Biuletyn n°950

Open panel Open panel
Biuletyn n°950
Biuletyn
wtorek, 5 października 2021
numer 950
Aplikacja Fundacji
dostępna w Appstore i Google Play
Czy nowy europejski pakt o imigracji i azylu może odpowiedzieć na kolejne wyzwania migracyjne?
Przedstawiony rok temu przez Komisję europejski pakt o imigracji i azylu najprawdopodobniej nie zostanie przyjęty w obecnym kształcie ze względu na głębokie podziały między państwami członkowskimi. Zdaniem autora, skupiający się bardziej na azylu niż na imigracji dokument nie wydaje się być skutecznym narzędziem w obliczu przyszłych wyzwań.
Więcej
Fundacja : Negocjacje powyborcze: jakie wyzwania stoją przed Niemcami i przed Europą?
photo
Aby przeanalizować wyzwania, jakie stoją przed Niemcami w związku z tworzeniem nowego rządu po wyborach 26 września, Fundacja organizuje 11 października debatę online z udziałem Franka Baasnera, Joachima Bitterlicha i Hélène Kohl, moderowaną przez Pascale Joannin... Więcej
Ekonomia i bezpieczeństwo: przybliżyć Europejczyków?
photo
7 października Fiński Instytut Spraw Międzynarodowych (FIIA) organizuje w Helsinkach, we współpracy z Fundacją, hybrydową konferencję w ramach przygotowań do francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Prezes Fundacji Jean-Dominique Giuliani i jej dyrektorka generalna Pascale Joannin będą debatować z Päivim Puontim i Niklasem Helwigiem (badaczami z FIIA) na temat ożywienia gospodarczego w Europie oraz polityki obronnej i bezpieczeństwa. Debata będzie transmitowana na YouTube'ie o godz. 13:30... Więcej
The Schuman Report on Europe, State of the Union 2021
photo
Jeśli nie mieliście jeszcze okazji przeczytać tegorocznego wydania "The Schuman Report on Europe, State of the Union", publikacji będącej punktem odniesienia, opublikowanej przez wydawnictwo Marie B, to wciąż jest to możliwe. Książka dostępna jest w wersji drukowanej w księgarniach i na naszej stronie internetowej oraz w wersji cyfrowej... Więcej
Dostępny jest "Permanent Atlas of the European Union"
photo
Po powrocie z wakacji warto zapoznać się z nowym wydaniem "Permanent Atlas of the European Union" opublikowanym przez wydawnictwo Marie B. Książka ta odzwierciedla najnowsze zmiany polityczne i gospodarcze w Unii Europejskiej oraz w jej państwach członkowskich. Za pośrednictwem ponad 50 map, tekstów i fiszek tematycznych "Atlas" przedstawia w syntetyczny sposób istotę historii UE oraz jej polityczne i statystyczne realia. Wersja drukowana dostępna jest w księgarniach i na naszej stronie internetowej. Istnieje też wersja cyfrowa... Więcej
Strona specjalna - niemieckie wybory federalne 2021
photo
26 września Niemcy wybrali swoich deputowanych, a obecnie trwają negocjacje w sprawie wyboru koalicji i następcy Angeli Merkel na urzędzie kanclerza. Aby lepiej zrozumieć stawkę tych decydujących dla Niemiec i dla Unii Europejskiej wyborów, zapoznajcie się Państwo z zawartymi w tym zbiorze publikacjami Fundacji i debatami, które organizujemy na temat tych wyborów, jak również z naszymi wypowiedziami w mediach i materiałami o programach startujących partii... Więcej
Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety
photo
W reakcji na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska utworzyła dla państw członkowskich fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro w formie dotacji i pożyczek, znany jako Instrument na rzecz odbudowy i zwiększania odporności. Do tej pory przyjęto 20 planów, a 16 krajów otrzymało już zaplanowane prefinansowanie. Z powodu naruszeń praworządności na razie Komisja nie zaaprobowała planu węgierskiego i polskiego. Fundacja proponuje interaktywną mapę uwzględniającą plany poszczególnych krajów, pokazującą kwoty, harmonogramy i priorytety... Więcej
Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie
photo
Od 1 października w Rumunii na obszarach, gdzie wskaźnik zachorowań jest wyższy niż 6 na 1000, wstęp do barów i restauracji dozwolony jest tylko dla osób zaszczepionych lub wyleczonych z COVID-19, a maseczki są obowiązkowe dla wszystkich, zarówno w pomieszczeniach, jak i na zewnątrz. We Francji maseczki nie są już wymagane w szkołach w 47 departamentach, w których wskaźnik zachorowalności wynosi poniżej 50 na 100 000. Od 4 października w Madrycie zniesiono ograniczenia w barach, restauracjach, kinach i teatrach, a maseczki nie są obowiązkowe na zewnątrz. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę obowiązujących środków, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać warunki wjazdu do różnych państw członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane... Więcej
Białoruś: chronologia trwającej rewolucji
photo
W związku z trwającymi na Białorusi represjami, 29 września Komisja Europejska zaproponowała zawieszenie wydawania wiz dla urzędników powiązanych z reżimem. 30 września Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało białoruski reżim do zaprzestania wykorzystywania migrantów na granicach z UE i zaproponowało utworzenie organu monitorującego sytuację w zakresie praw człowieka w tym kraju. Fundacja oferuje Państwu chronologię wydarzeń oraz linki do europejskich reakcji i inicjatyw, abyście mogli śledzić kryzys wywołany sfałszowanymi wyborami prezydenckimi w sierpniu 2020 roku... Więcej

Komisja : Przedłużenie tymczasowych uregulowań dotyczących pomocy państwowej
photo
30 września Komisja zaproponowała krajom członkowskim przedłużenie tymczasowych ram pomocy państwa wprowadzonych w 2020 roku w celu wsparcia gospodarki w czasie pandemii. Proponuje stosowanie bardziej elastycznych zasad do czerwca 2022, przy jednoczesnym stopniowym wycofywaniu środków wsparcia. Ponadto Komisja poszerza zakres działania państw, umożliwiając im tymczasowe wspomaganie inwestycji i wypłacalności... Więcej
Nowe misje programu Horyzont Europa
photo
30 września Komisja rozpoczęła 5 misji w ramach programu Horyzont Europa: dostosowanie do zmian klimatu, walka z rakiem, ochrona oceanów, życie w bardziej ekologicznych miastach i oczyszczanie gleby. Każda misja będzie miała określony harmonogram i budżet oraz będzie mobilizować różne podmioty publiczne i prywatne... Więcej
Na rzecz zrewidowania kodeksu dobrych praktyk
photo
1 października Komisja zaproponowała zmianę kodeksu dobrych praktyk w zakresie zwalczania dezinformacji, którego muszą przestrzegać platformy będące jego sygnatariuszami. Chodzi o załatanie luki, jaką jest brak stosownego mechanizmu monitorowania oraz niewystarczające zobowiązania dotyczące dostępu do danych. Zainteresowanie wyraziło ośmiu potencjalnych nowych sygnatariuszy, a Komisja zachęca dostawców usług przesyłania wiadomości i reklamy internetowej do pójścia tą samą drogą... Więcej
Porozumienie z przewoźnikami lotniczymi rzecz zwrotu kosztów za odwołane loty
photo
30 września, po rozmowach z Komisją i krajowymi organami ochrony konsumentów, 16 linii lotniczych zobowiązało się do lepszego przestrzegania praw pasażerów i poprawy swojej komunikacji w sprawie odwołanych lotów, zwłaszcza z powodu pandemii. W szczególności zobowiązują się, że w przypadku odwołania lotu zwrot kosztów pasażerom nastąpi w ciągu 7 dni... Więcej

Parlament : 3. edycja panelu obywatelskiego
photo
W dniach 1-3 października w Strasburgu odbył się trzeci panel obywatelski, zorganizowany w ramach Konferencji w sprawie przyszłości Europy. Uczestnicy, dobrani tak, by reprezentować całą populację Unii, dyskutowali o zmianach klimatu, środowisku i zdrowiu. Ostatni przewidziany panel odbędzie się od 15 do 17 października. W grudniu zalecenia obywateli zostaną poddane pod dyskusję w Parlamencie. Wszyscy Europejczycy mogą wnieść wkład do debaty na platformie konferencyjnej... Więcej
Więcej

Rada : Rada ds. Konkurencyjności
photo
28 września ministrowie ds. badań omówili nową europejską przestrzeń badawczą (EPB) oraz potrzebę wzmocnienia współpracy w celu poprawy badań i innowacji na rzecz bardziej ekologicznej i konkurencyjnej gospodarki. 29 września ministrowie ds. rynku wewnętrznego i przemysłu dyskutowali na temat wpływu strategii przemysłowej i regulacji w obszarze konkurencyjności na środowisko. Podkreślali zdolność firm do osiągnięcia neutralności węglowej, a także znaczenie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 w ramach pakietu klimatycznego "Gotowi na 55"... Więcej
Więcej
Pobrexitowa rezerwa dostosowawcza
photo
28 września Rada ostatecznie przyjęła pobrexitową rezerwę dostosowawczą. Fundusz o wartości 5,4 mld euro ma rekompensować negatywne skutki brexitu państwom członkowskim, w szczególności w odniesieniu do handlu, rybołówstwa i przepływów transgranicznych... Więcej
Posiedzenie Eurogrupy
photo
Obradujący 4 października członkowie Eurogrupy przedyskutowali perspektywy gospodarcze strefy euro, a w szczególności ceny energii. Omówili realizację priorytetów strefy euro za pomocą planów odbudowy. Ministrowie wymienili również poglądy na temat wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, podsumowali debaty na temat unii bankowej oraz omówili 11. sprawozdanie na temat wzmocnionego nadzoru nad Grecją... Więcej

Dyplomacja : Pierwsza Rada Handlu i Technologii ze Stanami Zjednoczonymi
photo
29 września w Pittsburghu odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Handlu i Technologii Unia Europejska-Stany Zjednoczone. Strony zobowiązały się do koordynowania swoich podejść oraz pogłębienia transatlantyckich stosunków handlowych i gospodarczych. Utworzone grupy robocze skoncentrują się w szczególności na kontroli inwestycji i importu, sztucznej inteligencji i półprzewodnikach... Więcej
Więcej
Porozumienie Kosowo-Serbia na rzecz deeskalacji napięcia
photo
30 września Serbia i Kosowo osiągnęły, przy pomocy unijnej mediacji, porozumienie mające zmniejszyć ostatnie napięcia na ich granicy. Porozumienie obejmuje stworzenie grupy roboczej pod egidą UE w celu znalezienia rozwiązania dla problemu tablic rejestracyjnych. Kosowo nie uznaje już serbskich tablic rejestracyjnych na swoim terytorium, ponieważ Serbia nie uznaje kosowskich... Więcej
Więcej
Odłożenie negocjacji UE-Australia
photo
Jak poinformowała Komisja 1 października, zaplanowana na październik runda rozmów handlowych między Unią Europejską a Australią została przełożona na listopad. Przesunięcie terminu ma miejsce zaledwie kilka tygodni po kryzysie dyplomatycznym między Francją a Australią, który nastąpił po nagłym odwołaniu przez tę ostatnią strategicznego partnerstwa w regionie Indo-Pacyfiku... Więcej

Trybunał Sprawiedliwości : Unieważnienie dwóch umów handlowych z Marokiem
photo
29 września Sąd UE unieważnił dwie decyzje Rady zatwierdzające zawarcie umów dwustronnych między UE a Marokiem, dotyczących produktów rolnych pochodzenia marokańskiego i zrównoważonego rybołówstwa. Jako że umowy te wywołują skutki na terytoriach lądowych i przybrzeżnych Sahary Zachodniej, Sąd uznał, że Rada naruszyła zasadę względnego skutku traktatów, nie zwracając się o zgodę ludności Sahary Zachodniej. Uściślił jednak, że decyzje Rady zachowują ważność przez okres dwóch miesięcy, tak aby nie szkodzić działaniom zewnętrznym Unii... Więcej

Trybunał Obrachunkowy : Sprawozdanie na temat WPR i zrównoważonego wykorzystywania wody
photo
W sprawozdaniu opublikowanym 30 września Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdza, że wdrażanie ramowej dyrektywy wodnej, której celem jest osiągnięcie zadowalającego stanu wszystkich wód do 2027 roku, jest opóźnione. Konstatuje on, że polityka rolna nie zawsze jest zgodna z unijnymi wytycznymi dotyczącymi wody. Wzywa państwa do lepszego uzasadniania odstępstw od wdrażania ramowej dyrektywy w rolnictwie i zwraca się do Komisji o uzależnienie płatności w ramach WPR od przestrzegania norm dotyczących wody... Więcej

Europejskie agencje : Zdjęcie Merkurego wykonane przez misję BepiColombo
photo
Europejsko-japońska sonda BepiColombo uchwyciła obraz części półkuli północnej Merkurego. Udało się jej to 1 października, gdy przechodziła przed planetą w swoim pierwszym manewrze wspomagania grawitacyjnego. Sonda została wystrzelona w 2018 roku... Więcej
Więcej
Ilkka Salmi nowym koordynatorem ds. zwalczania terroryzmu
photo
1 października stanowisko objął nowy koordynator UE ds. zwalczania terroryzmu Ilkka Salmi z Finlandii. Jego kadencja potrwa 5 lat. Zastąpi Gilles'a de Kerchove'a, który pełnił tę funkcję przez 16 lat... Więcej

Niemcy : Dzień Jedności
photo
3 października, z okazji Dnia Jedności Niemiec, kanclerz Angela Merkel wygłosiła w Halle mocną przemowę za demokracją i wezwała (zachodnich) Niemców do okazywania większego "szacunku" swoim współobywatelom na Wschodzie... Więcej
Więcej

Grecja : Strategiczne partnerstwo między Francją i Grecją
photo
28 września Francja i Grecja podpisały strategiczne partnerstwo obronne. Umowa przewiduje wzajemną pomoc w przypadku ataku zbrojnego, a także zakup przez Grecję trzech fregat obronnych i interwencyjnych zbudowanych przez Naval Groupe... Więcej
Więcej | Więcej

Rumunia : Wręczenie Nagrody Karola Wielkiego prezydentowi Klausowi Iohannisowi
photo
2 października Nagroda Karola Wielkiego, przyznawana corocznie za wybitne zasługi dla zjednoczenia Europy, została wręczona prezydentowi Rumunii Klausowi Iohannisowi. Organizatorzy pochwalili jego pracę i "ogromne poświęcenie", które przyczyniło się do uczynienia Rumunii krajem proeuropejskim, przywiązanym do zasad państwa prawa... Więcej

Szwajcaria : Szwajcarski parlament odblokowuje miliard spójności dla Unii
photo
30 września szwajcarski parlament głosował nad przyznaniem 1,2 mld euro na wsparcie projektów w 13 państwach członkowskich, które przystąpiły do Unii Europejskiej jako ostatnie, a także projektów związanych z migracją. Kwota ta, zwana "miliardem spójności", jest częścią ustawy o współpracy Szwajcarii z krajami Europy Środkowej i Wschodniej. Jego odblokowanie jest postrzegane jako gest pod adresem Unii Europejskiej po fiasku negocjacji w sprawie umowy ramowej w maju 2021 roku... Więcej
Więcej

Rada Europy : Jesienna sesja Zgromadzenia Parlamentarnego
photo
W dniach 27-30 września odbywały się obrady plenarne Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy. Dyskusje dotyczyły kryzysu afgańskiego, cyberprzestępczości, migracji na granicach państw bałtyckich i Białorusi. W centrum debaty znalazło się prawo do zdrowego środowiska. Zgromadzenie wezwało państwa do zwrócenia szczególnej uwagi na ochronę praw migrantów klimatycznych... Więcej
Nagroda im. Václava Havla 2021 przyznana Maryji Kalesnikawej
photo
27 września, podczas specjalnej ceremonii na otwarcie sesji plenarnej Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, przyznano Nagrodę im. Václava Havla. Trafiła do Maryji Kalesnikawej, wiodącej postaci białoruskiej opozycji. Obecnie Kalesnikawa przebywa w areszcie. Została skazana na 11 lat więzienia za swoją działalność polityczną. Rada Europy uhonorowała nagrodą w wysokości 60 000 euro jej aktywizm na rzecz praw człowieka... Więcej
Więcej
Francja zdobywa Nagrodę Kryształowej Wagi
photo
1 października francuskiemu Ministerstwu Sprawiedliwości przyznano Kryształową Wagę Wymiaru Sprawiedliwości – wyróżnienie Rady Europy. Nagrodzono wprowadzenie uproszczonych skarg w szpitalu dla ofiar przemocy domowej. Nagroda jest wyrazem uznania dla innowacyjnych projektów europejskich instytucji sądowych... Więcej

Eurostat : Wzrost inflacji
photo
Według szacunków opublikowanych przez Eurostat 1 października, we wrześniu 2021 roku roczna inflacja w strefie euro wzrosła do 3,4% (z 3% w sierpniu). Energia jest sektorem o najwyższej stopie inflacji, czyli 17,4% (w porównaniu do 15,4% w sierpniu)... Więcej
Więcej
Spadek bezrobocia
photo
W sierpniu stopa bezrobocia w Unii spadła do 6,8% (z 6,9% w lipcu), a w strefie euro do 7,5% z 7,6% w poprzednim miesiącu, wynika z danych opublikowanych przez Eurostat 30 września. Zmniejszyła się również stopa bezrobocia wśród młodzieży - wyniosła 16,2% w UE i 16,4% w strefie euro... Więcej
Więcej

Opracowania/raporty : Sprawozdanie na temat mobilności wojskowej
photo
24 września Komisja i Wysoki Przedstawiciel UE opublikowali sprawozdanie przedstawiające postępy poczynione w zakresie ułatwiania ruchów wojsk na terytorium UE i poza nim. W sprawozdaniu odnotowano w szczególności współfinansowanie infrastruktury podwójnego zastosowania, złagodzenie formalności celnych pozwalające na lepszy przepływ towarów wojskowych oraz opracowanie systemu cyfrowego poprawiającego wymianę i zabezpieczenie informacji... Więcej
Raport na temat migracji i azylu
photo
29 września Komisja przedstawiła sprawozdanie na temat migracji i azylu oraz plan działania przeciwko przemytowi migrantów. W sprawozdaniu dokonano przeglądu ruchów migracyjnych w Unii, zwłaszcza z Afganistanu i Białorusi. Podkreślono działania europejskich agencji w zarządzaniu tymi przepływami. Plan działania ma na celu wzmocnienie wzajemnej współpracy pomiędzy państwami, aby rozbić zorganizowane grupy przestępcze zajmujące się przemytem migrantów, oraz poprawę wdrażania sankcji wobec przemytników... Więcej
Więcej
W śledztwie "Pandora Papers" pada wiele nazwisk europejskich przywódców
photo
3 października Międzynarodowe Konsorcjum Dziennikarzy Śledczych opublikowało wyniki dochodzenia zatytułowanego "Pandora Papers", które ujawnia pakiet poufnych dokumentów dotyczących konstrukcji finansowych i ukrywania majątków przez osoby publiczne na całym świecie, w tym byłych i obecnych przywódców europejskich, takich jak premier Czech Andrej Babisz oraz były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair... Więcej
Więcej

Kultura : "Paryż-Ateny" w Luwrze
photo
Z okazji dwusetnej rocznicy rozpoczęcia greckiej wojny o niepodległość i wprowadzenia Wenus z Milo do Luwru, muzeum prezentuje do 7 lutego 2022 roku ekspozycję "Paryż-Ateny. Narodziny nowoczesnej Grecji 1675-1919". Z pomocą 350 dzieł wystawa opowiada o ponownym odkryciu greckiej starożytności przez europejskie narody, o jej zabytkach i arcydziełach, o narodzinach nowoczesnej Grecji i jej artystycznych związkach z Francją... Więcej
Nowoczesność Pissarra w Bazylei
photo
Do 23 stycznia 2022 roku Kunstmuseum Basel prezentuje 180 dzieł Camille'a Pissarra. Wystawa ukazuje pragnienie eksperymentowania u tego neoimpresjonistycznego malarza i jego przekonanie, że piękno błyszczy wszędzie... Więcej
Hokusai w British Museum
photo
Do 30 stycznia 2022 roku British Museum w Londynie wystawia 103 niedawno odkryte grafiki i rysunki japońskiego artysty Katsushiki Hokusaia. Powstałe w latach 20. i 30. XIX wieku dzieła przedstawiają sceny z buddyjskich Indii, dawnych Chin i naturę. W ten sposób wystawa ukazuje XIX-wieczną Japonię, która była o wiele bardziej zaintrygowana światem zewnętrznym, niż dotychczas sądzono... Więcej
Więcej
Imersyjny Van Gogh w Madrycie
photo
W ramach projektu "Poznaj Vincenta van Gogha", organizowanego wspólnie z Muzeum Van Gogha w Amsterdamie, Espace Ibercaja Delicias w Madrycie oferuje do 9 stycznia 2022 roku "zwiedzanie" dzieł artysty. Wystawa wielkoformatowych reprodukcji obrazów artysty oraz rekonstrukcja jego sypialni naturalnej wielkości pozwalają spojrzeć na jego twórczość z innej perspektywy... Więcej
Festiwal Kobiety w Muzyce
photo
4, 5, 11 i 12 października Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kameralistów organizuje internetowy festiwal promujący twórczość i talent kobiet w muzyce. Koncerty będą transmitowane na kanale Youtube Stowarzyszenia... Więcej

Dwustulecie Napoleona : Triumf(y) Napoleona
photo
5 i 6 października o godz. 20.00 Académie symphonique de Paris wykona podczas koncertów w katedrze Saint-Louis des Invalides muzykę skomponowaną ku chwale Napoleona... Więcej
Więcej
Rambouillet w czasach cesarstwa
photo
9 i 10 października miasto Rambouillet przechodzi na czas imperialny. W trzech emblematycznych miejscach tej miejscowości - na Zamku, w Narodowej Owczarni i w Pałacu króla Rzymu - proponowane są rekonstrukcje obozu wojskowego i scen z ówczesnego życia codziennego, a także warsztaty poświęcone empirowej modzie na wsi... Więcej
Więcej

4paź.
4 października

Luksemburg

Posiedzenie Eurogrupy

5paź.
5 października

Luksemburg

Rada do Sprawa Gospodarczych i Finansowych

6paź.
6 października

Luksemburg

Rada ds. Środowiska

Brdo pri Kranju

Szczyt UE-Bałkany Zachodnie

7paź.
7-8 października

Luksemburg

Rada ds. Wymiaru Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych

8paź.
8-9 października

Czechy

Wybory parlamentarne

11paź.
11-12 października

Luksemburg

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa

Subscribe to our Letter
A unique document with 200,000 subscribers in five languages (French, English, German, Spanish and Polish), for the last 12 years our weekly Letter provides you with a summary of the latest European news, more necessary now than ever before.
I subscribe to the Letter free of charge:
Records of the Letter
année 2021
Biuletyn n°958
Państwo prawa w Polsce albo fałszywa kłótnia o pierwszeństwo prawa europejskiego
Opublikowany 29/11/2021
Biuletyn n°957
Unia Europejska wyznacza nowy kurs w sprawie Arktyki
Opublikowany 22/11/2021
Biuletyn n°956
Europa i wyzwania związane z nauczaniem historii
Opublikowany 15/11/2021
Biuletyn n°955
"Ogólnie Unia Europejska jest postrzegana jako ważny aktor"
Opublikowany 08/11/2021
Biuletyn n°954
"Europejska przestrzeń polityczna i publiczna tworzyła się poprzez kryzysy"
Opublikowany 02/11/2021
Biuletyn n°953
Wzrost cen energii: jakie są europejskie rozwiązania?
Opublikowany 25/10/2021
Biuletyn n°952
Polityka kosmiczna Unii: niedoceniany sukces
Opublikowany 18/10/2021
Biuletyn n°951
Szczyt UE-Ukraina w dobie zmian
Opublikowany 11/10/2021
Biuletyn n°950
Czy nowy "europejski pakt imigracji i azylu" może odpowiedzieć na kolejne wyzwania migracyjne?
Opublikowany 04/10/2021
Biuletyn n°949
Porozumienie AUKUS - jakie będą jego reperkusje dla Unii Europejskiej?
Opublikowany 27/09/2021
Biuletyn n°948
Wspólna polityka rolna 2023-2027: zmiana w ciągłości
Opublikowany 20/09/2021
Biuletyn n°947
Mowa na rzecz Europy praktykantów
Opublikowany 13/09/2021
Biuletyn n°946
Kto zastąpi Angelę Merkel? I z jaką koalicją?
Opublikowany 06/09/2021
Biuletyn n°945
Kryzys COVID-19 i mobilność europejska: jakie wnioski? jaka przyszłość?
Opublikowany 19/07/2021
Biuletyn n°944
"Robienie polityki jest dla Komisji źródłem ryzyka. Ale stało się nieuniknione"
Opublikowany 12/07/2021
Biuletyn n°943
Dostosowanie do celu 55: w kierunku realizacji ambitnego europejskiego kompromisu politycznego na rzecz klimatu
Opublikowany 05/07/2021
Biuletyn n°942
Udział w europejskiej suwerenności poprzez prawo
Opublikowany 28/06/2021
Biuletyn n°941
Od Procesu Barcelońskiego po Program dla Regionu Morza Śródziemnego, kruche partnerstwo z Unią Europejską
Opublikowany 21/06/2021
Biuletyn n°940
600. opracowanie - Zarządzanie Unią Europejską: zmiana praktyk bez zmiany traktatu
Opublikowany 14/06/2021
Biuletyn n°939
Stosunki francusko-włoskie w przeddzień traktatu kwirynalskiego: między asymetrią i bliskością
Opublikowany 07/06/2021
Biuletyn n°938
Sankcje, uprzywilejowany instrument europejskiej polityki zagranicznej
Opublikowany 31/05/2021
Biuletyn n°937
Strategiczny przegląd polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego: klucz do powrotu do trwałego wzrostu w Europie
Opublikowany 25/05/2021
Biuletyn n°936
Europa: dobre reguły, by odnaleźć wzrost
Opublikowany 17/05/2021
Biuletyn n°935
Deklaracja z 9 maja 1950 roku
Opublikowany 10/05/2021
Biuletyn n°934
Jak nie zrobić powtórki z historii: przypadek Korei Północnej
Opublikowany 03/05/2021
Biuletyn n°933
Niemcy zamykają rozdział Merkel
Opublikowany 26/04/2021
Biuletyn n°932
Zarządzanie Europejskim Funduszem Obronnym
Opublikowany 19/04/2021
Biuletyn n°931
Wpływ pandemii COVID-19 na pracowników delegowanych: nowe ramy delegowania
Opublikowany 12/04/2021
Biuletyn n°930
Ochrona mechanizmów kontroli i równowagi w celu zachowania praworządności
Opublikowany 06/04/2021
Biuletyn n°929
Partnerstwo Wschodnie między odpornością i ingerencją
Opublikowany 29/03/2021
Biuletyn n°928
Zreformowanie europejskich polityk gospodarczych
Opublikowany 22/03/2021
Biuletyn n°927
"Zieloni zrobią wszystko, aby Konferencja w sprawie przyszłości była sukcesem!"
Opublikowany 15/03/2021
Biuletyn n°926
Europa kobiet
Opublikowany 08/03/2021
Biuletyn n°925
Oficjalna pomoc rozwojowa musi się skoncentrować na rolnictwie i edukacji w Afryce
Opublikowany 01/03/2021
Biuletyn n°924
Zewnętrzne granice Unii: nowa odsłona europejskiej debaty
Opublikowany 22/02/2021
Biuletyn n°923
Stosunki Europa-Afryka w świetle pandemii COVID-19
Opublikowany 15/02/2021
Biuletyn n°922
Brexit i kwestia irlandzka
Opublikowany 08/02/2021
Biuletyn n°921
Europejskie mocarstwo, europejska suwerenność, strategiczna autonomia: postępująca debata na rzecz utwierdzającej się Europy
Opublikowany 01/02/2021
Biuletyn n°920
"Europa jest coraz bardziej innowacyjna"
Opublikowany 25/01/2021
Biuletyn n°919
Europejska polityka handlowa w dobie COVID-19: adaptacja czy zmiana paradygmatu?
Opublikowany 18/01/2021
Biuletyn n°918
Przekazanie władzy Bidenowi
Opublikowany 11/01/2021