Biuletyn98627 juin 2022

La Lettre

Eric Maurice

27 czerwca 2022

Francuska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej, która kończy się 30 czerwca, została zaburzona przez inwazję na Ukrainę i jej konsekwencje. 27 państw członkowskich UE nałożyło na Rosję bezprecedensowe sankcje, złamało tabu dotyczące finansowania działań wojennych, zdecydowało się na zmianę źródeł zaopatrzenia w energię i otworzyło drzwi do dalszego rozszerzenia. Państwa te muszą również przyjąć kilka milionów ludzi uciekających przed wojną, poradzić sobie z najwyższą od dziesięcioleci inflacją i uprzedzić globalny kryzys żywnościowy. Ale "refleksja nad przyszłością Unii" dopiero się rozpoczęła.

Read more

Na pierwszej stronie!

Europa: postępy w czasie burzy

27 czerwca 2022

etudes.jpg
Na zakończenie tego semestru francuska prezydencja w Radzie Unii Europejskiej może się pochwalić dodatnim bilansem, pomimo wojny. Zapoczątkowano pewną dynamikę, a Europejczycy postanowili wspólnie i solidarnie odpowiadać na niespodzianki, jakie szykuje im sytuacja międzynarodowa - pisze Jean-Dominique Giuliani.

Read more

Fundacja

"The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2022"

26 czerwca 2022

frs.jpg
Wydawnictwo Marie B. opublikowało właśnie wydanie "The Schuman Report on Europe, the State of the Union" na 2022 rok. Dzięki artykułom wybitnych osobistości i ekspertów, oryginalnym mapom i statystykom z komentarzem, w "The Schuman Report" przeanalizowano wyzwania stojące przed Europą i książka oferuje całościowe spojrzenie na Unię Europejską. Francuskojęzyczna wersja drukowana jest dostępna na naszej stronie internetowej oraz w księgarniach. Wersja cyfrowa dostępna jest po francusku i po angielsku. Zamów tę publikację.

Read more -inny link

Postępy Europy cyfrowej

27 czerwca 2022

30 czerwca o godz. 14.00 Fundacja organizuje debatę online na temat polityki cyfrowej Unii Europejskiej, między regulacjami a ambicjami technologicznymi. Ta wideokonferencja odbędzie się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Zarejestruj się na to wydarzenie.

Read more

Rada Europejska

Konkluzje Rady Europejskiej

26 czerwca 2022

conseilparlement.jpg
27 szefów państw i rządów, obradujących 23 i 24 czerwca, omówiło ideę europejskiej wspólnoty politycznej, która gromadziłaby Unię Europejską i jej europejskich partnerów w celu wspierania dialogu politycznego i współpracy. Pierwsze spotkanie odbędzie się do końca roku. Przywódcy zwrócili się do Komisji o zbadanie możliwości ograniczenia rosnących cen energii. Przyjęli do wiadomości propozycje Konferencji w sprawie przyszłości Europy i przypomnieli, jak ważne jest uwzględnianie opinii obywateli. Na szczycie strefy euro przywódcy UE wezwali Komisję do refleksji nad propozycjami wzmocnienia unii bankowej i rynków kapitałowych. Chorwacja powinna dołączyć do strefy euro 1 stycznia. Grecja wyszła z programu wzmocnionego nadzoru.

Read more -inny link

Ukraina/Rosja

Wyjątkowe, tymczasowe wsparcie regionalne z tytułu EFRROW

27 czerwca 2022

ukrru.jpg
W przyjętej 23 czerwca rezolucji europosłowie wzywają do udzielenia "wyjątkowego", tymczasowego wsparcia rolnikom oraz małym i średnim przedsiębiorstwom sektora spożywczego, którzy ucierpieli w wyniku wojny w Ukrainie. Aby zapobiec problemom z płynnością finansową, Parlament wzywa do umożliwienia państwom dostosowania poziomu kwot ryczałtowych wypłacanych w ramach EFRROW. Kwota pomocy nie będzie mogła przekroczyć 15 000 euro na rolnika i 100 000 euro na MŚP.

Read more

Ukraina i Mołdawia uzyskują status kandydata do Unii Europejskiej

26 czerwca 2022

23 czerwca Rada Europejska podjęła decyzję o przyznaniu statusu kraju kandydującego Ukrainie i Mołdawii oraz dała perspektywę akcesji Gruzji. Zaapelowała o przyspieszenie procesu akcesyjnego krajów Bałkanów Zachodnich. Z zadowoleniem przyjęła zniesienie bułgarskiego weta w sprawie rozpoczęcia negocjacji z Macedonią Północną oraz porozumienie polityczne osiągnięte 12 czerwca 2022 roku przez przywódców Bośni i Hercegowiny.

Read more -inny link -inny link

Inicjatywa Trójmorza daje Ukrainie status partnera

26 czerwca 2022

21 czerwca, w efekcie szczytu Inicjatywy Trójmorza w Rydze, szefowie państw i przedstawiciele 12 państw w niej uczestniczących przyznali Ukrainie status partnera i poparli jej wniosek o akcesję do Unii Europejskiej. Zapowiedzieli kontynuację inwestycji w energetykę, transport i telekomunikację w krajach Bałkanów Zachodnich.

Read more -inny link -inny link

Środki na rzecz ograniczenia ryzyka braku gazu i wzrostu cen

27 czerwca 2022

Rządy Hiszpanii, Włoch i Niemiec wprowadzają środki mające na celu ograniczenie inflacji i ryzyka niedoborów gazu w związku z wojną w Ukrainie. Rządy Hiszpanii i Włoch obniżają podatek VAT do 5% - Włochy od zużycia gazu, a Hiszpania od energii elektrycznej. 25 czerwca hiszpański rząd ogłosił pomoc w wysokości 200 euro dla gospodarstw domowych o niskich dochodach. 23 czerwca niemiecki minister gospodarki i ochrony klimatu Robert Habeck zapowiedział wdrożenie drugiej fazy planu awaryjnego w zakresie gazu. Uruchomiono 15 mld euro, aby umożliwić napełnienie zbiorników gazu i ponowne uruchomienie elektrowni węglowych. We Francji Catherine MacGregor (dyrektor generalna Engie), Jean-Bernard Lévy (prezes i dyrektor generalny EDF) oraz Patrick Pouyanné (prezes i dyrektor generalny TotalEnergies) wzywają do nadzwyczajnej uważności w obliczu gwałtownie rosnących cen energii.

Read more -inny link -inny link -inny link

Ponad 150 miejsc kultury częściowo lub całkowicie zniszczonych

27 czerwca 2022

UNESCO zidentyfikowało 152 obiekty zniszczone lub uszkodzone od początku wojny w Ukrainie, w tym miejsca kultu religijnego i miejsca historyczne, ośrodki kultury, biblioteki, pomniki i muzea. UNESCO podjęło szereg inicjatyw mających na celu ochronę dziedzictwa przed zniszczeniem, w tym objęło obiekty ochroną na mocy Konwencji Haskiej z 1954 roku. Oprócz dokumentowania szkód i zniszczeń organizacja utworzyła już fundusz przeznaczony na przyszłą odbudowę.

Read more -inny link

Kaliningrad: rosyjska eksklawa w centrum napięć z Unią Europejską

27 czerwca 2022

W ostatnich dniach Rosja groziła Litwie z powodu litewskich kontroli pociągów towarowych jadących do rosyjskiej eksklawy w Kaliningradzie. Litewski rząd i Komisja Europejska wyjaśniły, że kontrole te są przeprowadzane na podstawie sankcji przyjętych przez Unię Europejską i nie stanowią blokady, ponieważ dotyczą wyłącznie towarów objętych sankcjami.

Read more

Komisja

Propozycja na rzecz zmniejszenia wykorzystywania pestycydów

26 czerwca 2022

commission1.jpg
22 czerwca Komisja przedstawiła propozycje dotyczące odbudowy zniszczonych ekosystemów i ograniczenia stosowania chemicznych pestycydów o 50% do 2030 roku - przedłożyła prawo o odbudowie zasobów przyrodniczych, a także nowe przepisy dotyczące pestycydów chemicznych i wspólnej polityki rolnej. Komisja planuje pomagać rolnikom w przechodzeniu na zrównoważone systemy produkcji żywności poprzez wspieranie nowych technologii lub zwrot kosztów związanych z transformacją.

Read more

Nowe przepisy dotyczące stosowania porozumień handlowych

26 czerwca 2022

22 czerwca Komisja przedstawiła przepisy mające na celu wzmocnienie wdrażania rozdziałów dotyczących handlu i zrównoważonego rozwoju (TSD) w umowach handlowych UE. Chce w szczególności otworzyć nowe rynki dla importu i eksportu ekologicznych towarów i usług oraz surowców, a także umożliwić stosowanie sankcji handlowych w przypadku naruszania postanowień paryskiego porozumienia klimatycznego. Zamierza w większym stopniu włączyć społeczeństwo obywatelskie poprzez większą przejrzystość umów i ułatwienie zgłaszania do Komisji przypadków naruszania zobowiązań w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Read more

Parlament

Głosowanie w sprawie 3 dokumentów z pakietu "Gotowi na 55"

26 czerwca 2022

parlement.jpg
22 czerwca europosłowie przyjęli 3 dokumenty z pakietu "Gotowi na 55", które zostały odesłane do komisji podczas sesji plenarnej w dniach 6-9 czerwca. Głosowali nad poprawkami do nowego systemu handlu uprawnieniami do emisji (ETS), który ma zachęcać przedsiębiorstwa do ograniczania emisji, do mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (CBAM) oraz do Społecznego Funduszu Klimatycznego (SCF), który ma służyć walce z ubóstwem energetycznym i ubóstwem w zakresie mobilności.

Read more -inny link -inny link -inny link

Debata z chorwackim premierem

26 czerwca 2022

22 czerwca, podczas debaty z posłami do Parlamentu Europejskiego, premier Chorwacji Andrej Plenković wyraził życzenie, by status Bośni i Hercegowiny został (pod pewnymi warunkami) zmieniony. Przyjął również z zadowoleniem wnioski z Konferencji w sprawie przyszłości Europy, ale wyraził zastrzeżenia co do wprowadzenia głosowania większościowego w sprawach polityki zagranicznej. Europosłowie wyrazili poparcie dla członkostwa Chorwacji w strefie euro i jej wejścia do strefy Schengen.

Read more -inny link

Rada

Wstępne porozumienie w sprawie trwałych zanieczyszeń organicznych

26 czerwca 2022

conseilparlement.jpg
21 czerwca Rada i Parlament osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie dodania nowych substancji chemicznych do listy trwałych zanieczyszczeń organicznych oraz uaktualnienia limitów stężenia niektórych substancji w celu zmniejszenia ich obecności w odpadach.

Read more

Posiedzenie ministrów do spraw europejskich

26 czerwca 2022

Obradujący 21 czerwca ministrowie do spraw europejskich przyjęli konkluzje w sprawie jednolitego, rozszerzonego rynku wewnętrznego oraz stosunków z krajami Europy Zachodniej nienależącymi do UE. Przyjęli konkluzje wzywające do podjęcia nowych działań w celu ochrony pracowników mediów, których bezpieczeństwo i wolność słowa są coraz bardziej zagrożone. Zaproponowali utworzenie ram skoordynowanej reakcji na hybrydowe kampanie zagrażające Unii Europejskiej. Na koniec zatwierdzono wnioski dotyczące najbardziej oddalonych regionów.

Read more

Porozumienie w sprawie publikowania informacji w zakresie zrównoważoności przedsiębiorstw

26 czerwca 2022

21 czerwca Parlament i Rada osiągnęły wstępne porozumienie w sprawie sprawozdawczości dotyczącej zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw. Dokument ten zobowiąże przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 500 pracowników, spółki notowane na giełdzie, niektóre MŚP oraz przedsiębiorstwa spoza UE o obrotach w Unii powyżej 150 mln euro do publikowania informacji na temat kwestii niefinansowych, takich jak wpływ ich działalności na prawa człowieka, prawa socjalne i prawa środowiskowe. Standardy zrównoważonego rozwoju zostaną określone przez Europejską Grupę Doradczą ds. Sprawozdawczości Finansowej (EFRAG).

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie rozporządzeń Eurodac i kontroli przesiewowej

26 czerwca 2022

22 czerwca Rada przyjęła stanowisko w sprawie zmiany rozporządzenia Eurodac, by zwalczać nielegalne przepływy osób i ułatwiać powrót nielegalnych imigrantów. Projekt rozszerza zawartość bazy danych, zastępuje monitorowanie wniosków monitorowaniem osób ubiegających się o azyl oraz zapewnia interoperacyjność z innymi europejskimi systemami informacyjnymi. Rada przyjęła także stanowisko w sprawie rozporządzenia dotyczącego kontroli przesiewowej, które ma na celu wzmocnienie kontroli osób na granicach zewnętrznych i szybkie kierowanie ich do odpowiednich procedur. Państwa będą musiały wprowadzić niezależny mechanizm monitorujący przestrzeganie praw podstawowych podczas kontroli przesiewowej.

Read more -inny link

Porozumienie w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia

26 czerwca 2022

23 czerwca Rada i Parlament osiągnęły porozumienie w sprawie rozporządzenia dotyczącego poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia, które przewiduje ustanowienie planu ostrzegania o kryzysach sanitarnych i pandemiach oraz zarządzania nimi. Komisja będzie mogła uznać, że istnieje stan zagrożenia zdrowia publicznego na szczeblu Unii Europejskiej, co pozwoli na monitorowanie niedoborów leków. Rada i Parlament uzgodniły również, że Komisja i państwa członkowskie będą mogły wspólnie dokonywać zamówień na medyczne środki zapobiegawcze.

Read more -inny link

Ostateczne przyjęcie rozporządzenia w sprawie magazynowania gazu

27 czerwca 2022

27 czerwca Rada ostatecznie przyjęła rozporządzenie, którego celem jest zapewnienie wystarczających zapasów gazu przed sezonem zimowym. Rezerwy, które będą musiały zostać wypełnione w co najmniej 80% przed rozpoczęciem zimy 2022/2023, mogą być współdzielone przez państwa członkowskie i pozwolą wzmocnić bezpieczeństwo dostaw energii do Unii Europejskiej w kontekście wojny w Ukrainie. W dokumencie określono, że magazyny gazu zostaną zakwalifikowane jako "infrastruktura krytyczna". Zachęca on państwa członkowskie do dywersyfikacji źródeł dostaw. Parlament przyjął rozporządzenie 23 czerwca.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów

28 czerwca 2022

Na posiedzeniu 28 czerwca ministrowie ds. energii przyjęli stanowisko w sprawie przeglądu dyrektywy o efektywności energetycznej i dyrektywy o energii odnawialnej. Wymienili poglądy na temat celów dekarbonizacji oraz poziomu przygotowania państw do radzenia sobie z konsekwencjami wojny w Ukrainie dla europejskiej energetyki. Ministrowie z zadowoleniem przyjęli plan REPowerEU i utworzenie wspólnej platformy zamówień na energię, a także przyjęli rozporządzenie w sprawie magazynowania gazu, które służy zapewnieniu gotowości magazynów gazu w UE przed zimą.

Read more

Dyplomacja

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

26 czerwca 2022

diplomatie.jpg
Na spotkaniu 20 czerwca ministrowie spraw zagranicznych omówili konsekwencje wojny w Ukrainie dla światowego bezpieczeństwa żywnościowego i uruchomili pomoc w wysokości 1,8 mld euro dla krajów Sahelu, Rogu Afryki, Lewantu i Afryki Północnej. Wymienili poglądy ze swoim egipskim odpowiednikiem Samehem Shoukrym w ramach nowego partnerstwa UE-Egipt i przed egipską prezydencją w COP27. Zatwierdzono umowę o partnerstwie z Nową Zelandią, która ma wejść w życie w lipcu, oraz przyjęto konkluzje w sprawie strategicznego partnerstwa z Zatoką Perską w dziedzinie ochrony środowiska, bezpieczeństwa energetycznego, wiz i praw człowieka. Ministrowie przedłużyli o rok (do 23 czerwca 2023) sankcje wobec Rosji w związku z nielegalną aneksją Krymu i Sewastopola w 2014 roku.

Read more

Partnerstwo w zakresie zdrowia z Ameryką Łacińską i Karaibami

26 czerwca 2022

22 czerwca przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i premier Hiszpanii Pedro Sánchez zainaugurowali nowe partnerstwo między UE a Ameryką Łacińską i Karaibami w zakresie lokalnej produkcji szczepionek, leków i innych technologii medycznych oraz budowania odporności systemów ochrony zdrowia. Celem partnerstwa jest stymulowanie wzrostu gospodarczego, pobudzanie innowacji w sektorze prywatnym, ułatwianie handlu, dywersyfikacja globalnych łańcuchów wartości oraz wzmacnianie powiązań naukowych, dyplomatycznych i międzyludzkich pomiędzy Europą a Ameryką Łacińską.

Read more -inny link

Wzmocnienie współpracy energetycznej z Norwegią

26 czerwca 2022

23 czerwca Komisja i norweski rząd uzgodniły, że wzmocnią współpracę między Unią Europejską a Norwegią w dziedzinie energii. Przypomniano o znaczeniu norweskiego wydobycia ropy i gazu dla bezpieczeństwa energetycznego Europy, zwłaszcza od czasu wybuchu wojny w Ukrainie. Zacieśnione partnerstwo powinno zapewnić dodatkowe dostawy norweskiego gazu w perspektywie krótko- i długoterminowej.

Read more

Wznowienie rozmów na temat irańskiej energii atomowej

27 czerwca 2022

25 czerwca Josep Borrell, Wysoki Przedstawiciel Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych, odwiedził Iran, by odbyć rozmowy z irańskim ministrem spraw zagranicznych Hosejnem Amirem Abdollahijanem oraz zachęcić do wznowienia rozmów na temat irańskiego porozumienia nuklearnego. Josep Borrell ponownie podkreślił znaczenie osiągnięcia zgody i utrzymania opartych na zaufaniu stosunków z Iranem, który jest ważnym "potencjalnym dostawcą energii".

Read more

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych G7

27 czerwca 2022

24 czerwca, przed szczytem szefów państw i rządów, odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych państw G7 i Wysokiego Przedstawiciela UE. Ministrowie potwierdzili odpowiedzialność Rosji za światowy kryzys żywnościowy i ponownie zapewnili o woli wspierania Ukrainy.

Read more

Raport na temat społeczności cyfrowych

27 czerwca 2022

Sprawozdanie o społecznościach cyfrowych jest wynikiem prac przeprowadzonych przez 19 państw członkowskich (Belgię, Chorwację, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Niemcy, Irlandię, Włochy, Łotwę, Luksemburg, Maltę, Holandię, Polskę, Portugalię, Słowenię, Hiszpanię i Szwecję) oraz Komisję Europejską. Sformułowano w nim cztery propozycje mające na celu zapewnienie cyfrowej suwerenności Europy: utworzenie europejskiego punktu kompleksowej obsługi, który kierowałby społeczności do odpowiednich funduszy i pomocy publicznej; ogłoszenie zaproszenia do składania projektów w celu szybkiego przyznania pomocy finansowej najbardziej strategicznym społecznościom; utworzenie europejskiej fundacji na rzecz społeczności cyfrowych, którą zarządzałyby wspólnie państwa, Komisja Europejska i wspólnoty wchodzące w skład społeczności cyfrowych; wdrożenie zasady "domyślnych społeczności cyfrowych" przy opracowywaniu cyfrowych narzędzi administracji publicznej.

Read more -inny link

Trybunał Sprawiedliwości

Wyrok w sprawie ograniczeń użytkowania danych PNR

26 czerwca 2022

cjue.jpg
21 czerwca Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że w przypadku braku rzeczywistego, obecnego lub przewidywalnego zagrożenia terrorystycznego unijne prawo stoi na przeszkodzie krajowym przepisom przewidującym przekazywanie i przetwarzanie danych PNR (Passenger Name Record) dotyczących lotów wewnątrzunijnych oraz transportu innymi środkami lokomocji na terytorium Unii. Trybunał przypomina, że dyrektywa PNR ma służyć "wprowadzeniu systemu nadzoru o charakterze stałym, nieukierunkowanym i systematycznym" nad wszystkimi danymi osób korzystających z usług transportu lotniczego. Uzasadnienie przez państwo członkowskie takiej ingerencji musi być oparte na sprawdzeniu, czy realizowany cel leżący w interesie ogólnym jest współmierny do szacowanego stopnia tej ingerencji. Stosowanie dyrektywy musi być ograniczone do "zwalczania przestępstw terrorystycznych i poważnej przestępczości, które mają obiektywny, przynajmniej pośredni, związek z lotniczym transportem osób".

Read more

EBC

Christine Lagarde w Parlamencie Europejskim

26 czerwca 2022

bce.jpg
20 czerwca, w przemówieniu do europosłów z Komisji Spraw Gospodarczych, prezes Europejskiego Banku Centralnego (EBC) Christine Lagarde przedstawiła politykę monetarną na koniec roku, w tym zakończenie programu skupu aktywów z 1 lipca oraz lipcową i wrześniową podwyżkę stóp procentowych EBC (w zależności od inflacji). Prezes przedstawiła nowy mechanizm antyfragmentacyjny EBC oraz jego zastosowanie w kontekście słabego wzrostu gospodarczego i rosnącej inflacji.

Read more -inny link -inny link

Europejskie Biuro Patentowe

Nagroda Europejskiego Wynalazcy 2022

26 czerwca 2022

oeb.jpg
21 czerwca Europejski Urząd Patentowy ogłosił laureatów Nagrody Europejskiego Wynalazcy. Uhonorowano wynalazców z Belgii, Brazylii, Kanady, Estonii, Francji, Węgier, Hiszpanii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. I Nagrodę Młodych Wynalazców otrzymali Belg Victor Dewulf i Brytyjczyk Peter Hedley, którzy opracowali system wykrywania i sortowania odpadów oparty na sztucznej inteligencji, oraz Amerykanka Erin Smith, która stworzyła aplikację opartą na sztucznej inteligencji, wykorzystującą wideo do wczesnego wykrywania choroby Parkinsona.

Read more

Europejskie agencje

Wystrzelenie dwóch satelitów przez rakietę Ariane 5

26 czerwca 2022

agences-eu.jpg
22 czerwca rakieta Ariane 5 umieściła na orbicie dwóch satelitów przeznaczonych do świadczenia usług telekomunikacyjnych i nadawania telewizji satelitarnej. Był to pierwszy start z Centrum Kosmicznego Kourou w Gujanie Francuskiej od czasu wybuchu wojny w Ukrainie i zaprzestania startów przez Rosjan. Europejska Agencja Kosmiczna (ESA), która odpowiada za europejskie programy rakiet nośnych (w tym Ariane), ma wystrzelić do końca roku dwie rakiety Ariane 5 i dwie rakiety Vega.

Read more -inny link

Niemcy

10 zaleceń na rzecz kobiet dla przywódców G7

27 czerwca 2022

allemagne.jpg
Po szczycie, który odbył się 20 i 21 czerwca w Berlinie, Forum Kobiet na rzecz Gospodarki i Społeczeństwa opublikowało 10 zaleceń dla G7, mających na celu zwiększenie równości płci. Zalecenia te obejmują uwzględnienie kobiet w Celach Zrównoważonego Rozwoju, ustanowienie szeroko zakrojonej polityki wzmacniającej pozycję kobiet i przeciwdziałającej ich dyskryminacji. Obejmują one także wprowadzenie mechanizmów zapewniających reprezentację kobiet we wszystkich sektorach oraz zwalczanie wszelkich form przemocy seksualnej i przemocy ze względu na płeć.

Read more

Bułgaria

Upadek bułgarskiego rządu

27 czerwca 2022

bulgarie.jpg
22 czerwca bułgarski rząd premiera Kiriła Petkowa został obalony w wyniku wotum nieufności złożonego w parlamencie przez opozycyjną partię GERB. Wcześniej populistyczna partia ITN postanowiła opuścić koalicję rządową. Za było 123 z 240 deputowanych; 116 głosowało przeciw.

Read more -inny link

Parlament rezygnuje z wetowania negocjacji akcesyjnych Macedonii Północnej

27 czerwca 2022

24 czerwca bułgarski parlament przegłosował zniesienie weta tego kraju dla rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych między Macedonią Północną a Unią Europejską. Decyzja została podjęta 170 głosami za, przy 37 głosach przeciw i 21 osobach wstrzymujących się. Parlamentarzyści postawili jednak kilka warunków, m.in. zapewnienie włączenia Bułgarów do konstytucji Macedonii Północnej czy zagwarantowanie, że proces akcesyjny nie będzie oznaczał uznania przez Bułgarię języka macedońskiego.

Read more -inny link -inny link

Rada Europy

Letnia sesja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy

26 czerwca 2022

conseilparlement.jpg
Obradujące w dniach 20-24 czerwca Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy (ZPRE) omówiło sposoby obrony demokratycznego bezpieczeństwa w Europie z Simonem Coveneyem, irlandzkim ministrem spraw zagranicznych i obrony, oraz Pekką Haavisto, fińskim ministrem spraw zagranicznych. Zgromadzenie dyskutowało także o "konsekwencjach blokady Morza Czarnego", "porozumieniu Zjednoczonego Królestwa w sprawie osób ubiegających się o azyl", humanitarnych konsekwencjach agresji Rosji na Ukrainę oraz o kontroli komunikacji internetowej. Przemawiając na forum Zgromadzenia Parlamentarnego prezydent Grecji Ekaterini Sakielaropulu wezwała do wzmocnienia Rady Europy, aby stawić czoła rosyjskiej agresji, a król Holandii Willem-Alexander potępił rosyjską inwazję i podkreślił znaczenie praworządności.

Read more -inny link -inny link

OECD

Raport na temat polityk rolnych

26 czerwca 2022

ocde.jpg
23 czerwca OECD opublikowało swój raport na temat polityk rolnych. W związku ze skutkami pandemii COVID-19 i innych kryzysów, organizacja odnotowuje rekordowy poziom publicznego wsparcia dla rolnictwa. W latach 2019-2021 54 kraje objęte badaniem wydały na wsparcie rolnictwa średnio 817 mld dolarów, czyli o 13% więcej niż w latach 2018-2020. OECD stwierdza, że tylko niewielka część tej pomocy została przeznaczona na długoterminowe wysiłki mające na celu rozwiązanie problemów związanych ze zmianą klimatu i systemami żywnościowymi.

Read more -inny link

Eurobarometr

Sondaż na temat znaczenia rolnictwa dla europejskich obywateli

26 czerwca 2022

eurobarometre.jpg
Prawie połowa Europejczyków uważa, że zapewnienie Unii Europejskiej stabilnego zaopatrzenia w żywność powinno być jednym z głównych celów wspólnej polityki rolnej (WPR) - wynika z badania Eurobarometru, którego rezultaty opublikowano 21 czerwca. Ponadto badanie pokazuje, że duża część respondentów (58%) sądzi, że rolnictwo już wniosło istotny wkład w walkę ze zmianami klimatu oraz że WPR pomaga chronić środowisko (65%).

Read more

Wojna w Ukrainie wzmacnia wsparcie dla Unii

26 czerwca 2022

Według Eurobarometru Parlamentu Europejskiego, którego wyniki opublikowano 22 czerwca, wojna w Ukrainie spowodowała najwyższy od 2007 roku poziom poparcia dla Unii Europejskiej. 65% unijnych obywateli ocenia członkostwo swojego kraju w UE pozytywnie; 52% Europejczyków ma pozytywny obraz UE, a 80% deklaruje poparcie dla sankcji gospodarczych wobec Rosji. Skutki wojny widać również w podstawowych wartościach i priorytetach politycznych wymienianych przez obywateli. Są to obrona wolności i demokracji.

Read more -inny link

Kultura

Festiwal jazzowy w Vienne

27 czerwca 2022

culture.jpg
Od 29 czerwca do 13 lipca w miejskim Théâtre Antique odbywa się festiwal Jazz à Vienne. Program muzyczny jest zróżnicowany i obejmuje muzykę funk, soul, jazz i elektro.

Read more -inny link

Na tropie Maxa Liebermanna

27 czerwca 2022

Od 3 lipca 2022 do 19 marca 2023 roku w Museum Kunst der Westküste w Alkersum będzie można obejrzeć wystawę poświęconą badaniom nad historią dzieła Maxa Liebermanna "Wäschetrocknen - Die Bleiche".

Read more

Festiwal Letnie Noce w Barcelonie

27 czerwca 2022

W Barcelonie przez całe lato (do 31 sierpnia) odbywa się festiwal Letnie Noce, organizowany przez centrum kulturalne CaixaForum. Przewidziano liczne pokazy filmowe, koncerty i wystawy. 6 lipca wystąpi wiolonczelistka Ana Carla Maza.

Read more

Doświadczenia artystyczne we Wrocławiu

27 czerwca 2022

Do 26 września Muzeum Współczesne we Wrocławiu prezentuje wystawę "Partytura nowych gestów", która analizuje eksperymenty artystyczne Ewy i Jacka Doroszenko prowadzone w latach 2016-2022. Za pomocą instalacji dźwiękowych, filmów wideo i prac graficznych duet artystów eksploruje i przekracza pojęcia przestrzeni, wizualności oraz dźwięku.

Read more

Festiwal Med w Loulé

27 czerwca 2022

Od 30 czerwca do 3 lipca na jednym z najważniejszych festiwali w Europie w historycznym mieście Loulé, w Portugalii spotkają się największe nazwiska światowej muzyki. Festiwal Med oferuje bogaty program obejmujący 66 koncertów na 12 scenach, ale także wystawy sztuki i inne wydarzenia kulturalne.

Read more

Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach

27 czerwca 2022

Od 1 do 9 lipca odbywa się 56. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach, w Czechach. Gości filmy fabularne z całego świata. Cześć programu poświęcono kinu środkowo- i wschodnioeuropejskiemu.

Read more

Festiwal Operowy w Savonlinnie

27 czerwca 2022

Od 1 do 31 lipca w Finlandii odbywa się Festiwal Operowy w Savonlinnie. Światowej sławy soliści i opery prezentują się na scenie w średniowiecznej scenerii zamku Olav.

Read more

Świat kultury mobilizuje się na rzecz Ukrainy

27 czerwca 2022

Wojna w Ukrainie nadal mobilizuje świat kultury w Europie. 30 czerwca w Dublinie członkowie celtyckiej grupy muzycznej Kila wystąpią na rzecz Ukrainy. Od 2 do 9 lipca Ukraina będzie honorowana w Casino de Paris, gdzie zespół Virsky - Narodowy Balet Ukrainy zaprezentuje serię wyjątkowych występów. Do 3 lipca w Hamburgu fotografka Anastasia Taylor-Lind wystawia w plenerze portrety matek uciekających z dziećmi z Ukrainy, wykonane podczas podróży do Lwowa. W Polsce Stowarzyszenie Kulturalne "Pegaz" i Teatr im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu mobilizują się w ramach programu wsparcia dla Ukrainy pod nazwą Opera Helps U, skierowanego do artystów z Ukrainy zmuszonych do opuszczenia swojego kraju. Do 17 lipca w Madrycie trwa szeroko zakrojona kampania uświadamiania i zbierania datków dla Ukrainy, która odbywa się w wielu ośrodkach edukacyjnych oraz podczas wydarzeń rozrywkowych i kulturalnych.

Read more

Festiwal L'offrande Musicale w Tarbes i w Lourdes

27 czerwca 2022

Od 29 czerwca do 11 lipca w Górnych Pirenejach odbywa się druga edycja festiwalu L'Offrande Musicale. Festiwal wspiera problematykę niepełnosprawności we Francji, działając na rzecz poprawy dostępu do muzyki dla osób niepełnosprawnych. W programie znalazły się trzy premiery we Francji: spektakle i koncerty "Watermusic22" z udziałem Antoine'a Wagnera i Concert d'Astrée; balet "Ghost Light" Johna Neumeiera oraz "Concert de l'amitié" Ricardo Mutiego.

Read more

Refleksja na temat sztuki w Oslo

27 czerwca 2022

Do 11 września Muzeum Narodowe w Oslo prezentuje wystawę "Nazywam to sztuką", która bada różnicę między tym, co jest uznawane za sztukę, a tym, co nią nie jest. Ta refleksja nad samą definicją sztuki obejmuje również analizę takich tematów jak tożsamość, demokracja i przynależność.

Read more

Londyńskie targi sztuki Masterpiece

27 czerwca 2022

Od 30 czerwca do 6 lipca w londyńskim Royal Hospital Chelsea odbędą się targi sztuki Masterpiece. Ponad 120 wystawców z całego świata zaprezentuje prace z różnych okresów i różnego pochodzenia. Na targach zostanie przyznana nagroda Masterpiece dla najlepszego wystawcy.

Read more

Piet Mondrian w Fundacji Beyelerów, a Picasso i Greco w Kunstmuseum w Bazylei

27 czerwca 2022

Dwie wystawy do zobaczenia w Bazylei. Do 9 października w Fundacji Beyelerów można oglądać ekspozycję poświęconą holenderskiemu malarzowi Pietowi Mondrianowi z okazji 150. rocznicy jego urodzin. Wystawa śledzi rozwój artystyczny tego czołowego twórcy ruchu awangardowego do lat dwudziestych XX wieku. Ponadto w Muzeum Sztuki do 25 września oglądać można wystawę, która ukazuje wpływ kreteńskiego mistrza El Greco na Pabla Picassa. Na ekspozycji zgromadzono ponad 40 dzieł Picassa i El Greca dialogujących ze sobą. Składają się na nią prestiżowe wypożyczenia z całego świata oraz dzieła z kolekcji własnej muzeum.

Read more -inny link

Agenda

les 26-28 czerwca

Szczyt G7 (Schloss Elmau)


27 czerwca

Rada ds. Energii (Luksemburg)


27 czerwca

Konferencja ONZ w sprawie oceanów (Lizbona)


28 czerwca

Rada ds. Środowiska (Luksemburg)


les 29-30 czerwca

Szczyt NATO (Madryt)


1 lipca

Początek czeskiej prezydencji w Radzie ()


Newsletter Archives

Co warto zapamiętać z europejskiego aktu o sztucznej inteligencji

"Komisarz ds. obrony"

Rolnictwo Europy i rolnictwo Ukrainy są komplementarne

Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej stanowi wartość dodaną i wymierza historyczną sprawiedliwość

Być Europejczykiem (wolnym, umiarkowanym i niezależnym): widziane z Europy Środkowej i Wschodniej

The Editors of the Newsletter :
Dyrektor publikacji : Pascale Joannin

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Kontakt/sugestia

Director of Publication :
Fundacja Roberta Schumana

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny

pdf

Biuletyn n°986- wersja 27 juin 2022