Biuletyn n°945

Open panel Open panel
Biuletyn n°945
Biuletyn
wtorek, 20 lipca 2021
numer 945
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Cały zespół Fundacji życzy Państwu bardzo udanego lata. Spotkamy się 7 września.
Kryzys COVID-19 i mobilność europejska: jakie wnioski? jaka przyszłość?
Zdolność podróżowania, filar integracji europejskiej, została zakwestionowana przez pandemię i przechodzi fazę głębokiej transformacji. Od mobilności w mieście po podróże pomiędzy państwami członkowskimi - polityka transportowa jest obecnie powiązana z podwójną transformacją cyfrową i klimatyczną.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Czarne lato praw człowieka
photo
Od Białorusi po Chiny korzystanie z praw człowieka jest coraz trudniejsze. Prawa istoty ludzkiej, niezbywalna wartość gwarantowana przez nasze konstytucje i traktaty europejskie, zasługują na zdecydowane zaangażowanie Europejczyków na całym świecie - podkreśla Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Fundacja : The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazała się książka będąca punktem odniesienia dla europejskich decydentów. Artykuły wiodących ekspertów i osobistości wysokiego szczebla, takich jak Josep Borrell czy Margaritis Schinas, odmalowują europejskie osiągnięcia i nowe formy solidarności w kontekście pandemii, jak również oferują szerokie spojrzenie na rolę Europy w świecie. Publikacja w wersji drukowanej, po francusku dostępna jest na naszej stronie internetowej i w księgarniach. Można ją także nabyć w wersji cyfrowej, po francusku lub po angielsku. Zamów tę książkę... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Nakładem wydawnictwa Marie B. ukazało się nowe wydanie "Permanent Atlas of the European Union". Publikacja odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Atlas dokonuje syntezy historycznej istoty Unii oraz jej politycznych i statystycznych realiów przy pomocy ponad 50 map, artykułów i fiszek tematycznych. Wersja drukowana dostępna jest po francusku w księgarniach oraz na naszej stronie internetowej. A wersja cyfrowa jest dostępna w języku francuskim i angielskim. Zamów tę publikację... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
W odpowiedzi na wzrost liczby zachorowań spowodowany wariantem Delta, Katalonia i region Walencji w Hiszpanii przywróciły godziny policyjne oraz ograniczyły zgromadzenia do 10 osób. Od 21 lipca we Francji w obiektach kulturalnych i rozrywkowych wymagane będzie świadectwo zdrowia, a od 1 sierpnia w kawiarniach, restauracjach, centrach handlowych i szpitalach, a także w przypadku podróży lotniczych oraz dalekobieżnych podróży pociągiem i autobusem. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących środków, abyście mogli śledzić sytuację i poznać warunki wjazdu do różnych państw członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
Unia Europejska i Rada Europy potępiły niedawne naloty na organizacje praw człowieka i niezależne media na Białorusi. Ponownie zaapelowały o uwolnienie wszystkich więźniów politycznych. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli prześledzić kryzys od czasu sfałszowanych wyborów prezydenckich w sierpniu 2020 roku... Więcej

Komisja : Pakiet środków na rzecz zmniejszenia emisji CO2 o 55%
photo
14 lipca Komisja przedstawiła pakiet środków służących osiągnięciu celu, jakim jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku o co najmniej 55% w porównaniu do emisji z 1990. Proponuje w nim m.in. obniżenie ogólnego pułapu emisji w ramach systemu EU ETS, zniesienie bezpłatnych przydziałów dla lotnictwa oraz uwzględnienie emisji z transportu morskiego. Drugi system handlu zostanie stworzony dla transportu drogowego i budynków. Komisja proponuje również mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, w ramach którego nakładana byłaby opłata węglowa na import, jak również zaprzestanie stosowania silników spalinowych w samochodach osobowych i dostawczych do 2035 roku. Do 2030 udział energii odnawialnych powinien sięgnąć 40%. Zostanie również przeprowadzony przegląd opodatkowania energii... Więcej
Nowa strategia leśna
photo
16 lipca Komisja przedstawiła nową strategię leśną UE do 2030 roku w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. Jej celem jest promowanie nowej gospodarki leśnej i zapewnienie wielofunkcyjności unijnych lasów. Proponowane środki powinny w szczególności zwiększyć sekwestrację dwutlenku węgla poprzez poprawę pochłaniaczy i zasobów... Więcej
Nowe sojusze przemysłowe w sprawie mikroprocesorów i chmury
photo
19 lipca Komisja powołała Sojusz na rzecz Technologii Procesorowych i Półprzewodnikowych oraz Europejski Sojusz na rzecz Danych Przemysłowych, Infrastruktury Brzegowej i Chmury. Oba nowe sojusze mają na celu rozwój następnej generacji technologii chipowych i przemysłowych oraz wzmocnienie kluczowej infrastruktury cyfrowej oraz kluczowych cyfrowych produktów i usług w UE. Mogą w nich uczestniczyć wszystkie podmioty publiczne i prywatne posiadające przedstawiciela prawnego w UE, pod warunkiem że spełniają określone wymogi bezpieczeństwa... Więcej
Więcej
Mechanizm Ochrony Ludności w obliczu powodzi
photo
Na wniosek Belgii, mierzącej się ze straszliwymi powodziami, które spowodowały wiele ofiar, 15 lipca Komisja aktywowała Mechanizm Ochrony Ludności UE. Francja zmobilizowała grupę ratowników i helikopter, aby wesprzeć lokalne działania ratownicze, głównie na zalanych obszarach wokół miasta Liège. Również Włochy i Austria zaoferowały udostępnienie swoich wyspecjalizowanych zespołów ratowniczych. Komisja koordynuje pomoc i finansuje do 75% kosztów transportu. Według wstępnej oceny powodzie spowodowały w Belgii śmierć 36 osób, a około 100 osób w tym kraju pozostaje zaginionych, natomiast w Niemczech jest 160 zabitych i kilkaset zaginionych. Ucierpiały również Luksemburg i Holandia... Więcej

Parlament : Słoweńska prezydencja prezentuje Radzie swoje priorytety
photo
Od 12 do 15 lipca słoweńska prezydencja w Radzie przedstawiała 14 swoich priorytetów komisjom Parlamentu Europejskiego. Priorytety te obejmują rybołówstwo (aby sektor akwakultury stał się bardziej zrównoważony), wspomaganie rozwoju krajów partnerskich w celu przezwyciężenia wpływu pandemii na edukację, równość płci, bezpieczeństwo żywności i zdrowie, a także przemysł, badania i energetykę w celu stworzenia bardziej stabilnego europejskiego sektora energetycznego, by przygotować się do stabilnej, opłacalnej i sprawiedliwej transformacji... Więcej

Rada : Rada do Spraw Gospodarczych i Finansowych
photo
13 lipca ministrowie finansów przyjęli 12 krajowych planów odbudowy w ramach programu NextGenerationEU. Austria, Belgia, Dania, Francja, Niemcy, Grecja, Włochy, Łotwa, Luksemburg, Portugalia, Słowacja i Hiszpania mogą już podpisywać umowy o dotacje i pożyczki, aby otrzymać europejskie fundusze. Rada zatwierdziła również konkluzje w sprawie szczegółowych ocen sytuacji w 2021 roku dla 12 państw członkowskich w ramach semestru europejskiego. Ponadto słoweńska prezydencja przedstawiła swój program prac w obszarze gospodarki i finansów... Więcej
Więcej
Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa
photo
Ministrowie rolnictwa i rybołówstwa spotkali się 19 lipca, aby omówić plan działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej, ewolucję stosunków handlowych ze Stanami Zjednoczonymi, a także trwające negocjacje w sprawie nowych umów o wolnym handlu z Australią, Chile i Nową Zelandią. Rozmawiano o zakazie trzymania zwierząt hodowlanych w klatkach i uboju kurcząt oraz o kwestiach związanych z ekstremalnymi warunkami pogodowymi i innymi problemami dotykającymi europejskie rolnictwo. Ponadto prezydencja słoweńska przedstawiła swoje priorytety w dziedzinie rolnictwa i rybołówstwa... Więcej
Stanowisko w sprawie budżetu na 2022 rok
photo
14 lipca Rada przyjęła stanowisko w sprawie propozycji budżetu na 2022 rok. Wnosi o ustalenie środków na zobowiązania na poziomie 167,7 mld euro i 170 mld euro na płatności... Więcej
Zgoda na Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali
photo
13 lipca Rada przyjęła rozporządzenie ustanawiające Wspólne Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali, które ma umożliwić wzmocnienie potencjału badawczego i innowacyjnego oraz szersze wykorzystanie i rozwój ekosystemu infrastruktur superobliczeniowych. Wspólne Przedsięwzięcie będzie mogło korzystać ze środków budżetowych pochodzących z programów UE... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów ds. badań
photo
19 lipca ministrowie ds. badań dyskutowali o sposobach zwiększenia konkurencyjności UE przez poprawę skuteczności sektora badań. Omówili z komisarz Marią Gabriel jej propozycję paktu na rzecz innowacji i badań. Ministrowie rozmawiali także o współpracy międzynarodowej z przedstawicielami krajów EFTA i Bałkanów Zachodnich... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów sprawiedliwości
photo
Obradujący 16 lipca ministrowie sprawiedliwości podkreślili, jak ważne jest posiadanie prawodawstwa dotyczącego sztucznej inteligencji (AI), aby zapewnić ochronę praw podstawowych oraz uregulować rozwój i wykorzystanie AI w jednolity sposób w Unii. Dyskutowali o ochronie dzieci i ich prawach w postępowaniu sądowym. Omówili wyzwania związane z identyfikacją i dostępem do treści dziedzictwa cyfrowego.

... Więcej
Przedłużenie sankcji przeciwko terrorystom
photo
Rada przedłużyła o 6 miesięcy unijne sankcje w ramach walki z terroryzmem. 14 osób oraz 21 grup i podmiotów ma zamrożone aktywa finansowe na terenie Unii. Ponadto podmioty z UE mają zakaz udostępniania im funduszy i zasobów gospodarczych... Więcej
Wstępne porozumienie w sprawie dostępu do wymiaru sprawiedliwości w kwestiach środowiskowych
photo
12 lipca Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie wniosku dotyczącego zmiany rozporządzenia o konwencji z Aarhus, które określa sposób, w jaki Unia i państwa członkowskie wdrażają tę międzynarodową konwencję, mającą na celu zapewnienie dostępu do informacji, udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostęp do wymiaru sprawiedliwości w sprawach związanych ze środowiskiem. Chodzi o to, żeby Unia w pełni przestrzegała konwencji na temat prawa obywateli do kontroli aktów administracyjnych o charakterze nieustawodawczym, przyjętych przez instytucję lub organ Unii, które mogą (ze względu na swoje skutki) naruszać prawo ochrony środowiska... Więcej
Nieformalne posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych
photo
15 lipca ministrowie spraw wewnętrznych spotkali się, by wymienić poglądy na temat wspólnej polityki migracyjnej Unii i przedyskutować nowy pakt o imigracji i azylu. Przypomnieli o znaczeniu odpowiedzialności, solidarności i ściślejszej współpracy z krajami pochodzenia oraz tranzytu dla zapewnienia skutecznych powrotów. Wyrazili zaniepokojenie sytuacją na Litwie i ponownie zapewnili o swoim wsparciu w zarządzaniu presją migracyjną... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Cyberataki z Chin
photo
19 lipca Wysoki Przedstawiciel Josep Borrell wezwał chińskie władze do przestrzegania norm międzynarodowych i podjęcia działań przeciwko cyberatakom z ich terytorium na instytucje rządowe oraz organizacje polityczne i biznesowe w UE. Wezwał w imieniu UE do opracowania programu działań pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych, aby skutecznie wspierać państwa w odpowiedzialnym zachowywaniu się w cyberprzestrzeni... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Wyrok w sprawie nielegalności systemu dyscyplinarnego dla sędziów w Polsce
photo
15 lipca Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że wprowadzony w 2017 roku system dyscyplinarny dla sędziów nie jest zgodny z unijnym prawem. Stwierdził, że stworzona na mocy ustawy Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie daje wszystkich gwarancji bezstronności i niezależności oraz że poddana jest wpływom politycznym. Poprzedniego dnia, w postanowieniu tymczasowym, Trybunał nakazał natychmiastowe zawieszenie przepisów dotyczących uprawnień Izby Dyscyplinarnej w zakresie uchylania immunitetów i zatrudniania sędziów. Uznał, że nie zagwarantowano niezależności Izby, a przepisy te zagrażają niezawisłości polskich sądów... Więcej
Więcej | Więcej |
Unijne prawo zezwala na zakazanie symboli religijnych w pracy
photo
15 lipca Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że zakaz noszenia w miejscu pracy jakichkolwiek widocznych form ekspresji przekonań politycznych, filozoficznych lub religijnych może być uzasadniony potrzebą pracodawcy, by prezentować się w sposób neutralny wobec klientów lub zapobiegać konfliktom społecznym. Trybunał podkreślił jednak, że taka decyzja musi odpowiadać rzeczywistej potrzebie pracodawcy i że sądy krajowe mogą brać pod uwagę przepisy krajowe, które są bardziej korzystne dla wolności wyznania... Więcej
Doprecyzowanie dyrektywy w sprawie pracy w przypadku wojskowych
photo
W wyroku wydanym 15 lipca Trybunał Sprawiedliwości wyjaśnił (na wniosek Słowenii) warunki, na jakich dyrektywa w sprawie czasu pracy ma zastosowanie do wojskowych. Ocenia on, że czas spędzony na warcie w koszarach może być uznany za godziny nadliczbowe, ale dyrektywa nie ma zastosowania do czynności wojskowych w ramach szkolenia wstępnego, szkolenia operacyjnego lub operacji wymagających zaangażowania wojskowego sił zbrojnych, w tym na terytorium danego państwa członkowskiego... Więcej

EBC : Rozpoczęcie projektu cyfrowego euro
photo
14 lipca Europejski Bank Centralny rozpoczął swój projekt cyfrowego euro, aby dostosować się do wzrostu liczby zdematerializowanych płatności, który spotęgowała pandemia. Etap badań będzie trwał 24 miesiące i będzie miał na celu rozwiązanie problemów dotyczących koncepcji i dystrybucji. Chodzi o to, by umożliwić gospodarstwom domowym i przedsiębiorstwom deponowanie tej waluty bezpośrednio na rachunku w Banku Centralnym (dotychczas dostęp do niego zarezerwowany był dla banków komercyjnych). EBC zapewnia, że w fazie wstępnych testów nie stwierdzono żadnych przeszkód technicznych... Więcej

Europejskie agencje : Już ponad 1 000 spraw dla Prokuratury Europejskiej
photo
16 lipca Prokuratura Europejska ogłosiła, że od rozpoczęcia działalności 1 czerwca rozpatrzyła ponad 1 000 zgłoszeń dotyczących nadużyć finansowych naruszających interesy finansowe UE i zajęła aktywa o wartości 7 mln euro... Więcej

Niemcy : Wizyta w Waszyngtonie
photo
Po spotkaniu w Białym Domu 15 lipca, kanclerz Niemiec Angela Merkel i prezydent USA Joe Biden podkreślili silne więzy przyjaźni łączące oba kraje. Wezwali do ściślejszej współpracy transatlantyckiej, zwłaszcza w celu zwalczania pandemii i globalnego ocieplenia. Omówiono różnicę zdań w kwestii gazociągu Nord Stream, który - jak obawiają się Stany Zjednoczone - może zostać wykorzystany przez Rosję jako narzędzie wywierania presji na Ukrainę. Kanclerz wspomniała o możliwości wprowadzenia europejskich sankcji wobec Moskwy... Więcej
Więcej

Irlandia : Przyjęcie planu na rzecz odbudowy i odporności
photo
16 lipca Komisja zatwierdziła irlandzki plan na rzecz odbudowy i odporności. Dotacja w wysokości 989 mln euro pomoże Irlandii wyjść silniejszą z pandemii COVID-19 poprzez wspieranie realizacji kluczowych inwestycji i reform określonych w tym planie. Kraj przeznaczy 42% swojej całkowitej dotacji na zapewnienie zielonej transformacji, a 32% na wsparcie transformacji cyfrowej. Plan musi jeszcze zostać formalnie przyjęty przez Radę... Więcej

Włochy : Prognozy wzrostu wg Banku Włoch
photo
Pomimo niepewności co do rozwoju pandemii, 16 lipca Bank Włoch podwyższył swoje prognozy wzrostu na 2021 rok do 5,1%, dzięki przyspieszeniu PKB począwszy od III kwartału... Więcej
Więcej

Polska : Trybunał Konstytucyjny odrzuca pierwszeństwo prawa europejskiego
photo
14 lipca Trybunał Konstytucyjny ocenił, że Trybunał Sprawiedliwości UE przekroczył swoje uprawnienia, nakazując zawieszenie działalności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego w 2020 roku, i orzekł, że w tym przypadku unijne prawo nie ma pierwszeństwa przed prawem polskim. Komisja Europejska powiedziała, że "jest głęboko zaniepokojona" tą decyzją. Przypomniała, że prawo Unii ma pierwszeństwo przed prawem krajowym i że "wszystkie decyzje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, w tym postanowienia tymczasowe, są wiążące dla wszystkich władz krajowych i sądów państw członkowskich"... Więcej
Więcej

Czechy : Aprobata planu na rzecz odbudowy i odporności
photo
19 lipca Komisja zatwierdziła czeski plan na rzecz odbudowy i odporności, na który przeznaczono 7 mld euro z unijnych funduszy. 42% budżetu tego planu przeznaczono na klimat, a 22% na transformację cyfrową. Musi on jeszcze zostać przyjęty przez Radę... Więcej

Bośnia i Hercegowina : Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia z Unią
photo
13 lipca odbyło się 4. posiedzenie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Bośnia i Hercegowina, na którym omówiono proces przedakcesyjny wraz z kryteriami politycznymi i gospodarczymi, a także dorobek prawny i pomoc przedakcesyjną. Rada przedyskutowała również sytuację na Bałkanach Zachodnich... Więcej

Ukraina : Partnerstwo w sprawie surowców
photo
13 lipca UE i Ukraina zainicjowały strategiczne partnerstwo w zakresie surowców, by osiągnąć ściślejszą integrację łańcuchów wartości w sektorze surowców i baterii. Partnerstwo ma pomóc w dywersyfikacji, wzmocnieniu i zabezpieczeniu dostaw surowców dla obu stron, co ma zasadnicze znaczenie dla podwójnej - ekologicznej i cyfrowej transformacji, oraz ma zwiększyć przemysłową odporność UE i Ukrainy... Więcej

Opracowania/raporty : Sprawozdanie na temat regionów przygranicznych
photo
W sprawozdaniu opublikowanym 14 lipca Komisja proponuje rozszerzenie inicjatywy "b-solutions", która pomaga regionom przygranicznym w pokonywaniu bardzo konkretnych przeszkód oraz wspiera tworzenie i analizowanie transgranicznych danych. Komisja zachęca do rozwoju transgranicznych usług publicznych i zaleca większe wsparcie dla partnerstw transgranicznych EURES czy podnoszenie świadomości na temat Europejskich Ram Kwalifikacji w celu zwiększenia mobilności siły roboczej. Wzywa również do większej współpracy na szczeblu regionalnym przy opracowywaniu krajowych strategii transformacji klimatycznej... Więcej

Kultura : Laury Festiwalu w Cannes
photo
Film "Tytan" francuskiej reżyserki Julie Ducournau został nagrodzony Złotą Palmą na 74. festiwalu w Cannes. Jury pod przewodnictwem reżysera Spike'a Lee przyznało również nagrodę główną filmowi "Bohater" irańskiego reżysera Ashgara Fahradiego oraz filmowi "Hytti nro 6" fińskiego reżysera Juhy Kuosmanena. Francuz Leos Carax otrzymał nagrodę za reżyserię filmu "Annette". Norweżka Renate Reinsve i Amerykanin Caleb Landry Jones zdobyli nagrody dla najlepszej aktorki i aktora... Więcej
Festiwal Europa Cantat
photo
Do 25 lipca w Lublanie trwa festiwal muzyki międzynarodowej Europa Cantat. W ponad 100 wydarzeniach wezmą udział śpiewacy, kompozytorzy, dyrygenci, instrumentaliści oraz chóry z całego świata, zarówno profesjonalne, jak i amatorskie... Więcej
Festiwal w Beaune
photo
Do 31 lipca w Beaune trwa 39. Międzynarodowy Festiwal Opery Barokowej i Romantycznej, który odbywa się w zabytkowych miejskich szpitalach i bazylice Notre-Dame. Festiwal zakończy "Il Trionfo del Tempo e del Disinganno" Haendla... Więcej
Festiwal Wibracje 4.0
photo
Od 21 do 25 lipca Festiwal Wibracje we wschodniej Polsce oferuje muzykę, odczyty, warsztaty i medytacje na temat ekologii i duchowości... Więcej
Eurockéennes w Belfort
photo
Od 20 do 24 lipca odbywa się Festiwal Eurockéennes w Belfort, w trybie "letniej rezydencji". Zaplanowano pięć popołudni i wieczorów dla publiczności zredukowanej do 1 000 osób... Więcej
Kobiety i rzeźba w Mediolanie
photo
Do 5 września w Palazzo Reale w Mediolanie oglądać można wystawę "Wyrzeźbione", zorganizowaną przez Stowarzyszenie Kobiet Fotografów. Prezentując spojrzenie 35 kobiet, ekspozycja ma się aktywnie przyczynić się do stworzenia otwartej i krytycznej wizji postaci kobiety w zbiorowej wyobraźni oraz pobudzić do refleksji nad słabą obecnością kobiet w rzeźbie... Więcej
Więcej
Vivian Suter w Madrycie
photo
Do 2 maja 2022 roku Muzeum Reina Sofia w Madrycie uhonorowuje naturę w malarstwie poprzez wystawę poświęconą Viviane Suter. Na ekspozycji zgromadzono blisko 500 obrazów artystki, z których większość powstała w gwatemalskiej dżungli, gdzie środowisko i natura odgrywają fundamentalną rolę... Więcej
Fotografia lat 20. i 30. XX wieku we Frankfurcie
photo
Na wystawie, która potrwa do 24 października, Muzeum Städel we Frankfurcie składa hołd fotografii lat 20. i 30. XX wieku oraz jej wpływowi na świat sztuki. Poruszono różne tematy, takie jak wykorzystanie fotografii w nauce i badaniach czy jej zastosowanie w reklamie i propagandzie... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Koncert w Fontainebleau
photo
W ramach Festiwalu Szkół Amerykańskich, który trwa do 31 lipca, 24 lipca o godz. 15.00 i 16.30 w ogrodzie angielskim zamku w Fontainebleau wykonana zostanie II sonata na wiolonczelę i fortepian Gabriela Fauré, stworzona na setną rocznicę śmierci Napoleona w 1921 roku... Więcej
Więcej
Napoleonica
photo
Napoleonica, kanał Fundacji Napoleona, regularnie publikuje filmy objaśniające, wywiady i konferencje na temat epoki napoleońskiej. Fundacja powraca w szczególności do wydarzeń, które naznaczyły historię... Więcej

20lip.
20-21 lipca

Kranj

Nieformalne posiedzenie ministrów środowiska

21lip.
22 lipca

Kranj

Nieformalne posiedzenie ministrów przemysłu i badań

22lip.
22 lipca

Frankfurt

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

22lip.
22-23 lipca

Kranj

Nieformalne posiedzenie ministrów do spraw europejskich

26lip.
26 lipca

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2021
Biuletyn n°957
Unia Europejska wyznacza nowy kurs w sprawie Arktyki
Opublikowany 22/11/2021
Biuletyn n°956
Europa i wyzwania związane z nauczaniem historii
Opublikowany 15/11/2021
Biuletyn n°955
"Ogólnie Unia Europejska jest postrzegana jako ważny aktor"
Opublikowany 08/11/2021
Biuletyn n°954
"Europejska przestrzeń polityczna i publiczna tworzyła się poprzez kryzysy"
Opublikowany 02/11/2021
Biuletyn n°953
Wzrost cen energii: jakie są europejskie rozwiązania?
Opublikowany 25/10/2021
Biuletyn n°952
Polityka kosmiczna Unii: niedoceniany sukces
Opublikowany 18/10/2021
Biuletyn n°951
Szczyt UE-Ukraina w dobie zmian
Opublikowany 11/10/2021
Biuletyn n°950
Czy nowy "europejski pakt imigracji i azylu" może odpowiedzieć na kolejne wyzwania migracyjne?
Opublikowany 04/10/2021
Biuletyn n°949
Porozumienie AUKUS - jakie będą jego reperkusje dla Unii Europejskiej?
Opublikowany 27/09/2021
Biuletyn n°948
Wspólna polityka rolna 2023-2027: zmiana w ciągłości
Opublikowany 20/09/2021
Biuletyn n°947
Mowa na rzecz Europy praktykantów
Opublikowany 13/09/2021
Biuletyn n°946
Kto zastąpi Angelę Merkel? I z jaką koalicją?
Opublikowany 06/09/2021
Biuletyn n°945
Kryzys COVID-19 i mobilność europejska: jakie wnioski? jaka przyszłość?
Opublikowany 19/07/2021
Biuletyn n°944
"Robienie polityki jest dla Komisji źródłem ryzyka. Ale stało się nieuniknione"
Opublikowany 12/07/2021
Biuletyn n°943
Dostosowanie do celu 55: w kierunku realizacji ambitnego europejskiego kompromisu politycznego na rzecz klimatu
Opublikowany 05/07/2021
Biuletyn n°942
Udział w europejskiej suwerenności poprzez prawo
Opublikowany 28/06/2021
Biuletyn n°941
Od Procesu Barcelońskiego po Program dla Regionu Morza Śródziemnego, kruche partnerstwo z Unią Europejską
Opublikowany 21/06/2021
Biuletyn n°940
600. opracowanie - Zarządzanie Unią Europejską: zmiana praktyk bez zmiany traktatu
Opublikowany 14/06/2021
Biuletyn n°939
Stosunki francusko-włoskie w przeddzień traktatu kwirynalskiego: między asymetrią i bliskością
Opublikowany 07/06/2021
Biuletyn n°938
Sankcje, uprzywilejowany instrument europejskiej polityki zagranicznej
Opublikowany 31/05/2021
Biuletyn n°937
Strategiczny przegląd polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego: klucz do powrotu do trwałego wzrostu w Europie
Opublikowany 25/05/2021
Biuletyn n°936
Europa: dobre reguły, by odnaleźć wzrost
Opublikowany 17/05/2021
Biuletyn n°935
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Opublikowany 10/05/2021
Biuletyn n°934
Jak nie zrobić powtórki z historii: przypadek Korei Północnej
Opublikowany 03/05/2021
Biuletyn n°933
Niemcy zamykają rozdział Merkel
Opublikowany 26/04/2021
Biuletyn n°932
Zarządzanie Europejskim Funduszem Obronnym
Opublikowany 19/04/2021
Biuletyn n°931
Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników delegowanych: nowe ramy delegowania
Opublikowany 12/04/2021
Biuletyn n°930
Ochrona mechanizmów kontroli i równowagi w celu zachowania praworządności
Opublikowany 06/04/2021
Biuletyn n°929
Partnerstwo Wschodnie między odpornością i ingerencją
Opublikowany 29/03/2021
Biuletyn n°928
Zreformowanie europejskich polityk gospodarczych
Opublikowany 22/03/2021
Biuletyn n°927
"Zieloni zrobią wszystko, aby Konferencja w sprawie przyszłości była sukcesem!"
Opublikowany 15/03/2021
Biuletyn n°926
Europa kobiet
Opublikowany 08/03/2021
Biuletyn n°925
Oficjalna pomoc rozwojowa musi się skoncentrować na rolnictwie i edukacji w Afryce
Opublikowany 01/03/2021
Biuletyn n°924
Zewnętrzne granice Unii: nowa odsłona europejskiej debaty
Opublikowany 22/02/2021
Biuletyn n°923
Stosunki Europa-Afryka w świetle pandemii COVID-19
Opublikowany 15/02/2021
Biuletyn n°922
Brexit i kwestia irlandzka
Opublikowany 08/02/2021
Biuletyn n°921
Europejskie mocarstwo, europejska suwerenność, strategiczna autonomia: postępująca debata na rzecz utwierdzającej się Europy
Opublikowany 01/02/2021
Biuletyn n°920
"Europa jest coraz bardziej innowacyjna"
Opublikowany 25/01/2021
Biuletyn n°919
Europejska polityka handlowa w dobie COVID-19: adaptacja czy zmiana paradygmatu?
Opublikowany 18/01/2021
Biuletyn n°918
Przekazanie władzy Bidenowi
Opublikowany 11/01/2021