie i śmierć" o 7 kluczowych momentach w życiu cesarza. Kanał YouTube "Książę Korsyki" przedstawia główne etapy życia Napoleona Bonaparte w 4-odcinkowym serialu. W Polsce TVP proponuje film telewizyjny o Napoleonie i sprawie polskiej... Więcej
Więcej
"Napoléon Bonaparte" w całości
photo
Z okazji dwusetnej rocznicy śmierci Napoleona, Casterman publikuje kompletną serię komiksów "Napoléon Bonaparte" autorstwa rysownika Jeana Tortona, opartą na scenariuszu Jacquesa Martina i Pascala Davoza... Więcej
Napoleon Bonaparte: więcej informacji o cesarskim przeznaczeniu
photo
Magazyn Géo Histoire publikuje numer specjalny poświęcony awansowi, upadkowi i spuściźnie Napoleona. To specjalne wydanie podkreśla militarny geniusz tego człowieka, jego wielkie osiągnięcia dla Francji i Europy, a także analizuje kontrowersyjne kwestie, takie jak przywrócenie niewolnictwa, koniec rewolucji i ludzkie koszty rządów Bonapartego. Portal ciekawostkihistoryczne.pl publikuje różne ciekawostki o Napoleonie... Więcej
Więcej
Podcasty i pamięć
photo
France Inter oferuje serię podcastów - 9 odcinków poświęconych historii i pamięci o Napoleonie Bonaparte. Można odkryć narodziny napoleońskiego mitu, kampanię propagandową Bonapartego w Egipcie i to, jak wynalazł współczesną Francję. Belgijskie radio publiczne La Première proponuje "Napoleon, zmierzch orła" - 5 podcastów poświęconych ostatnim latom cesarza i pojawieniu się wciąż żywej legendy napoleońskiej. Polskie radio Tok FM zamieściło w sieci różne podcasty o tematyce napoleońskiej, np. o kampanii rosyjskiej czy jego ostatniej bitwie pod Waterloo... Więcej
Więcej

26kwie.
26 kwietnia

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów rolnictwa

26kwie.
26-29 kwietnia

Bruksela

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

29kwie.
29 kwietnia

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów ds. rozwoju

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022