Biuletyn n°942

Open panel Open panel
Biuletyn n°942
Biuletyn
wtorek, 29 czerwca 2021
numer 942
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Udział w europejskiej suwerenności poprzez prawo
Kształtuje się "nowa geopolityka norm", o jeszcze słabo poznanych konturach, której jednym z przejawów jest eksterytorialność prawa amerykańskiego. Unia Europejska, ze swoim jednolitym rynkiem i władzą regulacyjną, musi znaleźć w niej swoje miejsce, aby zapewnić sobie suwerenność.
Więcej
Wybory : 11 lipca Bułgarzy mają ponownie udać się do urn wyborczych
photo
Po tym jak wybory z 4 kwietnia nie przyniosły stabilnej większości, 11 lipca w Bułgarii odbędą się kolejne wybory parlamentarne. Będący od 2014 roku premierem Bojko Borysow nie ubiega się o reelekcję. Według najnowszych sondaży jego partia GERB ma zwyciężyć z 21,7% głosów, wyprzedzając ugrupowanie Jest Taki Lud, które ma ich uzyskać 20,2%. Na 3. miejscu, z wynikiem 16,1% ma się zaś uplasować Partia Socjalistyczna... Więcej

Fundacja : The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazało się po francusku i po angielsku tegoroczne wydanie "The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021". To książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów. Artykuły wiodących ekspertów i osobistości wysokiego szczebla odmalowują europejskie osiągnięcia i nowe formy solidarności w kontekście pandemii, jak również oferują szerokie spojrzenie na rolę Europy w świecie. Publikacja w wersji drukowanej, po francusku dostępna jest na naszej stronie internetowej i w księgarniach. Można ją także nabyć w wersji cyfrowej, po francusku lub po angielsku. Zamów tę książkę... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazało się nowe wydanie "Permanent Atlas of the European Union". Publikacja odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Atlas dokonuje syntezy historycznej istoty Unii oraz jej politycznych i statystycznych realiów przy pomocy ponad 50 map, artykułów i fiszek tematycznych. Wersja drukowana dostępna jest po francusku w księgarniach oraz na naszej stronie internetowej. A wersja cyfrowa jest dostępna w języku francuskim i angielskim. Zamów tę publikację... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
Unia rozszerzyła sankcje przeciwko Białorusi o środki sektorowe dotyczące w szczególności handlu i usług finansowych. Europejscy przywódcy po raz kolejny wezwali do zaprzestania represji, uwolnienia więźniów politycznych i do zorganizowania wolnych wyborów. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli prześledzić ten kryzys od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
1 lipca wchodzi w życie europejskie zaświadczenie. Od 26 czerwca noszenie maseczek nie jest już obowiązkowe na świeżym powietrzu w Hiszpanii, a od 28 czerwca we Włoszech, gdzie zniesiono godzinę policyjną w ostatnim regionie, w którym jeszcze obowiązywała. W Belgii od 27 czerwca bary oraz restauracje mogą być otwarte do godz. 1 w nocy i można utrzymywać bliski kontakt z maksymalnie 8 osobami. Z drugiej strony, Portugalia zawiesiła znoszenie ograniczeń ze względu na wzrost liczby przypadków. A Niemcy nałożyły ograniczenia na przyjazdy z Portugalii i Rosji. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących restrykcji, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać warunki wjazdu do różnych państw członkowskich Unii. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło informacji, pozwalające zrozumieć bieżący stan rzeczy... Więcej

Rada Europejska : Konkluzje Rady Europejskiej
photo
Obradujący w dniach 24-25 czerwca europejscy przywódcy dyskutowali na temat zarządzania pandemią, polityki migracyjnej oraz stosunków z Turcją i Rosją. Wyrazili zaniepokojenie stanem poszanowania praworządności w Turcji. Potwierdzili, że Unia otwarta jest na "selektywny dialog" z Rosją, ale podkreślili też potrzebę skoordynowanej odpowiedzi na rosyjskie działania "destabilizujące". Rozmawiali o bezpieczeństwie cybernetycznym, planie odbudowy, sytuacji na Białorusi, w Sahelu i w Etiopii, a także o prawach podstawowych na Węgrzech. Na szczycie państw strefy euro omówiono koordynację polityk budżetowych i podkreślono poparcie dla unii rynków kapitałowych... Więcej
Więcej

Komisja : Ku stworzeniu wspólnej jednostki ds. cyberbezpieczeństwa
photo
23 czerwca Komisja zaproponowała utworzenie wspólnej jednostki ds. bezpieczeństwa cybernetycznego w celu wzmocnienia reakcji na incydenty na dużą skalę dotykające służby publiczne, przedsiębiorstwa i obywateli w UE. Aby zapobiegać zdarzeniom cybernetycznym i reagować na nie, konieczna jest skuteczna wymiana informacji, skoordynowana reakcja oraz europejska platforma solidarności i pomocy. Komisja przedstawiła również sprawozdanie z realizacji strategii cyberbezpieczeństwa... Więcej
Konkurencja: nowe postępowanie na temat Google'a
photo
22 czerwca Komisja wszczęła postępowanie wyjaśniające w celu ustalenia, czy Google dopuszcza się zachowań antykonkurencyjnych w sektorze technologii reklamy internetowej poprzez faworyzowanie własnych usług w zakresie technologii wyświetlania reklam. Dochodzenie ma na celu zbadanie, czy Google ogranicza dostęp stron trzecich do danych użytkowników, zatrzymując je na własny użytek, a tym samym zakłócając konkurencję. Chodzi o zagwarantowanie, że Google przestrzega i stosuje prawo konkurencji oraz przepisy dotyczące ochrony danych... Więcej
Więcej

Parlament : Ocena sprawozdania na temat praworządności za 2020 rok
photo
W swojej ocenie sprawozdania Komisji na temat praworządności w 2020 roku z 24 czerwca europosłowie podkreślili erozję wartości Unii i potrzebę poprawy sytuacji. Wzywają Radę i Komisję do podjęcia zdecydowanych działań, by zaradzić temu pogarszaniu się stanu unijnych wartości, które można zaobserwować w kilku państwach członkowskich, takich jak Węgry i Polska. Podkreślono, że ważne jest, by sprawozdanie to było elementem stałego mechanizmu zawierającego konkretne zalecenia... Więcej
Projekt w zakresie obliczeń wielkiej skali
photo
24 czerwca europosłowie przyjęli projekt Wspólnego Przedsięwzięcia w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali. Podkreślili znaczenie tego projektu dla strategicznej autonomii Unii i wzmocnienia łańcuchów wartości... Więcej
Prawo o klimacie
photo
24 czerwca europosłowie przyjęli prawo o klimacie, które w kwietniu było przedmiotem nieformalnej umowy z Radą. Prawo to przekształca zobowiązania polityczne zawarte w Europejskim Zielonym Ładzie w obowiązujące przepisy. Przewiduje ono, że do 2050 roku Unia musi się stać neutralna pod względem klimatycznym i wytycza cel zmniejszenia emisji do 2030 roku o co najmniej 55% w porównaniu do ich poziomu z 1990. Dokument został przyjęty przez Radę 28 czerwca... Więcej
Więcej

Rada : Umowy lotnicze z Katarem, Ukrainą, Armenią i Tunezją
photo
28 czerwca Rada zatwierdziła podpisanie trzech umów o sąsiedztwie dotyczących międzynarodowego lotnictwa z Ukrainą, Armenią i Tunezją. Umowy te pozwalają na zniesienie ograniczeń w dostępie do rynku oraz na stowarzyszenie tych krajów z wewnętrznym rynkiem lotniczym UE, jeżeli spełnią one europejskie normy. Rada zatwierdziła również porozumienie o transporcie lotniczym z Katarem, które otworzy jego rynek w równy sposób ze wszystkimi 27 państwami członkowskimi, aktualizując obecnie obowiązujące przepisy i normy dotyczące lotów między Katarem a UE... Więcej
Konkluzje w sprawie bezpieczeństwa morskiego
photo
22 czerwca Rada przyjęła konkluzje na temat umacniania roli Unii jako gwaranta bezpieczeństwa morskiego na świecie. Chodzi o zapewnienie pilnej wspólnej reakcji na coraz większy wpływ zmian klimatu na stabilność międzynarodową oraz zintensyfikowanie wysiłków na rzecz zwiększenia odporności sektorów morskich na cyberataki. Rada popiera realizację pilotażowego projektu dotyczącego koncepcji skoordynowanej obecności morskiej w Zatoce Gwinejskiej i z zadowoleniem przyjmuje rozwój wspólnego mechanizmu wymiany informacji na potrzeby nadzoru morskiego... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie nowej WPR
photo
25 czerwca Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027. Nowa WPR ma na celu wzmocnienie środków ochrony środowiska i zawiera przepisy zapewniające większe wsparcie dla małych gospodarstw rolnych. Dyskusje koncentrowały się na minimalnym budżecie płatności bezpośrednich na ekoprogramy, obowiązkowym minimalnym poziomie konwergencji wewnętrznej, redystrybucji, wymiarze społecznym i dostosowaniu polityki do Zielonego Ładu. Wstępne porozumienie zostało zaaprobowane przez ministrów rolnictwa 28 czerwca, ale musi jeszcze zostać formalnie przyjęte przez dwóch współprawodawców po ustaleniu szczegółów technicznych... Więcej
Więcej | Więcej

Dyplomacja : Nowe sankcje gospodarcze przeciwko Białorusi
photo
24 czerwca Rada wprowadziła nowe sankcje przeciwko białoruskiemu reżimowi będące konsekwencją przymusowego lądowania samolotu linii Ryanair, zatrzymania dziennikarzy, łamania praw człowieka oraz brutalnych represji wobec demokratycznej opozycji i społeczeństwa obywatelskiego. Wymierzone sankcje obejmują ograniczenia w handlu produktami naftowymi, potażem i towarami wykorzystywanymi do produkcji lub wytwarzania wyrobów tytoniowych. Ograniczono dostęp białoruskich podmiotów do europejskich rynków kapitałowych, Europejski Bank Inwestycyjny zawiesza swoje programy w tym kraju, a świadczenie usług ubezpieczeniowych lub reasekuracyjnych na rzecz podmiotów białoruskich jest obecnie zabronione... Więcej
Posiedzenie ministrów UE-USA na temat sprawiedliwości i bezpieczeństwa
photo
22 czerwca, na posiedzeniu na szczeblu ministerialnym, przedstawiciele UE i USA omówili współpracę transatlantycką i wymianę informacji w zakresie walki z terroryzmem, ekstremizmem i mową nienawiści, a także migrację i azyl. Podkreślili znaczenie wymiany danych dotyczących przelotu pasażera (PNR) oraz walkę z nielegalnymi treściami w internecie i cyberprzestępczością... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat WPR i klimatu
photo
21 czerwca Trybunał Obrachunkowy wskazał, że unijne środki finansowe na rolnictwo w okresie 2014-2020 (wynoszące średnio 100 mld euro) nie pozwoliły na osiągnięcie pożądanych celów, takich jak ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w rolnictwie (które nie zmniejszyły się od 2010 roku). W sprawozdaniu uwypuklono problem związany ze Wspólną Polityką Rolną (WPR) - nie zachęca ona do stosowania niektórych skutecznych praktyk przyjaznych dla klimatu... Więcej

Europejskie agencje : Nowy program kosmiczny i partnerstwo z ESA
photo
22 czerwca Unia Europejska podpisała umowę ramową o partnerstwie finansowym z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) w celu uruchomienia nowego programu. W latach 2021-2027 Unia zainwestuje prawie 9 mld euro. Umowa określa role Komisji, ESA i Agencji Programu Kosmicznego UE (EUSPA). Komisarz Thierry Breton ogłosił oficjalne rozpoczęcie nowego europejskiego programu kosmicznego, którego budżet na lata 2021-2027 wynosi 13,2 mld euro... Więcej
Więcej
Nowe przepisy dla Europejskiego Rzecznika
photo
23 czerwca europosłowie przyjęli, za zgodą Rady i przy pozytywnej opinii Komisji, nowe przepisy regulujące funkcję Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Ułatwią one wszczynanie i prowadzenie nowych dochodzeń, zwłaszcza w przypadkach powtarzającego się, systemowego lub szczególnie poważnego złego administrowania. Wyjaśniają również warunki dostępu do dokumentów dotyczących współpracy z władzami państw członkowskich oraz z instytucjami, organami i jednostkami organizacyjnymi Unii... Więcej
Więcej

Niemcy : Bundestag aprobuje finansowanie FCAS
photo
23 czerwca Komisja Budżetowa Bundestagu zatwierdziła finansowanie kolejnego etapu rozwoju Przyszłego Europejskiego Samolotu Bojowego (FCAS) - projektu prowadzonego przez Francję, Niemcy i Hiszpanię. Umożliwia to wyasygnowanie 1,3 mld euro na sfinansowanie budowy demonstratora lotu do 2027 roku... Więcej
Więcej | Więcej
Konferencja w Berlinie na temat Libii
photo
23 czerwca, w obecności sekretarza generalnego ONZ Antonia Guterresa, odbyła się druga berlińska konferencja w sprawie Libii. Jej celem jest wspieranie trwałej stabilizacji tego kraju poprzez próby przezwyciężania utrzymujących się w Libii wyzwań, takich jak organizacja wyborów, wdrożenie zawieszenia broni, ożywienie gospodarcze i walka z pandemią COVID-19. W porządku obrad znalazły się dwie kwestie: realizacja planu działania przyjętego przez libijskie Forum Dialogu Politycznego, dotyczącego przeprowadzenia 24 grudnia 2021 roku ogólnokrajowych wyborów oraz pełna realizacja porozumienia o zawieszeniu broni z października 2020... Więcej

Hiszpania : Akt łaski dla 9 katalońskich separatystów
photo
23 czerwca zwolniono 9 katalońskich działaczy niepodległościowych, skazanych w 2019 roku za udział w próbie secesji Katalonii, która miała miejsce w 2017. 21 czerwca hiszpański premier Pedro Sanchez ogłosił, że zezwala na ich ułaskawienie przez króla. Ułaskawienie nie uchyla orzeczonej wobec nich kary utraty biernego prawa wyborczego. Jest ono również "uzależnione" od tego, czy nie popełnią "nowego poważnego przestępstwa"... Więcej
Więcej

Francja : Posiedzenie konsultacyjne Układu Antarktycznego
photo
Na 43. spotkaniu konsultacyjnym poświęconym Układowi Antarktycznemu, które odbyło się w Paryżu w dniach 14-24 czerwca, 54 państwa - strony traktatu omówiły kwestię badań i międzynarodowej współpracy naukowej na Antarktydzie, a także wykonywanie praw do kontroli przewidzianych na mocy tej umowy. Przyjęli deklarację potwierdzającą ich zaangażowanie w realizację zasad i celów traktatu, w szczególności w odniesieniu do ochrony środowiska... Więcej
Więcej
Wybory regionalne i departamentalne
photo
Po II turze wyborów regionalnych we Francji, która odbyła się 27 czerwca i w której absencja wyborcza wyniosła 65,7%, wszyscy dotychczasowi przewodniczący regionów pozostają na kolejną kadencję. Prawica wygrała w 8 regionach, z których 7 znajduje się we Francji metropolitarnej. Lewica również w 8, z których 5 położonych jest we Francji metropolitalnej. Ani République en Marche (partia prezydenta Emmanuela Macrona), ani Zjednoczenie Narodowe (skrajna prawica), ani Zieloni nie zdobyli żadnego regionu. II tura wyborów departamentalnych także zakończyła się zwycięstwem sił prawicowych, które zdobyły co najmniej 64 z 90 departamentów... Więcej
Więcej

Malta : Wpisanie na szarą listę FATF
photo
23 czerwca Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF) umieściła Maltę na swojej szarej liście krajów pod obserwacją w zakresie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu. FATF wzywa maltańskie władze do większego skoncentrowania wywiadu finansowego na kwestiach uchylania się od płacenia podatków i prania pieniędzy, do zwiększenia przejrzystości i dokładności rejestru rzeczywistych beneficjentów oraz do wyraźniejszego określenia roli organów nadzorczych... Więcej
Więcej

Szwecja : Dymisja premiera
photo
28 czerwca, tydzień po przegranym głosowaniu w parlamencie, szwedzki premier Stefan Lofven ogłosił swoją dymisję. Przewodniczący parlamentu ma teraz mandat do rozpoczęcia rozmów z liderami partii politycznych w celu utworzenia nowego rządu, który będzie dysponował większością parlamentarną. Jeśli rozmowy zakończą się fiaskiem, odbędą się przedterminowe wybory... Więcej
Więcej

Kosowo : Spotkanie z prezydentem Emmanuelem Macronem
photo
23 czerwca prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął premiera Kosowa Albina Kurtiego. Rozmawiali o kryzysie sanitarnym i pogłębieniu współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa. E. Macron wyraził swoje poparcie dla reform przedsięwziętych przez Kosowo w celu spełnienia gospodarczych, społecznych i demokratycznych kryteriów członkostwa w UE oraz zwrócił się do A. Kurtiego, aby uczynił wszystko, co możliwe w celu normalizacji stosunków z Serbią... Więcej
Więcej

Czarnogóra : 13. posiedzenie Konferencji Akcesyjnej
photo
Na 13. posiedzeniu Konferencji Akcesyjnej z udziałem Czarnogóry, które odbyło się 22 czerwca, omówiono zmienioną metodologię rozszerzenia, której celem jest ożywienie tego procesu. Spotkanie miało wzmocnić dialog z Czarnogórą, co pomoże się jej skoncentrować na kluczowych reformach, które powinny umożliwić temu krajowi postępy w procesie akcesji... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Powołanie nowego lidera partii DUP
photo
22 czerwca Jeffrey Donaldson, poseł do brytyjskiego parlamentu, został wybrany na przywódcę Demokratycznej Partii Unionistycznej (DUP) - głównej unionistycznej siły politycznej w Irlandii Północnej. Zastąpił Edwina Pootsa, który zrezygnował 17 czerwca z powodu wewnątrzpartyjnych sporów... Więcej
Więcej

Serbia : 12. posiedzenie Konferencji Akcesyjnej
photo
22 czerwca odbyło się 12. posiedzenie Konferencji Akcesyjnej z udziałem Serbii. Było to pierwsze posiedzenie od czasu zatwierdzenia przez Radę zmienionej metodologii rozszerzenia. Unia z zadowoleniem przyjęła dążenie Serbii do otwarcia rozdziałów negocjacyjnych dotyczących konkurencyjności i wzrostu gospodarczego, środowiska oraz zrównoważonych połączeń... Więcej

Rada Europy : Sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego
photo
W dniach 21-24 czerwca odbyła się letnia sesja plenarna Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dyskusje dotyczyły sytuacji na Białorusi i na Krymie, kwestii migracyjnych oraz wolności mediów. Członkowie Zgromadzenia zorganizowali również wydarzenie poświęcone zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej z okazji 10. rocznicy Konwencji Stambulskiej... Więcej
Raport na temat warunków więziennych we Francji
photo
24 maja Europejski Komitet do Spraw Zapobiegania Torturom w ramach Rady Europy opublikował swój raport na temat warunków przetrzymywania we francuskich więzieniach. Zwraca uwagę na złe warunki osadzenia, przepełnienie więzień i brak łóżek na oddziałach psychiatrycznych dla osób leczonych bez ich zgody... Więcej
Dane na temat wykonywania orzeczeń dla poszczególnych krajów
photo
24 czerwca Rada Europy opublikowała nową serię arkuszy informacyjnych na temat wykonywania wyroków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez państwa członkowskie. W arkuszach tych przedstawiono liczbę nowych spraw, spraw w toku i spraw zamkniętych dla każdego kraju z ostatnich 10 lat. Zostały one opracowane w celu promowania przejrzystości w procesie wykonywania orzeczeń oraz ułatwienia dostępu do informacji stronom zainteresowanym... Więcej

Kultura : Europejska Noc Muzeów
photo
3 lipca Francja i Włochy organizują swoją edycję Europejskiej Nocy Muzeów. Park archeologiczny Ostia Antica w Rzymie oferuje specjalne nocne otwarcie Zamku Juliusza II. Swoje podwoje otwiera również Galeria Akademia we Florencji, w której znajduje się słynny Dawid Michała Anioła. W Rawennie artystka Carla Chiusano prezentuje w Muzeum Narodowym prace poświęcone czterem królowym miasta. W Paryżu Muzeum Picassa, Muzeum Guimeta i Grand Palais oferują specjalne programy. Muzea w Lyonie również oferują zwiedzanie, wycieczki tematyczne, kreatywne warsztaty i imprezy... Więcej
Więcej | Więcej | Więcej
Giacometti w Fundacji Maeght
photo
Od 3 lipca do 14 listopada w Fundacji Maeght w Saint-Paul de Vence prezentowana jest wystawa "Giacometti: rodzina twórców". Na ekspozycji zobaczyć można rzeźby Alberto Giacomettiego, obrazy jego ojca Giovanniego i kuzyna Augusto, a także prace jego braci Diega i Bruna... Więcej
Wystawa rezydentów Willi Medyceuszy
photo
Do 8 sierpnia Académie de France w Rzymie organizuje doroczną wystawę rezydentów Akademii w Willi Medyceuszy. Na ekspozycji zgromadzono prace 16 artystów, twórców i badaczy - od malarstwa, przez fotografię, architekturę, kreację dźwięku, historię i teorię sztuki, kompozycję muzyczną, sztuki plastyczne i literaturę, po rzeźbę... Więcej
Franz Hubmann i artyści w Wiedniu
photo
Od 2 lipca do 10 października w Muzeum Albertina w Wiedniu prezentowana jest wystawa poświęcona portretom artystów autorstwa Franza Hubmanna (1914-2007), jednego z najważniejszych austriackich fotografów okresu powojennego. Wybór portretów takich twórców jak Picasso, Chagall, Giacometti i Warhol, realizowanych od lat 50. do lat 90. ubiegłego wieku, wskazuje na zainteresowanie Hubmanna ludzką twarzą i jej ekspresją... Więcej
Agnieszka Polska w Muzeum nad Wisłą
photo
Od 2 lipca do 19 września najnowsze dzieło Agnieszki Polskiej - "Plan tysiącletni" wypełni wysoką na 11 metrów salę wystawienniczą Muzeum nad Wisłą. Wyświetlany na dwóch ekranach film stanowi innowacyjne spojrzenie na lata powojenne. Elektryczność od samego początku budziła zarówno zachwyt, jak i lęk... Więcej
Biennale w Helsinkach
photo
Do 26 września na Biennale w Helsinkach prezentowanych jest 41 międzynarodowych artystów lub grup artystycznych z Finlandii i z całego świata. Wystawie głównej na wyspie Vallisaari towarzyszą spektakle, warsztaty, dyskusje i inne wydarzenia. Inne ekspozycje i eventy odbywają się w zatoce Töölö, nadmorskiej dzielnicy Helsinek... Więcej
Sezon letni w Galerii Achillea w Paros
photo
Od 25 czerwca Galeria Achillea na greckiej wyspie Paros prezentuje czynną całe lato wystawę, a na niej m.in. "Eurekę" Akiego Kurody... Więcej
Otwarcie wieży Fundacji Luma
photo
Od 26 czerwca wieża Franka Gehry'ego w Arles jest otwarta dla zwiedzających. Ten sztandarowy element 11-hektarowego centrum sztuki współczesnej, założonego przez szwajcarską mecenas Maję Hoffmann, oferuje artystom nowe perspektywy tworzenia, współpracy i prezentacji ich prac publiczności... Więcej
Festiwal Teatru w Meridzie
photo
Do 22 sierpnia odbywa się 67. Międzynarodowy Festiwal Teatru Klasycznego w Meridzie z 7 sztukami teatralnymi, 2 koncertami i kinem na temat mitów oraz ich bohaterów... Więcej
Festiwal w Aix-en-Provence
photo
Od 30 czerwca do 25 lipca odbywa się Festiwal Opery i Muzyki Klasycznej w Aix-en-Provence. Oferuje 8 nowych produkcji i jedną operę w wersji koncertowej. Obejmuje różne style i epoki - od włoskiego baroku z Monteverdim, Cavallim i Rossim, przez Mozarta, Wagnera, Verdiego czy Rimskiego-Korsakowa, po twórczość współczesną... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Legendy napoleońskie w Ajaccio
photo
Od 2 lipca do 4 października Pałac Fesch-Muzeum Sztuk Pięknych w Ajaccio prezentuje wystawę poświęconą różnym legendom napoleońskim: legendzie zbudowanej przez Napoleona za jego życia, legendzie ludowej, która powstała po epopei napoleońskiej, i legendzie romantycznej, która rozwinęła się w literaturze XIX wieku... Więcej

28czer.
28-29 czerwca 2021

Luksemburg

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

29czer.
29 czerwca

Matera

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych G20

1lip.
1 lipca

Początek słoweńskiej prezydencji w Radzie

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: