Biuletyn100830 janv. 2023

La Lettre

Amélie Giuliani

30 stycznia 2023

W tym okresie zmian firmy muszą codziennie przewidywać swoje otoczenie prawne. To właśnie dzięki strategicznemu podejściu do inteligencji prawa i jego zgodności Unia Europejska może odpowiedzieć wielkim mocarstwom.

Read more

Wybory

Petr Pavel wybrany prezydentem Czech z 58,32% poparcia

30 stycznia 2023

elections.jpg
II turę wyborów prezydenckich 27 i 28 stycznia wygrał Petr Pavel, były szef sztabu czeskiej armii i kandydat niezależny. Uzyskał 58,32% głosów. Pokonał byłego premiera Czech Andreja Babisza.

Read more

Fundacja

Kryzys energetyczny: europejskie środki zaradcze

30 stycznia 2023

frs.jpg
Aby rozwiązać problem rosnących cen energii, 24 stycznia hiszpański parlament przegłosował nowy pakiet środków antyinflacyjnych, w tym bezpłatne przejazdy pociągami podmiejskimi i regionalnymi do 2023 roku. 25 stycznia parlament Austrii zdecydował o rozszerzeniu obowiązującego od początku grudnia mechanizmu limitu cen energii elektrycznej na gospodarstwa domowe liczące więcej niż trzy osoby. Fundacja udostępnia Państwu regularnie aktualizowaną mapę stosowanych instrumentów.

Read more

Europejskie plany odbudowy: liczby i priorytety

30 stycznia 2023

Reagując na gospodarcze i społeczne skutki pandemii COVID-19, Unia Europejska uruchomiła fundusz odbudowy o wartości 672,5 mld euro. 27 stycznia Komisja oceniła wniosek Malty o pierwszą płatność w wysokości 52,3 mln euro. Fundacja oferuje Państwu interaktywną mapę planów według krajów, abyście mogli poznać kwoty i harmonogramy.

Read more

Ukraina/Rosja

Dostawy czołgów na Ukrainę

30 stycznia 2023

ukrru.jpg
25 stycznia kanclerz Niemiec Olaf Scholz zapowiedział, że Niemcy wkrótce dostarczą Ukrainie 14 czołgów Leopard 2A6 oraz że wydadzą zezwolenia na ich przekazanie europejskim państwom, które chciałyby dostarczyć Ukrainie takie same czołgi będące w ich posiadaniu. Planowane są szkolenia ukraińskich załóg oraz wsparcie logistyczne. Polska zapowiedziała dostawę 14 czołgów Leopard, a także czołgów polskiej produkcji. Dania i Szwecja też mogą odstąpić Ukrainie część swoich Leopardów 2A6. I wreszcie Wielka Brytania i Stany Zjednoczone zobowiązały się dostarczyć Ukrainie odpowiednio 14 czołgów Challenger 2 i 31 czołgów Abrams, które powinny dotrzeć pod koniec marca.

Read more -inny link

Głosowanie w sprawie utworzenia międzynarodowego trybunału dla rosyjskich i białoruskich przywódców

29 stycznia 2023

Na sesji plenarnej w dniach 23-27 stycznia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy jednogłośnie zażądało powołania w Hadze specjalnego, międzynarodowego trybunału ds.ścigania rosyjskich i białoruskich przywódców odpowiedzialnych za agresję wojenną w Ukrainę. Ponadto wezwali państwa do działania na rzecz ustanowienia międzynarodowego mechanizmu kompensacyjnego dla Ukrainy w celu wyrównania strat spowodowanych wojną.

Read more -inny link

Uruchomienie platformy koordynuującej darczyńców Ukrainy

30 stycznia 2023

26 stycznia uruchomiono platformę koordynacji darczyńców w celu wsparcia procesu odbudowy i rekonstrukcji Ukrainy. Chodzi o poprawę koordynacji i spójności wsparcia finansowego, które do tej pory wyniosło 49 mld euro. Na pierwszym posiedzeniu spotkali się urzędnicy z Ukrainy, Unii Europejskiej, G7, a także z instytucji finansowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, Międzynarodowy Fundusz Walutowy oraz Bank Światowy.

Read more -inny link

Przedłużenie sankcji gospodarczych przeciwko Rosji

29 stycznia 2023

27 stycznia Rada postanowiła przedłużyć sankcje gospodarcze wobec Rosji do 31 lipca 2023 roku, w tym zakaz importu lub transferu rosyjskiej ropy do UE, wycofanie kilku rosyjskich banków z sieci SWIFT oraz środki przeciwdziałające dezinformacji Kremla. Restrykcje sektorowe obejmują handel, finanse, technologie i towary podwójnego zastosowania, przemysł, transport i towary luksusowe.

Read more

Sauli Niinisto w Kijowie, a Catherine Colonna w Odessie

30 stycznia 2023

24 stycznia prezydent Finlandii Sauli Niinisto odwiedził Kijów, aby omówić ze swoim ukraińskim odpowiednikiem Wołodymyrem Zełenskim polityczną i materialną pomoc swojego kraju dla Ukrainy. 26 stycznia francuska minister spraw zagranicznych Catherine Colonna odwiedziła Odessę, aby potwierdzić wsparcie Francji dla Ukrainy i ocenić potrzeby humanitarne i wojskowe tego państwa.

Read more -inny link

Komisja

Propozycja środków na rzecz owadów zapylających

29 stycznia 2023

commission1.jpg
24 stycznia Komisja przedstawiła pakt na rzecz zwalczania spadku liczebności owadów zapylających w Europie i odwrócenia tej tendencji do 2030 roku. Chodzi o poprawę ochrony zapylaczy, tj. ochronę gatunków i siedlisk, poprawę wiedzy na temat spadku ich liczebności oraz wprowadzenie krajowych strategii, włączając społeczeństwo obywatelskie i obywateli.

Read more

Program wsparcia inwestycji w krajach sąsiedzkich

29 stycznia 2023

26 stycznia Komisja ogłosiła, że zaaprobowała 24 programy gwarancyjne na kwotę 2,4 mld euro, które mają na celu wsparcie inwestycji w krajach objętych politykami sąsiedztwa i rozszerzenia. Gwarancje te powinny wygenerować inwestycje rzędu 17 mld euro i będą wspierać MŚP, zwłaszcza w sektorach energii odnawialnych i cyfrowym.

Read more

Google dostosowuje się do unijnych przepisów w zakresie ochrony konsumentów

29 stycznia 2023

Według komunikatu prasowego Komisji z 26 stycznia Google zobowiązuje się do przestrzegania unijnych przepisów dotyczących przejrzystości i jasnych informacji dla konsumentów. Firma wprowadzi zmiany w wielu swoich produktach, w tym w Google Store, Google Play Store, Google Hotels i Google Flights.

Read more

Parlament

Upamiętnienie Holokaustu z izraelskim prezydentem

29 stycznia 2023

parlement.jpg
26 stycznia prezydent Izraela Isaac Herzog przemawiał w Parlamencie z okazji Międzynarodowego Dnia Pamięci o Ofiarach Holokaustu. Wezwał europosłów do działania na rzecz eliminacji antysemityzmu w Europie. Zaapelował o silniejsze partnerstwo między UE a Izraelem, które "łączy nierozerwalna więź".

Read more -inny link

Prezentacja szwedzkiej prezydencji w komisjach

30 stycznia 2023

26 stycznia dziesięciu szwedzkich ministrów przedstawiło priorytety prezydencji Rady 12 komisjom Parlamentu.

Read more

Rada

Porozumienie w sprawie transgranicznego dostępu do dowodów elektronicznych

29 stycznia 2023

conseilparlement.jpg
25 stycznia Rada potwierdziła porozumienie osiągnięte z Parlamentem w sprawie transgranicznego dostępu do dowodów elektronicznych, które umożliwi krajowym organom sądowym uzyskiwanie dowodów elektronicznych w postępowaniu karnym. Niezależnie od lokalizacji danych państwa członkowskie będą miały obowiązek udzielenia odpowiedzi w ciągu 10 dni i zachowania dowodów elektronicznych.

Read more

Nieformalne posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych

29 stycznia 2023

Ministrowie sprawiedliwości i spraw wewnętrznych, którzy spotkali się w Sztokholmie 26 stycznia, omówili wyzwania związane z migracją i zobowiązali się do poprawy współpracy z państwami trzecimi w zakresie systemu odsyłania nielegalnych migrantów, w szczególności do większego wykorzystywania polityki wizowej. 27 stycznia, w obecności Eurojustu, dyskutowali o walce z przestępczością zorganizowaną, koordynacji transgranicznych dochodzeń karnych i opracowaniu nowego instrumentu przekazywania postępowań karnych.

Read more -inny link

Dyplomacja

Szczyt Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC)

29 stycznia 2023

diplomatie.jpg
Przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel, obecny na szczycie Wspólnoty Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów (CELAC), który odbył się 24 stycznia, potwierdził zaangażowanie Unii Europejskiej w zacieśnianie współpracy między dwoma stronami, zwłaszcza w dziedzinie transformacji cyfrowej i klimatycznej w tym regionie. Kolejny szczyt UE-CELAC zaplanowano na 17-18 lipca.

Read more -inny link

Zwiększenie pomocy finansowej dla Mołdawii

29 stycznia 2023

24 stycznia Komisja Europejska zaproponowała zwiększenie pomocy makrofinansowej (MFA) dla Mołdawii o kwotę do 145 mln euro. Powinno to pomóc Mołdawii w uporaniu się ze skutkami inwazji na Ukrainę i poważnym kryzysem energetycznym, który trwa od października 2021 roku.

Read more

280 mln euro na zieloną transformację w Republice Południowej Afryki

30 stycznia 2023

Aby przyczynić się do "sprawiedliwego i ekologicznego ożywienia" w RPA, 27 stycznia Komisja ogłosiła, że Unia Europejska i jej państwa członkowskie zainwestują w tym kraju ponad 280 mln euro w formie dotacji, z czego 87,75 mln euro z budżetu UE. Inwestycje zostaną przeznaczone na infrastrukturę publiczną, projekty zazieleniania, recykling elektrowni węglowych i rozwój start-upów.

Read more

Trybunał Sprawiedliwości

Wyrok w sprawie dostępu do dokumentów Rady

29 stycznia 2023

cjue.jpg
25 stycznia Sąd orzekł, że w rozpatrywanym przypadku dostęp do dokumentów sporządzonych w ramach grup roboczych Rady w toku procedury ustawodawczej nie narusza poważnie procesu decyzyjnego Rady i nie szkodzi lojalnej współpracy państw członkowskich. Podkreślił jednak, że europejskie prawo nie przewiduje bezwarunkowego prawa dostępu do dokumentów legislacyjnych i że instytucje mogą odmówić dostępu, jeśli jest to należycie uzasadnione.

Read more

Ograniczenie przetwarzania danych genetycznych i biometrycznych

29 stycznia 2023

26 stycznia Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że masowe i powszechne gromadzenie danych biometrycznych i genetycznych każdego oskarżonego na potrzeby rejestrów policyjnych narusza wymóg wzmocnionej ochrony wrażliwych danych osobowych. Wyjaśnił, że takie gromadzenie, bez oceny dowodów winy oskarżonego, może być dopuszczone przez krajowe ustawodawstwo pod warunkiem, że jest to ściśle konieczne i nie może być osiągnięte za pomocą mniej inwazyjnych środków.

Read more

EBC

Nowe statystyki dla sektora finansowego związane z klimatem

29 stycznia 2023

bce.jpg
24 stycznia EBC opublikował nowe wskaźniki statystyczne do analizy ryzyka w sektorze finansowym związanego z klimatem. Pierwsze dane pokazują, że w ciągu dwóch ostatnich lat podwoił się wolumen dłużnych papierów wartościowych strefy euro oznaczonych jako ekologiczne lub zrównoważone.

Read more

Współpraca w zakresie nadzoru bankowego

29 stycznia 2023

25 stycznia EBC ogłosił, że podpisał protokół ustaleń z sześcioma państwami członkowskimi, które nie należą do Europejskiego Systemu Nadzoru Bankowego, w celu wzmocnienia ich współpracy ze względu na powiązanie ich systemów bankowych. Właściwe organy Czech, Węgier, Polski, Rumunii, Szwecji i Danii będą wymieniać informacje i koordynować swoje działania nadzorcze z EBC.

Read more -inny link

Bułgaria

Kolejne wybory parlamentarne 2 kwietnia

29 stycznia 2023

bulgarie.jpg
24 stycznia prezydent Bułgarii Ruman Radew ogłosił, że 2 kwietnia odbędą się przedterminowe wybory parlamentarne. Ponieważ ostatnie wybory nie wyłoniły rządzącej większości, 3 lutego Rumen Radew rozwiąże parlament. Będą to już piąte wybory parlamentarne w ciągu dwóch lat.

Read more

Cypr

Sondaż przed I turą wyborów prezydenckich

30 stycznia 2023

chypre.jpg
Według sondażu przeprowadzonego w dniach 20-26 stycznia niezależny kandydat i członek Zgromadzenia Demokratycznego Nikos Christodoulides prowadzi, jeśli chodzi o poparcie w I turze cypryjskich wyborów prezydenckich, która odbędzie się 5 lutego. Ma uzyskać 26,5%, wyprzedzając przewodniczącego Zgromadzenia Demokratycznego Averofa Neofytou (21,4%) i niezależnego kandydata Andreasa Mavroyiannisa (19,8%).

Read more

Słowacja

Porozumienie w sprawie przedterminowych wrześniowych wyborów

29 stycznia 2023

slovaquie.jpg
25 stycznia słowacki parlament zatwierdził poprawkę do konstytucji, która upoważnia go do przegłosowania przedterminowych wyborów parlamentarnych, które odbędą się 30 września. Taka decyzja zapadła po tym, jak w grudniu koalicyjny rząd Eduarda Hegera przegrał głosowanie nad wotum zaufania.

Read more -inny link

Słowenia

Rekonstrukcja rządu

29 stycznia 2023

slovenie.jpg
24 stycznia parlament Słowenii zatwierdził nowy rząd, na czele którego stanął Robert Golob. Zmieniono ministrów w sześciu resortach i utworzono trzy nowe.

Read more

Rada Europy

Raport GRECO na temat Rumunii

29 stycznia 2023

conseilparlement.jpg
25 stycznia Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przy Radzie Europy opublikowała sprawozdanie z ewaluacji i monitoringu środków wdrożonych przez Rumunię w celu zwalczania korupcji. Stwierdzono szereg postępów i uznano, że poziom zgodności Rumunii nie jest już "ogólnie niewystarczający". Konieczne będzie jednak wprowadzenie dalszych rozwiązań, by zapobiec ryzyku konfliktu interesów. Zostaną one ocenione do grudnia 2023 roku.

Read more

Raport MONEYVAL na temat Estonii

30 stycznia 2023

W opublikowanym 25 stycznia raporcie MONEYVAL - organ Rady Europy zajmujący się przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu - zachęca Estonię do zwiększenia jej zdolności w tym zakresie. Uznaje skuteczność Estonii w kwestii współpracy międzynarodowej, wykorzystania wywiadu finansowego i wdrożenia ukierunkowanych sankcji finansowych ONZ za finansowanie proliferacji, ale sugeruje zwiększenie potencjału i skuteczności sektora prywatnego oraz organów ścigania.

Read more

Raport GRECO na temat Słowenii

30 stycznia 2023

26 stycznia Grupa Państw Przeciwko Korupcji (GRECO) przy Radzie Europy opublikowała raport monitorujący kroki podjęte przez Słowenię w celu zapobiegania ryzyku korupcji parlamentarzystów, sędziów i prokuratorów. W 2019 roku GRECO zostało zaalarmowane o możliwej ingerencji politycznej władzy ustawodawczej w pracę urzędników publicznych, prokuratorów i sędziów w Słowenii. W swoim raporcie z zadowoleniem przyjmuje wysiłki słoweńskiego Trybunału Konstytucyjnego zmierzające do zagwarantowania zasady niezawisłości sędziowskiej i postanawia zakończyć procedurę ad hoc przeciwko Słowenii.

Read more

Sesja Zgromadzenia Parlamentarnego

30 stycznia 2023

Na zimowej sesji plenarnej w dniach 23-27 stycznia Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy omawiało napięcia między Serbią a Kosowem, humanitarne konsekwencje blokady korytarza laczyńskiego oraz walkę z przemocą wobec kobiet. W związku z kolejnym szczytem szefów państw i rządów Rady, który odbędzie się 16 i 17 maja w Reykjaviku, obecna w Strasburgu minister spraw zagranicznych Niemiec Annalena Baerbock wezwała państwa-strony do przestrzegania Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i stosowania wyroków Europejskiego Trybunału.

Read more -inny link

MFW

Raport na temat czeskiej gospodarki

29 stycznia 2023

fmi.jpg
20 stycznia Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował raport na temat czeskiej gospodarki. Faza ożywienia gospodarczego po pandemii została zahamowana przez wojnę w Ukrainie. Wzrost gospodarczy ma spaść z 2,5% w 2022 roku do -0,5% w 2023. W raporcie czytamy również, że wzrost ma się odbić do 2024 i że napięcie na rynku pracy powinno się zmniejszyć, zwłaszcza dzięki integracji ukraińskich uchodźców.

Read more

Kultura

"Prawdziwe historie" w MAC VAL

29 stycznia 2023

culture.jpg
Od 4 lutego do 17 lutego MAC VAL, muzeum sztuki współczesnej w Val-de-Marne, prezentuje zbiorową wystawę "Prawdziwe historie". Około czterdziestu artystów kwestionuje poprzez swoje prace nasze relacje z rzeczywistością i fikcją.

Read more

Janina Węgrzynowska w Warszawie

29 stycznia 2023

Do 12 marca w Galerii Studio w Warszawie trwa wystawa poświęcona Janinie Węgrzynowskiej oraz artystkom działającym w XX-wiecznym środowisku sztuki. Ekspozycja chce zwrócić uwagę na kobiety, których praca przeszła niezauważona.

Read more -inny link

Poetycki ruch oporu w Barcelonie

29 stycznia 2023

Od 2 lutego do 28 maja Fundacja Foto Colectania w Barcelonie prezentuje wystawę "Marcelo Brodsky. Poetycki ruch oporu", poświęconą fotografowi Marcelo Brodskiemu, którego prace dotyczą walki o prawa człowieka. Na ekspozycji zgromadzono niektóre z najsłynniejszych serii fotograficznych Brodskiego, w tym jedną poświęconą konsekwencjom dyktatury w Argentynie.

Read more

Leonardo da Vinci i Francis Bacon w Pałacu Loredan w Wenecji

29 stycznia 2023

Do 27 kwietnia w Palazzo Loredan w Wenecji trwa wystawa eksplorująca temat karykatury i zmiany fizjonomii w malarstwie. Zaprezentowano ponad 75 dzieł, w tym kilka autorstwa Leonarda da Vinci i Francisa Bacona.

Read more

Zdjęcia Gauri Gill

29 stycznia 2023

Do 10 kwietnia fotografka Gauri Gill ma wystawę w Muzeum Louisiana w duńskim Humlebæk. Od ponad dwudziestu lat artystka obserwuje życie codzienne wiejskiej ludności Indii. Skupiając się na takich tematach jak tożsamość i przynależność, pragnie dać głos mieszkańcom współczesnych Indii narażonym na wykluczenie.

Read more

Targi sztuki w Brukseli

29 stycznia 2023

Do 5 lutego w centrum wystawowym Heysel odbywają się Brukselskie Targi Sztuki (BRAFA). W tegorocznej edycji szczególnie uhonorowano art nouveau. Wydarzenie zgromadzi 130 wystawców z 15 krajów.

Read more

Rudolf Levy w Palazzo Pitti

30 stycznia 2023

Do 30 kwietnia Galeria Uffizi we Florencji składa hołd Rudolfowi Levy'emu, niemieckiemu malarzowi ekspresjonistycznemu i uczniowi Matisse'a, który zginął podczas deportacji. 47 prac opowiada o życiu udręczonego artysty, od wczesnych lat życia po wygnanie w Hiszpanii, Francji, Stanach Zjednoczonych, Dalmacji, a potem we Florencji.

Read more

Dali i Gaudi w Bassins des Lumières w Bordeaux

30 stycznia 2023

Do 7 stycznia 2024 roku Bassin des Lumières w Bordeaux gości dwie atrakcyjne wystawy poświęcone Daliemu i Gaudiemu. Arcydzieła Daliego (w tym "Trwałość pamięci") prezentowane są przy muzyce Pink Floyd. Zwiedzający zostali również zaproszeni do wędrówki przez niektóre z największych dzieł architektonicznych Gaudiego, w tym Park Güell.

Read more

Agenda

30 stycznia

Rada ds. Rolnictwa i Rybołówstwa (Bruksela)


les 1-2 lutego

Sesja plenarna Parlamentu Europejskiego (Bruksela)


2 lutego

Rada Prezesów Europejskiego Banku Centralnego (Frankfurt nad Menem)


3 lutego

Szczyt UE-Ukraina ()


5 lutego

Wybory prezydenckie (I tura) (Cypr)


Newsletter Archives

Co warto zapamiętać z europejskiego aktu o sztucznej inteligencji

"Komisarz ds. obrony"

Rolnictwo Europy i rolnictwo Ukrainy są komplementarne

Akcesja Ukrainy do Unii Europejskiej stanowi wartość dodaną i wymierza historyczną sprawiedliwość

Być Europejczykiem (wolnym, umiarkowanym i niezależnym): widziane z Europy Środkowej i Wschodniej

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Micol Cattana, Eléna Roux, Amandine GuérinRedaktor naczelny : Eric Maurice

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Ponad europejską eksterytorialnością, na rzecz inteligencji prawa i jego zgodnoś...

pdf

Biuletyn n°1008- wersja 30 janv. 2023