Biuletyn n°939

Open panel Open panel
Biuletyn n°939
Biuletyn
wtorek, 8 czerwca 2021
numer 939
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Stosunki francusko-włoskie w przeddzień traktatu kwirynalskiego: między asymetrią i bliskością
Stosunki francusko-włoskie, asymetryczne i niestabilne, pozostają w cieniu relacji francusko-niemieckich. Mają one jednak zasadnicze znaczenie z gospodarczego i geopolitycznego punktu widzenia dla całej Unii Europejskiej. Powinny zostać zinstytucjonalizowane w traktacie kwirynalskim.
Więcej
Fundacja : The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazało się po francusku i po angielsku tegoroczne wydanie "The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021". To książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów. Artykuły wiodących ekspertów i osobistości wysokiego szczebla odmalowują europejskie osiągnięcia i nowe formy solidarności w kontekście pandemii, jak również oferują szerokie spojrzenie na rolę Europy w świecie. Publikacja w wersji drukowanej, po francusku dostępna jest na naszej stronie internetowej i w księgarniach. Można ją pobrać także w wersji cyfrowej, po francusku lub po angielskim. Zamów tę książkę... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazało się nowe wydanie "Permanent Atlas of the European Union". Publikacja odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Atlas dokonuje syntezy historycznej istoty Unii oraz jej politycznych i statystycznych realiów za pośrednictwem ponad 50 map, tekstów i fiszek tematycznych. Wersja drukowana dostępna jest po francusku w księgarniach oraz na naszej stronie internetowej. A wersja cyfrowa jest dostępna w języku francuskim i angielskim. Zamów tę publikację... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
5 czerwca w Holandii warunkowo ponownie otwarto obiekty kulturalne i rozrywkowe. Od 7 czerwca Hiszpania przyjmuje bez kwarantanny podróżnych z zaświadczeniem o szczepieniu lub z negatywnym wynikiem testu. Od 9 czerwca Francja wprowadza to samo rozwiązanie dla podróżnych z zielonych stref. Od 7 czerwca bary i restauracje we Włoszech mogą podawać posiłki w pomieszczeniach zamkniętych, a we Francji i Belgii będzie to możliwe od 9 czerwca. 7 czerwca godzina policyjna we Włoszech została przeniesiona na 23.00 na obszarach, na których jeszcze obowiązuje, a we Francji stanie się tak 9 czerwca. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących środków sanitarnych i warunków podróżowania po całej Europie, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji. To zasadnicze, regularnie aktualizowane źródło informacji, pozwalające zrozumieć stan rzeczy... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
Od 5 czerwca przestrzeń powietrzna UE zamknięta jest dla białoruskich linii lotniczych w odpowiedzi na porwanie samolotu i aresztowanie dziennikarza Ramana Pratasewicza w dniu 23 maja. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli Państwo prześledzić ten kryzys od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku... Więcej

Komisja : Odbudowa: pożyczka na kwotę 80 mld euro w 2021 roku
photo
1 czerwca Komisja ogłosiła, że niedługo uruchomi pożyczkę na sfinansowanie europejskiego planu odbudowy NextGenerationEU, co stało się możliwe dzięki ratyfikacji decyzji w sprawie zasobów własnych przez wszystkie państwa członkowskie. Aby zaspokoić początkowe potrzeby krajów członkowskich, w roku 2021 pozyskanych zostanie 80 mld euro - w formie obligacji długoterminowych i krótkoterminowych papierów dłużnych... Więcej
Zalecenia fiskalne
photo
2 czerwca Komisja przedstawiła swoje wytyczne fiskalne dla państw członkowskich. Potwierdziła utrzymanie ogólnej klauzuli derogacyjnej do 2023 roku i wezwała kraje członkowskie do kontynuowania polityki fiskalnej wspierającej ożywienie gospodarcze i inwestycje. Komisja uznała, że na tym etapie nie ma podstaw do wszczęcia procedury nadmiernego deficytu. Rada przyjęła również wytyczne w zakresie zatrudnienia oraz 10. sprawozdanie dotyczące wzmocnionego nadzoru nad Grecją... Więcej
Nowa strategia dla strefy Schengen
photo
2 czerwca Komisja przedstawiła swoją strategię poprawy funkcjonowania strefy Schengen, która opiera się na trzech filarach: zarządzaniu granicami zewnętrznymi; wzmocnieniu środków wewnętrznych w odniesieniu do współpracy policyjnej, bezpieczeństwa i zarządzania migrantami oraz zarządzaniu. Komisja zaprezentowała projekt w sprawie przeglądu mechanizmu oceny i monitorowania Schengen, który przewiduje przyspieszenie procedury ewaluacji wdrażania przepisów oraz obejmuje wzmocnioną kontrolę przestrzegania praw podstawowych... Więcej
Uruchomienie europejskiego zaświadczenia i propozycja zwiększenia dostępu do szczepionek
photo
1 czerwca Komisja ogłosiła uruchomienie technicznej platformy unijnych zaświadczeń o stanie zdrowia. 7 państw jest już w stanie wystawiać zaświadczenia swoim obywatelom. Serwis pozwala na weryfikację świadectw szczepień, negatywnych wyników testów lub powrotu do zdrowia po COVID-19 z innego państwa członkowskiego. Jego wdrożenie w całej Unii planowane jest na 1 lipca. 4 czerwca Komisja przedstawiła swoje propozycje w celu stworzenia przez członków Światowej Organizacji Handlu wielostronnego planu działania na rzecz zwiększenia produkcji szczepionek i leków przeciwko COVID-owi oraz zagwarantowania ich dostępności na całym świecie... Więcej
Więcej
Projekt europejskiej tożsamości cyfrowej
photo
3 czerwca Komisja zaproponowała stworzenie europejskiej tożsamości cyfrowej dostępnej dla wszystkich obywateli, przedsiębiorstw i mieszkańców UE, która pozwoli im udostępniać dokumenty elektroniczne z europejskiego portfela tożsamości cyfrowej. Portfel nie będzie obowiązkowy, ale główne platformy będą musiały zaakceptować jego wykorzystanie na prośbę użytkowników. Zagwarantowałoby to kontrolę nad danymi udostępnianymi w trakcie korzystania z usług internetowych... Więcej
Konkurencja: postępowanie w sprawie Facebooka
photo
4 czerwca Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające w sprawie ewentualnych praktyk antykonkurencyjnych stosowanych przez Facebooka. Chce określić, czy platforma wykorzystuje dane reklamowe zbierane od reklamodawców do konkurowania na rynkach takich jak reklamy online oraz czy jego serwis ogłoszeń online Facebook Marketplace jest powiązany z jego siecią społecznościową... Więcej
Więcej
Porozumienie w sprawie kwot połowów ze Zjednoczonym Królestwem
photo
2 czerwca Komisja i rząd Zjednoczonego Królestwa osiągnęły porozumienie w sprawie limitów połowowych na 2021 rok dla wspólnie zarządzanych stad ryb. Porozumienie ustala całkowite dopuszczalne połowy dla 75 wspólnych stad ryb na 2021 rok oraz dla niektórych stad głębinowych na 2021 i 2022... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów transportu
photo
3 czerwca ministrowie transportu przyjęli stanowisko w sprawie zaproponowanej przez Komisję strategii na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności oraz w sprawie zrewidowania ram prawnych jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej. Przyjęli konkluzje w sprawie polityki kolejowej. Ministrowie omówili również rewizję unijnych przepisów dotyczących opłat drogowych oraz przymusowe lądowanie cywilnego samolotu w Mińsku 23 maja... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. telekomunikacji
photo
4 czerwca ministrowie ds. telekomunikacji przedyskutowali rozporządzenie o zarządzaniu danymi, wniosek dotyczący dyrektywy w sprawie wysokiego poziomu cyberbezpieczeństwa w Unii, kompas cyfrowy oraz swoje zaangażowanie w obronę praw podstawowych, etyki i europejskich wartości w ramach transformacji cyfrowej. Omówili również aktualizację przepisów dotyczących prywatności w komunikacji elektronicznej oraz rozporządzenie w sprawie roamingu... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie przejrzystości podatkowej przedsiębiorstw
photo
1 czerwca Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie dyrektywy dotyczącej sprawozdawczości podatkowej dużych przedsiębiorstw według krajów. Zgodnie z tym dokumentem przedsiębiorstwa wielonarodowe lub samodzielne spółki o łącznym obrocie przekraczającym 750 mln euro w każdym z 2 ostatnich lat obrotowych z rzędu muszą publikować informacje na temat podatku dochodowego w każdym państwie członkowskim, a także w każdym z wymienionych państw trzecich. Teraz dyrektywa zostanie przedłożona Radzie i Parlamentowi do zatwierdzenia... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Zamknięcie przestrzeni powietrznej dla białoruskich przewoźników
photo
Rada zdecydowała o zakazie przelotów nad unijną przestrzenią powietrzną dla wszystkich białoruskich przewoźników lotniczych oraz o zakazaniu im wstępu na lotniska Unii Europejskiej. Zakaz obowiązuje od 5 czerwca. Decyzja ta to efekt przymusowego lądowania samolotu w Mińsku w dniu 23 maja oraz aresztowania dziennikarza Ramana Pratasewicza i jego towarzyszki Sofii Sapiegi. Przygotowywane są również nowe sankcje indywidualne i sektorowe... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Niemcy potępione za nadmierne zanieczyszczenie
photo
3 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii orzekł, że w latach 2010-2016 Niemcy "systematycznie i uporczywie" przekraczały limity dwutlenku azotu w 26 ocenianych strefach i aglomeracjach, naruszając dyrektywę o jakości powietrza. Komisja stwierdziła, że władze niemieckie nie podjęły odpowiednich i terminowych działań w celu zapewnienia, by okres przekraczania dopuszczalnych wartości był możliwie najkrótszy... Więcej
Więcej
Trybunał Sprawiedliwości zatwierdza procedurę z art. 7 przeciwko Węgrom
photo
3 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii odrzucił skargę Węgier na przyjętą w 2018 roku rezolucję Parlamentu, uruchamiającą procedurę dotyczącą praworządności z art. 7. Przyjęcie rezolucji wymagało większości 2/3 oddanych głosów, stanowiących większość członków Parlamentu. Węgierski rząd zakwestionował nieuwzględnienie wstrzymujących się przy liczeniu głosów. Trybunał przypomniał, że głosy wstrzymujące się nie powinny być liczone i uznał, że nie jest to sprzeczne z zasadą demokracji lub zasadą równego traktowania... Więcej
Trybunał zawiesza uchylenie imunitetu katalońskim eurodeputowanym
photo
2 czerwca Wiceprezes Sądu Unii Europejskiej polecił tymczasowe zawieszenie uchylenia immunitetu 3 katalońskim posłom do Parlamentu Europejskiego, do czasu rozpatrzenia ich spraw. Immunitet Carlesa Puigdemonta, Toniego Comina i Clary Ponsati został uchylony przez Parlament Europejski w marcu 2021 roku na wniosek hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który ściga ich za rolę, jaką odegrali w próbie ogłoszenia niepodległości przez Katalonię w 2017. Trójka eurodeputowanych, którzy mieszkają poza Hiszpanią, twierdzi, że grozi im aresztowanie na podstawie europejskiego nakazu aresztowania... Więcej
Więcej

EBC : Międzynarodowa rola euro
photo
2 czerwca Europejski Bank Centralny opublikował swój roczny raport na temat międzynarodowej roli euro. Stwierdzono w nim, że w 2020 udział europejskiej waluty na świecie pozostał na stabilnym poziomie 19% i zauważono, że ponad połowa wyemitowanych zielonych obligacji była w euro. W sprawozdaniu omówiono również wpływ reakcji EBC na pandemię i pojawienia się walut elektronicznych na euro... Więcej
Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Sprawozdanie specjalne na temat dezinformacji
photo
W opublikowanym 3 czerwca specjalnym sprawozdaniu na temat dezinformacji Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że choć opublikowany w 2018 roku plan działania UE w zakresie zwalczania tego zjawiska został dobrze opracowany, nie jest on wystarczający, aby przeciwdziałać pojawiającym się zagrożeniom. Kontrolerzy zalecają większe zaangażowanie państw członkowskich, lepsze monitorowanie platform internetowych i wzmocnienie ich zobowiązań, a także wpisanie walki z dezinformacją w spójną europejską strategię w zakresie edukacji medialnej... Więcej
Raport na temat FRONTEX-u
photo
Europejska Agencja Straży Przybrzeżnej i Granicznej FRONTEX nie jest wystarczająco skuteczna w udzielaniu wsparcia państwom członkowskim i zarządzaniu granicami zewnętrznymi - stwierdza Trybunał Obrachunkowy w sprawozdaniu opublikowanym 7 czerwca. W sprawozdaniu stwierdzono, że FRONTEX nie wypełnił w pełni mandatu udzielonego mu w 2016 roku, i podkreślono, że "nie jest on również gotowy do skutecznego wykonania mandatu otrzymanego w 2019 roku"... Więcej

Niemcy : Wybory w landzie Saksonia-Anhalt
photo
Unia Chrześcijańsko-Demokratyczna (CDU) zwyciężyła w wyborach w landzie Saksonia-Anhalt, które odbyły się 6 czerwca. Według wstępnych wyników uzyskała 34,1% głosów, a Alternatywa dla Niemiec (AfD) 21,8%. Ustępujący premier landu Reiner Haseloff poprawił swój wynik o prawie 5 punktów, podczas gdy popularność AfD spadła. Na 3. miejscu uplasowało się radykalnie lewicowe ugrupowanie Die Linke z wynikiem prawie 12,8%, a za nim znalazła się Partia Socjaldemokratyczna (SPD) z 11%. Wolna Partia Demokratyczna (FDP) uzyskała 6,7% głosów, a Zieloni 5,7%... Więcej
Więcej

Bułgaria : Amerykańskie sankcje za korupcję
photo
3 czerwca Departament Skarbu USA nałożył sankcje gospodarcze za korupcję na trzech Bułgarów, a także na ich sieci obejmujące 64 firmy. Środki wymierzone są w biznesmena Wasyla Bożkowa, który oskarżany jest o umożliwienie rosyjskim urzędnikom wywierania wpływu na bułgarski rząd, biznesmena i byłego posła Deliana Peewskiego oraz byłego urzędnika państwowego Iłko Żelazkowa, którzy mają być winni łapówkarstwa. Sankcje zabraniają tym osobom i ich firmom dostępu do amerykańskiego systemu finansowego, zamrażają ich aktywa w Stanach Zjednoczonych oraz zabraniają Amerykanom prowadzenia z nimi interesów... Więcej
Więcej

Dania : Przyjęcie ustawy służącej przenoszeniu wnioskodawców o azyl poza Europę
photo
3 czerwca duński parlament przyjął 70 głosami do 24 ustawę zezwalającą na otwieranie ośrodków dla osób ubiegających się o azyl poza granicami tego kraju. Wszyscy wnioskodawcy będą, po zarejestrowaniu ich wniosku w Danii, wysłani do ośrodka przyjmującego poza Unią. Jeśli ich wniosek zostanie odrzucony, zostaną odesłani do swojego kraju. Alternatywą jest otrzymanie statusu uchodźcy w kraju, w którym znajduje się ośrodek przyjęć. Rząd planuje partnerstwa z "krajami goszczącymi" w Afryce, które będą się zajmować procedurą w zamian za duńskie pieniądze... Więcej
Więcej

Hiszpania : Szczyt polsko-hiszpański
photo
Podczas 13. polsko-hiszpańskiego szczytu w dniach 31 maja i 1 czerwca premier Hiszpanii Pedro Sanchez oraz jego polski odpowiednik Mateusz Morawiecki przyjęli wspólną deklarację o zacieśnianiu współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa, edukacji i polityki przemysłowej... Więcej
Więcej | Więcej

Łotwa : Nowa koalicja rządowa
photo
2 czerwca premier Łotwy Krisjanis Karins dokonał przetasowań w swoim układzie koalicyjnym. Z powodu napięć i rozbieżności z koalicji wyszła eurosceptyczna partia KPV LV. Obecnie w skład koalicji, mniejszościowej w parlamencie (48 miejsc na 100), wchodzą Nowa Jedność, Nowa Partia Konserwatywna (JKP), Na rzecz rozwoju/Za! (AP) i Zjednoczenie Narodowe... Więcej
Więcej | Więcej

Czechy : Porażka głosowania nad wotum nieufności, ale sprawę wniesiono do Prokuratury Europejskiej
photo
3 czerwca koalicyjny rząd premiera Andreja Babisza przetrwał głosowanie nad wnioskiem o wotum nieufności, złożonym przez opozycję w Izbie Poselskiej. Jego podłożem był sposób radzenia sobie przez rząd z kryzysem sanitarnym oraz podejrzenia o konflikt interesów i oszustwa na unijnych dotacjach pod adresem A. Babisza. Dzięki temu, że komunistyczni posłowie nie wzięli udziału w głosowaniu, wniosek otrzymał 89 głosów na 200 członków Izby. Jednak prokuratura w Pradze poprosiła o zbadanie tych podejrzeń Prokuraturę Europejską, która rozpoczęła urzędowanie 1 czerwca... Więcej
Więcej

Mołdawia : Europejski plan odbudowy
photo
2 czerwca Komisja przedstawiła plan odbudowy gospodarczej dla Mołdawii o wartości 600 mln euro w formie dotacji, inwestycji i pomocy makrofinansowej. 5-letni plan obejmuje konkurencyjność gospodarczą, handel i MŚP; infrastrukturę; edukację i zdolność do zatrudnienia; praworządność i reformę sądownictwa... Więcej

Rada Europy : Raport na temat walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu
photo
4 czerwca Komitet Ekspertów Rady Europy ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy i Finansowaniu Terroryzmu opublikował swój raport roczny za 2020. Stwierdzono w nim, że państwa i sądy wykazują umiarkowany poziom skuteczności, a ich zgodność ze standardami walki z praniem pieniędzmi i finansowaniem terroryzmu średnio sytuuje się na poziomie mało zadowalającym. W sprawozdaniu podkreślono "poważne niedociągnięcia" w dziedzinie sankcji finansowych za terroryzm... Więcej
Raport na temat handlu ludźmi w Rumunii
photo
W opublikowanym 3 czerwca raporcie Grupa Ekspertów Rady Europy ds. Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi (GRETA) wzywa Rumunię do poprawy ustawodawstwa, aby kary były bardziej odstraszające i aby zapewnić ofiarom godziwe odszkodowanie. GRETA odnotowuje pozytywne zmiany w rumuńskich ramach prawnych, ale podkreśla, że wiele wyroków ogranicza się do kar w zawieszeniu, a przyznanie się do winy skutkuje zmniejszeniem wymiaru kary... Więcej
Raport na temat handlu ludźmi w Czarnogórze
photo
W opublikowanym 2 czerwca raporcie Grupa Ekspertów Rady Europy ds. Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi (GRETA) wzywa władze Czarnogóry do wzmożenia wysiłków na rzecz karania handlarzy oraz zapewnienia ofiarom dostępu do wymiaru sprawiedliwości i odszkodowań. W sprawozdaniu przyznano, że poczyniono także postępy, w tym przyjęto procedury identyfikacji ofiar oraz utworzono specjalny zespół ds. przeciwdziałania handlowi ludźmi... Więcej

G7 : Porozumienie w sprawie "co najmniej 15-procentowego" światowego podatku od spółek
photo
Ministrowie finansów, którzy obradowali w Londynie 4 i 5 czerwca, wyrazili "zdecydowane poparcie" dla projektu światowej stawki podatkowej dla wielonarodowych przedsiębiorstw w wysokości minimum 15%, "stosowanej w odniesieniu do poszczególnych krajów". Ponadto zobowiązali się do redystrybucji nadwyżki zysków osiąganych przez korporacje międzynarodowe do krajów, w których grupy te mają udział w rynku, ale nie mają siedziby. Ministrowie potwierdzili, że globalne ocieplenie stanowi zagrożenie, i omówili potrzebę wspierania ekologicznego finansowania... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów zdrowia
photo
Obradujący 4 czerwca w Oxfordzie ministrowie zdrowia krajów G7 potwierdzili znaczenie współpracy międzynarodowej w walce z pandemią oraz zobowiązali się do promowania badań i sprawiedliwego dostępu do szczepionek i leczenia. Podjęli również decyzję o rozpoczęciu serii działań w czterech obszarach: bezpieczeństwo zdrowotne, oporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, badania kliniczne i cyfryzacja w obszarze zdrowia... Więcej

NATO : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych i obrony
photo
1 czerwca odbyły się dwa spotkania ministrów spraw zagranicznych i obrony państw NATO, podczas których dyskutowano o Białorusi, Rosji i Chinach. Ministrowie omówili Agendę NATO 2030, która ma na celu wzmocnienie roli Sojuszu, m.in. poprzez partnerstwa w regionie Azji i Pacyfiku, Afryki i Ameryki Łacińskiej. 3 czerwca NATO opublikowało Szósty raport z postępów na temat współpracy z Unią Europejską, który podsumowuje realizację wspólnych propozycji zatwierdzonych w grudniu 2016 roku i w grudniu 2017... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej

Eurostat : W maju stopa inflacji sięgnęła 2%
photo
W swoich szacunkach opublikowanych 1 czerwca Eurostat ocenia, że w maju 2021 roku roczna inflacja w strefie euro wyniosła 2% (w porównaniu do 1,6% w kwietniu). W Niemczech i w Hiszpanii wskaźnik ten wyniósł 2,4%, w Irlandii 1,9%, we Francji 1,8%, a we Włoszech 1,3%... Więcej
Więcej
W kwietniu stopa bezrobocia lekko spadła
photo
Według danych opublikowanych przez Eurostat 1 czerwca, w kwietniu 2021 roku stopa bezrobocia w Unii wyniosła 7,3%, a w strefie euro 8%. W tym samym okresie stopa bezrobocia wśród młodzieży w UE wyniosła 17,1%, a w strefie euro 17,2 %... Więcej

Opracowania/raporty : Raport na temat jakości wody w kąpieliskach
photo
Według opublikowanego 1 czerwca rocznego sprawozdania Europejskiej Agencji Środowiska, dotyczącego jakości wody w kąpieliskach, w ostatnich latach odsetek przybrzeżnych i śródlądowych kąpielisk o "doskonałej" jakości wody ustabilizował się na poziomie około 85% i w 2020 roku wyniósł w całej Europie 82,8%. W ubiegłym roku minimalny standard jakości wody ("dostateczny") spełniało 93% monitorowanych kąpielisk, a w 5 krajach - w Austrii, na Cyprze, w Chorwacji, Grecji i na Malcie - co najmniej 95% wód w kąpieliskach było doskonałej jakości... Więcej
Raport na temat deficytu podatkowego korporacji międzynarodowych
photo
W tym roku Unia Europejska uzyskałaby prawie 170 mld euro dodatkowych dochodów podatkowych, gdyby minimalna globalna stawka podatku od osób prawnych (CIT), negocjowana obecnie pod auspicjami OECD, ustalona została na poziomie 25% - wynika z opracowania opublikowanego 1 czerwca przez utworzone tego samego dnia Obserwatorium Podatkowe UE... Więcej

Kultura : Rafael w Muzeum Capodimonte: pracownia artysty
photo
Od 10 czerwca do 13 września 2021 roku Muzeum Capodimonte w Neapolu prezentuje wystawę poświęconą Rafaelowi (1483-1520), jednemu z najważniejszych malarzy i architektów renesansu. Ekspozycja daje zwiedzającym szansę na zapoznanie się z twórczością artysty i jego pracownią... Więcej
75 lat Nocy Fourvière
photo
Festiwal Noce Fourvière w Lyonie obchodzi swoje 75-lecie. Do 30 lipca zaplanowano liczne spektakle teatralne, muzyczne, taneczne, operowe i cyrkowe... Więcej
Więcej
Banksy w Warszawie
photo
Do 5 września w centrum Koneser na warszawskiej Pradze oglądać można wystawę "The Art of Banksy". To pierwsza w Polsce tak obszerna prezentacja twórczości Banksy'ego, na którą składa się ponad 100 prac... Więcej
Artystyczne dziedzictwo Josepha Banksa
photo
Joseph Banks (1743-1820) jest jednym z najsłynniejszych przyrodników Wielkiej Brytanii, znanym z udziału w pierwszej podróży Jamesa Cooka dookoła świata. Do 17 września Muzeum Historii Naturalnej w Londynie składa mu hołd. Na wystawę składają się dzieła sztuki pochodzące z podróży, które odbył z Cookiem po Pacyfiku, oraz rękopisy opisujące lokalne zwyczaje i rośliny z Kerali w południowych Indiach... Więcej
Damien Hirst w Galerii Borghese
photo
Od 8 czerwca do 7 listopada w Galerii Borghese w Rzymie prezentowana jest nowa wystawa brytyjskiego rzeźbiarza i malarza Damiena Hirsta. W muzeum, obok antycznych arcydzieł, wystawionych zostanie ponad 80 prac pochodzących z serii "Skarby z wraku niebywałego". Obrazy Hirsta z kolekcji zatytułowanej "Color Space" zostaną pokazane we Włoszech po raz pierwszy... Więcej
Festiwal filmowy w Maladze
photo
Miasto Malaga jest gospodarzem 24. edycji festiwalu poświęconego rozpowszechnianiu i promocji kina hiszpańskiego, który potrwa do 13 czerwca. W programie znajdują się filmy fabularne, krótkometrażowe i dokumentalne. Festiwal uzupełniają hołdy dla różnych osobistości z branży filmowej oraz cykle, wystawy i równoległe atrakcje... Więcej
Festiwal Bacha w Lipsku
photo
Miasto Lipsk jest gospodarzem Festiwalu Muzyki Bachowskiej odbywającego się od 11 do 20 czerwca, który w tym roku poświęcony jest chrześcijaństwu. Program obejmuje serię koncertów (w tym "Mesjasza"), które transmitowane będą online od 11 do 15 czerwca ze znamiennych lokalizacji. Uzupełnieniem festiwalu jest kompilacja tekstów biblijnych w wersji audio, którą można znaleźć w internecie... Więcej
Festiwal Brightening Air - Coiscéim Coiligh
photo
Od 11 do 20 czerwca odbędzie się festiwal Brightening Air - Coiscéim Coiligh. Obejmuje instalacje i wystawy, doświadczenia cyfrowe i związane z rzeczywistością wirtualną, występy na żywo oraz wykłady w całej Irlandii... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Wystawa na Zamku Arenenberg
photo
Do 24 października Muzeum Napoleona w Zamku Arenenberg w Szwajcarii prezentuje wystawę "Koniec Napoleona: Święta Helena, Arenenberg i narodziny legendy". W zamku, w którym mieszkała Hortense de Beauharnais, córka Józefiny, znajduje się duży szklany sarkofag zawierający przedmioty związane z życiem Napoleona na wygnaniu i jego legendami, który pani domu prezentowała swoim gościom... Więcej
Konferencja online w Bolonii
photo
Do 16 czerwca Instytut Historii Risorgimento w Bolonii organizuje serię spotkań i konferencji online z okazji 200. rocznicy śmierci Napoleona. Wykłady można obejrzeć na kanale YouTube Instytutu... Więcej
Pod dyktando cesarza
photo
Do 30 września Muzeum Napoleońskie na wyspie Aix organizuje wystawę "Pod dyktando cesarza", która opiera się na komentarzu do obrazu Jean-Baptiste'y Mauzaisse'a z 1842 roku "Napoleon dyktujący swoje pamiętniki". Narracja dźwiękowa i panele edukacyjne pozwalają zwiedzającym prześledzić codzienne życie cesarza... Więcej
Napoleon, przywódca wojenny, głowa państwa
photo
W muzeum miejskim w Saint-Germain-en-Laye obejrzeć można wystawę poświęconą życiu i strategiom wojskowym Napoleona. Ekspozycja czynna jest do 13 czerwca, a wirtualna wycieczka dostępna będzie do 31 grudnia... Więcej

7czer.
7-8 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

7czer.
7-10 czerwca

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

10czer.
10 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Ochrony Środowiska

Frankfurt

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

11czer.
11 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Energii

11czer.
11-13 czerwca

Carbis Bay

Szczyt G7

14czer.
14 czerwca

Bruksela

Szczyt NATO

14czer.
14-15 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: