Biuletyn n°948

Open panel Open panel
Biuletyn n°948
Biuletyn
wtorek, 21 września 2021
numer 948
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Wspólna polityka rolna 2023-2027: zmiana w ciągłości
Nowe środki regulujące wspólną politykę rolną na lata 2023-2027, które zostały uzgodnione w czerwcu ubiegłego roku, stanowią kontynuację poprzednich programów, jeśli chodzi o narastające uwzględnianie środowiska i klimatu. Ewoluuje również jej funkcjonowanie, w szczególności w zakresie organizacji rynków i stosowania zasady pomocniczości.
Więcej
Na pierwszej stronie! : Niemiecka niepewność
photo
Niemieckie wybory parlamentarne, które odbędą się 26 września, są szczególnie ważne dla Europy. Jednak brak merytorycznych debat podczas kampanii i osłabienie dwóch głównych partii wróżą długie miesiące budowania koalicji i wskazują na lęk przed reformami, co może się okazać szkodliwe dla postępów w dziedzinie integracji europejskiej, zauważa Jean-Dominique Giuliani... Więcej

Wybory : Wybory parlamentarne w Czechach 8 i 9 października
photo
W wyborach parlamentarnych, które odbędą się 8 i 9 października, powinien zwyciężyć ruch ANO dotychczasowego premiera Andreja Babisza. Jednak ze względu na osłabienie jego partnera koalicyjnego - Partii Socjaldemokratycznej - i powstanie dwóch opozycyjnych koalicji, które chcą odsunąć go od władzy, ANO może nie być w stanie utworzyć rządu. Należy zwrócić uwagę, że system głosowania, a w szczególności podział mandatów, został w tym roku zmieniony... Więcej

Fundacja : Jak uczynić z Unii Europejskiej realną potęgę?
photo
Pascale Joannin, dyrektor generalna Fundacji, wypowie się na wideokonferencji 22 września na zaproszenie Instytutu Stosowanych Studiów Geopolitycznych (EGA). Temat jej wystąpienia brzmi "Jak uczynić z Unii Europejskiej realną potęgę?"... Więcej
Więcej
Kto będzie kolejnym niemieckim kanclerzem i z jaką koalicją rządową?
photo
14 września Fundacja zorganizowała debatę online na temat Niemiec i wyborów federalnych 26 września z udziałem Franka Baasnera, Joachima Bitterlicha i Hélène Kohl, aby przeanalizować stawkę tych wyborów oraz nakreślić polityczną przyszłość tego kraju pod kierownictwem nowego kanclerza i nowej koalicji rządowej... Więcej
Strona specjalna - niemieckie wybory federalne 2021
photo
26 września Niemcy będą głosować, żeby wybrać swoich deputowanych i pośrednio zdecydują, kto po 16 latach zastąpi Angelę Merkel na urzędzie kanclerza. Aby lepiej zrozumieć stawkę tych decydujących dla Niemiec i dla Unii Europejskiej wyborów, zapoznajcie się Państwo z zawartymi w tym zbiorze publikacjami Fundacji i debatami, które organizujemy wokół tych wyborów, jak również z naszymi wypowiedziami w mediach i materiałami na temat programów startujących partii... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
Przyjmowana w dniach 15-17 września w Paryżu liderka opozycji Swiatłana Cichanouska wezwała Francję i wspólnotę międzynarodową do podjęcia działań na rzecz dialogu na Białorusi i znalezienia rozwiązania dla tamtejszego kryzysu. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli śledzić kryzys wywołany sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w sierpniu 2020 roku... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Od 13 września w Portugalii nie ma już obowiązku stosowania maseczek ochronnych na zewnątrz. W Austrii od 15 września osoby niezaszczepione muszą nosić maski FFP2 w środkach transportu, sklepach i obiektach kulturalnych, a testy na obecność antygenów są ważne tylko przez 24 godziny. Od 25 września w Holandii dystans 1,5 metra nie będzie już obowiązkowy, ale wprowadzony zostanie paszport zdrowotny w barach, restauracjach i obiektach kulturalnych. We Włoszech od 15 października taki paszport zostanie rozszerzony na wszystkie miejsca pracy. Fundacja proponuje Państwu kompletną mapę obowiązujących instrumentów, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać warunki wjazdu do różnych państw członkowskich Unii. To niezbędne, regularnie aktualizowane źródło informacji... Więcej
The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021
photo
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać tegorocznego wydania "The Schuman Report on Europe, State of the Union", publikacji będącej punktem odniesienia, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B, to wciąż jest to możliwe. Książka dostępna jest w wersji drukowanej w księgarniach i na naszej stronie internetowej oraz w wersji cyfrowej... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Po powrocie z wakacji warto zapoznać się z nowym wydaniem "Permanent Atlas of the European Union" opublikowanym przez wydawnictwo Marie B. Książka ta odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Za pośrednictwem ponad 50 map, tekstów i fiszek tematycznych "Atlas" przedstawia w syntetyczny sposób istotę historii UE oraz jej polityczne i statystyczne realia. Wersja drukowana w języku francuskim dostępna jest w księgarniach i na naszej stronie internetowej. Istnieje też wersja cyfrowa... Więcej

Komisja : Orędzie o stanie Unii
photo
15 września przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen wygłosiła w Parlamencie w Strasburgu swoje doroczne orędzie o stanie Unii. Zapowiedziała inwestycje na kwotę 50 mld euro do 2027 roku w celu przygotowania się na przyszłe pandemie i przeciwdziałania im. Zapowiedziała również podwojenie unijnych środków na ochronę bioróżnorodności na świecie oraz zwiększenie funduszy na międzynarodowe działania na rzecz klimatu. Poza tym, zapowiedziała przedłożenie w niedługim czasie projektu europejskiego aktu prawnego o półprzewodnikach oraz zorganizowanie europejskiego szczytu obronnego podczas francuskiej prezydencji w Radzie Unii w 2022 roku... Więcej
Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia
photo
17 września Komisja powołała Europejski Urząd ds. Gotowości i Reagowania na wypadek Stanu Zagrożenia Zdrowia (HERA), którego zadaniem jest zapobieganie, wykrywanie i szybkie reagowanie na nadzwyczajne sytuacje sanitarne. Ma wspierać badania i innowacje w zakresie opracowywania nowych medycznych środków zaradczych. HERA będzie dysponować budżetem w wysokości 6 mld euro i powinna być w pełni operacyjna na początku 2022 roku... Więcej
Plan na rzecz transformacji cyfrowej
photo
15 września Komisja przedstawiła plan wdrożenia transformacji cyfrowej do 2030 roku, którego cele koncentrują się wokół kompetencji cyfrowych, infrastruktury cyfrowej, transformacji cyfrowej przedsiębiorstw i cyfryzacji usług publicznych. W planie tym określono nowe ramy zarządzania oparte na mechanizmie współpracy z państwami członkowskimi... Więcej
Doprecyzowanie konceptu nowego europejskiego Bauhausu
photo
15 września Komisja sprecyzowała zarys nowego europejskiego Bauhausu. Ten projekt o wartości 85 mln euro poszerza Zielony Ład o wymiar zrównoważonych innowacji. Obejmuje dekarbonizację przemysłu budowlanego i włókienniczego. 16 września Komisja nagrodziła 20 projektów i koncepcji, które ilustrują wartości nowego europejskiego Bauhausu: zrównoważony rozwój, estetykę i inkluzję... Więcej
Więcej
Zalecenia w sprawie ochrony dziennikarzy
photo
16 września Komisja przedstawiła szereg zaleceń dla państw członkowskich w celu zwiększenia bezpieczeństwa dziennikarzy i innych pracowników mediów poprzez stworzenie niezależnych krajowych usług wsparcia, w tym telefonów zaufania, doradztwa prawnego, wsparcia psychologicznego i miejsc schronienia. Komisja podkreśliła znaczenie zapewnienia szczególnego wsparcia dziennikarkom, które są bardziej narażone na groźby i ataki... Więcej

Parlament : Panele obywatelskie Konferencji w sprawie przyszłości Europy
photo
W dniach 17-19 września w Strasburgu odbył się pierwszy z czterech paneli obywatelskich zorganizowanych w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Uczestnicy (dobrani tak, by reprezentować całą populację Unii) dyskutowali na tematy związane z gospodarką, sprawiedliwością społeczną, zatrudnieniem i transformacją cyfrową. Panele będą kontynuowane przez trzy weekendy. Powstałe zalecenia zostaną poddane w grudniu pod dyskusję w Parlamencie. Wszyscy Europejczycy mogą wziąć udział w debatach na platformie Konferencji... Więcej
Więcej
Rezolucja w sprawie partnerstwa ze skrajnie oddalonymi regionami
photo
W rezolucji przyjętej 14 września europosłowie zwrócili się do Komisji o lepszy dialog i lepsze uwzględnianie lokalnych interesów najbardziej oddalonych regionów UE (Gwadelupy, Martyniki, Reunionu, Gujany Francuskiej, Madery i Azorów oraz Wysp Kanaryjskich), w szczególności poprzez utworzenie specjalnego komitetu. Zaaprobowali również projekt Rady dotyczący stowarzyszenia krajów i terytoriów zamorskich z Unią Europejską... Więcej
Więcej
Rezolucja w sprawie strategii na rzecz regionu Atlantyku
photo
Przyjętej 14 września rezolucji europosłowie wezwali Komisję do włączenia do strategii morskiej na rzecz Oceanu Atlantyckiego lepszej ochrony oceanów, poprzez promowanie projektów zrównoważonych pod względem ekologicznym i społeczno-gospodarczym... Więcej
Rezolucja w sprawie poprawy warunków pracy pracowników platform
photo
16 września europosłowie zwrócili się o to, by pracownicy platform internetowych, takich jak usługi dostarczania posiłków, korzystali z ochrony socjalnej na równi z innymi pracownikami. Eurodeputowani apelują o objęcie ich systemem składek społecznych i ubezpieczeniem, które będą ich bardziej chroniły... Więcej
Przyjęcie reformy europejskiej niebieskiej karty
photo
15 września eurodeputowani przyjęli reformę dyrektywy w sprawie europejskiej niebieskiej karty, która określa warunki wjazdu i pobytu obywateli państw trzecich w celu ułatwienia zatrudniania wysoko wykwalifikowanych imigrantów. Do uzyskania karty wystarczy 6-miesięczny kontrakt lub oferta pracy, a próg minimalnego wynagrodzenia zostanie obniżony. Beneficjenci ochrony międzynarodowej będą się mogli ubiegać o niebieską kartę w państwach członkowskich innych niż to, które zapewnia im ochronę. Teraz dokument ten musi zostać zatwierdzony przez Radę... Więcej
Zapobieganie chorobom dzięki lepszej współpracy
photo
W przyjętych 14 września poprawkach do rozporządzenia w sprawie poważnych transgranicznych zagrożeń dla zdrowia europosłowie podkreślili znaczenie współpracy między państwami członkowskimi i agencjami UE, ochrony danych osobowych i zachowania właściwego funkcjonowania jednolitego rynku w czasach kryzysu, aby stawić czoła przyszłym pandemiom... Więcej
Więcej
Aprobata pobrexitowej rezerwy dostosowawczej
photo
15 września Parlament zaaprobował pobrexitową rezerwę dostosowawczą w wysokości 5 mld euro. Ma ona pomóc państwom członkowskim radzić sobie z konsekwencjami opuszczenia Unii przez Zjednoczone Królestwo. Kwota ta będzie stopniowo przydzielana państwom członkowskim do 2025 roku, z uwzględnieniem wielkości ich wymiany handlowej ze Zjednoczonym Królestwem, zakresu ich połowów w brytyjskiej wyłącznej strefie ekonomicznej oraz liczby ludności zamieszkującej regiony graniczące z tym krajem. Teraz dokument ten musi jeszcze zostać formalnie zatwierdzony przez Radę... Więcej
Potępienie naruszeń wolności mediów w Polsce
photo
16 września europosłowie po raz kolejny potępili systematyczne naruszanie praworządności w Polsce. Skrytykowali w szczególności przyjęcie 11 sierpnia ustawy ograniczającej niezależność mediów i wezwali Polskę do przestrzegania zasady pierwszeństwa prawa unijnego... Więcej
Program wizowy dla afgańskich kobiet
photo
16 września eurodeputowani wezwali UE i państwa członkowskie do skoordynowanej reakcji na kryzys humanitarny w Afganistanie. Zwracają się o ułatwienie ewakuacji zagrożonych obywateli Unii i Afgańczyków poprzez utworzenie korytarzy humanitarnych i wsparcie ze strony sąsiednich krajów. Domagają się również wdrożenia polityki azylowej, która obejmowałaby specjalny program wizowy dla afgańskich kobiet uciekających przed reżimem talibów... Więcej
Rezolucja w sprawie stosunków z Chinami i Rosją
photo
16 września eurodeputowani wezwali do zmniejszenia zależności energetycznej Unii od Rosji oraz do wzmocnienia dialogu z Chinami, wytykając łamanie demokratycznych wartości i praw człowieka przez te dwa kraje. Zalecają dalsze stosowanie sankcji wobec Rosji, ponieważ destabilizuje ona europejski porządek polityczny i zwracają się do Chin o umożliwienie niezależnego dochodzenia w sprawie pochodzenia i rozprzestrzeniania się COVID-19... Więcej
Więcej

Dyplomacja : Projekt strategii dla Indo-Pacyfiku
photo
17 września Komisja zaproponowała wzmocnienie strategicznego zaangażowania Unii Europejskiej w regionie Indo-Pacyfiku. Strategia ta charakteryzuje się ustanowieniem nowych partnerstw handlowych z krajami tego regionu, lepszym zarządzaniem oceanami i wzmocnieniem rozmieszczenia okrętów w celu zabezpieczenia tego obszaru... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Sprawozdanie na temat polityki powrotów
photo
W sprawozdaniu opublikowanym 13 września Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że europejska polityka w zakresie powrotów nielegalnych imigrantów nie jest wystarczająco skuteczna. Odsetek powrotów jest niski, ponieważ Komisja, która prowadzi negocjacje w imieniu UE, ma trudności we współpracy z państwami trzecimi, a synergia z państwami członkowskimi jest niewystarczająca. Pomimo wprowadzenia elektronicznych systemów zarządzania aktami, współpraca z krajami trzecimi jest mało efektywna, w szczególności z powodu trudności z eksploatacją dostarczanych danych... Więcej

Niemcy : Spotkanie Emmanuela Macrona i Angeli Merkel
photo
16 września kanclerz Niemiec Angela Merkel odwiedziła Paryż, by zjeść roboczy obiad z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem. Przywódcy rozmawiali o kryzysie afgańskim, sytuacji na Białorusi i na Ukrainie, suwerenności europejskiej w dziedzinie obronności, zbliżających się europejskich terminach i przygotowaniach do francuskiej prezydencji w Radzie Unii w pierwszej połowie 2022 roku... Więcej
Więcej | Więcej

Grecja : 8. szczyt krajów Południa Unii Europejskiej
photo
Z okazji szczytu EU Med 9, który odbył się 17 września w Atenach, przywódcy państw śródziemnomorskich należących do UE przyjęli wspólną deklarację w kontekście COP 26, który odbędzie się 1 listopada w Glasgow. W dokumencie tym potwierdzili swoje zaangażowanie na rzecz transformacji klimatycznej i ochrony środowiska. Po przystąpieniu Słowenii i Chorwacji obecnie do grupy należy 9 państw... Więcej
Więcej

Holandia : Dymisja ministrów spraw zagranicznych i obrony
photo
16 września holenderscy ministrowie spraw zagranicznych i obrony Sigrid Kaag i Ank Bijleveld opuścili ławy rządowe po wotum nieufności od deputowanych, którzy zakwestionowali sposób, w jaki administrujący sprawami bieżącymi rząd Marka Ruttego zarządzał kryzysem afgańskim i ewakuacją holenderskich obywateli z Kabulu. Resort spraw zagranicznych przejął tymczasowo minister ds. handlu Tom de Bruijn. Trzeba też powołać nowego ministra obrony... Więcej
Więcej | Więcej

Zjednoczone Królestwo : Odłożenie wprowadzenia kontroli celnych europejskiego importu
photo
14 września brytyjski rząd ogłosił odroczenie do 1 stycznia 2022 roku planowanego po brexicie wdrożenia kontroli celnych importu produktów rolnych pochodzenia zwierzęcego z Unii Europejskiej. Przedstawianie świadectw fitosanitarnych odroczono do 1 lipca 2022. Brytyjski rząd stara się w ten sposób ograniczyć problemy z zaopatrzeniem w tym kraju... Więcej
Więcej
Rekonstrukcja rządu
photo
15 września brytyjski premier Boris Johnson dokonał rekonstrukcji swojego rządu. Krytykowany za bezczynność w trakcie kryzysu afgańskiego minister spraw zagranicznych Dominic Raab został ministrem sprawiedliwości, a jego miejsce zajęła Liz Truss. Zastąpiono również ministrów edukacji i mieszkalnictwa... Więcej
Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Polska skazana na karę za eksploatację kopalnii
photo
20 września Trybunał Sprawiedliwości Unii nakazał Polsce zapłatę Komisji Europejskiej kary pieniężnej w wysokości 500 000 euro dziennie do czasu zaprzestania działalności wydobywczej w kopalni węgla brunatnego Turów na granicy z Czechami, zgodnie z tymczasowym postanowieniem wydanym przez Trybunał w maju. Sprawę do Trybunału wniosła Republika Czeska, która uważa, że działalność kopalni narusza dyrektywę w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne... Więcej

Rada Europy : Zalecenia w sprawie zwalczania antysemityzmu
photo
14 września Komitet Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji zwrócił się do 47 państw członkowskich Rady Europy o interwencję w następujących czterech obszarach: polityki w zakresie koordynacji instytucjonalnej; prewencji i edukacji; ochrony Żydów, społeczności żydowskich i ich instytucji; ścigania i egzekwowania prawa... Więcej
Wdrażanie wyroków ETPC
photo
17 września Komitet Ministrów Rady Europy przyjął decyzje i rezolucje dotyczące wykonywania wyroków i decyzji Europejskiego Trybunału Praw Człowieka przez państwa członkowskie. Francja dostała ostrzeżenie w związku z przepełnieniem tamtejszych więzień i złymi warunkami przetrzymywania więźniów. Przyjęto również inne rezolucje, w szczególności w sprawie szkód wyrządzonych przez Turcję na Cyprze lub wyrządzonych w Rumunii... Więcej
Raport na temat przemocy wobec kobiet w Polsce
photo
16 września GREVIO, organ Rady Europy odpowiedzialny za monitorowanie wdrażania Konwencji Stambulskiej o zwalczaniu przemocy wobec kobiet, opublikował swój pierwszy raport dotyczący Polski. Z zadowoleniem przyjmuje postępy poczynione na płaszczyźnie prawnej, polegające na wprowadzeniu nowych przestępstw przeciwko molestowaniu seksualnemu i psychicznemu. Dokument zawiera też szereg zaleceń, w szczególności dotyczących nowej definicji prawnej gwałtu, opartej na braku zgody... Więcej

Eurostat : Wzrost nadwyżki handlowej
photo
W lipcu strefa euro odnotowała nadwyżkę w międzynarodowym handlu towarami w wysokości 20,7 mld euro, co oznacza wzrost o 17,1% w porównaniu do lipca 2020 roku, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 16 września. Nadwyżka Unii Europejskiej to 15,7 mld euro... Więcej

Kultura : Niemieckie Muzeum Romantyzmu
photo
14 września we Frankfurcie nad Menem zainaugurowano Niemieckie Muzeum Romantyzmu. Zgromadzono w nim pokaźny zbiór dzieł literackich, plastycznych i muzycznych z okresu niemieckiego romantyzmu... Więcej
Więcej
Festiwal George'a Enescu
photo
Do 26 września w wielu teatrach i emblematycznych miejscach kulturalnych Bukaresztu odbywa się 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu George'a Enescu. Muzyka klasyczna, współczesna i jazz spotykają się w ramach rozlicznych wydarzeń, którym przyświeca hasło "Historia tworzona z miłością"... Więcej
Więcej
40 lat darowizn przyjaciół Muzem Prado
photo
Do 16 stycznia 2022 roku Muzeum Prado w Madrycie zaprasza na wystawę poświęconą 40-leciu darowizn Fundacji Przyjaciół Muzeum. Zgromadzono te dzieła (w tym obrazy Fra Angelico i Goi) po raz pierwszy... Więcej
Zdjęcia Vivian Maier w Paryżu
photo
Do 16 stycznia 2022 roku Muzeum Luksemburga w Paryżu prezentuje nieznane wcześniej fotografie i filmy francusko-amerykańskiej artystki Vivian Maier. Fotografka uchwyciła na ulicach Nowego Jorku, a następnie Chicago zmiany zachodzące w amerykańskim społeczeństwie, począwszy od lat 50. Uliczne fotografie Maier, odkryte po jej śmierci w 2009 roku, oferują nowe spojrzenie na drugą stronę dekorum amerykańskiego snu... Więcej
Targi sztuki w Bazylei
photo
Od 24 do 26 września w szwajcarskiej Bazylei odbywają się międzynarodowe targi sztuki współczesnej. Art Basel oferuje przegląd sztuki współczesnej z całego świata z udziałem co najmniej 4 000 artystów z 35 różnych krajów... Więcej
Londyński Festiwal Designu
photo
Do 26 września w Londynie trwa tamtejszy Festiwal Designu - seria bezpłatnych instalacji i wystaw promujących kreatywność czołowych światowych projektantów... Więcej
Więcej
Polska sztuka współczesna w Warszawie
photo
Do 30 października Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie prezentuje "Czy wiesz, że tęcza świeci w ciemnościach?" - wystawę gromadzącą prace współczesnych artystów od 1989 roku, żeby opowiedzieć o transformacji Polski poprzez przedstawienie takich kwestii jak kryzys klimatyczny, podziały społeczne, nierówności, migracje czy zmiany informacyjne... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Dla najlepszego i dla cesarstwa
photo
Do 6 marca 2022 roku wystawa "Dla najlepszego i dla cesarstwa - śladami Napoleona I w Monnaie de Paris" rzuca światło na narodziny tzw. franka germinal oraz rolę medali i symboli w służbie napoleońskiej władzy... Więcej

21wrz.
21 września

Bruksela

Rada do Spraw Ogólnych

21wrz.
21-23 września

Kranj

Nieformalne posiedzenie ministrów transportu i energii

21wrz.
21-27 września

Nowy Jork

Zgromadzenie Ogólne ONZ

23wrz.
23-24 września

Kranj

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. ochrony konsumentów

26wrz.
26 września

Niemcy

Wybory federalne

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2022
Biuletyn n°989
"Najwyższy czas, by ponownie zapalić europejskie gwiazdy"
Opublikowany 18/07/2022
Biuletyn n°988
"Kryzys energetyczny pokazuje znaczenie europejskiej solidarności wobec asymetrycznych szoków"
Opublikowany 11/07/2022
Biuletyn n°987
Morze Czarne, widmo nowej żelaznej kurtyny?
Opublikowany 04/07/2022
Biuletyn n°986
Francja na czele Rady: bilans pozytywny, pomimo wojny
Opublikowany 27/06/2022
Biuletyn n°985
Konferencja w sprawie przyszłości Europy: kompleksowe wdrażanie wielkich ambicji
Opublikowany 20/06/2022
Biuletyn n°984
Perspektywy dla rolnictwa nowym europejskim kontekście
Opublikowany 13/06/2022
Biuletyn n°983
"Wojna prowadzona przez Rosję w Europie Wschodniej jest głównym zagrożeniem dla architektury międzynarodowej"
Opublikowany 07/06/2022
Biuletyn n°982
Europa w czasach idealnej burzy
Opublikowany 30/05/2022
Biuletyn n°981
Na rzecz nowego podejścia do Bałkanów Zachodnich
Opublikowany 23/05/2022
Biuletyn n°980
"Otwarty konflikt Zachodu i Rosji nie wchodzi w grę"
Opublikowany 16/05/2022
Biuletyn n°979
Dzień Europy: 72 lata integracji europejskiej
Opublikowany 09/05/2022
Biuletyn n°978
Wyzwanie ochrony obszarów morskich wspólnego zainteresowania, od Atlantyku po Indo-Pacyfik
Opublikowany 02/05/2022
Biuletyn n°977
Strategiczne zależności, kwestia suwerenności
Opublikowany 25/04/2022
Biuletyn n°976
Przyjmowanie ukraińskich uchodźców: między pilną reakcją, a rozwiązaniami długoterminowymi
Opublikowany 19/04/2022
Biuletyn n°975
Od rosyjskiego paktu do Zielonego Ładu?
Opublikowany 11/04/2022
Biuletyn n°974
Światowy kryzys żywnościowy: Europa musi wybrać między wycofaniem i odpowiedzialnością
Opublikowany 04/04/2022
Biuletyn n°973
Europejski unilateralizm jako narzędzie regulacji w handlu międzynarodowym
Opublikowany 28/03/2022
Biuletyn n°972
Nadszedł dzień Europy?
Opublikowany 21/03/2022
Biuletyn n°971
Partnerstwo Wschodnie wystawione na próbę wojny w Ukrainie
Opublikowany 14/03/2022
Biuletyn n°970
"Inwazja Ukrainy przez Rosję jest dla Europy chwilą prawdy"
Opublikowany 07/03/2022
Biuletyn n°969
O kilku prawdach na temat Ukrainy i Rosji
Opublikowany 28/02/2022
Biuletyn n°968
Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe
Opublikowany 21/02/2022
Biuletyn n°967
Europejska strategia na rzecz "New Dealu" z Afryką
Opublikowany 14/02/2022
Biuletyn n°966
"Gdyby tylko starzejąca się Europa wybrała łatwą opcję większej imigracji!"
Opublikowany 07/02/2022
Biuletyn n°965
"Europejska strategia w regionie Indo-Pacyfiku jest subtelna i doskonale dostosowana"
Opublikowany 31/01/2022
Biuletyn n°964
Europejska suwerenność, strategiczna autonomia, europejska potęga: jaka jest rzeczywistość Unii Europejskiej i jej przyszłość?
Opublikowany 24/01/2022
Biuletyn n°963
Na rzecz nowej strategii europejskiego wzrostu
Opublikowany 17/01/2022
Biuletyn n°962
Wyzwania francuskiej prezydencji w Radzie
Opublikowany 10/01/2022