Biuletyn n°958

Open panel Open panel
Biuletyn n°958
Biuletyn
wtorek, 30 listopada 2021
numer 958
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Państwo prawa w Polsce albo fałszywa kłótnia o pierwszeństwo prawa europejskiego
Polski Trybunał Konstytucyjny orzekł niedawno, że Traktat o Unii Europejskiej jest niezgodny z polską konstytucją. Rząd przedstawia tę decyzję jako obronę suwerenności narodowej przed nadmiernym narzucaniem pierwszeństwa prawa europejskiego, podczas gdy ma ona na celu przede wszystkim ochronę rządu przed kontrolą sądową jego reform wymiaru sprawiedliwości i ich konsekwencji dla sędziów.
Więcej
Fundacja : Wspierajcie działalność Fundacji
photo
W 2021 roku Fundacja uczestniczyła w niezbędnej ewolucji wspólnych polityk poprzez swoje propozycje i swoją aktywną obecność w europejskich debatach. Gdy Francja będzie sprawować prezydencję w Radzie w pierwszej połowie 2022 roku, Fundacja zwielokrotni swoje działania na rzecz edukacji w zakresie integracji europejskiej i będzie realizować swoją strategię wpływu w Brukseli, Strasburgu i w państwach członkowskich. Aby realizować swoje zadania, Fundacja potrzebuje Państwa wsparcia bardziej niż kiedykolwiek... Więcej
Dumni z bycia Europejczykami
photo
W ramach przygotowań do francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, Instytut Europeum organizuje 30 listopada o godz. 14.30, z inicjatywy Fundacji, wideokonferencję na temat przynależności i wspólnej tożsamości Europejczyków... Więcej
Cierpliwa polityka pieniężna w kontekście trudnego ożywienia
photo
Na konferencji zorganizowanej 24 listopada w Sciences Po Paris przez Szkołę Zarządzania i Innowacji oraz Fundację, Fabio Panetta (członek Zarządu EBC) mówił o wyzwaniach związanych z nietypowymi cechami ożywienia gospodarczego oraz o tym, jak polityka pieniężna może na nie reagować... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Kilka krajów zawiesiło loty z Afryki Południowej. We Francji znów trzeba nosić maseczki w zamkniętych miejscach publicznych, ważność testów została ograniczona do 24 godzin, a od 15 grudnia przepustka zdrowotna będzie ważna przez 7 miesięcy, jeśli dana osoba nie przyjęła trzeciej dawki szczepionki. W Czechach ogłoszono stan zagrożenia zdrowia, który potrwa do świąt Bożego Narodzenia, bary i restauracje zamykane są o godz. 22, a zgromadzenia są ograniczane. W Belgii telepraca jest obowiązkowa przez 4 dni w tygodniu, dyskoteki są zamknięte, a bary i restauracje zamykane są o godz. 23. W Holandii sklepy, które nie są niezbędne, są zamknięte między godz. 17 a 5 rano. We Włoszech od 6 grudnia do 15 stycznia osoby, które nie zostały zaszczepione, nie będą miały wstępu do restauracji, barów, kin i teatrów, a ważność zaświadczeń zostanie skrócona z 12 do 9 miesięcy. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych środków, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać instrumenty stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
Białoruś - chronologia trwającej rewolucji
photo
24 listopada liderka opozycji Swietłana Cichanouska wystąpiła przed Parlamentem Europejskim. Powiedziała, że sankcje przeciwko białoruskiemu reżimowi "naprawdę działają" i wezwała UE do "dalszego prowadzenia konsekwentnej polityki sankcji". Dzień wcześniej Komisja przedstawiła wniosek dotyczący sankcji przeciwko przewoźnikom/przemytnikom zaangażowanym w handel ludźmi przez Białoruś. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli śledzić najnowsze wydarzenia związane z kryzysem wywołanym sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w sierpniu 2020 roku i represjami wobec demokratycznej opozycji... Więcej
Hołd dla Valéry'ego Giscarda d'Estaing'a
photo
2 grudnia w Parlamencie Europejskim w Strasburgu odbędzie się ceremonia, podczas której uczona zostanie pamięć o byłym prezydencie Francji Valéry'm Giscardzie d'Estaing'ie (tego dnia przypada także rocznica jego śmierci w 2020 roku). Z tej okazji możecie Państwo powrócić do artykułu Jean-Dominique'a Giulianiego w hołdzie byłemu prezydentowi. Poczta wypuściła również okolicznościowy znaczek... Więcej
Więcej | Więcej

Komisja : Semestr europejski i opinie na temat budżetów
photo
24 listopada Komisja rozpoczęła nowy semestr europejski, publikując roczną analizę zrównoważonego wzrostu, swoje zalecenia polityczne dla strefy euro, swoją propozycję dotyczącą wspólnego sprawozdania o zatrudnieniu oraz opinie na temat projektów budżetów państw członkowskich strefy euro na 2022 rok, naznaczonych ekspansjonizmem... Więcej
Więcej
Więcej przejrzystości na rynkach kapitałowych
photo
25 listopada Komisja zaproponowała szereg środków mających na celu pobudzenie europejskich rynków kapitałowych. Proponuje usprawnienie przepływu informacji między przedsiębiorstwami a inwestorami, by poszerzyć źródła finansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Zaleca lepszy dostęp do publicznych informacji dotyczących firm oraz zachęca do długoterminowych inwestycji, przy jednoczesnym utrzymaniu wysokiego poziomu przejrzystości na rynkach kapitałowych... Więcej
Więcej
Sankcje przeciwko przewoźnikom ułatwiającym przemyt migrantów
photo
W związku z instrumentalizacją migrantów przez białoruski reżim, 23 listopada Komisja zaproponowała środki mające na celu ograniczenie działalności przewoźników, którzy przemycają lub ułatwiają przemyt migrantów do Unii. Te rozwiązania prawne obejmują ograniczenie działalności stosownych przewoźników na rynku europejskim, zawieszenie ich licencji lub zezwoleń oraz zakaz tranzytu bądź przelotu nad terytorium Unii. Komisja uściśliła, że te ukierunkowane sankcje dotyczą wszystkich rodzajów transportu (morskiego, lądowego i powietrznego)... Więcej
Więcej
Zalecenia w sprawie podróży
photo
25 listopada Komisja zaproponowała aktualizację przepisów dotyczących koordynacji swobodnego przepływu osób w Unii. Od 10 stycznia 2022 roku ważność zaświadczenia covidowego zostanie skrócona do 9 miesięcy, z wyjątkiem przyjęcia dawki przypominającej. Komisja zaproponowała również uproszczenie przepisów dotyczących podróży poza UE, które nie są niezbędne, aby dać pierwszeństwo zaszczepionym podróżnym. Zaproponowano system "hamulca bezpieczeństwa", aby opóźnić rozprzestrzenianie się ewentualnych nowych wariantów. 26 listopada Komisja wykorzystała ten mechanizm do ograniczenia podróży z Afryki Południowej i innych krajów dotkniętych nowym wariantem omikron... Więcej
Więcej | Więcej
Aktualizacja kryteriów pomocy państwa dla projektów wspólnego europejskiego zainteresowania
photo
25 listopada Komisja przedstawiła nowe zasady pomocy państwa dla projektów będących przedmiotem wspólnego europejskiego zainteresowania (IPCEI), które ustanawiają kryteria oceny pomocy państw dla takich projektów. Od stycznia 2022 roku będą musiały obejmować co najmniej cztery państwa członkowskie, zwiększyć udział małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz przestrzegać zasady niepowodowania znacznych szkód w środowisku naturalnym... Więcej

Parlament : Aprobata dla budżetu na 2022 rok
photo
24 listopada europosłowie zatwierdzili unijny budżet na 2022 rok, który ustala pułap środków na płatności na 170,6 mld euro, a środków na zobowiązania na 169,5 mld euro. Ponadto 143,5 mld euro zostanie wydanych na plany odbudowy... Więcej
Reforma wspólnej polityki rolnej
photo
23 listopada europosłowie zatwierdzili reformę Wspólnej Polityki Rolnej (WPR), której głównym celem jest wzmocnienie bioróżnorodności oraz ochrony środowiska i klimatu. Od 2023 roku państwa członkowskie będą musiały przeznaczać co najmniej 35% budżetu rolnego na rozwój obszarów wiejskich i co najmniej 25% płatności bezpośrednich na działania na rzecz środowiska i klimatu. Ponadto, 10% płatności bezpośrednich trafi do małych i średnich gospodarstw rolnych, a w przypadku niestabilności cen lub rynków dostępna będzie stała rezerwa kryzysowa... Więcej
Więcej | Więcej
Europejska strategia na rzecz surowców krytycznych
photo
W rezolucji przyjętej 24 listopada europosłowie wzywają do zwiększenia inwestycji w recykling materiałów, by stworzyć rynek wtórny zdolny do wzmocnienia strategicznej autonomii Europy i jej odporności w zakresie zaopatrzenia w krytyczne surowce. Parlament wzywa do ściślejszej kontroli zarządzania europejskimi odpadami, w tym do stworzenia nowej grupy zadaniowej koordynującej krajowe starania... Więcej
Europejska strategia farmaceutyczna
photo
24 listopada europosłowie przegłosowali rezolucję, aby uczynić leki bardziej przystępnymi cenowo. Wzywają do zuniformizowania czasu zatwierdzania leków, żeby zapewnić obywatelom Europy równy do nich dostęp. Europosłowie zwracają się również do Komisji o pracę na rzecz neutralnego klimatycznie przemysłu farmaceutycznego oraz o zagwarantowanie większej przejrzystości finansowania badań... Więcej
Czwarty wirtualny panel obywatelski
photo
W dniach 26-28 listopada odbył się czwarty i ostatni wirtualny panel obywatelski w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy, którego celem było omówienie roli i miejsca Unii w świecie oraz kwestii migracji. Wnioski z paneli zostaną przedstawione na posiedzeniu plenarnym Konferencji w grudniu i w styczniu. Wszyscy Europejczycy mogą wziąć udział w debatach na platformie Konferencji... Więcej
Więcej
Roberta Metsola kandydatką na przewodniczącą
photo
24 listopada grupa Europejskiej Partii Ludowej (EPP) wybrała Robertę Metsolę na swoją kandydatkę na stanowisko przewodniczącego Parlamentu. Zgodnie z porozumieniem zawartym na początku kadencji, EPP ubiega się o to stanowisko w drugiej połowie kadencji, która rozpocznie się w styczniu 2022 roku. Głosowanie ma mieć miejsce na styczniowej sesji plenarnej... Więcej
Więcej

Rada : Posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności
photo
Obradujący 25 listopada ministrowie ds. konkurencyjności jednogłośnie przyjęli stanowisko w sprawie projektów aktów o rynkach cyfrowych i usługach cyfrowych (DMA i DSA). Postanowili narzucić jasne obowiązki na usługi oferowane przez platformy cyfrowe (takie jak usługi w chmurze lub mobilne aplikacje) oraz domagać się lepszej ochrony praw użytkowników, a także większej przejrzystości i współpracy z władzami krajowymi... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. europejskich
photo
23 listopada ministrowie odpowiedzialni za sprawy europejskie przyjęli konkluzje w sprawie odporności Unii, które zostaną omówione na posiedzeniu Rady Europejskiej 16 i 17 grudnia. Omówili stosunki Unii z Afryką, wzrost cen energii oraz stan negocjacji w sprawie rozszerzenia UE o Bałkany Zachodnie. Podsumowali również rozmowy ze Zjednoczonym Królestwem na temat Protokołu w sprawie Irlandii Północnej... Więcej
Posiedzenie ministrów ds. badań
photo
26 listopada ministrowie uzgodnili kalendarz wdrażania Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA). Ponadto, ministrowie zatwierdzili konkluzje w sprawie "kosmosu dla wszystkich", które zachęcają do udziału wszystkie podmioty w tym sektorze, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa. Podkreślili zrównoważone wykorzystywanie kosmosu i zachowanie pokoju... Więcej
Więcej | Więcej

Dyplomacja : Szczyt Azja-Europa, posiedzenie z Nepalem i krajami Azji Środkowej
photo
Przy okazji szczytu Azja-Europa 25 i 26 listopada przywódcy przypomnieli o znaczeniu partnerstwa oraz pokoju i bezpieczeństwa na obu kontynentach. Odnosząc się do sytuacji w Afganistanie, zauważyli, jak ważna jest rola społeczności międzynarodowej w utrzymaniu stabilności w tym regionie. Na spotkaniu na szczeblu ministrów z krajami Azji Środkowej, które odbyło się 22 listopada w Duszanbe, uczestnicy potwierdzili, iż chcą wzmocnić współpracę w zakresie rozwiązywania problemów powiązanych z sytuacją w Afganistanie oraz wspierać ekologiczną i trwałą odbudowę po pandemii... Więcej
Więcej | Więcej
Napięcia ze Zjednoczonym Królestwem w kwestii migracji
photo
W związku ze śmiercią 27 migrantów próbujących przedostać się przez kanał La Manche do Wielkiej Brytanii 24 listopada, ministrowie spraw wewnętrznych Francji, Niemiec, Belgii i Holandii, a także europejski komisarz do spraw wewnętrznych oraz przedstawiciele agencji Frontex i Europolu spotkali się 28 listopada w Calais. Uzgodnili, że zintensyfikują współpracę policyjną przeciwko siatkom przemytniczym oraz że będą pracować nad reformą systemu azylowego i współpracą z krajami pochodzenia. Brytyjski minister nie wziął udziału w spotkaniu, po tym jak premier Boris Johnson w publicznym liście zwrócił się do Francji o zgodę na wspólne patrole i odbieranie migrantów, którzy przybyli do Wielkiej Brytanii... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Katalońscy separatyści - bez zawieszenia uchylenia immunitetu
photo
26 listopada wiceprezes unijnego Sądu Pierwszej Instancji odrzucił nowy wniosek o zawieszenie uchylenia immunitetu europosłów Carlesa Puigdemonta, Antoniego Comina i Clary Ponsati. Uznał, że trzej katalońscy działacze na rzecz niepodległości nie są narażeni na ryzyko poważnej i nieodwracalnej szkody, ponieważ nadal korzystają z immunitetu podczas podróży w celu uczestniczenia w posiedzeniach Parlamentu... Więcej

Niemcy : Umowa koalicyjna między SPD, Zielonymi i FPD
photo
24 listopada Socjaldemokratyczna Partia Niemiec (SPD), Zieloni i Partia Liberalno-Demokratyczna (FDP) przedstawiły swoją umowę koalicyjną, żeby móc rządzić Niemcami przez kolejne 4 lata. Liczący 177 stron dokument koncentruje się na współpracy europejskiej, inwestycjach, przebudowie systemu socjalnego i transformacji ekologicznej. Olaf Scholz (SPD) będzie kanclerzem, Annalena Baerbock (Zieloni) ministrem spraw zagranicznych, a Christian Lindner (FDP) ministrem finansów. Teraz porozumienie musi zostać zaakceptowane przez każdą ze stron jeszcze przed głosowaniem w Bundestagu, które odbędzie się na początku grudnia. Aby można było lepiej zrozumieć wyzwania stojące przed Niemcami i Europą, Fundacja opublikowała analizę tej umowy... Więcej
Więcej | Więcej

Chorwacja : Strategiczne partnerstwo z Francją
photo
Przy okazji oficjalnej wizyty w Zagrzebiu 24 i 25 listopada prezydent Francji Emmanuel Macron oraz premier Chorwacji Andrej Plenković podpisali strategiczne partnerstwo, które wzmacnia dwustronną współpracę w takich dziedzinach jak edukacja i gospodarka oraz podkreśla konieczność zapewnienia stabilności i dobrobytu w Europie Południowo-Wschodniej. Oba kraje podpisały również umowę na dostawę 12 samolotów Rafale... Więcej
Więcej

Estonia : Spotkanie z estońską premier
photo
24 listopada prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął estońską premier Kaję Kallas. Rozmawiano o sytuacji na polsko-białoruskiej granicy i na Ukrainie. Przedyskutowano także europejskie zaangażowanie w walkę z terroryzmem w regionie Sahelu, rozwój europejskiej polityki obronnej, zmiany klimatu i regulacje cyfrowe... Więcej

Francja : Rozmowa z papieżem
photo
26 listopada prezydent Francji Emmanuel Macron spotkał się w Watykanie z papieżem Franciszkiem. Długo omawiali kwestie "świata w kryzysie", takie jak klimat, zarządzanie szczepionkami i kryzys w Libanie... Więcej
Więcej

Włochy : Traktat Kwirynalski na rzecz wzmocnionej współpracy z Francją
photo
26 listopada przewodniczący włoskiej Rady Mario Draghi i prezydent Francji Emmanuel Macron podpisali w Rzymie (w obecności prezydenta Włoch Sergio Mattarelli) Traktat Kwirynalski o wzmocnionej współpracy między ich dwoma krajami. Traktat ma trzy konkretne cele: współpracę na arenie europejskiej, zbliżenie społeczeństw obywatelskich obu państw oraz wytyczenie wspólnych kierunków strategicznych... Więcej
Więcej | Więcej

Czechy : Petr Fiala powołany na premiera
photo
28 listopada Petr Fiala, lider Obywatelskiej Partii Demokratycznej (ODS), został powołany na premiera przez prezydenta Czech Milosza Zemana. Stanie on na czele koalicyjnego rządu złożonego z jego partii oraz Unii Chrześcijańskiej i Demokratycznej-Czechosłowackiej Partii Ludowej (KDU-ČSL), TOP 09, Partii Piratów oraz Burmistrzów i Niezależnych (STAN). Rząd będzie się składał z 18 ministrów... Więcej
Więcej

Rumunia : Zatwierdzenie Nicolae Ciucy na stanowisku premiera
photo
25 listopada parlament Rumunii zatwierdził nowy rząd kierowany przez Nicolae Ciucę z Partii Narodowo-Liberalnej (PNL). Koalicyjny gabinet, w skład którego wchodzi PNL, Partia Socjaldemokratyczna (PSD) i Demokratyczny Związek Węgrów w Rumunii (UDMR), liczy 21 ministrów, w tym jedną kobietę... Więcej
Więcej

Szwecja : Magdalena Andersson ponownie wybrana na premiera
photo
29 listopada socjaldemokratka Magdalena Andersson została wybrana na premiera przez szwedzki parlament. Po raz pierwszy wybrano ją na to stanowisko 24 listopada, ale kilka godzin później znalazła się w mniejszości podczas głosowania nad budżetem... Więcej
Więcej

Islandia : Nowy rząd Katrín Jakobsdóttir
photo
28 listopada dotychczasowa premier Katrin Jakobsdottir została ponownie mianowana szefem islandzkiego rządu. W skład koalicyjnego gabinetu, utworzonego przez jej lewicowo-zielone ugrupowanie, Partię Niepodległości i Partię Postępu, wchodzi 12 ministrów, z których 5 to kobiety... Więcej
Więcej

Szwajcaria : Ustawa covidowa zaaprobowana w referendum
photo
W głosowaniu, które odbyło się 28 listopada, 62% Szwajcarów poparło ustawę covidową, która przewiduje wprowadzenie paszportu zdrowotnego w restauracjach, w kinach i obiektach kulturalnych. Głosowanie charakteryzowało się wysoką frekwencją... Więcej
Więcej

Rada Europy : Dlaczego nauczanie historii jest ważne?
photo
2 i 3 grudnia Obserwatorium Rady Europy ds. Nauczania Historii w Europie organizuje w Strasburgu oraz online swoją doroczną konferencję. Wezmą w niej udział podmioty lokalne, takie jak samorządy terytorialne, szkoły, instytuty i muzea. Obserwatorium przewodniczy Alain Lamassoure, przewodniczący Komitetu Naukowego Fundacji, który niedawno opublikował opracowanie na ten temat... Więcej
Więcej
Zalecenia dotyczące przemocy cyfrowej wobec kobiet i dziewcząt
photo
Z okazji Międzynarodowego Dnia Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, obchodzonego 25 listopada przez ONZ, Grupa Ekspertów Rady Europy ds. Zwalczania Przemocy Wobec Kobiet i Przemocy Domowej (GREVIO) zwróciła uwagę na luki w Konwencji Stambulskiej w odniesieniu do przemocy popełnianej za pośrednictwem technologii. Zaleca zmiany prawodawstwa, by uwzględnić wymiar cyfrowy i położyć kres przemocy wobec kobiet, również tej internetowej... Więcej
Więcej
Raport GRECO na temat Szwecji i Danii
photo
24 listopada Grupa Państw przeciwko Korupcji (GRECO) opublikowała sprawozdanie oceniające postępy Szwecji w zapobieganiu korupcji wśród parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów, a 25 listopada podobne sprawozdanie dotyczące Danii... Więcej
Więcej

Europejski Trybunał Praw Człowieka : Turcja potępiona za arbitralne przetrzymywanie 427 sędziów i prokuratorów
photo
23 listopada Europejski Trybunał Praw Człowieka potępił Turcję za przetrzymywanie 427 sędziów i prokuratorów po nieudanym zamachu stanu w lipcu 2016 roku. Uznano je za arbitralne... Więcej

Opracowania/raporty : Raporty na temat inwestycji zagranicznych i kontroli eksportu
photo
23 listopada Komisja opublikowała dwa sprawozdania dotyczące inwestycji zagranicznych w UE oraz kontroli wywozu za granicę. W pierwszym sprawozdaniu zwrócono uwagę na skuteczność nowych ram kontroli inwestycji zagranicznych, które weszły w życie w październiku 2020 roku. Nowe rozporządzenie, które weszło w życie we wrześniu, ma na celu wzmocnienie kontroli nad technologiami podwójnego zastosowania, w tym nad narzędziami do cyberinwigilacji... Więcej
Więcej

Kultura : Życie codzienne okiem holenderskich mistrzów
photo
Do 27 marca 2022 roku Kunsthalle Hamburg prezentuje wystawę "Życie codzienne widziane okiem holenderskich mistrzów", na której zgromadzono 150 obrazów holenderskich malarzy z XVII wieku, przedstawiających ówczesne społeczeństwo holenderskie... Więcej
Wystawa Magritte'a w Liège
photo
Do 6 marca 2022 roku muzeum La Boverie w Liège oferuje zwiedzającym możliwość zanurzenia się w surrealizm dzięki wystawie "Inside Magritte" - wciągającemu doświadczeniu, którego celem jest pobudzenie wszystkich zmysłów poprzez oryginalną prezentację emblematycznych dzieł belgijskiego malarza René Magritte'a... Więcej
Wystawa Klimta w Rzymie
photo
Do 27 marca 2022 roku Muzeum Rzymskie zaprasza na wystawę poświęconą Gustawowi Klimtowi, podkreślającą jego rolę jako współtwórcy wiedeńskiej rewolucji artystycznej i kulturalnej oraz badającą jego związki z Włochami. Wystawiono 200 dzieł, w tym obrazy, rysunki, plakaty z epoki i rzeźby Klimta oraz artystów z jego otoczenia... Więcej
Wystawa Gaudiego w Barcelonie
photo
Do 6 marca 2022 roku Narodowe Muzeum Sztuki Katalonii zaprasza na wystawę poświęconą architektowi Antoniemu Gaudiemu. Wystawiono ponad 650 dzieł, pokazanych tak, jakby to była jego pracownia. Wiosną 2022 roku ekspozycja zostanie zaprezentowana w Muzeum Orsay w Paryżu... Więcej
Podróże Dürera
photo
Do 27 lutego 2022 roku Galeria Narodowa w Londynie zaprasza na wystawę poświęconą niemieckiemu malarzowi renesansowemu Albrechtowi Dürerowi. Obrazy, rysunki i fotografie pokazują, jak podróże artysty wzbudziły wymianę pomysłów z holenderskimi i włoskimi artystami epoki renesansu... Więcej
Festiwal Światła w Amsterdamie
photo
Od 2 grudnia do 23 stycznia 2022 roku odbywa się Festiwal Światła w Amsterdamie z iluminacjami w centrum miasta i różnymi świetlnymi dziełami sztuki... Więcej
Biennale w Paryżu
photo
Do 5 grudnia w paryskim Grand Palais trwa 32. edycja Biennale. Międzynarodowe targi sztuki gromadzą ponad sześćdziesięciu uczestników - galerie, największych marszandów sztuki, antyków i designu, a także domy produkcji wysokiej jakości (jubilerów i zegarmistrzów) z całego świata... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Apoteoza Napoleona
photo
2 grudnia, w rocznicę koronacji Napoleona i bitwy pod Austerlitz, w katedrze Saint-Louis des Invalides odbędzie się koncert zatytułowany "Apoteoza Napoleona", zorganizowany we współpracy z Fundacją Napoleona, z Chórem Armii Francuskiej i orkiestrą symfoniczną Gwardii Republikańskiej... Więcej
L'Aiglon
photo
Od 3 do 5 grudnia Teatr André Malraux w Rueil-Malmaison proponuje spektakl "L'Aiglon" - sztukę Edmonda Rostanda w 6 aktach. Wyreżyserowane przez Maryse Estier przedstawienie opowiada o ostatnich dwóch latach życia syna Napoleona, który wychował się w Austrii i zmarł w wieku 21 lat... Więcej
"Le Tambour de la Moskova" - Nagroda Wolinskiego dla Komiksu 2021 przyznawana przez tygodnik "Le Point"
photo
Belgijski pisarz i rysownik Simon Spruyt został laureatem Nagrody Wolinskiego dla Komiksu 2021 przyznawanej przez tygodnik "Le Point". Wyróżniono go za album "Le Tambour de la Moskova" (inspirowany epizodem z powieści Lwa Tołstoja "Wojna i pokój") opowiadający o kampanii rosyjskiej... Więcej

30list.
30 listopada

Bruksela

Rada ds. Edukacji, Młodzieży, Kultury i Sportu

2gru.
2 grudnia

Strasburg

Ceremonia uczczenia pamięci o Valérym Giscardzie d'Estaing'ie w Parlamencie Europejskim

2gru.
2-3 grudnia

Bruksela

Rada ds. Transportu, Telekomunikacji i Energii

6gru.
6-7 grudnia

Bruksela

Rada ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Ochrony Konsumentów

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022