Biuletyn n°941

Open panel Open panel
Biuletyn n°941
Biuletyn
wtorek, 22 czerwca 2021
numer 941
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Od Procesu Barcelońskiego po Program dla Regionu Morza Śródziemnego, kruche partnerstwo z Unią Europejską
Dwadzieścia pięć lat po podjęciu ważnej inicjatywy na rzecz pokoju, stabilności i dobrobytu w basenie Morza Śródziemnego Unia Europejska stara się opracować nową strategię w tym regionie. Program dla Regionu Morza Śródziemnego, przedstawiony przez Komisję, proponuje szereg istotnych działań, które jednak tylko częściowo odpowiadają na obecną sytuację, nie przewidując wystarczających środków.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Papież uznaje heroiczność cnót Roberta Schumana
photo
19 czerwca papież Franciszek zezwolił na publikację dekretu Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych uznającego "heroiczność cnót sługi Bożego Roberta Schumana". W ten sposób staje się on "czcigodnym", co stanowi krok naprzód w jego procesie beatyfikacyjnym otwartym w 1990 roku... Więcej
Więcej
Punkt zwrotny NATO
photo
Podróż prezydenta USA Joe Bidena po Europie upłynęła pod znakiem szczytu NATO, na którym podkreślono wyzwanie, jakie stanowią Chiny. Dla Europejczyków ta zmiana będzie skutkowała dylematem, co wybrać - obronę wolności czy interesy handlowe, podkreśla Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Fundacja : The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazało się po francusku i po angielsku tegoroczne wydanie "The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021". To książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów. Artykuły wiodących ekspertów i osobistości wysokiego szczebla odmalowują europejskie osiągnięcia i nowe formy solidarności w kontekście pandemii, jak również oferują szerokie spojrzenie na rolę Europy w świecie. Publikacja w wersji drukowanej, po francusku dostępna jest na naszej stronie internetowej i w księgarniach. Można ją także nabyć w wersji cyfrowej, po francusku lub po angielsku. Zamów tę książkę... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazało się nowe wydanie "Permanent Atlas of the European Union". Publikacja odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Atlas dokonuje syntezy historycznej istoty Unii oraz jej politycznych i statystycznych realiów przy pomocy ponad 50 map, tekstów i fiszek tematycznych. Wersja drukowana dostępna jest po francusku w księgarniach oraz na naszej stronie internetowej. A wersja cyfrowa jest dostępna w języku francuskim i angielskim. Zamów tę publikację... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
20 czerwca we Francji zniesiono godzinę policyjną i nie ma już obowiązku noszenia maseczek na ulicy. 18 czerwca Niemcy usunęły z listy obszarów ryzka Francję, Grecję, Belgię i kilka regionów Hiszpanii. 26 i 27 czerwca Holandia i Belgia zniosą kolejne pakiety ograniczeń. By ograniczyć wzrost zakażeń, w Portugalii wprowadzono na weekend ograniczenia we wjeździe i w wyjeździe z Lizbony. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących instrumentów, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać warunki wjazdu do różnych krajów członkowskich UE. To zasadnicze, regularnie aktualizowane źródło informacji, pozwalające zrozumieć bieżący stan rzeczy... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
21 czerwca Unia przyjęła sankcje przeciwko kolejnym osobom i podmiotom zaangażowanym w represje na Białorusi i porwanie samolotu Ryanair. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli prześledzić ten kryzys od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku... Więcej

Parlament : Posiedzenie plenarne Konferencji w sprawie przyszłości Europy
photo
19 czerwca w Strasburgu odbyła się pierwsza sesja plenarna Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Po wystąpieniu współprzewodniczących zarządu obywatele omówili cele i oczekiwania związane z Konferencją, kwestie proceduralne, w tym terminy sesji plenarnych, paneli obywatelskich i innych wydarzeń. Panele obywatelskie spotkają się we wrześniu i w październiku, aby przygotować swój wkład w przyszłe debaty plenarne, a następna sesja plenarna zaplanowana jest na 22 i 23 października... Więcej

Komisja : Zaciągnięcie pierwszej pożyczki na sfinansowanie planu odbudowy
photo
15 czerwca Komisja pozyskała na rynkach kapitałowych 20 mld euro - wyemitowała 10-letnie obligacje, aby rozpocząć finansowanie dotacji i pożyczek dla państw członkowskich w ramach planu odbudowy gospodarczej Next Generation EU. Komisja ma nadzieję pozyskać do końca roku około 100 mld euro z tytułu obligacji i instrumentów dłużnych... Więcej
Porozumienie ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie Airbusa i Boeinga
photo
15 czerwca Komisja i Stany Zjednoczone osiągnęły porozumienie w sprawie tymczasowego uregulowania sporu handlowego dotyczącego publicznych dotacji dla Airbusa i Boeinga. Uzgodniły, że badania i rozwój będą finansowane w sposób przejrzysty oraz że powstrzymają się od przyznawania finansowania lub pomocy, która mogłaby zaszkodzić drugiej stronie. Zgodziły się również zawiesić na 5 lat dodatkowe cła, które nakładały na siebie nawzajem... Więcej
Program roboczy Horyzont Europa 2021-2027
photo
16 czerwca Komisja zatwierdziła program roboczy Horyzont Europa na lata 2021-2022. Na ten program badań i innowacji przeznaczono budżet w wysokości 14,7 mld euro, w tym 5,8 mld euro na badania i innowacje wspierające Zielony Ład, 4 mld euro na wsparcie rozwoju podstawowych technologii cyfrowych oraz 1,9 mld euro na pomoc w naprawianiu bezpośrednich szkód gospodarczych i społecznych spowodowanych przez pandemię... Więcej
Wymiar sprawiedliwości nakazuje AstraZenece dostarczyć 50 mln dawek szczepionki
photo
18 czerwca Sąd Pierwszej Instancji w Brukseli nakazał firmie AstraZeneca dostarczyć Unii Europejskiej do 27 września 50 milionów dawek szczepionki, w tym 15 milionów dawek do 26 lipca. Jeśli przedsiębiorstwo nie dotrzyma tych terminów, będzie musiało zapłacić karę w wysokości 10 euro za każdą niedostarczoną dawkę. Sędziowie uznali, że spółka dopuściła się rażącego zaniedbania, nie wywiązując się ze swoich zobowiązań umownych wobec UE... Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
18 czerwca ministrowie gospodarki i finansów podsumowali wdrażanie Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności mającego pomóc państwom członkowskim w radzeniu sobie ze skutkami pandemii. Wymienili poglądy na temat kierunku, jaki należy obrać w zakresie stawek VAT, oraz na temat postępów w zakresie unii bankowej. Rada wyznaczyła Rumunii nowy termin na zmniejszenie deficytu i przyjęła nowe zalecenia dotyczące programów stabilności i konwergencji... Więcej
Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
17 czerwca ministrowie Eurogrupy spotkali się w Luksemburgu, aby przedyskutować nadzór Cypru, Hiszpanii, Irlandii i Portugalii po zakończeniu programu pomocy finansowej, a także 10. sprawozdanie dotyczące wzmocnionego nadzoru nad Grecją, aby w szczególności potwierdzić uruchomienie 5. transzy redukcji zadłużenia. Ministrowie omówili również funkcjonowanie mechanizmu kursowego ERM II i przygotowali szczyt strefy euro, który ma się odbyć 25 czerwca, a który będzie poświęcony unii bankowej. I wreszcie, Międzynarodowy Fundusz Walutowy przedstawił wyniki swojej wizyty okresowej w ramach nadzoru nad strefą euro... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. zatrudnienia i polityki społecznej
photo
Na posiedzeniu Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów w dniach 14 i 15 czerwca ministrowie zatwierdzili konkluzje w sprawie dostępu do innowacyjnych leków i wyrobów medycznych. Osiągnęli porozumienie w sprawie wzmocnienia roli Europejskiej Agencji Leków w przygotowywaniu się na kryzysy w zakresie zdrowia i zarządzaniu nimi oraz przyjęli zalecenie ustanawiające europejską gwarancję dla dzieci w celu zwalczania wykluczenia społecznego. Wezwali państwa członkowskie do zmiany polityk regulujących telepracę oraz do podjęcia działań łagodzących długoterminowe konsekwencje pandemii dla kobiet... Więcej
Stanowisko w sprawie kontynuowania roamingu bez dopłat
photo
16 czerwca Rada zatwierdziła swój mandat przed negocjacjami z Parlamentem w sprawie przedłużenia i rewizji systemu roamingu w sieciach komórkowych na warunkach krajowych, który wszedł w życie w 2017 roku. Rada podkreśliła znaczenie zwiększenia przejrzystości usług o wartości dodanej oraz poprawy jakości usług i dostępu do służb ratunkowych... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie eurowiniety
photo
16 czerwca Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie pobierania opłat drogowych od pojazdów ciężarowych (dyrektywy o eurowinietach). Chodzi o to, aby do 2029 roku zastąpić systemy winietowowe opłatami za przejazd, które lepiej uwzględniają wpływ pojazdów na środowisko. Państwa członkowskie będą miały w szczególności możliwość wprowadzenia hybrydowego systemu opłat od pojazdów ciężarowych, który obejmowałby elementy oparte na odległości i czasie oraz łączyłby dwa kryteria różnicujące (nowe narzędzie oparte na emisji CO2 i istniejące narzędzie oparte na klasie EURO)... Więcej
Więcej
Aktualizacja listy krajów trzecich zwolnionych z obostrzeń w podróżach
photo
18 czerwca Rada zaktualizowała wykaz państw trzecich, w stosunku do których można znieść ograniczenia w podróżowaniu. Teraz lista obejmuje Albanię, Australię, Izrael, Japonię, Liban, Nową Zelandię, Macedonię Północną, Rwandę, Serbię, Singapur, Koreę Południową, Tajlandię, Stany Zjednoczone oraz Chiny (z zastrzeżeniem potwierdzenia wzajemności). Można również znieść ograniczenia dla mieszkańców Hongkongu, Makau i Tajwanu... Więcej

Dyplomacja : Szczyt UE-Kanada
photo
14 czerwca przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen spotkali się z premierem Kanady Justinem Trudeau na szczycie UE-Kanada. Omówili cele strategicznego partnerstwa - przezwyciężenie pandemii, dążenie do sprawiedliwego i trwałego ożywienia gospodarczego na świecie, przeciwdziałanie zmianom klimatu, promowanie wspólnych wartości demokratycznych oraz nadanie nowego impulsu dwustronnej umowie handlowej CETA... Więcej
Szczyt Unia Europejska-Stany Zjednoczone
photo
15 czerwca przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel i przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen spotkali się z prezydentem USA Joe Bidenem. Unia i Stany pragną zacieśnić współpracę, aby położyć kres pandemii, przygotować się na przyszłe globalne wyzwania w zakresie zdrowia, chcą sprzyjać globalnemu ożywieniu, promować ekologiczny wzrost, wzmocnić handel i inwestycje oraz promować demokratyczne wartości. Uzgodniono również powołanie dwustronnej rady technologicznej w celu wzmocnienia kooperacji w tej dziedzinie oraz grupy roboczej wysokiego szczebla ds. klimatu... Więcej
Komunikat na temat stosunków UE-Rosja
photo
W komunikacie zaprezentowanym 16 czerwca Komisja i Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell podkreślają, że stosunki Unii Europejskiej z Rosją są w jak najgorszym stanie i proponują, aby skupić się na trzech działaniach: dystansowaniu się, wywieraniu presji i dialogu. Dokument ten zostanie przeanalizowany przez szefów państw i rządów na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 24 i 25 czerwca... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
21 czerwca ministrowie spraw zagranicznych podjęli decyzję o nałożeniu restrykcji na 78 kolejnych osób i 8 podmiotów z Białorusi, zamieszanych w tłumienie protestów i przymusowe lądowanie samolotu linii Ryanair w Mińsku w dniu 23 maja. Dyskutowano o stosunkach z Rosją oraz rozszerzeniu sankcji wobec Krymu i Sewastopola. Omówiono również wynik wyborów prezydenckich w Iranie. Ministrowie rozmawiali też ze swoimi tureckimi i irackimi odpowiednikami - Mevlutem Cavusoglu i Fouadem Husseinem... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Doprecyzowanie kompetencji władz w zakresie kontroli poszanowania RODO
photo
W wyroku wydanym 15 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wyjaśnił warunki wykonywania uprawnień przez krajowe organy nadzorcze w odniesieniu do transgranicznego przetwarzania danych. Orzeczenie zapadło w następstwie pytania prejudycjalnego zadanego przez sąd apelacyjny w Brukseli, dotyczącego kompetencji belgijskiej agencji ochrony danych do podejmowania działań przeciwko praktykom Facebooka w zakresie monitorowania użytkowników internetu, mimo że siedziba firmy znajduje się w Irlandii. Według Trybunału, krajowe organy nadzorcze mogą teraz ścigać firmy z branży technologii cyfrowych za naruszanie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), niezależnie od tego, gdzie w UE znajduje się siedziba danej firmy... Więcej

Europejskie agencje : Nagroda Europejskiego Wynalazcy
photo
17 czerwca Europejski Urząd Patentowy (EPO) ogłosił laureatów Nagrody Europejskiego Wynalazcy 2021 w kategoriach przemysł, badania naukowe, MŚP, kraje spoza EPO, a także nagrody za całokształt oraz nagrody publiczności. Biuro ogłosiło również stworzenie nowej nagrody w przyszłorocznej edycji - Nagrody Młodego Wynalazcy - dla osób poniżej 30. roku życia... Więcej

Niemcy : Spotkanie polskiego i niemieckiego prezydenta
photo
17 czerwca polski prezydent Andrzej Duda przyjął swojego niemieckiego odpowiednika Franka-Waltera Steinmeiera z okazji 30. rocznicy podpisania polsko-niemieckiego traktatu o współpracy z 1991 roku. Andrzej Duda określił tę umowę jako kluczowy element historii Polski i Niemiec oraz powiedział, że stosunki dwustronne między naszymi krajami są silniejsze niż kiedykolwiek... Więcej
Więcej |

Austria : Szczyt Bałkanów Zachodnich w Wiedniu
photo
18 czerwca kanclerz Austrii Sebastian Kurz przyjął szefów rządów Serbii, Kosowa, Czarnogóry, Bośni i Hercegowiny oraz Macedonii Północnej, albańskiego ministra infrastruktury oraz Miroslava Lajcaka, specjalnego przedstawiciela UE ds. dialogu na linii Belgrad-Prisztina. Celem spotkania było omówienie repatriacji nielegalnych migrantów, walki z COVID-19 oraz perspektyw Bałkanów Zachodnich na członkostwo w UE... Więcej
Więcej

Francja : Spotkanie Emmanuela Macrona i Angeli Merkel
photo
18 czerwca kanclerz Niemiec Angela Merkel przyjęła prezydenta Francji Emmanuela Macrona, aby wspólnie przygotować posiedzenie Rady Europejskiej w dniach 24-25 czerwca. Dyskusje podczas tego ostatniego skupią się w szczególności na migracji i na Rosji. Omówiono współpracę między Francją i Niemcami - gospodarczą i tą w dziedzinie przemysłu obronnego. Wspomniano również o pandemii. Padło ostrzeżenie przed utrzymującym się ryzykiem z powodu wariantów wirusa... Więcej
Więcej
Prognozy makroekonomiczne Banku Francji
photo
14 czerwca Bank Francji opublikował swoje prognozy makroekonomiczne na lata 2021, 2022 i 2023. Po spadku PKB o 8% w 2020 roku, Bank prognozuje wzrost o 5,75% w 2021, 4% w 2022 i 2% w 2023 roku. W tym tempie Francja przekroczy poziom produkcji sprzed COVID-u w I kwartale 2022 roku. Inflacja ma wynieść 1,5% w 2021 oraz 1,2% w 2022 i 2023. Stały rytm wykorzystywania nadwyżki oszczędności zgromadzonych przez gospodarstwa domowe w czasie kryzysu mógłby przyspieszyć ożywienie gospodarcze... Więcej
Więcej

Szwecja : Głosowanie nad wotum nieufności wobec premiera
photo
21 czerwca szwedzki parlament przyjął wniosek o wotum nieufności wobec premiera Stefana Löfvena (181 głosów za do 109 przeciw, 51 wstrzymujących się). Głosowanie wywołała skrajnie prawicowa partia Szwedzkich Demokratów, w chwili gdy koalicja rządowa przeżywała kryzys w związku z planem liberalizacji czynszów regulowanych. Jest to pierwszy przypadek obalenia premiera przez parlament w tym kraju. Jeśli Stefan Löfven nie ogłosi przedterminowych wyborów, rozpoczną się negocjacje na rzecz stworzenia alternatywnej koalicji... Więcej
Więcej

Armenia : Wyniki wyborów parlamentarnych
photo
Według oficjalnych wyników partia premiera Nikoli Paszyniana - Porozumienie Obywatelskie zwyciężyło w przedterminowych wyborach parlamentarnych 20 czerwca, zdobywając 55,02% głosów. Główna partia opozycyjna - Blok Armenia byłego prezydenta Roberta Koczariana uzyskała 21,04% głosów... Więcej
Więcej

Zjednoczone Królestwo : Nowy północno-irlandzki rząd
photo
17 czerwca Zgromadzenie Irlandii Północnej zatwierdziło kandydaturę Paula Givana z Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP) na stanowisko premiera. Zastąpił on Arlene Foster, która podała się do dymisji. Michelle O'Neill z Sinn Féin została ponownie mianowana na wicepremiera. Kompromis obu ugrupowań, umożliwiający stworzenie nowej egzekutywy, doprowadził do rezygnacji lidera DUP Edwina Pootsa, który spotkał się z wewnątrzpartyjnym sprzeciwem... Więcej
Więcej

Rada Europy : Prawa uchodźców: współpraca z Agencją Praw Podstawowych
photo
Z okazji Światowego Dnia Uchodźcy, który przypadał 20 czerwca, Rada Europy i Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej ogłosiły zamiar zacieśnienia swojej współpracy w zakresie ochrony praw człowieka na europejskich granicach. Obie instytucje przygotowują nową publikację na temat europejskich norm w zakresie skutecznych środków odwoławczych, mechanizmów skarg i postępowań na granicach... Więcej
Więcej
Nowy status platformy współpracy w zakresie polityki antynarkotykowej
photo
Z okazji 50-lecia Grupy Pompidou, 16 czerwca Komitet Ministrów Rady Europy zrewidował status tej platformy współpracy w zakresie polityki antynarkotykowej Rady Europy, aby stała się międzynarodowym punktem odniesienia w dziedzinie praw człowieka w polityce antynarkotykowej. Oznacza to wzmocnienie współpracy między Grupą Pompidou i Unią Europejską oraz zapewnia adekwatne ramy polityczne i prawne... Więcej
Nowy prezes Banku Rozwoju Rady Europy
photo
16 czerwca Włoch Carlo Monticelli został mianowany na prezesa Banku Rozwoju Rady Europy (CEB). Jego 5-letnia kadencja rozpocznie się 18 grudnia przyszłego roku. Monticelli, który obecnie pełni funkcję zastępcy prezesa odpowiadającego za strategię finansową CEB, zastąpi na tym stanowisku Rolfa Wenzela... Więcej

ONZ : Antonio Guterres pozostaje na stanowisku sekretarza generalnego
photo
18 czerwca Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych pozostawiło Portugalczyka Antonio Guterresa na stanowisku sekretarza generalnego ONZ na drugą, 5-letnią kadencję. Rozpocznie się ona 1 stycznia 2022 roku... Więcej

Eurostat : Nadwyżka w międzynarodowym handlu towarami
photo
W kwietniu unijny międzynarodowy handel towarami odnotował nadwyżkę w wysokości 13 mld euro. W przypadku strefy euro było to 10,9 mld, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 15 czerwca. W porównaniu do kwietnia 2020 roku eksport towarów ze strefy euro do reszty świata wzrósł o 43,2%, a eksport towarów z UE o 43,4%. Wszystkie państwa członkowskie z wyjątkiem Cypru i Irlandii odnotowały wzrost eksportu poza UE... Więcej
Wzrost rocznej stopy inflacji
photo
Według danych Eurostatu (opublikowanych 17 czerwca) w maju roczna stopa inflacji w UE wzrosła do 2,3%, a w strefie euro do 2%. Państwa członkowskie o najniższych rocznych stopach to Grecja (-1,2%), Malta (0,2%) i Portugalia (0,5%), natomiast państwa członkowskie o najwyższych stopach to Węgry (5,3%), Polska (4,6%) i Luksemburg (4%)... Więcej
Więcej

Eurobarometr : Szerokie poparcie Europejczyków dla szczepień
photo
Według ostatniego sondażu Eurobarometru, którego wyniki opublikowano 17 czerwca, 75% ludności Unii uważa, że szczepionki są jedynym sposobem na powstrzymanie pandemii. Prawie 7 na 10 respondentów (69%) jest już zaszczepionych lub chce się zaszczepić jak najszybciej, a 79% zamierza zaszczepić się do końca roku. Badanie uwypukla znaczne różnice między państwami członkowskimi oraz związane z wiekiem respondentów, przy czym osoby poniżej 45. roku życia są bardziej niezdecydowane. W przeciwieństwie do opinii na temat działań rządów krajowych, względna większość zadowolona jest ze sposobu, w jaki UE zarządza strategią szczepień (47% zadowolonych, 45% niezadowolonych)... Więcej
Więcej

Kultura : Maurizio Pollini w mediolańskiej La Scali
photo
25 czerwca w mediolańskiej La Scali wystąpi włoski pianista Maurizio Pollini. Wykona utwory Fryderyka Chopina... Więcej
Wiosna Bourges
photo
Od 22 do 27 czerwca odbywa się 45. edycja festiwalu Wiosna Bourges. W programie jest kilka wielkich nazwisk, takich jak Jean-Louis Aubert, Alain Souchon, Gaël Faye i Philippe Katerine... Więcej
Wystawa na temat Festiwalu w Salzburgu
photo
Do 31 października w Muzeum Salzburga oglądać można wystawę "Wielki Teatr Świata - 100 lat Festiwalu w Salzburgu", która przedstawia historię festiwalu i jego rozwój. Ekspozycja obejmuje materiały audio i wideo, zdjęcia, kostiumy, rekwizyty sceniczne, obszerne archiwa oraz instalacje artystów... Więcej
Festiwal Europavox w Clermont-Ferrand
photo
Od 25 do 27 czerwca w Clermont-Ferrand odbędzie się festiwal Europavox, który odzwierciedla europejską produkcję muzyczną. Wśród gwiazd na afiszu znajdą się Benjamin Biolay, Philippe Katerine, IAM i piosenkarka Pomme. Ze względu na restrykcje sanitarne liczba widzów ograniczona będzie do 5 000 osób dziennie... Więcej
Wystawa fotografii astronomicznych roku
photo
Do 30 sierpnia w Royal Museum Greenwich czynna jest wystawa ponad 100 zdjęć ze światowego konkursu fotografii kosmicznej. Na fotografiach umieszczonych na podświetlanych ekranach można obserwować w najdrobniejszych szczegółach każdą migoczącą gwiazdę, od zorzy polarnej po odległe galaktyki... Więcej
Photo España 2021
photo
Do 30 września trwa 24. edycja festiwalu fotograficznego Photo España. Festiwal stworzył program, który poprzez 86 wystaw prezentujących prace 376 fotografów odnosi się do wpływu pandemii na praktyki kulturowe na całym świecie. Zapewnia widoczność fotografii panafrykańskiej, jak również międzynarodowym fotografkom, takim jak Margaret Watkins, Barbara Morgan i Ouka Leele... Więcej
Xawery Dunikowski w Warszawie
photo
Do 14 listopada w Królikarni, oddziale Muzeum Narodowego w Warszawie, oglądać można bezprecedensową wystawę obrazów, szkiców i fotografii polskiego rzeźbiarza Xawerego Dunikowskiego. Jest to pierwsza wystawa poświęcona temu mniej znanemu wymiarowi twórczości artysty... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Napoleon i Bertrand, powrót bohaterów
photo
Do 31 października Muzeum Bertranda w Châteauroux prezentuje ekspozycję "Napoleon i Bertrand, powrót bohaterów" - zbiór dzieł, przedmiotów i ubrań, które należały do cesarza i jego wiernego generała, pochodzących z czasów ich pobytu na Świętej Helenie w latach 1815-1821 i późniejszych, aż do powrotu prochów Napoleona w 1840 roku... Więcej
Noc Fontainebleau
photo
Od 24 czerwca do 31 lipca Compagnie Intersignes wystawia w Folie Théâtre w Paryżu sztukę "Napoleon, noc w Fontainebleau". Napisany i wyreżyserowany przez Philippe'a Bulinge'a spektakl opowiada o nocy z 12 na 13 kwietnia 1814 roku... Więcej
Więcej

22czer.
22 czerwca

Luksemburg

Rada do Spraw Ogólnych

23czer.
23-24 czerwca

Bruksela

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

24czer.
24-25 czerwca

Bruksela

Rada Europejska

25czer.
25 czerwca

Bruksela

Szczyt strefy euro

28czer.
28-29 czerwca 2021

Luksemburg

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: