Biuletyn n°943

Open panel Open panel
Biuletyn n°943
Biuletyn
wtorek, 6 lipca 2021
numer 943
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Dostosowanie do celu 55: w kierunku realizacji ambitnego europejskiego kompromisu politycznego na rzecz klimatu
14 lipca Komisja ma przedstawić środki na rzecz zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o 55% w porównaniu do 1990, co jest celem ustalonym w prawie o klimacie przyjętym przez Parlament i Radę. Środki te, znane jako dostosowanie do celu 55, powinny zarówno poszerzyć, jak i pogłębić obecny zakres działań Unii Europejskiej w dziedzinie klimatu.
Więcej
Fundacja : Badania, innowacje i edukacja jako główne motory ożywienia
photo
28 czerwca Fundacja zorganizowała wideokonferencję z udziałem Mariyi Gabriel, europejskiej komisarz ds. innowacji, badań, kultury, edukacji i młodzieży. Dostępne jest nagranie z całej tej debaty... Więcej
The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazała się książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów. Artykuły wiodących ekspertów i osobistości wysokiego szczebla, takich jak Josep Borrell czy Margaritis Schinas, odmalowują europejskie osiągnięcia i nowe formy solidarności w kontekście pandemii, jak również oferują szerokie spojrzenie na rolę Europy w świecie. Publikacja w wersji drukowanej, po francusku dostępna jest na naszej stronie internetowej i w księgarniach. Można ją także nabyć w wersji cyfrowej, po francusku lub po angielsku. Zamów tę książkę... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazało się nowe wydanie "Permanent Atlas of the European Union". Publikacja odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Atlas dokonuje syntezy historycznej istoty Unii oraz jej politycznych i statystycznych realiów przy pomocy ponad 50 map, artykułów i fiszek tematycznych. Wersja drukowana dostępna jest po francusku w księgarniach oraz na naszej stronie internetowej. A wersja cyfrowa jest dostępna w języku francuskim i angielskim. Zamów tę publikację... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
Chociaż w odpowiedzi na nowe europejskie sankcje Białoruś zawiesiła swój udział w Partnerstwie Wschodnim, Unia zapewnia, że nadal będzie wspierać białoruski naród. Wciąż wzywa do zaprzestania represji, uwolnienia więźniów politycznych i zorganizowania wolnych wyborów. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli prześledzić kryzys od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
1 lipca weszło w życie europejskie zaświadczenie, mające na celu ułatwienie swobodnego przemieszczania się po Unii. W Szwecji maseczki nie są już zalecane w środkach transportu publicznego, a stadiony mogą przyjąć do 5 000 osób. 9 lipca we Francji ponownie otwierają się dyskoteki. Kilka państw członkowskich podjęło kroki mające na celu przeciwdziałanie wariantom wirusa: 1 lipca Portugalia przywróciła godzinę policyjną w 45 miastach, w tym w Lizbonie, a Litwa ponownie wprowadziła stan wyjątkowy. Portugalia, Hiszpania, Polska i Malta wprowadzają ograniczenia dla podróżnych z Wielkiej Brytanii. Niemcy zaostrzyły kontrole dla podróżnych z obszarów ryzyka. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących instrumentów, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać warunki wjazdu do różnych państw członkowskich Unii. To zasadnicze, regularnie aktualizowane źródło informacji, pozwalające zrozumieć bieżący stan rzeczy... Więcej

Komisja : NextGenerationEU: pierwsza transza i druga emisja
photo
28 czerwca Komisja dokonała pierwszych płatności w ramach NextGenerationEU na kwotę 800 mln euro. W ramach programu Wsparcie na rzecz odbudowy służącej spójności oraz terytoriom Europy (REACT-EU) sfinansowano 41 programów krajowych i regionalnych w 16 państwach członkowskich. 30 czerwca Komisja wyemitowała obligacje o wartości 15 mld euro w celu sfinansowania NextGenerationEU. Po pierwszej czerwcowej emisji Komisja zebrała już 35 mld euro, a w 2021 roku planuje zebrać łącznie 80 mld euro... Więcej
Więcej
Uruchomienie Europejskiego Funduszu Obronnego
photo
30 czerwca Komisja przyjęła decyzje, których celem jest wsparcie konkurencyjności i innowacyjności unijnego przemysłu obronnego. Przyjęcie pierwszego rocznego programu prac Europejskiego Funduszu Obronnego (EFO) toruje drogę do wsparcia wspólnych projektów badawczo-rozwojowych w dziedzinie obronności kwotą 1,2 mld euro. W ramach poprzednika EFO - Europejskiego Programu Rozwoju Przemysłu Obronnego (EDIDP) wybrano do finansowania 26 nowych projektów o budżecie przekraczającym 158 mln euro... Więcej
Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich
photo
30 czerwca Komisja przedstawiła długoterminową wizję dla unijnych obszarów wiejskich. Proponuje w niej pakt na rzecz obszarów wiejskich i plan działania, które zmobilizują podmioty na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym na rzecz poprawy odporności i dobrobytu tych obszarów. Do końca 2021 roku Komisja wraz z Komitetem Regionów rozpoczną analizę kroków, jakie należy podjąć, aby osiągnąć te cele... Więcej
Uruchomienie Centrum Wiedzy na temat Raka
photo
30 czerwca Komisja uruchomiła Centrum Wiedzy na temat Raka, platformę internetową, której celem jest gromadzenie, rozpowszechnianie i harmonizacja wiedzy oraz danych, by koordynować działania w całej Unii Europejskiej... Więcej
Więcej
Propozycje rewizji przepisów w sprawie ochrony konsumentów
photo
30 czerwca Komisja zaproponowała przegląd przepisów dotyczących bezpieczeństwa produktów i kredytów konsumenckich, obejmujący aktualizację rozporządzenia w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów w celu uwzględnienia zagrożeń związanych z produktami opartymi o nowe technologie oraz rewizję dyrektywy w sprawie kredytu konsumenckiego... Więcej
Strategiczne ramy w zakresie higieny i bezpieczeństwa pracy
photo
28 czerwca Komisja przedstawiła swoje strategiczne ramy na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy na lata 2021-2027, skupiające się na trzech celach: zarządzaniu zmianami wynikającymi z transformacji ekologicznej, cyfrowej i demograficznej, a także zmianami w tradycyjnym środowisku pracy, lepszym zapobieganiu wypadkom i chorobom oraz większej gotowości na ewentualne przyszłe kryzysy. Komisja wzywa państwa członkowskie do aktualizacji krajowych strategii, by zagwarantować, że nowe środki dotrą do miejsc pracy... Więcej
Decyzje służące przepływowi danych osobowych do Zjednoczonego Królestwa
photo
28 czerwca Komisja przyjęła dwie decyzje o odpowiednim stopniu ochrony dotyczące Zjednoczonego Królestwa, umożliwiające lepszy przepływ danych osobowych z Unii. Jedną na mocy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), a drugą na mocy dyrektywy w sprawie ochrony danych w zakresie egzekwowania prawa. Decyzje przyjęto dzięki temu, że brytyjski system prawny ochrony danych osobowych pozostaje identyczny jak ten w Unii. Przewidziano jednak zabezpieczenia na wypadek, gdyby po stronie Zjednoczonego Królestwa zaszły jakieś zmiany... Więcej

Rada : Początek słoweńskiej prezydencji
photo
1 lipca Słowenia rozpoczęła swoją 6-miesięczną prezydencję w Radzie, przedstawiając program, który koncentruje się na 4 priorytetach: ułatwianiu odbudowy gospodarczej i zwiększaniu odporności Unii, refleksji nad przyszłością Europy, wzmacnianiu praworządności i europejskich wartości oraz zapewnianiu bezpieczeństwa i stabilności w sąsiedztwie Europy. Podczas wizyty kolegium komisarzy przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen podkreśliła potrzebę poczynienia postępów w kwestiach klimatycznych, cyfrowych i migracyjnych, a także potrzebę ochrony praworządności... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa
photo
Na posiedzeniu Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa w dniach 28-29 czerwca ministrowie zatwierdzili wstępne porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) i zwrócili się do Komisji z wnioskiem o przeanalizowanie wprowadzania, oceny, produkcji, kierowania do obrotu i stosowania środków kontroli biologicznej. Ministrowie potwierdzili potrzebę nowego podejścia do ochrony pszczół i przyjęli ogólne wytyczne dotyczące przeglądu systemu kontroli rybołówstwa w celu jego modernizacji... Więcej
11 kolejnych krajów można zwolnić z restrykcji w podróżach
photo
1 lipca Rada dodała 11 państw do wykazu krajów, w przypadku których można znieść ograniczenia w podróżowaniu na granicach zewnętrznych. Nowe kraje to Kanada, Katar, Armenia, Jordania i Arabia Saudyjska... Więcej

Dyplomacja : Nowy program dla Partnerstwa Wschodniego
photo
2 lipca Komisja i Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell przedstawili swoje propozycje współpracy z krajami Partnerstwa Wschodniego na najbliższe lata. Program koncentruje się na długoterminowej odbudowie, odporności i reformach oraz opiera się na planie gospodarczym i inwestycyjnym o wartości 2,3 mld euro w formie dotacji, finansowania mieszanego i gwarancji, a także inwestycjach publicznych i prywatnych o wartości do 17 mld euro. Ma na celu pobudzenie handlu, wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, inwestycje w łączność oraz wzmocnienie instytucji demokratycznych i praworządności. 28 czerwca Białoruś zawiesiła swój udział w Partnerstwie Wschodnim... Więcej
Więcej | Więcej
Przedłużenie unijnych misji w Palestynie
photo
28 czerwca Rada podjęła decyzję o przedłużeniu do 30 czerwca 2022 roku mandatów swoich dwóch misji cywilnych w ramach szerszych działań Unii na rzecz wspierania procesu budowania państwa palestyńskiego, w związku ze Wspólną Polityką Bezpieczeństwa i Obrony (WPBiO). Chodzi o Misję Unii Europejskiej ds. Szkolenia i Kontroli na przejściu granicznym w Rafah (EUBAM Rafah) oraz Misję Policyjną Unii Europejskiej na Terytoriach Palestyńskich (EUPOL COPPS)... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Prawa pasażerów lotniczych nie były wystarczająco chronione w trakcie pandemii
photo
W sprawozdaniu opublikowanym 29 czerwca Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że podczas pandemii COVID-19 podstawowe prawa pasażerów linii lotniczych nie były wystarczająco chronione. Odnotowuje, że niewielu pasażerów zostało poinformowanych o przysługujących im prawach, a wielu nie otrzymało zwrotu kosztów. Trybunał wzywa Komisję do lepszej ochrony praw pasażerów i do wzmocnienia koordynacji środków krajowych... Więcej
Walka z praniem pieniędzy jest zbyt rozproszona
photo
28 czerwca Trybunał Obrachunkowy opublikował specjalne sprawozdanie na temat walki z praniem brudnych pieniędzy w europejskim sektorze bankowym. Stwierdza rozdrobnienie instytucjonalne i niewystarczającą koordynację na poziomie UE w zakresie zapobiegania praniu pieniędzy oraz podejmowania działań w przypadku wykrycia ryzyka. Trybunał uważa, że problem ten wynika w szczególności z braku jednolitego organu nadzorczego na szczeblu europejskim... Więcej

Europejskie agencje : Wstępne porozumienie w sprawie Agencji UE ds. Azylu
photo
29 czerwca negocjatorzy Rady i Parlamentu osiągnęli wstępne porozumienie w sprawie przekształcenia Europejskiego Urzędu Wsparcia w dziedzinie Azylu (EASO) w Agencję UE ds. Azylu. Agencja będzie wspomagać współpracę między państwami członkowskimi a państwami trzecimi, zwłaszcza dzięki puli ekspertów gotowych do udzielenia pomocy strukturom krajowym, które borykają się z dużą liczbą spraw... Więcej
Więcej
Mandat negocjacyjny w sprawie nowych przepisów o Europolu
photo
1 lipca Rada przyjęła swój mandat do wynegocjowania z Parlamentem zmiany przepisów o Europolu dotyczących współpracy z państwami trzecimi, Prokuraturą Europejską i innymi stronami; przetwarzania danych osobowych w celu wspierania dochodzeń w sprawach karnych oraz roli agencji w badaniach i innowacjach... Więcej
Powołanie przewodniczącej Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
photo
30 czerwca Niemka Maria Leptin, dyrektor Europejskiej Organizacji Biologii Molekularnej (EMBO), mianowana została przewodniczącą Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERBN). Obejmie to stanowisko 1 października. ERBN, organ odpowiedzialny za koordynację badań naukowych w UE, ma otrzymać ponad 16 mld euro z programu Horyzont Europa. Stanowi to wzrost o 22% w stosunku do poprzedniej edycji tego programu... Więcej

Niemcy : Wizyta kanclerz w Zjednoczonym Królestwie
photo
W trakcie swojej ostatniej oficjalnej podróży do Wielkiej Brytanii przed zakończeniem pełnienia funkcji kanclerza, Angela Merkel została przyjęta przez królową Elżbietę II, a następnie dołączyła do premiera Borisa Johnsona, aby omówić sytuację sanitarną. Kanclerz naciska na 27 krajów Unii Europejskiej, aby zgodziły się na nałożenie kwarantanny na podróżnych z Wielkiej Brytanii, aby zapobiec importowi wariantu Delta na kontynent... Więcej

Węgry : Deklaracja 16 partii nacjonalistycznych na temat przyszłości Unii
photo
2 lipca 16 europejskich partii nacjonalistycznych i skrajnie prawicowych podpisało wspólną deklarację wzywającą do "głębokiej reformy" Unii. Uważają one w szczególności, że kompetencje europejskich instytucji poszerzyły się ze szkodą dla państw członkowskich i chcą przywrócić "konsensus" jako "podstawowy środek dochodzenia do wspólnego stanowiska w Unii"... Więcej

Polska : Donald Tusk przejmuje stery Platformy Obywatelskiej
photo
Donald Tusk, przewodniczący EPP i były przewodniczący Rady Europejskiej, współzałożyciel Platformy Obywatelskiej (PO), chce być twarzą postępu w kontrze do rządzącego Polską Prawa i Sprawiedliwości (PiS) i przejmuje przywództwo głównej partii opozycyjnej... Więcej

Zjednoczone Królestwo : Instrumenty na rzecz wdrażania protokołu północno-irlandzkiego
photo
30 czerwca Komisja ogłosiła środki dotyczące wdrażania protokołu w sprawie Irlandii Północnej. Okres dodatkowy na transport mięsa chłodzonego z Wielkiej Brytanii do Irlandii Północnej zostanie przedłużony do 30 września, aby umożliwić przedsiębiorstwom dostosowanie ich łańcuchów dostaw. Komisja przyjęła również akt wykonawczy mający na celu ułatwienie przemieszczania zwierząt gospodarskich, a jesienią przedstawi dokument dotyczący przepływu produktów leczniczych. Tego samego dnia Sąd Najwyższy w Belfaście orzekł, że protokół jest "sprzeczny" z Aktem Unii, ale wpisuje się w proces "ewolucji konstytucyjnej" i dlatego jest zgodny z prawem... Więcej
Więcej | Więcej
Zielone światło Jersey dla przedłużenia licencji połowowych
photo
28 czerwca Jersey zgodziło się przedłużyć o 3 miesiące licencje połowowe dla europejskich statków na swoich wodach. Ograniczenia połowów wywołały w ostatnich tygodniach duże niezadowolenie wśród rybaków z Bretanii i Normandii... Więcej
Więcej

Rada Europy : Raport na temat Konwencji Warszawskiej
photo
W raporcie opublikowanym 30 czerwca Komitet Konwencji Warszawskiej w sprawie prania pieniędzy i finansowania terroryzmu zaleca państwom członkowskim odwrócenie ciężaru dowodu, aby umożliwić konfiskaty w przypadku poważnych przestępstw. W przypadku przyjęcia takiego środka domniemany przestępca musiałby dowieść pochodzenia dochodów, które mogłyby zostać skonfiskowane. Komitet uzasadnia odwrócenie ciężaru dowodu tym, że będzie ono skuteczniejsze w zwalczaniu prania pieniędzy i finansowania terroryzmu... Więcej
Raport na temat walki z wykorzystywaniem dzieci online
photo
28 czerwca Rada Europy opublikowała raport, który ma pomóc decydentom politycznym w opracowaniu kompleksowego i zrównoważonego podejścia do stosowania zautomatyzowanych technologii wykrywania materiałów związanych z seksualnym wykorzystywaniem dzieci w internecie. Przygotowany przez grupę niezależnych ekspertów dokument zawiera zalecenia i wzywa do ustanowienia "ram interesu publicznego", opartych na Konwencji z Lanzarote i innych konwencjach Rady Europy, umożliwiających dostawcom usług automatyczne wykrywanie, usuwanie i zgłaszanie istotnych treści w sposób zapewniający poszanowanie ochrony danych i prywatności... Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Francja potępiona za odrzucenie antyjądrowej skargi
photo
1 lipca Europejski Trybunał Praw Człowieka potępił Francję za nieproporcjonalne ograniczenie w prawie dostępu do sądu - przychylił się do skargi stowarzyszeń sprzeciwiających się planowanemu składowisku produktów radioaktywnych w Bure (jedna ze skarg została uznana przez sąd za niedopuszczalną). Odrzucił jednak skargę stowarzyszeń dotyczącą naruszenia prawa dostępu do informacji... Więcej
Polska potępiona za odwołanie dwojga sędziów
photo
29 czerwca Europejski Trybunał Praw Człowieka potępił Polskę za naruszenie prawa dostępu do sądu po tym, jak minister sprawiedliwości odwołał w 2018 roku dwoje sędziów. Trybunał uznał, że zgodność prawa pozwalającego rządowi na usuwanie sędziów z wymogami praworządności jest "wątpliwa". Podkreślił, że taka procedura powinna podlegać kontroli niezależnego organu sądowego, co nie miało miejsca w tym przypadku... Więcej
Więcej

OECD : Porozumienie w sprawie reformy światowych podatków
photo
1 lipca 130 krajów i jednostek uzgodniło globalną reformę podatkową, której celem jest ograniczenie możliwości optymalizacji podatkowej oraz uchylania się od opodatkowania przez duże korporacje międzynarodowe. Reforma opiera się na dwóch filarach: globalnym minimalnym podatku od osób prawnych w wysokości 15% oraz podziale praw do opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych, w tym przedsiębiorstw cyfrowych, poprzez przeniesienie części praw do opodatkowania tych firm z ich krajów macierzystych. Do porozumienia nie przystąpiły trzy państwa członkowskie UE: Estonia, Węgry i Irlandia. Reforma, która ma wejść w życie na początku 2023 roku, powinna zostać sfinalizowana jesienią... Więcej
Więcej

ONZ : Forum Równości Pokoleń
photo
W dniach 30 czerwca - 2 lipca w Paryżu odbyło się Generation Equality Forum, zorganizowane przez UN Women, Francję i Meksyk. W jego trakcie ogłoszono szereg przełomowych inwestycji, programów i polityk dotyczących równości płci. Wytycza ono początek 5-letniego planu działania oraz Paktu w sprawie kobiet, pokoju, bezpieczeństwa i działań humanitarnych... Więcej
Więcej | Więcej

MFW : Raport na temat belgijskiej gospodarki
photo
29 czerwca Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował swoją ocenę sytuacji gospodarczej w Belgii. W raporcie stwierdzono, że szybka reakcja Belgii na pandemię COVID-19 złagodziła jej skutki społeczne i gospodarcze. MFW szacuje, że w 2021 roku wzrost gospodarczy w Belgii powinien sięgnąć 5%, a w 2022 3,5%, ale zaleca rządowi wzmocnienie planu dostosowawczego w celu odbudowania rezerw na wypadek przyszłych presji i nowych wstrząsów... Więcej
Więcej
Raport z oceną węgierskiej gospodarki
photo
29 czerwca Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował swoje wnioski na temat gospodarczej reakcji Węgier na kryzys COVID-19. W sprawozdaniu odnotowano, że odpowiedź węgierskich władz była szczególnie mocna, ale podkreślono, że węgierska polityka budżetowa musi w bardziej elastyczny sposób wyważyć wspieranie gospodarki i zachowanie średnioterminowej stabilności budżetowej. MFW prognozuje na 2021 rok wzrost PKB o 6,2%, bezrobocie na poziomie 4,1% i inflację w wysokości 4,1%... Więcej

G20 : Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych
photo
Ministrowie spraw zagranicznych G20, którzy spotkali się 29 czerwca w Materze, dyskutowali na temat globalnego zarządzania i zrównoważonego rozwoju kontynentu afrykańskiego. Wezwali społeczność międzynarodową do "budowania inkluzywnych i odpornych łańcuchów żywnościowych oraz do zapewnienia wszystkim odpowiedniego żywienia", zgodnie z celem "Zero Głodu" wyznaczonym na 2030 rok, a także do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050... Więcej
Więcej

Kultura : Festiwal w Cannes
photo
Od 6 do 17 lipca w Cannes odbywa się 74. Festiwal Filmowy. W konkursie udział biorą 24 filmy, a jury przewodniczy amerykański reżyser Spike Lee. Gościem specjalnym ceremonii otwarcia jest aktorka i reżyserka Jodie Foster, która otrzyma specjalną Złotą Palmę... Więcej
Linia geniuszu w Muzeum Guggenheima
photo
Do 16 stycznia 2022 roku Muzeum Guggenheima w Bilbao prezentuje wystawę "La línea del ingenio", która zgłębia eksperymentalną naturę sztuki współczesnej za pośrednictwem dzieł pochodzących z okresu od lat 50. do dziś. Na ekspozycji zgromadzono artystów z wielu pokoleń, odzwierciedlając różnorodność praktyk artystycznych... Więcej
Festiwal w Awinionie
photo
Do 25 lipca w Awinionie trwa 75. edycja festiwalu teatralnego, bez ograniczeń liczby widzów, ale z zachowaniem środków sanitarnych. W ramach festiwalu offowego obejrzeć można ponad 100 spektakli, a w oficjalnym programie znalazła się wariacja na temat "Hamleta" autorstwa reżysera i dyrektora festiwalu Oliviera Py... Więcej
Fede Galizia w Trydencie
photo
Do 24 października Zamek Buonconsiglio w Trydencie prezentuje pierwszą monograficzną wystawę poświęconą mediolańskiej malarce Fede Galizii (1578-1630)... Więcej
Anna Bilińska w Warszawie
photo
Do 10 października Muzeum Narodowe w Warszawie składa hołd polskiej malarce Annie Bilińskiej (1854-1893). Na wystawie zgromadzono wiele obrazów i rysunków pochodzących z muzeów i kolekcji prywatnych, w tym prace do tej pory nieznane... Więcej
Beuys i Lehmbruck w Bonn
photo
Do 1 listopada w Bundeskunsthalle w Bonn oglądać można wystawę poświęconą rzeźbiarzom i projektantom Josephowi Beuysowi oraz Wilhelmowi Lehmbruckowi. Wystawa dotyczy ich progresywnej wizji społecznej i politycznej reorganizacji, jaką wyrażali w swojej sztuce... Więcej
Francofolies w La Rochelle
photo
Od 10 do 14 lipca odbędzie się festiwal muzyczny Francofolies de La Rochelle. Na 9 scenach festiwalu wystąpi wielu francuskich artystów i muzyków, w tym Jane Birrkin, Alain Souchon, Jeanne Cherhal, Jean-Louis Aubert, Les Rita Mitsouko i Grand Corps Malade... Więcej
Dante w Bibliotece Narodowej Hiszpanii
photo
Do 2 października Biblioteka Narodowa Hiszpanii prezentuje wystawę poświęconą "Boskiej komedii" Dantego Alighieriego, z okazji 700. rocznicy śmierci tego poety. Wystawa omawia przy pomocy 10 rękopisów trzy części tego tekstu - piekło, czyściec i raj. Dzieło to stanowi punkt odniesienia w myśli średniowiecznej i renesansowej... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Wystawa i obchody na Elbie
photo
Elba, pierwsze miejsce wygnania cesarza, organizuje w Portoferraio serię imprez. Do 10 października w Pinacotece Foresianie trwa wystawa przygotowana we współpracy z Galerią Uffizi we Florencji. Trasa fotograficzna prowadzi przez życie Napoleona na wyspie. W lipcu i w sierpniu organizowane są również pokazy filmowe i spotkania z historykami... Więcej
Więcej
Napoleon, wzlot orła
photo
Od 7 lipca do 26 sierpnia Hôtel des Invalides organizuje 9. edycję Nuit aux Invalides. W tym roku wydarzenie to celebruje dwóchsetlecie śmierci Napoleona nowym spektaklem zatytułowanym "Napoleon - wzlot orła". Przedstawienie pozwala ponownie odkryć życie cesarza, ale także jego cywilną i wojskową spuściznę. A po spektaklu można przedłużyć wieczór o wieczorny spacer po Kościele Inwalidów... Więcej
Napoleon superstar
photo
Od 9 lipca do 5 września trasa tematyczna, stworzona we współpracy z "Paris Match" w sercu Ajaccio, prezentuje zdjęcia z planów filmów poświęconych Napoleonowi, a w szczególności aktorów, którzy zagrali cesarza... Więcej

5lip.
5-8 lipca

Strasburg

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego

8lip.
8-9 lipca

Kranj

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. zatrudnienia i polityki społecznej

9lip.
9-10 lipca

Wenecja

Posiedzenie ministrów finansów G20

11lip.
11 lipca

Bułgaria

Wybory parlamentarne

12lip.
12 lipca

Bruksela

Rada do Spraw Zagranicznych

Bruksela

Posiedzenie Eurogrupy

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022