Biuletyn96821 févr. 2022

La Lettre

Fondation Robert Schuman

21 lutego 2022

Działania Rosji na Ukrainie od 2014 roku i napięcia, które z nich wynikają, zaciemniają prawne aspekty tych agresji, otwierając drogę propagandzie i uogólnieniom. Aby przyczynić się do lepszego zrozumienia wyzwań, w niniejszym opracowaniu ograniczono się do aspektów prawnych tego zagadnienia, które skądinąd ma charakter wybitnie polityczny. Jesteśmy rzeczywiście świadkami spektakularnej wyrwy w porządku międzynarodowym oraz naruszenia zobowiązań i traktatów podpisanych przez stałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ, co nie miało miejsca od czasów II wojny światowej.

Read more

Na pierwszej stronie!

Fundacja świętuje swoje 30-lecie

21 lutego 2022

etudes.jpg
30 lat temu, 21 lutego 1992 roku, w Dzienniku Urzędowym ogłoszono powstanie Fundacji Roberta Schumana. Z okazji tej rocznicy chcielibyśmy podzielić się z Państwem niektórymi dokumentami z tamtego okresu, abyście mogli prześledzić naszą historię. Prezes Fundacji Jean-Dominique Giuliani dzieli się swoimi wspomnieniami. Proponujemy też Państwu mały quiz, abyście mogli przenieść się w czasie do roku 1992. Dziękujemy za Państwa lojalność i wsparcie.

Read more

Fundacja Roberta Schumana ma 30 lat

21 lutego 2022

Kilka miesięcy po upadku muru berlińskiego wybitne osobistości utworzyły Fundację Roberta Schumana, koncentrując się na zjednoczeniu Europy. Przez trzy dekady Fundacja towarzyszyła ewolucji Europy i przemianom Unii Europejskiej. Dzisiaj - pisze Jean-Dominique Giuliani - jesteśmy przekonani, że jeszcze wiele pozostaje do zrobienia, aby dokończyć konstrukcję, która nie ma precedensu w historii ludzkości, i oddajemy wszystkie nasze siły w służbę tego ideału, który nas przekracza.

Read more

Fundacja

"Européen, sans complexes"

21 lutego 2022

frs.jpg
W swojej książce Jean-Dominique Giuliani, prezes Fundacji, zwraca się bez kompleksów do swoich współobywateli, którzy muszą odrzucić kłamstwa na temat Unii Europejskiej, a jednocześnie nieustannie przyczyniać się do jej ulepszania. Bowiem w Europie nadal prym wiodą idee Wielkiego Narodu, a Europa jest dla Francji i Francuzów czymś więcej, niczym mniej. Książka, wydana przez wydawnictwo Marie B, jest dostępna w wersji drukowanej na stronie internetowej Fundacji oraz w księgarniach. Zamów ją.

Read more

Nowy pakt z Afryką?

21 lutego 2022

15 lutego (przed szczytem Unia Europejska-Unia Afrykańska, który odbył się 17 i 18 lutego) Fundacja zorganizowała debatę online na temat przyszłości stosunków afrykańsko-europejskich z udziałem Sébastiena Treyera, dyrektora Instytutu Zrównoważonego Rozwoju i Stosunków Międzynarodowych (IDDRI), oraz Benedikta Erfortha, pracownika naukowego Niemieckiego Instytutu Rozwoju. Wideokonferencja odbyła się w ramach francuskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej.

Read more

"Permanent Atlas of the European Union"

21 lutego 2022

"Permanent Atlas of the European Union" - jedyna w swoim rodzaju publikacja - oferuje kompletny i przystępny obraz Unii Europejskiej, strefy euro i każdego z 27 państw członkowskich. Książka jest dostępna po angielsku w wersji cyfrowej.

Read more

Mapa środków sanitarnych i warunków podróżowania po Europie

21 lutego 2022

W miarę jak spada liczba zakażeń i hospitalizacji, europejskie kraje łagodzą restrykcje sanitarne. Paszport sanitarny nie jest lub wkrótce nie będzie już wymagany w Austrii, Danii, Czechach i Portugalii. W Niemczech od 4 marca osoby niezaszczepione będą mogły ponownie wchodzić do barów i restauracji, jeśli wynik ich testu będzie negatywny. We Francji znów można jeść i pić w pociągach i kinach. W Belgii telepraca nie jest już obowiązkowa i dozwolone są wszelkiego rodzaju imprezy publiczne - zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. We Włoszech maseczki nie są już obowiązkowe na zewnątrz, ale od 15 lutego osoby powyżej 50. roku życia, które nie są zaszczepione, nie mogą pracować i otrzymywać wynagrodzenia. Fundacja oferuje Państwu kompletną mapę stosowanych środków, abyście mogli śledzić rozwój sytuacji i poznać instrumenty stosowane w państwach członkowskich UE. To niezbędne źródło informacji, regularnie aktualizowane.

Read more

Konferencja na temat polityki zagranicznej, bezpieczeństwa i obrony

21 lutego 2022

25 lutego Jean-Dominique Giuliani zabierze głos na konferencji międzyparlamentarnej na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) oraz wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony (WPBiO), która odbędzie się w Senacie w ramach francuskiej prezydencji w Radzie. Będzie miał wystąpienie podczas okrągłego stołu zatytułowanego "Jaka będzie strategiczna autonomia Unii Europejskiej w obliczu wielkich, międzynarodowych wyzwań?".

Read more

Komisja

Propozycje na rzecz wzmocnienia europejskiej obrony

21 lutego 2022

commission1.jpg
15 lutego Komisja przedstawiła środki mające na celu osiągnięcie bardziej zintegrowanego i konkurencyjnego europejskiego rynku obronnego. Proponuje inwestycje w badania i zdolności obronne oraz większe zachęty do wspólnych zamówień na zdolności obronne w ramach Unii Europejskiej. Komisja wzywa państwa członkowskie do dalszego usprawniania i wzajemnego dopasowywania praktyk w zakresie kontroli wywozu broni. Ponadto Komisja zwraca się o wzmocnienie ochrony unijnych aktywów kosmicznych, jak również odporności, w szczególności w celu zwalczania zagrożeń hybrydowych.

Read more -inny link

W kierunku systemu łączności przez satelitę

21 lutego 2022

15 lutego Komisja zaproponowała rozporządzenie w sprawie bezpiecznej łączności kosmicznej oraz komunikat w sprawie podejścia UE do zarządzania ruchem kosmicznym. Celem bezpiecznej łączności kosmicznej jest zapewnienie nieprzerwanego dostępu do satelitarnych usług telekomunikacyjnych oraz zapewnienie obywatelom dostępu do szybkiej i niezawodnej telekomunikacji. Całkowity koszt bezpiecznej łączności szacuje się na 6 mld euro, z czego Unia wniesie 2,4 mld euro.

Read more -inny link

Parlament

Aprobata pożyczki dla Ukrainy na kwotę 1,2 mld euro

21 lutego 2022

parlement.jpg
16 lutego eurodeputowani zatwierdzili pomoc finansową dla Ukrainy w formie pożyczki na kwotę 1,2 mld euro. Celem tej pomocy jest zapewnienie Ukrainie szybkiego wsparcia w sytuacji ostrego kryzysu oraz wzmocnienie odporności kraju. Europosłowie doprecyzowali, że środki te zostaną wypłacone w zamian za skuteczne mechanizmy demokratyczne i gwarancje przestrzegania praw człowieka.

Read more

Przyjęcie reformy opłat za transport towarowy

21 lutego 2022

17 lutego eurodeputowani ostatecznie przyjęli reformę opłat za drogowy transport towarowy. Teraz opłaty będą oparte na kilometrażu, a nie na czasie, aby lepiej odzwierciedlać zasady "zanieczyszczający płaci" i "użytkownik płaci". Przepisy o pobieraniu opłat zostaną rozszerzone na autobusy, samochody dostawcze i osobowe. Państwa członkowskie będą zobowiązane do znacznego obniżenia opłat za pojazdy o zerowej i niskiej emisji.

Read more

Rekomendacje na rzecz strategii walki z rakiem

21 lutego 2022

17 lutego europosłowie przyjęli zalecenia dotyczące kompleksowej i skoordynowanej strategii walki z rakiem. Podkreślono znaczenie kampanii prewencyjnych. Eurodeputowani opowiadają się za poprawą dostępu do sprzętu i wysokospecjalistycznej opieki oraz wzywają do dywersyfikacji łańcuchów dostaw leków. Chcą również zagwarantować pacjentom "prawo do bycia zapomnianym" dziesięć lat po zakończeniu leczenia.

Read more

Zaaprobowanie zmiany przepisów w sprawie niebezpiecznych substancji podczas pracy

21 lutego 2022

7 lutego europosłowie przyjęli rewizję przepisów ograniczających ekspozycję pracowników na substancje rakotwórcze, mutagenne lub działające szkodliwie na rozrodczość. Do końca 2022 roku Komisja będzie musiała zaproponować definicję i sporządzić wykaz niebezpiecznych leków oraz przygotować wytyczne dotyczące postępowania z tymi substancjami. Teraz dyrektywa ma zostać przyjęta przez Radę.

Read more

Bezpieczeństwo zabawek

21 lutego 2022

W sprawozdaniu poddanym pod głosowanie 16 lutego, europosłowie podkreślili potrzebę dostosowania europejskich przepisów dotyczących zabawek do osiągnięć naukowych i technologicznych. Wzywają Komisję, by zagwarantowała, że wszystkie zabawki na europejskim rynku (niezależnie od miejsca ich produkcji) są zgodne z dyrektywą w sprawie bezpieczeństwa zabawek. Podkreślają znaczenie przestrzegania przepisów dotyczących substancji chemicznych i zwracają się do państw członkowskich o koordynację działań w zakresie nadzoru rynku w celu lepszego wykrywania niebezpiecznych zabawek.

Read more

Europejska strategia na rzecz odnawialnej energetyki morskiej

21 lutego 2022

16 lutego europosłowie przyjęli raport wzywający do przyspieszenia rozwoju morskiej energetyki odnawialnej, by osiągnąć cele redukcji emisji gazów cieplarnianych. Podkreślają potrzebę skrócenia procesu wydawania zezwoleń i wzywają państwa członkowskie do wprowadzenia przejrzystego procesu. Europosłowie zwracają uwagę na znaczenie budowania konsensusu społecznego wokół projektów morskich elektrowni wiatrowych, wskazując, że mogą być one korzystne dla morskiej bioróżnorodności, jeśli zostaną zaprojektowane i zbudowane w sposób zrównoważony.

Read more

Rada

Nieformalne posiedzenie Rady ds. Zatrudnienia, Polityki Społecznej, Zdrowia i Konsumentów

21 lutego 2022

conseilparlement.jpg
15 lutego ministrowie pracy i spraw społecznych dyskutowali w Bordeaux o wpływie transformacji cyfrowej i zmian klimatycznych na rynek pracy. Omówili znaczenie inwestycji w kompetencje w celu identyfikowania i przewidywania potrzeb szkoleniowych do zawodów przyszłości. Poruszyli kwestię wspierania transformacji zawodowej pracowników, by umożliwić im rozwój lub przekwalifikowanie się. Podkreślili znaczenie wzmocnienia europejskiego i krajowego dialogu społecznego na temat wyzwań związanych z transformacją cyfrową i ekologiczną.

Read more -inny link

Nieformalne posiedzenie ministrów handlu

21 lutego 2022

Ministrowie handlu, którzy obradowali w Marsylii 13 i 14 lutego, dyskutowali o trwającej od kilku lat reorientacji polityki handlowej, a także o priorytetach Światowej Organizacji Handlu (WTO), czyli o rybołówstwie, rolnictwie i zdrowiu. Omówili handel z Afryką i Stanami Zjednoczonymi, w szczególności w celu przygotowania kolejnego posiedzenia Rady ds. Handlu i Technologii (TTC). Rozmawiali również o wpływie środków przymusu zastosowanych przez Chiny wobec Litwy na funkcjonowanie europejskiego rynku wewnętrznego.

Read more -inny link

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. kosmosu

21 lutego 2022

Ministrowie odpowiedzialni za przestrzeń kosmiczną, którzy spotkali się 16 lutego w Tuluzie, omówili projekty związane z utworzeniem europejskiej konstelacji łączności, a także z określeniem wspólnych zasad zarządzania ruchem kosmicznym. Wymienili poglądy na temat europejskiej mapy drogowej dotyczącej obserwacji Ziemi i klimatu z kosmosu, a także europejskich ambicji w zakresie nauki i badania przestrzeni kosmicznej. W przemówieniu do ministrów prezydent Francji Emmanuel Macron zapowiedział utworzenie grupy ekspertów mającej przeanalizować dostępne opcje i przedstawić rekomendacje państwom członkowskim.

Read more -inny link

Posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa

22 lutego 2022

21 lutego ministrowie rolnictwa omówili spójność Zielonego Ładu, wspólnej polityki rolnej (WPR) i polityki handlowej. Podkreślili potrzebę lepszego artykułowania norm sanitarnych i środowiskowych obowiązujących w Unii oraz norm stosowanych do importowanych produktów rolno-spożywczych. Ministrowie omówili również ryzyko, że importowane produkty przyczyniają się do wylesiania i degradacji lasów. Rozmawiano także o rosnących kosztach energii, nawozów i paszy dla zwierząt.

Read more

Dyplomacja

Wycofanie Mali z operacji Barkhane i Takuba

21 lutego 2022

diplomatie.jpg
17 lutego, we wspólnej deklaracji w sprawie zwalczania zagrożenia terrorystycznego oraz wspierania pokoju i bezpieczeństwa w regionie Sahelu i Afryki Zachodniej, Francja, jej europejscy partnerzy i Kanada ogłosili wycofanie Mali z szerszych antydżihadystycznych operacji wojskowych Barkhane i Takuba. Państwa te wezwały malijskie władze do przywrócenia porządku konstytucyjnego i potwierdziły gotowość do udzielenia wsparcia wojskowego sąsiadom Mali w Afryce Zachodniej i w Zatoce Gwinejskiej.

Read more -inny link

Szczyt UE-Afryka

21 lutego 2022

17 i 18 lutego w Brukseli obradowali przywódcy Unii Europejskiej i Unii Afrykańskiej. Celem było wzmocnienie odnowionego partnerstwa na rzecz solidarności, bezpieczeństwa, pokoju i zrównoważonego rozwoju gospodarczego. Uzgodniono w szczególności sprawiedliwy i równy dostęp do szczepionek - Unia przekaże 3 mld euro w ramach mechanizmu COVAX. UE ogłosiła też inwestycje sięgające 150 mld euro. Przywódcy przypomnieli, że chcą współpracy między oboma kontynentami na rzecz poprawy pokoju i bezpieczeństwa. Wyrazili swoje poparcie dla zwiększenia zdolności i wyposażenia, żeby wzmocnić autonomiczne operacje pokojowe prowadzone przez siły afrykańskie.

Read more

Posiedzenie ministrów spraw zagranicznych

22 lutego 2022

21 lutego, na spotkaniu ministrów spraw zagranicznych ponownie potępiono rosyjskie działania wojskowe na Ukrainie i omówiono planowane sankcje. Ministrowie wezwali przywódców Bośni i Hercegowiny do zapewnienia poszanowania konstytucji i utrzymania instytucji. Wymienili poglądy na temat wdrażania wyników COP26. Przyjęli sankcje wobec urzędników z Syrii, Birmy i anektowanego Krymu. Przedłużyli o 2 lata skoordynowaną obecność na morzu w Zatoce Gwinejskiej i ustanowili nowy obszar zainteresowań morskich w północno-zachodniej części Oceanu Indyjskiego. Odbyło się również wspólne posiedzenie Rady UE i Rady Współpracy Państw Zatoki Perskiej.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Praworządność: odrzucenie skargi Polski i Węgier

21 lutego 2022

cjue.jpg
16 lutego Trybunał Sprawiedliwości odrzucił skargi Węgier i Polski mające na celu unieważnienie rozporządzenia, które wprowadza system warunkowości, by chronić unijny budżet w przypadku naruszania zasad państwa prawa przez państwo członkowskie. Trybunał uważa, że rozporządzenia respektuje kompetencje Unii, ponieważ przewidziana przez nie procedura może zostać uruchomiona tylko w przypadku naruszenia praworządności narażającego na szwank dobre zarządzanie unijnym budżetem. Niemniej, Trybunał przypomniał, że instrument warunkowości powinien być stosowany tylko w razie konieczności. Przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen wskazała, że wkrótce Komisja przyjmie wytyczne wyjaśniające sposób stosowania tego mechanizmu i że będzie działać "z determinacją, kiedy warunki rozporządzenia zostaną spełnione".

Read more -inny link

Europejskie agencje

Airbus odnotowuje największy zysk w swojej historii

21 lutego 2022

agences-eu.jpg
17 lutego europejska spółka Airbus opublikowała swoje wyniki za 2021 rok oraz prognozy na 2022. Odnotowuje wzrost liczby zamówień, jak również wzrost dochodów o 4%, do 52,1 mld euro (w porównaniu do 49,9 mld euro w 2020 roku). Airbus tłumaczy ten przyrost większą liczbą dostaw komercyjnych samolotów. W 2021 dostarczono łącznie 611 samolotów komercyjnych i 338 helikopterów.

Read more

Niemcy

Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa

21 lutego 2022

allemagne.jpg
Od 18 do 20 lutego odbywała się Monachijska Konferencja Bezpieczeństwa. W obliczu zaostrzającego się konfliktu w Donbasie i pod nieobecność rosyjskiego przedstawiciela, przedstawiciele Sojuszu Północnoatlantyckiego powtórzyli, że w przypadku inwazji Rosji na Ukrainę zostaną wobec niej zastosowane daleko idące sankcje. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał do opracowania jasnego harmonogramu przystąpienia jego kraju do NATO i do porzucenia przez Zachód polityki "ustępstw" wobec Rosji.

Read more -inny link

Malta

Wybory parlamentarne 26 marca

21 lutego 2022

malte.jpg
20 marca premier Malty Roberto Abela zwrócił się do prezydenta George'a Velli o rozwiązanie parlamentu, tak aby wybory parlamentarne mogły się odbyć 26 marca, a nie w przewidzianym terminie czerwcowym.

Read more

Ukraina

Reakcje na rosyjską agresję

21 lutego 2022

ukraine.jpg
Prezydent Francji Emmanuel Macron, kanclerz Niemiec Olaf Scholz i prezydent USA Joe Biden spotkali się 21 lutego, aby potępić uznanie przez Rosję niepodległości ukraińskich regionów Doniecka i Ługańska oraz skoordynować działania, jakie należy teraz podjąć. USA zdecydowały się na pierwszy pakiet sankcji. We wspólnym oświadczeniu przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel potępili "rażące naruszenie prawa międzynarodowego i porozumień mińskich oraz zapowiedzieli ukierunkowane sankcje wobec osób zaangażowanych w ten proceder". 22 marca spotykają się ministrowie spraw zagranicznych UE i mają przyjąć te sankcje.

Read more -inny link -inny link -inny link

Rada Europy

Belgia uznana za winną naruszeń Europejskiej Karty Społecznej

21 lutego 2022

conseilparlement.jpg
17 lutego Europejski Komitet Praw Społecznych (ECSR) stwierdził, że Belgia naruszyła Europejską Kartę Społeczną. Ocenił, że belgijska inspekcja pracy była nieskuteczna w wykrywaniu i zapobieganiu "fałszywym stażom", które przybierają formę ukrytego zatrudnienia polegającego na wykonywaniu rzeczywistej pracy na rzecz pracodawcy. Komitet stwierdził, że "fałszywi stażyści" zostali w ten sposób pozbawieni skutecznego prawa do godziwego wynagrodzenia zapewniającego godny poziom życia.

Read more

Raport na temat praw człowieka na Malcie

21 lutego 2022

15 lutego komisarz Rady Europy ds. Praw Człowieka Dunja Mijatović opublikowała raport ze swojej wizyty na Malcie w październiku 2021 roku. Przedstawia w nim zalecenia dotyczące zapewnienia wolności i bezpieczeństwa dziennikarzy, ochrony osób ubiegających się o azyl oraz wzmocnienia praw kobiet. Rekomenduje poprawę reakcji i wrażliwości organów ścigania na ataki na dziennikarzy, zwiększenie zdolności wyspy do przeprowadzania operacji ratowania migrantów oraz kontynuację reform w zakresie równouprawnienia płci.

Read more

Raport na temat zwalczania handlu żywym towarem we Francji

21 lutego 2022

18 lutego Grupa Ekspertów Rady Europy ds. Działań Przeciwko Handlowi Ludźmi (GRETA) opublikowała raport ewaluacyjny na temat wdrażania przez Francję Konwencji o przeciwdziałaniu handlowi ludźmi. Zaleca podjęcie dalszych działań w celu poprawy dostępu ofiar tego procederu do wymiaru sprawiedliwości i do odszkodowań, a także ustanowienie krajowego mechanizmu identyfikacji i ukierunkowywania ofiar.

Read more

NATO

Posiedzenie ministrów obrony

21 lutego 2022

otan.jpg
16 lutego ministrowie obrony państw NATO ponownie wezwali Rosję do wycofania jej oddziałów z ukraińskich granic i przyjęcia dyplomatycznej postawy. Zapowiedzieli rozmieszczenie dodatkowych sił lądowych, morskich i powietrznych w celu zapewnienia obrony wszystkim sojusznikom. Przypomnieli również o swoim poparciu dla suwerenności terytorialnej Ukrainy i o poważnych konsekwencjach dla Rosji w przypadku agresji. Na spotkaniu ze swoimi ukraińskimi i gruzińskimi odpowiednikami, które odbyło się 17 lutego, potwierdzili swoje przywiązanie do polityki otwartych drzwi.

Read more -inny link

MFW

Raport na temat gospodarki Hiszpanii

21 lutego 2022

fmi.jpg
16 lutego Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował raport na temat stanu hiszpańskiej gospodarki w 2021 roku. Prognozuje, że w 2022 wzrost gospodarczy wyniesie 5,8%. Z zadowoleniem przyjmuje niedawne przyjęcie reformy rynku pracy, która ma na celu połączenie zwiększonej ochrony pracowników z elastycznością rynku dla przedsiębiorstw.

Read more -inny link

Przeszkody dla ożywienia w Europie

21 lutego 2022

18 lutego MFW opublikowało opracowanie na temat konsekwencji problemów z zaopatrzeniem w towary przetworzone w Europie. Zauważa, że kolejne ograniczenia wynikające z COVID-19 zmieniły sposób konsumpcji Europejczyków i tempo produkcji przemysłowej. Instytucja uważa, że niektóre czynniki inflacyjne są jedynie przejściowe, podczas gdy inne (takie jak niedobór siły roboczej) prawdopodobnie przedłużą tę tendencję. MFW sugeruje, by kraje strefy euro wprowadziły mechanizmy polityczne, w szczególności w celu pobudzenia rynku pracy.

Read more

WTO

Unia występuje przeciwko Chinom w WTO

21 lutego 2022

omc.jpg
18 lutego Unia Europejska wszczęła w ramach Światowej Organizacji Handlu (WTO) postępowanie przeciwko Chinom, oskarżając je o poważne ograniczanie możliwości ochrony praw europejskich przedsiębiorstw posiadających prawa do kluczowych technologii w przypadku, gdy ich patenty są wykorzystywane nielegalnie lub bez odpowiedniej rekompensaty. Ta chińska polityka pozbawia europejskie przedsiębiorstwa technologiczne możliwości korzystania i egzekwowania praw, które dają im technologiczną przewagę.

Read more

G20

Posiedzenie ministrów finansów

21 lutego 2022

2022-02-21-10-34-50.8384.png
17 i 18 lutego w Dżakarcie odbyło się spotkanie ministrowie finansów i kierownictwa banków centralnych państw grupy G20. Dyskutowano na temat ożywienia gospodarczego oraz zagrożeń związanych z inflacją i sytuacją na Ukrainie. Zobowiązano się do wdrożenia umowy OECD w sprawie opodatkowania przedsiębiorstw wielonarodowych, począwszy od 2023 roku.

Read more -inny link

Opracowania/raporty

Pierwsze sprawozdanie na temat wdrażania NextGenerationEU

21 lutego 2022

etudes.jpg
17 lutego Komisja opublikowała pierwsze sprawozdanie na temat programu finansowania NextGenerationEU, które obejmuje okres od czerwca do grudnia 2021 roku. Doprecyzowano w nim statystyki związane z pożyczkami. Komisja stwierdziła, że zainteresowanie inwestorów programem utrzymywało się przez cały rok na wysokim poziomie. Komisja potwierdza, że wszystkie kwoty należne państwom członkowskim w 2021 zostały wypłacone bezzwłocznie, w ciągu 6 dni roboczych od zakończenia niezbędnych procedur prawnych.

Read more

Kultura

Między Francją i Norwegią w latach 20. XX wieku

21 lutego 2022

culture.jpg
KODE 1, jedno z czterech muzeów sztuki w Bergen, prezentuje wystawę prac norweskich artystów przedstawiających życie w Paryżu i w Bergen na początku XX wieku. Ekspozycja omawia wpływy, jakim poddani byli artyści - jedni zachowali styl, jakiego nauczyli się od malarza André Lhôte'a, a inni zbliżyli się do stylu Matisse'a. Ekspozycję "La Vie Moderne: malarze z Bergen w Paryżu w latach 20. XX wieku" oglądać można do 6 marca.

Read more

Estońska sztuka desydencka

21 lutego 2022

Do 27 marca Muzeum Adamson-Eric w Tallinie prezentuje prace malarki Valve Janovej, powstałe w latach 1942-1965. Artystka, która w czasach reżimu sowieckiego nie mogła wystawiać swoich prac, wyraża swoją potrzebę wolności twórczej i niezależności poprzez fantazyjną zabawę motywami. Ekspozycja obejmuje też prace innych artystów, którzy tak jak ona byli zaangażowani w estoński ruch oporu w sztuce.

Read more

Sztuka portretu w Atenach

21 lutego 2022

Do 28 marca w Galerii Narodowej-Muzeum Alexandrosa Soutsosa prezentowana jest "Sztuka portretu w zbiorach Luwru". Wystawa, będąca owocem współpracy Muzeum Luwru z różnymi greckimi muzeami, pozwala odbyć podróż przez ponad 3000 lat historii za pośrednictwem portretów znanych i mniej znanych postaci. Obok siebie znalazły się wielkie nazwiska malarstwa, takie jak Botticelli, Velasquez, Rembrandt, Goya i Delacroix.

Read more

Na spotkanie z Małym Księciem

21 lutego 2022

Do 26 czerwca w Muzeum Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu oglądać można wystawę "Na spotkanie z Małym Księciem". Ponad 600 eksponatów, z których część nigdy wcześniej nie była prezentowana we Francji, składa hołd Antoine'owi de Saint-Exupéry'emu i pozwala na nowo odkryć jego słynną na całym świecie opowieść.

Read more

Od fowizmu do surrealizmu

21 lutego 2022

Do 22 maja w Muzeum Guggenheima w Bilbao wystawiane są arcydzieła z Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Paryżu. Ekspozycja stanowi przegląd głównych ruchów artystycznych od początku XX wieku do okresu po II wojnie światowej. Zgromadzono na niej dzieła wielkich postaci kubizmu, fowizmu, Szkoły Paryskiej i surrealizmu.

Read more

Picasso i sztuka afrykańska w Münster

21 lutego 2022

Do 1 maja Muzeum Pabla Picassa w Münster prezentuje wystawy "Pablo Picasso: piękna i bestia" oraz "Czarny modernizm: Afryka i awangarda". Pierwsza z nich prezentuje ryciny Picassa skupione wokół mitu o Minotaurze. Druga z nich łączy twórczość artystów afrykańskich z dziełami klasyków europejskiego modernizmu.

Read more

Chiny Henriego Cartier-Bressona w Mediolanie

21 lutego 2022

Do 3 lipca mediolański MUDEC prezentuje wystawę fotografii Henriego Cartier-Bressona wykonanych w Chinach w latach 1948 i 1949, a następnie w 1958 roku. Fotograf dokumentował przejęcie władzy przez komunistów i Wielki Skok.

Read more -inny link

Surrealizm ponad granicami

21 lutego 2022

Od 24 lutego do 29 sierpnia londyńska Tate Modern prezentuje wystawę poświęconą wpływom surrealizmu na całym świecie - od Buenos Aires, przez Seul, po Kair. Jej celem jest "odnowienie" historii tego ruchu artystycznego poprzez pokazanie, jak różne ośrodki artystyczne podzielały jego styl i filozofię, dodając jednocześnie własne cechy szczególne.

Read more

Laury 72. Berlinale

21 lutego 2022

16 lutego Festiwal Filmowy w Berlinie przyznał Złotego Niedźwiedzia hiszpańskiej reżyserce Carli Simon za film "Alcarràs". Nagroda dla najlepszego reżysera powędrowała do francuskiej reżyserki Claire Denis za film "Avec amour et acharnement". Nagrodę dla najlepszej aktorki otrzymała Meltem Kaptan.

Read more

Sztuki elektryczne w Pradze

21 lutego 2022

22 lutego Kunsthalle Praha, nowa praska galeria artystyczna mieszcząca się w dawnej elektrowni, inauguruje swoją działalność wystawą "Kinetismus" poświęconą wykorzystaniu elektryczności w sztuce - od filmu, przez sztukę kinetyczną, po sztukę wirtualną.

Read more -inny link

Bilans Igrzysk Olimpijskich

21 lutego 2022

20 lutego zakończyły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Pekinie. 27 państw członkowskich UE zdobyło łącznie 37 medali, w tym 16 złotych, 8 srebrnych i 13 brązowych. Kolejne Zimowe Igrzyska odbędą się w 2026 roku w Mediolanie i Cortina d'Ampezzo.

Read more

Agenda

22 lutego

Rada do Spraw Ogólnych (Bruksela)


24 lutego

Rada ds. Konkurencyjności (Bruksela)


25 lutego

Posiedzenie Eurogrupy (Bruksela)


26 lutego

Nieformalne posiedzenie ministrów gospodarki i finansów (Paryż)


les 28 lutego-1 marca

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. spójności (Rouen)


Newsletter Archives

Różne przyczyny kryzysu rolnego w Europie

Obrona Europy przez Europejczyków: mit, konieczność, ambicja, nadzieja?

BRICS, geopolityczne wyzwanie ignorowane przez Unię Europejską

Europejskie aspiracje Ukraińców

Niemiecki kryzys Schuldenbremse: symptom, który trzeba wziąć w Europie na poważnie

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Emilie Malivert, Ana Pasturel, Mélina Giraud, Luna RicciRedaktor naczelny : Eric Maurice

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Rosja, Ukraina i prawo międzynarodowe

pdf

Biuletyn n°968- wersja 21 févr. 2022