Biuletyn101520 mars 2023

La Lettre

Olivier Perquel

20 marca 2023

Niedawny upadek kilku amerykańskich banków i trudności Credit Suisse przyspieszyły wzrost stóp procentowych, który zwiększa ryzyko. Rozpoczyna się debata na temat tego, co władze powinny zrobić, aby zmniejszyć to ryzyko. I jak duży kryzys się szykuje. Zmiana polityki monetarnej jest jednak mało prawdopodobna ze względu na wysokie ryzyko inflacyjne.

Read more

Wybory

5. wybory parlamentarne w Bułgarii w ciągu 2 lat

20 marca 2023

elections.jpg
W obliczu kryzysu politycznego, który uniemożliwia tworzenie stabilnych koalicji rządowych, 2 kwietnia Bułgarzy po raz piąty w ciągu dwóch lat pójdą do urn wyborczych, aby wybrać 240 członków Zgromadzenia Narodowego. Według ostatnich badań opinii publicznej koalicja zbudowana z Kontynuujemy Zmianę i Demokratycznej Bułgarii nieznacznie pokona GERB (20,9% do 20,4% głosów). Ruch na rzecz Praw i Wolności, reprezentujący tureckojęzyczną mniejszość, ma otrzymać 13,3% głosów, Odrodzenie (partia nacjonalistyczna i prorosyjska) 11,8%, a Partia Socjalistyczna (BSP) 6,6%.

Read more

Fundacja

Obywatel i polityka w Europie

20 marca 2023

frs.jpg
24 i 25 marca Fundacja im. Józefa Károlyiego organizuje w ramach miesiąca Frankofonii sesję naukową na temat partycypacji politycznej obywateli w Europie, w którą Fundacja jest zaangażowana.

Read more

Zwalczanie eurosceptycyzmu wśród młodzieży

20 marca 2023

23 marca Eric Maurice, szef brukselskiego biura Fundacji, weźmie udział w okrągłym stole zatytułowanym "Eurosceptyczne społeczeństwa w czasach kryzysu: szansa na zmianę?" w ramach konferencji zorganizowanej przez Europeum jako element projektu Youth EU.

Read more

Ukraina/Rosja

Przedłużenie sankcji wobec Rosji

20 marca 2023

ukrru.jpg
13 marca Rada przedłużyła o sześć miesięcy sankcje wobec rosyjskich urzędników odpowiedzialnych za naruszenia integralności terytorialnej i suwerenności Ukrainy. Obejmują one ograniczenia podróży dla osób fizycznych, zamrożenie aktywów, a także zakazy przyznawania zasobów gospodarczych 1 473 osobom fizycznym i 205 podmiotom. Sankcje te będą obowiązywać do 15 września.

Read more

Raport na temat rosyjskich zbrodni wojennych

20 marca 2023

Według raportu międzynarodowej komisji śledczej Rady Praw Człowieka ONZ, opublikowanego 16 marca, ataki rosyjskich władz na cywilów w Ukrainie stanowią zbrodnie wojenne. W raporcie podkreślono masowe i nieproporcjonalne ataki, stosowanie tortur, zabijanie cywilów poza sytuacjami walki, brak środków chroniących ukraińską ludność i transfer ukraińskich dzieci. Komisja zaleca zbadanie tych naruszeń prawa międzynarodowego i pociągnięcie sprawców do odpowiedzialności.

Read more -inny link

Wizyta premierów Łotwy i Islandii oraz Rady Europy

20 marca 2023

14 marca do Kijowa udała się islandzka minister spraw zagranicznych Thordis Kolbrun Reykfjörd Gylfadottir, przewodnicząca obecnie Komitetowi Ministrów Rady Europy. Tego samego dnia islandzka premier Katrín Jakobsdottir wydała wspólne oświadczenie z ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. 16 marca z prezydentem Ukrainy spotkał się premier Łotwy Krisjanis Karins.

Read more -inny link -inny link

Dostawa myśliwców na Ukrainę

20 marca 2023

16 marca polski prezydent Andrzej Duda zapowiedział rychłe dostarczenie Ukrainie 4 samolotów MiG-29. Inne samoloty będące w trakcie konserwacji będą wysyłane stopniowo. 17 marca premier Słowacji Eduard Heger zapowiedział dostarczenie Ukrainie w ciągu kilku tygodni 13 MiG-29, a także systemu obrony powietrznej Koub.

Read more -inny link

Nakaz aresztowania Putina wydany przez Międzynarodowy Trybunał Karny

20 marca 2023

17 marca Międzynarodowy Trybunał Karny wydał dwa nakazy aresztowania - rosyjskiego prezydenta Władimira Putina i prezydenckiej komisarz ds. praw dziecka Marii Lwowej-Biełowej. MTK uważa, że istnieją wystarczające podstawy, by uznać ich odpowiedzialność za zbrodnie wojenne w związku z deportacją lub nielegalnym transferem do Rosji ukraińskich cywilów mieszkających w strefie okupowanej, zwłaszcza dzieci.

Read more -inny link

Przedłużenie porozumienia w sprawie eksportu ukraińskiego zboża

20 marca 2023

18 marca, w dniu jej wygaśnięcia, przedłużono inicjatywę zbożową na Morzu Czarnym, czyli umowę wynegocjowaną przez ONZ, a służącą zaopatrzeniu rynków w artykuły spożywcze i nawozy w kontekście światowych niedoborów i wzrostu cen związanych z wojną w Ukrainie. Porozumienie przedłużono o 60 dni (wcześniej o 120).

Read more -inny link

Amunicja dla Ukrainy

21 marca 2023

20 marca ministrowie spraw zagranicznych zaaprobowali dostawę 1 mln amunicji artyleryjskiej dla Ukrainy w ciągu roku. Będzie pochodzić z zapasów państw członkowskich (zwrot kosztów wyniesie do 2 mld euro) lub zostanie wspólnie zakupiona.

Read more

Komisja

Propozycja reformy rynku elektryczności

20 marca 2023

commission1.jpg
14 marca Komisja zaprezentowała swoją propozycję reformy rynku elektryczności, aby zredukować koszt energii elektrycznej produkowanej ze źródeł odnawialnych. Proponuje w szczególności opcję długoterminowych cen, przekierowywanie nadwyżek dochodów do konsumentów i zwiększenie zdolności do monitorowania ze strony organów regulacji energetyki.

Read more

Projekt legislacji w sprawie surowców krytycznych

20 marca 2023

16 marca Komisja zaprezentowała projekt legislacji mającej na celu zdywersyfikowanie i wzmocnienie odporności łańcuchów dostaw surowców krytycznych. Dokument identyfikuje te, które są strategiczne dla celów cyfrowych, środowiskowych, kosmicznych i obronnych Unii, upraszcza procedury administracyjne i sprzyja finansowaniu projektów. Przewiduje skoordynowane monitorowanie łańcuchów dostaw i zapasów oraz rozwój nowych partnerstw strategicznych.

Read more

Projekt aktu w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie

20 marca 2023

16 marca Komisja zaprezentowała swój projekt aktu w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie, aby sprzyjać takim technologiom jak energia słoneczna, wiatrowa, baterie, geotermia, ogniwa paliwowe czy wychwytywanie i składowanie dwutlenku węgla. Będą one korzystać ze specjalnego wsparcia i uproszczeń administracyjnych, by do 2030 roku osiągnąć cel 40% technologii neutralnych emisyjnie w Unii.

Read more

Parlament

Głosowanie w sprawie efektywności energetycznej budynków

20 marca 2023

parlement.jpg
Europosłowie przyjęli propozycję rewizji dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Ma ona na celu zredukowanie emisji gazów cieplarnianych i zużycia energii przez budynki do 2030 roku i uczynienie ich neutralnymi dla klimatu do 2050 roku. Głosowanie jest następstwem porozumienia z 10 marca między Radą a Parlamentem w sprawie zredukowania końcowego zużycia energii w UE.

Read more

Redukcja emisji CO2

20 marca 2023

14 marca europosłowie ostatecznie przyjęli zrewidowane rozporządzenie w sprawie podziału zobowiązań w związku z podniesieniem celu redukcji emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2030 roku z 30% do 40% (w stosunku do poziomów z 2005 roku). Przyjęli również 497 głosami do 97 (przy 43 wstrzymujących się) rewizję rozporządzenia w sprawie użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa (LULUCF). Rozporządzenie to służy poprawieniu naturalnych pochłaniaczy CO2, aby do 2050 roku uczynić Unię pierwszym kontynentem neutralnym dla klimatu.

Read more -inny link

Głosowanie w sprawie legislacji dotyczącej danych

20 marca 2023

4 marca europosłowie przyjęli swoje stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia o danych (Data Act). Wersja ta zawiera środki umożliwiające użytkownikom dostęp do generowanych przez nich danych, ale także wzmocnione przepisy chroniące tajemnicę handlową i surowsze kryteria dla międzyrządowych wniosków o dane. Teraz posłowie muszą wynegocjować z Radą ostateczną wersję dokumentu.

Read more

Nowa Podkomisja ds. Zdrowia Publicznego

20 marca 2023

5 marca ogłoszono nazwiska 30 europosłów, którzy zasiądą w nowej Podkomisji ds. Zdrowia Publicznego (SANT). Działa ona przy Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności (ENVI). Jej utworzenie zostało przegłosowane podczas lutowej sesji plenarnej.

Read more -inny link

Krytyka represji na Białorusi

20 marca 2023

15 marca europosłowie przyjęli rezolucję potępiającą represje białoruskiego reżimu wobec tamtejszego narodu i opozycji, wzywającą do przedłużenia unijnych sankcji wobec Mińska oraz zachęcającą europejskie instytucje do wzmocnienia powiązań z białoruskimi siłami demokratycznymi.

Read more

Debata z litewskim prezydentem

20 marca 2023

14 marca, w przemówieniu do eurodeputowanych, litewski prezydent Gitanas Nausėda przypomniał o konieczności utrzymania wsparcia Unii Europejskiej dla Ukrainy. Poparł gotowość Parlamentu do rozpoczęcia w tym roku negocjacji akcesyjnych i zachęcał Unię Europejską, by pozostała otwarta na Mołdawię i Gruzję.

Read more

Rada

Posiedzenie Eurogrupy

20 marca 2023

conseilparlement.jpg
13 marca ministrowie finansów strefy euro rozmawiali na temat wytycznych polityki budżetowej na 2023 i 2024 rok, koordynacji globalnych polityk gospodarczych i rozwoju inflacji w strefie euro. Przedyskutowali strategiczne cele polityczne cyfrowego euro.

Read more

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

20 marca 2023

14 marca ministrowie gospodarki i finansów przyjęli swoje wytyczne na temat reformy ram zarządzania gospodarczego i poparli przejście na wieloletnie planowanie budżetowe. Zareagowali na opublikowane przez Komisję wytyczne dotyczące polityki budżetowej na rok 2024 i zatwierdzili swoje wytyczne dotyczące budżetu na 2024. Ministrowie wymienili poglądy na temat gospodarczych i finansowych skutków wojny w Ukrainie, zwłaszcza na rynkach finansowych związanych z energią, oraz przygotowywali kolejne duże międzynarodowe spotkania gospodarcze i finansowe.

Read more

Posiedzenie ministrów zdrowia

20 marca 2023

14 marca ministrowie zdrowia dyskutowali na temat globalnej strategii zdrowotnej Unii Europejskiej, rozporządzenia w sprawie opłat na rzecz Europejskiej Agencji Leków i niedoboru leków na jednolitym rynku.

Read more

Posiedzenie ministrów środowiska

20 marca 2023

16 marca ministrowie środowiska przyjęli rewizję dyrektywy w sprawie emisji przemysłowych. Wymienili poglądy na temat propozycji ram w zakresie certyfikacji usuwania dwutlenku węgla, rewizji legislacji dotyczącej opakowań i odpadów oraz dyrektywy w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych.

Read more

Dyplomacja

Zwiększenie Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju

20 marca 2023

diplomatie.jpg
14 marca Rada podniosła pułap finansowy Europejskiego Instrumentu na rzecz Pokoju do 7,979 mld euro do 2027 roku, co stanowi wzrost o 2 mld euro w porównaniu do 2018. Ustaliła również kwotę odniesienia dla wspólnych kosztów ćwiczeń wojskowych z zarządzania kryzysowego UE w 2023 roku (MILEX 23) na 5 mln euro.

Read more

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Albania

20 marca 2023

16 marca w Tiranie odbyło się 12. posiedzenie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia z Albanią. W związku z rosyjską inwazją na Ukrainę Unia Europejska podkreśliła znaczenie przyszłej zacieśnionej współpracy w zakresie bezpieczeństwa na Bałkanach. Albania ma podjąć dalsze reformy dotyczące walki z korupcją, ochrony praw człowieka, a także energetyki.

Read more

Rada Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Macedonia Północna

20 marca 2023

17 marca w Skopje odbyło się 16. posiedzenie Rady Stabilizacji i Stowarzyszenia z Macedonią Północną. Unia Europejska podkreśliła znaczenie zacieśnionej współpracy regionalnej na Bałkanach, zwłaszcza w zakresie polityki zagranicznej. Wskazała również, że Macedonia Północna powinna podjąć pewne kroki, szczególnie w kwestiach dotyczących wymiaru sprawiedliwości i ochrony praw podstawowych.

Read more -inny link

Kontynuacja rozmów między Serbią i Kosowem

20 marca 2023

18 marca serbski prezydent Aleksandar Vučić i kosowski premier Albin Kurti spotkali się pod egidą Wysokiego Przedstawiciela Unii Europejskiej Josepa Borrella. Dwóch przywódców zobowiązało się do wdrożenia mapy drogowej zaproponowanej przez Unię, żeby znormalizować relacje między ich krajami. Jednak nie podpisano żadnego porozumienia, a Serbia w dalszym ciągu odmawia uznania Kosowa.

Read more -inny link -inny link

EBC

Kolejna podwyżka stóp procentowych

20 marca 2023

bce.jpg
16 marca Europejski Bank Centralny zapowiedział kolejną podwyżkę swoich podstawowych stóp procentowych o 50 punktów bazowych, począwszy od 22 marca, aby zwalczyć inflację. Bank ocenia, że w 2023 roku wzrost cen powinien wynieść średnio 5,3%, w 2024 2,9%, a w 2025 zbliży się do celu 2%. 17 marca obradował organ EBC odpowiadający za nadzór nad bankami, by "wymienić poglądy" na temat sektora bankowego po turbulencjach, które mają miejsce w ostatnich dniach.

Read more -inny link

Węgry

Wizyta Viktora Orbana w Paryżu

20 marca 2023

hongrie.jpg
13 marca prezydent Francji Emmanuel Macron przyjął premiera Węgier Viktora Orbana na roboczej kolacji. Dyskutowali, że konieczne jest, by europejskie kraje pozostały zjednoczone w swoim wsparciu dla Ukrainy, oraz o ratyfikacji akcesji Finlandii i Szwecji do NATO. Omówiono również kwestie związane z polityka przemysłową i europejską konkurencyjnością w ramach przygotowań do posiedzenia Rady Europejskiej 23 i 24 marca.

Read more -inny link

Holandia

Wyniki wyborów w prowincjach i ich wpływ na Senat

20 marca 2023

pays-bas.jpg
15 marca odbyły się wybory w holenderskich prowincjach. Według ostatnich szacunków zwyciężył Ruch Rolnik-Obywatel (BBB) z 19% poparcia. Powinien uzyskać 15 mandatów w Senacie (na łączną liczbę 75). Zielona Lewica powinna otrzymać 8 mandatów, a Partia Pracy 7. Liberałowie z VVD - ugrupowanie premiera Marka Rutte - powinno mieć teraz 10 mandatów zamiast 12, chadecy (CDA) 5 zamiast 9, partia D66 6 zamiast 7, a Unia Chrześcijańska 3 zamiast 4. Reprezentacja Forum na rzecz Demokracji skurczyła się z 12 do 2 mandatów. Ostateczne wyniki głosowania zostaną opublikowane 23 lub 24 marca.

Read more -inny link

Portugalia

Spotkanie premierów Portugalii i Hiszpanii

20 marca 2023

portugal.jpg
15 marca szefowie rządów Hiszpanii i Portugalii Pedro Sanchez i Antonio Costa spotkali się na Lanzarote. Mając na względzie hiszpańską prezydencję w Radzie w drugiej połowie 2023 roku, omówili wojnę w Ukrainie, kwestie energetyczne, migracyjne i azylowe oraz europejskie podatki. Potwierdzili również więź, która łączy te dwa państwa z Ameryką Łacińską. Chcą, żeby Unia rozwinęła swoje stosunki handlowe z tym regionem.

Read more -inny link

Czarnogóra

Rozwiązanie parlamentu

20 marca 2023

montenegro.jpg
16 marca prezydent Czarnogóry Milo Djukanović rozwiązał parlament, po tym jak upłynął trzymiesięczny termin na utworzenie rządu przez Miodraga Lekicia z centroprawicowej koalicji (Front Demokratyczny). Od wyborów parlamentarnych w 2020 roku ani partia prezydencka - Demokratyczna Partia Socjalistów (DPS) - ani pozostałe ugrupowania nie mają większości w parlamencie. Przedterminowe wybory parlamentarne odbędą się 11 czerwca.

Read more

Pierwsza tura wyborów prezydenckich

20 marca 2023

19 marca w Czarnogórze odbyła się pierwsza tura wyborów prezydenckich. Do II tury zakwalifikował się dotychczasowy prezydent Milo Dukanović (Demokratyczna Partia Socjalistów) - otrzymał 35,3% głosów. 2 kwietnia zmierzy się z ekonomistą Jakovem Milatoviciem (ruch Europa teraz), który uzyskał 29,1%.

Read more -inny link

Mołdawia

Mołdawska prezydent chce akcesji do Unii Europejskiej do 2030 roku

20 marca 2023

moldavie.jpg
17 marca, w przemówieniu w krajowym parlamencie, prezydent Mołdawii Maia Sandu opowiedziała się za przystąpieniem swojego kraju do UE do 2030 roku, aby uwolnić go od wpływów oligarchów, zachować pokój i poprawić poziom życia ludności.

Read more -inny link

Rada Europy

Raport Komisji Weneckiej na temat Mołdawii i Gruzji

20 marca 2023

conseilparlement.jpg
W dwóch opiniach opublikowanych 13 marca, dotyczących projektów ustaw służących ograniczeniu nadmiernych wpływów gospodarczych i politycznych w życiu publicznym, Komisja Wenecka wezwała gruzińskie i mołdawskie władze do podejmowania systematycznych reform, by osiągnąć "dezoligarchizację". Zdaniem Komisji reformy te powinny być nakierowane na takie dziedziny jak media, zwalczanie monopoli, partie polityczne, wybory czy walka z korupcją.

Read more -inny link

MFW

Raport na temat gospodarki Szwecji

20 marca 2023

fmi.jpg
16 marca MFW upublicznił raport dotyczący gospodarki Szwecji. Wskazano w nim, że po pandemii gospodarka mocno się odbiła, ale w 2023 roku spodziewana jest lekka recesja z powodu spowolnienia konsumpcji, spadku popytu zewnętrznego i wzrostu inflacji, która zresztą powinna pozostać wysoka. Raport zachęca władze do utrzymania rygorystycznej polityki pieniężnej i rozważnego podejścia budżetowego, żeby ustabilizować ceny i utrzymać sytuację finansową Szwecji.

Read more

OECD

Perspektywy gospodarcze

20 marca 2023

ocde.jpg
17 marca OECD opublikowała swoje prognozy dla światowej gospodarki. Raport zatytułowany "Kruche ożywienie" kreśli szereg znaczących tendencji. I tak wojna w Ukrainie spowolniła światowy wzrost gospodarczy w 2022 roku do 3,2%, czyli o punkt mniej niż w 2021. Pozytywną oznaką jest jednak spadek cen energii na świecie, który poprawia krótkoterminowe perspektywy gospodarcze. Inflacja zdaje się łagodnieć i OECD prognozuje ją na poziomie 5,9% w krajach G20 w 2023 roku.

Read more

Opracowania/raporty

"Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej" w 2022 roku

20 marca 2023

etudes.jpg
15 marca Komisja opublikowała swoje "Sprawozdanie ogólne z działalności Unii Europejskiej" w 2022 roku, podzielone na 9 rozdziałów: 1. Reakcja UE na wojnę napastniczą Rosji przeciwko Ukrainie, 2. Zapewnienie bezpiecznej i zrównoważonej energii po przystępnej cenie, 3. Budowa bardziej ekologicznej i neutralnej dla klimatu Europy, 4. Europa na miarę ery cyfrowej, 5. Ochrona ludzi i swobód, 6. Wzmocnienie gospodarki, 7. Budowanie sprawiedliwej i socjalnej Europy, 8. Propagowanie europejskich interesów i wartości na świecie, 9. Zmiany instytucjonalne.

Read more

Eurostat

Spadająca lutowa inflacja

20 marca 2023

eurostat.jpg
W lutym 2023 roku roczna inflacja w strefie euro wyniosła 8,5%, co oznacza spadek z 8,6% w styczniu - wynika z szacunków Eurostatu opublikowanych 17 marca. W przypadku Unii inflacja sięgnęła w lutym 9,9%, wobec 10% w poprzednim miesiącu.

Read more -inny link

Kultura

Léon Monet w Paryżu

20 marca 2023

culture.jpg
Do 16 lipca Muzeum Luksemburga w Paryżu zaprasza na wystawę poświęconą Léonowi Monetowi, bratu Claude'a Moneta. Na ekspozycji, która stara się dowartościować postać Léona Moneta w ramach kariery artystycznej jego brata, zaprezentowano sto kilkadziesiąt dzieł.

Read more

Fotograficzne skarby XX wieku w Wenecji

20 marca 2023

Do 7 stycznia Pałac Grassi w Wenecji prezentuje wystawę poświęconą fotograficznym arcydziełom XX wieku. Zaprezentowano ponad 400 prac i uhonorowano ponad 150 międzynarodowych artystów.

Read more -inny link

Obrazy abstrakcyjne w Warszawie

20 marca 2023

Do 14 kwietnia Galeria Sztuka Inwestycyjna w Warszawie prezentuje wystawę na temat Davide'a Canepy. Włoski artysta próbuje (za pośrednictwem sztuki abstrakcyjnej) odtworzyć mechanizmy i struktury, które budują nasze społeczeństwo.

Read more

Chmury w sztuce w Bad Homburg

20 marca 2023

Do 13 sierpnia Muzeum Sinclair-Haus w Bad Homburg proponuje interdyscyplinarną wystawę poświęconą chmurom. 14 artystów pokazuje po kolei chmury jako symbol ruchu, ogromu, wolności, lekkości, energii, ale także jako wskaźnik czasu, klimatu i kosmosu.

Read more

Wynalazek sztuki nowoczesnej w Londynie

20 marca 2023

Do 13 sierpnia Galeria Narodowa w Londynie gości wystawę poświęconą latom 1880-1914. Ekspozycja uhonorowuje trzech artystów, którzy pomogli rzucić fundamenty pod nową, nowoczesną sztukę na przełomie XX wieku: Paula Cézanne'a, Vincenta van Gogha i Paula Gauguina. Zgromadzono na niej ponad sto emblematycznych dzieł z tego okresu, w tym obrazy Klimta, Matisse'a, Picassa i Kandinsky'ego oraz rzeźby Rodina i Camille Claudel.

Read more

Asger Jorn w Walencji

20 marca 2023

Do 18 czerwca w Instytucie Sztuki Nowoczesnej w Walencji oglądać można wystawę poświęconą duńskiemu malarzowi Asgerowi Jornowi. Ekspozycja zatytułowana "Wolna twórczość i jej wrogowie: Asger Jorn w sytuacji" skupia się na wielości technik malarskich stosowanych przez tego malarza.

Read more

Wystawa "Jednorazówki" w Domu Historii Europejskiej

20 marca 2023

Do 14 stycznia 2024 roku w Domu Historii Europejskiej w Brukseli prezentowana jest wystawa "Jednorazówki", która dotyczy kwestii odpadów w Europie z perspektywy historycznej, począwszy od rewolucji przemysłowej. W ramach projektu działa również platforma internetowa, przygotowano publikację i program działań.

Read more

Solidarność świata kultury z Ukrainą

20 marca 2023

W Europie trwa solidarność świata kultury z Ukrainą. Organizuje się wiele wydarzeń kulturalnych z myślą o wsparciu ukraińskiego narodu i na rzecz artystów-uchodźców. 16 kwietnia odbędzie się koncert w Nancy. 24 czerwca przewidziany jest koncert na stadionie Wembley w Londynie, w którym wezmą udział U2, The Rolling Stones czy Pink. 30 marca Luther Choir Quickborn-Heide da charytatywny koncert na rzecz Ukrainy w niemieckim Quickborn-Heide.

Read more -inny link -inny link

Agenda

21 marca

Rada do Spraw Ogólnych (Bruksela)


22 marca

Trójstronny szczyt społeczny (Bruksela)


les 23-24 marca

Rada Europejska (Bruksela)


24 marca

Szczyt strefy euro (Bruksela)


Newsletter Archives

Być Europejczykiem (wolnym, umiarkowanym i niezależnym): widziane z Europy Środkowej i Wschodniej

Skręt w prawo, ale dotychczasowa większościowa koalicja powinna się utrzymać

Powrót rosyjskiego dylematu na bułgarską scenę polityczną

"Europa nie przetrwa, jeśli nie będzie ewoluować"

Europejski upadek, niemiecka historia?

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan, Baptiste Comiti

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Powrót kryzysu bankowego?

pdf

Biuletyn n°1015- wersja 20 mars 2023