Biuletyn n°940

Open panel Open panel
Biuletyn n°940
Biuletyn
wtorek, 15 czerwca 2021
numer 940
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Fundacja publikuje w tym tygodniu swoje 600. studium: "Kwestie europejskie". Dziękujemy za to, że jesteście Państwo wiernymi czytelnikami i za wasze zainteresowanie naszymi pracami.
Zarządzanie Unią Europejską: zmiana praktyk bez zmiany traktatu
Swobodny wkład w refleksję nad przyszłością Unii
Jednym z najważniejszych wyzwań Unii Europejskiej jest przekonanie obywateli o skuteczności jej polityk, które są kwestionowane zwłaszcza przez reżimy autorytarne. Mogłyby to umożliwić zmiany w sposobie zarządzania instytucjami przeprowadzone bez konieczności reformowania traktatów.
Więcej
Fundacja : The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazało się po francusku i po angielsku tegoroczne wydanie "The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021". To książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów. Artykuły wiodących ekspertów i osobistości wysokiego szczebla odmalowują europejskie osiągnięcia i nowe formy solidarności w kontekście pandemii, jak również oferują szerokie spojrzenie na rolę Europy w świecie. Publikacja w wersji drukowanej, po francusku dostępna jest na naszej stronie internetowej i w księgarniach. Można ją także nabyć w wersji cyfrowej, po francusku lub po angielsku. Zamów tę książkę... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazało się nowe wydanie "Permanent Atlas of the European Union". Publikacja odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Atlas dokonuje syntezy historycznej istoty Unii oraz jej politycznych i statystycznych realiów przy pomocy ponad 50 map, tekstów i fiszek tematycznych. Wersja drukowana dostępna jest po francusku w księgarniach oraz na naszej stronie internetowej. A wersja cyfrowa jest dostępna w języku francuskim i angielskim. Zamów tę publikację... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
10 czerwca Parlament Europejski wezwał do uwolnienia więźniów politycznych na Białorusi, nowych sankcji przeciwko reżimowi i zawieszenia tego kraju w ważnych międzynarodowych zawodach sportowych. Liderka opozycji Swiatłana Cichanouska zaapelowała o powołanie międzynarodowego trybunału, który osądziłby osoby odpowiedzialne za represje. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, aby mogli Państwo prześledzić kryzys od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
14 czerwca kolejne włoskie regiony, w tym Lombardia, Piemont i Lacjum, ogłoszone zostały białymi strefami. W Danii noszenie maseczki nie jest już obowiązkowe, z wyjątkiem transportu publicznego. W Polsce znów możliwa jest sprzedaż i konsumpcja żywności i napojów w kinach, teatrach i salach widowiskowych. Kraje europejskie stopniowo łagodzą środki sanitarne i ograniczenia w podróżowaniu w ramach przygotowań do wejścia w życie unijnego zaświadczenia z dniem 1 lipca. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących środków, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać warunki wjazdu do różnych państw członkowskich Unii. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło informacji, pozwalające zrozumieć stan rzeczy... Więcej

Komisja : Propozycja budżetu Unii na 2022 rok
photo
8 czerwca Komisja zaproponowała budżet na rok 2022 w wysokości 167,8 mld euro, do którego należy dodać szacowaną na 143,5 mld euro kwotę dotacji w ramach NextGenerationEU. Komisja wyszła w szczególności z propozycją następującej alokacji środków: 118,4 mld euro na dotacje z NextGenerationEU w ramach Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, 53 mld euro na wspólną politykę rolną oraz 36,5 mld euro na rozwój regionalny i spójność... Więcej
Partnerstwa na rzecz migracji pracowników
photo
11 czerwca Komisja uruchomiła inicjatywę partnerstw służącą przyciąganiu talentów, będącą częścią jej propozycji paktu o migracji i azylu. Ma się przyczynić do rozwiązania problemu niedoboru wykwalifikowanych pracowników w UE oraz otworzyć legalne kanały imigracji do UE. Partnerstwa będą otwarte dla studentów, absolwentów i wykwalifikowanych pracowników... Więcej
Komunikat w sprawie wytycznych dla rybołówstwa na 2022 rok
photo
9 czerwca Komisja przedstawiła komunikat w sprawie wytycznych dla sektora rybołówstwa na rok 2022. Zauważa, że pomimo pandemii sektor rybołówstwa pozostał rentowny, ale podkreśla, że należy zadbać o zapewnienie mu trwałości, tak aby przyszłe pokolenia mogły tę działalność kontynuować. Do 31 sierpnia trwają konsultacje publiczne, w ramach których można zgłaszać uwagi do przyszłego wniosku... Więcej
Państwo prawa: raport na temat Rumunii
photo
8 czerwca Komisja opublikowała roczne sprawozdanie w ramach mechanizmu współpracy i weryfikacji na temat ewolucji i postępów Rumunii na rzecz zwalczania korupcji i reformowania sądownictwa. Kilka zaleceń ze stycznia 2017 roku i listopada 2018 zostało uwzględnionych i zrealizowanych, ale Komisja wzywa Rumunię do "aktywnej pracy" w celu wdrożenia wszystkich pozostałych rekomendacji... Więcej

Parlament : Przyjęcie cyfrowego zaświadczenia covidowego
photo
9 czerwca europosłowie ostatecznie zatwierdzili europejskie zaświadczenie cyfrowe, które wejdzie w życie 1 lipca. Dzięki niemu podróżni będą mogli udowodnić, że zostali zaszczepieni, uzyskali negatywny wynik testu lub wyleczyli się z COVID-19. Ułatwi ono swobodne przemieszczanie się w obrębie Unii i przyczyni się do stopniowego znoszenia ograniczeń. 14 czerwca Rada przyjęła nowe zalecenia w sprawie swobodnego przepływu, biorące pod uwagę to zaświadczenie. Aby uwzględnić wskaźnik szczepień i częstość występowania niektórych wariantów, zmieniono również definicję kodów kolorystycznych dla stref epidemiologicznych... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Rezolucja w sprawie europejskiej strategii cyberbezpieczeństwa
photo
10 czerwca europosłowie przyjęli rezolucję w sprawie strategii UE w zakresie cyberbezpieczeństwa na cyfrową dekadę. Apelują o rozwijanie bezpiecznych i niezawodnych sieci oraz systemów informacyjnych w UE, aby sprostać rosnącym zagrożeniom cybernetycznym. Wzywają również do włączenia cyberbezpieczeństwa do problematyki cyfryzacji oraz "do spójnego wykorzystania funduszy UE w odniesieniu do cyberbezpieczeństwa i rozmieszczenia odnośnej infrastruktury"... Więcej
Strategia na rzecz bioróżnorodności
photo
9 czerwca europosłowie przyjęli rezolucję na temat bioróżnorodności 2030. Podkreślili znaczenie zapewnienia tej strategii budżetu w wysokości 20 mld euro rocznie oraz ustanowienia ochrony na co najmniej 30% obszarów lądowych i morskich. Celem rezolucji jest zapewnienie odbudowy, ochrony i odporności ekosystemów do 2050 roku. Strategia ma sprawić, że zajmiemy się 5 głównymi czynnikami powodującymi zmiany w przyrodzie: zmianami sposobu użytkowania gruntów i mórz, bezpośrednią eksploatacją organizmów, zmianami klimatu, zanieczyszczeniem i inwazyjnymi gatunkami obcymi... Więcej
Państwo prawa: przygotowania do skargi przeciwko Komisji
photo
10 czerwca Parlament zwrócił się do swojego przewodniczącego Davida Sassoliego o przypomnienie Komisji o "wypełnieniu jej zobowiązań" wynikających z rozporządzenia o warunkowości powiązanej z praworządnością i postanowił rozpocząć przygotowania do wszczęcia postępowania sądowego przeciwko Komisji. W marcu eurodeputowani dali Komisji czas do 1 czerwca na rozpoczęcie wdrażania rozporządzenia o warunkowości budżetowej połączonej z państwem prawa. Komisja, która oczekuje na opinię Trybunału Sprawiedliwości, nie opublikowała jeszcze swoich wytycznych dotyczących stosowania tego mechanizmu... Więcej
Rezolucja w sprawie konfliktu interesów czeskiego premiera
photo
W rezolucji przyjętej 10 czerwca europosłowie wzywają czeską firmę Agrofert (założoną przez premiera Andreja Babisza) do zwrotu wszelkich dotacji otrzymanych niezgodnie z prawem z unijnego budżetu i czeskiego budżetu krajowego. W efekcie niedawnego audytu przeprowadzonego przez Komisję Europejską stwierdzono, że, mimo iż Andrej Babisz nie zarządza już bezpośrednio przedsiębiorstwem Agrofert, to mamy do czynienia z konfliktem interesów, gdyż pozostaje on jego głównym beneficjentem. Posłowie wzywają Komisję do uruchomienia mechanizmu warunkowości budżetowej, jeśli potwierdzi ona przypadki łamania praworządności... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
photo
7 czerwca ministrowie sprawiedliwości dyskutowali o walce z nielegalnymi treściami w internecie i o niezależności sądownictwa w państwach członkowskich. Zatwierdzili ogólne wytyczne dotyczące rozporządzenia wzmacniającego mandat Agencji Praw Podstawowych. Omówili walkę z przestępczością i terroryzmem oraz strategię Schengen. 8 czerwca ministrowie spraw wewnętrznych kontynuowali rozmowy na temat proponowanego paktu o migracji. Przeanalizowali strategię Komisji w sprawie Schengen. Dyskutowali o bezpieczeństwie wewnętrznym i wpływie pandemii na walkę z przestępczością... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. energii
photo
11 czerwca ministrowie ds. energii przyjęli stanowisko w sprawie proponowanej zmiany rozporządzenia na temat transeuropejskich sieci energetycznych. Przyjęli również konkluzje dotyczące renowacji budynków w UE w ramach transformacji ekologicznej. Rozmawiano też o strategii wodorowej, dyplomacji energetycznej i bezpieczeństwie elektrowni atomowej w Ostrowcu na Białorusi... Więcej
Posiedzenie ministrów środowiska
photo
10 czerwca ministrowie środowiska przyjęli ostateczne stanowisko Rady w sprawie nowej strategii UE dotyczącej dostosowania do zmian klimatu. Zapoznali się z proponowanym rozporządzeniem w sprawie baterii i gospodarowania zużytymi bateriami, planem działania "zero zanieczyszczeń" (w którym nakreślono cele klimatyczne na rok 2030) oraz z rozporządzeniem z Aarhus na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Wielu ministrów zwróciło również uwagę na zapobieganie oszustwom w sektorze biopaliw... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. rozwoju
photo
14 czerwca ministrowie ds. rozwoju dyskutowali o krajach o średnich dochodach i rozwoju społecznym. Rozmawiali o tym, jak UE może rozwijać swoje partnerstwa z tymi państwami, pomagając im odgrywać kluczową rolę w globalnym ożywieniu gospodarczym, oraz o tym, jak ulepszyć mechanizm COVAX. Przyjęli konkluzje w sprawie sposobów wspierania rozwoju społecznego za pomocą instrumentu Team Europe, który ma na celu zapewnienie krajom partnerskim Unii wsparcia finansowego w walce z pandemią... Więcej
Zaaprobowanie porozumienia w sprawie rybółowstwa ze Zjednoczonym Królestwem
photo
11 czerwca Rada zatwierdziła porozumienie między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem w sprawie uprawnień do połowów i stad głębinowych na lata 2021 i 2022. Określa ono całkowite dopuszczalne połowy dla 75 wspólnych stad ryb i precyzuje ograniczenia w dostępie do gatunków nieobjętych kwotami. Jak tylko dokument ten zostanie przetransponowany do prawa UE, powołany zostanie wyspecjalizowany komitet ds. rybołówstwa w celu sfinalizowania wszystkich pozostałych szczegółów... Więcej

Dyplomacja : Szczyt G7
photo
W trakcie spotkania w Carbis Bay w Wielkiej Brytanii w dniach 11-13 czerwca przywódcy państw G7 obiecali, że do końca roku dostarczą do krajów w potrzebie miliard dawek szczepionek. Zobowiązali się do wspierania ożywienia gospodarczego, promowania zreformowanego światowego systemu handlowego i podatkowego oraz do kontynuowania walki ze zmianami klimatu. Potwierdzili również wspólne wartości, jakimi są demokracja, równość i praworządność... Więcej
Więcej
Posiedzenie MED7
photo
11 czerwca ministrowie spraw europejskich państw UE-MED7 spotkali się w Atenach i podpisali wspólną deklarację, w której potwierdzili swoje zobowiązanie do "dalszej ścisłej współpracy na rzecz wizji silniejszej i bardziej zjednoczonej Europy, która przestrzega swoich podstawowych zasad i wartości". Wezwali Unię do dalszej aktywności w regionie Morza Śródziemnego, który jest "obszarem o strategicznym znaczeniu dla dobrobytu, bezpieczeństwa i stabilności Unii", oraz zobowiązali się do kontynuowania kooperacji. Spotkanie odbyło się w ramach przygotowań do szczytu UE-MED7, który ma się odbyć w Atenach we wrześniu 2021 roku... Więcej
Więcej
Szczyt UE-Kanada
photo
14 czerwca przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen spotkali się z premierem Kanady Justinem Trudeau na szczycie UE-Kanada. Omówili cele strategicznego partnerstwa - przezwyciężenie pandemii, dążenie do sprawiedliwego i trwałego ożywienia gospodarczego na świecie, przeciwdziałanie zmianie klimatu, promowanie wspólnych wartości demokratycznych oraz nadanie nowego impulsu dwustronnej umowie handlowej CETA... Więcej
Napięcia w trakcie rozmów na temat Irlandii Północnej
photo
9 czerwca w Londynie wiceprzewodniczący Komisji Maroš Šefčovič i brytyjski minister ds. brexitu David Frost omówili kwestię wdrażania Protokołu w sprawie Irlandii Północnej. Na spotkaniu tym nie wypracowano żadnych postępów. Na szczycie G7, który odbył się w Wielkiej Brytanii w dniach 11-13 czerwca, Europejczycy ponownie wezwali brytyjskiego premiera Borisa Johnsona do poszanowania i wdrożenia podpisanego porozumienia... Więcej
Więcej

EBC : Kontynuacja łagodnej polityki pieniężnej
photo
10 czerwca Europejski Bank Centralny podjął decyzję o utrzymaniu stóp procentowych na niezmienionym poziomie i kontynuowaniu programu zakupów aktywów w celu wsparcia gospodarki. Prezes EBC Christine Lagarde wyjaśniła, że "wsparcie aktywności gospodarczej i zdecydowanego zbliżania się inflacji do poziomu poniżej, ale blisko 2% w średnim okresie wymaga bardzo łagodnej polityki pieniężnej"... Więcej
Więcej

Francja : Głęboka transformacja operacji Barkhane
photo
10 czerwca prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił zakończenie operacji Barkhane, mającej na celu walkę z dżihadystami w Sahelu i wsparcie malijskich sił zbrojnych, żeby przekształcić ją w partnerstwo operacyjne oraz europejską i międzynarodową współpracę w zakresie walki z terroryzmem w tym regionie. Szczegóły tej transformacji zostaną omówione z członkami Międzynarodowej Koalicji na rzecz Sahelu... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Paul Givan powołany na stanowisko premiera Irlandii Północnej
photo
8 czerwca Demokratyczna Partia Unionistyczna (DUP), największa partia w parlamencie Irlandii Północnej, powołała na premiera Paula Givana, który 14 czerwca zastąpił Arlene Foster. Mianowano też ministrów. Sinn Féin, 2. co do wielkości ugrupowanie w parlamencie, ma 7 dni na wyznaczenie nowego pierwszego wicepremiera lub inaczej zablokuje instytucje Irlandii Północnej... Więcej
Więcej

Albania : Parlament przegłosował złożenie prezydenta z urzędu
photo
9 czerwca albański parlament złożył z urzędu prezydenta Ilira Metę (104 głosami do 121). Prezydent został oskarżony przez komisję śledczą o złamanie konstytucji poprzez udział w kampanii przed kwietniowymi wyborami parlamentarnymi i "otwarte" wspieranie opozycji. Decyzja parlamentu nie jest jednak ostateczna. W ciągu trzech miesięcy Trybunał Konstytucyjny musi wydać orzeczenie w sprawie ważności tego głosowania... Więcej
Więcej

Macedonia : Spotkanie premiera Macedonii Północnej z francuskim prezydentem
photo
10 czerwca prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął premiera Macedonii Północnej Zorana Zaewa. Dyskutowano na temat europejskich perspektyw Macedonii Północnej, praworządności i sytuacji na Bałkanach Zachodnich. Francuski prezydent potwierdził poparcie swojego kraju dla członkostwa Macedonii Północnej w Unii Europejskiej... Więcej
Więcej

Rada Europy : Rezolucja na rzecz wolności wypowiedzi
photo
Na konferencji ministrów Rady Europy w dniach 10-11 czerwca ministrowie odpowiadający za media i społeczeństwo informacyjne zobowiązali się do skoncentrowania swoich wysiłków na ochronie bezpieczeństwa dziennikarzy oraz wolności wypowiedzi w sieciach społecznościowych, przy jednoczesnym monitorowaniu zmieniającego się środowiska medialnego i informacyjnego (w szczególności w kontekście rozwoju sztucznej inteligencji). Zobowiązali się również do oceny wpływu pandemii COVID-19 na wolność słowa... Więcej
Raport na temat dyskryminacji w Chorwacji
photo
W swojej 5. opinii na temat Chorwacji, opublikowanej 10 czerwca, Komitet Doradczy Rady Europy ds. Konwencji Ramowej o Ochronie Mniejszości Narodowych przyznaje, że chorwackie ramy prawne dotyczące mniejszości narodowych są "zasadniczo zgodne z postanowieniami Konwencji Ramowej". Nadal jednak utrzymuje się dyskryminacja takich mniejszości jak Serbowie i Romowie, a przestępstwa z nienawiści i "mowa nienawiści w mediach i w dyskursie politycznym" nasilają się. W sprawozdaniu wezwano do wzmocnienia Biura Rzecznika Praw Obywatelskich i poprawienia skuteczności systemu bezpłatnej pomocy prawnej, a także do rozwoju szkoleń w zakresie praw człowieka i niedyskryminacji dla organów ścigania i władzy sądowniczej... Więcej
Raport na temat walki z praniem pieniędzy w Watykanie
photo
W raporcie opublikowanym 8 czerwca MONEYVAL zachęca Watykan do dalszego wzmacniania środków zwalczających pranie brudnych pieniędzy i finansowanie terroryzmu. Organ Rady Europy ds. przeciwdziałania praniu pieniędzy zauważa, że dochodzenia w sprawie prania pieniędzy w okresie objętym przeglądem (czyli do października 2020 roku) ciągnęły się i że należy podjąć starania w tym obszarze. W sprawozdaniu podkreślono, że chociaż kompetentne władze skutecznie wykrywają i zajmują dochody, to nadal istnieje znaczna różnica pomiędzy kwotami zajętymi a skonfiskowanymi... Więcej

Bank Światowy : Światowe perspektywy gospodarcze 2021
photo
W raporcie dotyczącym globalnych perspektyw gospodarczych, opublikowanym 8 czerwca, Bank Światowy podniósł prognozę światowego wzrostu o 1,5 punktu procentowego - do 5,6% w 2021 roku, co oznacza najsilniejszy wzrost od 80 lat. Ożywienie to wynika w dużej mierze z szybkiego podnoszenia się kilku głównych gospodarek, podczas gdy wiele gospodarek wschodzących i rozwijających się nadal zmaga się z pandemią COVID-19 i jej następstwami... Więcej
Więcej

NATO : Szczyt NATO
photo
Na spotkaniu 14 czerwca przywódcy NATO zatwierdzili Agendę NATO 2030, która ma na nowo zdefiniować cele i strategię organizacji. Oświadczyli, że działania Rosji stanowią "zagrożenie dla bezpieczeństwa euroatlantyckiego", a ambicje Chin stanowią "systemowe wyzwanie dla porządku międzynarodowego opartego na zasadach". Zatwierdzili nową kompleksową politykę obrony cybernetycznej NATO. Rozmawiano także o wycofaniu wojsk Sojuszu z Afganistanu... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Roczny raport na temat zarządzania i wydajności budżetu Unii
photo
8 czerwca Komisja przedstawiła swoje roczne sprawozdanie na temat zarządzania budżetem UE i jego wykonania, w którym wykazano, że Unia szybko i skutecznie wykorzystała swój budżet na 2020 w celu załagodzenia kryzysu związanego z koronawirusem i jego skutkami, zwłaszcza poprzez nadzwyczajne instrumenty pomocowe i SURE, ale także poprzez wsparcie dla mechanizmu COVAX. Komisja wydała również przyszłościowy komunikat w sprawie ram wykonania długoterminowego budżetu UE na lata 2021–2027... Więcej
Konkurencja: wstępne wyniki w sprawie internetu rzeczy
photo
9 czerwca Komisja opublikowała wstępne wyniki badania sektorowego dotyczącego konkurencji na rynkach konsumenckiego internetu rzeczy oraz powiązanych produktów i usług. Z odpowiedzi ponad 200 firm wynika, że panuje trend coraz większej dostępności i rozpowszechniania się asystentów głosowych, ale trudno jest konkurować z przedsiębiorstwami posiadającymi własny ekosystem, takimi jak Amazon czy Google. Niektóre firmy wyraziły obawy w związku z brakiem interoperacyjności, praktykami wyłączności i sprzedaży wiązanej w odniesieniu do asystentów głosowych, a także gromadzeniem danych i informacji z interakcji. Sprawozdanie końcowe spodziewane jest w pierwszej połowie 2022 roku... Więcej

Kultura : Nagroda LUX 2021 - wybór publiczności
photo
9 czerwca film "Kolektyw" rumuńskiego reżysera Alexandre'a Nanau otrzymał Nagrodę Publiczności LUX 2021. Jest to dokument o pożarze klubu nocnego w Bukareszcie w 2015 roku, w wyniku którego zmarły 64 osoby, i o ujawnianiu panoszącej się korupcji, zwłaszcza w szpitalu. Nagrodą LUX wyróżnia się zaangażowane europejskie koprodukcje dotyczące aktualnych kwestii politycznych i społecznych, które zachęcają do debaty o europejskich wartościach... Więcej
Inauguracja Hôtel de la Marine
photo
12 czerwca Hôtel de la Marine przy Place de la Concorde w Paryżu otworzył swoje podwoje po prawie 4 latach renowacji. Można w nim zobaczyć XIX-wieczne pokoje do przyjmowania państwowych gości, loggię i poznać całą historię tego budynku... Więcej
Więcej
Kopernik w Londynie
photo
Do 22 sierpnia w National Gallery w Londynie oglądać można namalowany w 1872 roku epicki obraz Jana Matejki "Astronom Kopernik". Stworzone z okazji 400. rocznicy urodzin astronoma dzieło zostało wypożyczone z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na wystawie znajduje się również egzemplarz książki Kopernika "De revolutionibus orbium coelestium". To publikacja, która stanowiła punkt zwrotny w zrozumieniu przez człowieka jego miejsca we wszechświecie... Więcej
Portugalskie artystki w Lizbonie
photo
Do 23 sierpnia w Fundacji Calouste'y Gulbenkiana w Lizbonie oglądać można wystawę "Wszystko, czego chcę. Artystki portugalskie od 1900 do 2020 roku", na której zgromadzono 200 prac 40 artystek. Ekspozycja jest częścią programu kulturalnego portugalskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej... Więcej
Więcej
Bruce Nauman w Palazzo Grassi
photo
Do 9 stycznia 2022 roku Palazzo Grassi - Punta della Dogana prezentuje wystawę "Bruce Nauman: Contrapposto Studies" - serię niedawnych instalacji wideo, stworzonych przez Bruce'a Naumana w ciągu ostatnich 5 lat i powiązanych z jednokanałowym wideo z 1968 roku zatytułowanym "Walk with Contrapposto"... Więcej
Czerwony Wiedeń Alfredo Jaara
photo
Na wystawie poświęconej chilijskiemu architektowi i fotografowi Alfredo Jaarowi, która potrwa do 5 września, Muzeum Sztuk Stosowanych w Wiedniu przedstawia czerwony Wiedeń lat 20. XX wieku. Cykle fotograficzne artysty dotyczą społeczno-politycznych i urbanistycznych przemian tego miasta w okresie międzywojennym. Sceneria wystawy skąpana jest w intensywnym czerwonym świetle, aby odzwierciedlić ówczesny model społeczny Wiednia... Więcej
Wystawa w Madrycie na temat Emilii Pardo Bazán
photo
Do 26 września w Bibliotece Narodowej Hiszpanii oglądać można wystawę poświęconą Emilii Pardo Bazán (1851-1921), jednej z wielkich europejskich pisarek tego pokolenia. Przy pomocy około 200 przedmiotów, drukowanych książek, rękopisów, rycin i fotografii można prześledzić myśl pisarki, ustrukturyzowaną wokół katolickiego feminizmu i postulatów nowoczesnego nacjonalizmu... Więcej
Teatr Dramatyczny w Warszawie
photo
19 czerwca Teatr Dramatyczny w Warszawie wystawi spektakl "Fatalista", opowiadający o związku syna rabina i córki kupca w Warszawie lat 30. Przedstawienie bierze udział w 27. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej, organizowanym przez Ministerstwo Kultury... Więcej
Więcej
Ponowne otwarcie Muzeum Carnavalet wystawą Cartier-Bressona
photo
Do 31 października Muzeum Carnavalet w Paryżu, które właśnie ponownie się otworzyło po 4-letnim remoncie, prezentuje (we współpracy z Fundacją Henriego Cartier-Bressona) wystawę "Ponownie zobaczyć Paryż". Na ekspozycji podkreślono znaczenie Paryża w życiu i twórczości tego wielkiego fotografa... Więcej
Więcej
Święto Muzyki 2021
photo
21 czerwca w większości europejskich krajów odbywa się Święto Muzyki. We Francji France Inter organizuje wielki wieczór koncertów w Olympii. W Belgii, w brukselskim ratuszu odbywają się koncerty rocka, rapu, muzyki klasycznej i elektro. 19 i 20 czerwca Stowarzyszenie Kulturalne Co Jest? organizuje w Elblągu gry uliczne i koncerty. Instytut Francuski w niemieckim Lipsku organizuje w całym mieście bezpłatne koncerty różnych gatunków muzycznych, a w Berlinie planowane są liczne imprezy. W Hiszpanii Narodowe Centrum Upowszechniania Muzyki (CNDM) i Narodowe Audytorium Muzyczne prezentują 6. edycję "Solo Música!" - cykl koncertów zatytułowanych "Romantyczny pojedynek"... Więcej
Więcej | Więcej

Dwustulecie Napoleona : Napoleon przy stole
photo
13 czerwca francuska stacja radiowa France Inter poświęciła swój program "On va déguster" rozwojowi sztuki stołu w epoce napoleońskiej, kiedy to zyskała ona na dyplomatycznym znaczeniu i zaczęła przyczyniać się do oddziaływania Francji... Więcej

14czer.
14-15 czerwca

Luksemburg

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Lizbona

Nieformalne posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa

15czer.
15 czerwca

Bruksela

Szczyt UE-Stany Zjednoczone

17czer.
17 czerwca

Luksemburg

Posiedzenie Eurogrupy

18czer.
18 czerwca

Luksemburg

Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych

21czer.
21 czerwca

Luksemburg

Rada do Spraw Zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022