Biuletyn100419 déc. 2022

La Lettre

Simon Serfaty

19 grudnia 2022

Po 10 miesiącach wojny w Ukrainie, kto wie, co nas czeka, ponieważ Rosja Putina nadal grozi Ukrainie i jej zwolennikom eskalacją. Zdaniem Simona Serfaty'ego w świetle dotychczasowych doświadczeń nadszedł czas, by być realistą, tj. zrozumieć drogę, na której się znajdujemy i, jeśli to konieczne, znaleźć wyjście akceptowalne dla wszystkich stron, zanim będzie za późno.

Read more

Na pierwszej stronie!

2023 - rok wszelkich wyzwań dla Europy

19 grudnia 2022

etudes.jpg
W 2023 roku Unia Europejska będzie się musiała zmierzyć z co najmniej trzema wyzwaniami: wyzwaniami dotyczącymi jej odporności, siły i wydajności - pisze Jean-Dominique Giuliani, który podkreśla, że tradycyjne europejskie polityki są poważnie kwestionowane.

Read more

Fundacja

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

19 grudnia 2022

frs.jpg
Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska uruchomiła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 12 grudnia Komisja pozytywnie oceniła zmieniony plan Luksemburga. 16 grudnia przelała 1,4 mld euro Bułgarii i 700 mln euro Chorwacji, natomiast Rada przyjęła plan Węgier. Fundacja oferuje Państwu interaktywną mapę planów według krajów, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze

19 grudnia 2022

Państwa członkowskie i UE podejmują kroki w celu rozwiązania problemu rosnących cen energii. 13 grudnia rząd Irlandii uruchomił 10 mln euro na walkę z ubóstwem energetycznym oraz 248 mln euro na modernizację mieszkań. Austria i Słowenia zdecydowały się na opodatkowanie nadmiernych zysków spółek energetycznych. 15 grudnia niemiecki Bundestag przyjął limit na rachunki za prąd i gaz dla gospodarstw domowych i przemysłu. Fundacja udostępnia regularnie aktualizowaną mapę podejmowanych działań.

Read more

Rada Europejska

Konkluzje Rady Europejskiej

18 grudnia 2022

conseilparlement.jpg
Obradujący 15 grudnia przywódcy UE zgodzili się zwiększyć pomoc dla Ukrainy, wspierać starania na rzecz ścigania rosyjskich zbrodni wojennych i kontynuować sankcje wobec Rosji. Przyjęli konkluzje dotyczące odporności gospodarczej oraz rozwoju zdolności w zakresie bezpieczeństwa i obrony. Dyskutowali o sytuacji w Iranie. Zatwierdzili też decyzję o przyznaniu Bośni i Hercegowinie statusu kraju kandydującego do Unii Europejskiej.

Read more -inny link

Ukraina/Rosja

9. pakiet sankcji przeciwko Rosji

19 grudnia 2022

ukrru.jpg
12 grudnia ministrowie spraw zagranicznych omówili wydarzenia w Ukrainie oraz nowy pakiet sankcji wobec Rosji. Przyjęli również nowe sankcje wobec Iranu w odpowiedzi na tłumienie demonstracji i jego współpracę wojskową z Rosją. Uzgodnili, że do 20 grudnia do Armenii zostanie wysłany nowy zespół, który pomoże zaplanować ewentualną misję cywilną. Ministrowie zgodzili się na zwiększenie pułapu finansowego Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju w 2023 roku o 2 mld euro. 16 grudnia przyjęto dziewiąty pakiet sankcji wobec Rosji, który obejmuje 141 dodatkowych osób i 217 podmiotów.

Read more -inny link -inny link -inny link

Badanie na temat wsparcia dla Ukrainy i europejskich wartości

19 grudnia 2022

Według opublikowanych 14 grudnia wyników Eurobarometru za wsparciem UE dla Ukrainy opowiada się 74% respondentów, szczególnie dużo w Szwecji (97%), Finlandii (95%) i Holandii (93%). Ankietowani uważają również, że Parlament Europejski powinien uczynić swoim priorytetem obronę demokracji, praw człowieka i wolności słowa.

Read more

Konferencja wsparcia dla Ukrainy

18 grudnia 2022

13 grudnia w Paryżu odbyła się międzynarodowa konferencja "Solidarni z narodem ukraińskim". Emmanuel Macron zobowiązał się do przekazania Ukrainie dodatkowych 76,5 mln euro na prąd i energię w ramach pomocy humanitarnej, a także 63 generatorów przekazanych przez EDF. W sumie na konferencji zadeklarowano wsparcie ukraińskiej ludności w trakcie zimy na kwotę 1,05 mld euro.

Read more -inny link -inny link

Nagroda Sacharowa 2022 i Nagroda Karola Wielkiego 2023

19 grudnia 2022

14 grudnia, w trakcie ceremonii w Strasburgu, przewodnicząca Parlamentu Roberta Metsola wręczyła Nagrodę im. Sacharowa ukraińskiemu narodowi, reprezentowanemu przez wybranych przedstawicieli i społeczeństwo obywatelskie, którzy prowadzą "wojnę o wartości". W 2023 roku Nagrodę Karola Wielkiego otrzyma ukraiński naród i jego prezydent Wołodymyr Zełeński - ogłosił 16 grudnia komitet selekcyjny tej prestiżowej nagrody.

Read more -inny link -inny link

Pomoc finansowa dla Ukrainy

18 grudnia 2022

14 grudnia europosłowie zapalili zielone światło dla zmiany rozporządzenia umożliwiającego wypłatę Ukrainie pożyczki na rok 2023 w wysokości 18 mld euro, gwarantowanej przez 26 państw członkowskich, a nie przez budżet UE. 16 grudnia Unia Europejska i Ukraina podpisały umowę o pomocy w wysokości 100 mln euro na odbudowę szkół zniszczonych w wyniku wojny.

Read more -inny link

Parlament Europejski uznaje Hołodomor za ludobójstwo

19 grudnia 2022

15 grudnia Parlament Europejski uznał ludobójstwo Hołodomoru, czyli głodu wywołanego przez sowiecki reżim na Ukrainie w latach 1932-1933, i wezwał wszystkie kraje, by uczyniły to samo i podnosiły świadomość ludzi na ten temat.

Read more -inny link

Plan działania Rady Europy

19 grudnia 2022

14 grudnia Komitet Ministrów Rady Europy przyjął plan działania na rzecz Ukrainy na lata 2023-2026 "Resilience, Recovery and Reconstruction", wsparty budżetem w wysokości 50 mln euro. Rada będzie bezpośrednio współpracować z władzami Ukrainy, w szczególności w zakresie zwalczania korupcji i prania pieniędzy, rozwoju niezależnego sądownictwa, promowania wolności słowa i wolności mediów oraz wzmocnienia ochrony praw mniejszości narodowych.

Read more

Komisja

Program pomocy Turcji w zarządzaniu granicami i uchodźcami

19 grudnia 2022

commission1.jpg
12 grudnia Komisja przyjęła 220 mln euro na zarządzanie granicami i pomoc uchodźcom w Turcji, co oznacza, że łączna kwota na rok 2022 wynosi 1,2 mld euro. W ramach tej sumy 400 mln euro przeznaczono na podstawowe potrzeby uchodźców, 234 mln euro na projekty zatrudnienia uchodźców, a 381 mln euro na pomoc dla uchodźców znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji. Ponadto 220 mln euro zostanie przeznaczone na wsparcie nowych kontroli na wschodniej granicy Turcji.

Read more

Uruchomienie nowej WPR

18 grudnia 2022

1 stycznia 2023 roku, po zatwierdzeniu 28 krajowych planów strategicznych - po jednym dla każdego państwa członkowskiego i dwóch dla Belgii - uruchomiona zostanie nowa wspólna polityka rolna (WPR), a jej finansowanie w latach 2023-2027 wyniesie 307 mld euro. Część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na tworzenie i wspieranie zatrudnienia, a prawie 20 mld euro pomocy będzie corocznie przyznawane bezpośrednio kwalifikującym się rolnikom. Ponadto trzy z dziesięciu celów szczegółowych poświęcono środowisku i klimatowi.

Read more

Parlament

Wymiana zdań ze słowackim premierem

19 grudnia 2022

parlement.jpg
13 grudnia, podczas debaty w Parlamencie premier Słowenii Robert Golob podkreślił znaczenie europejskiej jedności, współpracy i solidarności w obliczu dzisiejszych wyzwań, zwłaszcza w dziedzinie zielonej transformacji i polityki energetycznej. Zwrócił uwagę na potrzebę wprowadzenia europejskich regulacji w celu rozwiązania problemu wysokich cen energii. Opowiedział się za przyznaniem statusu kandydata Bośni i Hercegowinie oraz za stabilizacją Bałkanów Zachodnich.

Read more

Apel o nowe przepisy w sprawie przyjrzystości w instytucjach

19 grudnia 2022

15 grudnia europosłowie wezwali do reformy instytucji w zakresie przejrzystości, a dzieje się to w kontekście podejrzeń o korupcję niektórych eurodeputowanych. Parlamentarzyści chcą systemu oświadczeń majątkowych na początku i na końcu kadencji oraz zakazu wszelkiego finansowania zewnętrznego lub darowizn dla pracowników posłów i grup politycznych. Ponadto wezwali do powołania komisji śledczej do spraw korupcji ze strony krajów trzecich oraz do złożenia przez Komisję wniosku o powołanie niezależnego organu ds. etyki.

Read more -inny link

Apel o zrewidowanie budżetu Unii

19 grudnia 2022

15 grudnia europosłowie wezwali Komisję do zaproponowania zmian w wieloletnich ramach finansowych na lata 2020-2027, aby można było lepiej reagować na obecne kryzysy. Zaapelowali w szczególności o uwzględnienie dodatkowych środków finansowych na nowe priorytety polityczne oraz o uelastycznienie budżetu.

Read more -inny link

Rada

Porozumienie w sprawie podatku od przedsiębiorstw międzynarodowych

19 grudnia 2022

conseilparlement.jpg
15 grudnia (po osiągnięciu porozumienia politycznego 12 grudnia) Rada przyjęła przepisy mające na celu wdrożenie na szczeblu Unii Europejskiej minimalnego poziomu opodatkowania, czyli tzw. drugiego filaru reformy podatków międzynarodowych OECD. Minimalna stawka podatkowa w wysokości 15% od zysków przedsiębiorstw wielonarodowych będzie dotyczyć tych z nich, których łączny roczny obrót wynosi co najmniej 750 mln euro.

Read more

Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa

18 grudnia 2022

13 grudnia ministrowie rolnictwa i rybołówstwa ustalili możliwości połowowe na 2023 rok na Oceanie Atlantyckim, Morzu Północnym, Morzu Śródziemnym, Morzu Czarnym i na głębokich wodach. Ustalono tymczasowe kwoty na pierwsze trzy miesiące 2023 roku dla stad ryb współdzielonych ze Zjednoczonym Królestwem. Ponadto ministrowie podsumowali sytuację na rynkach rolnych w państwach członkowskich, w szczególności wpływ wojny w Ukrainie na ceny.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie limitu cen gazu

19 grudnia 2022

19 grudnia ministrowie ds. energii osiągnęli porozumienie w sprawie tymczasowego mechanizmu korekty rynku służącego zwalczaniu nadmiernie wysokich cen gazu. Można go aktywować na co najmniej 20 dni, jeśli cena gazu przekracza 180 euro/MWh przez trzy dni robocze i jeśli miesięczna cena jest o 35 euro wyższa od ceny referencyjnej. W przypadku niespodziewanych zakłóceń przewidziano automatyczną dezaktywację mechanizmu. Mechanizm będzie obowiązywał od 15 lutego 2023 roku.

Read more

Trilogi

Wstępne porozumienie w sprawie współpracy sądowej

19 grudnia 2022

2021-04-15-17-10-31.9112.png
14 grudnia Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie utworzenia platformy współpracy dla wspólnych zespołów dochodzeniowo-śledczych z europejskich krajów, zajmujących się operacjami przeciwko nadużyciom finansowym, praniu pieniędzy, handlowi narkotykami i handlowi ludźmi. Celem jest ułatwienie wymiany i scentralizowane przechowywanie informacji operacyjnych oraz dowodów, by usprawnić walkę z sieciami przestępczymi i poprawić bezpieczeństwo w Unii Europejskiej.

Read more

Porozumienie w kwestii wymiany informacji w sprawach o terroryzm

19 grudnia 2022

14 grudnia Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w kwestii wymiany cyfrowych informacji w sprawach dotyczących transgranicznych sieci terrorystycznych. Zgodnie z nowymi przepisami państwa członkowskie będą musiały przekazywać Eurojustowi informacje o wszelkich dochodzeniach w sprawach karnych dotyczących przestępstw terrorystycznych, tak aby mógł on przechowywać te informacje w sposób scentralizowany.

Read more

Deklaracja w sprawie praw i zasad cyfrowych

19 grudnia 2022

15 grudnia przewodniczący Komisji, Parlamentu i Rady podpisali Europejską deklarację w sprawie praw i zasad cyfrowych, której celem jest zapewnienie poszanowania podstawowych praw obywateli w internecie, w tym przystępnych cenowo i szybkich łączy cyfrowych, wyposażonych sal lekcyjnych i kompetentnych nauczycieli, przejrzystego dostępu do internetowych usług publicznych oraz bezpiecznego środowiska cyfrowego dla dzieci.

Read more

Priorytety legislacyjne Unii na lata 2023-24

19 grudnia 2022

15 grudnia trzy unijne instytucje podpisały deklarację w sprawie wspólnych priorytetów legislacyjnych na lata 2023 i 2024, w której zobowiązują się do kontynuowania wsparcia dla Ukrainy, realizacji Zielonego Ładu oraz transformacji cyfrowej i energetycznej, wdrażania "Strategicznego kompasu" oraz budowy europejskiej obronności. Do deklaracji dołączono dokument roboczy, w którym wymieniono 164 najważniejsze wnioski legislacyjne.

Read more

Wstępne porozumienie w sprawie wynagrodzeń kobiet i mężczyzn

19 grudnia 2022

15 grudnia Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie likwidowania różnic w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn poprzez zestaw wiążących prawnie środków dotyczących przejrzystości tychże wynagrodzeń. Europejskie przedsiębiorstwa będą w szczególności zobowiązane do ujawniania informacji o wynagrodzeniach właściwym krajowym organom, co ukaże istniejące rozbieżności.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie warunków przyjmowania wnioskujących o azyl

19 grudnia 2022

15 grudnia Parlament i Rada uzgodniły projekt przepisów dotyczących warunków przyjmowania osób ubiegających się o ochronę międzynarodową w celu zharmonizowania norm ich przyjmowania we wszystkich państwach członkowskich. Dotyczy zakwaterowania, opieki zdrowotnej i odpowiedniego poziomu życia.

Read more

Dyplomacja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Partnerstwa Wschodniego

19 grudnia 2022

diplomatie.jpg
Ministrowie spraw zagranicznych państw Partnerstwa Wschodniego, z wyjątkiem Białorusi, otrzymali potwierdzenie zaangażowania Unii Europejskiej w to partnerstwo oraz usłyszeli, że chce je uczynić bardziej elastycznym i odpowiadającym potrzebom partnerów. Ministrowie UE zaproponowali wzmocnienie współpracy w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Read more

Bilans G7 w trakcie niemieckiej prezydencji

19 grudnia 2022

12 grudnia przywódcy G7 spotkali się na wideokonferencji, aby potwierdzić swoje poparcie dla Ukrainy, konieczność potępienia Rosji oraz chęć udziału w rozwiązaniu konfliktu w Ukrainie i jej odbudowie. Wyrazili zamiar wycofania ze swoich rynków ropy naftowej i gazu pochodzących z Rosji oraz udziału w zwalczaniu globalnego braku bezpieczeństwa żywnościowego i zmian klimatu. Chcą też działać na rzecz równości płci.

Read more -inny link

Szczyt UE-ASEAN

18 grudnia 2022

14 grudnia, podczas szczytu z krajami ASEAN w Brukseli, Unia Europejska ogłosiła uruchomienie 10 mld euro w ramach programu Global Gateway w celu przyspieszenia inwestycji w infrastrukturę oraz rozpoczęła dialog na temat energii. Podpisała partnerstwo na rzecz transformacji energetycznej z Wietnamem, a także dwie umowy o partnerstwie i współpracy z Malezją i Tajlandią oraz zawarła nowe partnerstwo cyfrowe z Singapurem.

Read more -inny link -inny link -inny link

Posiedzenie UE-Stany Zjednoczone na temat wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

19 grudnia 2022

Na spotkaniu na szczeblu ministrów 15 grudnia UE i USA zobowiązały się do wspierania międzynarodowych inicjatyw sprzyjających dochodzeniu i ściganiu międzynarodowych zbrodni popełnionych w Ukrainie. Strony zgodziły się na projekt dotyczący bardziej systematycznej wymiany informacji w ramach walki z terroryzmem i zapowiedziały wznowienie negocjacji w sprawie umowy o ułatwieniu dostępu do dowodów elektronicznych na potrzeby wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych.

Read more

EBC

EBC ogłasza wzrost stóp procentowych

18 grudnia 2022

bce.jpg
15 grudnia Europejski Bank Centralny ogłosił, że podnosi swoje główne stopy procentowe o 50 punktów bazowych, do 2,5%. Christine Lagarde powiedziała na konferencji prasowej, że powinny one jeszcze rosnąć w stałym tempie, aby zapewnić szybki powrót do celu inflacyjnego 2%. Według obecnych szacunków w 2022 roku średnia inflacja ma sięgnąć 8,4%, po czym w 2023 ma spaść do 6,3%.

Read more

Europejskie agencje

Ostatnia misja Ariane 5

18 grudnia 2022

agences-eu.jpg
13 grudnia rakieta Ariane 5 pomyślnie zakończyła swój ostatni start z bazy w Kourou. Umieściła na orbicie satelitę meteorologicznego MTG-I1 oraz satelity telekomunikacyjne Galaxy 35 i Galaxy 36. 16 grudnia na orbitę trafił satelita SWOT (Surface Water and Ocean Topography) przeznaczony do badania topografii oceanów i powierzchniowych wód kontynentalnych.

Read more -inny link -inny link

Energia

Mechanizm dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

19 grudnia 2022

2021-12-21-11-24-50.3171.jpg
13 grudnia Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie ustanowienia europejskiego mechanizmu dostosowania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2, który ma na celu ujednolicenie ceny emisji w produktach importowanych i w unijnych podlegających unijnemu systemowi handlu uprawnieniami do emisji (ETS). 18 grudnia instytucje porozumiały się w sprawie reformy funkcjonowania systemu ETS, który zostanie rozszerzony na sektor morski.

Read more -inny link -inny link

Wstępne porozumienie w sprawie planu REPowerEU

19 grudnia 2022

14 grudnia Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie propozycji REPowerEU, która służy zakończeniu zależności od rosyjskich paliw kopalnych poprzez dywersyfikację i wzmocnienie bezpieczeństwa dostaw energii do Unii. Państwa członkowskie powinny dodać rozdział REPowerEU do swoich planów odbudowy i zwiększania odporności, aby sfinansować niezbędne cele i reformy.

Read more -inny link

Głosowanie za przyspieszeniem rozwoju energii odnawialnych

19 grudnia 2022

14 grudnia europosłowie przyjęli wniosek legislacyjny dotyczący przyspieszenia wdrażania energii odnawialnych poprzez ułatwienie procedur wydawania pozwoleń na nowe projekty lub dostosowanie istniejącej infrastruktury.

Read more -inny link

Kabel pod Morzem Czarnym doprowadzający elektryczność z Azerbejdżanu

19 grudnia 2022

17 grudnia Rumunia, Węgry, Azerbejdżan i Gruzja podpisały w obecności Komisji Europejskiej umowę o budowie podmorskiego kabla zaopatrującego Europę w energię elektryczną z Azerbejdżanu, co ma na celu zmniejszenie uzależnienia Unii od rosyjskiego gazu.

Read more -inny link

Dania

Nowy rząd

19 grudnia 2022

danemark.jpg
15 grudnia premier Danii Mette Frederiksen (Partia Socjaldemokratyczna) przedstawiła swój nowy rząd po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych 1 listopada. Nowa koalicja skupia Socjaldemokratów, Umiarkowaną Partię Koalicyjną kierowaną przez byłego premiera Larsa Lokke Rasmussena oraz ugrupowanie Venstre (liberalna prawica). Gabinet liczy 23 ministrów, w tym 8 kobiet. Lars Lokke Rasmussen został ministrem spraw zagranicznych, a Jakob Ellemann-Jensen, lider Venstre, został wicepremierem i ministrem obrony.

Read more -inny link

Irlandia

Nowy rząd pod kierownictwem Leo Varadkara

19 grudnia 2022

irlande.jpg
17 grudnia Leo Varadkar, lider partii Fine Gael, zastąpił Micheála Martina (Fianna Fáil) na stanowisku Taoiseacha (premiera) Irlandii, jak przewidywała umowa koalicyjna podpisana w czerwcu 2022 roku. Leo Varadkar pełnił już tę funkcję w latach 2017-2020. Przedstawił swój nowy rząd, w skład którego wchodzi 17 ministrów, w tym 5 kobiet. Micheál Martin został mianowany wicepremierem, ministrem spraw zagranicznych i obrony.

Read more -inny link

Słowacja

Wniosek o wotum nieufności wobec rządu

19 grudnia 2022

slovaquie.jpg
15 grudnia słowacki rząd przegrał głosowanie w Radzie Narodowej (parlamencie) nad wnioskiem o wotum nieufności, zainicjowane przez partię Wolność i Solidarność (Sloboda a Solidarita, SaS), która opuściła koalicję po bezskutecznym wezwaniu do dymisji ministra finansów Igora Matoviča (za wotum było 78 na 150 deputowanych). Teraz mamy trzy scenariusze: partie mogą spróbować znaleźć nową większość, prezydent Zuzana Čaputova może powołać rząd tymczasowy lub może rozpisać nowe wybory.

Read more -inny link

Szwecja

Priorytety szwedzkiej prezydencji w Radzie UE

18 grudnia 2022

suede.jpg
15 grudnia rząd Szwecji przedstawił priorytety swojej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpoczyna się 1 stycznia. Skupi się na 4 kwestiach: bezpieczeństwie (w szczególności pomocy dla Ukrainy, jej członkostwie w UE i odbudowie), odporności dzięki europejskiej konkurencyjności, dobrobycie dzięki transformacji energetycznej i ekologicznej oraz demokratycznych wartościach i praworządności.

Read more

Kosowo

Porozumienie w sprawie zwolnienia Kosowian z wiz

19 grudnia 2022

kosovo.jpg
14 grudnia Rada i Parlament uzgodniły, że osoby posiadające paszporty wydane w Kosowie będą mogły podróżować bez wiz. Będą się mogły udać do Unii bez wizy na 90-dniowy pobyt w przedziale czasowym 180 dni.

Read more

Wniosek o akcesję do Unii Europejskiej

19 grudnia 2022

15 grudnia premier Kosowa Albin Kurti przedstawił w Pradze oficjalny wniosek swojego kraju o status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej. List podpisali prezydent Kosowa Vjosa Osmani oraz przewodniczący parlamentu Glauk Konjufca. Kosowo jest ostatnim krajem Bałkanów Zachodnich, który ubiega się o akcesję. Pięć państw członkowskich (Grecja, Hiszpania, Rumunia, Słowacja i Cypr) nadal nie uznaje jego niepodległości.

Read more -inny link

Rada Europy

Zalecenia w sprawie zwalczania przemocy wobec kobiet

19 grudnia 2022

conseilparlement.jpg
6 grudnia Komitet Stron Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej przyjął zalecenia dla Bośni i Hercegowiny, Cypru, Estonii, Gruzji, Niemiec, Islandii, Norwegii, Rumunii i Szwajcarii. Zalecenia te mają na celu zapewnienie wdrożenia tych postanowień Konwencji Stambulskiej, które według Komitetu wymagają pilnej interwencji.

Read more

Opracowania/raporty

Sprawozdanie na temat programu SURE

19 grudnia 2022

etudes.jpg
14 grudnia Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie dotyczące wartego 100 mld euro tymczasowego instrumentu SURE, który został utworzony w celu zmniejszenia ryzyka bezrobocia w czasie pandemii COVID-19. Z finansowania skorzystały miliony ludzi, ale brak kompletnych danych na poziomie państw członkowskich ogranicza zdolność Komisji do oceny liczby uratowanych miejsc pracy. Trybunał wzywa Komisję do dokonania lepszej ewaluacji tego instrumentu, aby zapewnić odpowiednią reakcję na przyszłe kryzysy.

Read more

Kultura

Chanel w Grand Palais Éphémère

19 grudnia 2022

culture.jpg
Do 9 stycznia 2023 roku Grand Palais Éphémère w Paryżu zaprasza na wyjątkową wystawę poświęconą słynnym perfumom Domu Chanel - to wciągająca podróż pozwalająca odkryć wyjątkowość tych zapachów.

Read more

Początki Sorolli w Madrycie

19 grudnia 2022

Do 19 marca 2023 roku w Muzeum Sorolli w Madrycie trwa wystawa "Sorolla - początki", która zgłębia początki kariery artystycznej malarza w latach 1878-1884, tuż przed jego wyjazdem do Rzymu.

Read more

Wystawy w Brukseli

19 grudnia 2022

Do 23 lutego 2023 roku w Patinoire Royale w Brukseli wystawiane są fotografie fińsko-amerykańskiego artysty Arno Rafaela Minkkinena, który poświęcił się autoportretom skupionym na miejscu człowieka w naturze. Natomiast Galeria Ballroom prezentuje do 28 stycznia 2023 roku wystawę "Imaginary Mountains: Remembering Painting", przygotowaną we współpracy z przestrzenią dla artystów w dawnej fabryce włókienniczej w małej szwajcarskiej wiosce. Ekspozycja eksploruje strategie malarskie w różnych kontekstach.

Read more -inny link

Tryptyk współczesnych artystów w Düsseldorfie

19 grudnia 2022

Współcześni artyści Carina Brandes, Florian Krewer i Raphaela Simon eksplorują tematy fizyczności, cielesnej autodeterminacji i rozwoju osobistego na trzech indywidualnych wystawach, które potrwają do 19 lutego 2023 roku w Kunsthalle Düsseldorf.

Read more

Fattori, ludzkość przełożona na malarstwo

19 grudnia 2022

Do 1 maja 2023 roku w Palazzo Fava w Bolonii trwa wystawa "Fattori, człowieczeństwo przełożone na malarstwo", która skupia się na karierze artystycznej inflanckiego artysty Giovaanniego Fattoriego i jego udziale w ruchu "Macchiaioli" (druga połowa XIX wieku).

Read more

Vilhelm Hammershøi w Poznaniu

19 grudnia 2022

W Muzeum Narodowym w Poznaniu trwa wystawa "Światło i cisza" poświęcona duńskiemu malarzowi Vilhelmowi Hammershøiowi i jego obrazom nastrojowych pejzaży, realistycznym portretom, niezwykłym widokom architektury, a przede wszystkim obrazom wnętrz, w których panuje wrażenie ciszy.

Read more

Wystawa "Interior" w Londynie

19 grudnia 2022

Do 4 lutego 2023 roku w Michael Werner Gallery w Londynie trwa wystawa "Interior", na której zaprezentowano nowe obrazy, rzeźby i ceramikę grupy artystów wywodzących się z kilku pokoleń. W swoich pracach eksplorują życie wewnętrzne swoich modeli w intymnej atmosferze.

Read more

Agenda

19 grudnia

Rada ds. Energii (Bruksela)


20 grudnia

Rada ds. Środowiska (Bruksela)


1 stycznia

Chorwacja staje się 20. członkiem strefy euro (Chorwacja)


1 stycznia

Początek szwedzkiej prezydencji w Radzie ()


Newsletter Archives

Unia Europejska powiększona z 27 do 36 członków? Na rzecz "Agendy 2030"

Relacje chińsko-rosyjskie w obliczu geopolitycznej Europy

Kilka mało znanych skutków ocieplenia klimatu

Rolnictwo, zmienna dostosowawcza w umowach handlowych?

2024 - rok polityki europejskiej widziany przez kobiety

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Micol Cattana, Eléna Roux, Amandine GuérinRedaktor naczelny : Eric Maurice

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Strach przed patem

pdf

Biuletyn n°1004- wersja 19 déc. 2022