Biuletyn n°934

Open panel Open panel
Biuletyn n°934
Biuletyn
wtorek, 4 maja 2021
numer 934
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Jak nie zrobić powtórki z historii: przypadek Korei Północnej
Aby dostarczyć pomoc humanitarną narodowi północnokoreańskiemu i promować przyszłą denuklearyzację półwyspu, Unia Europejska powinna otworzyć kanał dyplomatyczny z reżimem - uważa przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Zjednoczenia w Zgromadzeniu Narodowym Korei Południowej.
Więcej
Fundacja : Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazało się nowe wydanie "Permanent Atlas of the European Union". Publikacja odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Atlas dokonuje syntezy historycznej istoty oraz politycznych i statystycznych realiów Unii za pośrednictwem ponad 50 map, tekstów i fiszek tematycznych. Wersja drukowana jest dostępna po francusku w księgarniach oraz na naszej stronie internetowej. A wersja cyfrowa jest dostępna w języku francuskim i angielskim... Więcej
Europa Roberta Schumana
photo
7 maja Pascale Joannin bierze udział w konferencji online organizowanej przez Uniwersytet Wiedeński. Jej wystąpienie zatytułowane jest "Europa Roberta Schumana z francuskiej perspektywy"... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
3 maja we Francji zniesione zostaną ograniczenia w podróżowaniu, a stopniowe otwieranie rozpocznie się 19 maja. 30 kwietnia w Portugalii zakończył się stan wyjątkowy, zajęcia sportowe i zgromadzenia są dozwolone pod pewnymi warunkami, a granica z Hiszpanią została ponownie otwarta. W Polsce działalność sportowa i handlowa została wznowiona z zachowaniem pewnych rygorów, a 4 maja otwierają się muzea. 3 maja rumuńskie restauracje i teatry częściowo wznowiły działalność. Na Słowacji stan wyjątkowy przedłużono do 28 maja. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących środków sanitarnych i warunków podróżowania po całej Europie, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji. To zasadnicze źródło informacji, regularnie aktualizowane i pozwalające zrozumieć bieżący stan rzeczy... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
29 kwietnia, na spotkaniu we włoskiej Izbie Deputowanych, liderka białoruskiej opozycji Swiatłana Cichanouska otrzymała poparcie parlamentarzystów, którzy wzywają do przeprowadzenia na Białorusi nowych, wolnych wyborów. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli prześledzić ten kryzys od czasu sfałszowanych wyborów w sierpniu 2020 roku... Więcej

Komisja : Strategia na rzecz dobrowolnych powrotów
photo
27 kwietnia Komisja zaproponowała "Strategię UE w zakresie dobrowolnych powrotów i reintegracji" w celu ustanowienia wspólnego systemu w ramach nowego paktu o imigracji i azylu. Chodzi o poprawę jakości programów pomocowych, konsolidację ram prawnych i operacyjnych dotyczących dobrowolnych powrotów z Europy i krajów tranzytu oraz wzmocnienie współpracy z krajami partnerskimi poprzez rozwijanie ich potencjału i zapewnienie im personelu o niezbędnych kwalifikacjach... Więcej
Propozycja na rzecz lepszego stanowienia prawa
photo
29 kwietnia Komisja przedstawiła swoje propozycje dotyczące usprawnienia unijnego procesu legislacyjnego. I tak, chce: usunąć przeszkody i formalności administracyjne, które spowalniają inwestycje i budowę infrastruktury; uprościć konsultacje publiczne poprzez wprowadzenie "zaproszenia do zgłaszania uwag" oraz wprowadzić zasadę "jedno więcej – jedno mniej", zgodnie z którą jedno nowe obciążenie prowadzi do zniesienia jednego istniejącego... Więcej
Apple oskarżone o nadużywanie pozycji dominującej
photo
20 kwietnia, po przeprowadzeniu wstępnego postępowania, Komisja stwierdziła, że firma Apple zakłóciła konkurencję na rynku strumieniowej transmisji muzyki, nadużywając swojej pozycji dominującej w zakresie dystrybucji aplikacji muzycznych za pośrednictwem swojego sklepu App Store. Komisja uważa, że zasady Apple podwyższają koszty konkurującym z nim producentom aplikacji i ceny subskrypcji dla konsumentów. Postępowanie, które zostało wszczęte w czerwcu 2020 roku w następstwie skargi złożonej przez Spotify, będzie kontynuowane... Więcej
Więcej
Propozycja uelastycznienia ograniczeń w podróżach do Unii
photo
3 maja Komisja zaproponowała, aby zezwolić na wjazd do UE bez istotnych powodów wszystkim osobom pochodzącym z krajów, gdzie sytuacja epidemiologiczna jest "dobra", oraz wszystkim osobom zaszczepionym szczepionką dopuszczoną przez UE lub WHO. Sugeruje również zmianę progu związanego z liczbą nowych przypadków COVID-19, stosowanego przy ustalaniu wykazu krajów, z których wszelkiego typu podróże powinny być dozwolone. Aby przeciwdziałać powstawaniu wariantów, Komisja proponuje nowy mechanizm "hamulca bezpieczeństwa", który obejmowałby lepszą koordynację decyzji o ograniczeniach podróży na poziomie Unii... Więcej
Więcej

Parlament : Przyjęcie Europejskiego Funduszu Obronnego
photo
Europosłowie przyjęli w drugim czytaniu projekt Europejskiego Funduszu Obronnego na kwotę 7,9 mld euro, który ma rozwijać wspólne projekty w zakresie sprzętu i technologii w celu wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego... Więcej
Więcej
Przyjęcie programu kosmicznego Unii
photo
27 kwietnia europosłowie ostatecznie przyjęli program kosmiczny na lata 2021-2027. Program, którego budżet wynosi 14,88 mld euro (co jest największym budżetem przeznaczonym do tej pory na kosmos), obejmuje wszystkie działania Unii związane z przestrzenią kosmiczną i ma zapewnić ciągłość oraz modernizację programów kosmicznych Galileo, Copernicus i EGNOS. Ma na celu wspieranie nowych inicjatyw dotyczących orientacji sytuacyjnej w przestrzeni kosmicznej (SSA) - w tym monitorowanie i śledzenie przestrzeni kosmicznej (SST), kosmicznej pogody i obiektów bliskich Ziemi (NEO) - oraz komunikacji satelitarnej (GOVSATCOM)... Więcej
Więcej
Przyjęcie progamu badań Horyzont Europa
photo
27 kwietnia europosłowie przyjęli program badań i innowacji Horyzont Europa na lata 2021-2027, który ma zagwarantować długoterminowe finansowanie na przezwyciężanie globalnych wyzwań, w tym zmian klimatu, cyfryzacji i pandemii. Program, który Komisja uruchomiła tymczasowo już w styczniu, dysponuje budżetem w wysokości 95,5 mld euro. Dodatkowy 1 mld euro uzyskany przez Parlament przeznaczono na badania podstawowe za pośrednictwem Europejskiej Rady ds. Badań... Więcej
Przyjęcie wzmocnionych ram prawnych dotyczących ochrony ludności
photo
27 kwietnia europosłowie przyjęli propozycję wzmocnienia ram prawnych dotyczących ochrony ludności. Ma to zagwarantować lepsze przygotowanie na wypadek klęsk żywiołowych o dużej skali. Pod pewnymi warunkami Komisja będzie mogła bezpośrednio nabywać niezbędne zasoby za pośrednictwem rezerwy RescEU, aby szybciej uruchomić pomoc w przypadku kryzysu. W okresie budżetowym 2021-2027 na mechanizm ten przeznaczono 1,2 mld euro. Do kwoty tej należy dodać 2 mld euro z unijnego instrumentu odbudowy... Więcej
Nowe przepisy dla rejestru służącego przejrzystości
photo
27 kwietnia europosłowie przyjęli nowe zasady dotyczące struktury rejestru służącego przejrzystości, w którym będą się musieli zarejestrować przedstawiciele grup interesu chcący prowadzić swoją działalność w Parlamencie, Komisji lub Radzie. Te trzy instytucje będą musiały wprowadzić dodatkowe środki na rzecz przejrzystości, aby zachęcić przedstawicieli grup interesu do rejestracji... Więcej
Stanowisko w sprawie europejskiego zielonego zaświadczenia cyfrowego
photo
29 kwietnia europosłowie przyjęli projekt europejskiego zaświadczenia, wzywając, by obowiązywało ono tylko przez 12 miesięcy i ułatwiało swobodny przepływ osób bez dyskryminacji. Parlamentarzyści wnioskują, by osoby posiadające zaświadczenie nie podlegały dodatkowym ograniczeniom w zakresie podróżowania, a osoby nieszczepione miały możliwość skorzystania z "powszechnych, dostępnych, szybkich i bezpłatnych" testów. Teraz rozpoczną się negocjacje z Radą w sprawie ostatecznej wersji tego dokumentu... Więcej
Więcej
Rezolucja w sprawie zabójstwa Daphne Caruany Galizii i państwa prawa na Malcie
photo
W rezolucji przyjętej 29 kwietnia europosłowie wyrażają zaniepokojenie "możliwym udziałem ministrów rządu i osób mianowanych na stanowiska polityczne" w zabójstwie dziennikarki Daphne Caruany Galizii na Malcie w 2017 roku i wzywają do postawienia wszystkich zamieszanych w tę sprawę przed sądem. Podkreślają znaczenie wolności mediów, niezależności sądów i policji oraz wolności zgromadzeń. Wzywają Maltę do zapewnienia poszanowania tych europejskich wartości, a Komisję do podjęcia kroków w celu ich zagwarantowania na Malcie i w Unii... Więcej
Nowe przepisy przeciwko treściom terrorystycznym online
photo
28 kwietnia eurodeputowani ostatecznie zatwierdzili rozporządzenie w sprawie zwalczania rozpowszechniania w internecie treści terrorystycznych, które podżegają, nakłaniają lub przyczyniają się do popełniania przestępstw terrorystycznych. Dostawcy usług hostingowych będą musieli usuwać takie treści w ciągu godziny od otrzymania nakazu ich usunięcia od właściwego organu... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów ds. rozwoju
photo
29 kwietnia ministrowie ds. rozwoju przeprowadzili debatę orientacyjną na temat przyszłej europejskiej infrastruktury finansowej na rzecz rozwoju, w której uczestniczyły Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR)... Więcej

Dyplomacja : Umowa o handlu i współpracy ze Zjednoczonym Królestwem wchodzi w życie
photo
1 maja weszła w życie umowa o handlu i współpracy ze Zjednoczonym Królestwem. 27 kwietnia zatwierdził ją Parlament Europejski (660 głosów do 5). Zawarte w grudniu 2020 roku porozumienie zostało ratyfikowane przez parlament Zjednoczonego Królestwa i już tymczasowo weszło w życie. W dołączonej rezolucji europosłowie potępili jednostronne działania Wielkiej Brytanii dotyczące Irlandii, które naruszają umowę w sprawie wycofania się kraju z Unii Europejskiej i wezwali brytyjski rząd do stosowania porozumienia "w dobrej wierze". 29 kwietnia Rada zatwierdziła fundusz pobrexitowej rezerwy dostosowawczej na kwotę 5 mld euro, aby pomóc regionom, obszarom i sektorom najbardziej dotkniętym przez brexit... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Przedłużenie sankcji przeciwko Birmie
photo
29 kwietnia Rada postanowiła przedłużyć o rok okres obowiązywania restrykcji wobec osób bezpośrednio zaangażowanych w wojskowy zamach stanu w Birmie w lutym 2021, wobec osób uczestniczących w aktach przemocy w stosunku do demonstrantów oraz wobec osób odpowiedzialnych za łamanie praw człowieka w stosunku do ludności Rohingya. Środki ograniczające obejmują embargo na broń i sprzęt do monitorowania, który mógłby zostać wykorzystany do represji wewnętrznych, oraz wstrzymanie współpracy wojskowej z siłami zbrojnymi... Więcej
Rosja zakazuje wstępu kilkorgu europejskich przywódców
photo
W odpowiedzi na europejskie sankcje przeciwko osobom odpowiedzialnym za łamanie praw człowieka w Rosji, 30 kwietnia Rosja postanowiła zakazać wstępu na swoje terytorium 8 europejskim osobistościom, w tym przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego Davidowi Sassoli i wiceprzewodniczącej Komisji Verze Jourovej. We wspólnym oświadczeniu troje przewodniczących unijnych instytucji potępiło "w najmocniejszych słowach" decyzję, która pokazuje, że Rosja wybrała "konfrontację z Unią zamiast zgody na zmianę negatywnej trajektorii naszych dwustronnych stosunków". Dodano, że UE zastrzega sobie prawo do podjęcia w odpowiedzi "odpowiednich kroków". 3 maja wezwano rosyjskiego ambasadora przy Unii, aby zasygnalizować mu, że taka decyzja "nie ma jakiegokolwiek prawnego uzasadnienia"... Więcej
Więcej

EBI : Pierwsza emisja obligacji poprzez łańcuch bloków
photo
Europejski Bank Inwestycyjny wyemitował obligacje o wartości 100 mln euro, po raz pierwszy wykorzystując technologię blockchain. Transakcja została przeprowadzona we współpracy z bankami prywatnymi i Bankiem Francji w ramach projektu banku centralnego dotyczącego cyfrowej waluty. Chodzi o umożliwienie EBI szybszego i łatwiejszego dostępu do alternatywnych źródeł finansowania... Więcej
Więcej

Cypr : Wznowienie rozmów o zjednoczeniu
photo
Od 27 do 29 kwietnia w Genewie, pod auspicjami sekretarza generalnego ONZ Antonio Guterresa, obradowali prezydent Cypru Nikos Anastasiades oraz ministrowie spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, Grecji i Turcji. Chodziło o wznowienie zawieszonych od 2017 roku negocjacji dotyczących rozwiązania kwestii podziału Cypru. Antonio Guterres zauważył brak płaszczyzny porozumienia. Strona turecka broniła rozwiązania z dwoma państwami, podczas gdy cypryjski prezydent (wspierany przez Grecję) opowiadał się za utworzeniem dwunarodowej federacji. W najbliższych miesiącach planowane jest kolejne nieformalne spotkanie... Więcej
Więcej

Francja : Umowa w sprawie silnika europejskiego samolotu bojowego
photo
29 kwietnia francuska firma Safran i niemiecka MTU utworzyły wspólną strukturę EUMET w ramach umowy o współpracy w zakresie silnika przyszłego europejskiego samolotu bojowego (NGF), do której przyłączył się także hiszpański ITP. Projekt jest częścią programu Future Air Combat System (FCAS), uruchomionego w 2017 roku przez Niemcy i Francję. Umowa powierza Safran ogólną odpowiedzialność za koncepcję i integrację silnika, MTU będzie liderem w zakresie usług, a ITP opracuje turbinę niskociśnieniową i dyszę... Więcej
Więcej

Portugalia : Najdłuższy na świecie wiszący most dla pieszych
photo
30 kwietnia w Arouca, w północnej Portugalii, zainaugurowano najdłuższy na świecie wiszący most dla pieszych. Konstrukcja o długości 516 metrów i wysokości 175 metrów pobiła rekord należący do 494-metrowej kładki Charlesa Kuonena w Alpach Szwajcarskich... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Dymisja północno-irlandzkiej premier
photo
28 kwietnia premier Irlandii Północnej Arlene Foster ogłosiła, że z końcem czerwca ustąpi ze stanowiska. 28 maja zrezygnuje również z funkcji przywódczyni Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP), której przewodziła przez ostatnie 5 lat. Jej decyzja ma miejsce dzień po tym, jak większość przedstawicieli DUP w Zgromadzeniu podpisała się pod wnioskiem o wotum nieufności, krytykując ją za sposób prowadzenia negocjacji w sprawie Brexitu... Więcej
Więcej

Słowenia : Spotkanie z francuskim prezydentem Emmanuelem Macronem
photo
29 kwietnia prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Słowenii Janez Jansa spotkali się w Pałacu Elizejskim. Dyskutowali o następujących po sobie prezydencjach swoich krajów w Radzie Unii Europejskiej (w 2. połowie 2021 roku w przypadku Słowenii i w 1. połowie 2022 w przypadku Francji), a także o Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Rozmawiali o europejskiej solidarności w czasie kryzysu sanitarnego, a także o sytuacji na Bałkanach Zachodnich i w sąsiedztwie Europy... Więcej
Więcej

Mołdawia : Rozwiązanie parlamentu
photo
28 kwietnia prezydent Mołdawii Maia Sandu rozwiązała parlament i rozpisała na 11 lipca przedterminowe wybory. Ma nadzieję, że w ten sposób uzyska większość, która pozwoli jej na utworzenie rządu. Obecny parlament, w którym większość składu popiera byłego prezydenta Igora Dodona, odrzucił zaproponowanych przez nią kandydatów na premiera... Więcej
Więcej

Rada Europy : Deklaracja w sprawie wolności prasy
photo
W oświadczeniu wydanym z okazji Światowego Dnia Wolności Prasy 3 maja sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejcinović Burić wzywa europejskie rządy, by wykazały się większą wolą polityczną w celu ochrony dziennikarzy i niezależnego dziennikarstwa oraz by powstrzymały pogarszanie się stanu wolności prasy na kontynencie. Według najnowszego rocznego raportu Platformy Rady Europy na rzecz ochrony dziennikarstwa i bezpieczeństwa dziennikarzy, w 2020 roku w 47 krajach członkowskich odnotowano 201 incydentów stanowiących poważne zagrożenie dla wolności prasy, co stanowi 40-procentowy wzrost w porównaniu do 2019... Więcej
Propozycja dotycząca praw socjalnych w Europie
photo
30 kwietnia sekretarz generalna Rady Europy Marija Pejcinović Burić opublikowała swoje propozycje dotyczące poprawy praw socjalnych w Europie i wzmocnienia Europejskiej Karty Społecznej. Wnioski koncentrują się na trzech obszarach: wsparciu politycznym niezbędnym do zwiększenia wkładu Rady Europy we wdrażanie praw socjalnych; usprawnieniu procedur ustanowionych w ramach Europejskiej Karty Społecznej oraz przyszłościowych zmianach merytorycznych i proceduralnych... Więcej
Deklaracja w sprawie ochrony dzieci w świecie cyfrowym
photo
29 kwietnia Rada Europy wezwała europejskie państwa do wzmocnienia środków ochrony danych i poszanowania prywatności dzieci. Komitet Ministrów wzywa europejskie kraje, by nie podawały do publicznej wiadomości danych dotyczących zdrowia i edukacji dzieci. Chce chronić dzieci przed nadmierną ekspozycją, która może prowadzić do dyskryminacji, molestowania i wykorzystywania seksualnego... Więcej
Raport na temat handlu ludźmi w Bułgarii
photo
W opublikowanym 29 kwietnia raporcie Grupa Ekspertów Rady Europy ds. Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi (GRETA) wzywa władze Bułgarii do poprawy dostępu ofiar do wymiaru sprawiedliwości i odszkodowań. W sprawozdaniu przyznano, że poczyniono postępy, ale podkreślono, że władze powinny też poprawić dostęp ofiar do informacji o przysługujących im prawach i usługach, z których mogą skorzystać, a także wezwano do systematycznego przydzielania im wyspecjalizowanych prawników... Więcej

Eurostat : Stopa inflacji na poziomie 1,6%
photo
Według opracowania opublikowanego 30 kwietnia przez Eurostat, unijny urząd statystyczny, w kwietniu br. roczna stopa inflacji w strefie euro szacowana była na 1,6% (wobec 1,3% w marcu)... Więcej
Spadek PKB w I kwartale
photo
Jak podał Eurostat 30 kwietnia, w I kwartale 2021 roku PKB w UE spadło o 0,4%, a w strefie euro o 0,6%. Stopy wzrostu rok do roku były ujemne we wszystkich krajach z wyjątkiem Francji (+1,5%) i Litwy (+1%). Państwa, w których odnotowano największe spadki, to Portugalia (-3,3%), Łotwa (-2,6%) i Niemcy (-1,7%)... Więcej
Więcej

Eurobarometr : Europejczycy i współpraca międzynarodowa
photo
Badanie Eurobarometru dotyczące współpracy na rzecz rozwoju, którego wyniki opublikowano 29 kwietnia, ujawnia, że 9 na 10 Europejczyków uważa, że współpraca z krajami partnerskimi pozostaje jedną z najważniejszych polityk Unii. Badanie wykazało wzrost liczby osób, które uważają, że konsekwencje zmiany klimatu w krajach rozwijających się powinny być dla Unii priorytetem (do 88% respondentów) i że młodzi ludzie mają tu do odegrania kluczową rolę (90% ankietowanych)... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : "Atlas demografii"
photo
29 kwietnia Komisja przedstawiła "Atlas demografii" Unii opracowany przez Wspólne Centrum Badawcze na podstawie danych zgromadzonych na poziomie europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. Atlas online jest interaktywny i pozwala wizualizować oraz monitorować zmiany demograficzne. Narzędzie to pomoże zrozumieć trendy demograficzne i przewidzieć ich dynamikę... Więcej
Więcej
Raport na temat dezinformacji w sprawie szczepionek
photo
W sprawozdaniu opublikowanym 29 kwietnia Europejska Służba Działań Zewnętrznych opisuje operacje dezinformacyjne dotyczące szczepionek, prowadzone w szczególności przez Rosję i Chiny. Manipulowanie informacjami ma na celu podważenie zaufania do polityki zdrowotnej krajów UE oraz do Europejskiej Agencji Leków. Na Bałkanach i we wschodnim sąsiedztwie UE działania te starają się poprawić wizerunek Rosji i Chin kosztem Europy oraz promować szczepionki produkowane przez te dwa kraje... Więcej
Więcej

Kultura : Koncerty muzyki klasycznej w streamingu
photo
Do 31 maja France Musique i Francuskie Stowarzyszenie Orkiestr udostępniają nagrania koncertów w wykonaniu różnych francuskich orkiestr symfonicznych... Więcej
Festiwal w Brighton
photo
Do 23 maja Festiwal w Brighton prezentuje ponad 90 wydarzeń muzycznych, teatralnych oraz filmowych online i na żywo w parkach, muzeach i w salach koncertowych miasta... Więcej
Koncert online w hołdzie Zygmuntowi Stojowskiemu
photo
8 maja Orkiestra Sinfonia Iuventus transmituje ze studia Polskiego Radia koncert poświęcony polskiemu kompozytorowi i pianiście Zygmuntowi Stojowskiemu, pod batutą Antoniego Wita i z udziałem pianisty Krzysztofa Książka... Więcej
Iluminowane rękopisy w Madrycie
photo
Na wystawie otwartej do 5 września Biblioteka Narodowa Hiszpanii prezentuje swoją kolekcję iluminowanych manuskryptów od czasów Karola Wielkiego do Franciszka I. 70 manuskryptów ilustruje ewolucję malarstwa miniaturowego w średniowieczu, a także rekonstruuje życie codzienne i wierzenia europejskiego społeczeństwa... Więcej
Rzymskie mozaiki
photo
Do 15 września muzeum Centrale Montemartini w Rzymie prezentuje "Kolory Rzymian" - wystawę na temat starożytnych rzymskich mozaik pochodzących z kolekcji Kapitolu, a także fresków i rzeźb. Ekspozycja pokrywa okres od I wieku przed Chrystusem do IV wieku n.e... Więcej
Więcej
Artystki Wiener Werkstätte
photo
Muzeum Sztuki Użytkowej w Wiedniu organizuje wystawę poświęconą artystkom, które przyczyniły się do powstania Wiener Werkstätte - stowarzyszenia artystów założonego w 1903 roku, którego celem była w pełni niezależna produkcja przedmiotów dekoracyjnych i tkanin w służbie nowoczesności, rzemiosła i sztuk pięknych. Na ekspozycji reprezentowanych jest dziewięćdziesiąt artystek, które brały w udział w tej inicjatywie. Pokazano różne ich projekty - tkaniny, ceramikę czy murale... Więcej
Koncert Zubina Mehty i Daniela Barenboima
photo
Z okazji 85. urodzin Zubina Mehty berlińska Staatskapelle i Daniel Barenboim proponują wyjątkowy koncert z utworami Beethovena i Schuberta. Koncert można obejrzeć na Arte do 29 maja... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Napoleon na Świętej Helenie
photo
W książce "Napoléon à Sainte-Hélène" Pierre Branda opowiada o życiu wygnanego cesarza w oparciu o niepublikowane źródła. Aby przywołać ten okres, David Chanteranne i Jean-François Coulomb zebrali świadectwa "ostatnich świadków". Ale przede wszystkim należy przeczytać lub ponownie przeczytać "Le mémorial de Sainte Helene" Emmanuela de Las Casesa, który towarzyszył Napoleonowi na wygnaniu w 1815 roku. Książka oparta jest na jego rozmowach z cesarzem. Adam Zamoyski wraca do Bonapartego w książce "Napoleon. Człowiek i mit", w której omawia jego zasługi, jak również kwestie kontrowersyjne. Na portalu Historykon ukazał się artykuł poświęcony ostatniemu okresowi w życiu Napoleona... Więcej
Więcej | Więcej
20 podcastów na dwustulecie
photo
Z okazji 200-lecia śmierci Napoleona I Radio Classique proponuje zbiór 20 podcastów Francka Ferranda poświęconych historii cesarza... Więcej
Napoleon i mit Rzymu
photo
Do 30 maja Muzeum Rynków Trajana w Rzymie zaprasza na wystawę poświęconą związkom pomiędzy Napoleonem, światem starożytnym i Rzymem. Ekspozycja, która została ponownie otwarta 26 kwietnia, pokazuje, w jaki sposób Napoleon czerpał inspiracje z imperialnego Rzymu, aby określić swoją strategię polityczną... Więcej

3maj
3-5 maja

Londyn

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych G7

6maj
6 maja

Bruksela

Rada na temat obrony

7maj
7 maja

Porto

Europejski szczyt społeczny

8maj
8 maja

Porto

Posiedzenie szefów państw i rządów

Wideokonferencja

Posiedzenie UE-Indie

9maj
9 maja

Dzień Europy

10maj
10 maja

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022