Biuletyn n°935

Open panel Open panel
Biuletyn n°935
Biuletyn
wtorek, 11 maja 2021
numer 935
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Autor : Robert Schuman
Robert Schuman
Deklaracja z 9 maja 1950 roku uważana jest za tekst założycielski integracji europejskiej. W deklaracji, wygłoszonej przez Roberta Schumana, francuskiego ministra spraw zagranicznych, w Salon de l'Horloge na Quai d'Orsay w Paryżu, zaproponowano utworzenie europejskiej organizacji odpowiadającej za uwspólnienie francuskiej i niemieckiej produkcji węgla oraz stali. Dała ona początek pierwszej Wspólnocie Europejskiej (EWWiS). W 1985 roku 9 maja ogłoszony został Dniem Europy.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Europejczycy i solidarność
photo
W 1950 roku Robert Schuman oświadczył, że Europa "będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność". Dziś spontaniczna i nieograniczona solidarność jest warunkiem siły Europejczyków - podkreśla Jean-Dominique Giuliani. Od kryzysu sanitarnego po prowokacje ze strony Turcji, państwa europejskie muszą przyjąć to, czego domagają się i co już praktykują ich obywatele... Więcej

Fundacja : Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazało się nowe wydanie "Permanent Atlas of the European Union". Publikacja odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Atlas dokonuje syntezy historycznej istoty Unii oraz jej politycznych i statystycznych realiów za pośrednictwem ponad 50 map, tekstów i fiszek tematycznych. Wersja drukowana jest dostępna po francusku w księgarniach oraz na naszej stronie internetowej. A wersja cyfrowa jest dostępna w języku francuskim i angielskim... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
8 maja Hiszpania zniosła stan alarmowy, ale niektóre regiony utrzymują takie środki jak godzina policyjna. 8 maja w Belgii, gdzie zniesiono godzinę policyjną, ponownie otwarto ogródki barów i restauracji. 10 maja Grecja ponownie otworzyła szkoły, a 15 maja otworzyła swoje granice dla turystów. 7 maja Niemcy zniosły część ograniczeń dla osób, które zostały zaszczepione lub były już chore. Kilka europejskich krajów wprowadziło ograniczenia dotyczące przyjazdów z Indii, Bangladeszu i Turcji. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących środków sanitarnych i warunków podróżowania po całej Europie, abyście mogli Państwo śledzić rozwój sytuacji. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło informacji pozwalające zrozumieć bieżący stan rzeczy... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
Opozycjonistka Swiatłana Cichanouska wzywa do zwołania międzynarodowej konferencji w celu zakończenia kryzysu politycznego na Białorusi. Tymczasem w Niemczech złożono skargę na Aleksandra Łukaszenkę za "tortury państwowe". Abyście mogli prześledzić ten kryzys od czasu sfałszowanych wyborów w sierpniu 2020 roku, Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw... Więcej

Rada Europejska : Posiedzenie szefów państw i rządów
photo
W dniach 7 i 8 maja 27 szefów państw i rządów Unii obradowało w Porto. Dyskutowano o pandemii, stosunkach międzynarodowych i kwestiach społecznych. Przyjęto Deklarację z Porto, w której przywódcy potwierdzają swoje zaangażowanie na rzecz ducha jedności i solidarności w ramach zarządzania kryzysem COVID-19. W deklaracji określono cele dotyczące realizacji Europejskiego filaru praw socjalnych (zatrudnienie, inwestycje w edukację i kształcenie zawodowe, zmniejszanie nierówności, walka z dyskryminacją, wykluczeniem społecznym i ubóstwem), a także stwierdzono, że priorytetem powinny być działania na rzecz młodzieży... Więcej

Komisja : Aktualizacja strategii przemysłowej
photo
5 maja Komisja zaktualizowała swoją strategię przemysłową, aby uwzględnić pandemię COVID-19. Strategia służy wzmocnieniu odporności jednolitego rynku i lepszemu zarządzaniu strategicznymi zależnościami Unii, a także proponuje środki na rzecz przyspieszenia transformacji cyfrowej i ekologicznej. MŚP i przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność otrzymają odpowiednie wsparcie finansowe, by umożliwić im dostosowanie się do tej podwójnej transformacji... Więcej
Nowy instrument przeciwko zagranicznym subsydiom
photo
5 maja Komisja zaproponowała nowy instrument mający zwalczać zakłócenia konkurencji powodowane przez państwowe subwencje dla przedsiębiorstw z krajów trzecich. Instrument ten narzucałby zasady i kontrole, w szczególności w odniesieniu do operacji fuzji przedsiębiorstw i przetargów publicznych. Komisja będzie mogła zapobiegać niektórym operacjom lub zażądać środków zaradczych i zobowiązań, by zapobiegać ryzyku zakłóceń... Więcej
Strategia w zakresie leczenia COVID-19
photo
6 maja Komisja zaproponowała strategię dotyczącą terapii w związku z COVID-19, która ma uzupełniać strategię dotyczącą szczepionek. Planuje zainwestować 90 mln euro w badania populacyjne i próby kliniczne oraz 40 mln euro w produkcję i dostęp do leczenia. Celem jest zatwierdzenie do października co najmniej trzech nowych metod leczenia... Więcej

Parlament : Otwarcie Konferencji na temat przyszłości Europy
photo
9 maja, z okazji Dnia Europy, w Strasburgu oficjalnie zainaugurowano Konferencję na temat przyszłości Europy. Powinna ona umożliwić obywatelom Europy wyrażenie opinii w sprawie przyszłości projektu europejskiego w odniesieniu do 3 kwestii: kierunku, w jakim chcieliby, aby podążała Unia Europejska; polityk we wszystkich obszarach oraz stopnia ambicji Unii. Pierwsze konkluzje zostaną przedstawione wiosną 2022 roku, kiedy Francja przejmie prezydencję w Radzie Unii... Więcej
Więcej | Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów obrony
photo
Obradujący 6 maja w Brukseli ministrowie obrony omówili podróż Wysokiego Przedstawiciela Josepa Borrella do Sahelu, wezwali Rosję do deeskalacji militarnej na Ukrainie i zapowiedzieli, że Unia pomoże Mozambikowi w walce z zagrożeniem terrorystycznym. Ministrowie przedyskutowali tzw. kompas strategiczny i zarządzanie kryzysowe. Rada zezwoliła na udział Kanady, Norwegii i Stanów Zjednoczonych w projekcie mobilności wojskowej kierowanym przez Holandię w ramach stałej współpracy strukturalnej (PSC). Dodatkowo J. Borrell przewodniczył po raz pierwszy posiedzeniu Rady Centrum Satelitarnego UE (SatCen) na szczeblu ministerialnym... Więcej
Więcej
Szczyt społeczny w Porto
photo
7 maja, na szczycie społecznym w Porto, któremu przewodniczył premier Portugalii Antonio Costa, doszło do spotkania przywódców instytucji europejskich oraz przedstawicieli partnerów społecznych i społeczeństwa obywatelskiego. Na zakończenie obrad uczestnicy opublikowali dokument podsumowujący ich zobowiązania na rzecz wdrażania europejskiego dorobku prawnego w zakresie praw socjalnych oraz na rzecz umożliwienia takiego ożywienia gospodarczego, które będzie inkluzywne, zrównoważone, sprawiedliwe i będzie sprzyjać zatrudnieniu... Więcej
Więcej
Publikacja wstępnego porozumienia w sprawie europejskiego prawa klimatycznego
photo
5 maja Rada opublikowała treść proponowanego unijnego prawa klimatycznego, będącą wynikiem porozumienia osiągniętego 20 kwietnia przez negocjatorów Rady i Parlamentu. Proponowane prawo ustanawia cel neutralności węglowej do 2050 roku z redukcją emisji CO2 do 2030 o 55% w porównaniu do 1990. Dokument ten musi jeszcze zostać przyjęty przez Parlament i Radę... Więcej
Ramy prawne w zakresie badań
photo
10 maja Rada przyjęła wiele dokumentów, które uzupełniają ramy prawne Unii w zakresie badań, szczególnie program Horyzont Europa na lata 2021-2027 oraz strategiczny plan innowacji... Więcej

Dyplomacja : Posiedzenie UE-Indie
photo
Podczas wideokonferencji, która odbyła się 8 maja, przywódcy UE i premier Indii Narendra Modi omówili strategiczne partnerstwo UE-Indie oraz swoje wspólne interesy. Uzgodnili wzmocnienie stosunków handlowych i inwestycyjnych oraz wznowienie negocjacji w sprawie umowy o wolnym handlu. Podkreślono również znaczenie utrzymania ducha solidarności i współpracy w celu przezwyciężenia pandemii oraz zapewnienia lepszej odbudowy... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych G7
photo
Obradujący w Londynie w dniach 3-5 maja ministrowie spraw zagranicznych G7 dyskutowali o kryzysach międzynarodowych, o regionie Indo-Pacyfiku oraz o obronie wartości demokratycznych wobec rozrostu reżimów autorytarnych. Potwierdzili swoje poparcie dla inicjatywy ACT-A, akceleratora rozwiązań w obliczu COVID-19 oraz mechanizmu COVAX. Zdecydowanie potępili postawę Rosji na Ukrainie i skrytykowali jej działania zmierzające do podważania systemów demokratycznych w innych krajach poprzez dezinformację. Potępili Chiny w kwestii Ujgurów i ostrzegli je przed agresywną postawą wobec Tajwanu... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
10 maja ministrowie spraw zagranicznych przeprowadzili strategiczną dyskusję na temat Bałkanów Zachodnich. Podkreślili potrzebę kontynuowania procesu akcesyjnego Albanii i Macedonii Północnej, procesu integracji z Serbią i Czarnogórą oraz liberalizacji wiz dla Kosowa. Ministrowie dyskutowali również z amerykańskim specjalnym wysłannikiem ds. klimatu Johnem Kerrym o sposobach rozbudzenia globalnych ambicji w dziedzinie klimatu. Omówili sytuację w Palestynie, Rosji, na Białorusi i w Libanie, a także trwające negocjacje w sprawie porozumienia nuklearnego z Iranem. Ministrowie przyjęli konkluzje w sprawie realizacji priorytetów Unii w dziedzinie bezpieczeństwa i obrony oraz w sprawie jej nowej strategii w regionie Rogu Afryki... Więcej
Więcej | Więcej
Posiedzenie UE-Kazachstan
photo
10 maja odbyło się posiedzenie Rady Współpracy między Unią Europejską i Kazachstanem. Podczas spotkania obie strony przypomniały i przeanalizowały postępy w realizacji umowy o wzmocnionym partnerstwie i współpracy. Pomimo pandemii, UE umocniła swoją pozycję jako największy partner handlowy Kazachstanu i inwestor zagraniczny, podczas gdy Kazachstan pozostaje głównym partnerem handlowym UE w Azji Środkowej. UE z zadowoleniem przyjęła ratyfikację przez Kazachstan 2. fakultatywnego protokołu do Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych, pochwaliła ekologiczny program tego kraju oraz jego zobowiązanie do osiągnięcia neutralności klimatycznej do roku 2060... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Opinia rzecznika generalnego na temat wymiaru sprawiedliwości w Polsce
photo
W konkluzjach przedstawionych 6 maja rzecznik generalny Trybunału Sprawiedliwości uznał, że system dyscyplinarny dla sędziów wprowadzony w Polsce w 2017 roku jest sprzeczny z prawem Unii. Podkreśla on w szczególności, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego, o której zawieszenie Trybunał wystąpił już w kwietniu 2020, nie daje żadnych gwarancji niezależności i bezstronności. W oczekiwaniu na ostateczne orzeczenie Trybunału rzecznik generalny stwierdził, że "sama perspektywa, że sędzia krajowy może zostać objęty postępowaniem lub sankcjami dyscyplinarnymi z powodu wystąpienia z odesłaniem prejudycjalnym, godzi wprost (...) w podwaliny samej Unii"... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Roczne sprawozdanie
photo
6 maja Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował swoje roczne sprawozdanie, w którym precyzuje, w jaki sposób kontrolował wydatki UE, pomimo pandemii. Przedstawił w nim swoją strategię na lata 2021-2025, zwłaszcza inwestycje w audyt cyfrowy. W latach 2021 i 2022 Trybunał planuje opublikować 73 sprawozdania specjalne i dokumenty analityczne, z których 1/4 dotyczyć będzie reakcji UE na pandemię lub realizacji unijnego planu odbudowy Next Generation EU... Więcej

EBC : Ku zielonej unii rynków kapitałowych dla Europy
photo
W przemówieniu wygłoszonym na konferencji 6 maja prezes Europejskiego Banku Centralnego Christine Lagarde przedstawiła swoją wizję zielonego rynku kapitałowego, który umożliwiłby finansowanie podwójnej transformacji klimatycznej i cyfrowej przy jednoczesnym wzmocnieniu europejskich struktur finansowych... Więcej

Europejskie Biuro Patentowe : Finaliści Nagrody Europejskiego Wynalazcy 2021
photo
4 maja Europejski Urząd Patentowy ogłosił listę 15 finalistów Nagrody Europejskiego Wynalazcy 2021. Nagroda ta jest wyrazem uznania dla wynalazców, którzy przyczynili się do rozwoju technologii, społeczeństwa i gospodarki. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni 17 czerwca... Więcej

Bułgaria : Kolejne wybory w lipcu
photo
5 maja prezydent Bułgarii Rumen Radew ogłosił, że nowe wybory parlamentarne odbędą się 11 lipca w związku z tym, że trzy największe partie w parlamencie nie zdołały utworzyć rządu po wyborach 4 kwietnia. Do 11 maja ma zostać powołana komisja wyborcza. Tego dnia Rumen Radew rozwiąże parlament, powoła rząd tymczasowy i rozpisze wybory... Więcej

Hiszpania : Partia Ludowa zwycięża w wyborach regionalnych w Madrycie
photo
Hiszpańska Partia Ludowa (PP) zwyciężyła w przedterminowych wyborach regionalnych w Madrycie 4 maja, uzyskując 44,73% głosów i 65 ze 136 miejsc w regionalnym parlamencie. Podwoiła swój wynik z 2019 roku, ale nieznacznie utraciła większość bezwzględną. 2. miejsce zajęło lewicowe ugrupowanie Más Madrid (16,97% i 24 mandaty). Partia Socjalistyczna (PSOE) z 16,85% traci 13 z 37 dotychczasowych. Uzyskując 7,21% głosów, radykalnie lewicowa partia Unidas Podemos zdobyła 10 mandatów. Jest to dotkliwa porażka Pablo Iglesiasa, który ogłosił wycofanie się z polityki. Aby zachować władzę, dotychczasowa prezydent regionu Isabel Díaz Ayuso będzie musiała utworzyć koalicję. Prawdopodobnie ze skrajnie prawicową partią VOX, która, gromadząc 9,13% głosów, uzyskała o jeden mandat więcej niż poprzednio (w sumie ma ich 13)... Więcej
Więcej

Polska : Deklaracja w sprawie europejskiej przyszłości Ukrainy
photo
3 maja w Warszawie spotkali się szefowie państw z Polski, Litwy, Łotwy, Estonii i Ukrainy. Powodem były obchody 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja z 1791 roku. Przywódcy podpisali wspólną deklarację, w której potwierdzili, że prawa człowieka, poszanowanie suwerenności państw, praworządność i demokracja są podstawowymi europejskimi wartościami. W deklaracji polsko-ukraińskiej prezydent Ukrainy podkreślił chęć przystąpienia swojego kraju do Unii, a prezydent Polski zobowiązał się do poparcia ukraińskiej kandydatury... Więcej
Więcej | Więcej

Zjednoczone Królestwo : Szkocja: większość absolutna dla niepodległościowców
photo
W wyborach do szkockiego parlamentu, które odbyły się 6 maja, Szkocka Partia Narodowa (SNP) i Zieloni wspólnie zdobyli większość bezwzględną za niepodległością. SNP zdobyło 64 ze 129 mandatów, podczas gdy Zieloni 8. SNP uzyskało 47,7% głosów, Partia Konserwatywna 21,9% (31 mandatów), Partia Pracy 21,6% (22 mandaty), a Zieloni 1,3%. Odnosząc się do możliwości przeprowadzenia kolejnego referendum w sprawie niepodległości Szkocji, premier Nicola Sturgeon (SNP) powiedziała, że "Szkoci będą mieli prawo wypowiedzieć się" na temat swojej przyszłości... Więcej
Więcej | Więcej

Słowacja : Rząd uzyskał wotum zaufania od parlamentu
photo
4 maja nowy rząd Eduarda Hegera z OLaNO uzyskał od parlamentu wotum zaufania (89 głosów do 55). Koalicyjny rząd - złożony z OLaNO oraz partii Jesteśmy Rodziną, Wolność i Solidarność (SaS) i Dla Ludu - za swoje priorytety uznaje walkę z korupcją, poprawę jakości życia obywateli oraz walkę z pandemią... Więcej
Więcej

Rada Europy : 10-lecie Konwencji Stambulskiej
photo
Z okazji 10. rocznicy Konwencji Stambulskiej Komitet Stron Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z zadowoleniem przyjął "niezwykły wpływ" tego dokumentu na zapobieganie przemocy, ochronę ofiar oraz ściganie sprawców. Komitet wyraził "bardzo poważne zaniepokojenie" przeszkodami, jakie pozostają do przezwyciężenia w celu ukrócenia wszelkich form przemocy objętych traktatem, i wezwał państwa-strony do "zintensyfikowania wysiłków na rzecz promowania i pełnego wdrożenia" tej umowy... Więcej
Więcej
Raport na temat warunków przetrzymywania w więzieniach
photo
6 maja Komitet Zapobiegania Torturom Rady Europy opublikował zestaw minimalnych wymagań dotyczących warunków przetrzymywania w europejskich więzieniach. Zauważa, że pandemia COVID-19 wystąpiła w momencie kryzysu budżetowego w systemach więziennictwa, co doprowadziło do pogorszenia warunków życia więźniów w niektórych zakładach karnych... Więcej
Raport na temat korupcji w Belgii
photo
W opublikowanym 5 maja raporcie na temat zapobiegania korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów w Belgii Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) po raz drugi zaleca wprowadzenie spójnych i skutecznych regulacji dotyczących otrzymywanych prezentów, darowizn i innych gratyfikacji oraz tożsamości darczyńców. Rekomenduje wprowadzenie regulacji w stosunku do darczyńców zagranicznych... Więcej
Raport na temat korupcji w Rumunii
photo
5 maja Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przy Radzie Europy opublikowała swój raport na temat zapobiegania korupcji wśród rumuńskich parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów. W sprawozdaniu podkreślono, że przyjęte środki przeciwko korupcji parlamentarzystów i prokuratorów nie są zadowalające. GRECO wzywa Rumunię do podjęcia "bardziej zdecydowanych działań" w celu dostosowania się do przepisów, w tym poprzez wprowadzenie specjalnych środków dla sędziów i prokuratorów... Więcej
Zalecenia dla wymiaru sprawiedliwości na Ukrainie
photo
6 maja Komisja Wenecka z zadowoleniem przyjęła ukraiński projekt ustawy o utworzeniu Rady Etyki, która będzie uczestniczyć w procesie wyboru członków Najwyższej Rady Sądownictwa, uznając ją za "ważny element niezależności sądownictwa". Komisja wydała szereg zaleceń dotyczących tego projektu ustawy, wyrażając jednocześnie ubolewanie, że rząd nie planuje kompleksowej reformy systemu sądownictwa... Więcej

Publikacje : Ojcowie założyciele Unii Europejskiej
photo
Książka "Europe, a Leap into the Unknown. A Journey Back in Time to Meet the Founders of the European Union" Victorii Martin de la Torre, opublikowana przez wydawnictwo Peter Lang, analizuje drogę i wartości "ojców założycieli Europy", a w szczególności Roberta Schumana, Jeana Monneta, Konrada Adenauera, Alcide De Gasperiego i Paula-Henriego Spaaka. Wersja francuska, której publikację wspierała Fundacja, zawiera przedmowę Alaina Lamassoure'a, przewodniczącego jej Komitetu Naukowego... Więcej
Więcej

Kultura : Nagroda LUX - wybór publiczności
photo
Po raz pierwszy o tym, który film zdobędzie Europejską Nagrodę Filmową LUX, zadecydują w 50% europosłowie, a w 50% publiczność. Do 16 maja 3 filmy zakwalifikowane do finału - "Na rauszu" Thomasa Vinterberga, "Kolektyw" Alexandra Nanau i "Boże Ciało" Jana Komasy - oglądać można na platformie Festival Scope, a ocenę można im wystawić na platformie luxaward.eu. Ceremonia wręczenia nagród odbędzie się 9 czerwca... Więcej
Europejska Noc Muzeów
photo
15 maja w niektórych krajach odbywa się 16. edycja Europejskiej Nocy Muzeów, gdzieniegdzie wirtualnie. We Francji Muzeum Armii organizuje od godziny 19.00 cyfrowy okrągły stół poświęcony kampanii rosyjskiej Napoleona. Tego samego dnia, o godz. 20.30 Muzeum Narodowe w Warszawie organizuje nocne zwiedzanie parku rzeźb. W Barcelonie wszystkie muzea miejskie będą świętować to wydarzenie przez cały wieczór od godziny 18.00. W Belgii brukselskie muzea oferują zajęcia w każdy czwartek wieczorem do 10 czerwca. W Irlandii, Niemczech i Austrii obchody przełożono na jesień... Więcej
Więcej
Koncerty na ponowne otwarcie mediolańskiej La Scali
photo
La Scala w Mediolanie wznawia działalność 3 koncertami pod batutą Riccardo Chailly'ego (10 maja), Riccardo Mutiego (11 maja) i Daniela Hardinga (17 maja). Ponowne otwarcie przypada na 75. rocznicę odbudowy teatru. Koncert z 10 maja będzie, począwszy od 11 maja, emitowany przez Rai Cultura na Raiplay, a następnie przez tydzień dostępny będzie na wideo. Koncert 17 maja będzie transmitowany na żywo na stronie internetowej La Scali oraz na jej profilu na Facebooku i kanale na YouTubie o godz. 19.00... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Praska Wiosna online
photo
W ramach 76. edycji, odbywającej się od 12 maja do 3 czerwca, Międzynarodowy Festiwal Muzyczny Praska Wiosna (który w miarę możliwości będzie odbywał się publicznie) proponuje 22 koncerty. Będzie je można śledzić bezpłatnie na żywo i w streamingu... Więcej
Berliński festiwal teatralny online
photo
Od 13 do 24 maja odbywa się 70. edycja międzynarodowego festiwalu teatru w Berlinie. W programie 10 spektakli, a także dyskusje o przyszłości teatru w dobie pandemii... Więcej
Szalone lata w Muzeum Guggenheima w Bilbao
photo
Do 19 września Muzeum Guggenheima w Bilbao organizuje wystawę poświęconą latom dwudziestym XX wieku - szalonym latom, kiedy to pragnienie zmian i duch innowacji inspirowały sztukę i zachęcały do eksperymentowania. Na wystawie pokazano blisko 300 dzieł z Berlina, Paryża, Wiednia i Zurychu reprezentujących malarstwo, rzeźbę, rysunek, fotografię i film. Obejmuje takie ruchy jak dadaizm czy Bauhaus... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Obchody 200-lecia
photo
5 maja prezydent Francji Emmanuel Macron przewodniczył uroczystościom upamiętniającym 200. rocznicę śmierci Napoleona. Złożył wieniec przed jego grobem w Les Invalides. W przemówieniu wygłoszonym w Institut de France prezydent ocenił, że "łączne dzieło Napoleona, całe w światłocieniu" nadal wykuwa Francję. Historyk Jean Tulard dokonał rozróżnienia między "czarną legendą" a "złotą legendą", by podkreślić, że historia I Cesarstwa jest "szersza i bardziej obiektywna". W dniach 5-9 maja zorganizowano również uroczystości na Świętej Helenie... Więcej
Więcej | Więcej
Śmierć Napoleona, narodziny legendy
photo
Fundacja Napoleona oferuje na swojej stronie internetowej pliki tematyczne, w tym jeden poświęcony śmierci Napoleona, zawierający zdigitalizowane dokumenty, filmy i artykuły historyków pozwalające zrozumieć cesarza, którego Chateaubriand opisał w następujący sposób: "Żywy tęsknił za światem; martwy posiada go"... Więcej
Napoleon, narodziny legendy
photo
Do 17 października Memoriał Bitwy pod Waterloo prezentuje wystawę "Napoleon: od Waterloo do Świętej Heleny, narodziny legendy", na której zgromadzono oryginalne dzieła i autentyczne przedmioty z całego świata (z których część pochodzi ze Świętej Heleny), aby przywołać wygnanie Bonapartego i jego narodziny jako mitycznej postaci... Więcej

11maj
11 maja

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

17maj
17-18 maja

Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022