Biuletyn n°951

Open panel Open panel
Biuletyn n°951
Biuletyn
wtorek, 12 października 2021
numer 951
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
23. szczyt Unia Europejska-Ukraina w dobie zmian
Szczyt Unia Europejska-Ukraina, który odbędzie się 12 października w Kijowie, 30 lat po odzyskaniu przez ten kraj niepodległości, może być okazją do refleksji, jak przezwyciężać trudności, w przypadku Ukrainy takie jak nasilenie rosyjskiej presji oraz odmowa zaspokojenia jej oczekiwań ze strony Europy i Stanów Zjednoczonych. A Unia Europejska musi wyjaśnić swoje stanowisko wobec wschodniego sąsiada.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Prawo, które przeszkadza
photo
Polski Trybunał Konstytucyjny zakwestionował kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i prymat prawa europejskiego. Tymczasem wraz ze zbliżaniem się wyborów prezydenckich we Francji niektórzy opowiadają się za "tarczą konstytucyjną" lub pierwszeństwem prawa krajowego nad prawem europejskim. A przecież traktaty europejskie, które są swobodnie uzgadniane, wzmacniają prawa indywidualne i zbiorowe, przypomina Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Wyniki czeskich wyborów parlamentarnych
photo
Centroprawicowa koalicja Spolu (Razem) uzyskała 27,79% głosów i 71 mandatów w wyborach parlamentarnych w Czechach, które odbyły się 8 i 9 października. Wyprzedziła ruch ANO dotychczasowego premiera Andreja Babisza (27,12% i 72 mandaty) oraz koalicję Piraci i Burmistrzowie (15,62% i 37 mandatów). Spolu oraz koalicja Piratów i Burmistrzów mają większość 108 mandatów na 200, ale negocjacje w sprawie utworzenia rządu opóźnia stan zdrowia 77-letniego prezydenta Milosza Zemana, który 10 października trafił do szpitala... Więcej

Fundacja : Ekonomia i bezpieczeństwo: przybliżyć Europejczyków?
photo
7 października Fiński Instytut Spraw Międzynarodowych (FIIA) zorganizował w Helsinkach, we współpracy z Fundacją, hybrydową konferencję w ramach przygotowań do francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Prezes Fundacji Jean-Dominique Giuliani i jej dyrektorka generalna Pascale Joannin dyskutowali z ekonomistą Päivim Puontim i badaczem Niklasem Helwigiem na temat ożywienia gospodarczego w Europie oraz polityki obronnej i bezpieczeństwa. Debata jest dostępna w Internecie... Więcej
The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021
photo
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać tegorocznego wydania "The Schuman Report on Europe, State of the Union", publikacji będącej punktem odniesienia, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B, to wciąż jest to możliwe. Książka dostępna jest w wersji drukowanej w księgarniach i na naszej stronie internetowej oraz w wersji cyfrowej... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Po powrocie z wakacji warto zapoznać się z nowym wydaniem "Permanent Atlas of the European Union" opublikowanym przez wydawnictwo Marie B. Książka ta odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Za pośrednictwem ponad 50 map, tekstów i fiszek tematycznych "Atlas" przedstawia w syntetyczny sposób istotę historii UE oraz jej polityczne i statystyczne realia. Wersja drukowana dostępna jest w księgarniach i na naszej stronie internetowej. Istnieje też wersja cyfrowa... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła dla państw członkowskich fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, znany jako Instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. Do tej pory przyjęto 22 plany (4 października ten Finlandii i ten Estonii), a 18 krajów otrzymało już zaplanowane prefinansowanie. Z powodu naruszeń praworządności Komisja nie zaaprobowała jeszcze planu węgierskiego i polskiego. Fundacja proponuje Państwu interaktywną mapę uwzględniającą plany poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
9 października Walencja, hiszpańska prowincja, zniosła ograniczenia dotyczące limitów osób i godzin otwarcia barów oraz restauracji. Od 11 października włoskie kina i teatry mogą przyjmować publiczność w pełnym wymiarze, a dyskoteki zostały ponownie częściowo otwarte. Od 15 października wszyscy pracownicy we Włoszech są zobowiązani do posiadania paszportu sanitarnego. 15 października w Belgii wprowadzono paszport w barach, restauracjach i obiektach kulturalnych w Brukseli. Fundacja proponuje Państwu kompletną mapę obowiązujących instrumentów, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać warunki wjazdu do różnych państw członkowskich Unii. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
W rezolucji przyjętej 7 października Parlament Europejski wzywa do postawienia reżimu Aleksandra Łukaszenki przed Międzynarodowym Trybunałem Sprawiedliwości za zbrodnie popełnione przeciwko pokojowo nastawionej ludności Białorusi. Potępia również wykorzystywanie migrantów na granicy z Unią Europejską. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli śledzić kryzys wywołany sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w sierpniu 2020 roku... Więcej

Komisja : Europejska strategia walki z antysemityzmem
photo
5 października Komisja przedstawiła europejską strategię walki z antysemityzmem. Wzywa państwa członkowskie do zacieśnienia współpracy z podmiotami cyfrowymi w celu zapobiegania wszelkim formom antysemityzmu i do zachowania pamięci o Shoah. Zachęca również do lepszej ochrony przestrzeni publicznej oraz chce rozwoju badań i edukacji dotyczącej antysemityzmu... Więcej
Środki wspierające rolnictwo
photo
6 października Komisja przyjęła środki wspierające sektor win oraz sektor owoców i warzyw. W kontekście wychodzenia z kryzysu i niestabilności pogody, Komisja upoważniła państwa członkowskie do przedłużenia pomocy wprowadzonej w 2020 roku w celu wsparcia producentów... Więcej

Parlament : Wniosek o stworzenie unijnej karty osoby niepełnosprawnej
photo
7 października europosłowie zwrócili się o stworzenie europejskiej karty osoby niepełnosprawnej. Chcą zharmonizować status osób niepełnosprawnych w Unii Europejskiej, aby zapewnić im dostęp do usług publicznych i świata cyfrowego. Chcą wzmocnić walkę z przemocą i molestowaniem, zwłaszcza w zakresie dyskryminacji w zatrudnieniu... Więcej
Odbudowa stad ryb w Morzu Śródziemnym
photo
6 października Parlament wezwał Komisję do przyjęcia konkretnych środków legislacyjnych dotyczących procesu odbudowy zasobów ryb w Morzu Śródziemnym, a państwa członkowskie do przyjęcia przepisów mających na celu ograniczenie wpływu działalności gospodarczej na odbudowę tych zasobów... Więcej
Rezolucja na temat stosunków ze Stanami Zjednoczononymi
photo
W rezolucji przyjętej 6 października europosłowie podkreślili strategiczną potrzebę niezależności UE od USA w zakresie obrony i stosunków gospodarczych, jak również potrzebę lepszej koordynacji z USA w sprawie Chin. Sugerują w szczególności utworzenie Transatlantyckiej Rady Politycznej w celu ustanowienia systematycznych konsultacji oraz koordynacji w obszarze polityki zagranicznej i bezpieczeństwa... Więcej
Rezolucja na temat cyberbezpieczeństwa
photo
7 października europosłowie wezwali do większej koordynacji między państwami członkowskimi w zakresie cyberobrony. Zwrócili się o utworzenie wspólnej jednostki ds. cyberbezpieczeństwa w celu wymiany informacji między instytucjami. Chcą większej współpracy z NATO we wdrażaniu sankcji wobec wrogich podmiotów zagrażających euroatlantyckiemu bezpieczeństwu... Więcej
Rezolucja na temat wykorzystywania sztucznej inteligencji
photo
W rezolucji przegłosowanej 6 października europosłowie przypomnieli o nieodwołalnym charakterze praw podstawowych w kontekście wykorzystania sztucznej inteligencji przez policję. Wnioskują o zakaz systematycznej inwigilacji obywateli i wyrażają zaniepokojenie dyskryminacją powodowaną przez systemy identyfikacji. Wzywają rządy do stosowania przejrzystych algorytmów przy jednoczesnym zagwarantowaniu środków odwoławczych... Więcej
Rezolucja w sprawie Arktyki
photo
7 października europosłowie zwrócili uwagę państw członkowskich na konieczność zachowania Arktyki, zwłaszcza poprzez zrównoważony i pokojowy rozwój. Zalecają przestrzeganie porozumień paryskich, by ograniczyć skutki zmiany klimatu w tym regionie. Są zaniepokojeni projektami wojskowymi i komercyjnymi zainicjowanymi przez Rosję i Chiny, które podważają cel, jakim jest trzymanie Arktyki z dala od globalnych napięć geopolitycznych... Więcej
Spotkanie młodych Europejczyków
photo
Od 3 do 4 tysięcy młodych Europejczyków spotkało się 8 i 9 października w Parlamencie Europejskim w Strasburgu i online, aby podyskutować o przyszłości Europy. Spotkanie młodych Europejczyków (EYE) było częścią Konferencji w sprawie przyszłości Europy i miało na celu wymianę poglądów na temat Europy. Debaty dotyczące środowiska, demokracji i praw człowieka zaowocowały propozycjami, które zostaną przedstawione na Konferencji w sprawie przyszłości Europy... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych
photo
Na posiedzeniu w dniach 7 i 8 października ministrowie ostatecznie przyjęli dyrektywę w sprawie niebieskiej karty ustanawiającą warunki wjazdu i pobytu w Unii Europejskiej wysoko wykwalifikowanych pracowników z krajów trzecich. Przedyskutowali również kwestię przesiewania i zatrzymywania migrantów na granicach, sytuację na różnych szlakach migracyjnych oraz sytuację w Afganistanie. Rozmawiali o prawach procesowych związanych z systemem tymczasowego aresztowania, o dalszych działaniach związanych z utworzeniem Prokuratury Europejskiej, a także o ochronie dziennikarzy... Więcej
Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów
photo
5 października ministrowie gospodarki i finansów podsumowali wdrażanie rozporządzenia w sprawie SURE, mającego wesprzeć zatrudnienie w państwach członkowskich dotkniętych pandemią. Zatwierdzili maltański plan odbudowy, przyjęli konkluzje w sprawie finansowania transformacji klimatycznej i potwierdzili swoje zaangażowanie w wykorzystywanie instrumentów finansowych do osiągnięcia celów porozumienia paryskiego... Więcej
Przyjęcie zmiany w rozporządzeniu o konwencji z Aarhus
photo
Obradujące 5 i 6 października Parlament i Rada przyjęły poprawkę do rozporządzenia w sprawie stosowania konwencji z Aarhus, która gwarantuje dostęp do informacji i wymiaru sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska. Uzgodniona przez obie instytucje zmiana ma na celu wzmocnienie praw obywateli, których bezpośrednio dotyczą akty administracyjne mające wpływ na środowisko... Więcej
Więcej
Posiedzenie ministrów ds. rozwoju
photo
Podczas wideokonferencji 11 października ministrowie ds. rozwoju omówili sytuację w Afganistanie. Uzgodnili, że dostarczą narodowi afgańskiemu konkretną pomoc humanitarną w celu wsparcia tamtejszej ludności, w tym podstawowe towary i usługi... Więcej

Dyplomacja : Szczyt UE-Bałkany Zachodnie
photo
6 października, na szczycie z krajami Bałkanów Zachodnich, europejscy przywódcy przypomnieli, że rozszerzenie Unii Europejskiej o kraje tego regionu uzależnione jest od "wiarygodnych reform" oraz od zdolności Unii do integracji nowych członków. Przedstawili plan gospodarczy i inwestycyjny o wartości 30 mld euro oraz wezwali do lepszej współpracy, zwłaszcza w zakresie zarządzania przepływami migracyjnymi, zagrożeń hybrydowych i walki z przestępczością zorganizowaną... Więcej
Rozpoczęcie negocjacji ze Zjednoczonym Królestwem na temat Gibraltaru
photo
5 października Rada wyraziła zgodę na rozpoczęcie negocjacji między Unią Europejską a Zjednoczonym Królestwem w sprawie Gibraltaru. Ponieważ brytyjska enklawa na terytorium Hiszpanii nie jest objęta traktatem o handlu i współpracy zawartym ze Zjednoczonym Królestwem w 2020 roku, Komisja ma mandat do wynegocjowania "szerokiego i zrównoważonego porozumienia"... Więcej

EBC : Podcast na temat inflacji
photo
W swoim najnowszym podcaście, opublikowanym 6 października, Europejski Bank Centralny analizuje przyczyny obecnego wzrostu inflacji oraz tendencje wpływające na ceny... Więcej

Niemcy : Spotkanie z Mario Draghim
photo
Podczas wizyty w Rzymie kanclerz Niemiec Angela Merkel spotkała się z papieżem Franciszkiem i premierem Włoch Mario Draghim. Dwoje szefów rządów rozmawiało o przyszłej roli UE, europejskiej polityce bezpieczeństwa, zwłaszcza w odniesieniu do Libii, a także o ochronie klimatu... Więcej
Więcej

Austria : Alexander Schallenberg zastępuje Sebastiana Kurza na stanowisku kanclerza
photo
9 października kanclerz Austrii Sebastian Kurz ogłosił swoją rezygnację po wszczęciu śledztwa w sprawie korupcji, którego przedmiotem jest on sam i kierowana przez niego Partia Ludowa (ÖVP). Sprawy objęte dochodzeniem sięgają lat 2016 i 2018. Kurz wyjaśnił, że chce zachować istniejącą koalicję rządową między ÖVP i Zielonymi. Zapowiedział jednak, że pozostanie liderem partii i większościowej grupy parlamentarnej w Nationalrat, niższej izbie parlamentu. 11 października prezydent Alexander von der Bellen powołał na kanclerza Alexandra Schallenberga (ÖVP). Schallenberg był wcześniej ministrem spraw zagranicznych... Więcej
Więcej

Francja : Nowy szczyt z Afryką
photo
8 października w Montpellier odbył się szczyt Afryka-Francja w bezprecedensowym formacie - bez udziału głów afrykańskich państw, ale z udziałem przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Podczas rozmowy z młodymi ludźmi z Francji i Afryki francuski prezydent Emmanuel Macron ogłosił utworzenie funduszu w wysokości 30 mln euro na wspieranie demokracji przez 3 kolejne lata oraz utworzenie Domu Afrykańskich Światów i Diaspor... Więcej

Polska : Zakwestionowanie pierwszeństwa prawa europejskiego
photo
7 października polski Trybunał Konstytucyjny orzekł, że Traktat o Unii Europejskiej jest częściowo niezgodny z polską konstytucją, podważając tym samym nadrzędność prawa europejskiego i odrzucając kompetencje Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie reformy sądownictwa. Komisja Europejska przypomniała w komunikacie prasowym, że "prawo Unii ma pierwszeństwo przed prawem krajowym" i że wszystkie wyroki Trybunału Sprawiedliwości są wiążące dla państw członkowskich. Zapewniła, że "nie zawaha się" użyć swoich uprawnień w celu egzekwowania prawa UE... Więcej
Więcej | Więcej

Rumunia : Głosowanie za wotum nieufności dla rządu
photo
5 października rumuński rząd kierowany przez premiera Florina Citu (PNL) przegrał w parlamencie głosowanie nad wotum nieufności. Wniosek poparła Partia Socjaldemokratyczna (PSD), skrajnie prawicowa partia AUR, a także liberałowie z USR, byli członkowie koalicji. 11 października prezydent Klaus Iohannis powierzył misję utworzenia nowego rządu liderowi USR Dacianowi Ciolosowi... Więcej
Więcej

OECD : Porozumienie w sprawie światowego podatku od przedsiębiorstw
photo
8 października 136 krajów i terytoriów osiągnęło pod auspicjami OECD porozumienie w sprawie globalnego opodatkowania. Przewidziano, że od 2023 roku wprowadzona zostanie minimalna stawka podatkowa w wysokości 15% od zysków wielonarodowych przedsiębiorstw, gdy przekroczą one 750 mln euro. Ponadto podatek od nadmiernych zysków największych firm zostanie rozdzielony pomiędzy kraje, w których prowadzą one działalność... Więcej
Więcej

Rada Europy : Wspólna deklaracja przeciwko karze śmierci
photo
Z okazji Europejskiego i Światowego Dnia przeciwko Karze Śmierci Unia Europejska i Rada Europy potwierdziły swoje zaangażowanie w walkę z dyskryminacją kobiet, które są częściej niż mężczyźni skazywane na śmierć za przestępstwa związane z moralnością seksualną, takie jak cudzołóstwo. Ponadto prezydent Francji Emmanuel Macron ogłosił, że wznowi walkę o powszechne zniesienie kary śmierci z okazji 40. rocznicy jej zniesienia we Francji... Więcej
Więcej
Raport na temat korupcji w Słowenii
photo
5 października Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przy Radzie Europy opublikowała w ramach 5. rundy ewaluacyjnej swój raport na temat zgodności Słowenii. W 2018 roku Grupa skierowała do tego państwa 15 zaleceń. Teraz stwierdza, że nie zostały one zrealizowane. GRECO daje Słowenii 18 miesięcy na zaraportowanie Radzie Europy postępów we wdrażaniu tych zaleceń... Więcej

Opracowania/raporty : Sprawozdanie na temat unii bankowej
photo
7 października europosłowie przyjęli roczne sprawozdanie na temat unii bankowej. Odnotowują sukcesy polegające na przystąpieniu do unii Bułgarii i Chorwacji, zwracają jednak uwagę na brak parytetu na stanowiskach dyrektorskich w bankowych usługach finansowych, przypominają o znaczeniu ochrony praw konsumentów i zwracają się do Komisji o rozważenie harmonizacji procedur upadłościowych banków... Więcej

Kultura : Nagroda Nobla
photo
5 października Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki otrzymali Niemiec Klaus Hasselmann, Włoch Giorgio Parisi i Japończyk Syukuro Manabe za wkład w zrozumienie złożonych systemów fizycznych, odkrycie wzajemnego oddziaływania nieporządku i fluktuacji w układach fizycznych i fizyczne modelowanie klimatu. 6 października Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii otrzymali Benjamin List z Niemiec i David W.C. MacMillan ze Stanów Zjednoczonych za opracowanie nowego i precyzyjnego narzędzia budowy cząsteczek - organokatalizy. 11 października Nagrodę Nobla w dziedzinie ekonomii otrzymali Kanadyjczyk David Card, Amerykanin Joshua Angrist i Holendro-Amerykanin Guido Imbens za prace dotyczące rynku pracy... Więcej
Polskie muzeum upamiętniające deportowanych na Syberię
photo
17 września w Białymstoku otwarto muzeum upamiętniające 330 000 Polaków deportowanych w czasie II wojny światowej do syberyjskich łagrów... Więcej
Więcej
Antyczny ideał w Atenach
photo
Do 16 stycznia 2022 roku Muzeum Sztuki Cykladzkiej w Atenach gości wystawę archeologiczną koncentrującą się na pojęciu "kallos", co po grecku oznacza "piękny" i "dobry". 300 eksponatów z 52 muzeów ilustruje filozoficzną koncepcję "kallos" jako ucieleśnienia ideału w życiu codziennym starożytnej Grecji... Więcej
Bill Viola w Helsinkach
photo
Do 27 lutego 2022 roku w Podziemnym Muzeum Amosa Rexa w Helsinkach oglądać można wystawę "Inner Journey by Bill Viola" autorstwa znanej postaci sztuki wideo. Poprzez prace wideo zaprezentowane na ekspozycji Bill Viola stara się zabrać zwiedzających w podróż otwierającą na kwestie ludzkiej egzystencji... Więcej
Goya w Fundacji Beyelerów
photo
Fundacja Beyelerów w Bazylei organizuje wystawę około 70 obrazów i ponad 100 rysunków i grafik Francisco de Goyi. Fascynacja twórczością Goi wynika z nieusuwalnej sprzeczności pomiędzy jego mistrzostwem w portrecie dworskim a jego modernizmem. Był obserwatorem dramatu, który rozgrywa się między rozumem i nierozumem, snem i koszmarem... Więcej
Portrety renesansowe w Amsterdamie
photo
Do 16 stycznia 2022 roku Rijksmuseum w Amsterdamie prezentuje "Pamiętaj o mnie" - wystawę ponad 100 renesansowych portretów autorstwa największych malarzy. Ekspozycja pokazuje różnorodność podejść do portretu w zależności od stylu malarza lub życzeń portretowanego... Więcej
David Hockney w Brukseli
photo
Do 23 stycznia 2022 roku w Pałacu Sztuk Pięknych w Brukseli odbywa się retrospektywa Davida Hockneya "Dzieła z Kolekcji Tate, 1954-2017", a także wystawa "Nadejście wiosny, Normandia, 2020", na której zgromadzono kolorowe obrazy wykonane we Francji podczas pierwszego lockdownu... Więcej
Soutine i De Kooning w Paryżu
photo
Do 10 stycznia 2022 roku w paryskim Muzeum Oranżerii oglądać można wystawę około czterdziestu dzieł Chaima Soutine'a i Willema De Kooninga - dialog eksplorujący wpływ udręczonego malarstwa Soutine'a na twórczość amerykańskiego abstrakcyjnego ekspresjonisty... Więcej
Więcej
Targi sztuki Frieze
photo
Od 13 do 17 października w Londynie odbędą się targi sztuki Frieze. Impreza, która gości 260 międzynarodowych galerii, chce być zarówno zakorzeniona w przeszłości, jak i w awangardzie sztuki współczesnej. Zgromadzonych zostanie prawie 6 000 dzieł sztuki, od starożytności po sztukę współczesną... Więcej
Więcej

Dwustulecie Napoleona : Galerie des Illustres w Santiago de Chile
photo
Do 28 października Papieski Uniwersytet Katolicki w Santiago de Chile zaprasza na wystawę poświęconą trzem wiekom francuskiej działalności w Chile, a w szczególności obecności żołnierzy armii cesarskiej, którzy przybyli do Ameryki Południowej po upadku Napoleona, oraz ich potomków... Więcej
Wystawa "Napoleon: dzieło cywilne"
photo
Z okazji dwusetnej rocznicy śmierci Napoleona I cała jesień 2021 roku w mieście Thionville odbędzie się pod hasłem "Napoleon: dzieło cywilne". Aby oddać hołd okresowi Cesarstwa, w mieście tym odbędzie się wiele wydarzeń, takich jak wystawy, konferencje i koncerty Gwardii Republikańskiej... Więcej
Wystawa "Duch miejsc" w Fontainebleau
photo
Do 2 listopada w Salle des fêtes Teatru Miejskiego w Fontainebleau oglądać można wystawę fotografów Annabelle Matter i Alexisa Gerarda, którzy przemierzyli świat, aby odkryć i uwiecznić emblematyczne lub mniej znane miejsca napoleońskiej epopei... Więcej

11paź.
11-12 października

Luksemburg

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

12paź.
12 października

Kijów

Szczyt UE-Ukraina

Sorrento

Posiedzenie ministrów handlu G20

13paź.
13 października

Waszyngton

Posiedzenie ministrów finansów G20

15paź.
15 października

Luksemburg

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

18paź.
18 października

Luksemburg

Rada do Spraw Zagranicznych

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge: