Biuletyn n°953

Open panel Open panel
Biuletyn n°953
Biuletyn
wtorek, 26 października 2021
numer 953
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Wzrost cen energii: jakie są europejskie rozwiązania?
31 października rozpoczyna się COP26 w Glasgow, gdy ceny energii, koszty transformacji, rola rynków i różne krajowe strategie są centralnym punktem debat na całym świecie. Zaangażowana w Zielony Ład Unia Europejska musi znaleźć wspólne odpowiedzi, aby zapewnić bezpieczeństwo dostaw, dostęp do energii dla wszystkich oraz udaną transformację ekologiczną.
Więcej
Fundacja : Ku bardziej zjednoczonej Europie
photo
W ramach przygotowań do francuskiej prezydencji w Radzie Unii i Konferencji w sprawie przyszłości Europy, Rumuński Instytut Europejski zorganizował 20 października (z inicjatywy Fundacji Roberta Schumana) wideokonferencję na temat tego, jak państwa członkowskie mogą wspólnie zrobić postępy w zakresie polityki zagranicznej, gospodarczej i strategii. Możesz ponownie obejrzeć tę dyskusję... Więcej
The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021
photo
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać tegorocznego wydania "The Schuman Report on Europe, State of the Union", publikacji będącej punktem odniesienia, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B, to wciąż jest to możliwe. Książka dostępna jest w wersji drukowanej w księgarniach i na naszej stronie internetowej oraz w wersji cyfrowej. Zamów ją... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Po powrocie z wakacji warto zapoznać się z nowym wydaniem "Permanent Atlas of the European Union" opublikowanym przez wydawnictwo Marie B. Książka ta odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Za pośrednictwem ponad 50 map, tekstów i fiszek tematycznych "Atlas" przedstawia w syntetyczny sposób istotę historii UE oraz jej polityczne i statystyczne realia. Wersja drukowana dostępna jest w księgarniach i na naszej stronie internetowej. Istnieje też wersja cyfrowa... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
Na posiedzeniu Rady Europejskiej w dniach 21-22 października szefowie państw i rządów UE po raz kolejny wezwali białoruski reżim do uwolnienia więźniów politycznych. Opisali również organizowany przez reżim napływ migrantów jako "hybrydowy atak" na Unię i ostrzegli, że mogą zostać wprowadzone kolejne sankcje. Fundacja proponuje chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli Państwo śledzić kryzys wywołany sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w sierpniu 2020 roku i represjami wobec demokratycznej opozycji... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
21 października na Łotwie wszedł w życie nowy lockdown - wprowadzono godzinę policyjną od 20.00 do 5.00 rano oraz zamknięto bary, restauracje, obiekty kulturalne i sklepy sprzedające towary inne niż niezbędne. W Bułgarii 21 października wprowadzono zaświadczenia zdrowotne w barach i restauracjach, w obiektach kulturalnych i na imprezach sportowych. Od 25 października w Rumunii obowiązuje godzina policyjna dla osób nieszczepionych, trzeba nosić maseczki i obowiązuje paszport zdrowotny. 22 października Austria wdrożyła pięcioetapowy plan, który może doprowadzić do zamknięcia osób nieszczepionych w domach w przypadku zaostrzenia się epidemii. Fundacja proponuje Państwu kompletną mapę obowiązujących instrumentów, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać warunki wjazdu do różnych państw członkowskich Unii. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła dla państw członkowskich fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, znany jako Instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. 15 października swój plan przedstawiła Komisji Bułgaria. Do tej pory przyjęto 22 plany, a 19 krajów otrzymało już zaplanowane prefinansowanie. Z powodu naruszeń praworządności Komisja nie zaaprobowała jeszcze planu węgierskiego i polskiego. Fundacja proponuje Państwu interaktywną mapę uwzględniającą plany poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej

Rada Europejska : Konkluzje Rady Europejskiej
photo
Na posiedzeniu Rady Europejskiej 21 i 22 października przywódcy ponownie podkreślili znaczenie wzmocnienia unijnej polityki zdrowotnej i wezwali do kontynuowania szczepień i koordynacji w celu ułatwienia swobodnego przemieszczania się. W obliczu rosnących cen energii zwrócili się do państw członkowskich o wspieranie konsumentów i przedsiębiorstw oraz do Komisji i Rady o rozważenie odpowiednich środków. Poprosili także Komisję o propozycje i środki finansowe na działania na wszystkich szlakach migracyjnych i zagrozili Białorusi nowymi sankcjami. Rozmawiali o praworządności w Polsce, transformacji cyfrowej, polityce handlowej Unii, stosunkach zewnętrznych w kontekście COP26 i szczytu Partnerstwa Wschodniego. Złożyli hołd Angeli Merkel, dla której było to 107. i prawdopodobnie ostatnie posiedzenie Rady Europejskiej... Więcej

Komisja : Program prac na 2022 rok
photo
19 października Komisja opublikowała swój program prac na rok 2022. Planuje, że zaproponuje środki na rzecz klimatu i walki z zanieczyszczeniem, a także przepisy dotyczące mikroprocesorów, opodatkowania przedsiębiorstw i wolności mediów. Zaprezentuje również strategie dotyczące zdrowia, edukacji i zarządzania ruchem kosmicznym... Więcej
Więcej
Rozpoczęcie debaty na temat zarządzania gospodarczego
photo
19 października Komisja rozpoczęła konsultacje na temat zmiany unijnych ram zarządzania gospodarczego w związku z ponownym wdrożeniem Paktu Stabilności i Wzrostu w 2023 roku. Różne zainteresowane strony, takie jak europejskie instytucje, władze krajowe, partnerzy społeczni i środowiska akademickie, mogą zgłaszać swoje sugestie do 31 grudnia. Celem tej debaty jest poprawa skuteczności ram prawnych, zwłaszcza poprzez poprawę stosowania i przejrzystości istniejących przepisów... Więcej
Sprawozdania na temat rozszerzenia
photo
19 października Komisja opublikowała swoje roczne sprawozdania na temat polityki rozszerzenia oraz krajów kandydujących i potencjalnych krajów kandydujących - państw Bałkanów Zachodnich i Turcji. Odnotowuje wysiłki na rzecz praworządności na Bałkanach Zachodnich, ale wzywa do dalszych reform. W odniesieniu do Turcji Komisja przypomina o swojej gotowości do zacieśnienia współpracy, pod warunkiem że tureckie władze będą przestrzegać prawa międzynarodowego i przywrócą niezależność sądownictwa oraz praworządność... Więcej
Umowa o transporcie lotniczym między Unią Europejską i Katarem
photo
18 października Unia Europejska i Katar podpisały umowę ustanawiającą sprawiedliwe reguły konkurencji dla lotów pomiędzy tymi dwoma regionami. Wspomniana umowa o transporcie lotniczym ma pozwolić na zrównoważone lotnictwo (zwłaszcza dzięki możliwości wykonywania przez linie lotnicze bezpośrednich lotów między dwoma obszarami), a także na poprawę ich polityk społecznych i polityk zatrudnienia. Porozumienie zaczyna być stosowane, ale zanim ostatecznie wejdzie w życie, musi jeszcze zostać ratyfikowane przez obie strony... Więcej
COVID-19: portfel obiecujących metod leczenia
photo
22 października Komisja ustanowiła portfel 10 "najbardziej obiecujących" metod leczenia COVID-19. Metody te podzielono na różne kategorie w zależności od stadium choroby, w którym są skuteczne. Zanim będą one dostępne na rynku europejskim, muszą jeszcze zostać dopuszczone do obrotu przez Europejską Agencję Leków. Sześć z nich jest już poddawanych ciągłej ocenie w celu ich zatwierdzenia... Więcej

Parlament : Posiedzenie plenarne Konferencji w sprawie przyszłości Europy
photo
23 października w Strasburgu odbyło się drugie posiedzenie plenarne Konferencji w sprawie przyszłości Europy. W jego trakcie omówiono sprawozdanie okresowe z platformy konferencyjnej, pierwsze wrażenia z europejskich paneli obywatelskich, sprawozdanie przedstawicieli paneli krajowych i sprawozdanie ze spotkania młodych Europejczyków... Więcej
Więcej
Aleksiej Nawalny laureatem Nagrody Sacharowa
photo
20 października Parlament Europejski przyznał Nagrodę im. Sacharowa za wolność myśli siedzącemu w więzieniu liderowi rosyjskiej opozycji Aleksiejowi Nawalnemu. Europosłowie uznali "jego ogromną osobistą odwagę" i potwierdzili swoje "niezachwiane poparcie" dla jego natychmiastowego uwolnienia, wyjaśnił przewodniczący Parlamentu Europejskiego David Sassoli... Więcej
Stanowisko w sprawie budżetu na 2022 rok
photo
21 października europosłowie przyjęli stanowisko w sprawie budżetu Unii na 2022 rok na łączną kwotę 171,8 mld euro. Po cięciach dokonanych przez Radę zwiększyli fundusze na programy odbudowy po pandemii, takie jak Horyzont Europa na rzecz badań naukowych czy LIFE na rzecz środowiska. Zwiększono również środki na zdrowie (EU4Health), młodzież (Erasmus+), a także na pomoc humanitarną... Więcej
Rezolucja w sprawie strategii "Od pola do stołu"
photo
W rezolucji przyjętej 19 października europosłowie poparli projekt strategii "Od pola do stołu". Podkreślają, że konieczne jest ustanowienie wiążących celów w zakresie ograniczenia stosowania pestycydów, przegląd standardów dobrostanu zwierząt oraz zwiększenie powierzchni gruntów ekologicznych w Unii do 2030 roku... Więcej
Wzmocnienie współpracy z Tajwanem
photo
21 października europosłowie przyjęli rekomendację wzywającą do większej współpracy z Tajwanem. Podkreślają w niej gospodarcze i handlowe interesy Unii, zwłaszcza dostawy półprzewodników przez Tajwan, i apelują o wypracowanie dwustronnej umowy inwestycyjnej. Przypominają o potrzebie utrzymania pokoju w tym regionie i zwracają się do Unii o potępienie powtarzających się ataków Chin na Tajwan... Więcej
Polski Trybunał Konstytucyjny jest nielegalny
photo
W rezolucji przyjętej 21 października europosłowie stwierdzają, że polski Trybunał Konstytucyjny jest nielegalny, ponieważ "nie ma mocy prawnej i niezależności". Eurodeputowani potępiają podjętą przez Polskę próbę podważenia pierwszeństwa prawa europejskiego oraz wzywają Radę i Komisję do pilnej ochrony narodu polskiego i Unii. Zwracają się do Komisji o podjęcie działań, w tym o wszczęcie postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego i o zwrócenie się do Trybunału Sprawiedliwości o zastosowanie środków tymczasowych... Więcej

Rada : Trójstronny Szczyt Społeczny
photo
Na Trójstronnym Szczycie Społecznym, który odbył się 20 października w formie wideokonferencji, poruszono kwestie ożywienia gospodarczego i roli partnerów społecznych, społeczny wymiar podwójnej transformacji klimatycznej i cyfrowej oraz zrównoważoną pracę... Więcej

Dyplomacja : Konferencja na rzecz Stabilność Libii
photo
21 października przedstawiciele około 30 państw i organizacji międzynarodowych spotkali się w Trypolisie w ramach Konferencji na rzecz Stabilności Libii w związku z wyborami prezydenckimi, które rząd tymczasowy zobowiązał się przeprowadzić 24 grudnia... Więcej
Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Raport na temat finansowania polityki spójności
photo
21 października Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie na temat wykorzystywania wyników jako kryterium finansowania w polityce spójności w latach 2014-2020. Stwierdza, że pomimo poczynionych postępów, cel polegający na uzależnieniu finansowania od wyników nie został w pełni osiągnięty. Zaleca, aby w przyszłości kontrolować przestrzeganie przepisów przez państwa członkowskie otrzymujące fundusze, przewidzieć przegląd śródokresowy w latach 2021-2027 oraz wprowadzić lepszą kontrolę reguł rynku wewnętrznego i sprawozdań państw w zakresie osiąganych wyników... Więcej
Więcej

Niemcy : Prezes Bundesbanku zapowiada swoje odejście
photo
20 października Jens Weidmann, prezes Bundesbanku (niemieckiego banku centralnego), ogłosił, że zamierza odejść z tego stanowiska 31 grudnia. Swoją decyzję tłumaczył "powodami osobistymi" i chęcią "otwarcia nowego rozdziału" w swojej karierze i w instytucji, którą kieruje od maja 2011 roku... Więcej
Więcej

Francja : 111. start Ariane 5
photo
23 października z Gujańskiego Centrum Kosmicznego w Kourou wystartowała rakieta Ariane 5 z dwoma satelitami na pokładzie: SES-17 i Syracuse 4A. Przy okazji swojego 111. startu (VA255) Ariane 5 wykonała "najbardziej udany lot w historii rakiety nośnej na geostacjonarną orbitę transferową", a europejska ciężka rakieta nośna pobiła rekord świata w zakresie ciężaru wynoszonego na tę orbitę... Więcej
Więcej | Więcej

Włochy : Projekt budżetu na 2022 rok
photo
19 października włoski rząd przedstawił projekt budżetu na 2022 rok, który ma wesprzeć "gospodarkę w fazie wychodzenia z pandemii i wzmocnić tempo wzrostu w perspektywie średniookresowej". Przewiduje głównie obniżenie podatków, reformę zabezpieczeń społecznych i emerytur, a także ulgi podatkowe na dostosowanie domów do transformacji energetycznej. Zaplanowano również przebudowę "dochodu obywatelskiego", minimalnego dochodu mającego na celu walkę z ubóstwem... Więcej
Więcej

Rumunia : Rumunia szuka szefa rządu
photo
20 października parlament Rumunii sprzeciwił się powołaniu Daciana Ciolosa, lidera centroprawicowej partii USR, na szefa rządu. 21 października prezydent Klaus Iohannis powierzył misję utworzenia rządu generałowi Nicolae Ciucy, obecnemu ministrowi obrony. Ma on na to zadanie 10 dni. Kraj pogrążony jest w kryzysie politycznym od czasu, gdy 5 października parlament obalił premiera Florina Citu (PNL, centroprawica)... Więcej

Turcja : Wydalenie ambasadorów z 10 krajów wspierających Osmana Kavalę
photo
23 października prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan zapowiedział, że w krótkim czasie dojdzie do wydalenia ambasadorów 10 państw, w tym Francji, Niemiec, Kanady i Stanów Zjednoczonych. 18 października kraje te zwróciły się o "sprawiedliwe i szybkie rozwiązanie" sprawy Osmana Kavali, tureckiego opozycjonisty, który od 4 lat jest więziony bez procesu. ETPC wezwał do jego "natychmiastowego uwolnienia" w grudniu 2019 roku... Więcej
Więcej
Pod nadzorem FATF
photo
21 października Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy (FATF), międzyrządowy organ zajmujący się zwalczaniem prania brudnych pieniędzy i finansowania terroryzmu, umieścił Turcję na swojej "szarej liście" z powodu zaniedbań tego kraju w walce z tymi zjawiskami... Więcej
Więcej

Szwajcaria : Swobodny przepływ dla Chorwatów
photo
22 października, na posiedzeniu Komitetu Mieszanego Szwajcaria-UE na temat umowy o swobodnym przepływie osób, szwajcarski rząd ogłosił, że od 1 stycznia 2022 roku Chorwacja będzie korzystała z pełnej swobody przemieszczania się. Do tej pory obywatele Chorwacji podlegali przewidzianym w umowie środkom ochrony rynku pracy... Więcej
Więcej

Rada Europy : Raport na temat handlu ludźmi w Zjednoczonym Królestwie
photo
W raporcie opublikowanym 20 października Grupa ekspertów Rady Europy ds. działań przeciwko handlowi ludźmi (GRETA) odnotowuje, że w latach 2012-2020 liczba domniemanych ofiar handlu ludźmi zgłoszonych do brytyjskiego Narodowego Mechanizmu Referencyjnego wzrosła z 1 182 do 10 613. W sprawozdaniu z zadowoleniem przyjęto wysiłki brytyjskich władz na rzecz utworzenia wyspecjalizowanych organów zajmujących się zwalczaniem handlu ludźmi. Wezwano jednak rząd do podjęcia dalszych kroków w celu poprawy identyfikacji ofiar tego procederu, zapewnienia im prawnego i psychologicznego wsparcia oraz skazywania większej liczby handlarzy... Więcej
Ochrona dzieci przed radykalizacją
photo
20 października Rada Europy przyjęła zalecenie, w którym wzywa do podjęcia szeregu kroków mających pomóc państwom w lepszej ochronie dzieci przed radykalizacją na potrzeby terroryzmu. Zachęca państwa do uwzględniania w swoim prawie krajowym najlepszego interesu dziecka oraz do wspierania rodzin opiekujących się dziećmi w chronieniu ich przed ekstremistycznymi ideami. Rada zaleca również lepszą strategię w zakresie prewencji i wzmocnienie udziału dzieci w życiu społecznym... Więcej

NATO : Posiedzenie ministrów obrony
photo
21 i 22 października obradowali ministrowie obrony państw NATO. Przedyskutowali możliwości Sojuszu i jego rolę na arenie międzynarodowej. Omówili w szczególności odpowiedź NATO na rosyjskie ataki oraz sytuację w Afganistanie. Ministrowie z 17 państw członkowskich uruchomili fundusz innowacyjny o wartości 1 mld euro w ramach realizacji programu DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic), którego celem jest lepsze wykorzystanie innowacji cywilnych. Ministrowie wyrazili również chęć wzmocnienia współpracy pomiędzy NATO a krajami skandynawskimi (Finlandią i Szwecją)... Więcej
Więcej | Więcej

MFW : Prognozy gospodarcze dla Europy
photo
W swoich prognozach dla Europy (opublikowanych 20 października) Międzynarodowy Fundusz Walutowy szacuje, że wzrost w 2022 roku wyniesie 4,4% w przypadku rozwiniętych europejskich gospodarek i 3,6% w przypadku gospodarek wschodzących. Podkreślił, że w okresie ożywienia gospodarczego Europa musi przezwyciężyć dwa wyzwania: opanować inflację i ograniczyć rządowe wsparcie budżetowe. Jego zdaniem lepiej jest wycofywać pomoc "zbyt wolno niż zbyt szybko", aby uniknąć ryzyka osłabienia dynamiki ożywienia. MFW zachęca również państwa do wspierania transformacji zawodowych poprzez pomoc publiczną do zatrudnienia czy szkolenia... Więcej
Więcej

Eurostat : Wrześniowy wzrost inflacji
photo
We wrześniu roczna stopa inflacji w Unii Europejskiej wyniosła 3,6%, a w strefie euro 3,4%, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 20 października... Więcej
Więcej

Kultura : Immersyjne doświadczanie kosmosu w Paryżu
photo
Do 20 listopada Atelier des Lumières w Paryżu oferuje wciągające doświadczenie związane z podbojem kosmosu. We współpracy z Narodowym Centrum Badań Kosmicznych (CNES) Atelier des Lumières prezentuje świetlne show, które rozpoczyna się w Gujanie i przenosi widza w kosmos, pośród planet, mgławic i supernowych... Więcej
Więcej
Artystki w Guggenheimie w Bilbao
photo
Do 27 lutego 2022 roku w Muzeum Guggenheima w Bilbao prezentowana jest wystawa, której celem jest udokumentowanie wkładu artystek w XX-wieczną abstrakcję. Poprzez dzieła choreograficzne, fotografie i sztukę dekoracyjną wystawa podkreśla specyficzne konteksty, które otaczały, sprzyjały lub przeciwnie - ograniczały uznanie dla tych kobiet-artystek, pochodzących ze wszystkich kontynentów... Więcej
6. edycja Biennale Malarstwa w Zagrzebiu
photo
Do 5 grudnia w Pawilonie Mestrovicia w Zagrzebiu odbywa się 6. edycja Biennale Malarstwa. Wystawiono na nim prace stu artystów, aby pokazać współczesną scenę chorwackiego malarstwa, jak również scenę malarską europejskiego miasta wybranego przez jury tegorocznej edycji, czyli Dublina... Więcej
Johann Erdmann Hummel w Berlinie
photo
Do 20 lutego 2022 roku w Alte Nationalgalerie w Berlinie oglądać można wystawę malarza Johanna Erdmanna Hummela. Około 45 obrazów i 50 rysunków podkreśla mistrzostwo artysty w operowaniu odbiciami i grą światła oraz jego upodobanie do perspektywy... Więcej
Annika Elisabeth von Hausswolff w Szkoholmie
photo
Do 20 lutego 2022 roku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Sztokholmie oglądać można wystawę poświęconą szwedzkiej artystce Annice Elisabeth von Hausswolff. Poprzez fotografie i rzeźby artystka przedstawia bezbronność kobiet i przemoc (to główne tematy jej sztuki)... Więcej
Julie Manet: pamięć impresjonistyczna
photo
Do 20 marca 2022 roku Muzuem Marmottan Monet w Paryżu organizuje pierwszą w historii wystawę poświęconą Julii Manet, jedynej córce Berthe Morisot i jednocześnie siostrzenicy Edouarda Maneta. Przy pomocy ponad stu obrazów, rzeźb, akwarel i rycin wystawa prezentuje kolekcję impresjonistycznych dzieł nabytych przez Julie Manet... Więcej
Cézanne i awangardy w Budapeszcie
photo
9 lat po wystawie "Cézanne i przeszłość" Muzeum Sztuk Pięknych w Budapeszcie ponownie zaprasza na ekspozycję prac tego francuskiego malarza impresjonisty. Czynna od 29 października do 13 lutego 2022 roku wystawa "Od Cézanne'a do Malewicza" koncentruje się na relacjach między malarzem a europejskimi awangardami w latach 1906-1930... Więcej
Wystawa Martina Parra w Turynie
photo
Od 28 października do 13 lutego 2022 roku Włoskie Centrum Fotografii w Turynie prezentuje karierę angielskiego fotografa Martina Parra. Poprzez 150 zdjęć poświęconych wydarzeniom sportowym wystawa eksponuje zamysł tego artysty, aby przedstawiać współczesne społeczeństwo z pewną ironią... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Dni Cesarskie w Nicei
photo
Do 9 stycznia 2022 roku Muzeum Masséna w Nicei prezentuje przygodową twarz cesarza i pamięć o nim na wystawie "Napoleon, bohater literatury". Ekspozycja koncentruje się na Napoleonie jako na bohaterze i temacie literatury. 30 i 31 października odbędą się specjalne Dni Cesarskie pod hasłem "Napoleon, bohater po śmierci"... Więcej
Więcej

26paź.
26 października

Luksemburg

Rada ds. Energii

Posiedzenie ministrów UE-Afryka

28paź.
28 października

Frankfurt

Posiedzenie Rady Prezesów Europejskiego Banku Centralnego

Bruksela

Rada Stowarzyszenia UE-Mołdawia

Wideokonferencja

Posiedzenie ministrów finansów

30paź.
30-31 października

Rzym

Szczyt G20

1list.
1-12 listopada

Glasgow

Konferencja Narodów Zjednoczonych na temat zmian klimatu

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2021
Biuletyn n°958
Państwo prawa w Polsce albo fałszywa kłótnia o pierwszeństwo prawa europejskiego
Opublikowany 29/11/2021
Biuletyn n°957
Unia Europejska wyznacza nowy kurs w sprawie Arktyki
Opublikowany 22/11/2021
Biuletyn n°956
Europa i wyzwania związane z nauczaniem historii
Opublikowany 15/11/2021
Biuletyn n°955
"Ogólnie Unia Europejska jest postrzegana jako ważny aktor"
Opublikowany 08/11/2021
Biuletyn n°954
"Europejska przestrzeń polityczna i publiczna tworzyła się poprzez kryzysy"
Opublikowany 02/11/2021
Biuletyn n°953
Wzrost cen energii: jakie są europejskie rozwiązania?
Opublikowany 25/10/2021
Biuletyn n°952
Polityka kosmiczna Unii: niedoceniany sukces
Opublikowany 18/10/2021
Biuletyn n°951
Szczyt UE-Ukraina w dobie zmian
Opublikowany 11/10/2021
Biuletyn n°950
Czy nowy "europejski pakt imigracji i azylu" może odpowiedzieć na kolejne wyzwania migracyjne?
Opublikowany 04/10/2021
Biuletyn n°949
Porozumienie AUKUS - jakie będą jego reperkusje dla Unii Europejskiej?
Opublikowany 27/09/2021
Biuletyn n°948
Wspólna polityka rolna 2023-2027: zmiana w ciągłości
Opublikowany 20/09/2021
Biuletyn n°947
Mowa na rzecz Europy praktykantów
Opublikowany 13/09/2021
Biuletyn n°946
Kto zastąpi Angelę Merkel? I z jaką koalicją?
Opublikowany 06/09/2021
Biuletyn n°945
Kryzys COVID-19 i mobilność europejska: jakie wnioski? jaka przyszłość?
Opublikowany 19/07/2021
Biuletyn n°944
"Robienie polityki jest dla Komisji źródłem ryzyka. Ale stało się nieuniknione"
Opublikowany 12/07/2021
Biuletyn n°943
Dostosowanie do celu 55: w kierunku realizacji ambitnego europejskiego kompromisu politycznego na rzecz klimatu
Opublikowany 05/07/2021
Biuletyn n°942
Udział w europejskiej suwerenności poprzez prawo
Opublikowany 28/06/2021
Biuletyn n°941
Od Procesu Barcelońskiego po Program dla Regionu Morza Śródziemnego, kruche partnerstwo z Unią Europejską
Opublikowany 21/06/2021
Biuletyn n°940
600. opracowanie - Zarządzanie Unią Europejską: zmiana praktyk bez zmiany traktatu
Opublikowany 14/06/2021
Biuletyn n°939
Stosunki francusko-włoskie w przeddzień traktatu kwirynalskiego: między asymetrią i bliskością
Opublikowany 07/06/2021
Biuletyn n°938
Sankcje, uprzywilejowany instrument europejskiej polityki zagranicznej
Opublikowany 31/05/2021
Biuletyn n°937
Strategiczny przegląd polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego: klucz do powrotu do trwałego wzrostu w Europie
Opublikowany 25/05/2021
Biuletyn n°936
Europa: dobre reguły, by odnaleźć wzrost
Opublikowany 17/05/2021
Biuletyn n°935
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Opublikowany 10/05/2021
Biuletyn n°934
Jak nie zrobić powtórki z historii: przypadek Korei Północnej
Opublikowany 03/05/2021
Biuletyn n°933
Niemcy zamykają rozdział Merkel
Opublikowany 26/04/2021
Biuletyn n°932
Zarządzanie Europejskim Funduszem Obronnym
Opublikowany 19/04/2021
Biuletyn n°931
Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników delegowanych: nowe ramy delegowania
Opublikowany 12/04/2021
Biuletyn n°930
Ochrona mechanizmów kontroli i równowagi w celu zachowania praworządności
Opublikowany 06/04/2021
Biuletyn n°929
Partnerstwo Wschodnie między odpornością i ingerencją
Opublikowany 29/03/2021
Biuletyn n°928
Zreformowanie europejskich polityk gospodarczych
Opublikowany 22/03/2021
Biuletyn n°927
"Zieloni zrobią wszystko, aby Konferencja w sprawie przyszłości była sukcesem!"
Opublikowany 15/03/2021
Biuletyn n°926
Europa kobiet
Opublikowany 08/03/2021
Biuletyn n°925
Oficjalna pomoc rozwojowa musi się skoncentrować na rolnictwie i edukacji w Afryce
Opublikowany 01/03/2021
Biuletyn n°924
Zewnętrzne granice Unii: nowa odsłona europejskiej debaty
Opublikowany 22/02/2021
Biuletyn n°923
Stosunki Europa-Afryka w świetle pandemii COVID-19
Opublikowany 15/02/2021
Biuletyn n°922
Brexit i kwestia irlandzka
Opublikowany 08/02/2021
Biuletyn n°921
Europejskie mocarstwo, europejska suwerenność, strategiczna autonomia: postępująca debata na rzecz utwierdzającej się Europy
Opublikowany 01/02/2021
Biuletyn n°920
"Europa jest coraz bardziej innowacyjna"
Opublikowany 25/01/2021
Biuletyn n°919
Europejska polityka handlowa w dobie COVID-19: adaptacja czy zmiana paradygmatu?
Opublikowany 18/01/2021
Biuletyn n°918
Przekazanie władzy Bidenowi
Opublikowany 11/01/2021