Biuletyn103217 juil. 2023

La Lettre

Laurence Leguil

17 lipca 2023

Chociaż europejskie prawo cywilne znacznie się rozwinęło i znacznie ułatwia pracę sędziom i prawnikom, nadal europejscy obywatele mają wiele bardzo konkretnych trudności, szczególnie w zakresie życia rodzinnego, przekazywania majątku, wsparcia dla osób dorosłych wymagających szczególnej troski i obiegu dokumentów publicznych.

Read more

Fundacja

Publikacja "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023"

15 lipca 2023

frs.jpg
Europa się zmieniła... Pokazuje to "The Schuman Report on Europe, the State of the Union 2023", który analizuje głębokie zmiany, jakie dokonały się w Europie, a które przyspieszył szok wojny w Ukrainie. To 17. wydanie opublikowane przez wydawnictwo Marie B. zawiera 19 artykułów osobistości wysokiego szczebla, w tym admirała Christophe'a Lucasa na temat przyszłych europejskich wyzwań w dziedzinie obrony i bezpieczeństwa w obliczu wojny w Ukrainie. Publikacja zawiera również 30 oryginalnych map i kompletny zestaw statystyk z komentarzem. Książka jest dostępna po francusku w wersji drukowanej i cyfrowej oraz po angielsku w wersji cyfrowej. Zamów ją już teraz!

Read more -inny link

Komisja

Strategia w sprawie wirtualnych światów

15 lipca 2023

commission1.jpg
11 lipca Komisja przedstawiła swoją strategię na rzecz Web 4.0 i wirtualnych światów. Strategia opiera się na kilku filarach: wzmocnieniu pozycji jednostek i budowaniu zaufania do sektora; wspieraniu europejskiego ekosystemu przemysłowego Web 4.0; wspieraniu postępu społecznego i wirtualnych usług publicznych.

Read more

Stanowisko w sprawie gospodarki obiegowej w motoryzacji

15 lipca 2023

13 lipca Komisja zaproponowała środki mające na celu wzmocnienie obiegu zamkniętego w sektorze motoryzacyjnym, od projektowania po produkcję i wycofywanie pojazdów z eksploatacji. Środki te powinny umożliwić roczną redukcję emisji CO2 o 12,3 mln ton do 2035 roku.

Read more

Parlament

Nowe przepisy w sprawie stacji ładowania i czystego paliwa żeglugowego

17 lipca 2023

parlement.jpg
11 lipca europosłowie przyjęli nowe przepisy mające na celu zwiększenie liczby stacji dostarczających paliwa alternatywne. W przypadku ciężarówek i autobusów do 2028 roku stacje ładowania będą musiały być dostępne co 120 km na połowie wszystkich głównych dróg. Europosłowie przyjęli również nowe przepisy dotyczące bardziej ekologicznych paliw żeglugowych: statki będą musiały stopniowo zmniejszać emisję gazów cieplarnianych o 2% do 2025 roku i o 80% do 2050.

Read more -inny link -inny link

Ochrona dziennikarzy i wolności mediów

15 lipca 2023

11 lipca europosłowie przyjęli stanowisko negocjacyjne w sprawie projektu dyrektywy mającej położyć kres pozwom SLAPP przeciwko dziennikarzom i obrońcom praw człowieka. Teraz dokument, który przewiduje gwarancje i mechanizmy odszkodowawcze dla ofiar oraz sankcje dla powodów, musi zostać wynegocjowany z Radą.

Read more -inny link

Przyjęcie aktu o czipach

15 lipca 2023

11 lipca europosłowie przyjęli prawodawstwo służące zagwarantowaniu zaopatrzenia Unii Europejskiej w półprzewodniki, stymulujące przemysł i przewidujące instrumenty zapobiegające niedoborom. Akt powinien umożliwić wyasygnowanie 3,3 mld euro na badania i innowacje. Teraz dokument musi zostać przyjęty przez Radę.

Read more -inny link

Głosowanie w sprawie dyrektywy o emisjach przemysłowych

17 lipca 2023

11 lipca europosłowie przyjęli stanowisko do negocjacji z Radą w sprawie przepisów mających na celu zmniejszenie zanieczyszczeń pochodzących z obiektów rolno-przemysłowych i skierowanie ich ku transformacji ekologicznej. Dotyczy to w szczególności przemysłu wydobywczego, takiego jak górnictwo i duże zakłady produkujące baterie.

Read more -inny link

Przyjęcie dyrektywy w sprawie skuteczności energetycznej

17 lipca 2023

11 lipca europosłowie przyjęli dyrektywę w sprawie efektywności energetycznej, która ustala cel redukcji zużycia energii na poziomie Unii do 2030 roku na 11,7%. Teraz dokument musi zostać definitywnie zaaprobowany przez Radę.

Read more -inny link

Rezolucja w sprawie decyzji podejmowanych większością kwalifikowaną

15 lipca 2023

W rezolucji przyjętej 11 lipca europosłowie wzywają Radę do skorzystania z tzw. klauzul pomostowych przewidzianych w Traktacie o Unii Europejskiej w celu przejścia od jednomyślności do głosowania większością kwalifikowaną w wielu obszarach, takich jak sankcje, opodatkowanie energii i przegląd wieloletniego budżetu.

Read more

Głosowanie za dokumentem o odbudowie zasobów przyrody

17 lipca 2023

12 lipca europosłowie przyjęli swoje stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia o odbudowie zasobów przyrodniczych (336 głosów za, 300 przeciw, 13 wstrzymujących się), po tym jak odrzucenie tego dokumentu nie powiodło się. Projekt rozporządzenia, oparty na zmienionej wersji przyjętej przez Radę, ma na celu rekultywację zniszczonych obszarów lądowych i morskich, z celem co najmniej 30% do 2030 roku.

Read more -inny link

Stanowisko w sprawie przepisów dotyczących ekoprojektu

17 lipca 2023

12 lipca europosłowie przyjęli stanowisko negocjacyjne do dyskusji z Radą w sprawie nowego prawa, które wymaga, aby produkty sprzedawane w Unii Europejskiej były trwalsze i łatwiejsze do naprawy, modernizacji i recyklingu. Wymogi dotyczące trwałości zostaną wprowadzone priorytetowo dla stali, tekstyliów, mebli, opon i chemikaliów. Niszczenie niesprzedanych tekstyliów i sprzętu elektronicznego powinno zostać zakazane.

Read more -inny link

Stanowisko w sprawie przepisów zwalczających przemoc wobec kobiet

15 lipca 2023

12 lipca europosłowie przyjęli mandat do negocjacji z Radą w sprawie przepisów dotyczących zwalczania przemocy wobec kobiet. Obejmuje on między innymi definicję gwałtu opartą na zgodzie, surowsze przepisy dotyczące cyberprzemocy i lepsze wsparcie dla ofiar.

Read more

Wnioski wyciągnięte z kryzysu COVID-19

15 lipca 2023

12 lipca europosłowie przyjęli zalecenia Komisja Specjalnej Parlamentu Europejskiego ds. Pandemii COVID-19. Dokument zawiera mapę drogową, która dzieli przyszłe działania na cztery główne obszary: zdrowie, demokracja i prawa podstawowe, aspekty społeczne i gospodarcze oraz reakcja świata na pandemię.

Read more -inny link

Głosowanie w sprawie utworzenia organu ds. etyki

15 lipca 2023

12 lipca europosłowie ocenili projekt porozumienia autorstwa Komisji w sprawie organu ds. etyki dla instytucji jako "niezadowalający". Nalegają w szczególności, aby organ ten mógł z własnej inicjatywy badać domniemane naruszenia zasad etycznych, żądać dokumentów administracyjnych i wydawać zalecenia dotyczące sankcji. Teraz Parlament będzie negocjował do końca roku z Radą i Komisją w celu osiągnięcia porozumienia.

Read more -inny link

Rozporządzenie w sprawie ochrony przed ingerencjami

15 lipca 2023

W sprawozdaniu przyjętym 13 lipca (stosunkiem 441 głosów do 70, przy 71 głosach wstrzymujących się) europosłowie chcą stworzyć skuteczne systemy monitorowania i nadzoru, aby chronić się przed ingerencją w ich działalność parlamentarną. Odnoszą się w szczególności do obaw związanych z działalnością lobbingową Kataru, Maroka, Chin, Rosji i Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Brukseli.

Read more -inny link

Rada

Przyjęcie rozporządzenia w sprawie baterii i zużytych baterii

15 lipca 2023

conseilparlement.jpg
10 lipca Rada definitywnie przyjęła nowe rozporządzenie w sprawie baterii i odpadów, które się z nimi wiążą. Dokument służy uregulowaniu całego cyklu życia baterii, żeby były w większym stopniu recyklingowane. Cel dla producentów w zakresie zbierania odpadów to 63% na koniec 2027 roku i 73% na koniec 2030.

Read more

Posiedzenie ministrów spraw europejskich

15 lipca 2023

10 lipca ministrowie spraw europejskich przeprowadzili debatę orientacyjną na temat śródokresowego przeglądu wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027. Omówili przedstawione przez Komisję sprawozdanie na temat praworządności 2023 oraz plany hiszpańskiej prezydencji Rady dotyczące oceny dorocznego dialogu na temat praworządności. Prezydencja przedstawiła również swoje priorytety, w tym plany uruchomienia różnych inicjatyw mających na celu przybliżenie Europy jej obywatelom.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. energii

15 lipca 2023

12 lipca ministrowie ds. energii spotkali się w Valladolid, aby omówić otwartą strategiczną autonomię oraz rozwój zintegrowanego i zdigitalizowanego wewnętrznego rynku energii.

Read more

Posiedzenie ministrów środowiska

15 lipca 2023

10 i 11 lipca ministrowie środowiska dyskutowali na spotkaniu w Valladolid o bioróżnorodności, zanieczyszczeniu oceanów plastikiem i ramach odbudowy przyrody. Przygotowywali się również do zbliżającego się szczytu klimatycznego w Dubaju. Odbyli także wspólne spotkanie z ministrami energii, aby omówić rolę, jaką sektor energetyczny musi odegrać w walce z globalnym ociepleniem oraz znaczenie promowania sprawiedliwej transformacji.

Read more -inny link

Posiedzenie Eurogrupy

15 lipca 2023

Obradujący 13 lipca ministrowie finansów strefy euro przedyskutowali sytuację gospodarczą i wytyczne budżetowe na 2024 rok. Wymienili opinie na temat międzynarodowej roli euro i projektu cyfrowego euro. Rozmawiali również o przyszłości europejskich rynków finansowych.

Read more

Posiedzenie ministrów gospodarki i finansów

15 lipca 2023

14 lipca ministrowie gospodarki i finansów przyjęli konkluzje w sprawie szczegółowych ocen na 2023 rok w ramach procedury dotyczącej zakłóceń równowagi makroekonomicznej. Zatwierdzili zmienione plany odbudowy dla Francji, Malty, Słowacji i Irlandii, które zawierają rozdział dotyczący energii. Dyskutowali o zasobach własnych, reformie unii celnej i wsparciu dla Ukrainy.

Read more

Posiedzenie ministrów ds. zatrudnienia i spraw społecznych

15 lipca 2023

Ministrowie pracy, którzy obradowali w Madrycie 13 i 14 lipca, dyskutowali na temat dialogu społecznego, sprawiedliwości społecznej i stabilności polityk publicznych, poruszając takie tematy jak telepraca i prawo do cyfrowego odłączenia oraz lepsza ochrona osób samozatrudnionych.

Read more

Stanowisko w sprawie projektu budżetu na 2024 rok

15 lipca 2023

12 lipca Rada przyjęła stanowisko w sprawie projektu unijnego budżetu na 2024 rok. przewiduje 187,008 mld euro na zobowiązania i 141,167 mld euro na płatności. Stanowisko to musi jeszcze zostać formalnie przyjęte przez Radę w pisemnej procedurze, która zakończy się 5 września. Następnie hiszpańska prezydencja wynegocjuje budżet z Parlamentem na bazie tej propozycji.

Read more

Dyplomacja

Decyzja w sprawie ochrony danych wysyłanych do Stanów Zjednoczonych

15 lipca 2023

diplomatie.jpg
10 lipca Komisja przyjęła nową decyzję stwierdzającą adekwatność ochrony w odniesieniu do ram ochrony danych UE–USA, w której stwierdziła, że Stany Zjednoczone gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z Unii Europejskiej do amerykańskich przedsiębiorstw na mocy tych nowych ram. Dane osobowe z Unii Europejskiej mogą być zatem przekazywane bez żadnych dodatkowych gwarancji ochrony.

Read more

Szczyt Unia Europejska-Japonia

15 lipca 2023

13 lipca w Brukseli odbył się 29. szczyt UE-Japonia. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen i przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel spotkali się z japońskim premierem Fumio Kishidą. Przywódcy z zadowoleniem przyjęli podpisanie 3 lipca porozumienia o współpracy w celu wspierania bezpiecznej i odpornej podmorskiej łączności kablowej oraz memorandum o współpracy w sprawie półprzewodników, a 6 lipca porozumienia administracyjnego służącego wzmocnieniu współpracy w zakresie surowców krytycznych.

Read more -inny link

Strategiczne partnerstwo z Tunezją

17 lipca 2023

16 lipca Unia Europejska i Tunezja podpisały protokół ustaleń w sprawie strategicznego i globalnego partnerstwa. Dokument obejmuje gospodarkę i handel, transformację energetyczną, kulturę i naukę oraz migrację.

Read more -inny link

Niemcy

Strategia z Chinami

15 lipca 2023

allemagne.jpg
13 lipca niemiecki rząd przedstawił swoją strategię stosunków z Chinami. Dokument, który opisuje Chiny jako "partnera, konkurenta i systemowego rywala", podkreśla ryzyko zależności gospodarczej i prób destabilizacji międzynarodowego porządku.

Read more -inny link

Francja

Mapa drogowa Sojuszu Nuklearnego

17 lipca 2023

france.jpg
11 lipca w Valladolid w Hiszpanii spotkał się już po raz czwarty Europejski Sojusz Nuklearny, utworzony z inicjatywy Francji. Miało to miejsce na marginesie nieformalnego spotkania ministrów energii. Ministrowie z 14 państw członkowskich Sojuszu przedstawili Komisji mapę drogową, wzywając do uznania kluczowej roli energii jądrowej.

Read more -inny link

Przyjęcie ustawy o programowaniu wojskowym

15 lipca 2023

13 lipca parlament przyjął ustawę o programowaniu wojskowym obejmującą lata 2024-2030. Przewiduje ona wzrost budżetu na obronność w tym okresie o 400 mld euro, co uzupełni 13,3 mld euro dodatkowych zasobów. Celem jest osiągnięcie 2% PKB na obronność w 2025 roku. Ustawa przewiduje rozbudowę wyposażenia (takiego jak nowe lotniskowce) i akcentuje nowe pola konfliktów takie jak cyberprzestrzeń, kosmos i głębiny morskie.

Read more -inny link

Szwecja

Porozumienie w sprawie akcesji do NATO

15 lipca 2023

suede.jpg
10 lipca turecki prezydent Recep Tayyip Erdogan wyraził zgodę na akcesję Szwecji do NATO, po spotkaniu z sekretarzem generalnym NATO Jensem Stoltenbergiem, szwedzkim premierem Ulfem Kristerssonem i przewodniczącym Rady Europejskiej Charlesem Michelem w Wilnie, w przeddzień szczytu Sojuszu. Turcja blokowała ten proces od roku.

Read more -inny link

Ukraina

Przedłużenie roamingu dla Ukraińców

15 lipca 2023

ukraine.jpg
9 lipca Komisja Europejska ogłosiła, że umowa mająca na celu zapewnienie ukraińskim uchodźcom w Unii Europejskiej przystępnych cenowo połączeń do i z Ukrainy została przedłużona o kolejny rok. Umowa (obejmująca 22 operatorów europejskich i 7 ukraińskich) została pierwotnie podpisana w kwietniu 2022 roku.

Read more

Parlament Europejski przyjmuje plany zwiększenia produkcji amunicji

15 lipca 2023

13 czerwca europosłowie przyjęli (stosunkiem 505 głosów do 56, przy 21 wstrzymujących się) akt wspierający produkcję amunicji (ASAP), który ma na celu przyspieszenie dostaw amunicji i pocisków na Ukrainę oraz zwiększenie zdolności produkcyjnych Unii Europejskiej w kontekście obecnego niedoboru produktów obronnych. Zanim wejdzie w życie dokument musi zostać zatwierdzony przez Radę.

Read more -inny link

Wsparcie Szwecji w zakresie zamówień publicznych w obszarze obronności

15 lipca 2023

Przy okazji szczytu NATO, 12 lipca Szwecja podpisała z Ukrainą umowy o współpracy w zakresie zamówień publicznych w obszarze obrony oraz o wymianie i wzajemnej ochronie informacji niejawnych.

Read more

Pierwsze posiedzenie Rady NATO-Ukraina

15 lipca 2023

12 lipca szefowie państw i rządów NATO oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski spotkali się na inauguracyjnej sesji Rady NATO-Ukraina. Prezydent Ukrainy z zadowoleniem przyjął deklaracje stałego wsparcia wojskowego dla Ukrainy, ale wyraził rozczarowanie brakiem jasnej decyzji w sprawie przyszłego członkostwa Ukrainy w NATO.

Read more -inny link -inny link

Trybunał Obrachunkowy

Sprawozdanie na temat ochrony gleb

15 lipca 2023

cours-des-comptes-eu.jpg
10 lipca Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował sprawozdanie, w którym stwierdza, że stan europejskich gleb mógłby ulec poprawie. Wskazuje w szczególności, że europejskie standardy nie są wystarczająco ambitne, a finansowanie nie jest ukierunkowane na regiony z najpoważniejszymi problemami w zakresie gleb.

Read more

NATO

Szczyt szefów państw i rządów

15 lipca 2023

otan.jpg
W dniach 11-12 lipca szefowie państw i rządów 31 krajów członkowskich NATO obradowali w Wilnie. Ponowili swoje poparcie dla Ukrainy i powtórzyli, że jej przyszłość jest w NATO, nie zobowiązując się jednakowoż do harmonogramu akcesji. Przyjęli również nowe regionalne plany obrony.

Read more

Eurobarometr

Sondaż na temat spostrzeżeń i niepokojów Europejczyków

15 lipca 2023

eurobarometre.jpg
Najnowsze badanie Eurobarometru, którego wyniki opublikowano 10 lipca, pokazuje, że przeważająca większość Europejczyków nadal popiera transformację energetyczną i domaga się masowych inwestycji w odnawialne źródła energii. Europejczycy aprobują również działania podjęte przez Unię Europejską w celu wsparcia Ukrainy i ukraińskiego narodu. Zdecydowanie popierają ściślejszą współpracę między państwami członkowskimi w dziedzinie obronności i zwiększone wydatki w tym obszarze.

Read more

Eurostat

Przyrost populacji

17 lipca 2023

eurostat.jpg
Według danych opublikowanych 12 lipca przez Eurostat w 2022 roku liczba ludności Unii Europejskiej wzrosła z 446,7 mln 1 stycznia 2022 do 448,4 mln 1 stycznia 2023, po spadku w 2020 i 2021 z powodu pandemii COVID-19. Ten wzrost demograficzny można przypisać pocovidowemu przyrostowi ruchów migracyjnych i napływowi przesiedleńców z Ukrainy.

Read more

Kultura

Coś sakralnego

17 lipca 2023

culture.jpg
Do 8 października Muzeum Sztuk Pięknych w Mons prezentuje wystawę plenerową poświęconą hiszpańskiemu rzeźbiarzowi Jaume Plensie. Piętnaście monumentalnych rzeźb na temat duchowej energii zostało wkomponowanych w przestrzeń publiczną.

Read more

Festiwal BBC Proms w Londynie

17 lipca 2023

Do 9 września w Royal Albert Hall w Londynie trwa festiwal muzyki klasycznej BBC Proms. Ośmiotygodniowy program obejmuje koncerty od Berlioza po Bollywood, od muzyki kameralnej, przez chóry, po orkiestry symfoniczne.

Read more

Festiwal w Bregencji

17 lipca 2023

Od 19 lipca do 20 sierpnia Festiwal w Bregencji oferuje przedstawienia teatralne, operowe, baletowe i koncerty symfoniczne nad brzegiem Jeziora Bodeńskiego. Festiwal operowy gromadzi artystów z całego świata, a jego główna scena znajduje się na jeziorze.

Read more

Jazz in Marciac

17 lipca 2023

Od 20 lipca do 6 sierpnia odbywa się 45. edycja festiwalu Jazz in Marciac. Na różnych scenach wielkiego namiotu lub Astrady zaplanowano wiele koncertów.

Read more

Festiwal Menuhina w Gstaad

17 lipca 2023

Do 2 września w szwajcarskim Gstaad odbywa się festiwal muzyki klasycznej - Festiwal Menuhina. Tematem 67. edycji jest pokora jako stan umysłu w muzyce, umieszczona w kontekście naszych czasów. Kwestia ta będzie się przewijała przez siedem tygodni trwania festiwalu, a w jego centrum znajdą się dzieła Jana Sebastiana Bacha.

Read more

Festiwal w Salzburgu

17 lipca 2023

Od 20 lipca do 31 sierpnia w Salzburgu odbywa się coroczny festiwal muzyki klasycznej i opery. Program obejmuje liczne koncerty muzyków z całego świata.

Read more

Milan Kundera nie żyje

17 lipca 2023

Powieściopisarz i eseista Milan Kundera zmarł 11 lipca w wieku 94 lat. Urodzony w Brnie Kundera w 1981 przyjął francuskie obywatelstwo po ucieczce z komunistycznej Czechosłowacji. Znany był ze swoich powieści, takich jak "Żart" i "Nieznośna lekkość bytu", a także z uderzającego i innowacyjnego stylu. W 2018 roku odzyskał czeskie obywatelstwo.

Read more

Rozpoczęcie letniego festiwalu

17 lipca 2023

22 lipca w Jaen odbywa się 8. edycja Opening Summer Festival. Co roku wydarzenie to gromadzi jednych z najlepszych hiszpańskich i międzynarodowych DJ-ów.

Read more

Jarmark Świętego Dominika w Gdańsku

17 lipca 2023

Od 22 lipca do 13 sierpnia w Gdańsku odbywać się będzie Jarmark Świętego Dominika. Weźmie w nim udział około tysiąca handlarzy, rzemieślników i kolekcjonerów, którzy rozstawią swoje stragany na kilku ulicach i alejkach w centrum miasta. W ofercie urozmaicony program i liczne wydarzenia kulturalne, w tym parady, festyny, koncerty i występy uliczne.

Read more

Neapol dla pasji w Muzeum Granet

17 lipca 2023

Do 29 października Muzeum Granet w Aix-en-Provence prezentuje we współpracy z Fundacją De Vito we Florencji wystawę "Neapol dla pasji. Arcydzieła z Kolekcji De Vito". Na ekspozycji prezentowana jest grupa XVII-wiecznych neapolitańskich obrazów należących do kolekcjonera Giuseppe De Vito.

Read more

Otwarcie Muzeum Caruso w Neapolu

17 lipca 2023

Z okazji 150. rocznicy urodzin Enrico Caruso, jednego z największych tenorów wszech czasów, 19 lipca w Palazzo Reale w Neapolu otwarte zostanie Muzeum Narodowe poświęcone temu śpiewakowi. Znajdą się w nim niektóre z jego przedmiotów, ale także prawdziwa sala cudów, z animacjami 3D i platformami multimedialnymi, stacjami i instalacjami muzycznymi oraz kinematograficznymi - kalejdoskop efektów skierowany do heterogenicznej publiczności.

Read more

Agenda

les 17-18 lipca

Bruksela Szczyt UE-CELAC Vigo Nieformalne posiedzenie ministrów rolnictwa i rybołówstwa ()


19 lipca

Rada ds. Stabilizacji i Stowarzyszenia UE-Bośnia i Hercegowina (Buksela)


20 lipca

Rada do Spraw Zagranicznych (Bruksela)


les 20-21 lipca

Nieformalne posiedzenie ministrów sprawiedliwości i spraw wewnętrznych (Logroño)


23 lipca

Wybory parlamentarne (Hiszpania)


les 24-25 lipca

Nieformalne posiedzenie ministrów ds. konkurencyjności (Bilbao)


Newsletter Archives

Europejski upadek, niemiecka historia?

Jaki będzie skład polityczny po wyborach europejskich?

Nacjonalistyczne przeszkody i geopolityczne martwe pola: specyficzny przypadek Macedonii Północnej

20 lat po wielkim rozszerzeniu

Nowe europejskie wyzwania: lekcja Schumana

The Editors of the Newsletter :
Stefanie Buzmaniuk, Helen Levy ,Basile Desvignes, Romain Maillot, Lina Nathan, Sixtine Hartog

N°ISSN : 2729-6482

Editor-in-Chief :
Eric Maurice

Director of Publication :
Pascale Joannin

Any questions or suggestions?
Contact Us!

info@robert-schuman.eu

Jak ułatwić życie prawne europejskich obywateli

pdf

Biuletyn n°1032- wersja 17 juil. 2023